Skip to main content

Full text of "Poetae bucolici et didactici : Theocritus, Bion, Moschus"

See other formats^ rrc CQL <V^'^^^ 1 <^ ,./ ,ί^"^..• f^T^r 


^S^^c Λ^?^ δ3^Λ> lOC 

<^<β9 

cc c 
<i<:aiC5^ ■ ^ <r r"« ^r <rc<iOc 

Cc^d ' ,<^ 

X C C i 

C C C έί ( <3?^ CJCJKTCC! ^K^ 


^^<9:^i^ 
_'C c, 

<r (, CCCC' 
Cs c CCC 

CC C 

cc c 

CC c ^«-uv 5 « Digitized by the Internet Archive 

in 2010 with funding from 

University of Toronto http://www.archive.org/details/poetaebucolicietOOamei ΡΟΕΤ Ε RUCOLICI ΕΤ DIDACTlCr. p»n?siT«. — K\r,i'i)F.B\NT firmin ninor fr^trf.s, via jvron, .ifi. t / C-."/^^ « »vjvi-^ * ^ f . i » *— < POETii: BUCOLICI ET DIDA<iiiei; ---™^ 

THEOCRITUS, BION, MOSCHUS, 

RECOGNOVIT ET PRiEFATUS EST C. FR. AMEIS; 

NICANDER, OPPIANIS, 

iMAUCKLI.US DE PISCIBUS, POETA 1)E HKKBIS, 

EDIDIT F. S. LEHRS; 

PHILE DE ANIMALIBUS, ELEPHANTE, PLANTIS, ETC. 

EDIDIT FR. DUBNER; 

POETARUM DE RE PHYSICA ET MEDICA RELIQUIAS 

COLLEGIT U. GATS BUSSEMAKER; 

ARATUS, 

iMMETHOMS, MAXIMl ET ALIORUM ASTROLOGICA 

RECENSUIT ET niSSERTATlONE INSTRIIXIT 
ARMINIUS KOECHLY. GR^ICE ET LATIJNR. 
I'AKISIIS, 


EDITOIU•: VMHROSK) ΙΊΙΠΙΙΝ DIDOT, 

l.NSriHll I.Mn.KIAI.IS IKANCI.K TVrni.KAlHt.. Μ l)i^:(; ΙΛΙί »^ ««•«•« ο ••«0•9»«*Ο«»«»«Ο«9^Ο»νφ9^»^»ι^ «4» «««^#»β««« »«««<&»« 9«»««^ »««««« ««>«««« 9 «0«»«««0«»«««φ^φφφφ PR.EFATIO. Quod nobis in tolo liocgraecorum sciiptoriim corpore edendo propo- 
situm fuit, iit magna adhibita diligenlia et grsecam orationem et inter- 
pretationem latinam talem exprimeremus, qualis liodie fieri posset 
quam emendalissima post lot tantorunique virorum sludia, qiii lias 
litteras doctrina ingenioqiie siio illustrarunt, id niinc in Tbiicydide 
quoque constanter sumus secuti. Et exspectari quidem poterat, iit 
praeclamm boc opus, quod praecipua quadam cura esset bac noslra 
actale tractalum, praeter cetera inlegrum ac biculenlum prodiret; nec 
vero ol)scuiumest, muhis partibusbodie rectius Tbucydidem legiet in- 
telbgi quam olim. Sed lamen negari non debet, baud paucaadbucapud 
eum siiperesse aut plane falsa aiit incerta et obscuia, in quibus necesse 
est siibsislant diibii, quicumqiie aut dubitare poterunt aut subsistere 
volent; alque celeraquidem auxiHoriim genera in posteruni quoque bii- 
jusmodi locis niagna cum ulibtate adbibebuntur, a codicibus manu- 
scriptis vero qiiae exspeclaii poterant, omnino desperanda videnturesse. 
Quod cfiium ita sit, fecimus quod pro instituli nostri ratione potuimus; 
gr.Tca dibgenter expressimus ex aUera Immanuelis Z?e/yf(?r/ edilione, 
qiia' prodiit BeroHni i832,in qua illecerta quadam ratione laudabibqiie 
constantia eum tenet emendaiuli modum, qui bbiis MSS. conlinctur. 
Agitur enim boc ante omnia, iit insigniorem quemque anliquilalis 
bbrum talein proponamus, qualeni quenique aut beneficio temporuin 
aiit iniquilate tradituin accepimus, neque eam potius vebmus integri- 
tateni ei restituere, ut videalur ipse auctor bbriim sua mami scriplum 
reb(|uisse, sed eam, qiia; maxima fuit aiit esse potuil uno aliquo se- 
ciilo, e quo originem duxerunt codices MSS. nobis servali. Quo fit, ut 
in paucis lanlum iisque recentissimis sciiptoribus certa fide praestari 
possit, propriam ipsorum maiuim a nobis restitui; de ceteiOrum bbris 
bene agitiir, si tales legantiii•, qiiales abquot quam paiicissimis seciibs 
post ipsorum .Tlatem baberi potfianl; nonnulloruni vero tam advcrsa 
foituna fuit, ut exenipla eorum aiitiquissima baud nuihiim superent 
eam ailatcm, quacodices manu desciibi desitisunt. Atque inTbucydide 
qiiidom pejus res cccidit, qnam vrl dignum est tanto scriptore, vel cre- 
'.lil)il(' vidcri solcl iis, (jui codiciim MSS. iiiultitiidincin aibiiitantur. ,\r- ij PRyPFATIO. 

iiUMientii lioc csl, qiioci graviora ((uidem vitia omnia, qu.T lio(lic(jiio in 
ejus libiis rositlont, aiit oinnium cotlicum commiinia sunt, aut ceitc 
e(>rum,(ini nuMiU^ opliini liaheiitur, a quil)iis qui discrepant, non id 
faciiint proplerea, quod propius absint ab operis origine, sed propter- 
ea, qnod librarii aut per impnidentiam errarunt,aut pro suoquisque 
aibiti io emendarc sliiduerunf , qiiaj mendosa videbantur. Quamobrem 
ima certissima ratio esl, iit quain borum librorum formam idoneis ar- 
gunicnlis inteingamus aiiliquissimam esse, eam e codd. MSS. accurate 
rcstiluamus; quod qtiiim Bekkerus fecerit et judicio rectissimo et con- 
stanlia majore, quam reliqui omnes, nobis diibitandum non fuit, quin 
ejiis cditionem seqiieremur. Nam superesse quidem multa, quae non so- 
lum appareat viliosa esse, sed quae etiam probabili aliqua ac pseiie 
ccrta niutatione emendari possint, neque Bekkerum fugit neque nos 
aut ignoiamus aut tegimus; et qiium ille ceterique Tbiicydidis studiosi 
iii lianc lem protulerunt haud pauca, quae facile credas veriora esse, 
ίριηπι (jua^ nunc in libris leguntur, tum nos quoque aHquoliens reppe- 
rissc nobis vidcmur, quomodo inveteratis quibusdam vitiis prsesens ali- 
qua medicina fieri possit. Sed neque nostra baec neque aliorum inventa 
pro liujus editionis inslilulo proferre nobis Hcuit, eaque non minima 
causa esl, ciir saipissime nobis interpretandi negotium difiicillimum 
ac molostissimiim accidoret; quod quomodo adininistraverimus , pau- 
cis sic babelo. 

Latiiie jam olim Tbucydidem inteiprelali sunt Laurentius Valla, 
Vitus Winsemius, yEniiiius Portus, Georgius Acacius Enenckelius, e qui- 
bus .ilmilius Porlus eam obtinuit auctoritatem , ut interpretationem 
ejiis ifliijui deinceps omnes repelerent; et qui iinus eam videtur accii- 
raliiis inspexisse, Job. Hudsonus, satis babuit subjicere ei passim aiit 
reli(|Ui)rum interpretiim verba aut aliorum suasve quasdamcorrectiones, 
ipsam vero intactam reliquit, id quod etiam Bekkerus fieri passus est 
in ediliono Oxoniensi anni 1821. INimirum in contemplum paene venit 
iiitfipicfandi illa dibgentia, et si a paucis discesseris, qui Separalim 
alifjuol riiucydidis parliculas laline transtulerunt, nemo cxstitit, qui 
quatlijor illonim lau(l(;ni siia opera obscurare vellet. Et vero est ea res 
imniciisi operis, qiiam nemo facile aggredialur, qui non cum insigni 
graca• iiiigna• jKTitia accuralaqiK; Tbiicydidii ingenii intelligenlia parem 
conjunxcrit latina^ eloijucnlia' facultatem animumque invictum negolii 
aspcrilati; el variis diiiicultalibus, qua} ipiot quanlaeque sint, nemo 
rccle aestiinal)it, nisi qiii ipso vires in iis periclilatus sil. Quamobrem 
iii)vain ijiiidrin iuslariujiH' latiii.iiii iiilcrpretationeni lalem conficere, PR^FATIO. ijj 

qualem fieri niaxime veliemus, nos quoque desperavimus , iicc taiiieii 
cornmittendum Λ'ί8υιιι est, iit reliquorum exemplo vetus illa ^ilmilii 
Porti repeteretur, quae quum aliis multis nominibus repiehendi dcbel, 
tum non efficit, quod unum nobis agendum erat, ut iis, qiii ad intelli- 
genda graeca non sibi ipsi suiHcerent, idoneum aliquodcertimique sub- 
sidium pararelur. Itaque nos mediam quaindam viam ingressi latinani 
interpretationem .Emilii Porti recepimus illam quidem et ipsi, nostiO 
tamen usi judicio mutavimus et correximus lanta assiduitate, ut invitis 
iiobis et imprudentibus pacne nova exsisteret, quam novam esse noluc- 
ramus. Trahebat enim nos ipsa lei diiiicuUas, et quum indigiiarenuii• 
nobilissimi scriptoris orationem aut falso minusve accurate explicari 
aul inquinari vitioso barbaiOque dicendi geneie, dum modo huic niodo 
illi maloreniediumquaerimus, ingens exbausimus taedium insigneniqiie 
lemporis jactiiram fecimus molestiorem eam et magis poenilendani iii 
tam ingrata mateiia, in qua neque apud alios par laus religiosani di- 
ligentiam seqiii solet, neque eliani nobis ipsis satisfacere potuimus. 
Quiim enini in hoc instituto nostro non liceret peifeclain illani iiilei- 
pretandi rationem sequi, quam mente cernebaiiius, iiihil aliud luinc 
sumimus nobis, nisi iit repetivenmus et ipsi Porli inlerpretationein , 
sed conectam tainen et Bekkerianae editioni accommodalam. Elegan- 
liam vero et iion solum purilatem sed etiam aliijuain (juasi speciem 
iormanique oralionis laliiiie a^quabili sliidio elaboralam magnaque 
iiilelligentia et subtili quodam artificio ad Thucydidii ingeiiii siniililu- 
dinem expressam , ilemque alia quaedam si quis desideret, quie decoia 
polius quam ad praesentem usum necessaria sunt, is non nobis suc- 
censeie debet, (jui faleamur, nibil nos iiunc suscepisse, nisi ut gra- 
viores Porti enores coiTigerenius; quo si plus egimus, iioii quod de- 
est, sed quod superest imputari debet. Iiiipriiiiis autem hoc operani 
dedimus, ul non quidem artiiiciose, sed sinipliciter ac peis])icue Thii- 
cydidis senleiilia explicaretur, et caviiiius, ne gra?cis latiiia obscuiiora 
essent, nevequam ({iiis in illisambiguitalem vel dubitationeiii oiTendal, 
eandem et ipsi subdole reliiKjuerenius. Ceteiuin taiila iuil iii Porli in- 
terpretatione vitiorum multitudo, ut si quod aliquando diligenliain 
nostiam eiiiigeiil, veniam nobis dari aequiim sit; iieque id lamen ciebio 
accidisse persuasiini nobis est, qui vel in iis locis, ubi longiort' niedi- 
tationc non opus esset, bis lerve grduca ciiin latiiiis conlenderinius. Scd 
dum sentenliai rebiisque ipsis inleiiti suinus, iaciliiis accidert• potuit, 
ut ea intacta relinqueremus, quai aut barbare aut certe niinus laliiie 
Porlus scripserat. praeserliiii quuni cx hoc geneie liaud pauca pa?ne Ιν 1»Ι\/ΕΓΑΤ10. 

imuimerabilibiis locis conigenda essent, quae ille prava quatlam coii- 
suelucline aut perversa opiiiione induckis semper scribere solehat. Inter 
qiKi' crebeirima illa siint, quod in praeterilis verborum temporibus 
seinper scripsit victusfuit, victus fuerat , et reliqua eodein exemplo, 
iil)i dfbebat victiu est, victus t?Λα^• quibus accedit magna in tenipoiimi 
modorunuiue usu iiegligenliaet perturbatio; exempli loco sit, quod non 
pulaNil indicalivuni modum posse ciim quod particula conjiingi; nec 
miiuis peccalum in pronominum usu, in qiio molestissimum boc fuit, 
(jiiod nescio quo elegantia3 studio plerumque ipsuin dixit, ubi ^wieuin 
debebat aiit eliani se ; nec rara erant pervagata illa : paruin abest^ tum 
teinporis^ reyersi suiit ^ alia(|ue plura alqiie etiam graviora. Qualia (jiiani- 
vis oiTinia sludiose corrigas, non tainen ideo plane latina sit ejus oratio, 
i|iii iion verborum ambitus lalino magis quam graeco more slrueie et 
ronjungere aiideal, nec lelativiim prononien magis fere frequenlet 
(|iiaui Gia^ci, nec sibi perniittat αέν et ^έ particulas aliter quani latinis 
quidein el vcru Iraiisferre, et qiiai biijus geneiis ieli({ua siinl, (|ΐκκ ego 
quainvis improbarem , conigere tamen constanter non polui, si ali- 
quid velleni de Porli interprelalione relinquere. 

^e(jue lanieii lalia aut illi aiit niihi magis vitio veitenliir, qiiain si 
senlciitias ipsas pcrperam inlellexerimus, id quod illi quideni, ul 
liiiii eraiil lenqjora, accidil frequenlissime. Ego vero, cui magna coni- 
iiientariorum nioles praislo esset, quam Poppo edidit, bono animo 
ciain , nec putabam mibi, ubi forte ipse haererem, illius aliorumve auxi- 
liiHii (Ιί'ΓιιΙιΐΓΐιπι. Scd ros speni fefellit;et ul, (juod supia dixi, in emen- 
daiidis Tbucydidis libiis inulla adbuc desiderantur, ita plura eliam in 
iisdcrn explicandis. Nani ipse (juidem Poppo quantum diligenlia doclri- 
iiifijue copia Thucydidi profuerit, non opus est nostris laudibus prae- 
dicare; eundcm tanien iii locis inullis inipedilioriljus aut j)Ianc lacere 
\i(icas aiit iii ali(|na iiii|)i-()babili lalione acquiescere, aut, id (juod ne- 
iiiiiii ircijiKMilius accidil, coiisilii dubiuiii esse; iiec ea miniis peiliiient 
ad reli(|u<)S Tbucydidis editoies. Nobis vero noii licebat dubiis essc, 
iicc permisimns nobis, iit ainliiguis suspensisijiic verbis leclorein elii- 
dercmiis, aiil,ubi alii laciiissiMit, nos quoqiie probala Porli iiilei])re- 
lalionc oliiiiii agcrciniis. llai|U(' faclum esl, iit, (juuiTi sa'pissiiiie illis 
aιl(ioιilnιsp(•ccalac(HΊiμ( rcriius, liaiidraioideinracioiidunicsscl piivalo 
noslio arbilratii, ubi (jnid illi slalueiciil, iiesciebamus; nec iiobis du- 
l)iiim est,qiiiii siiil iii liisiocisaliijuol, ui)i ilii vulgarem inlerprelalionein 
probaverint; rmsiis etiam alii sunt, ubi sciens sprevi, qua; illi vera 
duxcniiil \ιι-•Ί).ιΙηι .nilcm iiioit-slia γο, quod qiia; iiobis in coiiigeiida PRiflFATlu. ν 

laliiia iiilerpretatione permissa erat libertas, eadem non in grapca oia- 
l ioiie coiicedebatur, legemque liauc no}3is imposueramus, ut ne ullia Bek- 
kerum sapuisse vellemus. Atque id quidem fecimiis, quoad ejus fieii 
poluit, tantaque fuit continentia nostra, ut ne levi quideni indicio pro- 
derenius, qua? ipsi emendanda reppereramus , nisi in locis quibusdam 
paucissiinis, ubi nobis fieri non posse videbatui•, quin aut a Bekkeri 
scriptiira aliquantum recederemus , aut sententiam exprimeiemus, 
qua; luilla esset. Et, si unquam alibi, in lalibiis locis vellem niinus 
taciturnus fuisset Bekkerus, ut scirelur, ulriim modo ob codicum 
conseiisum sciipturam coiTuptani receperit, an putaverit ejus defen- 
dendae et explicaiidae abquam rationem esse. 

Sed de bis omnibus singiilatim dicere, quae aut paiiluin immutatain- 
lerpretatus sum, aut (juae niibi rectius aliis videor intellexisse, lon- 
gum est et ab hoc loco alienum ; et dicetur de iis et leliquis emendalio- 
iiibus nostris, quarum hic iisus esse iion poteiat, alio loco accuralius. 
NonnuUa tamen exempli causaproponam, iie cui mira videantur aut per 
negligenliam commissa. DiiFicillimi loci duo sunt, in qiiibus ego ali- 
quid excidisse staluo; eorum alter est lib. VIII, cap. 76 : καΐ νυν ες τοι- 
ούτον καταστησονται , ubi uncis inclusa addidi ea, sine quibus sententia 
non videbatur coiistare posse. Alter lociis est Kb. V, cap. 3 exlr. περί 
πατρίδος ^ουλεύεσθε , ην |Αΐας τζέοι κ,αΐ ες [;.ίαν βουλην τυ-/οΰσάν τε καΐ {λή κατοοθώ- 
σασαν έ'σται, ubi item quid addenduni censeani, satis indicavi. Facilior 
latio est aliorum trium locoruni, quai milii membris paulo aliler di- 
stinctis,quam adbuc factum est, recteinlerpretalus videor.Namlib. III, 
cap. 3i , impedilissima sunt veiba illa : (ελπίδα ^' είναι• ου^ενΐ γαρ άκουσύος 
άφϊ/Οαι) και τ•/ιν πρόσο^ον ταύτΛ,ν {Λεγίστην οΰσαν Αθηναίων ην ύφε'λωσι. lloruni 
Ρορρο (jualluor explicandi lationes proposuit, quaruiii luiilani ne(|ue 
ipse probavit neque aliusfacile quisquaiii piObaverit,qui iion aut verbis 
viin faceie aiit seiitenliaium aptani strucluramperverlere velit. Ego ser- 
valis verbis ila ut a Bekkero sciipla siinl, una paienlhesis sigiia tollo; 
piiOleiea verba ϋτζί^α ^' είναι slatiu) per se consistere, a qiiibiis penderc 
facii) menibraduo, qu;F more Thiic\didi()iiiae(|ualia sunt ; speseniin po- 
tiiiiuhc loiii.T, de (jua agitur, diiabiis lebus conliuelur, quarum allera 
posita in faclo (ούι^ενίγαρ ακουσίως άφι/Οαι j, ailera in facicndo sive condi- 
cioiie conclusa, eaijue rursiis biperlila ην ΰφε'λωσι-καΐ άαα ην (δαπάνη γίγνη- 
Tai.Qiiormn meiiibioruiii ulruiiKjue pcrseaplissimccuinpriinoiilocoii- 
iuiigalur; (juis cnim (iiTtuidat iii his : έλπί<^α ^' είναι* ού^ενΐ γαρ ακουσίως 
αφϊ/θαι• ί'Ι : :>.r:i'5a ϋ ίίναι, ην-ΰφε'λωσι? Hirc aiilftii (|ΐΐ(»(Ι (|iiaiiivis iiia•• vj ΙΉ.ΚΚΛ'ΙΊΟ. 

Ljiialia sinl, iiittM sc cH)iijuni;nnlur, in Tluicydicle quidein nemo iiiirari 

tUhvl. 

lii CN iler si^Miiiicasse sufiicil , lib. 111 , cap. 98, piOhabiliiis milii videri , 
dislinclionem eaiii, qiia; esl anle ούτοι, ponere ante veiba τοσούτοι jyiv το 
-λ•?,0ο;, el illic nullani facere, (juod quomodo intelligi velini, satis ex 
inUipielalione appaiel. Denupie lib. V, cap. 91 , slatiii groeca sic inlei- 
pim:;i debei"e : ού γαρ οί άρ/οντες άλλων, ώσπερ και Λακεόαΐ[χόνιοι, ούτοι δεινοί 
τοις νικ•/;ΟεΓσιν (εστί ^έ ού προς Λακε^αΐ(χονίους τί^λΐν ό άγων), άλλ' νιν οί ύτπίκοοί 
ττου των ά-ςάντων αύτοι έττιΟε'αενοι κρατησωσιν. 

Sed lil). III, cap. 4^» miralus sum nondum gravissimum aliqiiod vi- 
liiiiuabaliis sublalum esse, quod est in verbis : χρο ^έ προς τα (χέγιστα 
και εν τω τοιώιίε άξιοΰντι ηαας περαιτε'ρω προνοουντας λε'γειν ΰ[Αών των SC ολίγου 
σκοπούντοον. ^aIn usiis quidem ille parlicipii άξιουν genere neulro posili 
olVendeie nemineni polesl, quum et lib. I, cap. 142, legamus εν τω [λή 
αελετώντι, el lib. III, cap. 10, εν τω ^ιαλλάσσοντι της γνώ[Ανις, etalia similia 
miilla ubiiiiie. Sed (juis unquain \idil, ejusmodi participio aliiid vel 
adjeclivuiii vel pronoiiien apponi, ut hic το τοιο'ν^ε άξιουν dici creditur? 
qiiod aceleiis silenliolransmissumquasi vulgare etnullo modo dubium 
esset, milii non modo numquam dici, sed ne posse quidem dici vide- 
lui•; ne(jiie id aibilioi• grammaticos eos negaluiOS, qui ipsas cujusque 
iisus raliones causasqiie exploiare velint. Pminde scribenduriiest άξιουν 
τι divisis vocibus, ul άξιουν sit infinilivus, εν τω τοιω^ε aulem sepaiatim 
dicatur, (juod est rieipientissimum; vid. V, cap. 88; item III, cap. 81 , 
§ 5 , ubi esl εν τω τοιούτω; alia exempla collegit Fi•. Haase ad Xenoph. de 
Rcp. Lacedd. in ind. v. έν pag. 3o5 sq. 

Piicterea lib. 111, cap. 33, Bekkerus ciim aliis Popponis conjecluraj 
obseciitus negleclo codicum MSS. consensu bis Icari Domeii pro Clari 
recepit , iii (jiio ei iion obedivi propler ea , qiiie de liac re exposuit idein 
Hnase in Actis litt.anli(|. Darmslad.a. i836. Nr. 8/j. Coiilralib. VII, cap. 
71, iilji legitur^ia το άνοψ.αλον, iiUerprelaiido expiessi id, quod Bekke- 
rus siiascrat »^1' αύτο. Atijue sinil alii eliani loci quidam, in quibiis aiil 
rxkkeri atit alioinm eniendalionibus usus siim, quos nunc omnes exa- 
iiiinarc ιιίτι altiiicl. 

Plma siiiit, qua; ego, priore scripUira servala, nova quadam ratione 
inhTprclaliis siim, vcluli ίΐίικί r/j καθ' έν pvov των πραγι^,άτων lib. VIT, cap. 
7'), iibi καθ' εν ita oiiincs dicliiiii accepoiinU, ut est καθ' εκάστους, καθ' 
έκαστα, καθ' εκαστον Ι, cap. 36, cap. 1 45; VII , cap. 8, cap. 64, et alibi sa?pe; 
habetenim καθ" εν eliani plane conlrariani significalionem, de qua alio PRyCFATlO. vlj 

quidem locolib. VIll,cap. 4^> Tienio diihitavit, ubi res manifestior erat. 
Eam vero sententiam esse, quam ego expressi, et ex sequentibus veibis 
satis intelligitur, et comprobant exempla alia, in qiiibus καθ' εν eodem 
modo dicilur, qualia coUegit Haase ad Xenopb. 1. c. pag. 3o4. Quae reli 
qua sunt de hoc genere inventa nostra , nohimus nunc memorare. 

Superest, ut indicem hiiic editioni adjectum laude aliqiia lectoribus 
commendem; ipse enim mihi testis sum, confectiim eum esse summa 
diligentia et assiduitate, non quidem ita, ut verbis multis ipsas res ge- 
stas enarrarem, qiiod inutile videbatur, sed ut accurate locos omnes 
iiidicarem, quibus quodque nomen legeretur, exceplis nominibus iis, 
quaR leguntur iibique. Emissa hac editione Haasius novis curis Thucydidera retraciavit et praeclara eorum 
studiorum criticique quo pollet iugenii specimina edidit in libello Fr. Haasii, ph. dr. , 
proj. Vratislav., lucubrationes Thucydidice. Berol. 184i. Unde excerpenda et 
nostris cum lectoribus communicanda esse putavimus quae in interpretatione latina Haa- 
sii non jam erant expressa. 

Libri I c. 2, 6 , ες post ,αετοικίας delendum esse indicat interpretatio. — 24, 5 leg. o\ 
δέ επελθο'ντες. — 68, 1 graecisaliterdistinctisin latina interpretatione scribendum, « facit 
ut reliquis nobis, si quid dicamus, fidem habeatis minorera. » — 69, 5 fine probabi- 
lius CSt τινάς τ:ου κα\ ουκ άπαρασκεύους vei που ουκ άπαρασκευους, quum ρβΓ se, tum vero 
Si COnsilium oratoris spectes. — 79, 2 leg. άδικεΐν τε τους 'Αθηναίους χαΐ ηδη πολ. — 
112,4 cxtr. leg. νηες α\ πα')αν ελΟοϋσαι. — 123, 1, Ιίπ. 3 malim των εσίπειτα μελ- 
λοντϋ)ν. 

Libri II C. 4,5 leg. εσπίπτουσιν ες οίκημα με'γα, 3 ην του τείχους πλησίον, καϊ αι Ουραι 
ονεο)γμέναι ετυ/ον αύτου. — 36, 4 leg. βάρβαρον η "Ελληνα πολέμιον επιο'ντα. — 41,3 
fort. τω πολεαίω απελΟόντι. — 89, 7 fort. ηδη επταισεν. — 94, i melius olim vulgatum 
φυλακήν ηδη του Π. 

Ljbri III C. 4 extr. SCribendum λιμε'νο)ν πε'ρι. — 12, 1 leg. αλλήλους υπηρ/ο'μεθα, — 
18,4 fine leg. εγκατωκοδόαητο. — 29, 1 prope extrema leg. videtur τη Πάρω και Muxo- 
νω vfl certe τ^ Μυκόνω καΐ Ίκάρω, quum alter ordo sit ineptus. — 38, I, lin. 6 de- 
lendum ov, et ju-ngatur άντίπαλον cum τιμο)ρίαν. — 56, 3 leg. πολεμίως το δίκαιον CUm 
Krilgero. — 78, 1 leg. έταλαιπώρουν το καθ' αυτούς. — 82, 5 prope fin. SClibcndum vi- 
detur απλώς τε ό φΟάσας. — 98 , 4 rectius SCribetur 'Λπε'Οανον... εκατόν τοιούτοι μεν το 
πλήθος και ηλικία ή αύτ->, ούτοι βε'λτ. etc. — 1θ8, 1 extr. melius ΙπεξηλΟον codices numero 
plures. Ibid. 2 leg. cum Bloomfieldo προς το Άργος επεδίωξαν. 

I.ibri IV C. 18,4 leg. Σωφρόνίον δέ άνδρίόν οΤτινες τάγαΟα £ς άμφίβολον ασφαλώς ε'Οεντο, 
και ταΐς ξυμφοραΤς οί αύτοΙ ευξυνετο'ιτερον αν προσ;ρε'ροιντο ■ οι τε πόλεμον νομίσωσι, vel τον 
τε πο'λεμονοΐ νομίσωσι μή χαΟ' foov αν τις ctc. « Intor nioderatos viros qiiicunque secun-. vjjj PR/RFATIO. 

das res intor amhi^ua tiito ponunt, iidem etiam advcrsis pnidcntius occurrant; et de 
btllo qui i'\istima\erint non in tantuni , in quantum qiiis id tractare velit, se eo ini- 
plicari, sed prout fortuiux casiis sibi duees fiierint, talcs viri etiam, quia nulla rerum 
bcne cestarum fiducia clati niinime ssepe labuntur, in optimis plerumque rebus suis 
bellura component. . — 20, 1 leg. άίδιον ήαϊν εχθραν. — 32, 1 fort άναλα|Λβάνοντός 
τε τα όπλα. — 90, 2 distinguendum est χαι σταυρούς παρακαταπηγνύντες άμπελον κο'πτοντες 
την περΊ το Updv, εσε'βαλλον χαι λίθους άμα και etC. 

Libri V C. 6 3 leg. videtur ούχ αν ελαθεν αύτον ορμώμενος δ Κλε'ο^ν, ex cod. Grsev. el 

Camcrar. 15,1 extr. loil. χαΙ δμοίοις σφίσι CUm BekkerO. — 21, 3 leg. επειδή ε&ρε 

χατειληααε'νους. — 31,6 leg. περιοριόμενοι τά άπο των Λαχεδαιμον(ο)ν, circumspcctantes. 

61, 1 prope lin. fort. πριν δή Μαντινης. — G3 ill line leg. εκ της πολέμιας, quod ipso 

verbo άπάγειν deraoiistratur. — 67, l leg. ot άπο Θράκης Βρασίδειοι. — 74 , 2 προθεμενοι 
explicandum per notam phrasin τίΟεσθαι τα δπλα, dictum pro θε'μενοι τα δ'πλα προ των 
yrxptov. — 97 init. exponendum « utrorumque pariter justam causam esse existimant 
et neutros alteris eo iiiferiores, quod probabili defensione careant (δικα^όματι). — ι lo, 
2 fme leg. ξυμμα/ίας τε και γης. — 111,5 fort. •?|ν υμάς περιποιησαι ε'ς μίαν etc, hac 
sententia, '■ quam ut servetis, in unaconsultatione... positum erit. « 

Libri VI C. 65 , I , loeus sanissimus , Si Sic verba ponantur, μετά του και ες τα άλλα 
Οαρσεΐν παρεσκευάσΟαι χαι είναι εν διανοία και άνευ τούτο)ν ίε'ναι επι Κατάνην, hac setltentia, 
« quum imperatorcs et ad re.liqua omnia se satis instructos esse confiderent et profe- 
cliomm illam jam aiite illum nuntium animo agitassent, eo facilius fidem homini ha- 
buorunt. " — 72, 3 lcg. άλλως τε και πρώτοις των 'VXk. — 78, 1 fine post φιλίαν distin- 
guenduni et cx superioribus supplcndum κολάσασΟαι. Deinde ex codd. multis ους restt- 
tucndum pro ού/, Siculos et Syracusanos conjunctos, sequentia autern sic posita, ούς 
ήσσον ΓίεβαιωΟηναι βοΰλείτΟαι, vel βούλεται, sententiam certe quae inesse debet monstrant. 

Libri VII C 8, 3, SCribe δ δέ τα κατά το στρατ. — 49, 3 lcg. αλλ' οτι τάχιστα ηδη έςα- 
νίστασΟαι και μη μελλειν. _ 77, 7 fort. Ίό τε ξύμπαν, ex Cod. Vaticano. 

Libri VIII C. 6, 4 Icg. πολλή άμιλλα εγίγνετο αυτών εν τ?) Λακεδαίμονι. — 71, 2 ΪΠ fine 
le^. ουτο) δή άπογνους άττ/ίγαγε πάλιν τήν στρατιάν, re (lespcrata. — 83, 3, 1. 6 leg. καΐ 
ει μη τις ήδη ναυμαχήσει. — 92 , 6 leg. videtur πλην μή ό'σοις βουλομενοις ταύτα ην, his 
cxccptis qiiibus nuntiiis allatus exoptatus ct gratus accidebat. — 1 05 , 3 leg. Θρασύβου- 
λον, τας τα vcl τδ επι σύίσι ναΰς επε/ούσα; (in acic ipsis adversa COnstitUtas) παυσάμενοι. 
ήμύναντό τε και τρε'πουσιν, sine (listiiictioiie interjecta; deinde υπολαμβάνειν iiiterpretor 
ivlrrcipcre. !)<• Sclioliis diclum ost in fmc vOluminis. PRi^FATIO. lii his poetis edendis quam sim rationem secutus, etsi lalere non potest qui 
liujusbibliothecaiconsilium spectant, brevitertamen exponendiim videlur. Ante 
omnia id pro exigua virium mearum facultale curavi, ut verba poetarum buco- 
liconim (juantuin fieri posset emendatissima exbiberentur. Quapropler quum 
iiovam recensionem constituere nec animus neque facultas esset, fundum 
hujus editionis feci Augusti Meinekii lecognitionem, quae Berolini a. i836 in 
lucem emissa ceteris editoribus palmam praeripuit. Sed quamquam Meinekium 
in plurimis locis sequendura putavi, tamen nie non ita ei quasi in servitutem 
addixi, ut omnem scriptiiram, quam vir aculissiinus in quovis loco recepit, 
intactam relinquerem. Meum potius judicium secutus saepissime ab illo discessi, 
sive quod codiceu bonae notas aliani sciipturam commendabant, sive quod alii 
homines docli , qui in bis poetis emendandis enarrandisque suum studium 
posuerunt, de selectis quibusdam locis vel rectius statuisse vel viam cerle 
monstrasse -videbantur, qiia^ ad veram lectionem perduceret. In locis aulem 
ita coiTuptis , ut nihil auxilii ex libiis manii scriplis suppeteret , eliam con- 
jecturas, quae raaxime probabiles esse videientur, in ordinem verborum recepi. 
De dialecto, qua usi siint poetae bucolici , uberius dispulare non est hujiis 
loci, piaeserlim quum haec disputatio etiamnum permultis dnbltalionibus ob- 
noxia sit ideoqiie non qiieat paiicis absolvi. Interim hanc mihi legem scripsi, 
ut, si a minutiis quibiisdam ubi constans esse volui discesseris, nihil invilis 
codicibus loco moverem. Majora prsestabit H. L. Ahrens, qiii eximia doctrina 
et sagacilate de dialectologia jam egregie meritus est. 

Hanc igitur rationem inivi in arte critica factitanda. Jam sequitur ut dicam de 
subsidiis meis. Praeler ediliones Heinsii, Sheldonii, Reiskii, Wartoni, Brunckii, 
Valckenarii , Harlesii , Pileneji, Slrolbii, Dablii, Schaeferi, Kiesslingii , Geelii , 
liriggsii, utriusque Jacobsii, Wiistemanni, Didoti , Boissonadi, Wcisii, qnas 
onuies accurale inspexi Don sine aliquo fruclu , etiamsi inlciduni non alius ΤιΐίοεΒίτιβ. ij PR/EFATIO. 

essct iiisi ut miuiii ιίμ(|ιι<' iii collcclaneis meis Irihiierem, ubique diligenler 
consiiliii ciilicas copias Gaisfordianas. lis aulem adjunxi edilioneni , qiiam Lu- 
tctia Variskmim a. 1828 diiobiis voluminibus emissam ciiravit /. B. Gail, et 
(|iiain nullus liiic us(|ue ex editoiibus , quoruni opera emendalus Theociilus 
|iostea pi odiit , in iisiim vocavit. Gailius novaiii et integram omniiim quos 
seival Kogia Bibliolheca Parisina codicum collationem suppedilavit, sed non 
addidit (jiiid significent lilteraj A. B. C. D. iisque ad lilteram Z. , quibus sin- 
μulos codices distinxif. Nam quo niiniis terlium voliimen , in quo codicum 
Tbcociiteoriim nolitiam et ietatem exposiluriis erat , absolveret morte im- 
pcditiis est. Jam vero aliquol codiccs qui sint et quales, facile est repe- 
riie, ubi rarraginem lectionum variantium Gailianam conluleris cum appa- 
latu Gaisfordiano. Sed de iis, qiiae non aUunde cognila et ex MSS. nondiim 
rollalis deprompta conlinet edilio Gailii, cerlo judicare non poUii. Hiic acces- 
sil (]iiod (iailii fides et religio apiid alios scriptores Gra^corum in suspicionem 
vocata csl, et qiiod apud Tbeocrilum quoque nonnumquam eum lapsum esse 
aiiimadveiti. Ila, ul unum lanlummodo specimen addam , in idyll. I. i43. af- 
lcil « Aif^oi d. » quasi ex codice onotata esset sciiplura. At illa lilteia orta ex 
noiiiiiie Danielis Heinsii apud Gaisfordium , quod Gaibus perpeiam intellexit. 
Sic alios cirores possem adjicere. Itaqiie precibus adii Fridancuni DLihnerum , 
iil aiiqiiol codices Paiisinos a me indicatos deniio in meum usum coiifeiret, 
(|iii) ceiiius judicaie possem de Gailii iide ct rebgione. Atque vir ille soller- 
lissiimis slalim meis precibus annuit el poslea ad me misit collallonem borum 
((idicuin : 

I. Apiid GnisfoKliiim 335 [crror operanini pio 3335], hodic nr. 2835 sivc P. ;ipucl Gailifiri). 
ΜΓ. XIV. 

•X. Apiid Oaibf. i5i3, liodic nr. 283i sivcL. apiul Gail., l)oml)yc. sec. XIV. [Non recte Adcitiis 
todiriin adsrripsit scciilo XIII.] 

/,. Apud Gai^f. 2794 , liodie nr. 272G sive D. apiid Gail. 

i.. Apiid Gaisf. Colbcrt. iig3, liodie nr. 2721 sive B. apiid Gail. sec. XV aiictore Dilbnero 
jAdiit. sec. XIV]. 

.,. Apud Gaisf. ΓοΙΙη'Π. G/,/,3, l.odit• nr. 288/, sive Q. apud Gail., hon.hyc. onriiiiie not» sec. 
MII. 

i... Ap.id Gaisf. Rcgius 3378, hodi.,• 2832 sive IM. apud Gail. (Ex hoc codicc descripUis est nr. 
2812 sivc K. apiid Gail.) bfnnhyc. optiiiiie notae sec. XIII. 

Oplirni intor codices Pansiiios sunl 9 sive Q. v\ 10 i-ive M.(*) Ex sciiplina; 

(•) Vcram cssc dfscriptioncm, (piam de liis diiohns codicilnis dcdit Sanctamandiis apiid Gai^for- 
dium, mihi diserte indirnvit Dubiieiiis. PR^FAllO. ifj 

discrepantia , quam ex liis codicibus cum sumnia benevolenlia in meiim usimi 
enotavit Diibneius, pailim intellexi, Sanctamandi collalionem in aliis carnn- 
nibus accuralissime inslitutam esse, in abis satis festinanler, paitiin persiiasum 
iiiibi est, quam Gailius ex codd. Parisinis collegerit lectionum fanaginem non 
esse spernendani, etsi nonnulla scitu dignissima silentio Iransmissa sunt. Ego 
quiim cnticiim commentaiium sciil)ere pro liujus editionis ralione nou po- 
lueiim , paiica tantummodo attuli quae abquid facerent ad leclionem verborum 
receplain vindicandam. Poslea mibi innoluit Sc/wlioruin Thcocritcorum pars 
inedita quam ad codicis Genevensis fideni cdidit F. Adert. Tiwici i843. Ibi p. VI 
Adeitus omiies codices a Gailio collatos designavit, neqiie tamen addidlt iinde 
bauseiit suam notiliam , nuin forte ipsi licuerit inspicere qua? Gailius nianu 
sciipta (Gailius enim piicf. p. YIII admonuit se ογίχηλΆ juvne jani confecta ha- 
bere) reliquit. JNullam a?lalis iiotiliam dedil Adeitiis de sex codicibus A. B. I\. 
R. S. Y. Itaque interrogavi Dubnerum, qui meo rogaUi bos codices inspexit 
mibique respondit, eos omnes esse lecentiores , nimirum Α et Β sec. XV., 
qualtuor rebquos sec. XVI. 

ΡοΐΊΌ quum evolverem scriptores, qui locos longiores brevioresque poeta- 
iiim bucoHcorum laudanint, sa^pe reciirrendimi mibi fuit potissinium apiid 
Bionem et Moscbuni ad Stobiei Florilegiiiin Gaisfoidiainim. Qua re pei molus 
btleras dedi Vindobonam, num accuratam collationem egregii codicis Vindobo- 
nensis nanciscerer. Habemus de codicis eelate et scriptuia Kollai ii et Laml)ecii 
sentenlias in Lambecii ed. KoU. VII. 3o6. Scriptus est sec. X btleris inclinatis, 
manu i^rcccd cwrente. Atque Kopitar. eximia cjua semper excellebat lil)erali- 
late statiin auditis meis precibus onines locos Tbeocrili, Bionis Moscbique 
(|ui apud Stoba^imi legiintiir, ex codice Vindobonensi diligenter cum edilione 
Gaisloidii contiilit ct eatn collationem ad me transniisit. Quain iitilis ea fiieril 
Iiaud raro apud Bionem el Moscbum, ex bac edilione, ut aibilror, ila pale- 
bit, ul lectores illi viro egregie cordalo magnam sinl graliam meciim liabitiiri. 

Lubentius transeo ad aliam rem , ad jucundum officium graliamni agen- 
darum viio, qni niagno beneficio me sibi devinxit. //. E. Pocschl eiiini , eni- 
(bliis Tbiisneldae Vindobonensis editor, suasu Kopitari in nieuni usum accu- 
lalissime, ne ininimis i|iiidem rebus oinissis , contulit ({uattiior codices 
Viiid()l>onenses, quonim collaliones jani I>runckius lial)iiissc sc anirmal in 
'Ibeocr. I. io3. II. i. ('odices sunt lii : 

Vimloh. 28<j. (Vintlol). a/' conliiiet , |)ra.tfr alios sciipton-s, iiiulcciiii pi ior.i idyllia TlicMicrili. IV PR.ILFATI 

• Esl charlaccus |joiia;que iiota; iii (μιηΠο, scil a(iiia maiiiia passim ficdc corniptus, fconstatque ex 

fuliis centum sexaj;inta sex. » IWwsr/. 

Vintlob. 200, olini 216. ^Vindolj. b.) continet , praetei• alios sciiptores , tredecim priora idyllia 
Theocriti luni ponmiltis sclioliis niarginalibus et intorlinearibus; idyll. octavum bis adest. «Est 
rhartacciis, antiqmis bous?(|ue nota; in (ρκυίο, sed iii iine nuitilus constatque nunc ex foliis septua- 
yinta. » ^'esiel. 

Viudob. a5G. (Vindob. c.) continet, prater alios scriptorcs, quinque priora idyllia Theocriii cimi 
iniiltis scliobis niaii;inalibus et iiiterliiiearibus. « Est chartaceiis bonaeijue notae in quarto, constat- 
que minc e.\ foliis sexagiiila oclo. « Nessel. 

Vindub. 258. (Vindob. d.) continet, praeter alium scriptorem, vitani Tlieocriti, ευρεσιν των βουκο- 
λικών, ίΤΕΟι ciacoia; των βουκολικών, qiicedam de dialccto Dorica et septem priora idyllia Theocriti 
<um innumeris scholiis marginalibns et iiiterlinearibus. « Est chartaceiis bonaeque notae in quarto 
tonstalque nuric ex foliis sexaginta septem. » Nessel. 

E\ liis codicihus pauca speciminis caussa ad primum carmen protuli. Simul 
Ρα}5θ1ι1ϊϋ5 me certiorem fecil de alio codice, qui in bibliotlieca Vindobonensi 
iir. ϊ'ΐη et 128 asservatur et qui praeter alios scriptores complectitiir tredecim 
Theocrili carmina lioc ordine : \I — XIV. XVI — XVIII. XV. Qui ampliorem 
paratmus est editionem, qualis exspectatur a Meinekio, ei collationem borum 
codicum sicut duorum triumve Parisinoium, quos supra indicavi, baud in- 
utileiii foie existiino. 

Denique jure auctionis tiiserla est meae bibliotbecae Theocritese editioHeinsii 
a. 1604, ciijus margini appicta est elegantissimis litleris ad octo prioia 
Tlieocrili carmina collalio codicis senatus Lips. , cod. Academiae Lips. , edi- 
lionis Florenl. et edit. Rom. Haec collatio ubique amicissime conspirat cum iis, 
(jiiai ex Reiskii edilione jam cognita sunt, et conlinet praeterea quaj apud alios 
ηοικΚιιη allata inveni. Praeterea diligenler in meum usum consului veteres 
cdilioncs Cratandri (a. i53o), Brubacb. (a. i55'^), Sleplian. minorem, alias. Ad 
liac siibsidia, qiiie iuodo descripsi , accesseiunt permuiti bbelli , in quibiis 
selectorurri Tbeocriti Bionis Moscbique locorum emeiidationes explicalionesque 
proposiliP sunt. Quos omnes bic enunierare et longiim est nec opus Yidetur, 
quum iii omiiibiis locis, iil)icumque niibi usui fuerunt , eorum auclores ut 
dccel)al ( 11 111 μίαίο animo laiidaverim. 

His igiliir sidjsidiis adjulus meum opiis aggressus sum, et qiium jam ad finem 
pi-iveriisscni , in ineas maiiiis veiiit Thcocritu.s•. Codicum Mauuscriploruin opc. 
ncrnsuil cl ('incudavU Chri.slophoms IVovdsworth. S. T. P. scJtola; llarroiuctisis 
inoL^iAlrr. ('riiii(ihiii;i(t' MDCCCXIAV. Hicodilor textum exbilMiit Meinekianiim (*} 

(•) Scd piiori^ cditioriis, qiia• l.ipsiac a. i825 prodiif; iiam altcra rccognitio IMeiiickii Bcrolini a. 
ib'{6 (•ιιιί$&.Ί ιιυιι (-<iL.'iiiia Γιιίΐ Wonlsworlliio. PRiEFATIO. ν 

modeste correctum ex opibiis Gaisfordianis. Qiiod ut eo ceilius cfliccrel, 
denuo inspexit copias Sanctamandanas et Dorvillianas, qiiae in Bibliolheca 
Bodlejana asservantur. Praeterea aliquot codices Anglicanos primus con- 
tulit ac descripsit. Sed ex omnibus codicibus attulit (id quod dolendum esl ) 
paucas tanlummodo scriptui-se diversitates , quemadmodum ipse in ρι.τΓ. 
ρ. XIV. profiteUir « annotationes suas non tam in lectionibus ex Manuscripto- 
lum penu depiOmendis, qiiam in novis emendauonibus \el proponendis vel 
coiToborandis maximopere versari ». Ac profecto permultas in medium pro- 
lulit suspicioues, quse insignem editoris doctrinam et sagacitatem commoii- 
slrant. De iis autem conjecluris siculi communiter quomodo in tolo opere 
(laclando versatus sit, alio loco acciiratius dicam. Pia^er AYordsworlbii sludia 
mi mibilicuit editione quae prodiit ita inscripta : Theocriti Qirmina. Recensuii 
Christophorus Ziegler. Tubingce, i844• Zieglerus egregiam Theocrito operani 
pra?stitit, quod et Ilalicos codices denuo excussit et integram scriplmoe 
(liscrepantiam ex iis collectam cuni lectoribus communicavit. Hac aulem su- 
pellectile instructus nec aspernatus quai alii sobrie disputarunt , quiim ipse 
permulla subtiliter restituit, tiim aliis materiam suppeditavit , qua deprava- 
tissima ha;c carmina paiiUatim ad saniorem formam revocarent. De quibiis 
lebus quum alio loco sententiam meam sim fusius exposilurus, siifficiel liic 
addidisse, me recensionibus duumvirorum Wordsvvorlhii atque Ziegleri per- 
motuin quae scripserim denuo examinasse, et quidqiiid ex utraque recensione 
didicerim fideliter indicavisse , ut hominem decet veritatis amantem. Et in iis 
(|uoque locis, in quibus me vel cum ulroque vel cum allerutro consentientem 
inveni, iiomina eorum fere semper bonoris caiissa apposui. Porro ne siiper- 
iliia proderem aut ab aliis jam satis explanata inulili modo repeterem , resecui 
aliquot adnolaliones a me anlea scriptas (i), quia eaedem res nunc ab alterutro 
recte explicatae sunt, et in eariim locum paucas alias observaliones subslitui, 
qiiarum addendarum iidem editores mihi occasionciii obuderunt. INam brevi- 
tatis studiosus conslilui nihil monere, nisi de ineo babereni qiiai observalu 
baud prorsus indigna viderentur. Quod iit eo melius perspiciatur et cuiii 

(i) Etlam niullas lectioncs, r|uas cx edd. Ciataiulri ct Briib. enotavcram , inrsiis delevi, (iiiia 
Zieglcriis jam collationem cdd. Camer. a. i53o ot Bruh. i545 cum lectoribiis (•οιιιιιηιηί<\ι\ it , (•t^i 
iionnulla scitu haiid indiyna picetennisit. Nani editio Crat. inaxiiiiam parlcm consciilit riiin rdi- 
tione Camerarii, ct cd. Bnib. a. i553abca qua' prodiita. ir»'(5,(les(iipta al) A.Jacohsin p. XXX\ II 
sqq. , nihil diversa cst. Ego in hat• rc tit alil)i plcitmKpic cas laiitumniodo obscrvationcs relicpii, 
in qiiibiis tacite vcl siipplcrc• vcl conigerc voliii ali aliis aJiintata. rU/EFATIO. 
;rt|uilalejuclicelui•, num enicndalionem et interprelalioiiem lioriim caimiiuiin 
ccv\e panlluliim juvare poluciim , relictis ralionibus , cjuas jam seculus suni 
priusiiuain WOiclsNvoilhii et Ziegleri recensiones in meam noliliam venerunl, 
liic eiuinierabo siib uiuim conspectum singulos locos, in quil)iis IicTC edilio 
disrrepet al) rocognilione Meinckiana. Tacile correxi qiiae apiid Meineliiuiii 
operarum enore viliala sunl, veluti Theocr. V. 1 18. VI. iS. X. 5. XI. 62. XV. 2. 
WII. Sq.XXM.S. BioY. 4• Mosch. II. 22. 86. 114.ΙΠ. 4?• 1 19• VI. 6. VIII. 2. 
\el alias miniUias f|uales relictic sunt Th. X. 28 (coll. V. 79^ XI. 59. XXIV. 99. 
WVI. 32. Bio III. 5. Mosch. III. 93. \el puncta diaeresis (in quibiis ponendis 
seciitus e^o suiii iationeiii Bekkeri) prseter servatam alioquin consiietudineni 
lelicla, veluliTli.MI. 129. XII. n. XIII. Sy. XV. 142. XXIV. 72. 73. XXV. i85. 
i93. XXVI. 32. XXIX. ir. Kp. XIII. 4. Bio II. 9. XII. 2. Hujus igilur geneiis 
minutissimas res noii aUniet conimemorare. Sed ut ad locos aliquanto gra- 
viores Iranseamus (in f|uibus ubi iiibil adnolalum est , ea omnia novata sunt 
rx libns niami sciiplis), legilur In Meinekii cdilione : In Iiac. edilione : 

I. 

V. 6. y ιαοίρο) /νχάοο) 

12. ταοε τείοε (ι) 

ι3. αι τί V-i"^) 

17. εντί εντι (3) Ιιι MeiiieKii cdilioiie : Ιη liac editione : 

V. i(j. οη... άλγεα είοες. . . .ποτέ... άλγε' ά'ειοες (4) 
3G. άλλ' όκά ct γελεΰσα. .άλλοκα ct γέλασα (5" 

48. [xtv νιν e conj. 

49. έπι -ήραν επι πήρα (6) 

5'2. άκριοοθηκαν άκριοοΟηραν (ι) Sic cchI. Ι) sive Q. cl (ioll). (,f. Ahreiis De dial. 
Dor. p. 362. — y. 3. συρίσίες .servalnr cliam iii C.ranier. 
Ain-rd. IV. p. 4ia.4. <■ τυρίιοε; del)clursiii(! diil)io ginni- 
niati('i>, <|ui .sil)i ne roiislileiiiiit (|iiidc[i) : ulio(|tiiii eiiani 
τϋρ'.γ; scripsissnil. » Xif(;lcr.. qiiod ct ipsiiin oljsf-rvavit 
Pileiifjiis iii li. I. Al V. ly τΟριγγα ex diioljus A'alt. 
.-i]iiid (iaisfurdiiini euolatiii'. 

(1) ατε voliiil Mcint-kius (|uoqiie , iit ex cjiis adiinla- 
lione a|i|Kiicl. V.x rodd. (;. \Vurd>\voril). afffil ατε, ατε, 
άτε. l-'orn>aiii άτε djiit Viiidol). a. t. ίτε Viiidol). 1). d. 
tdd. Cnit. I'.ridi. 

(.1) l'li II. i:j'i. V. ΓιΙ». io4 «-ι iii nliis locis jam exslal. 
PariliT srrilM-Ddiiin fiiil V. my. XI. Αί ϋί]•!• el XIV. 24. Ce- 
Irriini iii rod. Viiidolj. Slol». Floril. T. XX. 2'i lc^itiir έ οττι 
ίί el τοτι ρίνα Csic). Ι)•; iisu funiiariini έττί cl έντί Tlieo- 
frileo riTle jiidiraii• xidrliir 67/. /.if^'ler. 2.'rrt)aiiblim()rii 
bruH^rr ^ilolcqrn unb «rd-ulmannrr ii) lllm 1842. p. 40 
el in AJdeiitlii ad «-(ϋΐκ)!!•-!!! ρ. 179. — /.εκίλαώς eliaiii 
Viiidul). a. i-l lfarli-j.iii. .ipiid Wuidsuoilliiiini. 

(4) ά)γε' άειοε liuljcnt i si*e 1'. 10 8i\c M.cl rpii ex 
poklrriorv dcjMrriplu^ c<>l cod. iir. 2812 »ivc K. (apiid 
(ίβίΐηιπι), porru trr» rodd. Anglicaiii apiid Wordswor- 
tliiiim ri Vindul•. a. c. Qiiiiiii «({(i px p!ιιΓil•ιιs Ιιοιι.τ nola; 
(odirdiii^ (r\'\ai\\ Viiidol». d.) irposiii, carn ronririiiaR" videtiir v. 9.4. ct Yiigil. V. ir. hahcs lauJes. Particulaiii 
οή uiiiilliiiit sex codd., ποτέ rccepiex codice optiina', nola! 
S. apiid Gaisfoidiuni. rareulliesis signa, qiiihiis incliisa te- 
iiebaiilur vcrba τϋ γάρ... ρ.ώσας inde a Slephano primus 
delevil Gvoddek Commeiilalio iii prinium ii/jlliitm T/icocr. 
Gcdaiii 1782. p. 12. 

(5) Vtilg. άλλοκα (eliani in omnil)us codd. Paiisiiiis, 
(|U().s Gailiiis iii h. I. jam eiuiiiieravil, et qiialliioi• ΛΊικΙυΙ).) 
rediixi cnin Harlesio, A. Jafol)sio, Boissoiiado, Zicglerc. 
Kiesslingiiis ([iioijiie in adnotalione άλλοκα μεν heiie liie- 
lur. — γέλασα ex cod. MiHliceo P. apiid Gaisfordiuiii cl 
diiol)us Paiiss. Cf. Aliicns De dial. Dor. p. 197. 

((3) Iia codd. Pansini laiitiiiTi iion onino.s, Viiidoh. d. 
(έπΙ πήρα Vindob. a. c), iJps., Heins. riiiinck. /ipglcr., 
qiii επΙ πήρ(^ nunc in o|)(iniis codd. Ilalis inv^iiil. Ac 
ncscio aii idcm legeiit Srlioliasles q'ji adnotavit : ή δε 
άλώπ/|ξ πάντα δόλον κινούσα, όπως τα έν τΫ| πήρα φα- 
γοϋσα αυτόν ξηρόν έάσ-^ καΟίξαι. — V. Γ)9.. άκριδοΟήραν 
(cliatn iii (ριαΙΙιιυΐ' Viiidob. ί;1 pliiriinis Pariss. et Iriljiis 
.Aiiglicatii.s apiid Wordsworlliiiini qiii addidil : « iii 00 
lcpor csl qiiod ό θηρών ακρίδας ipsc a viilpe Οηρεύεται. ■■) 
cgo jain duretidi toll. Lol)eck. Parali. p. 373. — V. '>i. 
Pro έτιΊ ς/,ροϊσι Sifl)di.s. iii Paiisaii. IX. 3. 4• 1'• ϋΓοιι- 
jccil έπΙ ξτ,ροϊο. rR^iFATIO. vij In Meinekii editione : In liac editioue , 60. κέν τυ καί τυ (ι) 

66. ήθ' et πα — πα ήσΟ' et πτ; — πτ] (2) 

71. ώρύσαντο ώούραντο 

78. ερασσαι ερασαι (3) 

8ι, άνηοοΊτευν άνηρο'ηαν 

85. ζατοϊσ'. ά et άμ.ά-. . .ζατεΐίσ'. ά (4) et άιχη- 
■/ανος χο^νο? 

Q0. γελεϋντι γελαντι (5) 

97• κήπε χείπε 

1 θ2. φράσδει — οεουκειν .... φράσοΥ) — οεουκειν ; 

ιο5. ου — βωχόλος ου — βοικο'λος; (6) 

Ι ΙΟ. αύτις αύθις (7) 

ιιλ. Έλίκα-λίπ' ήρίον. . .Έλίκας-λίπε ^ίον (8) 

124• άγαστόν άγατο'ν (g) 

128. Άϊοος "Αδαν Ιη Meinekii odilione : Iii liac edilione . 

V. i36. άπεπαύσατο άνεπαΟσατο (ίο) 

1 42• ΜοίσαιςβΐΜοΐσαι.Μο)σαις€ΐΜώσ•αι Bcrgk. 

148. πεπλύνθαι πεπλύσΟαι 

II. 

2. φοινιχε'ω φοινιχίω (ι) 

4. ούοέπο^' οϋοε'ποΟ' 

6. άλλα άλλα 

1 4• όπάδη οπάοει 

ι5. ταυθ' έ'ρδοισα ταΰτ' εοδοκτα 

2θ. τε'τυγααι τέτυγυιαι; (2) 

2 1 . οστεα δστία 

24- αύτα αυτά 

3ο. χάλκεος ^άλκιος 

3ι. άυ,ετε'ρησι Θύρ-Λ,σιν. . . .άι/ετέραισι Ούραισιν 
33. Ιν'Άδα ■ εν'Άδα (ι) τώ καί... άρεσαίμαν reslitui ex oplimiscodicibiis 
(etiamquatluurVindob.),Scliol.,cdd. Ald. Junt.Call.Crat. 
lirul). Xani sola oplalioliuic loco quam niaxinie convenit. 
Particulam καί Α. Τΐι. Α. Fritzsclie, in dissertatione ac- 
ctiratissinie scripla de poclis Grcecorum bucoHcis, Gissee 
1844. p. 54 verissiine ila explicavit, ul paiiter aUiue fier- 
iiiaDicum aud) leviiis uec ita forli accenlu piOiiiiiitialum 
coucludenda; qiiodaiumoJo oralioni in sernioiie qiioli- 
diano inserviat. Cf. II. 142. XXI. Gi. — λ'. f)5. άοέα opti- 
mi codicos et Ald. (ed. Lavaniensis a. ijao, uli Daliliiis 
refert. Brnbach. liabet iii variis lectioiiibus). Slephaii. 
Heiiis. Shcldon. (a. 1676)^ ΛΥβιΙοιι. alii. 

(2) r,o-0', quoJ mtitaveral Reiskius ciii alii oljsoculi 
sunt, recte seivaiuiit Wailon. Pilciuj. Bnmck. r>iiggs. 
πή ί,σΟε libroruin scriptura , quani Alircns in πει nuilari 
vult, satis defeiidilur genere diceiidi iioiissiiiio. Vid. Sie- 
belis. iii Paiisan. vol. III. p. 233. Ijsebi•. in Herodot. I. 
21. — V. 71. ώδΰραντο scx codiccs, iii iisque opliinusK., 
iiniis ex Scliol. .£lian. H. A. XI. i3 Da|)linidi$ caiies 
όδΰρασ^αι dicit. Βίο I, i3. 

(3) εράται (sic) 10 sive M. έραται, quod Brunckius 
dedit e coiijeclma probata Ahrenli iii Miis. Rben. VI. 2. 
p. 22S, (piaiiiqiiain iJeni iii libcllo Ι)θΐΐίυ iVtigis plentssiiiio 
Emeinlaliones Tlieocriiecc, Gottiiiga: 1841. p. 5. έράιτσα 
niavult, niiiic ϊηνυιιίΐ /.ieglenis iii cod. Palat. 

(4) HLTmaiiiii (F.pliein. sUid. anliq. a. 1837 p. 22G) 
roiijecliiram codice Palat. 190 conlinnaiain distinrlione 
inlerposila ςατεϋσαι• δΟςερως κτλ. recepit Zicglcnis. 
Ego in Daplinidis fabtila expliranda niaximani partem 
assenlior I)ce(/tr/inio iii Lectl. Tlieocnl. Erlanga: \%^^^ 
qiianiqiian) de versibiis traiispoiiiMidis, id qiiod idcni Du'- 
dcrliiiiiis .suasit, noii ausus suin hbns iiivilis (piid(piam 
iiuitare. F. G. jyelcker. etiainniiin tui-ri videtiir senlcii- 
lianisuani \nOptisc. Doniice 1844. vul. I. p. 199. ζατεϋαα 
οΰςερω; quattuor \iiidub. lidein αμήχανο; ut diiodccini 
Parisienses. 

(5) Sic i-liam y sivc Q. — V. 97. κεΓπε fliani Viiidob. 
!). — Versus ιυυ. etiui dcsuiit iii cod. \'iiid()l). Sluba-i. 

(Γ>) Ila scripsi ciim<jia;fiu i't Hriggiio, (ριυπιου abliur- 
i'eat a ralione diaiccti. Tiiiii vcrsuiii 107 : «)δε καλόν βομ 
CcOvTt ΐΓοτί σμάνεσσι μέλιιτιτα•., (|ιη•ιιι υΐροΐυ ex Idyll. V. 
4(>. tenifie iiiinisiin) jain alii iiiu'i'> iiicbiscniiil, i-gu riiiii 
Zirglrro plani• iiiduxi inia ciiiii scipiciili• vcimi iiilcrca lari, qui el ipse in phuimis et oplimis codicibiis oniilli- 
tur. .Neqiie legisse videtiir posteiiorem lionini \crsiitini 
Scboliasles, ciijusapiidGaibuniel Aderlum lia-cest adnota- 
tio : To παρόν ε'.δύλλιον σύγκειται έκ στίχων δακτυλικών 
έςαμετρων άκαταλήκτων ρ ν α'. De sensu tolius loci expo- 
sui in Ι'ΊιΙιΐ'ϋ et Ziiunieim.Epbein. iii usnnigyninasioruin 
edilis a. 1842. j). 202. JMecum lacil F. Jfcissfferier. iu 
Germanica liiijus carminis interpiclatione Ofrenbiirgi a. 
1842 edila p. 8. — Ύ. 108. Iii viilgala scripttira Or;&ia 
τάλλα διώκει leclc iiidicalur, 0[)iiioi•, ipsa Veiiiis cum 
suinmaacerbitale. 

(7) aiOi; etiain Vindolj. b. c. d. cod. Arad. Lips. ed. 
Biub. Cf. Mubbiiaiin. l.ig. dial. j). 72. cl Ziegler. iiili. 1. 

(8) Haiic libruiuin scripluram Lene tiietiir I"iilz.s( bius 

p. 47 S(|. 

(9) Ex pluriniis opliinisqiie cudiribiis (etiani A'indub. 
a. b. d. άγειτόν A'iiid()b. c.) Reisk. in adiiut. liriiiick. 
Kiessliiig. Hriggs. Gail. — V. 128. ες άδαν (]ualluor \ίιι 
dob. lidem v. i3o άκανθοι et v. 1 32 γε'νοιτο. 

(10) Siclegitiiriii boniscodicibiis. Scbol. :εϋφή[).ωίτό 
άποθανεΐν άνατταΰσασΟαι εφη. « Qiian» verani essu lcciio- 
nein iiidicat seinicns άνορΟώσαι. Lsl tniin lesle Siiida [p. 
353 cd. Beiiih.] 'ΛναπαΰσασΟαι τό κατακλίνεσΟαι ώς προς 
υπνον. Dciiide niulto παΟτ,τικώτερον esl DapbniJoni iii 
articiilo niurtis recliiialuiii desciibere, qiiam siiiipliciler 
iiiieiii dicendi facieiilcm. » Tnjiur. apiid BΓigg^iιιιlι. \aiii 
veiburn Ονάσκει ν. ι 33. sensu /wr/tcto dicluiii esse, n-cle 
observavit Da-derliniiis iii Ltilt. 'llii-ocr. p. 9. Aliaralio 
Cbl loci Tlicoci•. ΛΊΙ. 90. 

luYi.L. II, V. 1. φίλτρα e\j)!i<at SrliuI.Kuiip. lli-c. 8i j. 

(1) Id supiiedilant seplfiii cudd. al(|iie Atliciia-iis \I. 
p. 475, E. Wac Bcrg/iiuni (Mus. lUien. a. 18^9 p. 3i.) 
ingeiiiosissiiiie, ut solrl, opuita apcila rcddcnlein. Porro 

iii verbis ώ; καταΟΰσομαι expbcaiidis st-nitu.s .siini S'w- 

belisiiini iii Paiis. vol. II. ρ. ΐυϋ. atque βαρυνεΰντα ρι°υ 
piiv.sente dciciidi po.ise vix puto. 

(2) SigDUiii iuliTrog;iliuiiis iiiiiiiiitaliiin ri-hqiii sitiiSiis 
ilerniaiiiiiiiii /ielract. adnot. i/i Soiili. l'liilocl. p. 12. Niin 
tales qtioqiie loros, qtialis bic esl, respircn^ poliiil N?•- 
gclsbacb. »-xcurs. II. iii Honi. Iliad. p. 178 sq «Ί |>. aoa. 
iiraviii) cpiudaniiiiodo rcpetitiir eadciii iiolio por xat τίν. 
Jain iii .lilnoi. Iti Tlicocr. cuiiluli III. S. Pai ilt r judi(-al 
Ι'Ίίΐιί.Μ biiis p. •,<. In MeiDckii etiitione : in hac editione : 

Y. 34• χινησαις άο κιντίσαις χ' άδ. 

38 ct Sg. σίγα σιγή (ι) 

4 1 . ηαες ήμεν 

45. θιαίι Θησέα 

4S. τίο ο επι τίο δ' έ-ί (a) 

58. ττοτον χαχόν xaxbv ποτον (3) 

βι. όιτεα δστία 

ί)4• •*ωνα et δαχρυσώ μούνη et δακρύσω 

6:'». αρξεΰααι άρςο)_ααι 

66. χαναα-όρος χανν,φορος 

7/|. ταν Κλεαρίστας τας Κλεαρ. 

76. ιχεσαν ι/.έσον (/^) 

82. ως μευ ώς μοι (5) 

9*). οοτε" δστί' 

9^• μϊ/.οί μ^/.'^ζ 

ΙΟΙ. χηϊι' et υϊάγεο χείϊ>' el άΰάγεο 

1 1 8. χτ,γών χηγοΊ 

122. πάντοσε πορ^υρέγίσι. .πάντοσε πορφυρεαισι PR^FATIO. 

Ιη Meinekii edilione : Ιη hac editione : 

περιζοιστρτ,σιν. . . . περιζοιστραισιν 

. 1 26. αι χε ει χε 

12 7• άλλα άλλα 

12 8. πάντίος πάντως (6) 

1 3ο. όφεϊλεν δφείλειν 

ι33. Λιπαραίου Λιπαραίο) Briinck. 

1 4 2, χώς κά τοι χώς xoci τοι (7) 

ι49• ^fi^^ Ρ-Οΐ ' • .χείπε' μοι 

1 5ο. κϊ)τε μιν χεϊτε νιν 

1 5 Ι . ουνεχ' έρωτος αιέν έρωτος 

ι53. πυχάσδεν πυχάσδειν 

1 56. έτίθη ετίθει 

1 Sg. δ' ετι δε' τι (8) 

ι6ι. φάρμακα φαμι. (ράρμακά φαμι (9} 

ι66. εύκηλοιο εύκάλοιο III. 
8. ήμες ήμεν (ι) (ι) Siccum Ρ. Didol. in editione quae Parisiis a. i833 
prudiil ac multa eleganter observata ronliiiel. Codd. Pa- 
riss. σιγή. — V. 45. Θησε'α eliam ed. Crat. 

(2) Pra'positioiiis accentum, qiii iii editionil)Uj retra- 
clus est, niutavi ex antiqiiilatis priuceiilo. Ideni lcci I. 
39. VI. 20. Cf. Lehrs. QuEest. Ep. p. ^5. De ίππομανές 
φυτόν bone disseruit A. L. A. Fee : Flore de Tlieociite, 
1'aris. i832. p. 41 sq. 

(3) Jioii iiilelligo ciir spreverint nonnulli hunc posi- 
lum verborum, ab oniDihiis feie rodicibns datiim. Infra 
V. 161. κακά φάρμακα. Simililer II. i36. IV. 47. XIV. 
3 I. XT. r^o. XVI. 85. XXV. 168. al. — V. 64. 65. De 
roiijunctivo, qiicin jnm Zieglenis ex optiniis codd. resti- 
tuit, cf. XV. i35. ΧΛΊ. n. άρξωμα•. ctiani edd. Crat. 
P.rub. Slepb. Esedem v. 64 μού•/τ,. Ad v. G6. κανηφόρος, 
quod ex optitiiiscodd. recte recepit Zieglerus, cf. XV. G 
/λαμυοτ,φόροι. XVI. 4; στεφαντ,φόροι. Mosrh. VII. 2 
κοτιντ,φόρον. — V.C;. τόκα, iit Casauboiiiis, Kruiick., aiii, 
Schol. Geriev. apud Adetliini. 

(4) Itaomncs codd. Parisienses. — Versii 77. poslcrius 
Kinenex Hernianni conjcctura Εΰοάμνιππον scribeiidiim 
i^se, demoiislrare conatur C. Kcil. Anal. Epigr. et Oiiom. 
|>. 182 Mj. Eidetn in Sprc, O/iomat. 6'/•. p. G2. versii 70 
|<r:epl3cet forma Ηευ/αρ,ίοα a Meiiiekio olim recepta. ΛΙ 
III nullo ex rodicibus adhiir collalis bic foimfc legmitiir. 

(5) I)ali>urn jam a Ρ•πιιΐ( kio receplum dant pliuinii i-t 
optinii rodd. Eamqiie »sse veram leclioiieiii exposui in 
Fpbim. in usum gyninasionim cdilisa. 1842. p. 204. Paii- 
IrrVII. 25 ex opliniis codd. .srribfMidiiiii fnil ώ; τοι. Eani- 
dini direiidi ralionem re^hlιιit cx codd. Mcinekiiis XXV. 
07. .Sagacitrr ilUislra»it liiinc iisuni Ογ.χτοπιιιι Koiiiaiio- 
riimqiie F. d. Uoffmann. : Ohservnla r.t moni/a (jun-i/am 
Jfcatibiu ahsntulis. HuJisuf, i836. ul)i aurlor hujiisdis- 
piilalioiiii doclitsiiiiiis mibiqiie sumino opcie coleiidus 
iiiinr MiiiiDium rtgiineii halxt gjninasii in Liisalia .Saxo- 
iiira ΠοΓϋΐιΐϋ. —V. ιοι.άφάγεο oplimi codd. cl Sdiol. 
*piid Adcrliini. 

(f>, f.\ coiij. P.riinckii ciim Kifsslingio. Cf. P,eigk. 
V"u• Kh. ». i»39 p. 33. ΑΙιγρπ* Df dial. Dui . p. V,.. Niliil in h. 1. adnolavit Zieglerus, qui tamen videiidixs cst 
ad V. i3o όφείλειν ρ. 179. 

(7) Illiid και ex Iribiis codd. cum Zieglero recepi siia- 
deiile Hermaiino. Verbum θρυλέοιμι per unam li(|iiid!iin 
scripluni exstal in codd. Pariss. 1. sive P. et 10. sive M. 
Postcrior codex v. i47babet έ'τραχον. — V. i4GpiOl)as- 
sem j4derti (Tlieocrite, Geiteve, i843, appendice p. y) 
distinclioiiem post άμας, ut αϋλητρίδος jiingeretui• cuiii 
Μελιξοΰς, nisi obstaret in hac ratione collocatio voculae 
άτε. Sed lectio vulgata eandein senteiitiam prajbel, dum- 
laodu τας άμας siniiliter iiitelligatur alque XI. 7. dicliim 
esl ό Κύκλωψ ό παρ' άμϊν, i. e. tibkina quce nohiscum 
iii eodcm loco Itabitat. — V. 149. έράται , ut Briiiickiiis, 
cod. Lips., Valicaii. 7 apud Wordswortliiiiin, niargo Palal. 

apiid Ziegleiiini V. i5i. Huiic versuni distiiixi ex cod. 

Lips. ciiin Boisson., Gail. el F. Didot., qtiem vide de 
Sfiisu disputantem p. 429• 

(8) Sic eliain cod. 10. sive M. atque Scholiastes, qiii 
a|ui(l Adeilum explicavil : εάν δέ τι λυπή, κρούσει τήν 

Άί&ου πύλ/,ν, τούτεστι, καταχειριοΰμαι αυτόν (i. e. in- 
teificiam eiim. Noii recte inlellexit haic verba Aderl.). 

(9) Iii ϊιΐϋΠι^ΐίοηο JMeiiiekiiis eani sibi U-gem prajscri- 
psil, ut aiUiqiiitatis piieccpla (de qtiibiis videndus est 
Le/irsius iii Qiia-st. Ep. p. 104 sqq.) acrnrate servarei. 
Scd siio propo.sito ιιυπ ul)iqiie coiislaiis fiiit. Cf. II. 34. 
lU• 149- i;"'8. III. it. V. 18. 72. ni. VI. 28. X. 32. 
XI. 28. XIV. 5o. XIX. 5. XX. 18. XXII. 93. XXIV. 
38. 40. m. XXV. 260. 270. 276. Mosch. I. 28. II. 41. 
127. IV. 52. Porro acceiiliis siiie caiissa idunea relicliis 
est inforniisiw/'/ φη μί Theocr. VI. 26. VII. 121. VIII. 
2. XV. i37. XVII. 33. XX. 3o, njerbi il μ. ί IV. 3o. V. 
K.G. XVIII. 10. 37. XX. 9. 19. XXII. 170. Epigr. 
XXII. 2. Bio I. 53. 71. IV. i3. Mosch. II. i43. i55. IV. 
5(). 70. in formis piononiiiitim Theocr. XVI. 12. XXV. 
i33. XXVII. 28. Biol.95. Mosch.IV.97.Similemincon- 
slanlia; nutain inipre.ssaiii bal)et cditio Ziegleri. Eqiiidem 
iii oiiinil)iis liiijus generis minuliis studiii ceite conslaii- 
liani servarc. 

(1) Ila ei^am in edd. Cral. Brub. Stcph. — V. ii% PRvilFATIO. te In Meinekii editione : In liac editione : 

V. 16. εθηλασοε et μιν εΟηλαζε et vtv (i) 

23. εαπλέςας ά[λπλεςας (a) 

25. τηνα τηνω 

27. τεω τείν (3) 

4 1 . εν ενι (4) 

42. οίλλετ' όίλατ' (5) 

44• άγκοίνησιν άγχοίναισιν AViiiterton. 

47• ouTOj; ούτως (6) 

IV. 

3. άΐΛελγες άαέλγεις Scliaefer. 

7. οποΊπη όπά)πει (7} 

8. ερίσοεν ερίσοειν 

g. είιχεν ή!^(•εν 

ΙΟ. εϊκατι εΐκοτι 

ι6. τώστέα τώστίχ 

1 7• αλλ' όχα άλλοκα Ιη Meinekii editione : Ιη hac editione : 

V. αο. αϊθε ειΟε 

32. αίνεω τάν τε αϊνέο)• α τε (8) 

4ο. λελογ/ϊ) λελογχει 

4 1 . θαρσην θαρσεϊν (9) 

46. σίτθ' ά σίττ' ώ 

49• αϊ9' '^ί ,"•»' ροιχον το . εϊθ' ήν αοι ^οικο'ν τι (ι ο) 

5 '2. τάτραχτυλλίδες ται άτρακτυλλίδες 

54• τε' νιν γε' νιν 

6ο. άκαάν γ' άχμάν 

V. 
6. εκτάσω εκτάσα (ι) 

1 ο. ενεΰοεν ενευοειν 

2 1. ουν OJV Brunck. 

22. — οκ' ποτ' (ϊ) 

27• άμέλγεν άαελγειν 

28. πεποίΟη πεποίΟεις (3) τηνώΟε eliam edd. Cral. Brub. Slepli. Theognostum 
apud Cram. Anecd. II. p. 137, 1 1 jam attulit Ahreiis De 
dial. Dor. p. 375. Meiiiek. Del. Anth. p. 96. 

(ι)έθήλασοε cod. Par. 10 sive M. έΟήλαξεν cod. Vin- 
dob. apiid Slob. Flor. T. LXR^ 23 έΟήλαζε i sive P. 
el 9 sive Q. Scliol. Gail. — ετραφειο. Vindob. Est au- 
tem ετραφε iniperfectiim (Ahreiis De dial. Dor. p. 117), 
qiiod moneo piopler Frilzschii adiiol.itionem p. Sg. 
μασοόν Scbol. Eurip. Hec. i 39. — viv Viiidob. 

(2) Sic etiaiii Paris. 9 sive Q. — Ziegler adscripsil : 
" άμπλέξα; prieliili propier librorum aiictoriialeni. Sen- 
lentia eadein iiianct. » Noii credo. Nain si έιχτιλέξα; srri- 
psisset poela, non dativum ν.οΰ.ύν.ίσαι κτε., sed accusaii- 
vuin addidissel, quoniam aniator se aliis a/ios floies 
/«texisse dicerel. Ergo sententia quocpie flagilal άμπλέξας. 

(3) Ita cum Gra;iio, Grevero, Beigkio (Epbem. slud. 
antiq. a. 1837. p. 444)• 

(4) Id pra;luli ob numeros mobiliores rei isarrata; ac- 
commodatos. 

(5) Ex coiij. Hemslerhusii. Celerum όίλετο, qiire foima 
suliicere videtur Meinekio, ex duobiis codicibiis enutatur 
apud Gailiiim. De άλατο adde Eritzscliium p. 5o. 

(6) Cum Rninckio. Ziegler. qui idem rccepit, in b. 1. 
tacet. — V. 45. Iii nomine Άλφειτ'.βοίας accentiis furlasse 
mulandiis fiiit sccuiidum Loberk. Paral. p. ^65. 

(7) Vide Muldmann. Lcg. dial. p. 142. AhrensDe dial. 
l)oi•. p. 329 .sq(|. — De ralioiie et consiliu totius idyllii 
F. G. IVelckcr. in Mus. Rhen. a. ι 832. ρ. 69 sqq. imilla 
utililer el eleganter observavit, qiiae niaxiniam partem 
jam probavit Dicdcrlinius iii Opusc. p. 35 1 s(|q. Doeder- 
liiiium seculussum in interprctaiido vcrsii undecinio. 

(8) Eam scripturam ex (|uattiior codicibiis reciperc au- 
siis sum ita distinctam atque iiitelleclam ut interprelalione 
indicavi. Nomirialivum esse Κρότωνα nioitstravit Al)rens; 
αινέω prwgnantcr esse dictniu existiino. a τε Kp. καλά 
πό),:ς ά τ ε Ζάκυνθος. Siiiiile iniliuni habcs Epigr. XVII. 

(9) Ita eliani cod. A^indob. Slub. Ι'Ίογ. et velt. cdilio- 
nes. — V. 46. σίττ' ώ ΚνμαίΟα optiiiii codices stippedi- 
tant. Recte opiiior. Nam 6 Λέπαργο; proprie est nomcn 
appellativiim ot siislinet laiiluminodo proprii vices, lu ηιύ 
rs sive vocaris Albus, sed ΚυμαίΟα jani per sc esl nomeii 
proprium. (10) ροιχόν τι e.\ emendatione Hermanni. Unus cod. 
Par. habet τοι. — V. 54 γέ νιν Slepb. et margo Palal. 
Recte levocavit, ut puto, Zieglerus. 

(1) Ita ciim Casaubouo, KniiKkio, Wustemauno ex tri- 
biis codicibiis, probanle Abrenle Emend. T/ieocr. p. 5. 
Eanidem forniain recepit Wordsworlh. — V. 9. Oplinii 
iibn άγκλέψας. Nuni forte άνακλέπτειν i(a aliqiiaiido di- 
cliim esl, ul signilirarel pcr ftiriam totlere ? 

(2) Reliiuiissein τ:οκ' ΆΟαναίαν έ'ρ'.ν ήρισεν, si comper- 
luni haberfiii, ΆΟαναίαν dicliiiii fuisse adjeclive de >li- 
iierva. 

(3j H.TC lectio, qiia; in omnil)iis codicibus et vell. edd. 
exsiat, vcrissima est. Nain ubi senteulix• priniaiia! t't seciiii- 
daria; idem esl verbtim, Gra-ci id vcibuin .sa-peiiuiiiero ad 
seiitciitiani sectiudariam acconiniudaniiit, el in st-iiteiilia 
priinaria foiniam iitressariani verbi i-jdsdeni niente ad- 
dendam reli(|iieiuiil. Cf. Tlieogn. 541 : Δειμαίνω μή τήνδε 
ττόλιν ΙΙολυπαίοη υβρ'.ς, ήπερ Κενταύρου; ώμοφάγους 
ολετεν , ad quem lociiin Srhailerus iii Giioni. poet. p. 4* 
laiid.ivit Einip. fiagiii. Iiiiis [7 Dindorf. .sive XIII. 412. 
p. 212 ed. Ι^α^ηα•. qii('in vidoj et Porson. in Eurip. 
Oresr. io35. Adde Piiidai. Olymp. I. iiiit., porro plures 
locos Apolloiiii Rbodii, de quibus diligcnter dispiila*il 
Λ. Mvrkcl. iii Ikrgkii el Ca-saris Miiseo sliid. aiiliq. a 
1843. p. 559. Nfiiue suliiliB orationis scriplores ab hoc 
dicendi genere abliorniisse satis docent Poppo in Tliiiryd. 
I, 33 el 82 : άνεπΐγ6ονον ίϊ δσοι ώςπερ xai ήμεΐ; ύπ' 
αθηναίων έπιβου λευ όμεΟα κτέ. ί. e. δσοι sc. επιβου- 
λεύονται, atqiie Ronieniann. in Xeiioph. Cyr. IV. i. 3: 
τά μεν γαρ άλλα, οσαπερ οιμαι και πάντες ΰμεϊς έποι- 
εϊτε. Simililer loculi suiit Latiiii, \eluti Livius IV, 1 : 
<• I einiiiiscerciitiir (|uain majcslateni senalus ipsi a palribns 
acccpissent , qiiam liberis tiadiluri essent, iit qticmadnw- 
dum ple/>s g/oriari posset aucliorcm ampliomiiqiie esse.• 
1.1 bi Alscliefshi prxler necessitalem in ordinem viTboriim 
recepil possent ex coiijeclura Dnkeii. Celeriim canidcm 
dicciidi rationeni Meiiifkiiis jaui roliluit Mosrlio II. (W). 
atqiie cgo adjcri Moscl». IV. 45. Oidiiic iiivt-rso pr.tixil 
Honieriii II. θ , 3υ7 {Lelns. De Arist. p. 383) el Od. λ', 
4i5; iiiidti ad iisiini, qiicni nos liic Iractanius, ((iioddin- 
niodo Iraiisiliim farit H»->iod. Opp. 3ί7 GH-Illinj;. — Ila 
jaiii piidL-in concxiMaiii iii nuo •χιηιρίϋ ThoiKrili adJi- λ PRAib 

ι II Meinekii editione : In liac edilione : 

\ . 33. ττ,νεϊ el ττίφυχη τουτεϊ (ι) et ττεφΰ/.ει 

37- ΤΓοθε'επει πο6' έρπει 

3g. έγών εγο) 

47• βε'νδρω δε'νδρει (a) 

5ο. τδδε τεΐδε 

5ι. τραγτίαι τραγεϊαι 

67. ταδ' τεϊδ' 

68. 72. 7^• "'' ^^~'- 

77• "^ ο' άγαν τύ γε μαν 

86. ειχατι ειχοτι 

89. τιαρελεΰντα παρελαντα 

93. πεϊύχη πεφύχει 

ιοβ. εντί εστί 

107. διώχεν δκόκειν (3) 

109. λωβοίσησθε λωβασεϊσΟε (4) 

1 H). ε'ρεΟίσδω ερεθίζω 

III. κυαμες et ερεθίσοετε. ./υαε'; et ερεθίζετε (5) 

1 1 6. εγο)ν εγώ 

Ι 17• τϊοτεκινχ/.ίτδευ ττοτίκιγ/.λίζευ .\Ϊ10. 

Ιιι Meinekii editioiip : Ιη liar pdilioiie : 

V. 118. ίΛε'μναα' οκα μάν*τεΐνδέ τυ δοίσας (6) 
Ι ig. έκάΟηρε, καλώς [>.άλα..εκάθαρε καλώ; αάλα, 

122. μεν κνίσδω .•μαν κνίζο) (7) 

i2y. σ/ϊνον είκε/υνται. . . ,σχ^οΐνον et κε'ονται 

1 3 1 . ώς ροδοκισσος ώς ρόδα κισσός 

ι3(). κίσσαν ερίσδεν κίσσας ερίσδειν 

1 /ι 2. κηγών κηγώ 

1 4 8. αίγαν et φλαζώ αιγών et ολασσώ 

1 5ο. φλάςαιαι α^λάσσαιμι 

VI. 

1. και Δάφνις /ώ Δάφνις ((S) 

ι3. α)ράσδεθ6ΐκνάμνισιν..φράζεοο1κνάααισιν (<j) 

16. φρυγτ) ορύγει. 

2(). άεϊδεν άείδειν 

25. κνίσδων κνίζουν 

VII. 

Ι . εγο')ν . , εγο) ( ι ) 

1 3. μιν νιν Ziegler. 

25. OJς τευ ώς τοι ileraiiiqiie iiaiic adnotiitioiicm, quiiiii jiostca caiiideui per- 
!>onani scciiiidaiii defensain esse vidi a viris diiolius gra- 
vi&siniis, ab .\lireiite De dial. lior. p. 329 coil. ]iernhai-dy. 
Sviit. p. 435 alqiical) O. SclincUlcro iii Nov. RIus. Rlien. 
a. 1844. Ili. p. G3o. Ilafjue eo cunridcniius puto me ve- 
fam scri|iliiraii) revocassi". 

(i) E\ pluribus boiia; iiola! codicilius ciiin Ziefjltro i'e- 
repi moncnte Alnfiilt• Di; dial. Dor. p. 2G.S et j()2. Idein 
lcgissc viditur Stlioliasics, cujiis 1i;uc cxstat adnulatio: 
τό THNEI έν ά/λοις γράφεται [iii.screiidiiiii cnm Gusiio 
|). 273 e.\ V. 102 : τουτεϊ] έττιρρτ,ματικώς αντί τοϋ εν- 
ταύθα. — Λ'. 38. Duo codd. I'ari.s. el Stob. Floril. T. IV. 
p. 3y8 Gaisf. cd. Lii)S. daiil ώς τε, (piod i'sse videlur ώς 
τέ. \id. Muinek. in I. 5. — \. 38 καί oiiiilliliir uliaiii iii 
Slob. Flor. I. 1. 

(2) Sic optinii codiccs, cliaiii 9 sive Q. 10 sivc M. 
Scliulia<>les : καΐ οενορεος ή οοτική δένορεϊ. Ac iiescio aii 
ex lioc loco ilieociili siinipserit Siiidas I. p. i2o5 cd. 
JJernli. : Δενορει* τώ οένορω. Eanidcin forniain tiiiliis esl 

• tiaiii rrii/s(hiiis p. Co s(|., reslilurniiit Wordswuith. i't 
ZirgUr. Ilaque daliviim δένδρει pliiriuKiriini et opliiiioiuin 
f-uduuiii aucluiilate iiniialuiii ex lioc loro laiidaic potue- 
iiiiit iii Gramiiiatis (iracis Kriiger. vol. II. p. 5o ct 
Λl(•l•llιurιι. p. 222. — V. 5o τεϊοε, qiiam formain jani 
Ahreiis iii Ziinm. Epliein. stud. aiitiq. a. 1840. p. 899 
runiiiiciidavil, liabct cod. g sive Q. 

(3) E\ cudd. il vctt. edd. οιώκειν (sic) ed. Cral. ο'.ώ- 
v.tu cdd. Ald. Jiiiil. ]'iriib. 

(4) Ila Eril/.srliiiis p. tii cl Zicgler. ex oplinio rodicc 
K., pr.Tciiiilibiis Kociiio in Gn-g. Cor. Dial. Dor. ^^ 9; 
alqin• r.riincLio. Tod. 9 si\c! (}. Iialict l^,)^J■x'7r,τΊ^.l■m•- 
inain άοαί, (|iiaiii cx tonjfc liira npu.siiil IVItiiitkiiis pro- 
liaiile (;. Uiiidurno iii .Sli-pli. Tbcs. IV. p. «0, di•,• rte ex 
I udi<'ibu« rnutariiiil (Jail. et Wordsworlli. 

(5) ερεθίζω cl ερεθίζετε cliani i sive P. 9 sive Q. 10 
Mvc M. Wujluinami. In lod. .Siiial. Lips. exslal ερεθίζω 

• I ifi;i':t(Mr), Mllaba liaiid diiiiic; pc-r librariiiiii ncgli• 
{.•••nlcr oini^w. oiiTto; /ΰμε; sive Q. Zicglcriis (odi( iiin vestigiis iiisislens coll. Αροΐΐυη. De proii. p. 379 [.si\t! 
p. 1 19, 15] alque Gregor. § 52 scripsil χύμές, etiniqii(\ sc- 
ciiliis siini. Locus addendiis erit Alirenli De dial. Dor. 
p. 25S. 

(β) Qiiod ego in boc loco dubilanter lecepi, qiiuin 
nielius iiilul siippeteret , id jani a Zieglcro ex codicmii 
.scripuiris cutiiposittira et iii veri)a poeta; i'eceptiiin esl. 
Lobcck. Palbol. p. 21α coiijecit δκα μ,άν κοτίνοιό τυ 
οάσας. Vcrstiin sequenleni scrij)si px senlenlia Ik-rgkii 
IVlus. Rlien. a. 1839. p. 33, nisi quod acnciilurn iii καλώς 
inlactiim rcliqiii. Viliose bic lociis afreilur iii Ciani. 
Aiiecd. IV. p. 390. — ln cod. 10 sive M. exslat : οκα μάν 
πόκα ταοε τύ δάσας, in rod. 9 sive Q. : οκκα uiiiitso ποκα. 
Ιη postfrioi^e eliam έκάΟαρε. 

(7) Sic eiiain ι sive Ρ. — V, 1 26 πότορΟρον una vocc 
Sahnas. Reisk. Biunck. alii. — V. 129 κέονται i sive P. 
9 sive Q. et 10 sive M. Scliol. — V. i3i ρόδα κισσός Q. 
Μ. ρόδα κισΟός Ρ. 

(8) Id adscivi cx sex codiribiis, iii qiiil)iij est opliniiis 
K. De repelilo aiticulo cf. Meinck. ad XIII. 5, ubi addi 
poliieriiiit hiec exenipla : II. 74: τάν ξυστίδα τάν Κλεα- 
ρίστας. III. 35 : ά Μέρμνωνος έριΟακίς ά μελανόχρως. 
IV. 20 : χώ ταϋρος ό πΰρρι/ος. V. ι. ιο8. V. 62 : ό βίο- 
κόλος ο)δ' ό Λυκώπας. VII. ιι: τό σάμα τό ΙΊρασίλα. 
98 : "Ωρατος ό "φιλαίτατος. ι5ι. VIII. og : ώ πάτερ ώ 
Ζεϋ. XI. 7 : ό ΚΟκλωψ ό παρ' άμΐν. XIII. η : τώ "Γλα τώ 
φορεϋντος. XV. 127 : τώ '\δώνιδι τώ καλώ. XVI. ιο4: ώ 
ΟεαΙώ φιλέοισαι. Epigr. XVII, ι : χώνήρ ό εΟρών. Βίο Ι. 
91 : τόν υίε'α τον Κινΰραο. Moscb. Ι. ι : τόν "Ερωτα τόν 
υίέα. III. 35: τω μέλιτος τώ σώ. V. ι : τάν αλα τάν γλαυ- 
κάν, 2: τάν φρένα τάν δειλάν. 

(9) φράζεο et κνάμαισιν etiam ι sivc Ρ. 9 s''•^ Q. 10 
sive Μ. 

(ι) Eliaiii ίιι Craiii. Aiiecd. IV. ρ. 42ΐ. ι3. Jaiii ιιΐή- 
(|iie .secutiis suin judiciuiii Mublinaiiiii Lcg. dial. p. 124. 
Addtr Zicglciuiii p. 179. — V. 2 συν καί codices fere 
oiiiiics Parisienses. Cf. M. flaiiplii Observa/iones cril. 
I.ijn. 1841. p. 59 sq. Tiini άμίν ol άμΐν Gaibiis affcil »'x PR.EF 

Iii Meinekii editione : In hac eilitione : 

V. 3o. ίσοφαρίσδεν ίσοφαρίσοειν 

3(). ού δαν ου Ααν (ι) 

63. άνηθινον άνν-τινον (3) 

6g. μεανααένος [ζεμνημιενος 

73. ςενε'ας Ξενέας (4) 

74- άαφεπολεϊτο, και ώς. . . .άμφεπο'λει , /ώς α'ι 

75. ο/Ογ-,σιν ο/0αΐ(7ΐν 

79• κακϊίσιν άτασΟαλίη- κακαΐσιν άτασΟα- 

σιν λίαισιν (5) 

83. πεπονθης πεττονΟεις 

86. επ' εαεΰ επ' ειχοί (6) 

89. κατακεκλισο κατε/.έκλισο 

go. άνεπαύσατο άπετϊαύτατο (7) 

9 1 . κηγιόν κτ,'^ιό 

94• γεραϊρεν γεραίρειν 

97• ερανται εραντι (8) 

ιοο. άειδεν άείοειν 

Ι ο3. Όαολαί 'Ου-ολο 

1 ο 5. ειτ'εστ' άρα Ψιλϊνοί..ειτϊ Φιλί νος αρ' εστίν ('9) ΑΤΙΟ. xj 

Ιιι Meinekii edilione : In liac editione : 

V. 106. ταΰΰ' έ'ρδτ,ς ταυτ' ερδτ,ς 

112. άρκτου άρχτο) ( ι ο) 

124. κοκκύσδϋ^ν νάρκ/,σιν. . .κοκχύζο>ν νάρκαισιν 
άνιαιρηο"! άνιαραϊσι 

12 5. έπι άττο ( 1 1 ) 

127• ε~ι'fOυσδoισα έπιιΘυζοιαα 

1 29. ή[Αε? ήί'-εν 

1 3 1 . εγών εγ(ο 

1 33. σχίνοιο σ/οίνοιο 

1 38. σκιεραϊ; σκιαραϊς 

Ι 4ο. πυκιντ;σι πυκιναϊσι 

ι44• ι^3ίρ ποσσί et πλευ-. . .πάρα ποσσί ct πλευ- 
ρησι ραϊσι [ΐ'ΐ) 

Ι 55. άλιοάδος άλωίίος 

1 56. αύτις αΟΟι; 

ι57. άΐΑΟΟτε'ρτ,σιν ά[χφοτίραισιν 

νιιι. 

4. άεΐδεν άείδειν 

1 5. χαλεττο'ς 6' δ χαλεπό; δ (ι) (luobiis codd. " αμιν viilgatani ieclionem fiiisse iii Λροΐ- 
loiiii verbis inest. » Leliis. Qiuest. Ep. p. no. — V i5 
λασίοιο Crain. Auecd. IV, |i. 409. 

(2) Hic el IV. ιη iiiajiisculain lilerani posiii cuii) Gailio 
el hoissoiiado. Scliol. leceiUior : Axv• Δτ-,μ-Λ,τϊρα. Cf. 
Alirens IJe dial. Dor. p. 80. 

(j) Haiic sciibi-iidi ralioiieni ex bonis codd. ct cdd. 
Med. Call. cimi liinnckio, Kiessliiigio, aliis reoi-pi. ISul- 
laui hiijii•» vocis ratioucm lial)uit Aliieiis De dial. Dor. 
p. 83. Idein p. 3S ex lioc caniiine addere potiiil iiunien 
'Λγεάνακτο;. Pono v. (iyciim Kicssliiij;. el aliis iiilacluin 
ieli(|iii (|iiod uiiines oiiiiiiuo libri piifbiiiit μεαντ,μενο;. 

(4) INli-iiiekiiis ptopusuil iii aJiiulalioiie Ξενίας, (piod 
recfpit Zicglifius. Κ^ό rnni Doederiiiiio Li-ct. Tbeocr. 
|i. 4 sc-ripsi Ξενέας, (jiiod jaiii \oluit Schoiiastes iu li. 1.: 
"Ονομα κύριον, ώ; τό Κινεας. (^l. C. Keil. Aiial. ρ. 72. 
— ViTbUin be(piciilL'in proljaljililer eiiieiidavit Ziegler., 
<|iiein .secutiis suin. .Sa-pe iii rodicibiis Thcucrili (Oiituii- 
dmiliir ώς χώ; χώ ό. Cl". Zii-glir. iii li. 1. et "VIII. 5i. et 
adde ΧΛ'. !)2. 12S. Oinnc.s liujtis gencris coiiiu.sioiies, cpi;i• 
exslaiit \n cuJicibus Ιιυηιιη poelaium, accuratc iudicabo 
iii I.exiro 'Ilifocrileo ISioiieo Moscbeo. 

(j) Has U-rniinaliuiies ]i. I. babet etiaiii ιυ sive M. et 
fcre iibi(|uc in lioc rainiiiie. 

(6) llanc bbi'oriiiii sciipiiirarn, qiiam IVpiskius, A. Ja- 
cobs., rioisson. jiire i'L-tiiiiieriiiil,dcri-ndei'e cuiialus sum iii 
Adnot. iii Tlieocr. p. 4S. 

(7) Qiiod ex solo cod. K. CMOlatuiii est άνεπαΰσατο , 
nienioriu; eircri' ii-rep!>i>eu videliir ex I. i3(). 

(8) Sic eliaiii 9 .sivc Q. — Λ'. io3 Όμόλου eliam f) sive 
Q. et 10 sivelNI. 'Ομόλω r.riimk. tll'ilen('j. iiiadiiulaliont•. 

(9) Id rccopi ex υρΐίιηο cod. S, Hcriiiaiitii dispirlatio- 
iieiii iii praif. Supb. OKd. Col. p. XV s(|([. i'es|)i(-iens. 
»)bm proposui : ειτ' άρ' ογ' έττι Ψιλ. Ζϊΐ'μΙιτιΐί dt• ronjc- 
cliira sciipsil εΓτ' ών ir,T:\ Ψιλΐνο;, ])ailii-iilaiii άρα iiibil 
«■ssi; iiisi gluvsvnia siispicaliis. Niillani liiijns loci lalioiieiii 
iiabiicriint iifcpic llarliingiis iilx ΚΙυΐ /.iiis in bbn•: de 
pnrlic. (>r. hiigiim (οιΐίΓηρΙίί. Νι>ί|ΐΜ• ιιιριικιγ fiiil lori Theociilei H. L. Ahrens De ciasi cl apli.Tiesi p. 8, ubi 
locos coiiinieiiiorat, in quibiis illud αρα cxlra Atlicam dia- 
lectiiin icperiliii•. Celenim noii opiis i'st nnilalioiie, si 
rredas Ai:ull(>iiio,queni Abrtns dcffiidit, άρα iioii esse di- 
versuni ab η άρα, (piod ciiiu pole.slate aninnaliva posl- 
posiluni csl apiid Ilionem VII. i,',. 

(10) Id ex tribiiscodd. enolatiim csl idpoqiie cnm Kioss- 
bng. et Boissoii. adscivi. Scd ieb(|iios locos qiios Widd- 
maiin. p. ii)4 niulari viilt (II. i()3. πώλους. V. 4;). πώ- 
νους. VII. 107. ώρους. Βίο VI. ι. φθινοπώρου. JMoscb. 
Ι. iG. άλλους) piopliTca iiilactos iclitpii, qiiod ha-c voca- 
bula in ου si\e ους exciiiilia siiaviiis radiiiit iii atires. 
Siia%iori aiilem |)ionuiitiationi qiiiii ali<niid ceile tribiierinl 
poela• biicolici duljilari iion polesl. Cf. V. 72. Οουρίω. 
Ex eadcm canssa XXVI. 5 ciiin Harlos. et A. .Tarobs. rc- 
liiiiii 1ίΙ)π>Γΐιιη .sciipliuam βωμούς. — "Kopov ttinni 10 
sivc M. ab aiitiqna 111. spc. i-t (i. Oolb. iiiargo. 

(11) Ila ex Iribiis codd., iii ([tiibiis est opliiiiiis K., ιΊ 
schok (piodani rccciilioic si-ril)i'iidun» piila\i, (piia iiidc 
ΓοιιΓιι^ίυ pra'|)osilioiiiiiii faciliiis explirari possc \idetiir. 
Ue iisii pi°a'pusilioiiis άττό iiolissiiiio cf. Herniaiiii. iii .Sopli. 
tl. (ij. K. KloU.iii Jahiiii Aiinall. vol. XXXIII. fa.sc. ,3. 
p. 2(J8. Pojipo III TbiKvd. I. 17. Slallbaimi. iii l'lal. Kii- 
tiijd. cap. IX, p. i(iy ed. GuIIi. 

(12) πλευροΐσι «Ίίβιιι ι sive 1'. 9 siveQ. 10 sivc !M. — \. 
I 39. Dirderliiiii ((.)[Msc. p. 371 sq(|.) iiigeniusaiii iuUTpr»•- 
lalKiiicin vucis όλολυγών qiiin vfraiii liabiicrini, nif adhiic 
ntiiiiiit verbuii» τρΰζεσκεν. — V. i38 /τκιαραΐ; qiiiiiqii.• 
codd. Cf. Ahreiis IK'dial. Dor. p. 117. 

(i) I)i'k'vi parliciilaiii, (pia• iii pl•ιΓiιιιi.s el opliiiii^ rodi- 
cibiis dot-.st , cl qii.ini ιιι•<|ΐΐ(• πηΜγοιιι iicr seiilt-iilia flagi- 
tal. (Jf. Mciiiek. iii VII. 8',. iibi addrrt• rpiis possii 1. ia3. 
XI. 10. 45. XV. 128. XVIII. 5 (si scribitiir t-x «odd. 
Τυνδαρίοα). 2υ. XXI. ii8. XXV. 10. 4»»• -i". 0.). XXVII. 
47. Kpi-r. I. I. lii Id\ll. XVI. Γ.2 ή ύοατι νιζειν ιιυιι 
opiiscsl ιιΙ exciisctiii• Hoiii.-rico υοατί λιαρώ. Sullinl i-iiim 
illiitl ipsiiiii t\ ΙίυιιΐΡΐΌ afteiTP qiiod j.iui Ipgiliii ϋριι.Ι 
SpilziKriim I)e \rrsii Or. licr. p. 5a. χ υ PR.ilFATIO. Ιη Meinekii ediUone : Fn liac cditioiie : 3i. ay.oi€air,v άιιοιβαίαν 

34. -άτηχ 7^.^^.' (*) 

4 1. νομοί νοααί 

45. οΤς οις (3) 

49• αιγϊν αινίον 

52. ώ; χω 

6a. ούτω; ουτώς 

63. των τοχάβων ταν τοκάδο^ν 

7 Ι . άεΐοεν άείδειν 

73. raptXEUVTa et ^αε;. .τταρελαντα ct ήαεν (.'<) 

77• αίθριοχοιτην αϊθριοκοιτεΐν 

Sa. λεΐ/εν λεί/ειν 

gi. Aaij-vi; — πρατος πρδίτος — Δάφνις 

IX. 

3. επι υπό (5) 

6. αύτις αυΰις 

ι3. ερίοντι ερων το (6) Ιιι MeiiaKii iililionc : Ιη liac cditione : 

Λ'. 14• οΰτω — οΰτω ουτώς — ουτώς (7) 

1 8. παρ ποσι ττρος ποσι 

ig. χορ'Ο' ζ-'ΐ "/ο'ρια ζεϊ (8) 

24• αύτοί<υ5Ε αύτοα«υη 

26. Ύχχαριχαϊσι Ί'χαρίαισι (g) 

29. ποχ' τοκ' Meinek. 

32. ϊρηκες δ' ιρη;ιν, ε[χ\ν, .ιραχες ο' ιραςιν, εμϊν 
δ' ά δε τε 

35. δρεΰντι όρητε 

Χ. 
Ι . πεπονθ/,ς ττεπο'νΟεις 

2. ούτε τον είτοπρίν. .ούΟ' έον et το πριν (ι υ) 

3. λαιοτομεϊς λαοτομεϊς 

4• τας ας 

ι6. άμοίντεσσι ίαάντεσσι 20. μτ,οεν. 

21. λαΐον. • μη οη 
. λαον (a) Cf. Ahrens De dial. Dor. p. 363. — V. 42 reci- 
Iiieiidum vidclur ex |)lui'imis oplimisque codiribus ϊττ,οώ- 
<7iv, scaturiiiiit. Nam auclor Inijiis carminis alia quoque 
sibi licere piitavit. 

(3) Aiidarissinie versaliir in hoc carniine mutando 
C. H. jreise, in nova editione slereolypa, Lips. 1843. 
Ego jam in Adnot. in Tlieocr. p. 57 exposui, de heniisti- 
chiis V. 43 et 47 transpoiieiidis propterea noii cogitandiim 
t>S5e,c|uod alter de alleriiis ainore loquatur, ita utsensus 
sit Meiialc.T : cgo doleo leciim qni amas pulcram puetlam, 
alque Dapliiiidis : ego doleo tecum ηιά amas Milonem. 
Id auleiii probatur eliain verbis παντά δε γάλακτος ου- 
Οατα πλήΟουαιν (ν. 40 at(pie ενΟ' δις, ενθ' αίγες (ν. 45), 
qiiiiiii McDalcas opilio, Daphnis bubulciis sil. Pariler Jii- 
dicat Ziegler. , qiiani(|uaiii rneum iiomen iioii addidit, 
Porro V. 4.1 iiunierus singiilaris pra;ferendus fiiil eliam 
propler raliunem anii!>(ruphicaiii; iiam πάντα έαρ siiigii- 
lareni simililer seqiiilur plurali.s παντά οε νομαί. De hac 
ulriu!>qiie iiiiineri jiinclura vide V. i36. XI. 10: οΰ μάλοις 
o-JoE ρόοω οΰοέ κικίννοις. XII. 6. Mosch. III. 5. Ν. Bacli. 
iii Nicaiidii fragni. 3. i. Celerum de legibus rarminis 
ain(rl>xi opliiiie exposuit /. S. Zelzsc/ie, iu libellu scbo- 
la5ti(-oAlU-iiburgi a. i835 edito, qiiaiiiqiiam ratiuDcm, qua 
leges exposilas traastulit iii cariiieii lioc Thcocrileuni, 
|>roltare noii possiim. — V. Sa χώ sciiptum est e 
Weiiii roiijectura, qiiani et ipsain dubilaiiler proposuit 
Ziegler. Schol. : xai ό ΙΙρωτεϋς θεό; ων φώκας ένεμεν. 
Krilzii-he ρ. 04 ηοη niale coiijecil : λέγε • Μίλων ώς 
ΙΙρωτεύ; κτλ. Ιιι codd. 9 sive Q. et ιυ si\e Μ. est μίλω. 
— V. Ga οΰτώ; g sive Q. — V. 64 μτ,οέ aoixr,; et όμαρ- 
τέω cod. A'iiidob. Slob- Flor. T. 78. 2. — V. 6υ γυναικο- 
«ίλχς. Siniilitcr ν. y2 άκρτ,βος el άκρήβης, φιλοΟρτ,νής 
(MoMh. IV. 6<J) et φ'.λό'ίρτ,νο;. Alia exeinpla dat Honi. : 
Originationes E/iica, Kasleiibiirgi iS3'J. |). 14 S([q. 

(4) l Irunique ex bonis codd. - • Versiim 74 forlasse 
recle explira\il F. DiJot. p. 4 ',g sq — Qiii viilgo est ver- 
»ut 77, άίύ οέ/ώ μόι/ο; γαρΰεται, άίύ ίέ /.ά βώς, eiim 
jam alii iincis inrluseniiii, qiiiini ex Id. IX. 7. in lninc 
luciini lemere illaliis pprliirlx-t !>lro|)bariiin coiiciiiiiila- 
irm. Ego priceuiilibus Dablio, Boissonado, Zicgleio pror- 
%u% rjrci . (5) Ila eliam 9 sive Q. 10 siveM. Praeposilio έπι ex 
ed. Calliergi |)rinuini recepla est iii ed. Briib. a. i545. 
Sed in cannine, quod Tbeocritum auclorem habere vix 
polest, satius duxi vulgataiii scriptiiiam, quam omniiim 
fere librorum cuiisensus conlinnal, ciini Slepliano, Valcke- 
nario, liriinckio, Pileiiejo, uahlio, Geelio, aliis iiitactam 
servare, piicserlim quum prKposilioiie έπι recepla pro 
certo suniaUir, qiiod non est expluratiini, iiiniirum apiid 
Grsecos iisitatam fuisse biijiis generis coiislriicliuneni. Sola 
prwpositio qiiidem compositi vnbi qiiod prKcedil ciim 
seiisii compositi iterari solct, iit VIII. 56. XI. 33, sed 
Graeci quin ad a/iam ])i'a-posi(ioi)ein ex pra;gi-esso corii- 
posilo \erbo niidum verbiim seposila piaeposiliuiie adjicere 
potiieriiit cngitatioiie, vaide diibilaiiduiii est. Verbuiu 
ύφίημι niea qtiidem senlenlia beiie exposiiil Grcveriis 
AHrinc iStijtingc i83o. p. 78 sq. 

(6) Ha;c.scriptiira nitilur aiicloritate optinii codicis K., 
quociini ronspirant diiu Parisieiises ; atqtie vt^sligia aliquot 
alioruin codicuiii ductiiit eudein. Illud το ret'erei)duin est 
ad inliniiivuin άκοΰειν ac veiba το πατρός μύθων ή μα- 
τρος άκούειν qiiasi in uiiani coalescuiit iiolioiiein, qnae re- 
dolet conimunem sernionem. Cf. X. 53. Meruin facit 
WordsHOrtb. Secus staluil Pilenejus, qiii ad vulgatam 
έρώντι addi vull ciiiri sclioliasta vocabultini παίδες et 
usiim lo(|uendi iirniavit exomplis. Sed quoinodo iu hoc 
iiexu adjici possit vox παΤδες sola cogitalioue, cg(» 11011 vi- 
deo. Eliani Zicgler. seciitus est Scliobasleii. Vulgaluin 
έρώντι relinueiunl eliani Harles. et Gail. 

(7) Eiiam ούτως δέ 9 sive Q. (prius οϋτώς jam apud 
Gaisfordiiini el Gaiiiiim reclc iiidicaluiii esl). 

(8) Haiic libiorum scriptuiam jure servanint Harles. 
Pileiiej. Gail. Nani iii hoc quidem carmiiie noii esl cii- 
randa c.iesura bucolica. 

(9) Qiiod obni in editioiiil)u.s scripliim exstabal Ίχα- 
piaidi, iJ Dergkius iii Zimmermaiini Epbem. stud.anliq. 
a. ι83ό. ρ. gii). correxerat iii 'Γκκαρικαΐσι, unde nuiic 
Miinekius Pbilol. Exercit. in Allieii. p. 17. 'Γκαρίαισι 
cfriiixil. Idquc recepi. In ideiii fere iiicidit Ziegler. — "V. 
35 όρήτε mulli codd. el Scho!. Idem probal Kiilzschiu» 
p. 55. 

(10) ΟϋΟ'έόν ex opliiuis todd. el cirin (.■asmboii. Ileii:s• PRiEFATIO xiij In Meiiickii editione : lii liac eiiitione : 

V. ι•ι. ουτοίζ ουτώς 

aS. εντι εστί 

"nj. στίίδάνοις ct λέγονται . στεοάνοί et λέγοντι ( ι ) 

34• τώς αύλώ; μεν τώς τυ ΐίλ>» αύλος (a) 

38. έλεληΟτ) Ιλεληθίΐ 

/| 2. λαϊον λαον 

/|6. ^θ!^ίτ{ν βορέαν 

47• οίίτίος ουτώς (3) 

48. φίΰγεν — υχνον (ρεΰγοι — ύπνος 

49• τηαοςδί τααοςοε Brunck. 

5ί». άεϊοεν άείοειν 

XI. 

πεφύχη πεουκει 

ευρην ευοίΐν 

γινώσκεν γινώσχειν (4) 

ουο αυ ^oouj ούοέ pdott) 

αύτώ αύτος (5) 

ουτοις ουτώς (6) 

εγοιγε εγωγα 

πω νυν πα νυν (7) 

ποτ' αυ,αε ποθ' άιχε' 

ο^ν/^Ύ^Ί ορε/Οίϊν 

47• πολυδένδρεο; πολυδε'νδριος 

5ο. lyojv εγώ 

6ο. αυτόθι αύτο'γα 

62. χατοικην κατοικεϊν Ι. 

4• 
5. 

ΙΟ. 

14. 

11. 

iS. 
28. 
42. 
43. Ιη Meinekii editione : Ιη liac editlone : 

V. 64. εγών εγώ 

68. πάπο/' πν-,πο/' 

7y. δηλονοτ' — κήγοΊν — . . .οήλον οτ' — κήγώ — 
ή μες ή^«•εν 

8ι. η ^ρυσον r, ει /ουοοΊ 

XII. 

Ι . ήοΐ άοϊ (8) 

3. μήλον μαλον 

4• ηδιον — σφετε'ρ/,ς λα-, .αδιον — σφετε'ρας λα- 
σιοιτε'ρη σιοηε'ρα 

6. μόσ/ου μο'σχων (9) 

8. ευφρηνας συ — σχιε-, . . .εύφρανες τΰ — σκιε- 
ρήν — φηγο'ν ράν — φαγον 

1 1 . άοιδν' άοιδά 

1 3. ώμυκλαιζων ώμυκλαισοοιν 

ιη. Κρονίδη Κρονίδα 

γενεής δε διηκοσίϊ;σιν..γενεαΐς δε διηκο'νίακτιν 
εθε'λουσιν έθε/,οντι Ι». 
23. 

24• αραιής 

26. ώνησας et άττήλθον. άραιας 

, ώνασας et άπήνΟον 3ο. 
3ι. 
33. 

3. πριοτω πρατω 

εριδμαίνουσι εριδμαίνοντι 

εήν et άττήλθον Ιαν et άπήν^ον 

XIII. 

ήμες ή,"•εν 

/αλκεοκάρδιος χαλκιοκαρδιο; Warton. Bnmck. Gail. — V. 3 λοιοτομ,εΐς Hermann., 
Bergk. Mus. Rlieii. a. i839. p. 3o. et Ahrens De dial. 
Dor. p. 142. not. II. — ΰττολείτο) eliam 10 sive M. 

(1) Multi libri εν τω στεφάνω, iiiuleev τοΙς στεφάνιο 
τά πρώτα corri^uiidum putavit G. Heimaiin. ()i>iisr. V. ρ. 
Hg, quod recipere atisiis suni. Λ'ίϋυ eimdeiii iii ΛΊς. ρ. 
^86 ed. IV. et Slallbaum. iii Plat. vSymp. 178,^. Aliter 
fxpostiil formiilae origincni 15eri)liardy, Synt. p. 3 11. — 
V. 3a al δε Meiiiek. suasu Hernianiii, (|ui scripsit εΐ δε. 
Oplandi particula αΓΟε si recle se haberel, apodosin a vo- 
fula τω inclioalam fuisse credideris. Scd αΓΟε tiicri viden- 
lur loci, qualis est Ody«. δ', 34is(|q. 

(a) Sic exenieiidalioneHermaiini. Eidfnid«l)eliir V. 48 
φεύγοι... ΰττνος. — "V. 54. 55 έψήν el διαπρίων etiam 
cod. "Viiidob. Stob. Flor. XVI. y. 

(3) Vide eliani Eiistathiuni apiid Ahreiitem De dial. 
Dor. p. 33. nol. 16, ubi addediios codires apiid Cailiuin. 
Ziegleriis, qiii pai iler recepit, in h. 1. tacet. 

(4) Id eliam ιυ sive M. dat. In gsive Q. :γινώσκε'.. 

(5) Id ex boiiis codd. recepi rtini Boissoiiado, probaiilc 
Fr. Jacobsio. Nam αύτώ adveibiuni loci, niolum signiii- 
t-ans (pii fit inde ab aliqiio loro, dL-fiMidi iioii polest, ni.si 
ruin Ahrente srripseris άπ' αΐόνο;. — V. 1 6. Coiiiparari 
possuiit Loiigi I. 21: άπένιψαν τά δήγματα, el Lalinoiiiiii 
ici«i //</ij-i/ apud Cic. Ttiscul. II. 8. v. »4^ ibiipie AVo/;. 
Dc interpunctioiie cf. II. 3o. VII. 53. 

(5) Celcnim αυΟ' in hoi: vcrsii iiiilii qtiidem nim Pili•- 
nejo esse videtur αυΟι (II. λ', 48• μ'» 85) et dictuin e\ 
genere direndi iiolissiino. F.t. M. el Giid. s. v... : ττ,ν ει; 
τόπον σχέσιν, άντΙ τοϋ έκεϊσε. Ιιι II. α', aoa el δ', ι 32 οϋηι αυθ' Ipgebatiir eadcm notione. Eliamniiin exstat apiid 
Apoll. Rliud. II. 439 : ήμε'ας αυθι πέλασσεν. 

(6) πα νυν qnadiior codd., ex quibtis 9 sive Q, et 10, 
siveM. πανϋν conjiinclim. Etiam τανΰν, qiiod alii libii 
stippedilaiil , idem ('onrirmat. — \. 42 άμε' eliam 10 sive 
M. — Λ'. 6o αύτόγα eliaiii 10 sivc M. Κόριον ex lioc 
versu cilalur apiid hekk. Aiifcd. p. 856. 23. — V. 58. 
Atlieiiieus I. p. 5 V. G(j. Scliol. INicandii ad VII. ifi. 

(8) MeJDekius distiiixit luinc lociini queniadniodiiin 
diibilanler pruposuit ΛΥβρΙοι». ρ. i3o. Reiskiiis posl τ,λυ- 
Οε; addidil iiotam iiiterrogaliuiiis. Alitcr distinxernnt 
Scluffer. et Ituissunadus. — Λ^ 2 re<i)icit Juliaii. Epist. III. 

(9) Id ex seplen: codiribus adscivi. .\lii optimn: iiolu• 
liljri pni-bent μόσχω, ubi sequeiis lillera ν eaiideni liltrratn 
pridris vucabiili absurpsissu videii polest. De utroqiie mi- 
mcro simililei• jiiiiclo cf. Λ''. i36, et qiia> adscripsintiis iii 
ΛΊΙΙ. 45. — V. 9 nesrio aii cx loquendi ratione in idvll. 
V. 28. illuslrata scribcndiitii sit εδραμεν, qnod ceiie a 
Oaisfordio cx optinio codict' K. enolaluin est. Idem le- 
gisse videtiir Scliol. ad v. 8. Iiide |)oiro cxiiliraiidiini \\- 
duliir, ciir δέ pust σχιεράν iii iiuillis codiribiis oniissiim 
sil. Ldirarii niiniruiii (|i)tiin εδραμεν scri|)liiiii invfiiisM-iit 
iieqiie illiid dicciidi gemis peispectiim liaberenl, parlicii- 
laiii δε rcinoveiidani upiiiali .siiiil. Sed qiiuin Zicglcr. iii li. 
I. decodiceK. plaiie lareal, ego non aiisus .siirn (|iiid(piaiii 
novare. — V. 12 μετά προτε'ροκτι est CDiijfcliiia Tajlori 
Hriggiio probata, iri quain pustca siioptu ingcnio inridc- 
nint Gie\('rns ιΊ Meiinkiiis. —V. j 3 ώμυχ)αί<ιδων, qiiod 
Valckcnaiiiis niiilaveral. rccte .sftvanint Harles., Pilme- 
jiis, Ualilius. — V. iC πάλιν optimirodd. Scliol. iii v. i3. ii Moinokii etJiliono : In liac oditionc : 
Λ . H). οΰο' ει ουτ' ει ( ι ) 

11. δχχ όττόχ' 

ΐ(). ε; α^νειαν "Ιαωλ-. . .άνήρ ΐς άφνειον Ίο)λ- 
κον κον (2) 

4ο. -τζιοΰ/.τ, πεφΰκει 

/|8. άαίεοοντ,σεν άμοεκάλυΐ/εν 

58. ίίαΟΰς '. [ίοίρυς (3) 

69. ε;εχχΟι•.ρον εςεττάειρον (Α) 

75. 7Τί-;ο5 πεζά 

XIV. 

a. τυ αύτον τοι αυτά (5) 

6. ημες ηυ-εν 

Ι ο. ατυ/οί «^^*^/.? (^) 

1 2. κήγών κήγω 

1 9• εί~ην ειπείν 

2 1. ε/ £v ^/.''^ 

(ι) Sic sciipsi e.\ sententia //. Saiippii Kpist. crit. p. 
109. — Λ\ 1 1 ό-όχ', qiiod Gra.'fius ct !Meint'kius jam ma- 
liicriiiit, conrirmatur tino eodire Vat., ex i\\\o apiid Gai- 
liii:neuolaliiin est oJO' όπόκ'. Cctenim verisiniile est, Iri- 
|iliceni partitioiieni leclam esse etiani a Sclioliasta, ([iiuni 
aJnolaveril iii v. 12 ; ούτε πρωί, ούτε μεσούσης τής 
ήμερα;, ο ΰτε τ6ν καιρόν κτλ. atqiie iii ν. ι3 : μήτε τω 

μ£<7ω τοϋ ήματος.... μήτε οπότε ανατέλλει ό ήλιος 

μήτε οπότε όρνις κτλ. — V. 1 5. Εχ niultis ooiijecturis, 
qMibiis lociim tentaruiit, simplicissima videlur ea, qiiatu 
protiilit el siio n>ore doctissiine illustravit R. Un^er 
(Elecla crit. p. 27) : αΰλακα ο' ευ ελκών. Sed leclio vul- 
gala saiia videtiir, diimmodo secpiarisexplicationcni Totipii 
(p. 458 ed. lierol.), qiiam Iticri coiialiis suni in Epheiii. 
hlud. aiiliq. a. 1 8 4 1. p. 235. 

(2) Ila }'>oi.ssunad(i$ jamiii priore edilionc. Cf. C.Gras- 
liof. iii Eplicm. scliol. a. i83i. p. 535. et qiii icre eam- 
deiii affeil Dergk. Mtis. Riien. a. i836. p. 219 atque 
Acl. soc. Cr. I. p. 195. Qiiod IMvinckiiis aiiriiim jtidicio 
consullo coiijecit, id pia;occiij)avil Grasliof. I. 1. — V. 24 
posl λαϊτμα jam in ed. Ciat. a. i53u posiliitn esl coli 
sigmim, quod juie teiuieniiit edd. Heiiis. Sheldoii. Reisk. 
Wartoii. r>uisson. Iii ed. Briib. a. 1 553 omiiis inlerpunctio 
dffsl. — V. 34. Ad scripturam μέγα el disliiiclionem post 
εκείτο positam cf. similem oralioiiis colorem XVII. 35. 
XVIII. 4. 

(3) Id rccepi tx oplimo cod. K., ciii aliiis acceditapud 
Gailium. Cf. pra:l(r Irilissimum βαρύ στενάχοντος et 
{Jαpέ«στεvά/ovταaριιd Humeriimel Moscli. IV. Oo, Od. 
i', 257 : 5θόγγον (ϊαρύν. JLm\\. I'ers. 572 : βαρϋ άμβό- 
οτον. Sopli. ΐΊιίΙ. 2o8 : ούοέ με λάΟει βαρεία τηλόΟεν 
αύόα τρυ^άνοίρ. .Siniilis coiifusio est Mosch. II. 120. 
Hieocr. XV. i38. 

(4) El$i qiiiii vt-rc ila scripserit popla diibitari polesl, 
lanu-ii lianc i/rxTii Herniaiiiii<|iii: ('oiijerliirnni adniisi, iit 
Ι'κ-ιι» oninino iiii(dli),'i possil. — Λ'. 72. Miniin c!sl (piod 
iiK-niiit qui μακάρων constiuerciil (Miin vi-rho αριθμείται, 
ΙΠΙΠΙΟ arctc (oliairct gciiilivus ciini iioriiiiie "Γλας. Jatn 
Heiii<.iiH I>crt(. Theocr. cap. XIX (p. 3(iM'd. i(>o4)recle 
compara\il Koralianiiui : Fiet fiol/i/ium lu qnoaur fontlnm. 
Paritcr rxpliuindiiiii e<>t λ XIX. 1 y.Vid. deliocgeiifre di- 
cciMli Siebilis. in 1'auftaii. I. 3',. 3, «•Ι in Iiidirp grammat. \'\'\0. 

lii Mcinekii editione ■. In liac cditione . 

Λ^ ιη. ά'συ/ον ουτοις °^^^'/Si °^'^'~Η (ΐ) 

33. κόλπω κο'λπίον 

3/|. εγών et ϊσης εγώ et ϊσας (Η) 

3g. δ' οία δοϊσα Wakkcr. 

4 ο. άγεϊρεν άγείρειν 

43. και ταύρος κε'νταυρος 

49• [^-οίρ ? ."-"^'ΡΤΙ 

5(). εις -ί 

55. κήγών κήγω 

57• /ωρην ■/ϋ)ρεϊν 

58. ούτίος ουτώς 

6ο. φιλοαο)σος φιλο'ιχουσος 

Cq. τΓΟίήν ποιεΐν 

XV. 
7. έκαστερω εα' * άττοι- . . εκαστοτέρω Ijy.' αττοι- 
κεϊς κεϊς(ι) ρ. 292. qui posttrior locus fugisse videlJir Popponeni in 
Thiic. VI. 3. — Λ'^. 73 πεζά eliain 10, siveM. 

*(5) Ob hialiiiii intolerabilcm restitiii ([uod oplimi bbri 
suppedilaiit άλλα τοϊ αυτά, qiiaj scriplura defcndi potest. 
Αυτά i. q. τά αυτά, iit sxpe apud Epicos. Ct". XXII. 
178. ct qiiem Zieglenis ibi laiidavit Wellauer. iii Apoll. 
Rhod. I. 910. Siiiiilitcr apiid Laliiios «//α, ut saepiusapiid 
Livitim (XXI. 1 2 ibiqiie Fabri) dicuiilur cetera. Prono- 
iiien τεί, cpiod pro τΰ iii liiinc lociin» it)l"erre vidt Ahrens, 
ab lioc cuiiiiiiie aliuiiiim esse judirat eliam Melilhorii. iii 
egregia Gr. Gr. p. 232. — Celerum de tempore, quo 
scriptum sil lioc carmcn , acciirale disseruit Pasc/ike, 
" Carmeii ThtOcrileum XIV, in vernaculiim sermonem 
conversmn et aiinutalione illiislralum. » Progr. gynin. 
Rraiideiib. 1 836. Veliin hic vir doctissinms de aliis Tbeo- 
crili cariniuibiis iii poslerum paiilei• seulentiam siiam 
expoiiat. 

(G) Nou apliim essc qiiod\ulgo edilur άσυχος όξΰς, 
Pasclikius seiisit ideoqiic lypis exscribeiidum ciiravit 
άσυχα οξύς, quod tameii reclius mulavit iu άσυχα οξύς 
Abnuis Eniend. Theocr. p. i3. — V. 11 κατ' άκαιρον , 
qiiod ex conjectiira Ahreiitis commemorat Schneidewiiuts 
in Piiid. Pylb. X. 4» ego quoque proluli in Zitnineriii. 
Ephem. sliid. aiitiq. a. 1841. p. 239. Sed iion opus videri 
ut quidtpiain iinitctiir, ibidum sinuil explicavi. 

(7) ποΟ' άσυχα ούτως eiiam ιυ sive Μ. et 6 Colb. sive 
¥>. — V. 33 κόλπίϋν , cx seplem codiciljus petituin , ex- 
quisitius est. Vid. Villoison. in Long. Pasl. I. c. 26. 

(8) Γσας Ahrens De dial. Doi•. p. 3i2 et 345. — V. 60 
vulgo Ifgilur : A. ταλλα ο' άνήρ ποΤός τις; Θ. ελευθέρα) 
δςτις άριστος. Sed buiic versum , quo pariim elegaiiter 
dispescilur oialionis tenor et iiimis jejiina esl illa lepetitio 
έλευΟέρω όςτις άριττος, sex codices plane ignoiant. Nequc 
piilo sufficere Hermaniii Fiilzscliii(|ue (c/e poet. Gr. bucol. 
p. 19) excusaliuiiem. Ilaqiie inoiiente IVleinckio et pr.i;- 
euiitc Zicglero eiitii delevi. Spiiiiiim aiileni esse bunc ver- 
siiin Dablius, Gaisfoidiu.s alii(pie jam judicaruiit. — V. 60 
φιλόμουσος eliani Slol). Elor. T. 48. 11. quod el ipsum 
dal cod. Vindob. , qiii v. 63 babel βασιλέα. 

(i) Non arsiiu haiic oniiiiuni bbroniiii scripluram inii- 
lare. Furmain έκαστέρω, qiiain dat (od. K., facilius pu- 
taveris fluxissc ex erroie scribcndi. Videtiir poela consulto PIXJEV 

In Meinekii editione : lii liac edilioiie : 

V. i8. -αυτά γ' έχει ταύτα Ι/ ν. 

ι\. κοιίΛην κοσαεϊν 

iS. είπας είπες 

28. καθεΰοεν καΟεύ&ειν 

32. παυται. ό-οϊα ct τοι-. .-αΰε. όκοϊα ct ταύτα 
αυτχ γε 

38. ναι καλόν εΐττας τούτο χάλ' εϊπας [ι) 

/, Ι. o<;<j' εΟελεις οσσα θέλεις 

4/|. και πόκα καί ττοκα 

5ι. πτολεαισταί — ολεαισται 

58. τααάλιστα τα αάλι^ττα 

5y. όσος ο' ο/λος °/.^^ί πολύς 

6υ. έγοίν , ώ τέκνα έγά), τε'κνα. είτα (3) ΑΤίυ. XV 

Ιη Meinekii edilioiie : Ιιι liac editioiie : 

V. ί)7. πλανηθτ,ς πλαναΟ^ς ΙΚτηιαιιιι. 

7θ. αίτι ε? χι 

72. φυλάςοααι. άΟρΌς ο-, .ουλαςοΰμαι. ο/λος ά- 
χλος ΰοο)ς (4) 

83. τι τοι (5) 

8:^. οίργυρεο) αργυρε'ας (6j 

91 . <ος ο' είο-7;ς ό)ς ειοή: (7) 

y5. πλαν Ινος ■ ουκ πλαν ενός &ύκ (8) 

9G. σίγα et άεϊοεν σίγη et άείδειν 

ΙΟΙ. "ΕρυκαβΙπαίσοοισ'. . Έρύκαν (y) οίπαίζοισ' 

1 02. άενάο) άενάου 

107. ώνΟρώττων άνΟροίττιον (ι ο) 

112. οι ^■'' (ΐ'Ϊ posuisse έκαστοτε'ρω, iit imilierculas fingiTet affectassc 
laiiliinimodo cultiorem serinoneiii. Pnelerea verisiniile est 
Ί lieocritum sumpsisse lianc forinam ex Sopliioiie, qui (iit 
Elym. M. p. 774. 43 ditit, cf. Yalckeii. iii Adoiii;iz. 
p. 200 seii 17 sq. ed. Heind.) έκοντί •?;μαρτε, τό άκακον 
της γυναικείας ερμηνείας μιμησάαενος. ΥριΙηιπι αποικείς 
niileiii addilu accusativo po>iluiii videtiir pra'giianU'r, li. e. 
rne reiiquisti et remotiits ItahUas. Cf. Sopli. O. R. 997 : ή 
Κόρινθος εξ εμού πάλαι μ,ακράν άπωκεϊτο. Sed si qiiid mii- 
landuiii, milii qnidem placeret quod protulitAVurdswoilh. 
άμ' άποικε!;, insiiper. — V. 18 ταϋτα γ' etiani 10 sive Μ. 
Ouod ego recepi proposnit Reiskiiis probaiite Alirenle. 
Paiiter scripsi v. 32 codicum vesligia seciiius. ταύτα γε 
jam voluit Koeliler. ?iot. et Emend. p. 58. — V. 3o. 
πουλΰ , άπληστε. Hiatus excusaiidiis videtur interpun• 
clione, |)ra\seilini qiiiim seqiiatiir vocaliviis, qui ad ipsani 
oralioiieni non perliiiet. — V. 25. Diligentis.siine refulavit 
aliorum sentenlias /. G. Zetzsclie, disjwlalio de Tlieocr. 
idyll. Xf^. 24 sqf}. Allenburgi 1843, sed qiiani Zetzscliius 
proposuit ralioiiem, cam proljare ego qiiidem noii pos- 
suni (iit alio loco ex|)onanii), nec ipse foriasse proljasset , 
si cognila habuisset quje de lioc loco al) Hcrniamio, a mc 
Fulirioque dispnlala siint ( in Zimmcrin. Ephtin. stiid. 
aiiliq. a. 18; i. p. 757 sq(|.). l'ia'terca <|iii in parlicula 
καί poslposita oltenduiit , iis liaud dubii! placebit conje- 
tlura Wordsworlliii κατιοοϊσα. 

(2) Id ex codicibus reslittieiidiim csse |)liiribiis oslcii- 
disse niilii visiissiini iii ZiiiiiniTm. Rphcm. stud. aiiti(|. a. 
1841. p. 245 sq. Nunc idem iccepit Zicgler. et ex piirle 
Wordswoiih. — V. 4', καί ποκα ciini Wordsworlliio , 
qiiein vide iii h. 1. — V. 53 πύρρος Valcken. Gaisrurd. 
Meinek. Zicgler. Wordsworlh., quaiiiqiiam infiav. i3ocl 
"VI. 3 accenluni iion riuitarunt. 

(3) Id ex phiribus optiina; nol;e codicibus admillcndum 
piilavi cum Bninck. J. H. Voss. Kiessliiig. Gail. Hcr- 
maiiii. Koissonad. Nam eaiii scriptuiam essc a grarninaticis 
intcrpolatam parum credd)ile est. Schol. : << άρα, ώ 
μήτερ, εστίν ήμϊν ευκόλως εΙςελΟεΙν έν τη αυλή; Illud 
εγώ, τε'κνα Ircs codd., in iisqiu! 10 sive Μ. — V. C6. 
Qunm frigeat oratio, si θεσπέσιος ul vulgo fit tribtiitur 
Praxinoiu, ego banc voccrn, ul locus vividior ct alacrior 
fiat, versui praecedenli adjiinxi. De verbis ίίσσος όμιλος 
θεσπέσιος coiijunoli.s vide Hcrniaiin. iii Soph. (). C. 1400. 
— Ρ0ΓΓΟ V. 72 vprl)a όχλος άΟρω; — είμές roiijuucta magis 
roiiveiiire videiilur lio^pili ; iiain aliqiiid faciunl nd fiim 
fxcusaiiduin. (4) Ex coditibiis recepi ciim P)oissoiiado et Alirente. — 
V. 79. In conjecturis , qiije piolaiaj et ab aliis probal.T 
siiiit, non iiilelli;^o qiiid velit particiila περ. Nam posse 
liaiic vorulani leddi ptT ccrte sive ipsonim vellein prolias- 
seni. 

(5) τοι, quod a Meinckio in Addendis prol)atum dc 
coiijectura proposuit Gcrhard. Lectl. Apoll. p. i5i, habet 
uniis cod. apud Gailiiim cl Schol. in Sopb. Antig. 349. 

(6) Si qiiid valet optimorum lil)roriini aiictorilas, scii- 
psit poela άργυρέας, iit sigiiificantius iiidicaret genilivuni, 
stnictura coiiFormata ad sensuni vocabuli κλισαώ i. e. 
(quod infra v. 127 posiiil) κλίνας. — "V. 89. lliiiic et si•- 
quentes versiis usfpie ad v. 75 Praxiiioie tribiiil cliain 10 
sive M. Ex tiil>iis igiltir libris id ndMiillendiini putavi ciiiii 
Rrunckio, probantibus Spohu. (Specim. II. p. 3) alqiic 
r>er^k. (iii Zimmerm. Epbem. sluil. antiq. a. 1837. p. 445). 
Eliam in alio cod. Paris. aule v. 94 oiiiissiini csse iioincn 
persona; leslis csl Gailiiis. 

(7) Illud δέ, quod siiasii Valckoiiarii cx iino codice in- 
seruit Gaisfoid., recle cjeceniiit liiipgs. A. Jacobs. Gail. 
Wiisteraaiin. Roisson. Nam oniissa pailicula oralio Praxi- 
noa; fit iiuilto roucitalioi• et iniperiosior. 

(8) Ex sentcnlia Scaligeri, Palmerii, Saiirtaniandi, Toii- 
pii , Briggsii veilia πλάν ενός ουκ άλέγω a priuribiis sepa- 
lavi el arcte conjiiiixi, qiiod et ipsmn sed iTcliiis exph'- 
ratiim (simililiT ac Palmer.) proposiiit Ahreiis. Posl ε Γη 
piiiicltim iii iionnullis Yatt. ]>osil(mi cssc roninieiiioial 
Gail. In ed. (ΐιαΙ. post εΓη conuiiate dislingiiiliir, sed v. <).) 
uiiiiiis iiilripiiiiclio decst. — V. 104. Qiiid sigtiilircnl 
'lipai (Ίάροισται μακάρο)ν, ddigciiler exposiiil Fr. Lulihi-r. 
iii Fulnii et Ziiniii. Diaiiis aiiliq. a. 1842. p. 3υ5. 

(9) Ex o]iiimo cod. K. , ciii aliiis iaferiui'i.s iiola- adsli- 
pulalui', cuiii Abrcnti•. 

(10) Cf. Piiid. 01. I. 28 (43) : και βροτών φάτιν... έξα- 
πατώντι μϋΟοι. Soj)li. Ant. 829 : ώς φάτις άνορών. Ειιι . 
Ιρίι. ΑυΙ. 72 : ώς ό μϋΟος ανθρώπων έ/ει. Italrarb. 8 : 
ώς λόγος έν Ονητοΐσιν έην. Ast in Plat. I-fg. νΐΙΙ. 7. Sed 
Grxcos ctiani dixisse ό ανθρώπων ώ; μϋΟος , ignoro qiii 
idoneis exemplis illii.slraverit. 

(11) Dubilanler reccpi quod scribcndiim sospiraliis est 
Saitppe, Ep. crit. p. 109, ul dactyliis ccrlc, qiii ferri iioii 
polcst , removualiir. Eadcni lilora anlc έοϊ in omnibiis 
lilji is leniere inlnisa exstat ΧΛΊΙ. 25. δρυός άκρα F.uslatli. 
iii Iliad. ζ', ρ. 48ί. η. — V. 1 18 τεϊδε πάρεστιν (liicra ν 
adjccla) 10 sive Μ. Fan)drin litcraiii parai;<igicam iii iis 
qiiotjiie locis, ubi a Kir.sslii)gio i-t Mcii)ekio cx runjiTtiiru ι η MfineKii editione : 

V. Ι i8. τ5θ£ -εϊδί 

119. βρίΟοισαι βρίθοντες (ι) 

1 24• αΐετώ — φέροντος αίετοι — φέροντες (a) 

ΐ3ΐ. μίν μαν 

1 3a. ϋαα «,"•« 

ι37• άμιθε'ων ήμιΟε'ων 

iSy. γεραίτατος είκατι γεραίτερος είκοτι (^3) 

1 4 Ι . πρότεροι πρότερον 

• 1 4 5. «οφώτερον. ά θηλεια . σοφώτερον α. θηλεια.(4) 

ι47• χήί • :;";?''^ 

ι48. μηδέ ποτε'νθτ,ς μηοε'ποτ' ενθτις (5) 

ι49• άφιχνεϋ άφίκευ (6) 

XVI. 

3. Μώσαι Μοΰσαι 

4. άίίοοντι άείδωμες (ι) 

7- άποζευι•1/εϊ αποπέμψει PR.ilFATIO. 

Ιιι liac editione : In Meinekii edilione : 

V. 9. τωθάσδοισαι In Iiac editione ; 
— άλι- . . .τωθάζοισαι (a) — άλι- 
θίαν θίην 

Ι ο. χηλο) χ'ΐλοΰ 

12. έ'δρα, επάν εδρη, επήν 

1 3. φιλασεϊ φιλήσει 

17. άργυρος άργυρον 

2 1 . εμεΰ έμου 

24• αοιδών άόζων 

28. επάν έθε'λησι εττην έθέλοιντι (3) 

36. σηκους σάκους (4) 

42. τηνα χεϊνα 

44• δεινός κείνος (5) 

56. Λαέρτας Λαέρτης 

63. φιλοκερδείη — παρελ- ..φιλοκέρδεια — παρεν- 

θεϊν θεΐν 

68. δε τίνι δτινι (6) adjecla est [(juos locos apud Theociitiim diligenter indi- 
ca\it Zieslerus] ubique ex uno alterove auligiapho mihi 
«nolalani afferre putuissem. 

(i) IJ ex pluriinis et oplimis codd. lesliluendum esse 
jam inonuit Ahretis coll. Malthiie Gr. § 436. 2. Adde 
Hermann. in ΛΊς. ρ. 7i5 ed. IV. 

(a) Noii video idoneaiu caussam , ciir despiciatur opti- 
nioriiin libiOiiini scripliira αίετοι, .. .φέροντες , c|uam 
ronciiiiiitas quoqiie fleganter iriiiituta cuni praecedenlibus 
ώ έβενο; ώ χρυσός poslulare videliir, etsi iion ignoro 
qiiiJ djxeiil Lobeck. in Sopb. Aj. p. 418. Atqiie liiple.x, 
nisi fallor, \ia pluialis explicandi aperla est , vel ul cogi- 
itnius illi aipiilae , qiia' Ganymedein poi taveril, alias diias 
laniquani cunii(e5 additas esse oriiatus raussa (tale quid 
iorlasse cogitavil Scholiastes) , vel ut judicenius Tbeocii- 
tiim secutiim essc aliam narrationein (nam talia intitare 
solent poclx), vel ut poetam cornmuniter locutuin esse 
&taluainus. Aliqiiid huc facil Long. Past. IV. 1 7 extr. : αλλ' 
εί χαΐ έτι μένειν έπϊ γης έπιτρέπουσι τοιούτον κά)1ος , 
χάριν εχωμεν τοϊς Διός αετοί ς. Ubi videndus est Bois- 
soiiadus ρ. 320 ed. Seiler. Addn Spolm. Specim. III. 
p. ig. — V. 127 ΐύΛ, ab alia parle. De liac iiolione vo- 
cabuli OLtj.tti cf. Melillioni. : De adjecliv. pro adveib. 
posit. Clog. 1828. p. ιυ sq. 

(Ϊ) γεραίτίρος elian» lo sive M. — V. 141 πρότερον, 
qiiod \ix a librariis profectuin esl, edidi ex octo cudd. 
cuni boisMiiado. 

(4) Hunc vervuin distiiixi ex seiilentia Heinsii Lecl. Th. 
cap. XX.I cuni Kpiskio , Toiipio (p. 4GG ed. lierol.), 
\Vusl('iiianno, Wi-isio. AVrissiine ciiiiii Rriggs. : <« Dixe- 
ral »U|ti-a Praxinoa σο^όν τοι χρημ' ώνΟρωπος, sapiens 
ret cil liomo, Jani audito poelri»: cariiiiiie dicit Gorgo, το 
/ρήμα «το^ώτερον ά Οήλεια , id est ή Οήλεια άνθρωπος 
ιιτι /.ρήμα σο^ώτερον τοΰ άρρενος. » Pariler jiidicanint 
Adert. Tlieocriie, append. ρ. 21, Ziegler., Wordswurlli. 

(5y Pro Caiaiibuiii ronjeclura μηζέ ποτε'νΟϊϊς , quani 
R<>i»lkiiM, Val(Lciiaiius aliiqiu: recepcruiit , .Sfrvaxi quod 
in \i\ir'i\ ferc ofiiiiibus et velt. edd. cxslat μηοέποτ' ενΟης 
cum AVarloii. Pileiifj. Briiiick. Spubn. A. Jacobs. 

(,6j Hic versiii, ul vulgo bgiliir, et eo seiisii , quein 
inrtM: «olueiuiit iiiterprelcs, noii convenil iniilierc-ulig illis, 
qiue latiiuin spcctandi cau&sa ad «ollcmiieni piioris diei pompam accesserant ; polius conveniret vel poetriiE vel 
malronis, quaj sequente demiim die simulacrum Adonidis 
ad mare deportaturie sunt. Ilaque cum Zieglero recepi > 
quod jam ab Ahreute ex conjectiira commeiidatum siip- 
peditaiit octo codices optimae notae (in quibus 10 sive M. 

8 

sic : άφίκευ) ; quinque alii libri habent άφικεϋ. Verbiim 
χαΤρε dictuni est ut XVIII. 58 χαρείης. XXIII. 62 χαί- 
ρετε. — Jbidem scripsi Άδων, ut jam Grielius (Ep. crit. 
p. 70) et Meinekius voluerunt. Idem fecit Ziegler. 

(i) άείδωμες , quod primus ex conjectura proposuit 
Scaliger. , dat optimus cod. K. , quocum alii quinque con- 
sentiunt. Vereor iit biec forma debeatiir librario , imnio 
άείδοντι mihi ortiim videtur ex versiis prtecedentis termi- 
iiatione. Itaque secutus sum Gaisfordium , qui primus 
άείδωμες ex codicibus resliluit. Idem tecit Woidswortb. 

(2) τωθάζοισαι etiam 10 sive M. Idem v. ιοχηλοϋ. — 
V. 12 έπήν , qiiod jam Meinek. nialuit , de conjcclura 
recepi, sed v. 28 banc formam sex codd. datit. — V. 17 
άργυρον octo codd. et edd. Callierg. Junt. Ciat. Briib. 
Slepb. Kiessling. Gail. Inest attraclio. — V. 21. έμοϋ edd. 
Cral. Briib. tres codd. Pariss. — V. 24 adscivi Hermanni 
coiijeeluram, (ρηιιη αοιδών ferri oniiiiiio noii possit. Poela 
XVII. iir. fere simili sententia dixit έταίροις. — V. 27 
τραπε'ζ/] eliam 10 sive M. 

(3) Mi-inekiiis iccepil Koppicrsii conjecluram έθέλι^σ'.. 
Sed quuainunierus pluralis άόζων, πολλούς παών, πολλούς 
άλλων ανθρώπων praicedat, hoc quoque loco pra>slare vi- 
detur pluralis, quem et codices pra'bent (quarnqtiam meii- 
dose έθέλοντι et έθέλουσι) et Eiislathids confirmal, queni 
(p. 566, ιο:οΟεν λαβών 'Ηρόδοτος έγραψε το τραπε'ζη 
μειλίξαντα άποπε'μ.ψαι έπάν έθέλωσι νέεσθαι) mcniori»! 
erroie Heroduli iiomen substiluisse Theocrito lecte obsei- 
vavit Koppiers. Verani formam έΟέλωντι priimis ex Juntiiia 
edidit .Slejilianiis iii ed. maj., eiiinqiie seculi sunt Win- 
tcrlon. Pilenej. Brunck. Harlt-s. Ziegler. 

(4) Sic niulli rodices opliiiia; nola;. Primus eam for- 
main recepit Dalil. 

(5) Ila ex plurimis et optimis lil)ris cum Gaisford. 
Briggs. Boissoii. Zicgler. Idem legit Joannes Siceliota, 
quem laudat Kuhnken. apiid Gaisford. p. 3o6 ed. Lips, 

(6)"Οτινι, qiiod ex conjecluia |)iOtiilit Alirens, quum 
libri mclioies pra;bcaiil ώτινι , jaiii cx Jnnt. edidit Gail., In Meinekii editione : in nac editione : 

73. έαεΖ κε/άρησετ' άοιοτ^ . εαοϋ χεχρήσετ' άοιοου 

ji-2. αγεΛ«οον άγεληοον 

Ι02. μελοι Ιίικελαν .μέλει (3) Σικελήν 

ιο'3. λαοϊσι ναοΐσι (4) 

107. ικο'-ΐ/.αν ιοίααν (5) 

ΧΛΙΙ. 

9• υλητοαο; ελΟ(όν υλατόαος Ινθο^ν 

lf^. Λαγιάδας — δκα Λαγείοχς (6) — είτε 

ig. αίολοαίτραις αιολομι'τρας. 

9.8. ΙΟΙ 1/( 

'i'j. άγοντι αγουσι (7) 

36. xojpoi κούρα 

38. γυναίκα γυναικών 

39. εφίλα^εν έφίλτ,σεν 

44• ρη'•ίΐ2(ΐ ^ηιδιοι 

45. άριστευοισα άριστεύουσα 

57. άρίζαλος άρίζηλος 

64. άγαπχτος αγαπητός 

66. χώρε κοΰρε 

67• ετίαασεν ετίμησεν 

7υ. ε'ύΐ'λασεν Ι'ύίλησεν 

72. υπαι ώπο 

74• φιλάσϊ) 'f ιληση 

7-5. ταποώτα τα πρώτα ΑΤΙΟ. xvlj 

Ιη Meinekii edilione : 1π liac editione : 

76. μεν δε 

78. δ;<ελλομενον όίελλο'μεναι (8) 

82. TCTokiiiyv πολιών 

85. άγάνοιρ άγηνοιρ 

88. Παμφύλοισι Παμφυλίοισι (9 1 

112. ίερους ίερευς (ι ο) 

ι33. Ίίρα ΊΙρτ; 

Ι 3 7 ■ άρετάν άρετην 

XVIII. 

Ι. ποκ' άρα ττοκα τα ( ι) 

5. Τυνδάρει» κατεκλά- 'Γυνδαριδαν κάσιν 

ξατο άγετο {2) 
α. υ'.ος υ'ιών 

8. περί υπο (3) 

9. πριόιζα προηζε 

1 2. ypr^^O'JZ-JL σπευδοντα 

Ι 5. κή; κεις 

Ι 7. οποί έίπερ 

1 9• ω/,ε~ο ι'κετο 

2θ. γαϊαν Ά^αιιάδοιν Ά/αιιάδα γαΐαν 

22. άμμες γαο άμμες δ' αί 

26. διεφαινε διε'^ανε 

27• πότνια νίς όίτε ποτνι' άνυςέ τε (4) 

28. διε.ραίνετ' διαφαίνετ' (5) 

ut ν. ΙΟΙ Αίγυτττίησιν, ν. gS οηίων , (|uanu|iiain de ρο• 
sleriorevocerecliiis judicarevidetui• Melilliorn. iii Granim. 
Gr. § 16. adii. 4. not. 11. Mecum facit Ziegler. 

(10) Hanc vocem ex ([uattiior codd.. in quil)iis esl opli- 
mus K. , recipere non dubilavi. Nam sacerdoles ccrlis 
qiiibusdani teniporibiis Alexandriani migrare coacti eiaiit, 
alcpie sacerdotiim quoque fiiisse videtiir in cerlaniiiiihii: 
prodire, id qiiod probaliir exemplo Pliiitsti Dacclti sacrr- 
(iotis. Cf. Waiton. in h. 1. et Bondiardy. liistor. litl. Gr. 
I. |). 366. Hiio accedit quod Tlieociiliis poclas , qiios lioc 
(luoqiie loco inlelligi voliint, commiiniter ronimemorat 
demiini iiide a versti ii5. 

(1) Sic icripsi cum Weisio ex conj. Briggsii. Qiiaiii 
eiiiiii viin parlicula! (ίρ.α hoc loco Iribiieril Mciiu-k. Ι)»Ί. 
Anlh. p. 235, mihi non palet. Celermn interpri-tes «■! 
Keil. (Aiial. p. «(7. iiol. 2) obscivaiit, ξανΟότρι/α 1 hf o- 
crito vorari ξανβόν Μενέλαον Honipri. Sed lamen j;)ii• 
liic Od. 0', i33. κάρη ξανθό; Μενέλαο; ρΓ.τίνίΐ. 

{ι) Adinisi conjcrluram , \η quam et ego inciderani (in 
/inini. Elpliein. antiq. sliid. a. 1841. p• 253), i't AliiTiis, 
qiiiitii qiiod viilgo hic cditiii- fcrri non possit. Euiuli-m 
Ahreiitfni de recipiendis qiiibusdam rodiciini scripliiri» 
seciitiis siim. 

(3) Idem legissc videlur Scliol. recenlior, qui oxplical ; 
•juo τώ άτματι. — V. g. De hoc genire ailiarlionis vid*• 
Wiisteinaiiii. \n XVII. 66, etqiios alTert inlfrprclis Jabii. 
iii Virg. Aiii. II. 283. 

(4) Recepi qiiidcm Alircniis conjictiirain , qiiippo qii.p 
rcliqiiis pra-slare videatur, sed iicscio aii scnbi-ndum sil 
πότνια νϋν οτε λευκόν εαρ sc. έττί. Paiiirulani νΰν pra-bi-l 
cod S. Qiiodsi lerlfestconjcctiiiii, piiilla-pi iiiio viiecaii- 
tavissc piilaiulx• suiil, id quod rtli(piuin (•aniien γοιιΓιγιιιβι. 

['ή V.\ tiilms codd. Siliolia-.l<>. : δια)άα7:ει. — V. •nj 

b ekjue assensiis siim. οέ τίνι prinius reposiiit Briggs. , lau- 

^ η 
dans Burgessium in Misc. crit. p. 394. — V. 73 άοιοοϋ 
(sic) nr. 2812 (sive K. apiid Gail.) ciini gl. ποιητοϋ. άοι- 
οοϋ ΙΟ sive Μ. Uleique cod. ν. 83 habet ionicas formas 
praler ματρί. 

(3) Id vx (piaitiior codd. petitiini praefeiendum piitavi 
nini Kiessling. et liergk. 

(4) Haic clegans coiijectMra cst Bergkii iii Zininier- 
inaiini Epbem. stiid. anii(|. a. 1841. 11. 11. p. <)o. Siniile 
vitium suslulit Heinsius VII, iSa. 

(5) ίοίρ-αν ex pluriniis «-t optimis libiis Brunrk. Ali- 
lens. Ziegler. 

(6) Haiic formam rertalim rommendaniiU Gcipi ., Kcil. 
(Anal. p. 166), Bergk., l iiger. (Theb. Parad. I. p. '^97), 
L. Dindorf. (iii Slepb. Tbes. Paris. s. v. Λαγό;). Quod 
Meiiiekius de sua coiijecliii'n reccpit Λαγιάοα;, id voliiil 
etiam liriggs. οτε cx coiij. '/.iegteri. — V. 19. αίολομίτρα; 
feie oiiines libii, niarg. ed. Ciat. edd. Ald. Junt. Winlerl. 
Boisson. in priore ediiioiie, F. Didot. , qiii α'.ολομίτρα; 
ρ. 466 sq. bene defendit. 

(7) .Sic eliam 10 sive M. Idem cod. et nr. 2812 ionicas 
formas liabent v. 39. 42. 45. 48. 57. 62. 65 (φίλτ,ιιν). 
66. 70.74.75. — V. 72 aKaisiiprascr. από lo sive Μ. 

(8) Inter se opponiintur cclerse teiTa; (μυρίαι άπειροι) 
atqiie jEgypliis (χΟαμαλά ΑΓγυπτο;) , tuin όφελλόμ. Διό; 
όμβρω alqiie Νείλο; άναο),Οζο)ν. Illa; qiiidcm tcrrie laii- 
dantiir proptfT ferliblatem pliivia aiiclam , sed ^Egyplus 
tnagis fcciindala esse dicitur Nilo exuiidanlc. Iiide appa- 
rere opitior, pr.Tfereiidam csse srripliiram όφελλόμεναι, 
qiiani pricbcnt et plurinii et opliiiii codices. 

(9) SiTvavi ΙίΙ>ΐ'υηιιΐ) sciipliirani. Nain , qiiod olim jam 
moiiiii , iiiui vidcu caiissan) , rur iioii >l.'iliiatiii' 'iyiii/psis, Ιιι hac edilione 
. . .μί'γα λαον WliJ 

Ια )leiiu'kii t><]itioiu> : 

2<). (ΛΕγάλα ατ' 

^S. oOxjOapav — κοοτησαι.οϋοέλύραν — χροτασαι 

48. οοριστί, Ιί'σου Αωριστι σέβου (3) 

XX. 

ij. «ττυκα αττικά 

7. λαλε'ίΐ; κοίλε'εις 

"/(*. το cT''uLa ο' αϋ και στο'αα ο' αύ (4) 

ί Ι . φιλίννΟ'• ά ο' άστυκά . ϊ-ιλίυντι" τα ο' άστικά( ί) j 

Ha. κου— οτ' άκού-ι κού ποτακοϋει [G) 

37• ον τ- δν νε 

3y. εΐ; εν — κάΟευοεν . . . εϊς άαα — καΟευίεν (7) 

ί,ι. μο'να μόνον (8) 

/ι 3. α τε ά οι PR/EFATIO. 1π MfintUii odiiione : Τη liac editione : 

.'ι .'ι . συ — άδϊ'α τυ — 'Λρεα 

Ζ;5. aojva μούνη 

XXI. 

/|. ετΐτΐ/αυσησι, τον υπνον..επΐ'Ιαύσ/σι τον υ. (ι) 

Ι ο. τε λνίοα οελητα (a) 

1 2. κίοάς τε χώπα τε (3) 

1 3. εϊματα πίλοι είμα τάπης ήν ( Jt) 

16. ττενία σφιν εταίρα. . . .πενία σφας ετ'/,ρει (5) 

1 7- πάντα πενία (6) 

23. φε'ρει Ζιΰς οερουσιν 

25. μη λαΟομην ; τί μη λάΟε μ' ; η τι' (7) 

3 1 . νηος ναο'ς 

32. * νικας^ νυσταςνί (8) μέγα λάον ronjecil Eiclisladiiis prol)€iiile AliriMilo. — V. /,ο 
ορϊψοΰμεναι sex codites liai)fiil. Recle opiiior, ([Μΐϋ |iiji•- 
reJil έρψοΰμες. — V. 47 γράμματα Crainer. Ainrd. 1\ . 
|i. 3io. 14. 

(3) Iiic[ilum esse Αωριστί ciim pr.TCpdcnliliiis jnnrliiin 
iiilellc\it AVarloims, carmen ol) eani rau.ssiiin 'lluoriilo 
al)judi('aiis.Sed iniitata iiiUTpunclione olTensio ri'in()\eliir. 
Δωριστί eiiiiii parilcr inlelli^enduiii <'sl ac iii iil)ll. XIV. 
46 Ηρακιστί, ci XV. 48 Αίγυπτί'ττί , ergo Dorlriisiiiiii 
iiiore i. e. sancte , pie. Eaindem soiilcnliaiii desiJer.ivil 
/fi-/-j|,'/7//i in Ziiiiraeini. Epliem. a. 1SJ7. p. 5i2 roiijiciiMis 

'IptoijTi σέοου.--ν. So. Λατώ μέν οοίη , Λατώ κου- 
^o-fOfo;. Hanc vocis iteralioneni ηοιι soliini iii votis iniii- 
triiitiiidis sullcinnein esse, rpiae opinio est intTpretiini in 
li. I., .'ed lalitis patere egri-gie diMnoiislravil J. Cli,Ja/ii/. 
iii λ irg. JLn. XII. 85S. I. 552. X. 75i. et alias. 

(4) Sic ex (piatliioi- codicibus ciiin r.oissonado. — V. 9.7. 
Kliriim fst qiiod R. Klot/... vir eli'g:iiilis iiigenii , iii ^/1/- 
not. iii Dif(ir. non slatini posuil vt-raiii scriptiirani ή μέλι 
xr,cu>, (|iiaiii fiu-riint cpii II. Slepliaiii tempore jain rcpo- 
neiidaiii piilarcnl. L•aπl<|lIe jiire prul)aiiiiil Reisk. Toiip. 
(Warloii. (pii iiiiilaioriMii litijiis lori lMo.s('liuin III. 1Π. 
laiidal) ΙΊγιιιιγΙι. Ογ.τΓ. ρ. 86. Brig^s. Mcinek. liui.ssoii. 

(5) Lilironiin .snipluram nierito rctiinienint Rei.sk. 
ΛΥαιίοιι. I'i|i-iii-j. Harlt-s. A. J.icobs. Roissoii. Cl". L. Dcc- 
lUrL Ιλ;(-ΙΙ. A'arianitii hel>doiiias. urlaugie, i83G. j). β. 
Mtihlmaiiii. L<-g. dial. p. 140. 

'(i; lii lioc \i Γιΐι miiic .seciiliis sum Reiskii ralioiicin , 
(|iiaiii lucliir Scliiu-idowiii. iii Zinmu:i maiiiii Epliem. sliid. 
aiiti(|. a. 1817. p. i ιυΗ pra-tenpiaiii rpiod illtid ό καλός 
Διόνυτο; a|iliiis rcdVreiidiiin iiiilii \id(-l<irad v. 3o, iil dc 
pijlrlintiidiiif (pio(pie li-cl•; se cuiiiparet l)ul)til(;ii.s ciiiii 
Harrlio. Cflciiiiii ((im lioc loco €υιιΓκΐΊ-(' licet , ul niilii 
\idrliii', VIII. :>■}.. 

(7J Hiiiisii ioiijiTliiram, (piam Vah kciiariiis fpioqne il- 
Instralaiii pnil)aiii, pra-ciititihiis Daliliool I>i'ig^'sio recepi; 
iiam (|iix' roiiiparaninl ad vulgalaiii di-r<-iid('iulain omiiiii 
disparM griii-n« suiil. έμά lial)i-t cliaiii i-d. (jat. άμά mms 
<od. Ρβΐ!•.. Vrrlii κάΟενίεν arceiituiii inulavil .StliiLlei . , 
iiii jaiii Kifstliiig. oliscriiliit est. 

(S) Id <•\ ('odicibiis Ixinac iiolac adsr-i\i riim Rciskii), 
pri>l>anlc Wartono. Nani |iiicta,' sciiicnlia lia'C c-st : l)ii ι•| 
dra; in drlirii^ lialx-iil l)ul)idros, sed Ijiiiica ioUim hidxd- 
tiiifi a«prriialiir, άατικά /_εί/ία lu.i&ci. Diiplire igitiir ι,ί•- 
Tirrc Kiiiiira |)ra'grr»*is i-xciiiplis (ipposila vst. ΙΊτμίΐ Ijm- 
Itiiltii» ipiiipiciia (ilji , ο allcra Yunus, iiullii!> uucpiain ainpliiis amasiiis iieque iirl)aiius neque rusticanus contin- 
i;al ! Κύπρι ad Eunioam ipsam speclare primiis intellexit 
Cnsaiihoims (I.ecl. Theocr. c. XIX. p. i32 ed. Reisk.), 
fiii Warloii. Palnier. alii assensi sunt. Idetn prubans Ηιτ- 
niamms pia'terea pio άδέα elegantcr conjecit ( iii Zinim. 
Diaiiis aiitiq. a. 1837. p. 23i) Άρεα, quod admitteiidiim 
piitavi, piuiseitiiii (ριιιιη Wordswnrth. iiiveiieiit planeeam- 
deni conjecluiain aUpie lam docte illiislraverit , iit equi- 
dem supersedeie puliierirn adnolatione, qiiani antea huic 
luco adsciipseiam. — τύ Rniiick. Ziegler. 

(i) Siislidi incisionem proplerea, qiiod nescio an scn- 
pUiia vidgata ila defeiidi possit, ut ex vocaljulo τον ΰπνον 
iiiciite από κοινού repelendum cogitclur τοΰ ϋπνου ad 
ve!l)iiin έπιψαύσϊ-,σι. Siniililer XXII. 82 ila explicandiim 
videliir, ut vucal)Mliim φόνον bis posiluni esse cogitelur. 
σύναγον φόνον i. <|. φόνον τεϋχον έπ' άλλήλοισι ν. 191. 
Cf. Sitbelis iii Paiisaii. vol. II. p. yg. 

(2) Pia-emililjiis Roissoiiado alque Zieglero et probaii- 
tilMis Kiesliiigio aUpie INIeiuckio lecepi Rriggsii cuiijcclu- 
lani δελήτα , sed miilavi accentiim. 

(1) Ex Kie.ssliiigii [Rninck. el Strolli. volucniiit κώπαί 
τε] conjeclura, qiiam siiadente Alirciile jain adiiiisit Zie- 
gltriis. κοίαι, lajudcs (/tii/fiis reiia gravabaittur , volliit 
Rergk. Mus. Rheii. a. i83G. p. 221. 

(4) .Sic et niibi iii nieiilem veiuTat el Aliiciiti. 

(5) Id milii lalere iii scripluiiE disciepanlia visum esl 
((■Γ. Ziiiuneriii. a. 1841. p. 257). Eaiidem (•nieiidalioneni 
iiivenil Ahreiis, ))ia"ler(|uam qiiod nie rectiiis scripsil iiii- 
pciicctiim έτήρει, ulji ego voliieratn έτήρη. 

(()) Id jani Porlus iii Dicl. Dor. pioposnit, poslea 
\Vai'loii. liiunck. cx liljiis , (pii liabeiil πενία. — V. i8. 
Iii τρυφερόν lorlasse latel τροφερόν , novatiiiii ι•χ τρό:ρι 
κϋμα. — V. ig κουπω, quod diio codd. smipcdiiaiil , 
iliixisse videtiir ex VII. 10. — V. 23 iiialiiii δτε τ' άματα 
«χ llom. Od, σ', 3G7. Cl'. XXII. 55. 

(7) lla Ileinianniis pi'oi)aiilc Mi-iiickio. — V. 3o οϋ 
σε Οέλο) libri, a (piil)ii.sdis(-i'd(>re noii opiisr.sl. Γ,Γ. IMtiiifk. 
iii Mosrh. II. ia(). ubi jaiii VVakclieldiiis leccpil οττι Οε'- 
λοιμι. Zii-gl(u• iii Tli. XV. 41. Aliifiis De crasi cl aplux•- 
rcsi p. 22 s(|. 

(H) Ita Sfribcre a»isiis snm ex coiijecliira , (piaru obm 
prijpusiii. CX. Alirens Dc dial. Dur. p. 89 iiol., id)i in 
ElMii. i\l. el Aiin. Oxx. exeiii|)liin) νυστάξω roiiasse cx 
boc ip^() 'rlMOcrili luco siiiiipliim esl. Nuiic iii iilciii νυ- 
σταξή iiiciilissc Fritxscliiiim (|iiu(pu- p. 07 i"'i"> magna 1*- 
lilia uiiiiiiadvt-ili. Ιη Meiiiekii editione : 

34. εντι — — οιην 

36. αλλονος * εν ρχαο); 3:• 

4<S. ;γρ3 Ιη liac editioiie : 

ίο~ι — — οιεϊν 

. αλλ' όνος εν ράανω (4) 
άγρυ-νίαν (S) PR/EFATIO. 

Ιη Mcinpkii «litione : Ιη liac eiiilionc 
XXII. 
ε'ρε6ίζεν ΙρεΟίζειν (ι XIX Brii 49• f^-v αιν Briiiick. 

58. άπεφο')ταν άττηοίόταν (ΰ) 

63. μή τρέσσ7;ς μη τρέσσεις; (7) 

65. ει ο' υτταρ oJ — μα-. . . .ει μεν γαρ — μα- :ευε-ς 67. καίτοι και τοΙς (9) Ι Ι. προόραθεν πρώραθεν {■?) 

ι6. κοτττομε'νη κο-τομί'να 

36. ίιλην ΰλαν 

55. πως ττιο; (3) 

58. ήο υπερόπτης η υπερόπτης; 

69. * εών εο'ς ^4) 

98. πληγαϊς πλαγαί; 

1 1 4• /P''Ji^ δε τ' άμείνω. . . ./ροια οί τ άμείνο)' (4) Conjectura est Pioissonadi , qiiaiii veram piilavit 
Hermanniis. Adertiis iii Tlieocr. appeiid. p. 27 mavidt 
ώ ς ovo; εν ράανω verbis junclis cimi [iiivrcileiile καΟϊΟοων. 
Sed niulto vividitjr t'st oratio adscila paiiicula άλλα. Pi;c- 
terea in talilxis locis parlirula coiiiparandi iioii |)()iiitur. 
Vid. XIV. 39. 5i. XV. 45. 8ά. XVII. r). XVIII. 26 
sipi. Cr. Slalll)aiim. iii Plal. Svuip. p. 221, E(i). 24Ced. 
II. Gulli.). 

(5) Sic Reiskiiis, ciijus sententiam scciili siint J. H. 
Voss. alcpic Hermaim. — Λ^ 38. Rcliinii (piidem vulj:a- 
lain, u( lociis ceite inle!lii;i i)uS!>it , sed corniptelam siib- 
«issc apparel. Zieglenis, cujiis coiijecluiie vidiii niimiverat 
J-^ldikiui, pruponit : όψιν, τάν εςιοες , και έώ μάνυσον 
έταίρω. Wordsworlli : όψιν, άπας, δσσ' έ'ιδε, λέγει μάνυσιν 
έταίρω vel λέγων (χάνυσεν έταίρω, qiKeciimque quis vidit, 
ciim socio conimuiiicat, coll. XV. 25. IVlilii olim iii nieu- 
»6111 veiiit όψιν , χάτινα σοι οϊ μέλει μάνυσον έταίρω , et 
<ju(eciini(jiie Γώ'ι curte siiil Inciica sucio. Sed iiiiiic iiiaum 
priore paiie conjerliiia; Wordsworlhiaiia; adscita : όψιν ■ 
οίπα; (vel ετης) οσσ' ε'ι&ε , λέγει μανϋεν έταίρω , (Jicit ut 
iuJicel sodali. — V. 42. De iiotioue parli(.'ipii βεβαώτα 
vide AVimderutn iii Sopli. OEd. Col. 52. — V. 44. Iii 
vi'rl)i.s των τρα:ρερών ώρέξατο iiilerprelandis secpienduin 
pulavi Tny/oruni (in Γ)ΐ•ίι;ςΛϋ edilione) , cui siiiiilein sen- 
tciiliani prululit Frit/schiiis p. 67. — V. 4;). lis , (\ux 
IMciiickiiis iii h. I. rt iti Addeiidis adnioniiit , acredit 
κλιτΰ; et χλιτύν, qiiod vocabulum ullirna correpla iiidica- 
vM Na'kiiis iii Opiisr. II. p. 182. 

(C) Vidfiidiis esl Alnfns I)e dial. uor. p. ing. 

(7) Qiiuiii rodices pi'.'uljeaii( τρέσει; vel τρέτσεις, rerepi 
conjt-cliiiam Ι'Γίΐζ5θΙιϋ , (piem \ide p. Gi de lioc i;eiu'ie 
diceiidi dispiilanteiii. 

(8) Voculas ει μέν γάρ ex codirnm vcslii^iis eitiit Reis- 
kius, qiiem seciiliis osl J. H, A'ossiiis ?\anbglrf|'fii p. 190. 
Qiiomodo iiitcllcxcriiii verba appaicbit ex iiilerpiclaliuiiu 
l.aliiia. ματενει; pdiJi cx rodicilxis el scliulio (lail. έλπί; 
τών υττνων sc. εστίν, i. ν. splendida liujiis gciiciii >oiiiMiu 
(τών ύπνων) pi.sriiiiii aurcuriim le falliiiil. 

(9) Ex coiijeclura Scaligeri, (piaiii ipsani adini.>.il Word»- 
«orlli. 

(i) Ex roiijpcliira srripsi. Iii %L'rsii scipiejilc cd. Ald. I 
liahet [ίαρέοισιν, reliipia; νιΜοινΝ editioiics vl liliii inaiiii 
.srripli ρΐίΐΊιι-ιιΙ βοέεσσιν , (piod Sli-plianiis iniit.ait iii 
βοέοισιν. Sfd iiuii iiiiiiiis v(■l'i^ίιnίlL■ c>t, srrip.sis>e poctaiii 
βαοέεσσιν. Naiii Gra-cos iii loijciidis vocaijiilis [Ι&έοισιν 
ίμασιν fiiciliiis ciTdas cogitalinus fiiisse di> Ηυιιιιπ'ίι-υ 
βο;οισιν ίμάσιν (Iliad. ψ', 324), <iiii styisiis al) lioi; loro 
alienus e.^\. Porro pro libmriim scriplma μέσοι; Ki-iskiiis 
scrinsit μέσα;, idqiic rccenliures cdilorcs iiidi-a firiiiirkiu omnes receperuut. Nescio lanien aii liiiic f|iio(pie looo 
coiiveiiiat qiiod a nie sciiplmn esl iii idvll. ΧΧΛ', 2i(). 

{2) Cf. Lol)eck. Parall. p, 2i5. Herniami. iii Sopli. 
Phil. 482. Sclineidewiii. iii Pind. Pylli. IV. 22. — λ'. ^2. 
Iii inlcrpretanda voce ΰτιήνεμον seqiiciidutii piilavi Siebe- 
lii.ium io Parisan. vol. I. p. 255. Siuiiliter jaiii sl-aliiil 
Pileiicjiis iii h. 1. 

(3) Sic Zieglero aiiclore oplinuis Vat. A. llecle (ppinor. 
Molesta eiiini est pailicula πώς lioc loco poslposila. Ilacpie 
sigimin intenogaiidi cum liriggsio delevi, id quod concin- 
iiilas lolius loci cumnifndat. rsain Afiivcus non alio loro 
luijus colloqiui respoiidet per iiilerrogalioiiem. Hic paii 
uraliunis ronlurnialiuiie juiicia siiiil Οάρσει alqtie Οαρσέω 
et χαίρε alqiie χαίρω. A'erbi.s χαίρω πω: κτέ. dicil Aiiivcns 
se gaudere spe iiova; \irloria•, (piandociiiiqiie iu coiispi•- 
cliim siiiim vcniant peregriiii. Poiro v.59 νιτίκι τοιόςο' οίον 
όρας |)ostulare \idhiitur, ut iiileriOgalio pra'cedat ; qiia- 
piopler servata libroiiiin scriptiira ή posl υπερόπτη; 
sigdum interrogaiidi adje( i piiteunte r>iif,'gsio. 

(4) Mulli prubaruiit Kcibkii coiijecluiain , qua• ^i()lat 
melniin. Codices el \ell. i-dd. liabeiit άμό; , qiiod cor- 
rupluni videlur ex έμό;, aiqiie iiide ofliiixi έός. Cf. v. 71, 
iinde forsilan piOiionicii έμό; iu liiinc iuciiiii teiiiere iiii- 
iiiigravil. Iiilia v. 173 libronim .srripliira έμό; ab Is. ΛΌν- 
sio siniililci• niiilata esl iii έό;, ad (piaiii voreiii siiiiul pn- 
liiiL-re 11011 iiiiiiiciitu \isa esl Iliiggsio scripliiriu dijirc- 
|)aiilia έών, (pi;e a GaisforJio ad v. 170 ex Ald. allat:i 
i'sl. Ceteniin de lioc tisii proiioniiiiij έός cf. V. 2. XXIV. 
3G. XXVII. 43. A^dt diiTre lioc loco Aniyciis : η te ego 
pugil iion vificar. El iii liac (pioqtiu lociilioiu! nisliciias 
inoniin conspiciia est. — V. /09. Verlia έξω χείρα; ένοηια 
αύχένο; iioii iiilelligere nie faleor, iie(pie (pii aple t'X|>li- 
cavciit iiiveiii. — V. 112. Mciiickiiis iii adnolalioiie du- 
bitaiitL-r propusiiit σάρκε; τω μέν vt'l σάρκε; οι μέν, 
qiionini poslfrius adniisil Zicglenis. Milii (|iiidt'iii oiiiiiiiiiii 
libroMini sciiptiira diTcndi posse ita %id»'liii•, ut σάρκε; 
όέ de iilru(|ue csse dicdiiii slaliiainiis, i. e. de Aniuo ct 
ΡϋΠιιΐΌ, alcpie iit |)0>ti'a pocla oralioiii• Iraiislala a rc• !.la- 
(iiii ad ipsaiii pcrsoiiain iitruiiKpie di>liiixi->'-e cugili-lur pcr 
αί μέν cl ό δέ cx illo dici.-iidi gfiu-ic, de(|ui) (piiiin Disx-ii. 
iii Dcinuslb. deOoroii. p. 2Ϊ7. Nil^^cli. iii t>J\s>. μ', 73. 
alii txposueniiit , liiiii arciiialissiine dis-fniil MrliUioni. 
Dc a|)po>iiliune iii Giuca lin.giia. iHog. i838. Eadi-iii liii- 
jiis loci expliialio, qiiaiii iiiodo iiidicavi, jain laUt, iit mii- 
iior, iii glossa I.auitnt. ■■ αί μέν, γράφεται τοΰ μίν, Άμυ- 
χου», ίιι qiia glossa inxfiiisse sibi \i^ιι^ »•>1 Fnlzichiiii 
Ije poil. (;i. biKul. p. 5(1 giMiiiiiiaiii pocla• srripluiaiii. 
Sfd iiiilii illiid γράφεται liuc Κκυ, tit alibi iioiiiiuiiipMii• 
(rf. lUTiihaid) iii locis a Lobirkio iii Supli. Ajar. ». (ii«» 

b. Iii Meiiiekii pdilione : In liac oiiiliune : 

I 'i I . aTrai άπο (2,' 

I '}.(>. λϊΐη άλλ•/) (i) 

ι 5o. ολλοτρί&ι; ^ . . ,αλλοισιν 

1 5't. ταο' είίπα ... σνά; ειπχ 

1 06. νώι *l•*•,'^' 

Ι 78. ώλλοι άλλοι 

iSi. εις έ; οχ conj. 

Ι S4. πράταν προιταν 

1 Η7. πράτιστ» πρώτιστα 

lyo. εν ίτεΐνοΐίΐ ενι ojivoim (/)) 

19•• άορ' εκ κολεοίιν άορ εκ κολεοΐο (5 

>y3. et; ε'; 

2ο{. εί; ε; 

ν.ο8. τΰμβο) τύαβου (β) 

1 1 'i. ούτω ουτιος 

2 2ο. άϋτ^; αϋτα; 

XXIII. 

6". καν κήν ^ViiitPrtoii. ΡΚΛ-ΙΚΑΤίΟ. 

Ι η Meiiu-kii edilione In liac eilitione : 10. υποπτευησι. υποπτευησι (ι) 

12. κοίΐ — βλε'πον, εί/εν. . . ./ai — βλε'πος εί/ον 
άνάγκαν άνάγκας (2) 

22. λυπην λυπεϊν Ziegler. 

2'i. άτ-χοπόν άταρπε'ων (^) 

/|(). το δ' αύ τόδ' αύ 

/ι2. είγε διαλλάςας ιχε φι-, .ην σε διαλλάςης με φι- 
λάσεις λάσας (/|) 

5θ. αϋτων οότοί (5) 

όο. ιστατ' — i',p(»; υδα- . .ϊπτατ' — ε; ΰδατα* τώ των 
XXIV. δ' (6) 1 8. 

2(). 

3(). 
36. 
3«. αίμοβοοως. 
ηλΰον .... οβό αιαοοορου; cx conj. . .ήνθον 

σπει'ραισιν σπειρησιν 

τεοϊς έοϊς 

ά<•)ρι χου οϊδε ο(ο)ρί που , οι δε 3(). ήριγενείης τ,ριγενείας Ι;ιικΙαΙϊ>) iiilerprelanlis e.sse xiJctiir ncr plns vakMe qiiarii 
όντ( TOJ vel γ,γι^υν. 

(a) !\πό Λ'βΐΙ. Λ. C. (apiid /iegleriini) , Ald. LriiiKk. 
Kirssliiig. Gail. — V. 122. Hic versiis doest iii oiniiil)iis 
ffi-e rodicibiis el velcrihns editioiiibiis, ideo(iiie a Reiskio, 
\N'artoiio, Fr. Jarobsio, Wiislemanno iii siispicioiicni vo- 
raliis al(|iic a nrdiickio jaiii ejpclus esl. Ego euin iiiifis 
iiirliisi. Iiiiiiii-kiiiin siTiiliis c>l Ziegler. 

(3) Sic correxit ex ronjcclma J. >l. Voss. ?\anbqlofl'fii 
p. ic)o, ex codd. rdiderdiit l'oi'isunadiis atqne Ziegleriis. 
/α'.ή iiiliil aliiid esse vidclur nisi glusseina, r|uod iii verba 
|H»elie irrepsit. 

(4) Hiec est omniiim bbronini scri|>tiira. Epillieton 
Miniptiim esl ei Ηυπι. II. r/, 245. 2()f>. υ', 25<). ε', 739. 
χ', 254. 272. el optimc (|iiaJi°at iii i.r.tcedeiis καρτερον 
εγχος. Tum pia^posilioiiis acceiilurii relraxi ex gravissinio 
Arislarrlii pra'cc|)to. ^;aιldetlι seciilus siini iioniiaiii XVII. 
luli. XVIII. .-JS. XXII. (j4. i5<). Moscb. II. i3i. 

(5) Qiiuni diiabs κολεοίιν iii lioc (|iiideni cannine Ptia.n 
oli roniiam siisperlus .sil, sciipsi ex oplinii.s codicibus ciitii 
iWiiiK kio el Itoissoiiadu κολεοΐο. Eadeiii «-sl lcctio Srliol. 
a|)iid Oailiiiin : ■• ()ί οέ ξίφος έκ κολεοϋ , έκ της θήκτ,ς 
έλκυσαν τε ς ■• κτλ. Ilialiis, (|iiein iii κολεοΐο έρυσσαμένοι 
irfuiniidass•- *id«'miir , jiisium liabct excusati»<ii«"m cl oli 
digamma aolinmi «•! ob geiiiliviiin iii 010 exetintcm. CC 
C. yf. J. Ilofjmniiii. Oii.tsI. Hoiii. vol. I. p. 85. Omiso 
innl liiijiis gcnciis gcuiiivos iii doclriiia, (|π:ι• est de liialii, 
Hinilisiiiiii (|iiii(|iif giaiiinialiii, C. .S. Kiiiger. \ol. II 
§11.2. adii. 2, alqiie Mclilboin. § 107. 

(6) \.\ ronjcdiira ruiii Miiblniami. Lcg. dial. p. 104. 
(i) Ciim r.ra-fio. Non vinc»•! o|iiiioi• INagelsbacb. Ad- 

nol. in II. p. 2',<( siji|. Cf. f;iasliof x» Kplitni. sciioliasl. 
». t8j2. s<Tt. II. p. (jCcj s(|f|. Coiijiinclivuiii j;un ubiqiie 
ri->iiltii(apud Hoiikiuiii I. lickkci., iJ qiiod a])tTlins 1110- 
tiern poliiil C. (',. Kriigt;r. (Iraiiirii. vol. II. § 3o. adn. 5. 

(2) Id proposiiil iri aJnol. Mciiuk. el iii idrm inridit 
Hennanii. Nfqnp displicct qiiod ί ril/.scliius p. (>8 cotijc- 
cil : xal κώραι όε-.νον (Ίλεπον εΓ ποκ' άπάντη. 

<3) Id iTiiit Meinrk. in adiiol. ix iibiOnitn scripliira 
&rafi^uv. — V. 26. lliinc locuin vcllem respr.xis<tct K. Klolz Adnot. in Devar. I. p. iiS sqq. κε omiltiint Ircs 
coJd., duo habent ούδ' ούτω σβε'σσω. — Λ^ Bo Sf|q. !Vo- 
viiiii peiiculum hos versus emetidandi fecit Hennaiuiiis iii 
Jiditiii Aniiall. phil. et paidag. a. 1841. vol. XXXllI. 
fasc. 3. p. 26osq(|. hoc niodo : 

Λευκόν τό κρίνον εστί• μαραίνεται άνίκα, πίπτει. 

ά δε χιών λευκά• κατατάκεται άνίκ', άπωρή. 

και τό θάλος καλόν έ'στι τό παιοικόν, άλλ' ολίγον ζή. 

ίιι quibus displicet άνίκα poslpositiini , qiiod jam voluit 
Hriggsius. Ttim (|iia; Hermannus de verl)is και κάλλος κα- 
λόν έστι τό παιοικόν dixil, videtiir ingeiiii sagacilale ab- 
diirlus argutius quam verius moimisse. Talia enini exeni- 
plis simiiibiis defendi possiint. Mihi probaliir άνίκα πίπτει 
et άνίκ' έπάχθη sive άνίκα πάχθη , in reliquis autem is 
ipse, qiii hoc carmen coinposiiit, i'eprciiendeiidii.s videtur, 
ne(|(iK librarii. 

(4) Diibilaiiler recepi (|uodex codicum leclione cfriiixit 
P)ois>onadus. Diflicilem esse iii lioc loco optionein jain 
ohservavit Lobeck. Act. soc. Gr. II. p. 295. not. 8. De 
vorbo ζην, si boc loco sanum est, vid. Nitzscii. Adnot. iii 
Hom. Od. vol. III. γ. 174 nol. 

(5) Ila ciim Ilindeniaiiiio ( Adiiol. in interprelationeni 
geimanicani pag. 383) el Boissonado. Ideni adniisit Zie- 
gler. 

(6) Jiire offendit in collalione parlicul;p καΐ Μ. Ηαιψί. 
Observ. nit. ρ. 65 sq. iieqiie laineii piilal liijiic Ιοηιιπ 
ΓυηιιρΙιιηι esse. Sed sriiptura; discrepaiitiaiu coiisidtuanli 
diibiiini esse vix polesl , qiiiii Higlins Ίστατο lecle coire- 
xeril iii Ίπτατο aUpie Keiskiiis fxiliim ver.sus \ere lesli- 
liii;ril. Ulniniqiie igilur coiijunclimi recepi piubaiile Her- 
maniio in Jahiiii Ainiali. 1. I. 

(7) Qiiod Scha;fLT. conjeclura assecufusest atque Gais- 
rordius lecepit, legitur in edd. Cral. et Briib. a. i553. 
Niitic Ziegler. idcm invenil in cod. Mediol. (\ — V. 5o. 
Adscripsi versum, qiii in tribtis codicibus exstat , al(|ue 
cum liriggsio «l Meinekio puto, iiiter vers. 49 el 5o ali- 
([iiot versiis excidisse. Naiii recle Valckenarius : « iliiid 
αυτός faniiihe PlKpnissa; potius (oiiveiiit , qiiatn ipsi 
Iwro. " PU/EFATIO 

In liac edilione : 

. . . .οίραασε 1η• Meinekii editione : 

42. ώρμησε 

43. χεδρίνω χεορίνου 

4ΰ. ορφνης ορ'ο^νας 

59. λάβε ^^άλε 

65. χρέος τε'ρας (ι) 

ηο. [Ααντι ΕΟηρ^ίοχ, . . . .αάντιν, Εύηρείδα, (3) 
75. VTJuLa νάμα 

8 1 . οϊχην οίκεϊν (4) 

8«. εςεϊ ε'ςει βχ conj. 

88. άσπαλάθο) — παλιοΰρο) . — 0ου — ρου exconj. 
89• βάτοι βάτου cx coiij. 

90. άγρίγ-,σιν — σ/ίζγ,σι. . . .άγρι'αισιν — σ/ίζαισι 

91. κανην χανεϊν. ex coiij. 

94• νε'εσΟαι νεε'σΟιο (5) 

1 1 'i. εις γαΐαν ... ες γαΐαν coiij. 

1 1 9• "^f '^Z.w τρο-/ w 

Ι -ΙΟ. εοίοασχεν έοίοαςεν 

1 28. ελθοίν ενθοίν 

ι {9• χνηυιας κνάμας. 

XXV. 

8. ούΟ' ενα ούδ' ενα 

1 2. δη σηχοι δε σηχοί (6) 

1 5. Πηνεοΰ Μηνίου (7) 

•27• φυτοσκάφοι, οι φυτοσχάφοι οί (8) 

3 1, μέ/ρι προς l•"•^'/?'? '''^' 

33, ή — άγροϊς η (y) — άγροΰ Ιπ Meinekii cdilione : Ιη liac editioiie : 

36. ήϊ' τοι Αύγείαν ήε συ γ' (ι) Αύγείην 

38. πάντα αάλ' έςείποιαι. .ατρεχεως εϊποιμι (ι) 

43. ΑΙγείαν Αυγείτ,ν 

46. διά τε χρίνησι δια δε χρίνουσι 

48- άγρωστίον γεραρ(ό-. . . .αγρών τίονοε γεραί- 
τατος τερος 

49• i^•^^ "Γ* είποιαι μεν ειποιμι 

54. Αυγεία; Αύγείης 

56. χθιζος οδ' /θιζος ό'γ' (3) 

62. δε τε πολλ' εμενοίνα. .δ' ογε πολλά μενοίνα 

63. όρων ίδιον (4 ) 

64. με'μονεν μεμόνει (5) 

65. OXVC•) όκνος 

74• τρη/_υ πολλά 

8/. ηδει ηδεε Heiniann. 

83. τι ' τε 84. 
9θ. 

94. 
ιο8. Ι 1 ι» 

IV. 2 

124 

.37 
ι5() τιουλιον ταύλιον 

όσσα άσσα 

αύθις αΟτις (6) 

Αΰγεί:)(ς Αύγείτ,ς. 

τογε τόδε (7) 

τοδ' τόγ' 

χατοφθείρουσι καταφΟίνουσι 

γεινοντο γίνοντο 

λευσσοντε λευσσον τε iS) 

Οοίύααϊϋον .6αυυι.α![εν {■χ) χρέος fluxisse videliir ex Id. XXV. 53. 

(3) Hialiim enim tolernhilcrn tsse liaiid scio qiii proha- 
verit. Prailerea valis polissimmn nomen iirj^et Alnnene. 
Nani Ι1.ΈΓ est sententia : Honiines faliim effugeic noii 
posse, Tilii vali, ο Tircbia, elrfiie doctiisimo dico, ilai|iie 
iKili diibilare mihi νοιιιηι palefact-re. Iiide apparot noii 
«)pus essc, post διοάσκω cuni J. II. Vossio, Scl)a;fero , 
lioissonado siniul addeie sigiiiini iiilcrnigHndi. 

(4) Calliei-g. el vclt. i-dJ. aiilc Slrplianuin. — V. 82 
£ξει eliam Ziegler. ex conj. Idcni v. <ji κανεΐν. 

(5) Hermaiin. in Vig. p. 744 ed. IV. et Meiiiek. iii 
h. I. — V. 128 Ίππαλίοας IMeinek. in adnot., Huiss., 
Dindorf. Addenda iii Sli'pli. Tlies. IV. fasc. 7. 

(G) Lilleraj ε aiile σ piOdiicla; vcniam parala:n essc piilo 
locis Homericis, veluli II. p', 463. ψ', if)S. Od. i', 2()'i. 
φ', aig. ).', 219. Siiiiilihiis txi-niplis Homerii is dt-rciidi 
posse videliirquod Bnmrkiiis apiul ΓΙκόγγ. I. ^i «x plii- 
rimis et optiniis (•odirilms dodil : τ.ώΙτΧ οέ οαμάλαι. 

(:) Cf. R. Uiiger. Thel). Parad. vol. I. p. i2Cs(|. 

(8) Ut Meinek. ipsfi iti aJnotalione proposiiit. 

(9) Id resliliiit Kriggsiiis siiadciile Ta\ loro , sid noii 
rpcli- inlcrprttaliisesl. Cf. Lelirs. Qiia-st. Ep. p. 44 s<|<|. 
C. V. Kaiikc iti Hesiodi Snit. Η«•ιτ. 85. ρ. i54. Niinc 
Tayloii coiijecluram coiifirmat opliiiuis cod. \a\. apiid 
Zieglcriim. 

(i) Sir rmendavit Hermann. iii Zimiiierinamii Eplic- 
mer. .sliid. aiitir|. a. i8io iir. iiy. p. 973. De fornia 
Αύγείην γΓ. Miililrnaiiii. L<'g. dial. p. 95. 

(•>) Veilia πάντα \t.i'ir fliixisse vidrnliir ix Hoin. II. fl', 10. 0(l. (.)', 19.3. 3o3. Codicimi .srriptiiram άτρεχε'ως 
εΓ— οιμι lcgit etiam .Srliol. rereiilior apiid Oail. 

(3) Vtilgo χθιζός γ', lihri χθιζός δο', imdc lininckiiis 
(<ΓΓιιιχίΐ ipiod ifrepi. Iffrnianiiu.s I. I. pleiia po.st άνανοΰ 
iiilerpiinrlioiie posila χΟιζό; ο' εΐλήλουΟεν piopusiiil, id(pie 
probavit 7,ϊι•ι;Ι("ΐ•. 

(\) Id .snihere ex coiijprtiira voliii^se \idehii• Mfiiip- 
kiiis, <|inini dical : •< pro Οηρός Ιδών lil)ii lialient χειρός 
έ).(ι')ν. >• 

(5) .Sic primiis correxil niilliiiatiii. Ctr. ampl. vdI. II. 
p. 240. not. ed. sec. Pariler Heruianii. I. I. C^cloniin, id 
qiiod adsrribam in trai)sciir>ii , niciisuram μ;μαότος noii 
Tiieorriliis demiim novavit (iil etinniiuiiir apiid r>iillmaii- 
niim I. I. aliato hiijii.s rarmiiii.s ver.sii io5 .staiiiiliir), sed 
pra-ivit Homcru.s II. β', 817. ν', 197.71', 754. 

(6) Ex coiij. P.cr^kii «•! Midilnianiii I.eg. dial. p. 72, 
— V. 100. 1 lieociiliis si vorliis άπειρε'7ί(•)ν περ έόντιον 
signii]caliiriis fiiis.set ίιιιιιιπίΡΐΗΠΐ prnidiini iiiiilliludincin, 
.snipsisset opirior άπειρετίοις περ έοΰτιν, iil oiiinis .snblala 
f.ssrt andiigiiilas. Niinc aiitcni rl graDiiiialica .slrnrliiia cl 
vnljoriini roiloralio dciiion.slral, iinirc \craiii essi• «-οπίΓη 
.•irnlenliaiii, (]iii verha ad lioniiiiiiiii iniilliliidiiiciii r<-r<-raiil, 
Mt jam Scliol. rrcenlior : τιολ/ών άνΟριόπο)/ όντίον. Idrm 
ΓΟΓίι• explical ν. 90 όίτινα «Ί ν. ιο3 ωςτε άμελγειν. 

(7) (".ιιηι Itiiinckid. I.ibri τότε. 

(8) Μ priiniis irsliliiit (ie»'l. (tf. «•jiis «dil. ipix Annle- 
lodaiiii a. 1820 einissa csl p. 27(>), (piriii M-riili miiiI )'>oi<- 
S011. HiTiDaiii). ZiffjltT. rainilriii si ripiiiiatn pi.Tlu•! cJ•, 
("ral. XX IJ 
III Mc 

j5<j. 
16 i, 
ι6ϋ. 

172 

ao2. 
aoi. 
ui3. 

Ul ). 

.tMJ. ini-kii cditione : Tn c edilionc : 

τον aiv ty; [/.iv 

ώίίί :rip ώς εϊ ττίρ (ι) 

. δί ο' ήτοι δς ρ' ήτοι (2 ) 

, ώς χίίνος iyopvjt όκ κεϊνό; γ' αγόρευε 

, άααιν ήαίν ('3) 

Φορωνηετϊΐν Φορωνείοτ,σιν (/|) 

ά;Λθτνν άαοτο; (5) 

οί£';εν οΠ0εν(6) 

. ^ερΊ ο" ιόν πχρχ δ' ιόν (7) 

τί αε Υ εα^ 

. ούδ' ό' -r, ϊ/νιχ τοϊο. . .οϋοενός ι/νια τοϊα (8) 

έν ρΐ(•) εν τριοω 

ει; ες CX conj. λΤΙϋ. 

1η Moinekii editione : Ιη liac odilione : 

■JL'i6. οτι μοι δ μοι δ (9) 

2!{'i. παρ' ίγνύτιΤίν περ' ίγνύγ)σιν (ίο) 

2^9• έπαςονίω εναςονίω (ι ι) 

252. αθρόος αλαενος (la) 

254. πρϋσ/εΟό:/.ην προεσχεΟόμην 

259• εν γαίν) εκ γαίης (ι 3] 

267• άποορύψ/, άποορύψει' (ι 4) 

271. πελιόριον πελώριος (ι 5) 

275. ύλ/) άλλη 

XXVI. 

Ι. ρ.αλοπχρτ-,ος — Ά- ααλοπάραος — Ά- 

γαύα γαυά(ι) 

5. βϋίαώς β{ου.ούς 

(ιυ) Sic Meiiiekius 111 ncliiotalioiie. Vellem luiiic lociini 
rcs|)e.\isset Aliieiis De di;il. Dor. p. 357. — V. 24S. op- 
πηκας li. 1. et λ'ΙΙ. i46 jum scii[).>il Zicgler. coU. Spit/L- 
iier. iii II. φ', Sy. 

(ii) Ex codd. ciim Bninckio. ΰπαξονίω conj. L. Diii- 
doii. Slepb.Tlies. III. 5. p. 1427 coll. Callim. Lav. Miii. 
14. Al lori Clalliin. (συριγγών άίω φΟόγγον ύπαξονίων) 
alia inlio est ; nani soiuis ilji oriri solet ex iismodiulis, (]iii 
per axem c/csiiper gravaiitiir. 

{11) Sic oniiies oiniiiuo liliii. De foniia nionent Hesycli. 
et Etjin. M. fig. 24. de copiilalioiie άλμενος αλτο cl". 
Porsoii. iii Eiirip. Plioen. ι•23ι. 11. ΚΙυΙζ ν. 12^3. Α. Mat- 
tlii;e Gr. § SSg. — V. 254. προεσχεΟόμην. Iu hiijiis geiie- 
ris verl)oriini iulerprelalione iibiipie seculiis siini E. 
IFcntzclium, ciijiis disseilalio "Vralislavia; a. 1837 edita 
fiigil (piiim alios tum C. G. Krugenim iii Granini. Gr. II. 
p. 121. 

(i3) Vulgala πε'σεν δ' δγε έν γαίτ) και — έστη liahcl 
aliipiid qiio dis|)liceat. Itaipie recopi (piod codices siip- 
peditaiit ΟψόΟεν εκ γαίης, ιρίίυ verlia ciiin πρίν γ' έμ' ίκέ- 
σΟαι arcle cuiijiiiicla aplissimain ΐ)ΐ•κΙ)βιιΙ seiileiiliinn : Λ/ί> 
alto cx terra i. e. pedibtis altc. sublatls ex terra. Ut poela 
fere iil>i(|iie iiiiitando expressil polis.sinuini Od\sseaiii, sic 
lioc lor» factiiin esl. Nam iii Odyssca ύψόΟεν seiuper al( 
versu.siiiiliolfgilar idfpiecoiijiiiu-lumcuni έκρΓα^ροίίΐίοικ'. 

(i4) F.x enieiulalioiie Herniaiiiii; (piaiiupiain Tl)iers( li. 
Gr.§ t()4. 4. el Lniige Ohserv. ciil. ii) Iliad. β', 4, lci- 
iiiinaiioiicm ειε apo,slvo|)ho decurlari npgaveruiil. 

(i5) Ex codd. lirunck. Hermaiin. Zieglcr. πελώριον 
<> noii esse e|'.illi(!loii Orci >> adiiolaniiit iiiterpiTles. At 
πελώριος "^^οης stmipliis esl a poela cx lloni. II. ε', 3(),'). 
— V. afig. Malim ex Bri^gsii conj. μηροϊσί τε πλεύρ' 
έφύλαίτσον. — Τ. »74 s'!• '^"" displioel νιΊ έπεί ρ' ουκ 
εσκε μοι υλη τ|Αητή ... οΰδε σιδήρω, cpiod du!)ilaiilei- 
proliilit Ziegl(!i•. (std ejecla vorida ρα (ριιιηι έπεί ούκ 
dixcril pofla excinpluin seriilus Honicri Oil. ε', 364. d 0', 
585) vcl έπεΙ οϋχ εσκε μεν υλτ) τμητή...οΰ&έ σιοήρω, iii 
(jiiod iiicidil //. Th. Ffthrlclus : 2?citin_qc }ΐιι• β^ιΉιΐηιικ) iiiii) 
Miltii bcj 2.l)Cohitui. Dresda; 1844. j). 20. Sed siniplicior t!t 
iniiiiis aiidax vidcliii• conjcctiira WordsMorlhii a).),r], (piam 
admi>i. Iilciii iorlass« lcgit Scliol. apiid Gail. ijiii adscri- 
psil έτερα. 

(ι) IJlniiiiipic jani ]Mt>iii(d\. iii adjiol. l)e μαλοπάραο; 
cf. Alirciis Dc dial. Dor. p. 143. (pii lioc ('Xt-inpluiii i'(>>pi- 
i-cic poliiisset. 1)<: 'Λγαυά vid. Lciirs de Ari.sl. «■(iid, 
ΙΙυηι. |>. 2y:i. Gixlliiiig. Doclr. deaccciil. p. r48. (1) Emendaxil Ueimaiiuus coll. Hom. II. α', 2ii, ώς 
έσεταί περ. 

(a) Sic Heriuanu,, confciri jubens observ. ad Hom. li. 
Teii. 226. Ideni v. 172, ώς κείνος γ' αγόρευε. 

(3) Libri ήμίν, ciijiis acceiitiiin uiuta\il Zii-gler. — V. 
i85 ερνος l«iii! dcffndisse iiiilii \ideiiliir Dalil. et Kiess- 

(4) Ex coujerliira Meinckii, cpii voluit Φορωνείοαισιν, 
ciini Ziei;leiO. 

(5) E.\ triLiiN ri)(ld., in (piilwis est 10 sive M. ciirn i;l. 
ακόρεστος. Aiijrciivuin |)Γϋ|)1«•Γΐα piaetiili quod έπικλΰ- 
ζων ποταμός t-l )ας άμοτος >>ν\>\ quudaiumodo ex cliia- 
bOJO re.^poiideiil. 

(<j; Arceuluni in ZimineriBaimi Epbcm. a. 2841. p. 268. 
niula\i coll. Spilziicr. iii Hoiii. II. α', n4• Me seculiis 
est Ζί(•ι;1ϋΐ•. Iii «'χίΐιι versiis t-dd. Ciat. Bnil). a. i553 et 
i-fjiipix- aiile Stcpliaiiuiii edd. babeiit παθόντες άτλητα, 
iiiKJf proliabiliu•!• Mispicaliis cst 'raylonis poetaiii scri- 
p^Ltse πάσχοντες άτλΤ)τα, (piod cl spiilenlia llagitare vide- 
liir. Id(pi<f adnii->i. — V. iio. Codices boiue iiolx dant 
πυκι-ζ^ιΐσιν — ρίζαις, iiiide conjicias adjiTtiviiin commuiiis 
^eiieiLs posiliiiu i-sse, iit v. 228, έν τρίβω ΰλήεντι, (piem 
iisuni exfiiiplis ftiriinrnnt ]iax'kb. in Pindar. Explic. p. 
i55. Gra-.liof. Kpliciii. .sriioi. a. iS3i. seel. 11. p. 53i 
.s'P|. Liib«-ck. in Sopli. Aj. v. 224. C. G. Kiiigcr. Gr. 
\ul. II. § 22. adiiol. i . 

(7) Oiiiitii iioii \iderim (pii aple explicavcrilncpi, scrip.si 
fjiicKl codicfs dfdcn; παράαέ, quod advi-ibialilfi• dicdiiii 
\idi-iiir f«-rt cadrn» noliuiie, qiia apud IIomcMiin iii bac re 
lf[;iliii- επί vevpf, «•1 Od. φ', i38, βέλος καλή προςε'κλινε 
κορώντ;. 

(8) Hanc rodiciiin scriptiiraiii defciidi in Zinimoini. 
Kpbcm. a. i8',i. p. 2<;8. <•οΙΙ. XXII. 200, μάχ/,ν έμφύλιον 
ανδρών, ^id. I.obcck iri .\\. ρ. 73 .s(|. l)e I.aliiiis llaasius 
in K«-Lsiuii scliolj. dc lliig. I-al. Nol. 522. Miilla liiijii.s rci 
<-]ΐ('Πΐ|ιΙ.Ί iii ίΐΜρκ; aiidarissiiiia <pioque coiigCNScruiit ,M. 
Axl. iii Vi-ilr.Spur. n'li<|.p. 17 el i44.at(|iie J. A. Voigl. 
Niigaruiii graniiiial. parl. I. HalU 1844. p. 29 1101. .s(|q. 
Ex hor dircndi gfiieie forlasse defeiideri; lici-l (piod iii 
id_\ll. XXII. 3 uiiiiies libri liabi-nl μέσοι;. .Siiuililcr expii- 
rari ρο>Μ• iiiilii \id«'tiir 'Hu-ocr. XXI. 48 , περικλο^μενον 
tjpov αγώνα, iil dicliiin sil |ΐιυ περικλωμένου αγώνα (cii- 
jii» rri fxcnipla dal WiindiT. iii .So[>li. Aj. 4(j), iiivi-ni ccr- 
tamen lnimiiils iiiciinali i. »•. Icrgo iiiciirvato. 

(9) Dfbclii'• ΙΙ<•ΓΠΚΊίΐιΐί). - Λ'. ^37 eopr, i-liaiii κι 
uve Μ Ιη Meinekii eJilioiie : In liac editione : 

lo. αλιβάτου άλιοοίτο) λλ inlcit. 

ϊ3. Βάκχου 15xx/to AViiitert. 

17. επ' ίγνυ' άνειρΰσ^τα- . . . .έπ' ίγνυαν έρύσα- 

αα•. σαι 1^2) 

21. λεαίνης ).ε«{ν7.ς \Ν iuteit. 

37. Διονύίίου Λιονΰσο) Wiiitfit. 

XXVU. 

2. εα αο ελο-.σ ( ί) 

Ι Ι . άοεί ήοει 

1 3. (ΐαυτω !;αυτοϊ5 

1 6. άλλυτο/ Γ/νΟτ-,ς άκλιτον ε'νΟ/,ς 

1 8. ά'λλα άλλη 

Ι y. άείρεις άειρες (4) 

2 1 . εαοεν άείδει 

24• οούναν — yooctav οούνην — ^ορειην 

27- Ιν.λίΐΟυι'ας ΚιλειΟυίης 

28. τεα τετ, 

32. ε;εϊ; έςεις 

33. άττενή/,Ϋ άπενθεϊν 

35, 36. Οαλάυ.ο^ς θαλάαους 

4 ο. ,ο-άτηρ — Χοααίχ .... μητηρ — Λοααίη 
4 Ι. σε'Οεν έΟεν (5) ΑΠΟ. ,:xiij 

Ιπ Sleinekii cdilione : Ιη liac editione : 

42. οΰδ' — σοί οίο' τοι 

43. ίυ.ο\ σε'Οεν ευιοί έ'Οεν 

4'J. βοτκεσΟε• τα βο'σκεσΟ' ι'να (6) 

48. ττροΊτΐίττα πράτιστα 

49• "ί^ν τεήν 

5ί). άλλάλαις λα/.εον-:'. . . . άλληλαις λαλε'ουσι 

57- εαον εμοι {7) 

58. άλλαν κτε — ο(•)-;ί) . . άλλην κτέ — δο^ιω (8) 

f•'^-• P'^w ^ ρε'ξω (fj) 

63. ά'^ερψω ά:ρε'ρψοι ex coiij. 

ΧΧΜΙΙ. 

3. Oy.asTci ύυ.άοτει 

4. -υ-αττάλο) υτται 'παλίο (^^ ι ) 

9- Νικιε'ας Νικιάχς {-ι) 

15. εινικ εννεκ 

ι5. άεργοις άε'ργο) 

1 6. άαετε'ρα; εύ':αν . . . ά'Λΐ/.ετε'ρας εσσαν (3) 

17• ~<5κ' 7:οτ' 

24• "W "οτιίων σ' • ή. . . .τώττος ϊδ(όν σ'• ή (4) 

2J. ςΰν — τιατίντα — -^-ί-. .συν — τιίΑατα — c&i- 

λιον λ(ο (5) (?.) Coiliniin ve.sligiis iii.sisteiis emeiulavit el iii ordi- 
iiem verliciiuni rec»'|)il r>iij;gsiiis piObaiile IVIeiiiekio. — V. 
27 s(|<|. Ex corrii|5lela hiijiis loci uoii video idoiieiiin p.\i- 
liim. I'ergk. in Ziiiiineriii. E()hcni. a. i838. p. 32 roiije- 
fil ; άπε/Οομένου Λιο^ϋσω φροντίζο; • μ/,ο', ει..., εΐτ, οο 
ένναετη; κοινά; τ' άκάτω έττιβαίνο'., de qiia conjecliira 
\alde dubilat Scliiu-idewiii. (;onj. crilt. p. gS. Alia leiiia- 
rtiiil Rrii;!;s. cl Zii-gler. iii li. 1. Si vnlgala sunteiiliain ali- 
(|iiain omiiino praiberel, scrilieudiirii luisset Διόνυσον,ιιΙ 
άπεχΟεμεναι cerle dicliiin esse posset pro έ/Οειν simili 
Ifie iiolione, qua in (armine exlienio legilur : μηοεϊς τα 
θεών όν όσαιτο. — οεκάτω siiie iota buljsc. edd. Cral. 
linil). Slcpli. 

(3) Mai;nopere krlatus stim quod lianc conjecturam , iti 
qiiani et ipse incidi-iani, ρΓορο,^ιιίΐ Zicgli-iMis iil(O({ue re- 
Cfpi. Ludit eiiim pot-la iii nuniiiie Heieiiic jocose sicul : 
"seiio yilsclivluj Hdi-iiaiii diviiiitiis dtuioniiuatam ceiisct 
ώς έλεναυν » lAjbecli. iii Aj. p. i5- . Oliui iii meiitem 
iiiilii vciiit : μάλ).ον ί^αΐ^• ΊΟ.ένα κτλ. sed ηοη cst niihi 
lociis ίη piOiiiptii, (pio furniain έροί; lucri po.ssim. -Y. 
17 έΟέλτ,ς rodd. Cf. Hon». 11. α', 53.',. Od. α', 3.I9. ζ', 
i8<). Apoll. Rliod. [. 890. 

(i) Sic cod. Par. 4 sive D. αεtpε;aplld ridisfordiim 
erioi• \idftiii• esse operariiiii, (|iiiiin cod. I). iii rclitpiis 
locis liiijtis farniiiiis plaiiH coiispiix-t ctiin Mediol. C. Ita- 
ΐ|ΐιι• dul)ilo eliani de μεΰ, qiiod v. il ex C enolaliiiii cst. 

{'}) Iiiiitat(i$ eit poela licmistirliitini Ifomericiim II. α', 
II.',. — V. /,α. oto' • άκρα κτλ. Haiic roiijpcliirain piiimis 
|iroposiiil Biiggs., el poilea VLTl)i.s pocl.x• inlcrposciij; de- 
iiide iii eaiiidem iiicidtTiml Fr. Jncohs cl GerUard. Lectt. 
Apoll. p. '4. — V• 43έμοΙ εΟεν edd. Crar. linili. 

(6) Hein<terliiisii emondalio est, qtiam Valrkniar. Pl 
Mciiifk. assen.sii siio proharunt. — V. 48. Hiiiic vcrsiiin 
lecle c.xplita•'"" <■««'* puto in •Sot. ci cmcndat. iu i/uiv- <lam Tliiociili iJyUia η ("///•. ,-/. Mabio, Susiili iSoi. 
p. i3. ciii i)ai• psI r.vpliralio Fiii/srliii p. 49 sq. 

(7) Cuin Kie.ssliiii;io , Λνϋ>Ι«ιικιιιη(), Wpisio ex conj. 
Sclueteri, ciii Mcinekiii.s qiio'|iic asseiistis esl. 

(8) Ul alias iii luic carmiiu'. ita li. 1. formas vulgares 
habet 4 siveD. δώσω eliam cdd. (Irat. Krul). 

(9) Sic 4 sive D. edd. Ciat. liiub. Slepli. Reisk. Har- 
les. Kiiissliiig. alii. 

(i) Id piimus propo.siiil rilciujiis , qiicm .sernli .simt 
Rois.son. Ziegler. — "V. 3. E.\ cudiciim srri|)(iii',i Οαρσοϊσ' 
cnieiiduni xidetur θαρσε'οισ'. — Ibideiii ed. Ciat. ύμάρτει 
siciili XXIX. 20 ίίμοιον. 

(2) Hanc forniam ex lil)ris rcstiluil Αΐιτί-ιι•;. Vid. I)e 
dial. Dor. p. 547 sq. Fiinidein Abientcni iii idiis locis lui- 
jiis fl pi'u.\iiiii cai'iniiiis seciilus suiii. (;f. di• Diall. ΛΙοΙΙ. 
p. 274 S(|q. 

(3) lla-c parlicipii forma. qiia• nililur oiniiium rodicuin 
aiictorilale, videlur ab ipso Theocrilo fonnata i-.sse liyj)ei•- 
jEolici•. 

(',) Sic Ahreiis cineiida\it. τωπο; (ciijns crasiii iilfm 
Dp diall. /Eoll. § 17, 2 illiistraxil) didtiiu est p<iti sigiiili- 
calionc iii idjll. XVII. i3<). XXV. 66. 77. Sopli. ()ί•;,|. 
Col. 3o2, τί; 0' έ'σΟ' ό κείνω τοϋτο τουπο; άγγελών; Ιι,ι- 
<ριο Ι10Ι1 \idfo ciir τώπο; iii Ι1. Ι. Zipglfio displircat. Addc 
Woidsworlhiiiiu, {pii sunple in-i-tiiu iiicidit iii caiiidtni 
(-oiijcrliiraiii. 

(5) Libri τίμητα vcl τίματα, v\\]»<, arrpnliiin rom-xit 
Alneii•» in Ziniiiierm. Diariis aiiliq. a. 1S39. p. 19S. de 
fiiinia τιμάντα adjiricns, foriiias liiijiis gfiicris apiid jf;oIes 
M'l omiii coiitraciione careie νι•Ι rprlc niorc Duiiro iii η 
coalc.sci-n•. Jain Warlono τιματά liic iion incomnwiliim 
\isiini e^l. (letiTiiiii iiii* noiiduin ptriiiliiil stMilciili.T, qnani 
iii ΖίιιιηκΊΊΐι. Diar. aiiii(|.a. 1S4 i . p. 271 dc lolo lior Ιυου 
cxposiii. Iliidcni a<liiioiiui cx roilii-ibiis rpsliliinidiini cvh; 
^tAdi, tit jiiiiK- lccil '/•""' 'ius. Naiii liaiiJ laio siiigiilai i« xxiv PR/EF 

In MoiiK'kii ftlitioiip : In liac editione : 

WIX 

7 . τυ cu ( I ) 

9. άρμενα τον^-οιδών . άομενα; τον — οίοοις;(2) 

1 1 . τω χαΐ τώ κε 

12. οενορέω οενδρίω 

ι3. ο~α οποί 

2θ. υαοιον {ίμοιον 

»4- σιδαρεω σιδάριον (3) 

aj. άλλ' α~ρ\; άπαλω . . άλλα περ^απαλώ (4) 

Ιη cainiiiic qnod νιιΐι,'ο est tricesimum aliquot 
uoricas foinias, (|iiae iiivitis codicibus illatae 
siiiit, rursus ciiiii A. Jacobs. expuli, porro ν 
adjccl V. 41 iij "Kpioii ex. coiij. et v. 44 i" έβαινε 
f X uiio cod. Par. ct vett. edd. ante Steph. Reli- 
(|iia intatta reliqui. 
Fraj^ra. Bcren. v. 5. θάλασσας θαλάσσης. EPIGRAMMATA. 

I. 

t\. τουτό τοι τουτό οι (l) 

5. μαλος μαλος [ι] 

i'y. άχρέμονα . * άκρεμο'να(3) 

II. 
4• "τήν τάν ΑΤ10. 

Ιιι Meinekii editione : Iii liac rditiune : 

IV. 

11. άντιαχεΐίσαι άντια^εΰσιν (4) 

12. μελπουσι μελπουσαι 

ιί\. ευχου άποστρέψαι .... ευχε' άποστερςαι 

1 5. άπορρέξαι επιρ^εςειν 

1 8. άίοι νεύοι 

V. 

2. χήγών χήγοι (5) 

3. θελξεϊ θέλξει 

5. λασιαυχενος λασίας δρυός 

VI. 

6. δστέον δστίον (6) 

VII. 

Ι. Μίλατον — τω Μίλτ,τον — τοΰ 

3. άμαρ ημαρ (7) 

VIII. 

1. Συρηχόσιος Συραχο'σιος 

2. χειμερίης /ειμερίας 

3. δε πολλές φίλης δε' (8) 

4- δθνείην δθνείαν 

IX. 

1 . "Ώνθρωπε Άνθρο)πε 

2. ισθ'• ως εστ' ΐσθι• και ως (9) 

3. εις λιπαρην ες λιτταρην 

XII. 

Ι. Δαμοτέλης Δαμομένης apiid poetas bucolicos generaliter seu colleclive positus 
f-<i. Cf. Th. II. ιβοτάν'Αίδαο πΰλαν (ibiqiie Words- 
worlh.). VIII. 45 01; (et quiE ibi diximus). X. 52 βα- 
τρά/ω. XIII. 26 άρνα νε'ον. XIV. ι7 βολβός τις κοχλία; 
(vel ΐ\ eleganti Wordsworlhii conjectiira βολβός, κτείς, 
κοχλίας, (|uara niinc velim a me receptam esse). XV. 112 
ορυός (il)ique Kiessling. ). XVI. 72 τροχόν άρματος. 
XVII. ^S /ή'.ον. 8οβώλακα. XIX. t μέλισσα. XX. 33 
χόρτιν (ihiqiie ΛVϋ5remaιιn.). ΧΧΪ. 6 Ιχθύος. XXIII. 8 
/είλεος. XXX. 4 παρειάν. Bio Ι. 1 1 χείλεος. 64 οά- 
κρυον. III. ι 3 νόσον. ΧΛΊΙ άνε'ρ'.. Moscli. II. 26 κύμα- 
τος. 121 κΟμα. III. 5 άνεμώνα. 83 πόρτιν. 107 τον βά- 
τραχον. V. ίο ιχθύς. 

(ι) Sic codd. ί'ΐ apiid Cramenim Anecd. Gr. III. 
ρ. 3i5. — V. 3 liahenl libri άκόλας el κόλας, unde conjici 
Firet ούκ όλας. — V. 8 οκα edd. Crat. Ιϊηιΐ). Ea3dem ν. ιη 
τώ δ' diiijunrlini. 

(ι) Id olini proposiii <•Ι jam roccpil Ziegler. δίδως 
eiiam 6 sive R. Idem cod. v. i3 lial)et οττη μτ,δέν ( non 
μέν), V. i6 κέν σευ (encl.), ν. ig ττ/είειν , ν. 22 δε τοι 
(ηοη τοί). 

(3) Quum σιδαρίω pro genilivo nialeri,T siiini ηοη pos- 
til, slnjrlura lain insolens csl, ul iion diihiJcm ηιιίη Ali- 
reiis ex quini|iie codiribiis, in quihiis est optimiis K., 
rerlc rcrpperit amitalivum. Anil)igiiila.<> enim , quam ut 
vilarent lihrarii posiiisse vidciitur genitivum , sublata est 
i|iu wnlenlia. 

(i) Vid. Ahrem De dial. I)or. p. .ii3. — στύματος 
«d. Cral. ά/>Λΐ περί άπα>ί> ατι'ματό; (sir) σε τϊεδερχομαι δμνάσθην Par. 6 sive Β. et sine lacuna et sine inlerpun- 
ctione , qiiod secutus sum, iit infiniiivtis όμνάσθην pen- 
deat ex verbo πεδέρχομαι. Idem cod. v. 28 ^υσοί νεώ- 
τατα δ' εχειν, ν. 2g εστί — φόρει, ν. 33 δπως, ν. 24 άλ- 
λήλοισι — Άχιλήϊοι, ν. 35 γε φέρειν, ν. 36 έπιτρ έ ποις a 
m. sec. Heliqiix lectiones, ut in aliis carminibiis, jam 
recle indicata; stint apiid Gailiiim. — V. 28 πεδα immii- 
tatiim reliqiii. Cf. Hermann. Ucbcr ^crrn 'JJrof. ^Bpttl)'* Kc= 
^anblutii) bfr ©r. Jnfd)!•. p. 148. iiot. 171. Seciis judicat 
Ahrens De diall. ]Eo\\. p. 10 et 18. 
(i) Ita eliam 6 sive B. 

(2) Id ausus snm lecipere ex conj. Bachh : Qii;est. 
Eleg. spcc. I. FuldaB 1839. p. 25. Qiiod Meinek. Del. 
Poet. Antb. p. i52 scribendiim exislimat μάχλος, id jam 
proposuit Reiskius. 

(3) Ex cod. srripsit Meinekiiis 1. I. — III. i κεκμακώς 
6 sive R. — III. 6, κατανόμενον ex emcndalionc Her- 
manni in Annall. Vindol). a. 1843. vol. CIV. p. 247. 
Schneidewiii. et Wordsworlb. conjiciunt κατειβόμενον. 

(4) άντιαχεϋσιν μελπουσαι eliam ϋ sive Β. 

(5) κάγώ 6 sive Β. 

(G) Sic eliam cod. 6 sive B. — Ύ. 4 codd. χαλάς, 
quod in χαλάς nnitatum recipiendiim videtur. 

(7) Cod. 6 siye B. Idem v. 5 Ήετίωνι. ν. 6 τέχνην. 

(8) φίλης ριο πολλΐ,ς apogr. Henislerlius. Pariler judi- 
cal Wordswortl). 

(9) De sensii cf. Gcrl. in i-dit. p. 228. Dc aiirlore rar- 
minis Meinek. Anal. AIcx. p. 237. — XI. 4 '';"' <Od. (»• 
.sive B. cl δαιμονίω: in niargiiif. In Meiuekii edilione : In liac editione : 

3. νίκην νίκαν 

XIII. 

2. ούρανίαν ουρανίην (a) 

XVII. 

3. άλαΟινοϋ άλαδινω (3) 

5. πεοοιριστα πεδο>ρισται (/,) 

η. αεμνααένοι μειχνααί'νους 

XIX. 
[\. Μοΐσαι Μοΰσαι 

XX. 
5. /ώσους χοσσους ΑΤΙΟ. XXV 

Ιη Meinekii edilionc : Ιιι liac editioDe : 

XXI. 

2. ποτε'ρ/ευ ττροςέρχου 

3. χρηστών -/ρηστώ 

4. χαθίζευ χαθίζου (5) 

XXII. 

2. Συρηκοσίοιν Συραχοσίο)ν 

[\. όθνείην ουποτ' όΟνείαν ουτιν' 

Tna epigrammata quae seqiiuiitur huc trans- 
scripta siint ex Aiith. Pal. IX, 4^5; Λ^ΙΙ, 202; 
ΥΠ , 662. Diseite Theocrito tiibuuntiir aiictori 
in cod. 6 sive Β ; unde etiam aliquot scriptiirie 
petitie siint. Alieiiissimam vero a poeta nostro 
Syringem reliquimus Anthologiae. 

codicibus , in quibiis suiit optimi Palat. et Mediol. K., 
admittendum piitavi accusativum μεμνααένους, quippe 
qiiem tiieri posse mihi videar ex usu notissimo apiid 
Rosl. Gr. Gr. § i3i, 4. Nunc simul magis apparet qiiid 
velit parenlhesis : σωρόν γαρ είχε ρημάτων, i. e. Epi- 
charnius comcediis populares ijuum ad alias viniiles co- 
lendas tum ad gratuin aiiinuim habendiim excilaverat. — 
Epigr. XVIH, descriplum est ex Meiuekii DelectuAii- 
Ihol. p. 5i. 

(5) Ilas formas dat eliatn 6 sive B. (2) Cod. 6 sive B. et vett. edd. anie Steph. — XVI. 2 
απου&αΤς et v. 5 νέοις 6 sive B. 

(3) Cum Wustemauno. 

(4) Ila coirexit Heriiianniis , qiii \n Aunall. Vindob. 
vol. CIV. p. 249 adjecil : <■ πεδωρισταί positiim est pro 
μετουρισταί qui civitalis participes suur. Hesychius : 
μεΟορίζει, μετέ/ει. Coi,<|ui Syraciisisin civium iiuinero 
recepli sunt, populari suo lioc monumentiim posiierunt. >• 
Eamdein sententiain requisivit Wordsworlli. legendiim 
suspicatus πεοοικ'.σταί, coloni, inquiiini. — "V. 7. Ex sex ΒΙΟ ET MOSCHUS. Ad Bioneni et Moschum Dnbiicnis in memii usum accuralc inspcxil Ijos co- 
dices Parisienses : Nr. 25i 1. sec. XIV. 
Nr. 2562. sec. XIV. 
Nr. 2763. scc. XVI. 
Nr. 27 65. scc. XV. 
Nr. 2«33. sec. XVI. 

Ili (juii)i[ue cotliccs , (juos ubi iiilcr se conscnliiml .sim|)liciU'r pci• (jiihkiuc 
Pans. significavi, spcclaiit lantummodo ad Mosch. I. Ερως .^ρα-ετης. Porro 

ISr. 283i.sive 2 apiul Gaisfonl. l)oml)yc. scc, XIV (iit jani siipia iii(licanim ost). Incst εττιτάΐιίος 
liitDvo-;. 

Nr. 2832 sivc 10 a);u(l (λιΊ^Γοκ!. (vi<l«" siipia). Hiic pciiincnt Με'γαρα, επιτάφιο; Βιωνος , 'ΛέώνιΟ<« 
ϊπιτάΜος, ε'πιΟαλά;Αΐος Ά/ιλλεΟς xoct Λ. liis oiimibiib cai niiiii))iis iii^^cMplmii cst ηοιικ 11 ΗίΟ/.ρι'του. xxvj PR.ilFATIO. 

Deinde beneficio Pocsc/ttii , quem supra laudavi , accepi accuralissimam 
collalioiiem codicis, quo jani usus est Biunckius, 

Vindob. 3i i [Ceesar Vindob. sive Cfes.). Continetur, praeter alios scriptores, inde a fol. 62 incerli 
auctoris observatio ττερι ^ΐύ^ί^ος διαλέκτου. Ή Δωρ\ς διάλεκτος ή άπο Δο'ιρου τοΐί "Ελληνος ούτω κληθεϊσα 
κτλ. Inde a fol. G3 Μο'σ/ου [η a sec. ni. siipiascr.] Θεόκριτου ΙΣικελιώτου επιτάφιος Βίωνος, inde a 
Ibl. 66 τοΰ αύτοΰ Μοσ/ου σιχελκότο (sic) Ευρώπη ή πάρα Διός άρπαγεΐσα , indo a fol. ηι Έρως δρα- 
πε'της, inde a fol. ηι Μέγαρα, ίη cnjus carminis ν. 3ι dositiit codex relicto exiguo spatio iii 
radcm pagina, (]uam tum sequuntur duo folia iiitcgra , in (luibus nihil scriptum est. Ceterum hic 
codex « est nieinbranaceus elegantissimus in quarto constatque ex foliis septuaginta septem , et ad 
JoanDem Sambiicum oliin pertinuit. » Nessel. Ego apiid lios quoque poetas sicut apud Theocritum retinui sigla Gaisfordii. 
Nam talia mutare facile efficit confusionem. Cum his subsidiis, quse ex anti- 
graphis suppetebant, conjiuixi \eteresreceiitioiesque editiones, in quibiispoetae 
bucolici vel conjunctim vel separatim emissi sunl. Ex iis in qiiibus Bio et 
Moschiis seorsim prodierunt, consulere potui editiones Loiigopetroei, Schwe- 
belii, Heskini, Schieiii, Harlesii, Teucberi , Fr. Jacobsii, Wakefieldii , JNlan- 
sonis. 

Porro quum Casellis in conventu philologorum aliquando cuni Dergkio lo- 
querer de Bione et Moscho, eumque humanissime interiOgarem, num praeter 
eniendationes ab ipso jam in medium prolatas aliqiiid in scriniis adbuc reti- 
neret : ille vir alacer ut est et promptus ad studia alionim juvanda niihi siia 
sponte promisit, se aliquot observationes esse mecum communicatiiruiii. Et 
paullo post ad me misit per epistolam egregias quasdam emeiidationes, quarum 
abas in ordinem verborum recepi (Bio 1. 21. 26. 67. Moscb. I. 10), alias in 
adnotatione indicavi; nonnumquam vero etiam Bergkiiis, quaj est ejiis admi- 
randa sagacitas, in eamdem cum aliis incidit senlentiam. Itaque facere iion 
possum, quin \iro excellenti pro boc insigni benevolenliae documento, qua 
mcam editionem ornavit , quam maximas agam gratias. 

Dcnique ingrali essem animi, si praiteimittere possem silentio, mibi de se- 
lccti.s Bionis Moscbique locis suavissimum epistolaruin commercium fuisse 
t iiiii (). Schneidero. Ilic vii- candidissimo animo et exquisita doctrina ine par- 
tiin a niiitaiidi audacia revocavil, partim adverlit meum animum ad ea, quai 

■s. 

iacile riie fugere poluissent , parlim mecum communicavit quibiis magnum 
edilioni mea3 decns paiavil. Jam nibil reslat nisi ut pergam eamdem ralionem 
seivair, f|Ma apiid 'llicoci iiimi iisiis siim. Lrgitiir igilur In Meiiiekii edilione : In liac editiuiie : 

1. 

5. στάθία στηΟεα (ι) 

η. ε~' ίορεσι εν ώεεσι 

y. άνια avtyj (2) 

II. /είλεο; -/είλευς (3) 

ι'ι. υ-ιν vtv CX conj. 

Ίΐ. νήπλεκτο; vrίπε7:λoς (4) 

25. μιν νιν fx conj. 

iC), στάΟεα — υ~ο;α.χζο(. .z-.f,(iti — ύ -b ααζοί (5) 

3ι. Κύπριοος α'ιαϊ Κύ-ριοος. αϊαϊ ((>) 

33. κλχίουσι κλαίοντι 

36, 37• άείοει. Α'.αΐ άείοει• αϊαί (7) 

3t). αν; αιαΐ αν αίαΐ; 

^5. το δ' αυ τοί' αύ ΑΤΙ Ο xxvij 

Ιιι Mciiiekii cdilione : Ιη liac edilioiic : 

/17. ■1/υ•/7;ς_κής ψ"/.*ί — κ^ΐ; 

55. κοείσσων χοε^σοον 

56. άνίν,ν άνίαν 

57- σέ φοβεΰααι σεσοβτ,υ,αι (8) 

6 1. έ|>.ηναο Ονιρσι ειχεινας Οηρα (y) 

65. γίγνεται γίνεται (ιθ) 

74• πόθει ποθεί 

76. και κατ' ex conj. 

77, 80. μιν νιν ex conj. 

82. άγε άς£(ιι) 

83. δς δε λε'οητι οί δέ λέβτ,σι 

84. χρυσείω (ρορεν|σιν../ρυσείοις φορε'ουσιν (ι 2) 

86. Αΰταν αίαΐ Lennep. 

9^^. η 'νμενα'.ος αϊ Ύιχε'ναιον (ι 3) (ι) Coil. 10 edd. Callierg. Crat. lirub. — V. 7 έν 
ώρε?! scrijisi ex coiijecliira. Pra;|)ositio επί orla est ex 
versii pr.fcedenle. 

(2) (;od. 10 diserte liabet avir,, c)tiodjam voluit Miihl- 
niaiiii. Leg. dial. p. 77. 

(3) Cod. 10 el edd. Ald. Call. Ursiii. Cial. Brub. 

(4) Conjeclura est ucrgkii. Quiini πέπλος esse possit 
et έπιο/τ,μ.α et χιτών (ct. Deckcr. Cliaiid. II. p. 33o), 
altpie έπίελτ,μα eliani doiiii sjepissinie depoiii solcret, de- 
coruin iioii piilo violari. Vidt enini dicere pocta : riicrat 
ex domo siia iiciili erat , indutiim liabens suliim χιτώνα 
iieque έπίβλημα i. e. πέτιί.ον. — V. 24. Quod Sclineide- 
wiii. Coiijj. ciilt. p. iGS siiopte ingeiiio iuvenil γοόωσα , 
idjain edidit de c-oiijecUira AVakelieldius. Sed iioii opus 
videlur liac mutalioiie, dumniodu παΐδα iuic'r|)ieleiis de- 
licias, (jiiam(|uain lia?c vocis signilicatio noii iiiveiiitur ia 
Stupli. Tlies. id. Paiis. 

(5) στήθεα ccd. 10. — Yocem ΰποααϊοί oniiii analo- 
gia; repiigiiaiiteiii deiuceps cnicndai uiit liiiggs., Herniaiiu. 
(iii ZiiiiiiiLTiii. Kpli'jiii. a. i8j7. p. aJz), O. Sclineider., 
Beigk. (,1. Lol)fck. Parall. p. 384. 

(ϋ) Hanc iiitL-rpiiiictiuiieiii priniiis pro|)osuit Wakcfleld., 
eiiieiii sfcnliis cM liuissuiiadus. — \. 32. Pro ol ορύες 
!>cril)eiidiini esse ai ο^ΰες tt ego ronjcceram et idcm mc- 
cim) cuiiiiiiuiii('a%it hfrgkiiis, sed id n-cipert; diil)itavi ob 
legeiii apiid Liiljfckitiiii iii Sopb. AJ. v. 370 allatain. Al- 
qiie lirrgkius i|ise iiiinc iiiiprubal. l)e arliculu ad &ρύε; 
apposito et ad ώρεα πάντα oniisso dicaiii accuraliiis alio 
locu. 

(7) Immerito Stephaiiiim seciili siiiU, qiii plriia inler- 
piiiicliuiie posl άείοει posiia iiidc a vitsu 37 novaiii dis- 
tiiicliuiieiii farii-iidaiii piilareiil. !Naiii vi'rl)a Άγοι ο άν- 
τεδόασεν κτλ. hiciilfiiliT deiiiuiistraiil, ceriain pci^oiiam 
diserlc verba piiuirc. Id cpii inli-llexit l•lι■skίιιιι$ (-uiiiniatc 
distiii.vit post άείοει, et virsiis 37 tt 3S auie c()|)iilaxit , 
»il vciMis 37 diclus esstt v\ piisoiia ΛΊίκτΪλ dolcnlis. 
Ileskiiii ralioiiein jiire probaiuiit Scliicr. Briiiick. AVake- 
fii-ld. (iai.sford. 15riggs. lioissoii. — V. 52, Kgo roiijeii 
«άρ στυγνόν βασιλήα, I5crgk. sriibi \iill ώ;, Ο. .Scbiit-i- 
diT. τον στυγνόν coll. de coiil"iiNii)iie paiiiriilii• και et ar- 
liciili Γιιΐξΐ'Γ. iii ZiimiuMtii. KpbrnK-i. a. 1S42. |). 1143. 
Addo Scliiibait. iii Paiisaii. \ul. II. |i. \\r. Iii hoc ipso 
liioiiis ('ariiiiiin V. 74 pro και babciil codd. (;. κι.τον. Si-d 
ΜΊ'ίρΙιπ.ι Milgata ruiMasiL* dctViidi [loli-sl. Clr. Movb. I. 14: κείς 'Αχέροντα και Αιοε'ω βασιλτ,α , sicut ex codd. 
edidi. Suph. ΕΙ. i83 ; Ό παρά τον Άχε'ροντα θεός άνάσ- 
σο)ν. Nam diiplex prwnosilio AcbeiOiita ct Pbitoncni dis- 
lingiierc videlur justo gravius. 

(8) Corruplam e.sse scripliirani viilgatam fcre omncs 
coiisenliunt. Nam displicet et iiolio veibi el iisiis senmdik; 
persoiije αϊ, quuiu iii proxiinis verbis Ονάσκεις ώ τριπό- 
Οατε slatiiu ad AdoniJcin oralio Cuii\fr.sa sil. Alii alia 
tentaniiil, ego recepi <iiiod Kergkiiis mibi liberaliler stq>- 
pedilavii. — Ύ. Sg κενοί "Κρωτες , (piani vocem seiiMi 
carere dicit AVordswoilli. iii 'llieocrit. p. 102 , idcuqiie 
miiiavii in μόνοι, recte explicalaiu cssc pulo a Loheckio 
iii Sopli. Aj. V. 9i>7. 

(9) εμεινας edd. Call, Crat. Briil). Ursin. X)lai)d. 

ει α 

Bninrk. Teucliir. Briggs. εμηνας Οηρι ίο. θήρα C. apiid 
Oaisf. Itaqiic adniiltcndiin) piitavi qtind diibilaiitiT jaiii 
proposuit Meiiiekiiis. Pia-lciea yf. Koccldj (loiijj. in Apol- 
I011. »'l Opp. I.ips. iS38. p. 9 pro τοσσοΰτον coiijecil τί 
τοσούτον. Ιιι idt-ni iiicidil Bcigk. 

(lu) Ex cod. 10. — Λ . 74 ποθεί px ioiij. Gra-fii ol Hcr- 
maiiiii. — V. 73 βάλλε ένΐ στεφάνοισι dtr<ndi (wisliiiiu 
ii$ qiiai atliili iii Jabiiii Aniiall. pliil. el pad;ig. a. 1844. 
vol. XL. p. 149. 

(n) Concxil Miiiiek. in adiiot., probaiik' Lobcckio iit 
Biillniamii ainpl. (Jr. II. p. 98. Ριυ εΰπτερον licigk. sii- 
spicalur απτερον, (piod pbanlia sagitlis sit >ariia. 

(12) λέβτ,σι χρυσείοις dant oiiiiies, iil vidflur, rodires 
cl \<'liT(\s oditioiips «-xrfiJla i-d. Flor.. iii qiia « Nslare di( i- 
lin siiigidaris. φορέοισιν codd. ('.. 10. Indt• |>robabilis lil 
Ora'lii <l Briggsii coiijiTliiia qiiain ad.scivi. l•.aιndι•lll jjio- 
baiil Hnrniaiimis, iil lefeil Mulilniaiin. Lrg. dial. p. i3f>. 

V. 88 et 89 οΟκέτι ronjuiiclini ro.l. κ•, idd. C.ial. 

Bnib. άει5όμενον .«sc. ίστί i. e. άείόεται. t Γ. ]i'aiimn\sk'i 
Syiit. anoinal. ΓιΙ».•γ. pais, rap. Λ'. Ομάν osl ctiiidis nii/>lia• 
lis, iil apiidOtid. HtiOid.XII. i37 : Ulsii/iifo nostrni liy• 
mc/i cniiinliis ad aiiirs liiiit, ciijiis l<tri nie iidiiuiiiiiil (). 
Sdiinidcr. a miilaiidi bbidiiu• iiit; a\(traliiMis. Naiii srii- 
1)(•π' Mjliii v«l <|ii((d obiii iiiibi iii mi-nliiii μ iiit άειδε • 
μόνον μέλος άοεται αϊαι μΊ quod Kciibly Ι. Ι. |>ioposuil 
άειοεν έόν μέλος, άόεται αίαϊ. 

(ι.3) lUMiiiiii codiciiiii ιΐ \ilrnmi «•diiiomiin lcrliuiicm, 
(|ΐιιιιιι 11(111 apparcal, (|iia ιτ laiiitnlaliu il (l.ilnr (!liai iliiiii 
amlii.ir Iiuiil <piaiii ll\iii«uai. Aliiid rsl iiifia o;J λι- xxviij PREF 

In Meinekii cdilione : In hac edilione : 

gi. άλληλτ,σι άλληλαισι (i) 

ί)5. xat uiv at μεν 

97. τοστ^αερον το σήμερον (2) 

Iticarmine Bioiiis Β' [ΙΕ'] qiuim optio mihi data 
fssot, utrum vitiosas iibroruin scrijituras relin- 
f|ii<.Tem intactas, id quod cautissimc forit iMeine- 
kiiis, an pluics conjecluras easque aiidaciores in 
«Mdincni verbonmi leciptTem, ego ratione hiijus 
bibliolhccce habita posteniis pra>tuli , non (jiio 
ccrtas iibiqiie liaberem conjectiiras receptas, sed 
ut leyi certe possot hoc caiineii elegantissinuim. 
Ita([ue nil siiperest nisi ut indicem , a quo siiit 
singiilae siisj)iciones profectae , qiiamquam non 
igiioro, me jiirc insimulatum iri audaciae. V. 3 
advt ciim Bnmckio et IMiihlmann. p. 66. — »V. 
5 cum aliis vx correctione Lennepii , nisi forte 
pro ζαλίο malis ζατω. — Versiiin septimuni exhi- 
biii ex seiitentia O. Schneideri in Nov. Mus. Rh. 
a. 1841. III. p. 63o, reliqua sic iit dubitanter 
constituit Hermann. — V. 1 1 Οϊνώνα ex tonje- 

ctura. V. 14 (picojv δυστανον Άρηχ Ι^εηπρρ. 

Bentlejus, Graef. Hcrmanii. Paiticipiuui οέρων 
vel sic explicandiim est, iit synesis statiiatiir 
quasi praecederel έ'χαστος sive πας νηυσίν εν 
ώκυπόροισιν εοαινεν, vel sic iit priecedeiis negatio 
hiic quo(pie peitineat cx usu , qiiem Poppo 
Obscrv. dit. iii Thucvd. p. 61. Goellcr. in Thuc. 

I, 12. //flfl.ic Liiciibr. p. II sq. Dissen. in Pindar. 

II. p. 379 ,'alii illustrariint. Posterius suasii O. 
.Sclineideri praefeiO. — "V. 17 παρΟενικάν χρόχ' 
άνεϊ/εν emendatio est HenDaniii. — V. 20 παρ- 
θενικοί; ct καλύπτρα ciirn IMuhlmaiin. p. io3. — 
V. i'n σώμ' άνα καλόν αειρε οχ conj. Llrsini 
Hoskin. Brunck. Hailes, Teiicher. Briggs. alii. 
De confusione vocum στόμα ot σώμα vid. Fr. 
Jacobs. iri Achill. Tat. p. 489 sq. Ibid. δάχτυλ' VTIO. 

ετΓγ'νει suspicalns est Briggs. , quem secutus est 
Boissonadtis. Sed magis jam placet qiiod con- 
jecit C. Wordsworlh. in Thoocr. I, i36 : το 
στόμα • καλόν άειδεν , δ δ' άδε'α γαρυν έπηνει , coll. 
Thfocr. 9» 7 ; ' » j ^^5 ^^ Stat. Achili. I, 576. 
Ita(|iie eam conjectiiram admisi. — Λ'^. aS. Reccpi 
qiiod protulit Meinekius in adnoratione. — V. 
28 cum Lemiepio. — V. 29 ex suspioione Her- 
manni, nisi forte scriptura vulgata ita defendi 
potest, ut sumatur σχήμα χα6' o)^ov και με'ρος 
idqiie ita comparatum , ut δ'λον postpositum sit. 
Haec esl O. Scluieiden sententia. — V. 3i Brig- 
gsiusconjecit νύσσα γραΰς δολία, undeypau; adscivi 
et νύσσα ut iiomen sit mitricis ego ipsc tentavi. 
O. Schneider. suspicatiis est 1. 1. νυς άφαρ ά δολία 
κ. τ. λ. addita hac cxplicatione : « Άφαρ significat 
continuo iit Iliad. 23, 376, et οολία νύς est etiain 
apiid Tryphiodor. 29, sed paulo ibi aptiiis po- 
situm quam noslro iii loco, iibi priestaie videlur 
ά δολι/ά, ut Odyss. 23, 243.» 
lu Meiiiekii edilione : In liac editione : 

III. 

3. όίσσα οσσα (3) 

6. άεργειτ) άεργεία 

IV. 

4. /αίρων — αυτοί . . . , [χαίρων — αΰτω (4) 
ΐ4. εϊσοκα — μιν .... εις οκα — νιν ex coiij. 

V. 
6. "Εροιτα δίδασκον .... 'Ι'^ριοτ έοιοασχον 

9. αιν νιν cx conj. 

VII. 
Ι . πονεεσθαι, πονε'εσθαι. (5) 

2. μοΰνα μωνα 

3. τα — ΙΜοΐσα ...:.. το — Μοίρα (6) 

4. μοχόην μοχΟεΐν 

9• ελΟην έλΟεΐν 

necessario mutanda sit. Cf. iiifia V. i3. Tlieoci•. W . 
ii5-ii8. XXIV. 110-114. — V. 4 λιμός ελαφρά l'ii^'it 
Ahrentem Dc dial. Dor. p. 386. — V. 14. ΙΝι-μίο a.i 
pro ουλον scribendiim sit οϋ λώ. 

(4) Non tani ob hiatum iii (iiiarlo pi-de βχΐιτηιο tolc- 
rabilem ( infra apud Moscli. II, iqo ex cod. Y\. άλα le- 
cepi), f|uem iiullo jiiie Wakefieldiiis conjectiira hI) Ιίιϊμ- 
gsio leeepla φαίνεται reniovil, sed ob c;i'siira.s '.aiitopeic 
molestiis est hic versus, iil iion dtibik-in qiiiii a ^rainina- 
tico quodam iii margiiie appictiis et iinle iii vcilia iiitnisiis 
sil. Euni igitur uncis iiicludere aiisiis simi. ItiTgkiii.s iiic- 
cum liumaiiiter cuniniunicavU conj. μεγ' έφαίνετο τώρ- 
νεον. 

(5) Cravem interpiiuclionein flagilal,. iit inilii vidi'liii•, 
senlentiariim coliaTiMiiia. Ceteniin prooOx 0I&' nialiiiioux 
εστ'. e\ Hom. Iliad. ξ', 2 1 2. Odjss. θ', 3j8. — μ.ή μάΟο)• 
μεν Viiidol). 

(Γ)) τό ν\ roiijcrliira ; Μοϊ;/α oiimi's liiiii liirnliii'. 
}>\'/•η') piiiim•- ρκιρυχιίΐ ].()lii;<)ptliaii>. Vid. S( liwtbcl. \>. γοντι τΓολϋ πλέον ή τΰ Διώνα, nl)i et Venereni et Adoiii- 
dem et HynieiK-eiini el seniet ipsas deploianl. Porro verha 
τον νίε'α τόν Κινύραο laiigtiida siiiil , si ipsum Adoiiidis 
nomen prjccedit. 

(i) lla cod. 10. — V. 95 scripsi ut voluit Wjngaar- 
deii. , ciim Jacohsio et ]'ois.soiiado, <|ΐκ'πι cx parle li. I. 
pra-i%il rjia-fiiis. Kaindcin .siuliiiliam jaiii prcpositani iii- 
\cMii iii par\a ιϋίΐίοιιρ, riijiis liliiliis cst : JbijUm mi* bcm 
tftifditdKti tci ϊΐιΜί wnb Sioidjiif, SBcrliii, i'C>-. p. G8, pra;- 
terc|uaiii <pii>d pro al μεν proponiliir καλόν. 

(a) Sic 10. AVakeiicld. r.iig;^s. — V. 96 οΰ μάν οΰχ 
i')itx\ jam viTissiiiie expotuil Sclixrenis iii aduoiatione 
<-di(ioiii MaiiM)iiis adjecla p. 232 sq. v\ WMlcnbacli. in 
ΙΊ.Ίΐ. I'lia:diiii. p. i*Vj cd. Lips. οΰχ έΟέλω icciiso eliam 
Ir^iiiir apiid 'Hiiirvd. IU. 53. De colore oralionis cf. 
Sd|ipho 94 in lOt-l. I-yr. «d. I'.<;rgk. |>. (>ii : λελάθοντο 
όέ μαλοδρόίπ-,ε;, ού μάν έκλελ άΟοντ', ά)λ' οΟκ έδν- 
ναντ' έφιχέσΟαι. 

(3) Νοη »idco idoiifaiii (aii>saiii riii libruiuiii snt|iiiiia IB Meinekii pditioiip : pr^':fatio. 

In liac editioiie : lii Meinokii edilione : Vlli. 5. * apoiTO συνάροιτο (i) 

IX. 

1. Άφρογενηοί; Άφρογίνείας 

Χ. 

«• ήίε ήί' (2) 

3. τί νυ — τί νιν αυτά. . .τί τυ — τϊ'.ν αύτα (3) 

XJ. 

2. ίττευκόετο iu.tu.iU-:o (/|) 

3. άαβροσί/) άαβροσία ex conj. 

XII. 
1. ίγών εγο) ex coiij. 

XV. 
Ι. αϊέν ιοίσας αιεναοίσας γχ coiij. 

XVI. 
•λ. * τιαά — τΓοιεϊ ..... ποιεί — τιαοί ί5) MOSCHUS. 
Ι. (ύτώ (6) XXIX 

Ιη hac editione : 

ΙΟ. /Ολα '/'^''^■) (') 

ι4• ε'ί 'Aioioj !\ιοεοί 

1 6. ώς όσον (8) 

19. εο• αεί 

22. δε οί αυτίο δ' ενιαυτίο (9) 

24• δάσας δααάσας (ίο) 

27• Φαραακο'εντα ζ&άριχακο'ν εντι (ΐ ι) 

28. λάβε λαβε' 

II. 

3ο. εντύναιτο εντυναιντο 

3t. φαιδρυνοιτο οαιορΰνοιντο 

32. λίίρια κε'ρσοι λείρι' άαε'ρσοι (ι) 

/ι7• κυανή κυανε'η cx conj. 

60. ταρσον άναπλοΊσα; — ...ταρσα δ' άναπλ. — 

νηΰ; ν^υζ, (2) 

63. εςηλυΟον άνθεμοεντας. . .εα' άνΟ. ι'κανον (3) 

67. θαλε'Οεσκε πίπτεσκε (/|) 

79• γίγνετο γίνετο. 

82. ποίαν-/;ς ποιαναις (5) 3S4 sq. — Bergkiiis conjicit ν. 4 τί μοι ττλτ,ον πολύ \.•.ο- 
χΟήν ; et ν. 1 1 καμάτω. 

(ι) Sic sciipsi ex coiijectiira. Nam •< siBpius lioc modo 
.•uitcccdcns σ praeposilionem σΰν absorpsil. » jyjttenhaclt. 
iii 1•|ΐ. ciit. p. 260 ed. Lips. — V. 7. iJe noliune verlji 
άμυνεν vid. Piersoii. in Muer. p. 74 ed. Kocli. , (|uam- 
(|iiniii notione nlciscenJi alias niediiini el alia verbi slrii- 
«liiia iiixeiiitur. Sed activo ^idel^ιr usus esse Kio , (piod 
(iltio iion tam iii gialiam ipsius ultoris i. e. Acliillis, scd 
iii t;i'aliam Ονάβκοντος i. e. Patrocli facla est. Iii cod. 
Viiidol). Slol). dt-est lioc carnieii siciili X. 

(2) Codiccs A. li. apiid Slobxum Gaisf. habent ήε', 
qiiod jaiii voluil J. H. Voss. 

(3) Codices Slol)a;i daiit τίναυτα, iii ηιιο apparet lalere 
τίν αντά sive τΐν αΟτα. Id(pie in τείν αύτα niutatiini re- 
rcpi, quo faclo vj coirexi in τύ. l)e SL-nleiilia cf. Mosrli. 
I. 21. ibiqiie r>oissoii. 

(4) Meinekiiis ipsc in Aiial. Alex. p. i34 siiain sen- 
leiitiani relraclaxil. 

(5) Ut melruni rertc salviim essct , riiiii Maiisone et 
Itiiggsio recepi Aalckeiiarii ronjecliiratii ; Giiyeliis suspi- 
calus est μισΟόν εοω- τιμά κτλ., i|ii()d Grolius, Longo- 
|>elrieus, Scliier. Bruiick. Teiiclifr. alii |)rol)ai'uiil, J. H. 
Voss. μισΟον έλεν, Boisson. οώκε γέρα;. ANordswoilli. iii 
'llieorr. "VIII. 43: έδωκε v, μτ, οέ τά πράγματα κρέυσονα 
ποίε ι. 

(fi) Ila cod. Par. i'Cj, rcliiiiii (|iiatliior αύτοϋ sirut 
OE.>ar. Viiidob. el edd. (jat. lirid). Siepb. 

(7) Kx coiijecliira Valckenarii , piubanle rit-r^kio. — 
V. 14. Pra-posilioneni ε'ι; di-lcvi ex codd. S. Y. (iaf-.ar. 
Pal. IX. 4'i<> *u'n Krilzscliio p. (Jl, ipii addil ; .• voc. '•\ϊ- 
Ιίω (|iiaJris\llal>i exempla cullcgit Jacol)siiis ad Aiilli. 
VII. (»24 (p. 574), de prKposilioiie rf. AVii>t(>iiiaiiiiiis ad 
Tlifoci•. id. I. 83. •• Adde ψιχ iii Hionis id. I. .Ϊ2 ad- 
scri[>!>i, 

(») όσον rpiiiKpic rodd. Parr. «-dd. ('ral. r>rtd>. Slcpb. 
lioUsun. Ili ροΐ'ΐΛ' qiKi-iiiiil iiiiiiirru) \ulubilioi'i's> i-l aiiiuiil prononiina τόσος et όσο;. — V. 19 αεί codJ. S. V. Γ.;ι•- 
sar. Vindob. 

(9) Codd. 0' ένι αΟτω, imde probabiliter eniil ένιαυτώ 
Briggsiiis, qiiein vide in Addendis p. 418. 

(lo)Qiiinqiie codd.Pariss. INIeinek. in priiini edilione. 

(n) lideni codd. Paris. Csesar. ed. Crat. Bnib. Slepli. 
Dorvillius, Frilzscbius p. 62 coU. Tbcocr. XV. 148. 

(i) Ex optimis codd. ctim Boissonado. λαρι' άμέρσοι 
Caesar. Viiidob. De verbi potestale c(. Leoii. Tar. iii 
Aiiili.Pal. VII. 657 (sive in Meinekii Dclect. p. 49) •' εΓαρι 
δε πρώτω λειμώνιον άνΟο; άμέρσας χωρίτη; στεφε'τω 
τΟμβον εμόν στεφάνω. Pra;cedens pliiralis, qui bonoruiii 
codicum (eliani Caisar. A'indob.) aiictorilate liinialiir, jain 
placuit Λ'alckeI)aΓio ct defeiidi posse niibi videliir, (|uiin) 
iii verbo άμε'ρσοι abiid tcnii)iis sequaliir idqiie per parli- 
culani οπότε, iieqtie deiiuo οτε, iiilroduclum sil. — Λ'. 47 
κυανή Cics. Vindol). siciili Scliwfer. — V. 57 codd. C. 
R. Ca'sai•. el edd. Ald. Cral. l>iub. κεκλασμένο;, quod 
esse \ideliir πεπλασμένο;. Cf. Tbeocr. \U. 44. 

(2) ταρσ» δ' άναπλώσα; t'x cuiij. Scba-feri. AOcnla τε 
posl ώ;εΙ cupiila csse iioii potest , qiiuiii iion appareal , 
qiiuniodo reriii iiavis (ταρσοί cf. Jia-lir. iii Jlcrodot. ΛΊΙΙ. 
12. cl interpp. iii Tbucyd. VII. 40) possint περισκε'πίΐν 
τά -/είλεα. litde coiisfqniliii•, ut ώ;εί τε arcle coli.Ti-tal vi 
post ντ,ϋ; vn'i;iila di>tiiictioiiis poiieiida sil. Cf. iiiria IV. 
5. ii3. c{ Nriiliis iii So|>li. Aiilig. 653 ((»47 cd. >Viind.\ 

(3) Jam protidit IMeiiifkiiis codicum visligia sitiiIun. 

(4) Verbo Οαλέ'ίεσκε obslaie adverbiimi εραζε iii li. I. 
adiiotanint Pilenejiis et Haiics. — V. 79 γίνετο, quod iii 
codicibns F. N. latel, diseilc Osar. Vindol). 

(5) A'ersiii 82 moiienlc Valikeiiario spiiii.e originis 
iiotani adjfcil Harlcs. IMeiiukiiis versus S2 tt 83 uiirii 
iiiclu>it.S«'d (|iiiim iii codd.C. K.S., iit (laisfordio vidfliir, 
et cerle iii Ca'%ar. Vindol). el fdd.C.all. Ald. rrsin. Cral. 
Rrub. drsiiil vi>r»iis 8 1 «Ί 82, possis fliam \ih versibiis 
ejeclis .siispiraii poelani scripsisse: οϋχ oio; σταΟμοΐς ένι- 
ρερδεται, ουδέ μεν οίο; βΰχέν' ύποομηθεΐ; έρύει πολύ• XXX !ιι Me 

94. 

IO/|. 

ii8. 

120. 

ri6. 16, 

21. 

3o. 
/.9- nckii odilioiic : In liac editione : 

Oi'ir,V C£plV (6) 

Αίϋτ' οίϋΟ' 

νηυ; vr'a (7) 

υπ' i; υ-1ς (8) 

άλοί ϊλα 

άργαλε'τ,ν γε rdocCcn . άρζαλί'τ,ν νίττοοεσσι (g) 
III. 

τοϊ; coi; (ι) 

otav — γηρυν , . . . οια εν — γηρυς (a) 

ερηααίϊ-,σιν ερηααίαισιν (3) 

ττε'τρτ,ιιν — σιο>— Τ^ς, . .πε'τραισιν — (7ΐο)τ:^ (4) 

είναλίτ,σι είναλίαισι (5) 

λυττεϊσθε πελειάοες — . . . .λυπείσΟαι πενθά- .\ΤΙΟ. 

Ιιι MeineKii etiitiune : Ιη Imc edilione : 

υαεΐ; οες•— ήαεϊί (6) 

δ/|. τεας εηοοσκετ' άοι-. . .τεας ετι βοσκετ' άοι- 
δά; δα; (7} 

5g. *ποίρα μετά 

G3. βοάς βοάς ex conj. 

83. εαελπεν άαελγεν 

87. κλυτή κλυτά (8) 

93. Μιτυλάνα . • Μυτιλάνα ex conj. 

g6. βουκολικας βωκολικϊς (<)) 

ιοο. επ άν επ/,ν ex ooiij. 

ιο3. καρτερικοί καρτεροί, οί (ίο) 

ιο8. τω τοις (ι ι) 

Ι ΙΟ. είοες* άοές(ΐ2) 

(5) Sic CiES. "Viiidol). 1'arr. 2. 10. edd. veleres et re- 
centiores. — "V. 40• Maiiso et Meiiiek. versi:m ουδέ τό- 
σον γλαυκοί; ένί κΟμασι κήρυλο; αδεν delenduni csse 
siispicati sunt, ego potiiis ab lioc loco alieniim piitaverini 
pr.Tcedenteni versiim, (|iicin jani uncis inclusit Burcliarc/ . 
iii Aiitliul. Giitca Beroliiii 18^9 edila p. 265. — V. 38 
sqq. Sagacilor, iit solcl, hoc loco satisffcit hisloria; iialti- 
rali O. Schin-ider., \n Nov. Miis. Illieii. III. p. (i3i coii- 
jiciens poetain dedisse Iraiisposilis vouibiis ένι σκοτυελο'.σ'ι 
χελιοών atque άν' ώρεα μακρά ποκ' άδών, qiiod liaud 
inulUini ahfuit qiiin recepisseiii. 

(6) Coliinil)aium iri luclii luillas partes esse , praMer 
iitium tiiiturem, jam observavit Graifius; alque vocaljii- 
liim πελείαδε; abesl a codicibiis, qui fere oinnos (etiani 2. 
10. edd. Ald. niargo Ciat. ) habeiil λυπεΐσθαι πενΟάοε;• 
αλλά καί ήμεί;. Id recipere ausus suin ila inlellcctiim iit 
interpielalioiie indicavi. Pilenejiis vulgalam iiieiis πελεϊ- 
σ6ε impeirectuin esse exisliinal. Qiiod si sumilwr, lugi 
eliani possit ex aliis codicibus : όρνιθε;. λυπεϊσΟέ γε πεν- 
δάδε;, άλλα καΐ ήμεί;. — Λ''. 52 θήσει Cfes. "Vindob. 

(7) Qiiod Higlio et J. H. Vossio placuit, id ciini Bois- 
sonadu edidi coniirmalum ex parle codicibus 2. lo. ubi 
legiiur άχεδνή δον. τεά; ετι βόσκετ άοιδά; βυρΒίροΒίΙοη. 
Ιιι C;es. Vindol). exslat άχεδονεϊ δον., τεά; έπιβόσκετ' 
άοιδάσ. Inde siniul defendere posse rnibi videoi• v. CJ. 
βοά; — νομεΰει. — V. og. μετά ex conj. Heiniaijni. 

(8) Ex codd. 2. 10. Yalcken. post Uisini coll. — V. 
94-99 desuiit etiam in C.ts. \'iiidob. iii mari^iiie adsniplo 
sigiio λΓτϊΓ. i. e. sine diibio λείπει, et iii codd. 2. 10. iioii 
indicata laciina. Versus autcni sex (|ui vuigo inseiii le- 
gmiliir, non esse a IMosclio profeclus, sed a Miisuio ex 
iiigciiio elegaiiter adjectos quum aliquot inlerpielfs iii b. 
1. iiiomieiunt, lum docuit Ρυρρο iii Luciaiii Dial. Dcor. 
p. 89 et omiiium accuralissiiiie denioiislravit Na-kiiis in 
Opiisc. vol. I. p. 161 sqq. Cetenim v. 94 cod. Ii. apiid 
Oaisfurdium pnebet Χυρακοσίαισι, iu qiio laleic Ιυρα- 
κόσσαιτι probabililcr suspicatur Beigkius. 

(y) Cod. Osar. Par. 10 el edd. aiile Yalckcnariuni. 

(10) EliaiiiParr. 2.10. καρτερικοί, undeliiigg.siiis criiit 
qiiod adscivi. 

(11) Id apiidOaisf. enoladiin ex scx codd., quibiiscum 
roiispiiaiit Pair. 2. 10. i.L Wusleinaiin. iii riuOcr. 
XXV. 12 1. lieniliardy. Sjiitax.p. 29(5. 

(12) Oiniiii \alde dubilaiidiiiii sil, niim b. I. είδε; co 
sensii iiiliilligi possit, qiitiii Fr. Jarobs. iii Aiilliol. lom. 
ΛΊΙ. p. loS. tl I. XII. p. 428 illιιstΓa^iι, aiidailci• lecepi φορτον άπήντιν. Cetenim in hoc loco siciiti iii mira scri- 
pdirx disrrepantia , qiia; srepe apud Tbeociiliim ( cf. 
Hermann. in Zininierm. Eplieni. a. 1S40. p. 971, et Zie- 
gler. iu Addendis ad ed. p. iSo) el in niiillis locis r>ioiiis 
2C :Mosclii dfpiebendiliir, iiescio aii iiisiiit vesligia diipli- 
cis receiisioiiis ; iiisi cum Heiniaiiiio credere nialis, an- 
tiquis.simuin codicem ex qiio noslri sint libii exscripli, 
s^pissiiue, quod silu el vetiislale tabidiis esset, voces lectu 
ambigiias vel plaoe evanidas habiiisse, (jiias alii sciibie 
aliler nunc rectiiis iiunc pejiis inlegraveriiit. 

(6) Ex cod. o|)limo F. Hesych. δε'ρι;• τράχηλο;. 

(7) Sic codd. R. S. Caesar. et ed. Ald. νήα; C. Brig- 
gsiiis conjpcil οΓά τ' ένηή;, in quod Bergkius quoqiie inci- 
dit, A. KtEclily. I. 1. p. 10, οία δε ττρηυ;, πρτ,υ; τ' εί;- 
ιδε'ειν κτλ. .Sed sciiplura νήα forlasse cum Wakefieldio 
ita defendi potesl , iit Mosclius οΙΓιοϊιιιιι latiri fuliinim 
respexisse piitandiis .>-it. Milii videtiii' (lorsiim tauii lale 
paiens non iiiepte romparari possc cuni iiave, qtis in 
sqiiore maris plaiiajacet, prxserlim iii fabula Eiiropae, 
1(1 qiia apud oniiies scriptorcs coniparalioncs petiiie siint 
de navigalione. Cf. v. 6o. i3o. Achill. Tat. I. 1, etc. — 
V. 107 scribere voliii ex coiij. άμφιθέειν rnens ceqtta ad 
circumcurrenditm, sed (|iiud vulgo editiir furlasse explicari 
polest cum ^Vaktίiuld. iii h. I. vel ciini Lobeck. Paiabpp. 
p. 5o9 not. — V. III μεταστραφΟεΐσα codd. R. C;a.'sai•., 
<luod iicscio an veruin sit. Cf. Theocr. \l\. i3i, στρα- 
φΟέντε;. 

(8) Cum Spitzner. Exc. XVIII. p. 79. Nam υπό ad 
\erbuiii άνέδυσαν peitiiu-ie iiuii fredidiTiin. 

(9; Rccepi conjectiiiain Mciiiekii iii Aiial. Alex. p. 
125. Noii miniis fere eb-gaiis c.st (uiijectiira, qiiain iiieciini 
lniniaiiiU-r iOiniiiiiiiica\il lii-rgkitis, άρμαλεοισι πόδεσσι. 
llesycli. άρμάλεον ξτ,ρόν. 

(ι) Cudd. 2. ιυ. eJ. Slcpli. — τοϊ; cdd. Crat. Krub, 

(2) Ita cx cudd. 1'iiggs. lioision. Herniaiiii. — οϊαν εν 
f -,μ. ποτ'ι χείλειι Yr,p"j;codd. Ca-sar. Viiidob. Parr. 2. 10. 
pusterior ciim gl. ή φωνή. Locutiuiieni γήρυ; άειδεν liieii 
\identur loci qualU til v. io8 : το γαρ μέλος ού κοώ.ον 
άδει. 

(3) Sic Ires codd. apiid Oaisf.porro cod. r.a-sai•. Vindob. 
PaiT 2, 10. Wiiitcrloii. riiiiiick. lleskiii. Mubliii.p. 100. — 
ovxETibuconjuiicliiiiiideiucodd.ctedd. Ciat. ]'riib. Stc])li. 

α 
{',) κέτραιτιν ι. lo. iibi a sir. m. 15. σιωπή lo. σιωττή 
Cm. Vindol). 2. cdd. Jiiiil. Call. Cial. I',iub. Sloph. — 
χοΰχέτι tias. Vindob. rodd. Parr. 2. 10. PRtEFATIO. 

lii Mcinekii editione : In liac fiditione : 

1 i3. ή cpuyiv r, φυγε'ν (*) 

II 5. δίκα Δι'κα (ι) 

1 1 8. -/iXOov ήνΟον. 

IV. 

•ι. ού/. ετ' ουκετ' (2) 

1 5. εΟ^ετο ώλεσε 

•ι\. οέ τ' όοΰρεται όρνις... .ο' όρνις δύρτ,ται (3) 

25. γαρ οί ^ά οί (4) 

29• ώς γ' οχ<ελον ως οι-ελον (5) 

εν εν ι XX Xj 32. 38. "Ηρας "Ηρτ,ς Bniiick. 

42. γάρ οί ίέ οί ((>) 

45. λείβεχι λείβεται (:) 

47• Ρ«•«ν αήν Bniiuk. 

4ii. οή — οο'μον ή — οοτ-οιν (8) 

54. υίω υίεϊ 

66. γιγνομε'νοις γινομε'νοις (g) 

67. άριθϋίησειεν άριθμη-ιειν εν 

68. Οάρσει • ού Οαρσοίη * (ιθ) 

όλοφυροααι εττοδύροααι 

ει πε'ρ εΐπερ ( 1 1 ) 

μ'Ίο' μη μ' 

ούοεν γαο ού γάρ Οην (ι 2) 

Άϊοονγ-ο; ΛΊοο)νϊ5ος ( 1 3) 

87. άνέτλαν άνε'τλην Briinck. 

89. «ύτις αυτόν ( 1 4) 

9^. έ'ρδ•/; ερογ-, ( 1 5) 

ιοο. οίνοπεδοιο — άλιυης. . .otvoidpoio — άλοίης 

1 12. ττρίν γ' έλΟεΙν πριν έλΟεΐν 

1 1 5. αύτοΰ αύτοις 

1 19• άαη/ανε'οντας άατ,^ανοωντας (ι 6) 

V. ν. 3. Meinckiiis codiciim lectiotiem cuiii 
sii;no conuptelae exhibiiit. K(|iii(lem piilo eiiieii- 
clalioiiein hujus veisiis a Tcuclicro iiichoatam, 72. 
78. 
81. 
83. 
86. qui scripsitin exitu α με γαλανά, j)crfcclaiii esse 
Hernianni coiijectiira : ποΟε'ει δε ποτι πλοον α με 
γαλάνα, praetcrqiiam quod verbum ποΟε'ει inihi 
quidem haud ita plaret. Apud Stobieum ed, 

η ει 

Gaisf. hoc enotatum cst : » ττοΟί Α. ττοΟίη Voss. 
TToOir, Trinc. » Cod. Vindob. liabet ποθί-Λ, πολύ 
ττλε'ον μεγάλα άλα. Ιιι hac autem scriptuia! discrc- 
pantia latere mihi visiim t'st ποθίει, quod recepi. 
In eadem inecum sententia est O. Schneider. in 
Nov. Mus. Rh. III. p. 63 1, cujus auclorilate (ir- 
niatus siim haud niediocriter. I. Bckkci•. iri 
Homeri Iliad. ε', 88o. ζ', 623. κ', i2i, acccntiini 
cuiii Heynio ΛΥοϋίο Spitznero mutavit, sed ia 
II. &', 7^2 ττροίει ι•ιιιη Wollio et Sjiitzncro atque 
in Od. δ', 372 μεΟίεις ciim "NVollio ininnilatiini 
reliqiiit. Equidem feri ciiin iis quos laudavit au- 
ctorcs Freytayius in II. p', 752. — V. 5, iibi apiid 
Rloscluim primiis Vulcanius, apud Stoboeiun II. 
Grotius laciinam cxplevit, cod. Viiulob. dat κύ- 
ματα μα μεμηνη. — V. ΙΟ niabni ciini Biim;si() 
et Bergkio ττο'ρος. — Λ'". 1 2 ά/ον ciim Bruiickio 
sciipsi. Qiiuiii enim Dorcs dixerint oi/ko, ά/ώ, 
ά/ά, non intellii^o, quo jure Valckenarius sta- 
tiierit, foriDam ά/ον csse repudiandam. 

YI. V. I. "Ηρατο Πάν dedi ex conjectiira Wa- 
kefieldii,quam proposiiit ctiaiii Mfiiiekiiis.Pauca 
de bac re monui in Jabnii Annall. j)hiiol. et 
paedag. a. 1845. vol. XLIII. fasc. 3. p. 257. ηυΐ. 

— V. 2 σκιρτατα cod. Β. apud Stob. Cf. Theocr. 
I. i5o σκιρτάσητε. Cod. Yindob. Λύοαν. — V. 3. 
ώς Ά/ώς τον πάνα cod. \"indub. Idein ν. G φιλε'ων 
ε/6αιρε δό-ασ/εδ)αποιο (sic). 

Λ'ΙΙ. ν. 6 διερ/ομε'νοι cx cod. Β. apiid St()ba?um, 

— λ'. 7 κακομτ^}/ανος qiiod in cditioiic Schwe- <•\ conjectnra άοίς. H(>s\rli. άοές^άτ,ίί;. Cf. r.iillmaiin. 
Lcxil. II. j). i34.(). Sclirieider. cliiliilaiiUT iiiilii pioposiiit 
όίέ; |)Γο άιοέ; «•χ aiialo^'ia ΓοΓίιι.υ aor,;. F.dd. Crat. Jiriil). 
4it (^'S. Viiidul). daiit r.os;. Weisius iii iiova ed. stereot. 
Lips. scripsil ή£ε';, ncsrio ex qua aucturitale. Ibidcin ί-νΟε 
liriinck. pruliaiitf Valckenario. 

(*) φάρμαχον ή φύγεν Parr. 2. 10. qiiod iti ^νγέν (i. 
e. φννεΐν) miitatiini edidi. 

(i) .Sic F.iclistadiiis in Qiia-st. ()liilol. nov. spec. Jenoe 
1804. p. 28 lioissoii. — Λ'. 118. r;vOov r>riiiick. 

(2) Cudjiincliin 10. ΓιΠίιΐΓΐί. — V. i μήτερ έμή Qcsar. 
Vindol). Idi-ni sictil I»ar. 10. Iiabct v. 6 ήτίμ/,ιαν. — \. ιϊ> 
ώλεσε codd. S. Ca!sar. 

f3) Id ex rodiciiin vesligiis (cum rodd. C. S. W. coii- 
spirant Par. 10. et Cicsar.) a MiMiicL.io et Ik-i;;kio criiluni 
itTendiiin esse pulo iii rariiiinc »'pico |>ofUi; bucoiici. 

(4) Mcinckiiis iti adnutalioiip. 

(5) Ex cod. 10. Iii C.T.sai•. ώ; γ'. 

(6) limeiidavil llerniaiiiiiis iii Orpli. p. 782. 

(7) Ex opliino eodice Midic. S. Cf. ad Tlicotiil. \ . 28. Enindem libium iii aliis qiioipie iocis liiijiis carmiuis 
secutiis suin. Noiinuni(|uam ρι.τίνίι jam Briggsius. 

(8) ^H ex ronjectiira Hfnnaiini. 

(9) Ad codd. C. S. acccdil Pur. 10. 

(ιυ) Kecopi (jiiod proposuit Hermann. in Zimnierm. 
Epiiem. a. iSB;. p. 23f). 

(11) ΕΓπερ μοι Par. 10. edd. Cial. liriili. 

(12) Id pioposuit Meiiukius iirolianle Hfrmaiiii. 

(1I) Ex cod. S. Cf. JEscU. 1'eis. v. (ioo ed, Dind. 
Sopli. OEd. C V. i5Go ed. Hermann. 

(i4)Siccodd. C. S. W. 10. edd. Ald. Call. Crat. Knil). 
llrsin. Senteniia cst : ncsrio imin riH«-pliira siiii «-11111 
ipsilMl i. e. eiim vifiim neqiie coJm-er rei rrliijiiias ejiis. 

(i5) "Epooi I'ar. 10. —V. ιοοάλωήνΓ. lo. Spiiiliim 
li-nein uljicpit• ixliibui addict"ntil)iis lil)ris. C:f. Gicllling. 
Doclr. dc a(T»iil. p. i4<>• 

{16) Dalcod. .S. Vid. Oppiaii. Hal. III. 32S. rt ΛηΐΙι. 
Pal. IX. 591. liiijiis foniia• vrsligia apud Tln-oniuini 
qiioque in cudicibiis Paiisiiiis appaieiii. Cf. XIV. 5aj 
XX4I. io3 r.aisf. cl Cail. xxxlj ΡΠΛΙΙ'ΑΤΤΟ. 

hc!ii lectore non monito logitiir, confirniat cod. [ tiansscripsi excmplnm WakefieKlii er Biiijgsii 

Viiulub. Cr. ZUgler. iii Theocrit. I. 85, 

£xtrema$ particulas diias ex Antholoyia luic secutiis , etsi pro Moscho auctore ccrtare nou 
aiisim. Haec liaclenus de aile ciilica, quam factitavi. Allerum editoris officium po- 
silum fiiit iii iiiterpretalione Latina. Interpretatio autem, quam dedi, non illa 
(jiiideni piOisiis est nova, sed multis in locisila reficta, iit possit propemoduni 
iiova liabeii. Nam praeeunle Kiesslingio, qui jam egregie versatus est in \ul- 
gata veisione prudenter castiganda, ego in eo potissimum elaboravi , priminn 
iit vera esset interpretatio , neque aliud eloqueretur atque bucolici Graeci , 
deindeut poetariim sententiam non universe sed sigillalim et accuiate redde- 
let. Cujus laudis ac virtutis studiosus non anxie ^ilavi vocabula argentea?, 
quie dicitur, aetatis; quae qui vitanda esse dicunt Graicorum poetas in Latinum 
sermonem conveitentibus, nae illi sunt nimis seveii et niolestis ambagibus 
magis delectari coguntur quam considerata simplicitate. Neqiie captavi elegan- 
liam quandani exquisitam , sed memor proposili mei inlerprelaliis sum ver- 
bum de verbo , nisi aliam verborum collocationem flagitare videbatur peispi- 
ciiitas. Hac igitur ratione effecisse me puto, iit Latina ubiqiie tam verbisquam 
sententia cum Graecis amice conveniaiit. Sane quidein seiisus comphirium lo- 
corum inceitus est alque ambiguus , sed me ab aliis non lemere dissensisse 
apparebit ex adnolalione supra adjecta, in qua quaedani spectant ad solam 
interprefationem. Volui enim iibique remotum nie esse qiiantum ab arfnmandi 
aiTogantia, tanturri a tenieritate assentiendi. Alque in animo meo insculpta 
biEiebat imago Siebdisii, olitn praeceptoris mibi dilectissimi , qiii vir candidis- 
simre animce in Pausan. vol. IV. p. XXlIingenue ita scripsit : « meminisse decet, 
})omines nos esse , quorum studium veri investigandi nunquam quidem labore 
defatigari debeat, saipe tamen a recta via soleat cupiditate abduci. Quare etiam 
ubi mibi visus sum cerliora sequulus jure ab aliis dissentire, cavendum pu- 
lavi, cerle cavere volui, ne unquam effLinderem έπος (λέγα ». 

Alia ad inleipictationeni spectantia, qua3 uberiore explicalione egere \ide- 
rfiitur, reservavi ad Lexicon Tbeocriteum Bioneum Moscheuni, iti quo con- 
dendo occupatus sum , exemplum piopositum babens qiiod EUendlius piaeivit 
iii egregio Lexico Sopbocleo. Scribebam Molbusoe in Tbuiingia, quae nunc 
paret Borussis, Calendis Maiis , die in memoriam Chrisli ad Ca-Hles evecti 
celebrala a. MDCCCXLV. ΘΥΡΣΙΣ Η ΩΛΗ. ΕΙΑΥΛΛΙΟΝ Α'. ΘΥΡΣϋ:, ΠΟΙΜΗΝ ΚΑΙ ΑΙΠΟΛΟΣ. 

ΘΪΡΣΙΣ. 

Άδυ τι το ψιΟΰρισιχα και ά πίτυς, αιπόλε, τ•/,να 
ά ποτι ταΤς παγαϊσι μελισδεται, άου δε και τύ 
συρίσδες. ιχετα Πάνα το δεύτερον άθλον άποισ^. 
Β αΐκα τηνος έΟ,τ, κεραον τράγον, αίγα τυ λαψγ;• 
αϊκα δ' αίγα λάβνι τηνος γέρας, ες τε καταργεί 
ά /ί[;ιαρος• χιμάρω δε καλόν κρης , έ'ςτε κ' άαελςν;ς. 

ΑΙΠΟΛΟΣ. 
αδιον, Ο) ποιαάν, το τεον μελος ίι το καταχές 
την' άπο τας πε'τρας καταλείβεται υψόθεν ΰδωρ. 
αικα ται Μώσαι ταν οΐιδα δώρον άγο^νται, 

ΙΟ αρνα τυ σακίταν λαψη γε'ρας • αι δε' κ' άρεσκη 
τηναις άρνα λαβείν, τυ δε ταν οιν ύστερον άξτ}. 

ΘΪΡΣΙΣ. 
λης ποτι ταν Νυαφαν, λης, αϊττο'λε , τεΐδε καθίςας 
ώς το κάταντες τούτο γεώλο'^ον, άτε μυρΐκαι, 
συρίσδεν ; τας δ' αίγας εγών εν τωδε νομευσώ. 
ΑΙΠΟΛΟΣ. 

16 ού θε'μις,ώ ποιμάν, το μεσαμβρινον ου θέμις άμμιν 
συρίσδεν. τον Πάνα δεδοίκαμες• ή γαρ απ' άγρας 
τανίκα κεκμαώς άμπαύεται- εντι δε πικρός, 
καί οι άε\ δριμεία ^ολα ποτι ^ινι κάΟηται. 
άλλα τΰ γαρ ποτέ, θύρσι, τα Δάφνιδος άλγε' άειδες, 

20 καΐ τας βωκολικας επι το πλέον ικεο μώσας, 
δευρ' υπο ταν πτελέαν έσδιόμεθα, τΰ τε Πριηπο) 
και ταν Κρανιάοοιν κατεναντίον, άπερ δ θώκος 
τηνος ό ποιμενικός και ται δρυες. αί δέ κ' άείσης, 
ό)ς δκα τον ΛιβυαΟε ποτι Χρο'μιν ασας έρίσδων, 

56 αΤγά τε' τοι δωσώ διδυματόκον ες τρις άμέλςαι , 
& δύ' ε/οισ' εριφοις ποταμελςεται ες δύοπέλλας, 
και βαΟυ κισσύοιον κεκλυσμένον άδει καρίο, 
άμφώες, νεοτευ^ές, ετι γλυφάνοιο ποτοσδον 
τώ περΊ μεν /ειλη μαρύεται υψοΌι κισσο'ς, 

30 κισσός έλι^ρύσω κεκονιμένος• ά δε κατ' αυτόν 
καρπίο ε)νΐς είλεΤται άγαλλομένα κροκόεντι. 
εντοσΟεν δέ γυνά τι θεών δαίδαλμα τέτυκται, 
άσκητά πέπλίϋ τε και άμπυκι• παρ δέ οί άνδρες 
καλόν έΟειράζοντες άμοιβαδις άλλοΟεν άλλος 

36 νεικείουσ' έπέεσσι• τα δ' ού φρενός άπτεται αυτας• 
άλλοκα μεν τηνον ποτιδέρκεται άνδρα γέλασα, 
άλλοκα δ' αύ ποτι τον ρίπτει νο'ον. οί δ' υπ' έρωτος 
δηΟα κυλοιδιο'ωντες έτϋJσια μο/Οίζοντι. 
τοις δε μετά γριπευς τε γέρων πέτρα τε τέτυκται 

40 λεπράς, εφ' ά σπευδων μέγα δίκτυον ες βολον έ'λκει 
δ πρέσβυς, κάμνοντι το καρτερον άνδρι έοικώς. 
φαίης κεν γυων νιν δσον σθένος έλλοπιευειν 
ο)δέ οΊ ώδηκαντι κατ' αυ/ένα πάντοΟεν ίνες 
και πολιώ περ έο'ντι, το δ; σθένος άςιον άβας. 

UL'COLICI. THYRSIS SEU CANT10. 

IDYLLION Ι. 

THYRSIS, PASTOR ΕΤ CAPRAR1US. 

THVESIS. 
Dulcem quemdam susurrum et pinus haec , ο caprario , 
quce est juxta fontes , resonat , dulce vero et tu 
fistiila Mnis. post Panaproximum praemium auferes. 
si isceperit cornigerum liirciini , capram tu accipies; 
sm capram acceperit is praemium , ad te defluet 
capella; capelhie autem bona caro est, donec mulseris. 

CA.PBARIUS. 
dulcius, pastor, fuuin carmen cst quam sonora 
hac de rupe dednit ex alto aqua. 
si Musae overa pr<Tmiiim abducanf , 
agnum tu lactcnfem accipies pro prar-mio; sin placuerit 
illis agnum accipeie , tu tum oveni jwsthac abduces. 

THY1\SIS. 
visne per N\ niphas , visno , caprarie , liic assidens 
ad declivera hunc collem, quamparteiu versusiH?»^ myric», 
fistula canere? capellas aiitem cgo interea pascam. 

CAPBABIUS. 

non fas, ο pastor, tempore meridiano non fas exl nobis 
fistula canere. Pana nietuimus ; profecto enini a venatione 
tuiic dcfatigatus requiestit ; est auteni amanis, 
ct ei semper acris bilis in naribus sedet. 
sed tu onim olim , Thyrsi , DapUnidis dolores cantabas , 
pt in bucolico ulterius progressus es carmine , 
luic ades, sub ulino considamus, Priapique 
et fontanarum Nympharum e regione , qiiain partem versus 
sedfs cat] haec pastoralis ot qiiercus. quodsi cecinrris, 
ut quuin Libyco cum Chromide contendens cecinLsti , 
caprain tibi dabo genielliparam ter imilgfndani , 
(jiia; gcniinos hoedos lactans duas tamen niulclras lacte com- 
plebit ,] et profundum poculum dabo, inlus oblitum dulri 
ccra , ] binis ansis , recens factuni , adliuc cielum icdolens ; 
cnjiis circuni labra serpit superne licdera, 
bedera lielicliryso conspersa ; secundnin quam 
rlaviciilne croccis coryinbis gesticntes volvunlur. 
iiidis inulicr, diviniiin opiis, sciilpta est, 
ornata peplo et rcticulo ; ju\ta lianc viri 
promissa coma conspiciendi vicissim , aliunde alius , 
contcndiint verbis : quae non animiim tangiint illius ; 
niodo illum adspirit vinnn rideiis, 
inodo ad liimc adjicit aniinuni. ilii autcin prac amore 
iliii oculis tumciitcs iiica.ssiiin laborant. 
juvta bos piscator scnex i-t rupcs fabrcfacta ost 
aspera, in qua contcndens magnuiu releadjactum trabil 
soiiex , aiinitenti pro viribus hoiniui similis. 
dixpris, eum onini menibrorum robore pisrari : 
adoo illi (umpiit in c(r\irc undifitu• libr;K 
quanivisjam cano, at robiir illi est dignum juvcnl». 

1 ΘϋΟΚΡΙΤΟν ί.ΙΛΥΛΛΙΟΧ Α. 4b τυτΟον ύ 3σσον a-to9iv άλιτρΰτο'.ο γϊροντος 
•ττυρναίαις σταουλαΤιι καλόν ^εβριΟεν άλοιά, 
ταν όλίνος τις κώοος εο' αίαασιαΤσι φυλάσσει 
■^'«.ενος• «μοί δε νιν ου' άλοΊττεκες, ά μεν αν' ορ/ως 
βοιτη σινο-χένα ταν τρώςιαον, ά δ' ε— ι πήρα 

60 — άντα δο/.ον τεύ/οισα το — αιδίον ού πριν άνησειν 
οατι πριν r^ άκράτιστον επι ξηροΤσι καΟίςτ,. 
αϋταο ογ' άνΟερίχεσσι καλαν πλε'κει άκριδοθτ'ραν 
cyoivf) ε3αρι«.ό'7δων• αελεται δε οι ούτε τι πήρας 
ούτε ουτων τοσσηνον, δ'σον περί πλε'γίΑατι γαΟεΤ. 

6ό τταντα δ' άαα-ι δεπας περιπε'πταται υγρός άκανθος• 
ΑΊολικο'ν τι Οάτ,υια• τε'ρας κε τυ Ουμον άτυςαι. 
τ(ο μεν εγώ πορΟμεΐ Καλυδοινίω αίγα τ' εδοικα 
OJV0V και τυρο'εντα με'γαν λευκοΤο γάλακτος• 
ούδε' τί πα ποτι -/εΐλος εμον Οίγεν, αλλ' ετι κεΤται 

60 α/οαντον. τω καί τυ μάλα προ'ΰρο^ν άρεσαιμαν, 
αΤκα μοι τυ οίλος τον εφίμερον υμνον άεισ-Λ,ς. 
κουτοί κερτομεΌ). ποταγ', ώγαΟε'• ταν γαρ άοιοαν 
οΰτι πα εις Άίοαν γε τον εκλελάΟοντα φυλαςεΐς. 

θΥΡ^:ΐΣ. 

άρ-/ετε βο)κολικας, Μώσαι φίλαι, άρ/ετ' άοιοας. 
65 Θύρσις οδ' ώ; Λ.ϊτνας, και θυρσιδος άδε'α φωνά. 

-γ; ποκ' ά'ρ' -ή^Ο', οκα Λάφνις ετάκετο, πνί ποκα, Νυμφαι; 
-r, κατά Πηνειω καλά τεμπεα, •?, κατά Πίνδο); 
οΰ γαρ δν; ποταμω γε μεγαν ροΌν εϊ•/ετ' Αναπο), 
ουδ' Αίτνας σκοπιάν, ούδ' Άκιδος Uom ύδωρ. 
70 άο/ετε βωκολικας, Μωσαι οίλαι, άρ/ετ' άοιδας. 
Tr.vov μάν θώες, τηνον λύκοι ώδύραντο, 
τηνον -/ώκ δρυμοΐο λε'οιν έκλαυσε θανόντα. 

άο/ετε Γίωκολικας, ΙΝΙώσαι φίλαι, άρ/ετ' άοιδας. 
πολλαί οΊ πάρ ποσσι Γίο'ες, πολλοί δε τε ταύροι, 
75 πολλαι δ' αυ δαμάλαι και πόρτιες ώδύραντο. 

άρ•/_ετε βωκολικας, ΛΙωσαι φίλαι, άρ/ετ' άοιδας. 
■^νΟ' Έρμας πράτιστος άπ' ώρεος, είπε δε• Δάφνι, 
τίς τυ κατατρύ/ει; τίνος, οΊγαΟε' , το'σσον ερασαι; 
άρ/ετε βοικολικας, Μώσαι φίλαι, άρ/ετ' άοιδας. 
W) '/ινΟον τοι [ΐίόται, τοι ποιμε'νες, ωπο'λοι -ήνΟον 
πάντες άν•/•,ρώταν, τί πάΟοι κακόν. ήνΟ' δ Πρίηπος 
κ•/;οα• Δά'^νι τάλαν, τί τυ τάκεαι; ά δε τε κο')ρα 
πάσας ανά κράνας, παντ' αλσεα ποσσι φορειται, 
άρ/ετε ^(οκολικας, Μίοσαι φίλαι, άρ/ετ' άοιδας. 
ί.•> ζατεΰσ'. ά δύςερο)ς τις άγαν και άμ-Ζ,/ανός εσσι. 
6ο)τας μάν ελέγευ, νυν δ' αιπόλω άνορί εοικας. 
ό)πό).ος, δκκ' εςορτ, τάς μ•/•,κάδας οία βατεϋνται, 
τάκεται όφΟαλμο)ς, οτι ού τράγος αύτος εγεντο. 
άο/ετε βοικολικας, Ι\1ώσαι φίλαι, άρ/ετ' άοιδας. 
00 και τΰ δ', Ιπει κ' έςορν^ςτάς παρΟε'νος οία γελαντι, 
τάκεαι δφΟαλμο)ς, ό'τι ού μετά ταϊσι -/ορεύεις. 
"ζως ο ούδεν ποτελε'ςαΟ' 6 βοικο'λος, αλλά τον αυτώ 
άνυε πικρον ερο)τα, και ές τέλος άνυε μοίρας. 

άρ/ετε [ίο)κολικας, Μίοσαι φίλαι, άρ/ετ' άοιδας. 
ι.Ί -^νΟε γε μάν άδεΤα -και ά Κύπρις'γελάοισα, 

λάΟρια μεν γελάοισα, βαρυν δ' ανά Ουμον έ'/οισα, 
χείπε- τύ 6•/;ν τον Έροιτα κατεύ/εο, Δάφνι, λυγιςεϊν luuid procul a sonc maiiiio-laborc attrilo 
purpureis uvis pulcre gravata cst vinca , 
quam parvulus quidain piier iii sepibiis cnstodit 
scdens ; ciira liunc auiem duix; vnlpes , altcia per ordines vi- 
tiuni] incedit anodcns edules iivas, aitora ob pcram 
omnem dohini parans pucrum non prius se relictuiam 
prae se iert , quam eum cum jentaculo in sicco collocavcrit. 
sed ille ex caulibus asphodeli pulcram neclit asservandis lo- 
ciistis caveani] jiinco concinnans; cniat autoni ille nec pe- 
ram] neque plantaslaiitum, quantum opere quod texit dcle- 
ctatur.] undique pociilum ainbit mollis acaiithiis; 
^olicum quoddam spectaculum : quod miraciilum luum 
animum obstiipefaciat.] pro hoc cgo nautae Calydonio c:i- 
pramdcdi] prctium ct niagnani placentam ct caseo lactc 
candidolactam;] neque umquam labrummeum attigit, sed 
adhuc scrvatar] intactum. hoc te lubcntissimus donare ve- 
lim,] si niihi tu ainicus amabile istud carmen cccineris. 
nec sanc hax dico tui inidfudi caussa. age, ο boiie ; istiul 
enim carmen] nequaquain Orco oblivioso reservabis. 
THYKSIS. 

incipite biicolicum, Mmte car<T, iucipite carmen. 
Thyrsis hic est ab iCtna, et Thyrsidis suavis \ox. 
quo tandem cratis, quum Dapbnis contabescebat , quo tan- 
deni , Nympli.Te?] an in Penei amopna tempc, an in Pindi? 
namsaneamnisquidemAnapimagnumfluiTieniiuiitencbalis, 
neque yEiiia? spi-culani, neque Acidis sacram aipiain. 

incipiie bucolicum, Wusiic cara!, incipite carmen, 
eum sane llioes, euni liipi dcploravcrunt, 
eum etiam ex silva leo flevit mortuuni. 

incipitebucolicnm, MusiBcane, incipite carmen. 
multic ejus ad pedos vaccse, mulli itemtauri, 
multai etiam jiivencjic et vitiibc luxerunt. 

iflcipite bucolicum, Mus<tc caraj, incipite carmen. 
vcnit Merc-arius primus de monte , dixitque : Daphni, 
quis te conficit? cujus, obone, adeoamoic captus es? 

incipite bucolicum, Musae carae , incipite carmen. 
vencrunt bubulci, pastores, caprarii venerunt. 
omnes intcrrogabaiit , quod paieretur mahim. venit Piiapus 
dixitque : Dapbiii miser, quid tu tabescis? ipsa autem puella 
omnes p?i• fontes, omnes per silvas pedibus fertur, 

incipite bucolicum , Music cara;, incipite carmen. 
qucTjrcns. ah ! iu torpidus ad amoiem et ferreus animo es. 
bubulcus vero vocabaris , nunc autcm caprario similis ( s. 
caprarius, qiiando videt caprassicuti iiiscenduntiir, 
tabescit oculis , quod non birciis ipse natus cst. 

incipite bucoliciim , ISIusai caiae, incipite carmen. 
oliam tu, quando vidcs virgines sicuti ridcnt, 
tal)cscis oculis, quod non ciim iliis chorcas dncis. 
bis quidoin nibil respondit bubulcus , sed suum [mortcni. 
conficiebat acerbum amorein , et ad extremam conficiebat 

incipite bucolicum, Mus.ie cane, incipite carmcn. 
vciiit qnidem sanc la'la cliaiti Venus ridcns, 
siihd()l(!qnidein ridciis, sed gravcm iram coliil)Pns, [liiriim: 
et dixit : tu scilicct Amoicm gloriabaris, Dapbni, ie supera- THEOCRITI IDYLLION Γ. '. r ^' oux αύτος Έρωτος υπ' άργαλίοι ελυγΓ/θν;;; 
\ αργετε βωχολικας, Μώσαιφίλαι, αρχετ' άοιοας. 

ΙΟΟταν δ' άρα χώ Αάφνις ττοτααείβετο• Κύπρι βαοεϊα, 
Κύττρι νεαεσσατά, Κϋ— ρ». ΟνατοΤσιν ά-ε^Ο/'ς• 
ηοη γαρ φρχσο'/) ττάν^' άλιον αυ.υ.ι οεούκειν; 
Δά'^νις κήν Άίοα κακόν ίσσεται άλγος ΊΊροιτι. 
άρ]^ετε β(οκολικας, Λίωσαι φίλαι , ίρ/ετ' άοιοας. 

Ιϋόού λέγεται ταν Κύττριν ό βωκόλος5 ερττε ττοτ' Ιοαν , 
ερπε ποτ' 'A"fytaav• τηνεϊ ορύες, ώδε κυπειρος. 
ώραΤος /"Ωδωνις, επΓ.ι και ααλα νον.ευει 
και πτωκας βάλλει και Θ-Λ,ρία πάντα διώκει. 

άο^ετε βοικολικας, Μίοσαι φίλαι, αρχετ άοιδας. 

ΙΐοαύΟις ύ'ποις στάση Αιοαηδεος άσσον ίοϊσα, 

και λε'γε• τον βώταν νικώ Αά'ύνιν, άλλα Ι-ί-άχευ [λοι. 
άρ/ετε βωκολικας , Μώσαι φίλαι, άρ/ετ' άοιίας. 
ώ λύκοι , ώ θώες , ώ αν' ώρεα φοΛάδες άρκτοι , 
y αίοεΟ' • δ βο)κο'λος υιιαιν εγώ Δάφνις ούκέτ' αν' ύλαν , 

ΙΙόούκετ' ανά ορυμώς, ουκ άλσεα. /αΐρ' Αρε'Οοισα , 
και ποταμοί, το\ /είτε καλόν κατά Θύαβριοος ίΐδωρ. 

άρχετε βοικολιχας , Μώσαι φίλαι , άρ/ετ' άοιδας. 
Δάφνις εγών δδε τηνος ό τάς βο'ας ώδε voulc'ji.jv , 
Δάφνις δτώςταύρως και πο'ρτιας ώδε ποτίσδιον. 

120 άρ/ετε βο^κολικας, Μώσαι φίλαι, άρ/ετ' άόιδας• 
ώ Πάν Πάν, ειτ' εσσι κατ' ώρεα αακρά Λυκαίω, 
είτε τύγ' άαφιπολεΐς με'γα Μαίναλον, ενΟ' έπι νασον 
τάν ]1•.κελάν , 'Κλίκας δε λίπε ^ίον αίπυ τε σαν,α 
τήνο Λυκαονίδαο, το και μακάρεσσιν άγατον. 

125 λήγετε βωκολικας, ?»1ώσαι , ϊτε, ληγετ' άοιδας. 
ενΟ', οινας, και τάνδε φε'ρ' ευπάκτοιο μελίπνουν 
εκ καρώ σύριγγα χαλάν , περί •/ εΤλος έλικτάν • 
ή γαρ εγών υπ' 'Κροιτος ες "Λδαν έλκομαι ηδη. 
λήγετε βο)κολικας, Μώσαι, ϊτε, ληγετ' άοιδας. 

13ϋνΰν δ' ία μεν φορε'οιτε βάτοι, φορε'οιτε δ' άκανΟαι, 
ά δε καλά νάρκισσος έπ' άρκεύΟοισι κομασαι • 
πάντα δ' εναλλα γένοιτο, και ά πίτυς ο/νας ενείκαι , 
Δάφνις επε\ Ονάσκει • καΐ τώς κύνας ωλαφος ελκοι, 
κής ορίων τοι σκώπες άηδο'σι γαρυσαιντο. 

135 λήγετε βοικολικας, Μώσαι, ϊτε , ληγετ' άοιδας. 
νώ μεν το'σσ' ειπών άνεπαυσατο• τον ο Λφροοιτα 
/,Οελ' άνορΟώσαι• τά γε μάν λίνα πάντα λελοίπει 
εκ Μοιραν, /ώ Δάφνις εοα ροον. εκλυσε δίνα 
τον Μώσαις οίλον άνδρα , τον ου Νΰμφαισιν άπε/Ο?;, 

Ιίυ λήγετε βοιχολικας, Μώσαι, ιτε, ληγετ' άοιδας. 
και τυ δίδου τάν αίγα τό τε σκύφος, ώς κεν άμε'λςας 
σπείσο) ταϊς Μο)σαις. ώ /αίρετε πολλάχι, Μώσαι, 
/αίρετ'• εγώ δ' ίίμμιν και ες ύστερον ά'διον ασώ. 

ΑΙΠΟΛΟΣ. 
πληρε'ς τοι μέλιτος το καλόν στο'μα, θυρσι , γε'νοιτο, 

Μοπλτρε'ς τοι σ/αδο'νοιν,και άπ'Αιγίλο) ισ/άδατρωγοις 
άδ-;ΐαν , τε'ττιγος έπει τυ γα φίρτερον άδεις, 
ήνίδε τοι το δέπας• Οασαι φίλος, ώς κόλον οσδει• 
Ώραν πεπλΰσΟαι νιν επι κράναισι δοκασεις. 
(οδ' ίΟι , Κισσαι6α• τυ δ' άμελγε' νιν. αί δε /ίμαιραι 

Ιίιοού μή σκιρτάσ-Λ,τε , μη δ τράγος ίίμμιν άναστϊ;. ι iionne ipse ab Amore gravi superatus es? 

incipite bucolicum , Mufs-e canr , incipitc carmeii. 
huic igitur Daplinis respondit : Vcnus i;ravis, 
Venus odiosa, A'cnus morlalibus infesta : 
niim ciiim jam opinaris oinnem solem nobis occidisse? 
Daplinis etiam in Orco maliis orit dolor Anioii. 

intipitc bucolicum , Musa; cara; , incipitc carmen. 
nonne tlicitur Venercm ille bubulcus? vade ad Idaiu , 
vade ad Ancliisen : Ulic quercus, illic cj-perus est. 
idoneusad concubitum etiam ille Adonis esl, postquam et 
oves pa':cit] et lepores figit ct feras onines perucquitur. 

incipiie bucolicum, Mmx car.x, incipilc carmcn. 
iie!'umutconsisfas((7Ziin consisfe iteriim) Diomedeiu pro- 
pius accedens,]etdic : bubulcum vici Daplinidem.agepiigna 

incipite bucolicum, Musae cara•, incipite carnicn. [mccuin. 
lupi, othoes, oin montium lustrisdegentes ursi, [versabor, 
valete : biibulcus vobis ego Daplinis non amplius in silvis 
non aniplius in saltibus , non in nemoribus. vale Arptbiisa, 
ct vos fliivii, qui funditis pulcram deTbymbride aquani. 

incipile bucolicum, Musaicarac, incipite carnien. 
ego bic Dapbnis ille, qui bovos bic pascebam, 
Daplinis , qui tanros et vaccas hic potum agfbam. 

iucipite bucolicum, Musa; carae , incipite carmcn. 
ο Pan , Pan , sive cs in niontibus late patcntibus Lyca-i , 
sivetii lustrasniagniim Ma-naluni, veni in iiisiilam [inenli!;i! 
Siculani, Heliccsauloniiclinqne tumuluin ctsubbiue mona- 
illud Lycaonida', quod vVvAm diis beatis vencrabili; esi. 

desinite bucolicuin, Musa•, agite, dcsiuitc camien. 
veni , rcx , ct liancce accipe c cera bene coiupacta dulce sj i- 
rantem] fistulam pulcram, circa labrum innexam; 
ρροΓοι to cnim cgo ab Aniore in Orcum jatu trabor. 

de.sinite bucoliciun, Miisic, agite, desinitc carmen. 
mir.c antein violas feralis ru'ui , et feratis spinae , 
ct pulcra nar(i.ssiis in jiinipcris efRorcscat : 
cinnia contraria liaiit , et piiiiis pira ferat , 
Uapliiiis postquam mortuus est ; ct canes ccmjs traliat , 
ct ex niontibus ulula? cum lusciniis cantu certeut. 

desinilebiicolicuni, Musa^ agite, desinitecarmen.[Vcnns 
atqiic illc quidein tantiiin locutus reqiiicvit; cum auloiii 
volfbat iii vitaiu rcvocare : at vorofda oiniiia defocerant 
a I>ar(i>, et Daplinisadiit llunicn Aclteronds. obruit vortex 
Miisis dileitum vinim , virion non Nyniphis iiivisuin. 

desiiiile biitolicum, Miisa-, agite, desinitc (ariiicn. 
atquetu da caprain et iHxuluni, ul, eam ubi uiulsero, 
libem Musis. ο salvete niultum , Musa; , 
salvetc; pgo vero vobis eliam iii postcruin diilcius canaiu. 

CAPHARIUS. 
plcDum tibi , Thyrsi , niellt' ριιΐιτιιιη os sit , 
plcduiiitibi ra\is, alqiif ox A;gilo iicuiu comedas 
dulcem, qiiia cicada tu suaviiis fanis. 
en tibi poculum ; vide ainicus , ut suave olct ; 
Ilorariim in fontibus phituin cssc illud piitaliis. 
liuc ades, CissjfUia ; jam tu inulgccam. vos autcm, caprlla•, 
nolile exsultare, ne bircus vos inscendat. ΘΕΟΚΡΙΤΟΥ ΚΙΑΥΛΛΙΟΝ Β. ΦΑΡΜΑΚΕΪΤΡίννί. 

ΕΙΛΪΛΛΙΟΝ Β'. 

Πα ιχοι ται δάφναι; φε'ρε Θεστυλι* πα δε τα φίλτρα ; 
στενί/ον ταν χελεβαν φοινικίω οίος άοιτω , 
ώ;τόν εαον βαρυνεΰντα φίλον χαταθυσομαι άνδρα, 
ο; U01 δωδεχαταΐος αφ' ώ τάλας ούδεποΟ ίκει , 
b οϋδ' εννω πο'τερον τεΟνάχααες η ζοοι εϊαες, 
ο•^δέ θύοας άραςεν άνάρσιος. ή ρά ο•. άλλα 
ώ/ετ' ε/ων ο τ "Γ.ρως τα/ινάς φρε'νας ά τ' Άφροδιτα ; 
βχσεΰααι ποτι ταν Τιααγητοιο παλαΐίττραν 
αυΰΐον, ώς νιν ΐδω και μέαψοααι οία με ποιεί. 

ΙΟ νϋν δε' νιν Ιχ Ουεοιν χαταθυσομαι. άλλα Σελανα , 
φαΤνε καλόν τίν γαρ ποταείσομαι άσυχα, δαίμον, 
τα νθονι'α Ο' Έκάτα, ταν yal ακύλακες τρομεοντι, 
ερ/ομεναν νεκυίον ανά τ' ήρι'α και με'λαν αίμα. 
/αϊρ', Έκάτα δασπλητι, και ες τε'λος άμμιν δπάδει 

15 φάρμακα ταΐ3τ' εροοισα χερείονα μήτε τι Κίρκας 
μήτε τι Μ/,δείας μ-/,τε ξανθας Περιμηδας. 

ΐυγξ , έ/^κε τυ τ^^νον εμον ποτι δώμα τον άνορα. 
αλΐΐτά τοι πρατον πυρι τάκεται • αλλ' έπιπασσε, 
θε'στυλι. δειλαία , πα τας φρε'νας εκπεπο'τασαι ; 

20 ή ρά γε' τοι μυσαρά και τιν επί/αρμα τετυγμαι; 

τΐάισ' ααα καΐ λέγε ταΰτα • τα Δέλφιδος δστια πασσο). 

Τυγς , έΟνκε τυ τηνον εμον ποτι δώμα τον άνδρα. 
Δέλοις εμ' άνίασεν εγώ δ' επι Δέλφιδι δάφναν 
αιΟο)• -/ώς αυτά λακεϊ με'γα καππυρίσασα 

35 κ/,ςαπίνας άφΟη , κούδε σποδον εϊδομες αύτας, 
ούτω τοι και Δε'λφις ενι φλογι σάρκ' άμαΟύνοι. 

ϊυγξ , έλκε τυ τ9;νον εμον ποτι δώμα τον άνδρα. 
ώς τούτον τον καρον εγώ συν δαιμονι τακιο, 
ώς τάκοιΟ' υπ' εροιτος δ Μυνδιος αύτίκα Δελφις. 
30 -/ως δινεΐθ' δδε βόμβος δ χάλκιος εξ Άφροδίτας, 
ώς τηνος δινοιτο ποθ' άμετέραισι θυραισιν. 

ίυγς, έλκε τίι ττ,νον εμον ποτι οώμα τον ανορα. 
νΰν Ουσώ τα πίτυρα• τυ δ', "Αρτεμι , και τον εν "^λδα 
κιν/'σαις κ' αδάμαντα , και ει τί περ ασφαλές άλλο. 

36 θέστυλι, ται κυνες άμμιν άνα πτο'λιν ώρυονται. 
ά θεός εν τριόδοισι • το χαλκίον ώς τάχος ά/ει. 

Ιυγξ, ελχε τυ τηνον εμον ποτι δώμα τον άνδρα. 
•/,νίδε σιγή μεν πόντος , σιγώντι δ' άηται • 
ά δ' εμίι ού σιγγ; στε'ρνοιν εντοσθεν ανία , 
40 αλλ' έπ\ τηνο) πάσα καταίθομαι , ος με τάλαιναν 
άντ\ γυναικός εθίτ/.ε κακαν και άπάρθενον ήμεν. 

ιυγς, έλκε τυ τηνον εμον ποτι δώμα τον άνδρα. 
£ς τρις άποσπένδι») και τρις τάδε , πότνια , φωνώ • 
είτε γυν4 τηνω παρακε'κλιται είτε και άνηρ, 
46 τόσσον ε/οιλάθας, ίσσον ποκα Θησε'α φαντί 
έν Δία ).ασθν;μεν έυπλοκάμο) Άριάδνας. 

ΐυνς, έ'λκε τυ τηνον εμον ποτΙ δώμα τον ανορα. 
ίπποαανΐς φυτο'ν εστί παρ' Άρκασι* τώ δ επιπασαι 
χαι πώλοι μαίνονται αν' ώρεα και θοαΐ ϊπποι. 
m ώς και ΔΟφιν ίδοιμι, και ες τόδε δώμα περάσαι PHARMACEUTRI^. 

1DYLLI0N II. 

Quo mihi.si<?2nauri?affer ThestyUj quo philtra? 
cinge poculum purpureaovis lana , 

quum meum , me excruciare volentem , carum incantare 
expertura sim virum,] qui, miser, duodecimum al)hinc diem 
nunquam ad me venit,] neque novit, utruni niorfui an vivi 
simus ,] neque fores pulsavit crudelis. num illi alio 
transtulit Amor mutabilem animum et A'^enus? 
ibo ad Timageti pala-strara 

cras, ut eum videam et incusem , quod sic mecuni agit. 
nunc autem eura magicis sacris incantabo. at tu, ο Luna, 
splendeas pulcre ; ad te enim convertam carmina clandestina, 
dea,] et ad Hecaten iHfernam, quam etiam caneslremiscunt, 
incedentem mortuorum per busta et atrum sanguinem. 
salve, Hecate dira , et ad extremum nobis ades, 
venena liaec faciens ne sint inferiora neque Circes 
neque Medeae neque flaTie Perimedes venenis. 

iynx , trahe tu illum meam ad domum \'iriini. 
mola quidem priraum igni consumitur ; age , iterum sparge, 
Thestjli. iiifelix, quo tibi mens avolavit? 
adeone , scelesta , etiam tibi ludibrio sum ? 
sparge simiil et haec dic : Delpliidis ossa spargo. 

iynx, trahe tu illum meam addomum virum. 
Delphis me cruciavit ; ego autem super Delphide lauruni 
uro; et sieut haec veliementer crepitat flamma correpta 
etsubito conflagravit, ac ne cineres quidem conspiciuiiis 
ejus,] ita etiani Delphidis caro in flamma consumatur. 

iynx, trabe tu illum meam ad domum viruni. 
ut hanc ceram ego juvante numine liquefacio, 
sic liquefiat ab amore Myndius illico Delpbis. 
atque ut circumagitur hicce rhombus aeneus ex Venere , 
sic ille circumagatur ad nostras fores. 

iynx , tralie tu illum meam ad domum virum. 
nunc sacrificabo furfures. tu vero, Uiana, et illum in Orco 
movere possis indomitum , et si quid aliud est firmiim. 
Thestyli , canes nobis per urbem ululant. 
dea in triviis adest; cymbala quam primum pulsa. 

iynx , tiahe tu illum meam ad domum virum. 
en silet mare , et silent llamina ; 
meus autem non silet in pectore dolor, 
sed in illo tota ardeo , qiii ine miseram 
pro conjuge fecit infamem et iion virginem esso. 

iynx , tralie tu illum meam ad domum viruin. 
ter libo et ter ha;cce , ο vencranda , dico : 
sive mulier illi accubat sive etiam vir, 
tantiirn capiat eum oblivionis quantum olim Tliesoum fe- 
nintj in Dia oblitum csse pulcricoma? Ariadnes. 

iynx, tralic tu illum meam ad domum virum. 
bippomanes heiba cst apud Arcades ; cujus potiunda; fiiroro 
omnes] et equulei feruntur per montcs et celcrcs 0(iiiit. 
sic eliam Delpbin videam , et in hanc domum riiat THEOCRITI IDYLLIOiN ΙΓ. μαινομένω ϊχελος λιπαρας εκτοσθε παλαίστρας. 

Τυγ;, έΟ^κε τυ τγ;νον εαον ποτι οίοαα τον άνδρα, 
τοϋτ' άτΓΟ τας χλαίνας το κράσττεοον ώλεσε Δελ'ύ'.ς, 
ώγώ νυν τίλλοισα κατ' άγρίω εν πυρι βάλλο). 

Β5 αιαϊ Έρο)ς ανιαρέ', τί αευ αέλαν εκ χροος αί;αα 
εμφυς ώς λιανατις άπαν εκ βοελλα πε'ποίκας; 

ίυγς, έλκε τυ τηνον iu.ow ποτι δώμα τον άνδρα, 
σαΰραν τοι τρίψασα κακόν ποτον αυριον οϊσίο. 
θεστυλι, νυν δε λαβοΐσα τυ. τα Ορονα ταΐίΟ' υπομαςον 

60 τας τηνω φλια; καθυπε'ρτερον , άς ετι και νυν 
εκ θυμώ δέδεμαι • δ δε μευ λογον ούδενα ποιεί* 
και λε'γ' επΐ'ώΟύζοισα•τάΔε'λοιδος όστία αάσσω. 

ϊϋγς , έ'λκε τυ τν^νον έμον ποτι δίομα τον άνδρα. 
νυν δη μούντ, εοΐσα πόθεν τον έρωτα δακρΰσο) ; 

65 εκ τίνος άρςιοααι; τίς μοι κακόν άγαγε τοΰτο 5 
ήνΟ' α τοιύβουλοιο κανη^ο'ρος άμμιν Άναςο) 
άλσος ες Ά ρτε'μιδος , τα δή τόκα πολλά μεν άλλα 
θηρία πομπεύεσκε περισταδον , εν δε λε'αινα. 

οράζεό μευ τον ερωΟ' οΟεν ϊκετο, πο'τνα ^Ιελάνα. 

70 καί μ' ά Θευμαρίδα Θρασσα τροφός ά μακαρΤτις, 
άγ/ίθυρος ναίοισα, κατεύςατο καΐ λιτάνευσεν 
ταν πομπαν θάσασΟαι• εγώ δε οΐ ά μεγάλοιτος 
ώμάρτευν βύσσοιο καλόν συ'ροισα ^ιτί^ίνα, 
κάμς»ιστειλαμένα ταν ςυστίδα τας Κ) εαρίστας. 

75 οιράζεο μευ τον ερο^Ο' οΟεν ικετο, πο'τνα ϋελάνα. 
ηδη δ' ευσα μέσον κατ' άμαςιτον, ά τα Λύκο)νος , 
είδον Δε'λοιν δμοΐ» τε και Εύδάμιππον ιόντας. 
τοις δ' ής ξανθοτερα μεν ελι/ρύσοιο γενειάς, 
στηθεα δε στίλβοντα πολύ πλε'ον η τύ , 2]ελάνα , 

ΒΟ ώς άπο γυμνασίοιο καλόν πόνον άοτι λιπόντοιν. 

φράζεό μευ τον ερωθ' όθεν ι'κετο , ποτνα ^ελάνα. 
^ώς ίδον, ώς εμάνην, ώς μοι περί θυμός ίά^Οη 
δειλαίας• το δε κάλλος ετάκετο , ούδ' ετι πομπας 
τηνας ε'ύρασάμαν, ουδ' ώς πάλιν οίκαδ' άπηνΟον 

85 εγνοιν αλλά με τις καπυρα νο'σος εςαλάπαςεν, 
κείμαν δ' εν κλιντηρι δε'κ' άματα κα\ δέκα νύκτας. 

φράζεό μευ τον ερωΟ' ό'Οεν ικετο, πότνα Σελάνα. 
καί μευ /ρώς μεν δμοίος εγίνετο πολλάκι θάψω, 
ερρευν δ' εκ κεφάλας πασαι τρί/ες , αύτλ δε λοιπά 

βϋ δστί' ετ' ής καΐ δέρμα, και ες τίνος ουκ επερασα 
η ποίος ε)>ιπον γραίας δόμον, άτις έπαδεν; 
αλλ' ης οΰδεν έλαφρόν δ δε χρόνος άνυτο φεύγων. 

οράζεό υ ευ τον ερο)θ' ο')εν Ικετο, πότνα ^ελάνα. 
/ουτο) τα δώλα τον άλαΟεα μΰθον ελεςα • 

95 ει δ' άγε θεστυλί μοι /αλεπας νοσώ ευρέτι μη/ος. 
πασαν ε;^ει με τάλαιναν ό Μΰνδιος• άλλα μολοϊσα 
ττ'ρησον ποτι ταν Τιμαγητοιο παλαίστραν 
τηνεΐ γαρ φοιτη , τηνεϊ δε οι άδυ χαΟήσθαι. 

φράζεό μευ τον ερο)θ' οΟεν ί'κετο, πότνα ^Ιελάνα. 

ΐοοκήπεί κά νιν έόντα μάΟης μό'/ον, άσυ]/α νευσον 
χείφ' δ'τι ^ΙιμαίΟα τυ καλεί , και άφάγεο τάδε. 
ώς εφάμαν ά δ' ήνΟε και άγαγε τον λιπαρό/ ριον 
€ΐς έμα δώματα Δέλφιν • εγώ δε' νιν ώς ενόησα 
ίρτι ΟΟρας υπέρ ούδον άμειβόμενον πόδι κουφω, rurenti biuiilis ex nitida puliJL-strn. 

iynx, tralie tu illuni nieain acl (!(mium viiiini. 
Iiancde la?iia fmibiiam perdiilit Delpliis, 
qiiam ego nunc divelleiis ra|ii(l :m iii igncin iiiji( io. 
vic , \Ά\ , ΛιηοΓ gia\is , (|uid inilii atiiim e coiporc srngui- 
neni] inh;erens liiiudiiiis instar pahislris oiDiuiii t\>u\i*ti? 

iynx , trahe tu illuiu ineain ad doinum viruni. 
lacertam tibi contritam maluiu potuui cras ferani. 
Thestyli , nunc tu sunipta unguciilaliaecclani Uliiie 
illiiis limiiii superne, ciii eliaii) luinc 
ex animo siim alligata ; ille autciii ηκ; niliil curat ; 
et dic iiisputaiis : Delpliidisossa lliio. 

i\nx , tralie tii illuin mcani ad doimiin viruiii. 
nunc vero sola relicta unde aniore m dPi)loreni ? 
uiidc exordiar? quismihi inaluiii lioc attiilit :* 
ivit nobis Hubuli filia .\naxo canistniin (ereiis 
iii luciini Diana> , cui qiiidem tuin niullae alia? 
ferae in poinpa (hiccbantur circumciria , in iislca'ii,T. 

considera incumundeaiiiorem vcmrit, venerandaLiiua. 
alque me Tbeuniaridae Tbrcssa nntrix , jam inorlua , 
iii vicinia babitans, oravit et obsecravit 
iif poinpam spcctarem; cgo auf em eam inrortiinatissiina 
so((uebar ex bysso ele^aiitoin trabeMis tiinicain, 
et postquani meorna-.i xystidc illiiis Clearistae. 

considcra nieiiin amurem uiido vriiciit, veneranrla I.iiiia. 
quum jain esscin nipdia iii \ia, qiiam partcm vcrsus sunt 
(Pdes Lyconis] vidi Delpbin simul ct Kudainippiim inccdentus. 
iis antem erat flavior bclichryso barba; lanugo , 
ct pcctora nitciitia nuilto magis quam tu, Liina, 
ulpotequi gyinnasii boiic.sliini Ial)orem niodo reliqiiibsenf . 

considera nicuiu amdicni iiiulc veneiif , veneiaiida Luue. 
et iit vidi , ut in^anii , nt niilii ponitiis aiiimus la-siis o( , 
iDiserai; venustas marccscebat, iiequc porro ad pdinpani 
illain animum adverli, nec quomodo doinuni rediLTim 
novi ; sed me ardonsqiiidam niorbus (Oiisumpsif , 
ct decnmbobain iii Incto dccoin dios ot dccpin iiocIps. 

consitlera lUPiiin amoipm iiiide vpnoiit, venuraiida Ltine. 
et inea cutis siinilis liebat sa-pe Ibapso , 
et dpnupbaiit px capito oiniips capilli , sola(iup rplirla 
ossa adbuc eraiit ct ppUis. et ad cujus doiniim non ivi? 
autcnjuspr.Tterinisianicula;dumiimqua'cunqiipiiicanlaret• 
spderat niilliiinI('niinpii;l(Mnpu.saiilPin(plprilpr|ira'loribat. 

ronsidpra mpiirn aiiiorpnj uiidp vciiprif , vpiipraiida Luiia. 
atfpip sir aiicill.p >(rum sprinonpin di\i : 
agp, Tbp>t\ li, iiiibi gravis inorI)i itivpiii aliqimd rpinpdiiiiii. 
totam liabet mc miserain Myndiiis ille; urgo abi 
vi ol)scTva ad Timagpli palu-slraiu : 
ibi eniin ilat , ibi ei voliipc esl rcrsuri. 

c<niNidpra nipnmamorpiii iiiide ^piiprit , vpiipranda I.iina.. 
(Ί qiium forlp piim p>isp spiiseris soliini , laiilp innue 
et dic : SimiPllia tp vocat, pI hidr abdiKas liuc. 
sicdixi; illa aliiit ct addiixit nilidiiiii 
in iiicas n-dps I)p|p!iiii ; at P}!o piiiii iit \idi 
j.im piiiiii' bniin siqirraiitfni ρ<•«|ρ1ι»ϊ. ΘΕΟΚΡΙΤΟΥ ΕΙΔΪΛΛΙΟΝ Β. luj οράζεο αϊυ τον ερωΟ' οΟεν ικετο, —οτνα Μέλανα. 
πχ!7α [Λεν ε-νύ/Οην /ιόνος πλέον, εκ δε μετοίττω 
ίορώς ιιευ κο"/ύ3ίσκεν ίσον νοτίχισιν εερσαις, 
ουοε τι οωνασαι ουναιχαν, οΰδ' οσσον εν ύπνοι 
χνυζεϋνται οιονευντα ΰίλαν ποτι ματερα τέκνα• 

Ιΐοάλλ' έπάγην οαγϋδι χαλον /ρόα πάντοθεν ισα. 

οράζεό μευ τον ερωΟ' δΟεν ί'κετο, πο'τνα ίίελάνα. 
xsi u' έςιδών ώστοργος, επι φθόνος ομαατα πτ^ςας 
εζετ' έπι κλιντ7;ρι και εζομενος φάτο μΰΟον • 
ή ρά με, ΣιμαίΟα, τόσον εφΟχσας, οσσον εγώ Οην 

Πϊπ^άν ποκα τον ^αρίεντα τρε'/ων εφΟαςα Φιλΐνον, 
ες το τεον καλε'σασα τοοε στε'γος V] με παρημεν. 

ορά'^εό μευ τον IpojO' δΟεν ικετο, πο'τνα Μέλανα. 
ηνΟον γαρ χήγώ ναι τον γλυκυν ήνθον "Ερωτα , 
η τρίτο; ηΐ τέταρτος εών φίλος αυτίκα νυκτός, 

Ι•2;ιμαλα μεν Ιν κοΛπο'.σι Διο^νύσοιο φυλάσσιον, 
κρατι ο' ε/ων λεύκαν, Ήρακλε'ος ίερον ερνος, 
πάντοθε πορφυοεαισιπ εριζο^στραισιν έλικτάν. 

φράζεό μευ τον εροιΟ' όθεν ϊκετο, πότνα Σελανα. 
χαί μ' ει μεν κ' εοε'/εσθε, τάο' ης φίλα* και γαρ έλαφρο'ς 

Ι2:^και κάλος πάντεσσι μετ' ήιθεοισι καλεΰμαι. 
ευοον ο' εϊκε μόνον το κάλον στόμα τεΰς Ιοίλασα' 
ει δ' άλλα μ' ωθείτε, και ά Ούρα εϊ/ετο μο/λίο, 
πάντως και πελεκεις και λαμπάδες ήνΟον e-j/' υμέας. 
οράζεό μευ τον ερο^Ο' όθεν ικετο, πότνα ^)ελάνα. 

Ι3<.νΰν δε /άριν μεν εοαν τα Κυπριδι πρατον δφείλειν, 
χαι μετά τάν Κύπριν τύ με δευτέρα εκ πυρός ειλευ, 
ώ γύναι, εςκαλε'σασα τεον ποτι τοΰτο μέλαθρον 
ουτοις ήμίφλεκτον* "Εροις 3' άρα και Λιπαραίο) 
πολλάκις 'Af αίστοιο σέλας ολογεροίτερον αΐΟει. 

IC5 οράζεό μευ τον ερωΟ' οΟεν ικετο, πότνα ίίελάνα. 
συν δε κακαϊς μανίαις και παοΟένον εκ Οαλάμοιο 
και νύμφαν εφόβησ' ετι δέμνια θερμά λιποϊσαν 
άνέρος. ώς δ μεν είπεν ■ εγώ δέ οΐ ά τα/υπειΟης 
/ειρίΐς Εγίαψαμένα uaXaxSiv εκλιν' έπι λέκτριον • 

ηοκαΐ τα/υ /ρώς επι /ρωτι πεπαίνετο, και τα πρόςοιπα 
Οερμότερ' ής η πρόσΟε, και εψιΟυρίσδομες άδύ. 
•/ως και τοι μη μακρά φίλα Ορυλέοιμι ^ϋελάνχ , 
έπρά/_Οη τά μέγιστα, και ες πόΟον ηνΟομες άμφοι. 
κούτε τι τηνος εμιν επεμέμψατο με'σοα τοι ε/ 0ές, 

υ:<ουτ' εγω αύ τ/'νω. αλλ' ήνΟέ μοι 6ί τε Φιλίστας 
u.aTr,p τας άμας αυλητρίδος α τε Μελιςοΰς 
σαμερον, άνικα περ τε ποτ' ώρανον ετρα/ον ι'πποι 
Λ(~) τάν ροδόπα/υν άπ' 'ίίκεανοϊο φε'ροισαι• 
κεϊπε μοι άλλα τε πολλά και ώς άρα Δέλφις εραται. 

ΐ:,οκειτε νιν αύτε γυναικός ε/ει πόθος είτε και ανδρός, 
ουκ εφατ' άτρεκες ίδμεν, άτάρ τόσον • αίεν εριοτος 
άκράτο) επε/εΤτο και ες τέλος ω/ετο φεύγων, 
και οάτο οι στεφάνοισι τα δύιματα τηνα πυκάσοειν. 
ταΰτά μ.οι ά ςείνα μυΟησατο * εστί δ' άλαΟης* 

Ι'.Γ,η γάρ μοι και τρις και τετράκις άλλοκ' εφοίτη, 
και παρ' εμιν ετίΟει τάν Αιορίδα πολλάκις ολπαν • 
νϋν δε τε δωδεκαταϊος ας,' ώτέ νιν ούδέποκ' εΐοον, 
η ί' ουκ ά//ο τι τερπνόν ί/ει, άμών δ1 λέλασται; considcra meum amorem uiide yenerit, veneranda Luna, 
tola refrixi nive magis , et cx fronte 
siidor milii alninde deduebat instar fluidi roris, 
necquiciiuani eloqiii poteram, neqiiantumquidemin somno 
balbutiuiit alloquentes caram matrem pueri; 
sed toto corpore obrigui, ut piipa gypsea. 

considera ineum amorem unde venerit, veneranda Luna. 
ac me intuiliis ille amoris expers , oculis in terram defixis 
assedit iii lecto et sedens ba?c verba dedit : 
bcrcle , Simecthaftanlum me pracvcrtisti, quantiim ego 
nuper aliquandoformosumcurrendoprceverti Pbilinum, 
quuni iii tuum tectuiii me vocasti , antequam ipse venirem. 

considera meum amorem unde venerit, veneranda Luiia. 
venissem enim et ego per dulcera venissem Amorcm, 
aul tertiiis autquartus amicus {cum duobus tribusve ami- 
cis) slatim nocte ingruente ,] mala Bacchi in binu servans, 
caput oinatus populo , Herculis sacraplanta, 
undique purpureis taeniis circumvoluta. 

considera meiim amoiem unde venerit, veneranda Luna. 
et me si excepissetis , id fiiisset gratum ; eleiiim agilis 
et pulcer omnes inter juvencs vocor. 
atquequievissemsi modo pulcrumos Uiumosciilatus esseni ; 
sin alio me pepulissetis ct janua obfirmata iuisset pessulo, 
utique et sccures et faces vcnissent ad vos. 

considura menm ainorem tindevcnerit, venoranda Luiia. 
nunc autem affirmo , Veneri primac me gratiaai debere , 
et post Venerem tu nie secunda ex ilamma eripuisti, 
mulier, quae wie arcessivisti in hasce tuas icdes , 
sic seaiiiistum : Anior enim etiam Liparaeo 
sa-pe Vulcano flammam ardeiiliorcm accendit. 

considcra niciini amorem unde veneiit, vcneramla Luna. 
cuin nialis furiis et virginem e tbalamo 
et niiplani exagitare solet ut torum adbuc calenfem derc- 
linquat] viri. ha!C ille dixit ; cgo autem facile credula 
nianu ojus prebensa mollem reclinavi in lectum ; 
mox corpus corpoift caleiiebat, ct ora 
fervebaiit niagis qiiain aiilea, et siisurrabamus suaviter. 
ac nc siiic aiulta tibi garriam, cara Luiia, 
facta estmaxiniarcs, et volo uterque potiti sumus. 
ac neque ille mibi quicquam exprobravit iisquc ad besler- 
niim diein] ncque ego vicissim illi. sed veiiit ad ine Pbilistae 
matcr noslrac tibicinac et Melixiis 
liodic, quum quidem ad ccvlum ad.sccndc!)ant eqiii 
Auroram ro.seam ex Occano subvebentes ; 
qn.T dixit laihi et alia multa ct boc, Dclphiii amarc. 
num aulem ciim niubens desideiium teneat an viri , 
idnegabat se certoscire; sed tantum mihi dixit : semper 
in sui amoris honorem] de mero sibi infundi jubcbat et 
poslromo aufugit ,] et dixit , se coiOllis aedes illas rediinituin 
irc] li.x'C inihiainica narravit; est autem vcrax; 
ccrte fiiiiii ad me ct tcr et quater alias coirimcabat, 
et apud iiu• sa'pe depoii(;bat Doricam aiii|)iillam ; 
nuiic aiii('induodecimusf//es ast evqiioeuinininqiiuiii \i(li. 
iioiino alias qtiasdam delicias babcf , ct nostii oblifiis cbt? THEOCRITI IDYLLION ΙΠ. νυν μεν τοις φίλτροις καταθΰσομαι• αϊ δε τι κήαέ 
I60)vU7:v), τάν Άίοαο ττύλαν, ναΙ ΜοΤρας, άραςεΐ. 
τοϊά οί εν κι'στα χαχά φάρμακα φαμι φυλάσσεν, 
Ά^συριΌι, δέσποινα, παρά ςείνοιο μαΟοΤσα. 
άλλα τυ μεν ^αίροισα ποτ' Ώκεανον τοέπε πώλους , 
πότνι'• εγώ δ' οΊσώ τον έμον ποΌον ωςπερ υπεσταν. 
165 /5ίΤρε, ϋελαναία λιπαρο/ροε, /αίρετε δ' άλλοι 
άστε'ρες, εύκάλοιο κατ' άντυγα Νυκτός οπαδοί. Α1ΠΟΑΟΣ 

Η 
ΛΜΑΡΥΑΛΙΣ Η ΚΩΜΛΣΤΙ1Σ. 

ΕΙΔΪΛΛΙΟΝ Γ. 

Κο)υ.άσδι» ποτι ταν Άμαρυλλίδα , ται δε' μοι αίγες 
βο'σκονται κατ' ορός, και δ Τίτυρος αύτάς ελαύνει. 
Τίτυρ', Ιμιν το καλόν πεφιλαμε'νε, βο'σκε τάς αίγας 
και ποτι ταν κοάναν άγε , Τίτυρε • και τον ενόρ/ αν 
6 τον Λιουκον κνάκοινα 'Λυλάτσεο, μη τυ κορυψ•/). 

ώ /αρίεσσ' Άμαρυλλί, τί μ'ουκέτιτοΰτο κατ' αντρν; 
παρκύπτοισα καλΐϊς τον έρωτύλον^ ή ρά με μισείς; 

ή ^ά γέ τοι σιμός καταφαίνομαι εγγύΟεν ήμεν, 
νύμφα, και προγενειος; άπάγςασΟαί με ποιήσεις. 
III ήνίδε τοι οε'κα μαλα φε'ριο* τηνίϊ)Οε καΟεϊλον, 
ό) μ' έκεΤ,ευ καΟελεϊν τΰ • και αυριον άλλα τοι οισώ. 

Οασαι μαν θυμαλγες εμιν ά/ος " αιθε γενοιμαν 
ά Γίομβεΰσα με'/ ισσα και ες τεον άντρον ικοίμαν, 
τον κισσον διαδυςκαΐ ταν πτεριν, ά τυ πυκάσοη. 
15 νυν εγνοιν τον "Εριχτα• βαρύς θεός* ή ^α λεαίνας 
μασδον ε'Οηλαζε, δρυμω τέ νιν ετραφε μάτηρ, 
έ'ς με κατασμυ/ων και ες δστε'ον ά/ρις ίάπτει. 

ώ το καλόν ποΟορεΰσα , το παν λίθος" ο) κυάνοορυ 
νύ'Α^οί, προστττυςαί με τον αίπολον, ώς τυ φιλάσο). 
2(» εστί και εν κενεοΤσι φιλάμασιν άδεα τερψις. 

τον στε'οανον τΌ.αί με καταυτίκα λεπτά ποιήσεις , 
τον τοι εγο)ν, Άμαρυλλ'ι φίλα , κισσοΤο φυλάσσο), 
άμπλε'ςας καλύκεσσι χαι εύο'δμοισι σελίνοις. — 
Ο) μοι εγώ, τί πάΟο); τί δ δΰσσοος; ου/ υπακούεις; — 
25 τάν βαίταν άποδΰς ες κύματα τηνώ άλεΰμαι, 
ιοπερ τώς Ούννιος σκοπιάζεται Ολπις ό γριπεύς • 
καίκα δη 'ποΟάνω, το γε μάν τειν άδυ τε'τυκται. 
εγνων πράν, οκα μευ μεμναμε'νοι ει φιλε'εις με 
ουδέ το τηλέφιλον ποτιμαςάμενον πλατάγησεν, 
3υ αλλ' αυτως άπαλίο ποτι πά/εος εςεμαράνΟη. 
είπε και Άγροιώ τάλαΟε'χ κοσκινόμαντις , 
ά πράν ποιολογεΰσα παραιβάτις, ουνεκ' έγοι μεν 
τίν ^ος εγκειμαι , τυ δε' μευ λόγον οΰδένα ποιη. 
ή μάν τοι λευκάν διουματόκον αίγα φυλασσι», 
85 τάν με και ά ΙΜέρμνο)νος έριΟακΙς ά μελανό/ ρϋ)ς 
πίτεΤ, κα\ δωσίΤι οί , επει τύ μοι ενδιαΟρυπττ, 
άλλεταιδφΟαλμο'ςμευ ό δεξιός• αρά γ' ιδησίϋ nunc his philtris eum aggrediar ; sin autem perrexerit me 

(lolore afficere , Orci fores , pcr Parcas , pulsabit. 

lalia ei in cista mala venena dico ine servare, 

quiie ab Assyrio , ο domina , hospite didici. 

at tu vale et ad Oceanum verte equos, 

veneranda ; ego aiiteni feram meum desideriura sicut suscepl. 

vale, Luna nitida ; valete et alia 
sidera, qitce esds placidae ad currum Noctis comites. CAPUARIUS 

VEL 

AiMARYLLIS \EL COxMASTES. 

IDYLLION III. 

Vado coniastes ad Amaryllida, caprac autem mihi 
pascuntur in moiite , et Tilyrus eas agit. 
Tityre , mihi multo carissime , pasce capellas 
ct ad fontpm age, Tiiyrc; atque illiini liircuin 
Li!)ycuiu tanuni cave, ne tc cornu feriat. 

dnkis Ainarjlli , qiiid nie iion aiiiplius in lioc aufio 
prospeclans vocas aniaiorculum tuiun ? nuni forte me odisti ? 

mim libi simus\ideor expropiiiquo wie adspicicnti essc , 
ο nympha, etbarbapromissa? ut suspendain me facies. 

en tibi decem mala fero; illinc decerpsi, 
unde nic decerpcre jubebas tu ; et cras alia libi fiTam. 

vide qUiTSO acfrbum niiliidoloroni; ulinam fierem 
illasusiirransapicula ct in luiim antiuiii vciiirem, 
per bedciaiu penctrans ct (iliccra , qua tu coiitegeris. 

niinc iiovi Aiuorem : graMS deus; certe le;cn;ti 
raaramam siigebat , inquc saUibuseum educabaf luater, 
qui me violcntcr urens ad ossa adeo usque lirdit. 

ο puclla forma vcnusta , lota saxca ; ο ab nigris superciliis 
dccora] iiympha, ani|ilcctere inecaprarium, ut te osciiler. 
est etiaiii in inaiiibus osculis dukis voUiptas. 

coronain iit (Oiilinuo iniiiute disrorpam facies, 
quam tibi cgo, Aniarylli cara , cx licdera scivo, 
redimitam rosis et odoro apio. — 
hei niilii, quid agani? quid, mispr? non auscullas? — 

pdlicia lcvna exiita in fliiclus illiiic iiisiliain , 
«iide lliyiinos spcfulafiir Olpis piscator; 
atqiie si jain nioriar, id qiiidom ccrle tibi gratum fadum pst 

intcllcxi nuper, quiiin iiip percontante aii amarcs nip 
nciiue lelcpbilou , quod bracliio sc allevcrat , claruui soiiiim- 
edidit ,] sed tcmpre niolli a ciibito emarcoscebat. 

dixit etiain Agrtro vprum , cribraria vates, 
<pi;c ntiiuT spicas lcgfbat niPAsorcs siibspqiicii^, mn 
ti!)i todun rss»• dpdiluin , ff aiilPiii iiiliil mp ciirarc. 

lierdp libi albain (;pniplliparaiii t;iprniii spno, 
quam px mp ptiani >JiTmii(mis inpmnaiia illa nit;pllf\ 
pptit; et dabo ci.tiuoniaiii tu mibi Γa^turll facie. 

salit inilii ocuhis dpxlcr nn \idcbo ΘΚΟΚΡΙΤΟΤ ΕΙΛΪΛΛ10Ν Λ. αύτάν; οσευααι ποτ\ ταν -ίτυν ώδ' άττοκλινθεις , 
χαί XS U* ίσως ποτί5οι , Ιπει ούχ άδαμαντίνα εντί. 
to Ί•Γ7τοαε'νηζ , δχα δή ταν παρΟε'νον ηΟελε γαααι , 
ααλ' ενι νερσιν ελών δροαον άνυεν ά δ' Αταλαντίΐ 
ώς ίδεν, ώς εαάνη, ώς ες βαΟυν έίλατ' έρωτα. 

ταν άγε'λαν /ώ ιχάντις α-' "ΟΟρυος άγε Μελάιχπους 
Ις Πύλον ά δε Βίαντος εν άγχοίναισιν εκλίνθν, , 
46 [χάτηρ ά /αρίεσσα περίϊΐρονος Άλφεσιβοιας. 

ταν δέ xaXiv ΚυΟε'ρειαν εν ώρεσι [Ααλα νομεύοιν 
ούχ ούτως '"Ώδοίνις έτζι πλε'ον άγαγε λύσσας , 
ό'ςτ' ουδέ οΟίαενόν νιν άτερ μασδοΤο τιθητι ; 

ζαλωτος μεν εμ\ν δ τον άτροπον ΰττνον Ιαυων 
60 Ένδυμίων, ζαλώ δέ , φίλα γυναι, Ίασιωνα , 
2ς τοσστ,ν' εκύρησεν, δ'σ' ου πευσεΤσθε βε'βαλοι. 

άλγε'ω ταν χεφαλάν, τίν δ' ου μέλει, ουκέτ'άείδω, 
χεισεΰμαι δε πεσών, χαΐ τοι λυχοι ώδε μ' εδονται. 
ως μέλι τοι γλυχυ τούτο χατα βρο'χθοιο γένοιτο. 

ΙΝΟΜΕΙΣ. 

ΒΑΤΤΟΣ ΚΑΙ ΚΟΡΥΔΩΝ. 

f ΕΙΔΪΛΛΙΟΝ \'. 

ΒΑΤΤΟΣ. 
ΕΙπί μοι , ω Κορύδοιν, τίνος αί βόες ; ή ^α φιλώνδα ; 

ΚΟΡΪΔΩΝ. 
ουχ, άλλ' Αϊγωνος• βο'σχεν δε' μοι αύτίις εδωχεν. 

ΒΑΤΤΟΣ. 
η πά <l)i χρύβδαν τλ ποθέσπερα πάσας άμέλγεις ; 

ΚΟΡΥΛΩΝ. 
αλλ' δ γέρων ίιφίητι τα μοσ/ ία χήμε φυλάσσει. 
ΒΑΤΤΟΣ. 
b αύτος δ' ες τίν' άφαντος δ βο)κόλος ωχετο χωράν ; 
ΚΟΡΪΛΩΝ. 
ουκ άκουσας; άγων νιν εττ' Άλφεον ω/ετο Μίλων. 

ΒΑΤΤΟΣ. 
χαι πόχα τηνος ελαιον εν δφΟαλμοΐσιν δττοιπει; 

ΚΟΡΪΔΩΝ. 
οαντί νιν Ίΐραχληι βίην χαι χάρτος ερίσδειν. 

ΒΑΤΤΟΣ. 
χήμ' εφαΟ' ά μάτηρ Πολυδεύχεος ήμεν άμείνω. 
ΚΟΡΪΔΩΝ. 
ΙΟ χώ/ετ'ε/ων σκαπάναν τε και είκοτι τουτόΟε μαλα. 
ΒΑΤΤΟΣ, 
χείσαι yoi Μί)'ων και τώς λύκος αύτίκα λυσσην. 

ΚΟΡΪΔΩΝ. 
ται δααάλαι δ' αυτόν μυκώμεναι αιδε ποΟεΐίντι. 

ΒΑΤΤΟΣ. 
δειλαΐαί γ' ουται* τον βοικόλον ώς χαχόν ευρον. 

ΚΟΡΪΔΩΝ. 
r, ααν δειλαϊαί γε, και ούκε'τι λώντι νέμεσΟαι. 
ΒΑ,ΤΤΟΣ. 
15 τηνας μεν δη τοι τας πόρτιος αύτα λέλειπται 
τώστία. μη ττρωκας σιτίζεται ώςπερ ό τεττις; eam? cantabo ad piiiuiii hic recubans, 

et forsitan ine adspiciet , quoniain non adamantina est. 

Hippomenes , quum jain virginem vellet ducere , 
mala manibus gestans cursum peragcbat; et Atalanta 
utvidit, utinsaniit, ut in profundum ruitamorem. 

armentum eliam vates ab Otbry monle egit Melampus 
Pylum ; illa autem in Biantis amplexus ibat , 
niater formosa valde priidentis Alphesiboeae. 

pulcram autein Cythcicam iii montibus oves pascens 
non sic Adonis ad majorem concitavit furorem , 
ut ne mortuum quidem eum ab amplexu dimittat ? 

beatum praedico illiim, qui gravi somnosepultusjacet, 
Endymionem , bcalum , ο cara mulier, lasionem, 
qui tantum est consecutus , quantum non audietis profani. 

doleo capite , tibi autem non cura3 est. iion amplius canam, 
sedjacebo prolapsus, et hipi bic me devorabunt. 
dulcis mellis instar boc tibi per guttiir descenderet. 

PASTORES. 

BATTUS ET CORYDON. 
IDYLLION IV. 

BATTUS. [Pbilondae? 

Dic mibi, ο Corydon, cujus sunt bae vaccae? num forte 

CORYDON. 

non , verum ^gonis; pascendas autem mihi eas dedit. 

BATTUS. 

nuin lorte eas clam sub vesperum omnes emulges? 

CORYDON. 

imo senex submittit vitulos et me obsenat. 

BATTUS. 

ipse autetn absens bubulcus in quam abiit regionem ? 

COBYDON. 
non audivisti? eum abduxit ad Alpbeum Milo. 

BATTUS. 
etiam quando ille oleum oculis suis \idit ? 

OOEYDON. 

aiunt eum cum Hercule viribus et robore contendere. 

BATTUS. 

el me dixit matcr Pollucc esse pra3stantiorem. 

COBYDON. 

et abiit hinc cum ligone et viginti ovibus. 
BATTIJS. 

(nunc maximc greges aggrederentur) . 
vellem persuadciet Milo etiam lupis , ut illico furerent 

CORVDON. 

juvencae autem eum mugientes bince desiderant. 

BATTUS. 

miserse quidem hae ; pastorem quain malum nacto sunt I 

CORYDON. 
sane miserae, et non ampliiis volunt pasci. 

BATTUS. 
illiiis qiiidfin νίΙιιΙ.Έ soia tibi relicta siint 
ossa. iium qiiid rore vescitur sicul cicada? THEOCUITI IDYLLION IV ΚΟΡΥΛΩΝ. 

oO Δαν οί)Λοχα μεν viv επ' ΑΙίΐάροιο νουιεύο> 
χαΐ [Λαλακώ /όρτοιο χαλάν κά)μυθα oioo)u.i, 
άλλοχα 0£ σκαίρει το βαΟύΰκιον 0L'j.-Si Λάτυανον. 
ΒΑΤΤΟΣ. 
20 λεπτός μαν χώ ταύρος δ πυρ^ι/_ος. εϊθε λά/οιεν 
τοι τίο Λααττριάοα τοι δαμόται, οκκα θύωντι 
τοΕ "Ηρα, τοιονδε- καχοφράσαίον γαρ δ οαμος. 

ΚΟΡΥΛΩΧ. 
χα\ ααν ες στομάλιανον ελαύνεται ες τε τα Φυσχω , 
και ποτι τον 1Ν•/•αιΟον, οττα χαλά — άντα φύοντι , 
35 αίγίπυρος και κνύζα και ευά)θης μελίτεια. 
ΒΑΤΤΟΣ. 
φευ, φευ, βασεΰνται και ται βο'ες, ώ τάλαν Αιγών, 
εις Άιδαν, δχα και τυ καχας ήράσσαο νίκας', 
να συριγς εύρώτι παλύνεται, αν ποκ' επάςα, 

ΚΟΡΥΛΩΝ. 
ου τηνα γ', ου Νύμφας, επει ποτι Πισαν άφε'ρπο)ν 
30 δωρον εμίν νιν ελειπεν" εγώ δε τις ειμί μελικτάς, 
κηυ μεν τα Γλαύκας άγκρουομαι , ευ δε τα Πυρδω. 
αινε'ω• ά τε Κρότωνα χαλά πο'λις α τε Ζάκυνθος, 
και το ποταίοον το Λακίνιον, άπερ δ πύχτας 
Αΐγοιν δγδιόκοντα μόνος χατεδαίσατο μάσδας. 
35 ΤΓ,νεϊ και τον ταΰρον απ' ώρεος άγε πιάςας 
τας δπλας χτ^δωκ' Άμαρυλλιδι, ται δε γυναίκες 
μακρόν άνάυσαν, /ώ βοικόλος Ιςεγέλαξεν. 

ΒΑΤΤΟΣ. 
W ναείεσσ' Άμαρυλλί, μόνας σε'Οεν ούδε θΛνοισας 
λασευμεσΟ'• ίίσον αΤγες εμιν φίλαι , οσσον άπε'σβας. 
40 αιαΐ τω σκληρώ μάλα δαίμονος, ος με λελόγχει. ) 
ΚΟΡΥΛΩΝ. 
θαρσεΐν /ρη, φίλε Βάττε* χάγ' αυριον εσσετ' άμεινον. 
ελπίδες εν ζοιοΐσιν, ανέλπιστοι δε θανόντες, 
/ώ Ζευς άλλοκα μεν πεΟ,ει αίθριος , άλλοκα δ' υει. 

ΒΑΤΤΟΣ. 
Οαρσεω. βάλλε κάτωΟε τα μοσ/ία• τας γαρ ελαίας 
45 τον Οαλλον τροίγοντι τα δύσσοα, σίτΟ' δ Αεπαργος. 
ΚΟΡΥΛΩΝ. 
σίτ6' ά ΚυμαίΟα ποτι τον λόφον ούχ εςαχούεις; 
ήςώ, ναι τον Πάνα, χαχον τέλος αύτίχα οοχτίον, 
ει μή άπει τουτίοΟεν. ϊδ' αύ πάλιν ίίδε πορΟε'ρπει. 
είΟ' ην μοι ροικόν τι λαγωβόλον, ώς τυ παταςο). 
ΒΑΤΤΟΣ. 
60 Οασαί μ', ώ Κορυδο)ν, ποττώ Διό;• ά γαρ αχανΟα 
αρμοί μ' ώδ' επάτας' υπο το σφυρόν. ώς δε βαΟεϊαι 
ται άτραχτυλλίδες εντί. κακώς ά πόρτις ολοιτο. 
ες ταυταν ετυπαν -/ασμευμενος. ή ρά γε λευτσεις; 

ΚΟΡΥΛΩΝ. 
ναί, ναί, τοις δνΰ/ετσιν Ι/μ γε νιν άδε και αυτά. 
ΒΑΤΤΟΣ. 
&5 δ'σσι/όν ^στι το τύμμα και άλίκον άνδρα οαμασοει. 
ΚΟΡΥΛΩΝ. 
εις ορός ό'κ/' ερπ/,ς, μή άνάλιπος ερ/εο, Ηαττε• 
εν γαρ ορει ^άμνοι τε και ασπάλαθοι κομόωντι. COBVDON. 
ηοη per Joveni ; nunc eam ad .£saruju pasco 
et mollis foeni pulcrura fasciculum praebeo , 
nunc exsultat umbrosum circa Latymnum. 
BATTUS. 

macilentus sane et taurus kte rufus est. utinam nanciscan- 
tur] illius Lampriadac tribules, quando sacra faciunt 
Juiioni , talem ; nam malo animo est tribus. 
CORYDON. 

et 15 quidem ad paludis ostium agitur et in Physcmn 
et ad Nesetlium , in quam partem praeclara nascuntur, 
aegipyrus et conyza et odorata melitea. 

BATTUS. 
hen, h'u, ibuntet boves, ο miser Jlgon, 
ad Orcuin , quando etiam tu malam appetis victoriam, 
et fistula situ inducitur, quam olim corupcgisti. 
COBYDON. 

non illa , non per Nympbas , nara Pisam discedens 
dono niihi eain reliquit , ego autem non ultinius sinn can- 
tor.] et bene cano niodos Glaucac, bene etiam Pyrrhi. 
laudans cano : Croton est pulcra urbs et Zacyntbus 
et orientem versiis promonforium Laciniutn, ubi pugil 
^^gon octoginta solus devoravit liba. 
ibi etiam taurum a monte ducebat prehensum 
ungula et donavit Amaryllidi , puellae autem 
longum acclamarunt , et pastor risit. 
BATTUS. 

dulcis Amarylli , tui solius ne mortuae quidem 
obliviscemur : quantuin caprae mibi sunl cara;, tanfum tu 
mihi cara obiisti. ebeu durissimam sortem, quac niihi ob- 

CORYDON. fvenif. 

bono animo esse oportet, ini Battc : forsitan cras erit iiielius. 
spes est in vivis, expertes spei stint mortiii. 
etiam Jupiter modo serenns cst , niodo pluit. 

BATTUS. 
bono animo siim. jarta pedo siirsum vitiilos; nam olcai 
ramum rodunt perdili. apage liinc tu, Albe. 

COKYDOX. 
apage Cymxtlia ad tumulum ; non audis? 
vcniam, per Pana, malum tributum (ibi illico datunis, 
ni abis i>tinc. cn , itcrum lucccc accediL [pprcutercm ! 
utinani niilii prcesto cssct curvuin aliquod peduiu , ut te 

BATTUS. 
vide niP, ο Corydon, pcr Jovein ; nam spiiia 
niodo iin' liic saiiriavit siil) inallcolo. qiiam prorundae 
atractylides sunt ! inale pcrcat vitula ! 
liuic inhians sauciatus sum. num forte ccrnis? 

CORYDON. 
ita , ila , iini;uibns triioo «μιιι ; bic ot ipsa est. 
IIVTTUS. 

quam exiguus irtiis (juantimi viiiim perdomat! 

COUYDON. 
in inoiitein quuin abis, noli discaln-aliK in•, Batte; 
in monle cnii» ι hainiii ct genista• alnnl frondes. 10 ΘΕΟΚΡΙΤΟΥ EIAVAAION Ε. ΒΑΤΤΟΣ. 
είπ' άγε μ', ώ Κορύδων, το γερο'ντιον, ή ρ' ετι μυλλει 
τηναν ταν χυάνο^ρυν έρωτίοα , τας ποκ' εκνίσΟη ; 
KOMATAi. 
βο άχμάν, ω δειλαϊε* -ριόαν γε μεν αύτο; έ-ενΟων 
και ττοτΐ τα μάνδρα κατελάμβαναν άμο; ενηργει. 

βατίό:£. 

εύ γ', ώνΟρίιίπε φιλοΐΰα. το τοι γε'νος η Ιίατυρισκοις 
εγγυθεν η Πάνεσσι χακοκνάμοισιν έρίσδεις. ΟΑΟίΠΟΡΟΙ 

11 

ΒΟΥΚΟΑΙΑ:ί:ΤΑΙ. 

ΕΙΛΪΛΛΙΟΝ Ε'. 

ΚΟΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΑΑΚΩΝ. 

ΧΟΜΑΤΑΣ. 
Λίγες ^μαί, τηνον τον ποιμένα τον ^υβαρίταν 
φεύγετε τον Αάκωνα" το μευ νάκος εχΟίς εκλεψεν. 

ΛΛΚΩΝ. 
ουκ i-o τας κράνας σίττ' άμνίδες; ουκ εσορητε 
τον μευ τίιν σύριγγα ττρωαν κλεψαντα Κομάταν; 
ΚΟΜΑΤΑΣ. 
6 ταν τοίαν σύριγγα; τυ γαρ ττοκα , οωλε Σιούρτα , 
έκτάσα σύριγγα ; τί ο' ούκέτι συν Κορύδωνι 
αρκεί τοι καλάμας αύλον ποπ~ύσδεν ε^Όντι; 

ΛΑΚΩΝ. 
τάν μοι εδιοκε Αύκοιν, ο)λεύΟερε. τιν δε το ττοΊον 
Αάκοιν Ικκλε'ψας ποκ' εβα νάκο;; είπε Κοματα• 
10 ουδι γαο Εύμάρα τίο δεσπο'τα ής τοι ένεύδειν, 
ΚΟΜΑΤΑΣ. 
το Κροκυλος μοι έδωκε, το ποικίλον, άνι'κ' έ'Ουσεν 
ταΐ; Νύμοαις ταν αίγα* τυ δ', (ο κακέ, και το'κ' ετάκευ 
[ΐασκαίνο)ν, και νυν με τα λοίσθια γυμνον έ'Οηκας. 

ΛΑΚΩΛ, 
0U μάν, ου τον Πάνα τον άκτιον, ου σε γε Arixcov 
15 τ3ιν βαίταν άπέδυσ' ό Καλαίθιδος, η κατά τηνας 
τας πέτρας, ώνΟρωπε, μανεις ες ΚραΟιν άλοίμαν, 

ΚΟΜΑΤΑΣ. 
ού μαν, ου ταύτας τα; λιμνάδας , ώγαΟέ , Νύμφας , 
αϊτέ μοι Ό-αοι τε και ευμενέες τελέΟοιεν, 
ού τευ ταν σύριγγα λαΟο?ν έκλεψε Κομάτας. 
ΛΑΚΩΝ. 
20 αί "01 πιστεύσαιμι , τα Δάφνιδος αλγε' άροίμαν. 
ίλλ' ο>ν αίκα λτ,ς ερι^ον Οέμεν, εντί μεν ουδέν 
ίερο'ν, άλλα γέ τοι διαείσομαι, έ'στε κ' άπείπτις. 

ΚΟΜΑΤΑΣ. 
υ; ποτ' ΆΟαναι'αν εριν νίρισεν. τ,νίδε κείται 
ώριφο;• αλλ' άγε και τΰ τον ευβοτον άμνον εοειδε. 
ΛΑΚΩΝ. 
Χ, jc«t πώς, ώ κιναδεΰ, τάδε γ' εσσεται ες ίσου άμμιν ; BATTUS. 
dic agemihi, oCorytlon, illuinsenecionem, nuni adhucmo- 
lit] illain iiigro supcrcilio amicuiani, qiiam olim deperihal.^ 

CORYDON. [bam 

ctiam nunc , ο bone ; nuper quidem certe ipse intervenie- 
et ad slabulum eutn deprfliendebam quum in ipso opereesset. 

BATTUS. 
bene quidem, ο liomo lascive ! tuo genere aut cum Satyrisci» 
proxime aut cuni Panibus, qui capraria crura habent, certas. YiATORES 

SEU 

BUCOLIASTiE. 

IDYLLION V. 

COMATAS ET LAGON. 

COMATAS. 
Capell.ie me.x, istum pastorein Sybaritam 
fugite Laconcm : pellein meam beri furatus est. 

LACON. 
quin a fonte, beus! agn.x? noti videtis 
uluiii qui mibi fistulam miper luiatus est, Comatam? 

COMATAS. 
qualeni fisfulam? tu enim uuiquam, serve Sibyrtre, 
tibi coniparasti iistiilain ? (luid aiitem non amplius cum Cory- 
done] satis est tibi arundinis cannula sibilare? 

LACON. 
quam mihi dedit Lycon, ο ingenue. tibi vcro qiialcni 
Lacon furatus umquani abiit pcllem ? dic Comata ; [rct. 
nam ne Lumarae quidem hero tiio erat pcllis in qua dormi- 

COMATAS. 

qnam Crocylus mihi dedit, maculosam , qmim sacrificasset 
Nyniphis capram ; tu vero, ο improbe, et tuiic coiitabescebas 
livoic, ct nunc me denique exuisti. 

LACON. 
non profecto, non per Pana litoialem, non te I.acon 
pclle exuit filius Caljctbidis, aut de liac 
rupe, amice, furore corroplus in Crathin dcsiliain. 

COMATAS. 
non profccto, non por basce palusties, ο bonc, Nyniplias, 
quae milii propitia; et bfinevoliTo sint! 
non tuam ii.slulain clam fuialus est Comatas. 

LACOiV. 
si tibi crederem , Daplmidis dolores in nie siisciperem. 
at nunc si vis liaiduin deponere , ( est cnim nihil fvictiis 
sacrum,) age, tecuin cantandocertabo, doiicc reciisaveris 

COMATAS. 
sus cum Minerva certamen susccpit. en dcpositus cst 
li<'jcdiis : age vero eliain tu piiiguem agnuni depoiie. 

LACON. 
et quomodo, ο aslute, ha;c erunt cx aiquo nobia? THEOCRITI IDYLLION V. τις τρίχας άντ' ερίων εποκίςατο; τίς δέ παρευσας 
αιγος πρωτοτο'κοιο καχαν κυνα οηλετ' άιχε'λγειν: 

ΚΟΜΑΤΑΣ. 
οςτις νικασεΤν τον πλατίον όκ τυ πεποίθεις , 
σφας βομβε'οιν τε'ττιγος εναντίον, άλλα γαρ ου τοι 
30 ώρι-ύος ισόπαλης, τυίο' ό τράγος ούτος, εοισδε. 
ΑΑΚΩΝ. 
μη σπεΰδ'• ου γαρ τοι -υρι θάλ-εαι. άδιον άση 
τειδ' υπο ταν κότινον και τάλσεα ταύτα καΟίςας. 
ψυ/ρον ΰδορ τουτεϊ καταλείβεται- ωδε πει^ύκει 
ποία yoL στιβάς άδε, και ακρίδες ωδε λαλευντι. 
ΚΟΜΑΤΛΣ. 
35 αλλ' ου τι σπεύδω• μέγα δ' α/Οομαι , ει τυ με τολαης 
ομμασι τοΊ'ς δρΟοΐσι ποτιβλε'πεν, ον ποκ' εοντα 
παιδ' ετ' εγών εδίδασκον. ιδ' ά /άρις ες τί ποΟ' έ'οπει. 
θρε'ψαι και λυκιδεΐς, θρε'ψαι κύνας, ώς τυ φάγωντι. 

ΑΑΚΩΝ. 
και πο'κ' εγώ πάρα τεΰς τι μαθών καλόν η και άκουσας 
40 με'μναμ' j ώ φθονερον τί» και άπρεπες ά'^ορίον αϋίτοίς. 
ΚΟΜΑΤΑΣ. 
άνίκ' έπύγιζον τυ, τυ δ' άλγεες• αϊ δέ /ίμαιραι 
αϊδε κατεβλη/ώντο, και δ -ρ•ί•(θζ αύτας ετρΰπη. 

λακωχ. 

μη βάΟιον τηνω πυγίσματος, υβε , ταφείης. 
άλλα γαρ ερ -i' ojo', ερπε , και ίίστατχ βο;κολιαςη. 

κωματας. 

45 ούχ ερψίϋ τηνεϊ• τουτεϊ δρυες, ώδε κυπειρος, 
ώδε καλόν βομβευντι ποτΐ σμάνεσσι αέλισσαι• 
ενΟ' ύδατος ψυχρίο κραναι δύο* ται δ' επ\ δε'νδρει 
βρνι/ες λαλαγεΰντί" και ά σκιά οϋδεν δμοία 
τα πάρα τίν βάλλει δέ και ά πίτυς υψο'θε κοινούς. 
ΛΑ Κ ΩΝ. 

60 ή μ^ν άρνακίδας τε και ειρια τεΐδε πατήσεις , 
αίκ' ενΟης, ΰπνω μαλακοίτερα- ται δέ τραγεΐαι 
ται πάρα τιν οσδοντι κακο)τερον η τύ περ οσδεις. 
στασίο δε κρατήρα με'γαν λευκοΐο γάλακτος 
ταΐς Νύμ^αις, στασώ δέ και άδε'ος άλλον ελαίο). 
ΚΟΜΑΤΑΣ. 

65 αι δε' κε και τυ μολης, άπαλαν πτε'ριν OJδε πατησεΤς 
κα\ γλάyoJv' άνΟεΰσαν υπεσσεΤται δε /ιμαιραν 
δε'ρματα των πάρα τιν μαλακιότερα πολλάκις άρνών. 
στασώ δ' οκτώ μέν γαυλιος τίο Πανί γάλακτος, 
δκτώ δέ σκαφίδας μέλιτος πλε'α κηρι" ε/οίσας. 
ΑΛΚΩΝ. 

C() αυτόθι μοι ποτε'ρισδε κα\ αΰτόΟε [ϊωκολιάσδευ• 
ταν σαυτώ πατεο)ν iyz τας δρύας. άλλα τίς άμμε 
τις κρινεϊ; αιΟ' ενΟοι ποΟ' ό βιοκόλος ώδ' ό Λυκο')πας. 

ΚΟΜΑΤΑΣ, 
ουδέν εγώ τηνοι ποτιδεύομαι- άλλα τον άνδρα , 
αι λης, τον δρυτόμον βωστρήσομες, βς τας ε'ρείκας 

C3 τηνας τας πάρα τιν ςυλο/ίσδεται* εντι δέ Μορσοιν. 
ΑΛΚΩΝ. 
βο)στρϊΊ>)μες. 11 quis pilos pro lana fotondit ? quis , quando adest 
capella primipara, turpem canem vult mulgere? 

C05IATAS. 
quicunquecon/irfi^iesuperaturuin esse altenim, ut lii confi- 
dis,] vespa susurranscontra cicadam. at enim quum non tibi 
li.xdus par siC, hic hircus iste, contende. 

LACON. 
ne festina ; non enim sanc igni ureris. suavius cantabis 
ubi liic sub oleastro in neniore lioc conscderis. 
gelida aqiia Iiic dcnuit , liic crescit 
lierba et stratum hoc, et locuslic hic garriunt. 

COMATAS. 
atqiii non fcsfino; sed admoduin molcste fero, quod tu me 
audcs] oculis rectis infiicri , qiiem olirn , quum esses 
puer adhuc, ego docebam. en gratia quo tandetn rccidit! 
nutri et lupos calulos, nutri canes, ut te devorent. 

LACON. 
Pt quando ego abs te boni quid didicisse vel etiam auJivisse 
niemini? ο tu tantum mvide et inepte bomuncio. 

COMatas. 
qiniin pradicabam te, tuque dolebas ; capeilaj autera 
istae balabant, et caper eas terebrabaf. 

LACON. 
ne profundius illa paedicatione , ο gibbose, sepeliaris. 
sed accede liuc, accede, ct postremuni bucolice rantabis. 

COMATAS. 
non acecdam istuc ; hic siait quercus , Iiic cyperus cst, 
bic suaviter siisurrant circuin alvearia apes; 
liic aqua; gelidai fontes duo; in arbore autem 
volucres garriunt ; umbra quoqiie nibil siniilis 
illi apud te; dejicit vero etiani piuus ex alto nuces. 

LACON. 
profecto pelles agninas ct laiiain hic calcabis, 
si vcneris, sonino mollioroni ; pollos aiiteiu hircinre 
apud te olcnt pcjiis, quam tutc olcs. 
slatuam cratera niagnuin candidi lactis 
Nyinpbis, stafuain etiain allonim dulcisolei. 

COMATAS. 
sin ctiain 1» vpnoris, (oncraiii lilicrin hic calcaltis 
ct pnlrgiiiin llorons; tiiin stil»s|(nu'iitiir capraruin 
pcllcs miilto inolliorcs istis agiiiiiis apud tc. 
statiiaiii oclo nuilclralia Paiii lactis 
octoquc cMiibia incllis plenos favos conlincntia. 

LACON. 
istinc moriiin (•οιιΙ(•ιΐ(Ι«• cl istinc (\ΊΓΐη(•π raiip; 
tmiin ipsiiis soliiin ( alcaiis lcn." <ρι••ι cii-i. scd (piis nos 
quis judital)it ? utiiuiin hiic actcdat lioiim paslor ille Lvfdpr*, 

COMATAS. 
nibil ogo illiini roqiiiro; sed illuiii \irum , 
si vis, li^iiiciilain advorabimus, qiii crkas 
istas apud tc colli^il : ol .MorM»n. 
LACON. 
vweiiius. 12 WKOKPJTOV ΕΙΑΥΛΛΙΟΝ Ε. ΚΟΜΑΤΑί. 
Tj χάλει ν IV. 

ΛΑΚΩΝ. 

ίθ', Ο) ξένε , μικκον άκουσον 
τείδ' IvOtov αυιαες γαρ ερίσοοιιες, δςτις άρείων 
β(οκολιαστά; έση. τυ δ' ώγαθέ αττ εαέ ΪΜορσων 
εν ysipiTi κρίν•/•,ς, μτ,τ' ών τΰ γα τοΐίτον όνάσ/,ς. 
ΚΟΜΑΤΑΣ. 
-y ναί, ττοτι ταν Νυμφαν, Μόρσων <ρίλε, μήτε Κομάτα 
το πλεΌν ίΟύνης , μητ' ών τυ γα τω5ε χαριςη. 
άοε το•. α. ποίμνα τώ θουρίιο εστί Ιϋιβύρτα , 
Ευμάοα οέ τας αίγας δρ^ς, φίλε, τώ Συβαρίτα. 

ΛαΚΩΝ. 
μη τύ τις ήροίτη, ποττίο Διός, αίτε Σιβύρτα 
75 αϊτ' εμο'ν εστί , κάκιστε , το ποίμνιον ^ ώς λάλος έσσί. 
ΚΟΜΑΤΑΣ. 
βε'ντισΟ' ούτος, εγώ μεν άλαθί'α πάντ' αγορεύω 
χούοεν χαυ/ε'ομαι• τυ γε μαν φιλοκε'ρτομο'ς εσσι. 

Λ ΑΚΩΝ. 
εΐα λε'γ' ει τι λε'γεις, και τον ξε'νον ες πάλιν αύθις 
ζώντ' ά':/ες• ώ ΙΙαιάν, ή στοιμύλος ήςΟα, Κοματα. 
ΚΟΜΑΤΑΣ. 
8ο ται Μωσαί με Φίλεΰντι πολύ πλέον η τον άοιδο'ν 
Aavviv" εγώ ο αυταΐς ^ιμάρως ουο πράν ποκ' εΟυσα. 

ΑΑΚΩΝ. 
χα\ γαο εμφ' Ώπο'/.λο)ν φιλεει μέγα , και καλόν αύτώ 
χοιον εγώ [ϊο'σκο). τα οέ Κάρνεα και οή εοε'ρπει, 

ΚΟΜΑΤΑΣ. 
πλαν δύο τας λοιπας διδυματόκος αίγας άμέλγο^ , 
μ , και μ' άπαΐςποΟορεΰσα, τάλαν, λέγει, αυτός άμέλγεις^ 
ΑΑΚΩιΧ. 
'^ευ , οευ , Λάκιον τοι ταλάροις σχεδόν είκοτι πληροί 
τυρώ και τον άναβον εν άνΟεσι παΤδα μ.ολύνει. 

ΚΟΜΑΤΩΣ. 
βάλλει και μάλοισι τον αίπο'λον ά Κλεαρίστα 
τας αίγας παρελαντα και άδυ τι ποππυλιάσδει. 

ΛΑΚΩΝ. 
κήμέ γαρ ό Κρατίδας τον ποιμένα λεΐος υπαντών 
ζ„ έκμαίνει• λιπαρά δε παρ' αυχένα σείετ' εΟειρα. 
ΚΟ.ΜΑΤΑΣ. 
αλλ' ου σύμβλητ' εστί κυνοςβατος ούδ' άνεμοΊνα 
προς ρόδα, των άνδηρα παρ' αίμασιαισι πεφύκει. 

ΛΑΚΩλ. 
ουδέ γλρ ούδ' άκυλοις δρομαλίδες• αί μεν ε/οντι 
yi λεπρον άπο πρινοιο λεπυριον, αί δε μελιχραί. 
ΚΟΜλΙΆΣ. 
χήνώ μεν δωσώ τα παρΟενω αύτίκα '^,άσσαν 
εκ τας άρκεΰΟο) καΟελον/• τηνεϊ γαρ εφίσδει. 

ΛΑΚίί.ν. 
αλλ' έγώ £ς /λαΐναν μαλακον πόκον, όππο'κα πέςο) 
τ4ν οιν τίιν πελλάν, Κρατίδα δωρησομαι αύτο'ς. 
ΚΟΜΑΤΑΣ, 
,,κ,σιττ' από τας κοτίνω ται μηκάδες• (»δε νέμεσΟε, 
ώς το καταντες τούτο γί(•)/θ'ώον, άτε μυρΐκαι. COMATAS. 

tu voca euin. 

LACON. 

age, amice, paulispcr auscuKa 
luic accedcns ; nos enim certamus , uter melior 
bucolicus cantor sit. tu autcm , care Morson , neque me 
per gratiam judices, neque vero hunc adjuveris. 

COMATAS. 
ita , per Nymphas , Morson aniice , neque Comatae 
plus juris tribuas , neque vero huic gratificeris. 
iste libi oviiim grex est Thurii Sihyrtoe, 
Eumarffique capras vides, carissime, Sybarita;. 

LACON. 

num te quis interrogabat , per Jovem , utrum Sibyrta 
an meus esset grex , iraprobissime ? quam garrulus es I 

COMATAS. 
bcus tu , optime , equidem vera omnia praedico 
neque me jacto ; tu quidem certe mordax es. 

LACON. 

eia dic si quid dicis, et amicuin rursns 

vivum diinitte. ο Apollo, profectoyam loquax eras, Comata. 

COMATAS. 
Musaj me araant multo magis quam cantorem [ctavi. 

Dapbnidem ; ego autcm iis capras duas nuper aliquando ma- 

LACON. 
etenim me Apollo amat magnopcre , et pnlcrum ei 
arietem ego pasco. Carnea enini jam imminent. 

COMATAS. 
praeter duas , reliquas capras gemelliparas niulgeo , [ges? 
et me puella adspiciens, ah miser, inquit, lu ipse {sobis) mul- 

LACON. 

ah , ah , Lacon tibi calathos ferme viginti implet 
caseo ct puerum inipiibercm in rosis ia deliciis babet. 

COMATAS. 
pelit et malis caprarium Cleaiista 
capras praeteragenlcm et suaviter exsil)ilat. 

LACON. 
namque me Cratidas pastorera imberbis ultro occurrens 
iii fuiorem agit ; nitida autem ei circa collum volat c*saries, 
COMATAS. 

at non potest conferri rnbus caninus neque anemone 
cum rosis, quarum areolae juxta sepes nascuntur. 

LACON. 
neque enim cum glandibus poma montana ; illa? babent 
asperum ab ilice corticem , b.xc sunt nieUita. 

COMATAS. 
et ego qiiidem dabo piiella; illico palnmbem 
ex junipeio captain; ibi cniin incubat. 

LACON. 
at pgo ad Ixnam inollem lanani , qiiando totondero 
ovem luscam, Cratidae ipse donabo. 

COMATAS. 
ai)agil(> ab olcastro capell.ir;; liic pascimiiii, 
ad (1<( livcnilmnc collcm, qiiam partcm versiisiWMiniyrkie. THEOCRITI IDYLLION V. 13 Λ ΑΚΩΝ. 

ουκ άπο τας Βρύο:; ούτος ό Κώναρος α τε Κυναίθα; 
ΓουτεΤ βοσκησεΐσΟε τ.οτ άντολάς, ώς δ Φάλαρος. 

κοματας. 

εντι δε μοι γαυλος κυπαρίσσινος, εντιοέ κρατ/^ρ, 
ΙΟδεργον ΙΙραςιτίλευς• τα παίδι δε ταΰτα ουλάσσο). 
ΛΑΚΩΝ. 
^άμΤν εστί κυο^ν φιλοττοίμνιος, 3ς λύκος αγ/ει, 
δν τω — αιδι δίδιο[Αΐ τα θηρία ττάντα διοικειν. 

ΚΟΜΑΤΑΣ. 
ακρίδες, at τον φραγαον υπερπαδητε τον άαον, 
μ•η μευ λωβασεΐσθε τας άιΛπε'λος• εντι γαρ άβαί. 
ΛΑΚΩΝ. 
ΐίοτοι τέττιγες όοητε τον αιπο'λον ώς ερεθίζω. 
οί)τω /υαε'ς 6r,v ερεθίζετε τώς καλααευτάς. 

ΚΟΜΑΤΑΣ. 
μισέω τας δασυκε'ρκος άλώττεκας, αΐ τα Μίκωνος 
οΊει φοιτώσαι τα ποθέσπερα ^αγίζοντι. 

ΛΑΚΩΝ. 
και γαρ εγώ αισέω τώς κανΟάρος , ot τα Φιλύ)νδα 
ϋδίτΰκα κατατρώγοντες υπανε'αιοι φορέονται, 
ΚΟΜΑΤΑΣ. 
ή ού αε'ανασ' οκ' Ιγιό τυ κατηλασα , και τυ σεσαοώς 
ευ ποτεκιγκλίζευ και τας δρυός ειχεο τηνας ; 

ΛΑΚΩΝ, 

τούτο μεν ού μέαναααι • δ'κα μαν τεΐδέ τυ δησας 

Εύμάρας εκάΟαρε καλώς μάλα, τοΰτο' γ' ίσαμι. 

ΚΟΜΑΤΑΣ. 

12θ'»(δη τις, Μο'ρσων , πικραίνεται• η ούχι παρητΟευ; 

σχίλλας ιών γραίας άπο σάαατος αυτίκα τίλλοις. 

ΛΑΚΩΝ. 
κήγώ μαν κνίζω, Μο'ρσων, τινά• και τυ δε λευσσεις. 
Ινθών ταν κυκλάμινον ορυσσέ νιν ες τον "Αλεντα. 

ΚΟΜΑΤΑΣ. 
Ίμε'ρα άνθ' ύδατος ρείτω γάλα, και τυ δε, ΚραΟι, 
|25οινω πορς-ΰροις, τα δε τοι σία καρπον ενείκαι. 
ΛΑΚΩΝ. 
^είτοι /ά Συβαρΐτις εμιν μέλι, και το πο'τορΟρον 
ά πατς άνθ' ύδατος τα κάλπιδι κηρία βάψαι. 

ΚΟΜΑΤΑΣ. 
τοι μεν Ιμαι χύτισόν τε κα\ αιγιλον αίγες εδοντι , 
και σ/οΐνον πατέοντι και εν κομάροισι κΐ'ονται. 
ΛΑΚΩΝ. 
Ι3οταϊσι δ' εμαΤς δίεσσι πάρεστι μεν ά μελίτεια 
φε'ρβεσΟαι, πολλός δε και ώς ρόδα κισσός επανΟει. 

ΚΟΜΑΤΑΣ. 
ουκ εραμ' 'Λλκίππας, δτι με πραν ουκ εφιλασεν 
των WTOJV καΟελοΐσ' ό'κα οί ταν φάσσαν εδοικα. 

ΛΑΚΩΝ. 
αλλ' εγώ Εύμτ'δευς εραμαι με'γα • καΐ γαρ ίκ' αύτώ 
Ι3&ταν σύριγγ' ώρεςα, καλόν τί με κάρτ' ε^ίλασεν, 
ΚΟΜΑΤΑΣ. 
ου θεμιτον, Λάκων, ποτ' άτ,δόνα χίσσας ερίσδειν, 
ούδ' εποπας κύκνοισι• τυ δ', ω τάλαν, ε'σσί ςριλε^Οης. LACON. 

quiii a quercu licus lu Conare et Cynaetha? 
liic pascemini ad orientem , sicut Plialanis. 

COMATAS. 

est rnihi mulctra cuprcssina, est crater, 
opus Praxitelis; puellac autem haec asservo. 
LACON. 

et nobis est canis custos gregis , qui lupos strangulat , 
quem puero dabo , ut omnes feias persequatur. 

COMATAS. 

locusta; , quae sepem transilitis nostram , 
ne milii la?dite vites ; sunt enira pubcscentes, 

LACON. 
cicadae , videte caprarium ut iirito ; 
sic etiam vos scilicet irritatis messores, 

COMATAS. 
odi vulpes caudas villosas liabentes , quae Miconis fi"ncfl??i 
semper frequentantes vesperi baccas uvarum decerpunt. 

LACON. 
etenim ego odi scarabaeos , qui Philonda; 
ficus absumentes vento sublevali feruntur. 

COMATAS. 
num non meministi , quum ego te percussi , tiique ciini libi- 
dinoso risu] pulcre lumhos raovebas et quercui adli?crebas 
LACON, [huic? 

hoc quidem non meraini ; quum vero bic te alligatiim 
Eumarasdepexuitadmoduin pulcrc, lioc quidem iiovi. 

COMATAS. 
jam quispiam stomachatur, Morson ; nonne subsensisti? 
abeas et scillas cx sepulcro anus aliciijus illico evellas. 
LACON. 

et ego sane quempiam pungo , Morson ; tu vero vides. 
abi ad cyclaminum et effode eam ad Halentem. 

COMATAS. 
Himera pro aqua fluat lacte, tuque; ο Crathi , 
vino abundanter iluas, et sia Iructus ferant ! 

LACON'. 
fluat et/o?is Sjbarilis niilii mclle, atque manc 
puella pro aqua immersa situla favos bauriat ! 

COMATAS. 

me.ie quidoin capellae cytisum et a-gilum coincdunf , 
et juncum calcant ct iii arbiiteis froudibus procumbiint. 

LACON. 
ovibus autpin meis siippelit niclitca, 
qua pascantur, copiosa voro cliaiu ut rosje bederaefnorescit. 

COMATAS. 
non amo Alcippcn , qiiod inc ηιι\)ΓΓ non oMiilata osl 
auribus prebcn-tU, ubi ei pahiinbem dederain. 

LACO.N. 
at ego Eumedem amo niagnopore ; etenim ubi ci 
ristulam porrexeram, bollissiine mcosculalusest. 

COMATAS. 

non Tas, Lacon , cum lii:>ciuia pitas cDntendrre , 
I neqiic iipnpas cura cygnis ; tu vero, ο miscr, t-e conlenliosus. 14 ΘΕΟΚΡΙΤΟΥ ΕίΑΥΛΛΙΟΝ q. ΜΟΡΣΩΝ. 

παύσασθαι κε)>ομαι τον ποιαε'να. τιν δϊ', Κοαδτα, 
έωοεΐται Μορσων ταν άανίοα* κχι τυ Si Ούσας 

ΗΟταΤς Νύαφαι; Μορσωνι χαλον κρέας αύτίχα ;τεα1/ον. 
ΚΟΜΑΤΑΣ. 
τεα-Αιω, ναι τον Πάνα. οριαάσσίο ττασα τραγίσκων 
νυν άγελα • κήγώ γαρ ίο' ώς }Α£γ« τοΰτο xay αςίο 
χατ:ώ Λάχωνος τω ποιαενος, δττι ποκ' ηοη 
άνυσάμαν ταν άα.νο'ν• ες ώρανον υυιμιν άλεΰααι. 

Ιϋαΐγες εμαι ΟαρσεΤτε κερου/ίοες• αυριον υαμε 
ττασας ε'γώ λουσώ 2^υ6'αρίτιδος ενοοΟι κράνας. 
ούτος δ λευκι'τας δ χορύζτιλος , ει τιν' ό/ευσεις 
ταν αίν(ον, ολασσώ τυ, πριν ή γ' έαέ καλλιερηται 
ταΤς Νύμ-^αιςταν άμνον. οο' αύ πάλιν άλλα γενοίμαν, 

Ι5<)αί uri τυ ολάσσαιαι, Μελάνθιος άντι Κοαάτα. ΒΟΓΚΟΑΙΑΣΤΑΙ. 

ΕΙΛΤΑΛΙΟΝ ς'. 

ΔΑΜ01ΤΛ2 ΚΑΙ ΔΑΦΝΙΐ:. 

Δαμοίτας /ώ Δάφνις δ βωχο'λος εις ένα /ωρον 
ταν άγέ)>αν — οκ', Αρατε, συνάγαγον ής δ' δ μεν αυ- 
χυ^^ος, δ δ' ήμιγένειος* επι κράναν δε τιν' άμφω [των 
Ισδο'μενοι Οε'ρεος μέσω άματι τοιάδ' άειδον. 
b ττρατος δ" άρςατο Αάφνις, ετ:ει και ττρατος ερισοεν. 
ΔΑΦίνίΣ. 
βάλλει τοι , Πολυ:ραμε, το ποίμνιον ά Γαλάτεια 
μάλοισιν , δυςε'ριοτα τον αιττο'λον άνδρα καλεΰσα • 
χαι τύ νιν ου τζοΟο'ρηςθα τάλαν, τάλαν, άλλα κάΟησαι 
άδέα συρίσδων. πάλιν όίδ', ίδε, ταν κυνα βάλλει, 

10 ά τοι τοΕν δίο)ν έπεται σ'λ.ο~ός • ά δε βαύσδει 
ει; άλα δερκομε'να , τίι δε' νιν καλά κύματα csatvsi 
ασυ/α κα/λάζοντος επ' αιγιαλοΤο Οέοισαν. 
οράζεο μή ταςπαιδοςεπι κνάμ.αισιν δρούση 
έ; άλδς έρ/ομε'νας, κατά δε /ρόα καλόν άμύς-/]. 

15 ά δέ και αύτοΟε τοι διαΟρύπτεται, ώς απ' άκανθας 
ται χαττυραΊ χαϊται, το καλδν θε'ρος άνίκα φρύγει, 
χαι οεύγει φιλέοντα χαι ου φιλεοντα διοικεί, 
χαι τον άπο γραμ.μ.ας κινεί λίΟον • ή γαρ ερο^τι 
πολλάκις, ο) ΙΙολύύαμε, τα μή καλά καλά πε'-^ανται. 

20 τω δ' έπι Δαμ.οίτας άνεβάλλετο χαλον άείδειν, 
ΔΑΜΟΙΤαΣ. 
είδον , ναι τον Πάνα , το ποιμνιον άνίκ' εβαλλεν, 
κού μ' ε)>αΟ', ου τον εμον τον ένα γλυχύν, 6y ποΟόρημι 
ές τε'λος• αύτίιρ δ μάντις δ Τηλεμος ε/Ορ' αγορεύων 
ε/Ορά φεροιτο ποτ' οίκον, ίίπως τεκε'εσσι ςιυλάςη. 

25 άλλα και αύτος έγω κνίζο)ν πάλιν ου ποΟόρ/,μι, 
αλλ* άλλαν τινά ιραμι γυναϊκ' ε/εν • ά δ' άίοισα 
ζαλοι μ', Ο) Παιάν, και τάκεται , εκ δε θάλασσας 
οΊστρ/ϊ παπταίνοισα ποτ' άντρα τε και ποτι ποίμνας. 
οϊγβ δ' ΟλαχτεΤν νιν και τα κυνί• χαΐ γαρ ίκ' ήροιν MORSOJi. 
cessarejubeo pastorcm. tibi vero, Comata, 
dat Morson agnani ; luque , ubi sacriiicaveris 
Nymphis, Morsoni pulcram carnera illico mitlito, 

COMATAS. 
milfam, ita pcr Pana. frcmito pra? gaudio oiniiis hircomm 
nunc grex ; et ego vide quantum cachinnum tollam 
contra Laconcm pastorem , quod aliquando jam 
lucratiis suin agnaiii; ad coclum vobis exsultabo. 
capellae me.ie cornigerac bono aiiinio estc ; cras vos 
oiiincs cgo lavabo in Sybaritide fonte. 
heus tu albe cornupcta , si qiiam aggredieris 
caprarum , percutiam te , priusqiiam immolavero 
>'yniphis agnam. en! hic rursus; atqui fiam, 
ni te percutiam, Melanthius pro Comata. BUCOLiCI CANTORES. 

IDYLLION VI. 

DAMOETAS ET DAPHNIS. 

Damoetas et ille Dapbnis bubulcus in unutn locum 
gregem aliquando, Arate, compulerunt; erat alter eorum 
flavus, alter baibatiilus; et ad fontem quemdam ambo 
sedentes sestate medio die talia canebant. 
prior autem incepit Dapliuis , quoniam et prior provocarat. 

DAPHNIS. 

petittibi, Polypheme, gregem Galatea 
malis, torpidum ad amorem caprariumvocans; 
atque tu eam non adspicis , miser, miser, sed sedes 
suaviter fistula cantans. en rursus illic canem petit , 
quse te sequitur ovium custos; quae latrat 
in mare prospectans, eaniqiie (canem) pulcrifluctus osten- 
dunt] leniter murmurans per litus currentem. 
vide ne puellae in crura irruat 
e mari egredienlis, neve corpiis pulcrum laedat. 
illa vero etiam sua sponte delicato corporis motu incedit, 
sicut carduorum] aridi pappi , quando pulcra aestas torret , 
et fugit amaiUem et non amantem conscctatur, 
et a liiiea movet lapidem ; certe enim amori 
sa;pe , ο {'olypliciiic , quae non sunt pulcra, pulcra videntur. 
post hunc Damcctas exorsus est hcec suaviter canere : 
DAMCETAS. 
vidi, perPana, gregem quminjactupelpbat,[cem,quo cerno 
neque mo latuit, non luluit huncmeum uniciim oculuin dul- 
usquc ad fincm vitcE; at vates Telemus tristia nuntians 
tristia sibi aufcrat domum , utsuis liberis asservet. 
veram et ipse ego eam pungens vicissim non adspicio , [diens 
sed aliam quaiiidain dico pucllam me liabere ; (piod illa au- 
zcldypia propler nie incrnsa , ο Apollo, taboscit, tuin c 
marij furiosa ruit oculos convertcnsad antra?/ira et grcges. 
tacilc autem jubco eam allatrare etiam cancm ; etenim 

[quum aniabam TilEOCRlTI IDYLLION ΥΠ. 11 so αυτας , ε/.νυζατο τ:ο- ισ/ια ρύγχος εχοισα. 

ταϋτα ο' ισοις έςορεΰσα ποίίΰντά αε πολλάκι πεμψίΤ 
άγγελον. αύταρ εγώ κλαςώ θύρας, εςτε χ' όμ6(ΐ€τ, 
αυτά [/.οι στορεσειν καλά δε[;.νια ταςδ' επι νάσω. 
και γαρ θην ούο' εΐοος ε /oj κακόν, ως αε λε'γοντί" 

35 ή γαρ πραν ες ττο'ντον εςε'βλεττον, ής οε γαλάνα, 
και καλά ίΛεν τα γενεια , καλά δε ιλοι ά ι/ία xcopa , 
ώς παρ' εαιν κε'κριται, κατεφαινετο, των δε' τ' δδοντον; 
λευχοτε'ραν αύγαν Παρίας ύπε'φαινε λίΟοιο. 
ώς μη βασκανΟώ δε, τρις εις εαον έπτυσα κολπον 

40 ταΰτα γαρ ά γραία αε Κοτυτταρις έςεοίδαξεν, 
το'σσ' ειπών τον Δάφνιν ό Αααοίτας ε-^ίλασεν, 
/6) αέν τίο συριγγ', ό δε τω καλόν αύλον εδοοκεν. 
αυλει Ααμοίτας , σύριτδε δε Αάφνις δ Βώτας, 
ώρ"/ευντ' εν μαλάκα ται πορτιες αύτίκα ποία. 

45 νίκη ααν ούδά)Λος, άνάσσατοι δ' εγένοντο. ΘΑΑΓΣΙΑ. 

ΕΙΛΪΛΛΙΟ?ί Ζ'. 

Ής /οονος άνίκ' εγιό τε και Ευκριτος ες τον ^Λλεντα 
ειρποαες εκ πολιός , συν και τρίτος άμιν 'Αμύντας • 
τα Αηοϊ γαρ ετευ/ε θαλύσια και Φρασίδαμος 
κ' Άντιγε'νης, δύο τέκνα Αυκοιπεος, ει τί περ εσΟλο'ν 

6 yatov των έπάνο^Οεν, άπο Ιίλυτίας τε και αύτίί) 
Χάλκο)νος , Βουριναν ος εκ ποδός άνυσε κράναν 
ευ γ' ενερεισάμενος πε'τρα γόνυ* ται δε παρ' αυτάν 
αίγειροι πτελέαιτε εύσκιον άλσος ε',ΰαινον, 
χλοιροϊσιν πετάλοισι κατηρεφε'ες κομο'ωσαι. 

ΐυ κουπω ταν μεσάταν δδον άνυμες, ούδε το σαμα 
άμΤν το Βρασίλα χατε:ραίνετο, χαί τιν' όδίταν 
εσΟλον συν Μοίσαισι Κυδωνικον εΰρομες άνδρα, 
ούνομα μεν Αυχίδαν, ής δ' αιποΟνΟς, ουδέ κέ τίς νιν 
ήγνοίησεν ιδιύν, επει αιπολω εςο/' εοΊκει• 

15 εκ μεν γαρ λασίοιο δασύτρι/ος εί^ε τράγοιο 
κνακον δερμ' οιμοισι νέας ταμισοιο ποτόσδον , 
άμφΐ δε οί στηΟεσσι γέρο>ν έσφίγγετο πε'πλος 
ζοιστηρι πλακερίο, ροικαν δ' ε/ εν άγριελαίο) 
δεςιτερα κορύναν. καί μ' άτρε'μας είπε σεσαρο^ς 

2υ ομματι μειδιόοιντι, γελως δε οΊ εϊ/ετο/είλευς* 
Σιμΐ"/ίδα, πα δη τΰ μεσαμεριον πόδας έλκεις 
ανικα δη και σαΰρος εν αίμασιαΤσι καΟευδει, 
ούδ' επιτυμβίδιοι χορυδαλλίδες ήλαίνοντι; 
η μετά δαιτα χλητος επείγεαι ^ η τίνος άστίΰν 

25 λανόν επιΟρο')σκεις ; ώς τοι ποσι νισσομένοιο 
πΐίσα λίίίος πταίοισα ποτ' άρβυλίδεσσιν άείδει. 

τον δ' εγώ άμεί^Οην Αυχίδα φίλε, φαντί τυ πάντες 
συρικταν εμεναι μεγ' υπείρο/ον εν τε νομεϋσιν 
εν τ' άμητηρεσσι. το δή μάλα Ουμον ιαίνει 

30 αμετερον καί τοι κατ' εμον νοΌν ισοοαρίσδειν 
ε)νπομαι. ά δ' δδος άδε Οαλυσιάς• ή γαρ έταΤροι 
άνε'ρες εύπε'πλω Ααμάτεοι δαΤτα τελεΰντι eam , ganniebat ad femora rostrum admovpns. 

quod quum me facere forMtan videbit , s<Tpe inillet 

nuntiuni. at ego claudam fores, donec juraverit, 

ipsam se mihi straturam esse pultTum lecluni in hac iiis\ila, 

neque enim scilicet defonnis sum , qualeni mc diciinl ; 

narn nuper in mare inspexi , (erat aiitein tranqiiilluiu, ) 

et pulcra barba , pulcra mibi unica pupula, 

ut aniejudicatuin est, vidcbatur, denfumque 

car.didiorem uitorem Pario lapide inreriie refercbat. 

ne vero fascino Ia?derer, ter in meum greiuium desputavi ; 

hoc enim vetula Cotyltaris me edocuit. 

qiiibus dictis Daplinidem Damrctas cxosculatus est , 
et ille quideni buic fistulam , bic illi pulcram tibiam dediL 
tibia canebat Dainuptas, canebat fistula Dapbnis bubulcus, 
csxullabant iii molli gramine illico vitula?. 
vincebat tamen neuter, et invicti discesseriint. THALYSTA. 

IDYLLION ΥΠ. 

Erat tcmpiis, qmim ogo et Eucritus ad Halentcra 
incedebamus cx urbc , ima etiam tertins nobiscum Amyntas; 
Cereri enim parabat Tbalysia Phrasidamus 
et Antigenes, duo fdiiLycopci, nobiles, si qnid nobile 
restaC\ ex probis anliquis , a Clytia et ipso 
Cbalcone, qiii {cujus stalna) Biirinain fontein ex pede suo 
confecit]fortilerinnixiisinrupemgenii;illa}aulonijuxtaoiini 
/oiiiem] populi idmi<|ue unibrosum nemus ostendebant, 
foliis densis in viride tectum arcuata?. 
atqiie nondnm mcdiam viam emcnsi eramiis , neque monu- 
mentum] nobis Brasilac appari<l)at , quuni in viatorpin qiicm- 
boniim favore Musarum viruin Cydoniiim incidimiH, [datn 
qui noraen Lycidae gercbat , et pastor caprarius crat ; iipqiie 
qviisquam eum] ignorasset intiiitus, qiiia caprario insigni- 
ter siniilis erat ;] nam birsiiti villosiquf hirci liabcbat 
flavam pcllcin indutnm liiiineris, recons cotignliim rodo- 
Icntem,] et circa pecfus ei vetusta pa^nula adstricta crat 
cingulo lato , ciirvuiii(]uc gcrpbat cx oleastro 
dextra manu pcdiiin. et me l.ibiis lcniter ridcndo didiirtis 
allocuttise.sljuculoridento, ri>iisaiit(iniiibaTi'batejuslabiis; 

Siinicbida , qiio qiiaso tii meridic pcdi^s traliis , 
qiiuin ei laccrta iii st-pibus doriiiit , 
ncque cristala! alauda; vagantur ? 
niiin ad cnpnam vocatus festinas? an adalirujiisciviuin 
vindcmiam prosilis? nain tibi pcdibiis cuntU 
ad soleas allidcns omnis calcuhis tiiinit. 

huic rgo rpsiiondi : Lycida care , dinint tn omnes 
fir>tulatorcm esse valde cniinentem inlor pastorcs 
ct itipssori-s. id jam niagna la-tilia aniniiiin airicit 
nostriim, ot libi sccunduin mram spntcnl iaiii inr parpm fore 
apero. >ia autcm ha-c est ad Tbalysia ; nani cari 
viri Ccrcri ppplo decorx dappin paranl Ό ΘΕΟΚΡΙΤΟΥ ΕΙΛΥΛΛΙΟΝ Ζ. ολ^ο) απαρ/όαενοι• μάλα γαρ σφισι πίονι μέτρω 
ά caiaojv εΰχριΟον άνε— λγ•ρωσεν άλωαν. 

35 άλλ' θίγε δη , ξυνα γαρ boo:^, ξυνα δε και άώς, 
βωχολιασδιόμεσΟα• τάχ' ωτερος άλλον όνασεϊ. 
και γαρ εγώ Μοισαν καττυρον στόμα, χήαέ λε'γοντι 
πάντες άοιοον αοιστον εγώ δε τις ου τα/υπειθης, 
ου Ααν ου γαρ χω κατ' εμον νόον ούτε τον εσθλον 

40 Σιχελίδαν νίκτ,μι τον εκ ίάμω οΰτε Φιληταν 
άείδιον, 3άτρα/ος δε -οτ' ακρίδας ως τις ερίσδο). 
ως εφάμαν έπίταδες* δ δ' αιπόλος άδυ γελάςας, 
τάν τοι , εφα , κοούναν διορυττομαι , ουνεκεν εσσι 
τταν έπ' άλαθεία πε-λασμένον εκ Διός ερνος. 

45 ως μοι και τε'κτων με'γ' ά-έ/Οεται, όστις ερευνη 
Τσον δρευς χορυφα τελέσαι δο'μον Ώρομεδοντος, 
και Μοισαν δρνι/ες, δσοι ττοτι Χΐον άοιδον 
άντία κοκκύζοντες ετώσια μο^Οίζοντι. 
αλλ' άγε βωκολικας τα/ε'ιος άρχά)μεθ' άοιδας, 

60 — ιμι/ίδα• κήγώ με'ν , ορη φίλος , ει τοι άρε'σκει 
τοΰΟ' δ τι ττοαν εν ορει το μελύδριον εξεπονασα. 

εσσεται Άγεάνακτι κάλος πλοος ες Μυτιλάναν , 
χωταν εφ' Ισπερίοις ερίφοις "^ότοζ υγρά διο)κγι 
κύματα, /Ώρίοιν οτ' επ' Ώκεανω πο'δας ισ/ει, 

65 αικεν τον Αυκίδαν δ-τεύμενον ες Άφροδιτας 
δύηται• θερμός γαρ έρως αύτώ με καταίθει. 
νάλκυόνες στορεσεΰντιτα κύματα ταν τε θάλασσαν, 
το'ν τε νότον τον τ' εύρον, ος εσ/_ατα φυκία κινεί, 
άλκυο'νες , γλαυκαΤς Νηρηίσι ταίτε μάλιστα 

60 δρνί /ojv εφίλαθεν, δσαις τε περ ες άλδς άγρα. 
Άγεάνακτι πλο'ον διζημενω ες Μυτιλάναν 
ωοια πάντα γένοιτο, και ευπλοον δρμον ικοιτο. 
κήγώ τηνο κατ' άμα ρ άνήτινον η ^οδοεντα 
η και λευκοιο^ν στε'-^ανον τ.ε^Χ κρατι φυλασσοιν 

C5 τον Πτελεατικον οίνον άπο κρατηρος άφυςώ 

παρ πυρι κεκλιμένος, κύαμον δε τις εν πυρι φρυςεΐ" 
. yi στιοας εσσεΐται πεπυκασμένα εςτ' επι Tzoiyyw 
κνύζα τ' άσφοδε'λω τε πολυγνάμπτω τε σελίνω. 
και πίομαι μαλακώς μεμντ,μενος Άγεάνακτος 

70 ούτα7σιν κυλίκεσσι και ες τρύγα γεΊλος ερείδοιν. 
αύλησεΰντι δε μοι δύο ποιμένες, εις μεν Άχαρνεύς, 
είς δε Αυκο)πίτας• ό δε Τίτυρος εγγύΟεν άσεΐ, 
ως ποκα τας Ξενεας ήράσσατο Δάφνις δ βο'ίτας, 
•/ώς δρος άμφεπδλει, χώς αί δρύες αύτον έΟρηνευν, 

75 'Ιμέρα αΤτε φύοντι παρ' ο/θαισιν ποταμοΐο , 
ευτε /ιών ό'^ς τις κατετάκετο μακρόν υφ' ΑΙμον 
η "ΑΟω η 'Ροδόπαν r, Καύκασον εσ/ατο'ωντα. 
άσεΐ δ', ώς ποκ' εδεκτο τον αιπόλον ευρέα λάρναξ 
ζoJOv Ιόντα κακαΤσιν άτασΟαλίαισιν άνακτος , 

80 ώς τέ νιν αί σιμαΐ λειμοινοΟε φέρβον ιοΐσαι 
χέδρον Ιζ άδεϊαν μαλακοις άνθεσσι μέλισσαι, 
οΰνεκά οί γλυκύ ΛΙοΤσα κατά στόματος /έε νέκταρ. 
ο> μακαριστέ Κοματα, τύ Οην τάδε τερπνά πεπόνΟεις 
και τυ ϊΐατΕκλάσΟης ές λάρνακα, και τυ μελισσαν 

„ xroia ς>ερβόι«.ενος έτος ώριον εςεπόνασας. 
αίΰ' ίπ εμοι ζιοοΐς έναριΟμιος ιοφελςς ημεν, frugum primitias offerentes; adniodum pingui eiiini iis 
raensura] dea horreum frumento piaestanti replevit. 
sed age, nam commiinis est via, communis etiam aurora, 
carmenpastoiitium canamus ; facile alteralteruin delectabit. 
etenim ego sum Musarura os facundum , et me dicunt 
omnes cantu praecellere ; ego autem non sum credulus, 
non per Jovem ; nequaquam enim secundum nieam senten- 
tiam nec praestantem] Sicelidam Samium Yinco nec Philetam 
cantando, sed ut rana cuin locustis contendo. 
sic di\i consulto; caprarius autem dulce ridens, 
lioc tibi , inquit , pedum dono , quod es 
totus Jovis germen factus, nihil colens nisi verilatem. 
nam niihi et arcliitectus magnopere invisus est, qui conatur 
montis instar aliquam domum Oromedonteatn exstruere, 
et Musarum alites , quotquot contra Chium valem (Home- 
rutn)] ex adverso stridentes frustra laborant. 
sed age, pastoritium carmen quara priimim incipiamus, 
Simichida ; ct ego quidem canam — vide amice, si tibi placet 
boc quod niiper in monte carmen breve nieditatus 9um. 

contingat Ageanacti felix navigatio in Mytilenen , 
etiam si occiduis haedis Notus humidos agitet 
fluctus, et ille Orion quando in Oceano pedes sistit, 
si Lycidan amore tostum ex Venere 
liberet ; calidus enini amor illius rae urit. 
atque balcyones sternant fliictus et mare, 
et notum et eurum , qui extiemas algas movet , 
halcyones , glaucis Nereidibus quae niaxime 
avium amantur, quibus quidera e mari victus est. 
Ageanacti navigandi opportunitatem qua;renti in Mytilenen 
commoda oinnia conlingant , et in stationem navigantibus 
opportunam perveniat.j et ego illodie anetinamvel rosaceam 
vel etiam ex albis violis consertam coronam in capite gerens 
vinum Pteleaticum ex cratere bauriam 
ad ignera rccubans , et fabas aliquis in igne torrebit ; 
et stratum erit exstructum usque ad cubitum 
conyza et asphodelo et flexibili apio. 
afque bibam suaviter raemor Ageanactis 
ipsis calicibus vel ad faeces usque labium infigens. 
tum tibiis cantabunt mibi duo pastores , alter Acharnensis, 
alter Lycopitas; etTifyrus ex propinqiio accinet , 
iit olim illam Xeneam amaverit Daphnis bubulcus, 
utque montem lustraret et ut quercus eum lugerent, 
quae nascunturjuxta ripas Himerae fluvii, 
quiim ille velut nix contabescebatl in late patentibus valli- 
bus Haemi] vel Atho vel Rliodopes vel Caucasi extremi. 
cantabitque , ut olira exceperit pastorem ampla arca 
vivum mala temeritate viri, 
utque eum simae aluerint ex pratis advolantes 
cedrum ad odoram succo mollium florum apes, 
quod ei dulce noctar Musa in os defuderat. 
ο beatc Comata, tu nimirum bx-c jucunda cxpertus es, 
et tu inclusus fuisti• in arcam;, ct tu apum 
favis pastus per annum integrum pertulisti illum laborem. 
utinam in inea vicinia in vivis numeratus csses , THEOCRITI IDYLLION VII. 17 οις τοι εγο^ν ενομευον αν ο^ρεα τα? καλας αίγας 
φοΓ^ας ειςαιων, τυ δ' υπο ορυσιν η υ~ο ττεύκαις 
άδυ μελισδομενος χατεκε'χλισο, θείε Κομόίτα. 

ίϊΟ χώ μεν τόσσ' ειπών άπετταύσατο* τον δε μετ' αύθις 
κήγώ τοϊ' εφάμαν Λυκίδα φίλε, πολλά μεν άλλα 
Λύμοαι κήμέ δίδαξαν αν' ώρεα βωκολε'οντα 
εσθλά, τά που και Ζανος επι θρο'νον άγανε οάμα• 
άλλα τογ' εκ πάντοιν μέγ' υπείρο/ον, ώ τυ γεοαίρειν 

95 άρςεΰμ• αλλ' υπάκουσαν, έπεί οίλος επλεο Μοίσαις. 
Σιμι/ίδα μεν "Ερωτες επέπταρον ή γαρ δ δειλός 
■ζόασον ερα Μύρτους, δσον ειαρος αίγες έοαντι* 
Ωρατος δ' δ τα πάντα φιλαίτατος άνερι τηνω 
παιδος υπο σπλάγ/νοισιν ε/ει ποΌον. οίδεν "Αοιστις, 

ΙΟΟΐσθλος άνηρ μέγ' άριστος, ον ούδε χεν αύτος άείδειν 
Φοίβος συν φόρμιγγι πάρα τριπόδεσσι μεγαίροι, 
ώς εκ παιδος Αρατος υπ' δστεον αιΟετ' εοιοτι. 
τον μοι, Πάν, Όμόλω ερατον πέδον οςτε λέλογ/ας, 
άκλ-Λ,τον τηνοιο φίλας ες /εΤρας ερείσαις, 

ΙΟόείτε Φιλϊνος άρ' εστίν δ μαλθακός εϊτε τις άλλος. 
χν,ν μεν ταΰτ' ερδ'Λ,ς, ο) Ιίαν οιλε, μη τί τυ παΐδες 
'Αρκαδικοί σκίλλαισιν υπο πλευράς τε και ώμους 
τανίκα μαστίσδοιεν , οτε κοεα τυτΟα παοείη• 
ει δ' άλλο)ς νεύσεις, κατά μεν χρόχ πάντ' δνυ^εσσιν 

ΐίοδακνόμενος κνάσαιο κα\ εν κνίδαισι καΟεύδοις , 
ειτ,ς δ' Ήδωνών μεν εν ώρεσι χείματι μ.έσσ(•> 
"Έβρον παρ ποταμον τετραμμε'νος έγγυθεν άρκτο), 
εν δε Οέρει πυμάτοισι παρ' ΑιΟιόπεσσι νομεύοι; 
πέτρα υπο Βλεμύο^ν, οΟεν ούκέτι Νείλος ορατός. 

ΙΙόυμμες δ' Ύετίδος και Βυβλίδος άδυ λιπόντες 
νάμα κατοικευντες ξανΟας εδος αιπυ Διοίνας, 
ώ μάλοισιν Έρωτες ερευΟομένοισιν δμοΤοι , 
βάλλετε μοι τόξοισι τον ίμερόεντα Ψιλϊνον, 
βάλλετ', επει τον ξεϊνον δ δύςμορος ουκ ελεεί μευ. 

Ι20και δη μαν άπίοιο πεπαίτερος, αί δε γυναίκες 
αίαϊ φαντι, Φιλϊνε, τό τοι καλόν άνθος υποοδεΐ, 
μηκέτι τοι φρουρέωμ,ες επι προΟύροισιν, "Αρατε , 
μηδέ πόδας τρίβωμες* δ δ' ορΟριος άλλον αλέκτωρ 
κοκχύζοιν νάρκαισιν άνιαραΐσι διοοίη• 

125ίΤς 8' από ταςδε,φέριστε, .Μόλων άγ/οιτο παλαίστρας, 
άμμιν δ' άσυ/ία τε μέλοι γραία τε παρείη, 
άτις επί'^Ουζοισα τα μη καλά νόσφιν ερυκοι. 

τόσσ' ε'φάμαν δ δέ μοι τό λαγωοολον, άδϋ γελάςας 
ώς πάρος, εκ Μοισαν ξεινηιον ώπασεν ήμεν, 

13θ/,ώ μεν άποκλίνας £π' αριστερά τάν επι Πυςας 

είρφ' όδόν, αύτάρ εγο) τε χαι Εΰ/.ριτος ες Φρασιδάμο) 
στραφΟέντες /ώ καλός Άμύντι/ος εν τε [ΙαΟείαις 
αδείας σ•/οίνοιο ^αμευνίσιν έκλίνΟημες 
εν τε νεοτμάτοισι γ-:γαΟότες οίναρέοισιν. 

Ι35πολλαΙ δ' άμιν Οπερϋε κατά κρατός δονε'οντο 
αίγειροι πτελέαι τε* τό δ' έγγΰΟεν Ιερόν ύδωρ 
Νυμφαίν Ι; άντροιο χατειβόμ.ει/ον κελάρυσδεν. 
τοιδεποτι σκιαραις όροδαμνίσιν αιΟαλίωνες 
τέττιγες λαλαγευντες ε'/ον πο'νον ά δ' όλολυγ(όν 

ΙίϋτηλόΟεν εν πυκιναΤσι βάτο)ν τρυζεσχεν άχάνΟαις. 

BUCOLICI. ηΐ tibi ego pascorem per moules piilcras capellas 

(uam vocem exaudiens ! utque. lii siib qucrciibu.s vol pim:- 

biis] suaviter canens recubares , divine Coniata ! 

ille haM-, fatus desiit ; post queni vicissiin 
et ego talia dixi : Ljcida care, iuulla (|iii(icin alia 
Nymphae raequoque ilocupriint in inoi)lil)us boves agentPin 
proba, quae, opinor, cliam ad Ju\is soliuin pcrtulit iama; 
sedhocexomnibuslonge praestantissiiiuim est,quoieoniaio 
iiicipiani; age aiisculta, quoiiiani ainicus es Musis. 

Siniicliidaj quideni Amores sternuerunt; nam roiscr 
tantiim amat Myrtonem , quantum ver caprae amant ; 
Aratusautem, qui oninino carissiinus esi viiOliuir, 
piieri in iiiiis pruicordiis habet dcsidcnuni. novit Arislis, 
nobilis genere vir, longe optinius, queiu ne ipse quidcm 
Ph(i.'bus iuiprobet , si citbara apud tiipodes canat , 
queniadinodum Aratus per pueruin incemus in imis ιτιρ- 
dullisardeat amore.]buncniihi, Pan, Homoli amonnumcam- 
piim qui sortitus cs,] non vocatura illius in caras nianus sislas, 
sive Pliiliniis est illo mollis sive quis aliiis. 
quod si feceiis, oPan care, ορίαιηια ue tepucri 
Arcadici scillissub latora et bnmeros 
f iim llagellent , quiim nimis parcaj carnes adsint ; 
sin alio intlinabis , toto corpore unguibus 
stimulatus te ipse frices et in urticis dormias, 
degasque Edonorum in nionlibus hieiiie media 
Hel)ruin ad fliiviuin versiis, proximiis aiclo , 
a-state autem apud fxtremos ^ltbiopas pascas 
sub scopulo ΒΚ'πηιιηιηι, iinde ^ihis ηυη amplius conspic: 
potcst. ] \os aulcni, ο Amorcs iiialis riibentibus siniiles , 
qiii habitatis ilavai sodem excelsam Dionre , 
lelictis Hyelidos et Byblidos dulcibus undis 
ferite luibi artu aiiiabilcin Pbilinum , 
ferite , qnoniam bospilfin nipiiiu infelix non niiseralur. 
jam nunc profeclo piro flaccidior cst, vl j)U('lla; 
lieu heu claniant, Pbiliiie, tibi flos pul< laitudinis κιύιΚ^^ΙιΐΓ. 
non igitur amplius vigilemus ad furcs , Arate , 
ncijue pedes teiaiiuis ; sod matutiiius ;;allu.s aliiini 
cucuricns torpuribus niolestis tradat ; 
imusque ab bac pala!stra. carisoimc, Molon angatur, 
iiobis aiitein IraiKiiiilbtas aniini sit cura; tt anus adsit, 
qua; dospidans, niiiius qwic pidcra sint , |)rociil arccat. 

baec dixi ; et illc mihi peduin , suaviti r lideiis 
iit aiitfa, a Musis ut nuiniis liospitale esset dtdil. 
luin ille denectcns ad sinistram , qua iUir ad Py \am 
via pergebat, ego autem et Eucritus ubi iii Phra.sidami du- 
ίΗΜΜί] veneramus, siinulqiic pulccr AmynfuUis in proftindis 
dulcis juiici ciibilibus rcctibiiiiniis 
iiKiiie recens abscissis pampinislicti. 
imdtai aulrin nobih dt-siqH r iii rapiit agi(al>anlnr 
populi idiiii<iue; et propi• saccr riviis 
Nyiiipbaruin cx antro dWluciis inurmuraltat. 
iu opacis auteni raiimsculis fusca; 

cicada; garrientcs contimio cantii intcr sp discppl.ihanl ; rt 
rana >idiris](• longinqiio iu drnsis rtibfirum .spinishlridcbiil. 

j !3 ΘΕΟΚΡΙΤΟΥ ΕΙΛΥΛΛΙΟΝ II. αίΐοον χο'ρυοοι χαι άχανΟίδες, εστενε τρύγων, 
ττοτωντο ςουθαΐ τ:ζο\ πίδακας αιχφΐ μελισσαι• 
πάντ' ώσδεν Οε'οεο; αάλα ττίονος , ο)σδε δ οπωρας. 
oyvai μεν παρά ποσσί, πάρα πλευριϊσι δε μαλα 

ΐ45οχ!(ΐλε'ω; άμϊν εκυλίνδετο• τοι δ' έχε'/υντο 
ορπακες 3ραβυ).ο•.ί7ΐ καταβρίΟοντες ερασοε- 
τετράενε; δε τίίΟων άπελύετο κράτος άλειφαρ. 
Λ'υμ^αι Κα(Γ:α)α'δες Παρνάσιον αΐπος ε/οισαι, 
αζ,ά ν; πα τοιο'νδε Φο).(ο χατα λάινον άντρον 

Ι?•0κρατ5;ρ' ΊΙρακληι γε'ρων εστάσατο Χειρών; 
άοά νε πα τν^νον τον ποιμένα τον ποτ' Λναπω 
τον κρατερον Πολυφαμον , δς ώρεσι ναας εβαλλεν, 
τοΤον νεκτχο έπεισε κατ' αυλια ποσσι χορεΰσαι, 
οίον δη τόκα πώμα διεκοανά)σατε , ΐΝυμφαι, 

Ι55_3ωμω παρ Δάματρος άλο^ίδος ; ας επι σωρω 
αυΟις εγώ πάςαιμι με'γα πτυον, ά δέ γελάςαι 
δοάνματα χαι μάκωνας εν άμφοτε'ραισιν ε/οισα. ΒΟΥΚΟΛίΑΣΤΑΙ. 

ΕΙΔΪΛΛΙΟΝ Η'. 

ΔΑΦΜΣ, ΜΕΝΑΛΚΑΣ ΚΑΙ ΑΙΠΟΛΟΣ. 

Δάονιδι τω -/αρίεντι συνηντετο βοικολε'οντι 
μαλα νε'μοιν, ώς οαντι, κατ' ώρεα μακρά ΙΜενάλκας 
ομΰο) τ(/;γ' γ^στγ^^ πυρροτρί/ω, άμφω άνάβο), 
iaZiO) συρίσδεν δεδαημενω, αμϊ>ω άείδειν. 
& πρατος δ' ών ποτι Δά'ώνιν ίδών αγόρευε ΛΙενάλκας. 
μυκηταν έπίουρε fiowv Δά'^νι, λης μοι άεΐσαι ; 
ίαμι τυ νικασεΐν ό'σσον θέλο) αύτος άείδο^ν. 

τον δ' αρα yoi Δάφνις τοιωδ' άπαμείβετο μυΟω• 
ποιμάν ειροπο'κο)ν όίοιν συρικτα Μενάλκα, 
ΙΟ οΰποτε νικασεϊς μ', ούδ' ει τι πάΟοις, τυ γ' αει'δων. 
ΜΕιΝΑΛΚΑΣ. 
χρ•)ίσδεις ών εςιοεϊν; -/ρνίσδεις καταΟεΤναι άεΟλον ; 

ΔΑΦΛΊΣ. 
χρτίσδω τουτ' εςιδεΐν, ^ρησδω καταθεΤναι άεθλον. 

ΜΕΝΑΛΚΑΣ. 
και τινά ΟητεύμεσΟ', ό'τις άμϊν άρκιος ει•/;; 

ΔAΦ!SIΣ, 
μο'σχον εγώ Οησώ* τυ δέ Οε'ς γ' ισομάτορα άμνο'ν. 
ΜΕΝΑΛΚΑΣ. 
jr> ου Οητώ ποκα άμνόν, ΙπεΙ χαλεπός ό πατηο μευ 
yi μάττ,ρ, τά δέ μαλα ποΟε'σπερα πάντ' άριΟμεϋντι. 

ΔΑΦΚΙΣ. 
αλλά τί μάν Οησεΐς ; τί δέ το πλέον ε'ςει ό νικών; 

ΜΕ>•ΑΛΚΑΣ. 
σύριγγ', ίν έποιτ,σα , καλάν ν/ω εννεάφιονον , 
λευκον καρον ε/οιταν , ίσον κάτω , lcrov άνωθεν* 
«ο ταύτα ν κατΟεί/,ν, τά δέ τώ πατρός ου κατϊΟησώ. 
ΛΑΦΜΣ. 
η μαν τοι κ/,γιο τυριγγ ε/ο) εννεαφωνον, cantabant cassitofi et cardueles , gpincbat turtiir, 

volitabant flavae circumcirca fontes apes. 

omniaredolebantcTStatem opimam, redolcbant auctumnum. 

pira ad pedcs, ad latera mala 

largiter ncbis volvebantur; cteffusi erant 

raini prunis gravati in terram; 

quadiima a doliorum operculorelinebatur litura. 

Njmpba? Castalides, qiire Parnassium cacumen tenetis, 

mim forte talom in Pholi saxeo anlro 

cratcra Herculi scnex statuit Chiron? 

num fortc pastorem illtun ad Anapum 

vauduiu Polypbemum , qui totis monlis partibiis naves pe- 

tebat,] tale nectarinvitavit , ut in stabiilis saltaret, 

qualem tuncpotum paravislis, ο Nyniphae, 

ad aram Cereris areaiis? ciijus in acervo 

utinam iteriim ego figam niagnum ventilabrum , ipsaque 

rideatj manipulos et papavera utraque 7nanu tenens. BUCOLICI CARMINIS CANTORES. 

IDYLLION VIII. 

DAPHNIS, MENALCAS ET CAPRARIUS. 

Daphnidi formoso occurrit boves pascenti 
ovespascens, utaiunt, in moiUibus late patentibus Menal- 
cas.] ambo erant fiaventes prima lanugine, ambopum, 
ambo fistiilam inflare docti, ambo canlare. 
primus igilur Daphnidein intuitiis ait Jienalcas. 

imigientiiini custos boum Uaplini, visne mecum canendo 
certare? affirmo me te cantu victurum esse, quantum 

huic tum Daphnis his vcrbis rcspondit : [ipse volo. 

pastor lanigerarum ovium, fistulator Menalca, [canendo. 
numquamme vinces, ne si quidem libi quid accidat , lute 
MENALCAS. 

visne igitur videre? visne dcponere pra;mium? 

DAPHNIS. 

volo hoc videre, volo doponcre praemium. 

NENALCAS. [sit commodum? 
atqiie quod prcemium vicissim deponemus, quod nobis 

DAPHNI5. 
vitulum ego deponam; tu vero dcpone agnum aequalem matri . 

MENALCAS. 
numquam doponam agnum, quoniam difficilis es( pafcr 
meiis] ct matcr, ovesque vesperc omnes numerant. 

DAPHNIS. 
sed qiiid quaeso depones? quid lucri babcbit victor? 

MENALCAS. 

fislulam , quam fcci , pulcrani babco novcm vocum , 
alba cf!ra compactam , aequalem infia , a!(iijalem siipra; 
bancvclimdeponere,st'dqiiac patris sunt, ca non drponani. 
DAPHNIS. 

proffdo ct cgo fistulam habeo novem vociim , TIIEOCRITI IDYLLION VIII. ίίί λευκον καρον ε/οισαν, ίσον χοίτω , ίσον άνωθεν, 
πρώαν νιν συνετταξ'• ετι και τον δάχτυλον άλγεΊο 
τούτον, επει κάλαμο'ς με διασ/ισΟεις διετμαξεν. 
25 άλλα τις άαιχε κρίνει; τίς επάκοος εσσεται άμε'ων; 
ΜΕΝΑΛΚΑν. 
τηνο'ν ~οίζ ενταΐίΟα τον αϊττο'λον ην καλε'σ(ομε;, 
ώ ποτΐ ταΤς ερίφοις δ κυων δ φάλχρος υλακτεΤ. 

χοί [Λεν παίδες άυσαν, δ δ' αϊπο'λος ήνΟ' επακούσας- 
•/οι ιχέν παίδες άειοον, δ ο' αίπόλος ήθελε κρίνειν. 
30 πρατος δ' ων άειδε λα'/ών ίυκτά Μενάλκας, 
είτα δ' άαοιοαίαν υπελάαβανΐ Δάονις άοιδάν 
βο^κολικάν oGtoj δε Μενάλκας άρςατο ποατος• 

ΜΕΝΑΑΚΑΣ. 
άγκεα και ποταμοί, θείον γε'νος, αι τι Μενάλκας 
τζτ,τζο/ δ συρικτας προςοιλες άσε μέλος, 
35 βο'σκοιτ' εκ ψυ/ας τας άμνάδας , ην δέ ποκ' ενΟη 
Δάΐνις ε/ων δαμάλας , μηδέν έλασσον ε/οι. 
ΔΑΦΜΣ. 
κραναι και βοτάναι, γλυκερον φυτο'ν, αιπερ δμοΐον 

μουσίσδει Λάφνις ταϊσιν άηδονίσιν, 
τούτο το βιοκολιον πιαινετε• κην τι Μενάλκας 
40 τεϊδ' άγάγ/] , /αίρων άΐ/θονα πάντα νεμοι. 
ΜΕΝΑΛΚΑΣ. 
πάντα εαρ, πάντα οϊ νομαί, πάντα δε γάλακτος 

ουθατα πλήΟουσιν, και τα νεα τοέ^εται , 
ενΟ' ά καλά παις επινίσσεται* αι δ' αν άΰέρπη, 
χω ποιμαν ξηρός ΤΓ,νόΟι /αί βοτάναι. 
ΔΑΦΛΊΣ. 
45 ενθ' οις,ενθ' αίγες διδυματόκοι, ένθα μέλισσαι 
σμάνεα πληροΰσιν, /αί δρύες υψίτεραι, 
ενθ' δ κάλος ΛΙίλων βαίνει ποσίν αί δ' αν ά^έρπη, 
χώ τας βίος βο'σκοίν /αί βο'ες αύο'τερχί 
ΜΕΝΑΛΚΑΣ. 
ώ τράγε , ταν λευκαν αίγίον άνερ, ώ βάθος ίλας 
60 μυρίον, ώ σιμαι δευτ' εφ' ίίδωρ ερίΰοι* 

εν τήνω γαρ τηνος' ίΟ' ώ κόλε και λέγε• ΛΙίλων, 
/ώ Πρι»τευς φοίκας και θεός ίϋν ενεμεν. 
ΔΑΦΜΣ. 
μη μοι γαν Πέλοπος', μη μοι /ρύσεια τάλαντα 
ειη ε/ειν , μηδέ προ'σΟε Οέειν άνέμοιν 
65 αλλ' υπο τα πέτρα ταδ' ασομαι άγκας ε/ων τυ , 
σύννομα μαλ' εςορίον, ταν Σιχελαν ες όίλα. 
ΜΕΝΑΛΚΑΣ. 
δένδρεσι μέν /ειμων φοβερον κακόν , ΰδασι δ' αυ/μο'ς, 

ορνισιν δ' ΰσπλαγς, άγροτέροις δέ λίνα , 
άνδοι δέ παρΟενικας άπαλόϊς ποΟος. ο) πάτερ ιο Ζίυ, 
βο οΰ μο'νος ήράσθην και τΰ γυναικοφίλας. 

ταΰτα μέν ojv δι' άμοιβαίο)ν οί παίδες αεισαν 
ταν πυμάταν δ' ωδαν ουτίος έςαρ/ε Μενάλκας. 

ΜΕΝΑΛΚΑΣ. 
φείδευ ταν ερίφιον, οείδευ, λύκε, ταν τοκαδιον μευ , 
μηδ' άδίκει μ', δ'τι μικκος έών πολλαϊσιν δμαρτεω. 
05 tn Λάμπουρε κυων, ουτο) βαθύς ίίπνος ε/ει τυ; 
ου /ρή κοιμασθαι βαθέο^ς σί^ν παιδί νέμοντα. alba cera compactam, iequalera infra, aequalem supra. 
nuppr eam toiiipegi ; adhuc etiam digito doleo 
liocce , (iiioniam calamus scissus nie lacsit. 
sed quis nobis arbiter erit? qiiis nobis auscultabit? 

MENALCAS. 

iHiiin fortebuc caprariuni si vocavcrimus, 

ciii apud hocdos canis alba iu fronte nota distinctus latraL 

pueri vocarunt , et caprarius renit voce audita ; 
piicri canebaut, et caprarius arbiter esse ceitammis vok-bat. 
prior igilur cecinit sortitiis iistulator Meiialcas, 
tiim altprnis cxccpit Daplinis cantilenam 
biicolicani. sic Menalcas incepit prior : 

MENALCAS. 
saKiis pt Πιινϋ , divinum gcniis, si quod Menalcas 

iiniquam fistulator gratura carmen cecinit , [venerit 
pascatisex pronq)ta animi voluntate liasagnas; etsiqiiando 

Daphnis agens vitulas, niliilo miiius habeat. 

DAPHiMS. 

fontcs et heiba», dulce gernien, si aiquat 

cantii Daphnis liiscinias, 
hoc armentiiin saginate; et si forte Menalcas [liabeat. 

buc compulerit gvegem .luum, laetus pingue pabulum 

5IENALCAS. 
ubiqiie ver est, ubique pasciia , ubique larle 

ubcra turgont, et tenera; pecudes saginantur, 
quo tua pulcra puella accedit ; sin discesserit , 
et pastor illic artt et herbat!. 

DAPnNTS, 
ibi ovis, ibi caprai gcmclIipar.T siinf, ibi apes 
alveariareplont, et qiiercus .siiH(altiores, 
ubi tiius pulcer Milo pedil)us incedit ; siii discesserit, 
ct qui vaccas pascit et vaccae ipscB sunt aiidiores 

MENALCAS. ["litas silv.TJ 

obircc, albariim capranimmarite, /h/c f/ifrs ubi profun- 

est immensa , ο siiiii Ικνάϊ , !uic ad iindaiii acccdiU• ; 
illic [in illa silva) cniin illccs^; abi tu iOriiibiis imililntc 

[c{ dic : ο Milo, 
ctiam Profeiis,quani\is deus osset, phocas pavit. 
DAPHMS. 
noiiiilii rognnm Polopis, no niilii aiirea talcnta 
conlingat baberc, ncu ciirsu superare vciitos, 
veriim sub Iwc nipe cantabo coniplcxii te tcnens, [clens. 
ovcs simul pascentcs videns, in Siculuin iiiaie prospt- 

MKNAI.CAS. 
arboribus hicins liorrcndiim inaliim, aquissiccitas, 

avibiis laquoiis, feris silvfslribiis rclia, 
viro tonorai pucllai dosidcritim. ο pater ο Jiipiter, 

noii solus aina\ i : etiam tii iniilicrcs amasti. 

h.TC quidem altcrnis pueri cccinenint ; 
ultiinuni auteiii carnien sic evorsus cst Menalcas. 

MEKALCAS. 
parco li(rdi.s, parce, lupp, fflis mois, 
ncu la-de nw , cpiod parvus <|uidcni iniillas pectidcs sequor. 
ο Lampiir»? canis, tani allii•; soniniis I•• li-iict? 
Don deiet alte durniire cuiii pueiu paiK-ontem. 20 ΘΕΟΚΡΙΤΟΥ 

xal δ' οίες i/.r,i' υααεζ όκνεΤΘ' άπαλας κορέσασΟαι 

ποίας• ούτι χαμεΤσΟ', οκχα ττάλιν ίοε φύηται. 

σίττα νΐ'μεσΟε , νε'μεσΟε, τα δ' οΰΟατα πλησατε ττασαι, 
70 ώ; το αέν ώρνες ε/ωντι, το δ' ες ταλάρως άττοΟωααι. 
δεύτερος αΟ Δά:^νις λιγυρώς άνεβάλλετ άειδειν. 
ΔΑΦΜΣ. 

χήμέ γαρ ε χ τώντρω σύνοφρυς χο'ρα εχθές ϊδοϊσα 

τας δααάλας τταρελαντα κχλον χαλον ήαεν εφασκεν. 

ου μαν ουδέ λόγων εκρίΟην ατιο τον -ικρον αύτα, 
75 άλλα χάτω βλε'ψας ταν άαετεραν όδον εφττον. 

άδει' ά ΰωνα τας πόρτιος, άδυ το πνεύμα• 

άδυ δε τω Οε'ρεος παρ' ύδωρ ^ε'ον αιΟριοκοιτεΐν. 

τϊ δρυι ται βάλανοι χο'σαος , τα ααλίδι μαλα , 

τα 8οΐ δ' ά μοσ/ος, τω βωκολω α'ι βόες αύταί. 
βο ως οί παίδες άεισαν , δ δ' αιπόλος ώδ' άγόρευεν. 

ΑΙΠΟΛΟΣ. 
• άδυ τι το στόμα τευ και εΰίμίρος, ώ Δάφνι, φωνά• 

χρε'σσον μελπoμέvtJJ τευ άκουε'μεν η μέλι λειχειν. 

λάσδεο τας σύριγγας• ενίχησας γαρ άείδων. 

αι δε τι λης με και αύτον άμ' α'.πολεοντα διδαςαι, 
S6 ΓΛ^ναν ταν μιτυλαν δο^σώ τα δίδακτρα τοι αίγα, 

ατις υπεο κεφάλας αΊε\ τον άμολγεα πληροί. 

ως μεν 6 παις έ/άρη και άνάλατο και πλατάγησεν 

νικτ'σας, ούτως Ιπι ματε'ρα νεβρος αλοιτο. 

ως δε χατειμύ/Οη και άνετράπετο φρε'να λύπα 
00 ώτερος, οΰτω και νυμφα γαμεΟεϊσ' άκά/οιτο. 

χήκ τούτω πρατος πάρα ποιμε'σι Δά'^νις εγεντο, 

και νύμφαν άχρηβος Ιών ετι Ναίδα γαμεν. ΝΟΜΕΥΣ Η ΒΟΓΚΟΑΟί. 

ΕΙΔΥΛΛΙΟΝ Θ'. 

ΔΑΦΝΙΣ ΚΑΙ ΜΕΝΑΛΚΛΣ. 

Βοιχολιάσδεο Δάφνι, τυ δ' ώδας άρχεο πρατος. 
^ μηδέν άτιμαγελεΰντες• εμιν 
εμπροΟεν, άλλοίΐε δ' αύθις Οποκρίνοιτο Μενάλκας. 

δαφνις. 

άδυ μέν ά μόσ/ος γαρύεται, άδυ δε /ά βώς, 
άδυ δέ /ά σϋριγ; /ώ βωκό).ος, άδυ δε χ•}{•(ό•>Ί. 
εντι δε' μοι παρ' οδωρ ψυ/ρον στιβάς, εν δε νε'νασται 
ΙΟ λευκαν εχ δαμαλαν καλά δέρματα, τάς μοι άπάσας 
λιψ κόμαρον τροιγοΤσας άπο σκοπιάς ετιναςεν. 
τω δε θέοευς φρύγοντος ε•|•ώ τόσσον μελεδαίνο), ό'σσον Ιρων το πατρός μύΟοιν •*, ματρος άκούειν. 
οϋτώς Δά'^νις άεισεν εμίν, ούτως δε Μενάλκας. 
ΜΡ.ΝΛΛΚΑΣ. 
Αίτνα ματερ £μά, κ•/,γώ καλόν άντρον ένοικε'ο) 
κοίλαις h πε'τραισιν ε/ω δε' τοι δ'σσ' εν δνειρω ΕΙΔΥΛΛΙΟΝ θ. 

vosque oves, nc cuiicfaiiiini tenera satiaii 
herba ; nequaquam laborabitis, quando hiec itenim succre- 
verit.] agc , pascimini , pasciinini , et ubera replete omnes, 
ut partini agni babeant, parlim in calathis reponam. 
deinde vicissira Daphnis suaviter canerc coppit. 
KAPHNIS. 

nam me quoque puella junctis superciliis ex antro heri 
prospectans] pnxteragentem juvcncas, pukhrum, pulchruiu 
essedixit.Jnon sane neverbumquidem acerbuni eirespondi, 
sed in tenam demissis oculis raeani viani pergcbam. 
dulcis est vox vitulae, dulcis ejiis spiritus; 
siiave est aestate ad undam nuentem siib dio recumbere. 
quercui glandcs sunt decus, malo mala, 
vaccae vitulns , bubnlco bovcs ipsae. 

sic pueri cecinerunt, et caprarius haec dixit. 
CAPKAEIUS. 
dulce quid os tuum est et vox amabilis, ο Daphni ; 
jucundius est ranentem te audire , quam niel lingere. 
cape fistulas; vicisti enim cantu. 
sin quid et me ipsuni capras una pascentem docere "vis, 
hanc cornibus mutilatam capellam pro docendi mercede 
tibi dabo ,] quae super oram semper mulclram coniplet. 

quemadmodum pucr gavisus est et exsiliit et plausum dedit 
\'ictor, sic ad matrem hinnulus adsiliat. 
quemadmodum indoluit animoque afflictus est 
alter, sic etiam puelia niiptum expetila dolcat. 

atque ex illo (empore primus inter pastores Dai)bnis lia- 

bitus est,] et Nympham, iMamj;/* eii adolescentulus ad- 

[biic, Naidem uxoroin duxil. PASTOR SIVE BUBULCI. 

IDYLLION IX. 

DAPHiMS ET MENALCAS. 

Ducolicum carmen cane, Daphni, tuque cantiim incipe prior, 
cantum incipe prior, deinde se adjungito Mcnalcas, 
vitulos vaccis quando submiseritis , et non-fetis tauros. 
bi qiiidem simul pascantur et in fiOiidibus errent 
non relinquenlesgregem; mihiquc tu bucolicum carmen cane 
[)rior, lum vicissim respondeat Menalcas. 
DAPHNIS. 

suaviter vitulus mugit, suaviter etiam vacca, 
suaviter canit et fistiila et bubulc.us , suaviter cf iam ego. 
est mihi ad aqiiam gelidam torus, in eo autem constipafre 
siint]albariim vaccaium pulcraj pelles, quasmilii omncs 
afiirus arbutiim rodcntes dc scopiilo dejecif. 
/tstatem torrentem i'go tanlum curo, 
quantum amans curaf patris niutrisve monita audire. 
sic Daphnis cecinit nriihi , lum sic Mcnalcas. 
MENALCAS. 
yEtna mater inea , et ego pulcrum antrum inhabito 
cavo in saxo, ct possidco libi qiianluin in soinnk) TllEOCRITI IDYLLION X. 21 φαίνονται, πολλάς μέν οις, πολλας δε /ιιχαίρας, 
ων [xot προς κεφάλα και προς ποσι κοόεα κείται , 
εν — υρι δέ ορυίνω yo'pta ζεΤ, εν ττυρι δ' αύαι 

20 φαγοι χειμαίνοντος• ί/ω δε' τοι ούδ' όσον ωοαν 
χ^είαατος η νο^δος καρύων άμύλοιο παρο'ντος. 

τοΤς μεν επεπλατάγησα και αύτίχα δώοον έδωκα, 
Δά'ύνιδι μεν κορυναν, τάν μοι πατρός ετραφεν αγρός, 
αυτοφυή, ταν ούδ' αν ίσως μοιμάσατο τέκτο^ν, 

2ί. τ•/•νω δε στρόμβω καλόν οστρακον, ου κρέας αύτο'ς 
σιτ/,θ/,ν πε'τραισιν εν Ύχαρίαισι δοκευσας, 
πέντε ταμων πεντ' ούσιν δ δ' εγκανα^ησατο κό^λω. 

βο^κολικαι Μώσαι, μάλα /αίρετε, ;&αίνετε δ' ο)δάν, 
τάν τοκ' εγώ τηνοισι παρών άεισα νοαεΰσιν. 

30 μτ,κε'τ' επι γλο^σσας άκρας δλοφυγδο'να φύστ;;. 
τέττιξ μεν τε'ττιγι φίλος, μυρμακι δε μύρμας, 
ιρακες δ' ιραξιν, εμιν δε τε Μώσα και ώδά. 
τας μοι πας ειη πλεΐος δο'μος• ούτε γίιρ ΰπνος 
ουτ' εαρ έςαπίνας γλυκερο!)τερον, ούτε μελίσσαις 

35 άνΟεα, οσσον εμ\ν Μώσαι φίλαι• ους γαρ δρητε 
γαΟεΰσαι, τοοςδ' ούτι ποτω δαλησατο Κίρκα. ΕΡΓΑΤΙΝΑΙ Η ΘΕΡΙΣΤΑΙ. 

ΕΙΔΪΛΛΙΟΝ Ι'. 

ΜΙΛΩΝ ΚΑΙ ΒΑΤΤΟΣ. 

ΜΙΛΩΝ. 
Έργατίνα βουκαΤε, τί νυν, ώζυρέ, πεπο'νθεις; 
ούΟ έον ογμον άγειν δρΟον δύνα, ώς το πριν άγες, 
ουθ άμα λαοτομεϊς τω πλατίον, αλλ' υπολείπη , 
ο)ςπερ οιςποίμνας, άς τον πόδα κάκτος ετυψεν. 
b ποιος τις δείλαιε τύ γ' εκ με'σω άματος εσση , 
δς νυν αρχόμενος τας αύλακος ουκ άποτριόγεις• 

ΒΛΤΤΟΣ. 
Μίλοιν δψαματα, πε'τρας άπόκομμ' άτεράμνιο, 
ούδαμά τοι συνεβα ποΟέσαι τίνα τί5ν άπεόντων ; 

ΜΙΛΩΝ. 
ούδαμά. τίς δε πόθος των εχτοθεν εργότα άνδρί; 

ΒΛΊΤΟΣ. 
ιυ ούδαμά νυν συνεβα τοι άγρυπν^σαι δι' έρωτα ; 

ΜΙΛΩΝ, 
μηδέγε συμβαίη• /αλεπον /ορίο) κύνα γεΰσαι. 

ΒΑΤΤΟΣ. 
αλλ' εγο), ω Μίλων, εραμαι σχεδόν ίνδεκαταϊος. 

ΜΙΛΩΝ. 
£κ πίΟω αντλείς δηλον εγώ δ' εχο) ούδ' άΟ.ις οςος. 

ΒαΤΤΟΣ. 
τοιγαρ τα προ θυραν μοι άπο σπόροι α'σκαλα πάντα. 

ΜΙΛΩΝ. 
15 τίς δε' τυ ταν παιδοιν λυμαίνεται; 
ΒΑΤΤΟΣ. 

ά Πολυβϋίτα, 
% πραν άμάντιτσι παρ' Ίπποκίωνι ποταΰλβι. apparet, niuHas oves, niultasqiie capras, 

quarum milii ad capiit et ad pedes vellera jacent, 

et in igne ex lignis quernis acccnso exta bulliunt , igne arulie 

fagi \iwvcw concremantur , curoqiic tibi ne tantillutn qui- 

dem.] luemem qu;\ntuni edentnliis nuces pulte cx amylo 

liis applausi et statini donuni dedi , [parata. 

Daplmidi quidem pcdum , quod niilii jjatris ferebat ager, 
sponte natiiin, quod certc ue faber quideni reprehenderit 
alteri autcm condue pulcram tcstani , ciijus canieni ipsc 
coincderara , in scopulis , prope Hycara captalae , 
ipiam iii quinquc/Jo/7iOHe5 dissetueraiii quinque prapscnli- 
[bus; atque iJle spiritum inflavit concha;. 

bucolicae Jlusae, multum salvetc , et carmcn proferte, 
quod tiinc ego illis pr.Tsens cecini pasioribus. 

ne amplius iii lingua exlrema piistulam produxeris. 
cicada c.icadje aniica est, formicai forniica, 
accipitres accipitribus , milii autem Musa et carmeji. 
liac milii tota sit plena domus; neque enuTi somnui 
ncque ver subitum dulcius, neque apibus 
flores, quam mibi Musai estis cara) ; quos enim adspiciii* 
laeto oculo , bos nihil vcncno lajserit Circe. OPERARIl SIYE MESSORES. 

IDYLLION X. 
MILO ET BATTUS. 

MILO, 

Operarie arator, qnid nunc, ο miser, laboras? 

nequc tuum sulcum diicere rectum poles, ut antc ducebM^ 

neque pariter cum altero segetem secas , sed relinqueris, 

sicuti ovis ex grege, cujus pedem spina sauciavit. 

qualis tu , miser, post nieridiem cris , 

qui nimc incipiens sulcum non \oras? 

BATTLS. 
Milo , messor indefesse , rupis duraj rragmentiim , 
numquainne tibi accidit, ut desiderares aliquem absentiuin * 

MILO. 

nunKiuani. et quod desideriurn reruin alienarum sit opera- 

BATTUS. frio hoinini? 

nuinquainne quafso tibi accidit ut vigilares proptcr aino- 

MILO. [rcm* 

neque ctiam accidat ; pcriculosum cst , si caiii coriuni gu- 

BATTLS. [staiuluindederi*. 

venim ego, ο Milo, aroo proponiodum undcciinuin diein. 

MILO. 

e dolio hauiismanife>to; cgo vero ncaceti (pii(Jciiisatislin- 

BATTCS. [1«-'«»• 

itaqiio (μια> antc fores iiieas sunt luibi a M>iiieiilf nc^lerla jti- 

MILO. [teul oinnia. 

qiiif veio piu-lla (p cruciat? 

BATTLS. 

lilia PohlKjt.T, 
«liiw ι»ιιρ»Ί iiiftrntibiin ad llippocioiiwii tibia raurbal. 22 ΘΕΟΚΡΙΤΟΥ ΕΙΔΪΛΛΙΟιΝ Ι. ΜΙΛΩΝ. 

Εύρε Οεος τον αλιτρον ε/εις -άλαι ων επεΟύΐλεις. 
μάντις τοι ταν νύκτα χροϊςεΐται χαλαααία. 

ΒΑΓΓΟΣ. 
μωμδσΟχί μ «Ρ/Ό ''^" ""γ'^>θζ δ' ουκ αύτος δ Πλούτος, 
20 άλλα και ώφρόντιστος Έρως. μή δη με'γα μυΟεϋ. 
ΜΙΛΩΝ. 
ου με'γα μυΟευμαι• τυ μόνον χατάβαλλε το λαον, 
καί τι κοοα; οιλικον με'λος άμβάλευ• αοιον ουτώς 
εογαςή- και μαν ττρότερον ττοκα μουσικός ήςΟα. 

ΒΑΤΤΟΣ. 
Μώσαι Πιερίοες, συναείσατε ταν ραοινάν μοι 
25 τταΐο'• ων γαρ χ' άψησΟε, Οεαί, χαλά πάντα ποιεΤτε. 
Βομβύκα /αρίεσσα , Συραν καλεοντί τυ πάντες, 
ί(Γ/νάν, άλιοχαυστον, εγώ δε μόνος μελίχλωρον. 

και το ιον μέλαν εστί χα\ ά γραπτά υάκινθος, 
αλλ' εαπας εν τοις στεφάνω τα πράτα λεγοντι. 
30 ά αίς τον κύτισον, δ λύκος ταν αίγα δΐίόκει, 
ά γερανός τώροτρον, εγω ο' επι τιν μεμάνημαι. 

αιΟε μοι ής δσσα Κροΐσόν ποκά φαντι πεπασθαι, 
νρύσεοι αμφότεροι κ' άνεκείμεΟα τα Άφροδίτα, 

τώς τυ μεν αύλδς ε/οισα και ?, ρόδον V) τύγε μαλον, 
35 σ/ημα ο' εγώ xat χαινας επ' άμφοτε'ροισιν άμυκλας. 
Βομούκα •/αρίεσσ', οί μεν πόδες αστράγαλοι τεΐίς, 
ά φωνα δέ τρύχνος* τον μαν τρόπον ουκ ί/ω ειπείν. 

ΜΙΛΩΝ. 
ή καλας αμμι ποιών Ιλελτ'Οει βώκος άοιοάς. 
ώς ευ ταν ϊδε'αν τας αρμονίας εμετρησεν. 
40 ώμοι τώ πο'ιγοινος, Ον άλιίίίως άνε'ίρυσα. 
Οασαι δ), και ταύτα τα τώ Osioj Λυτιε'ρσα. 

Αάματεο πολύκαρπε πολύσταχυ, τοΖτο το λαον 
ευεργόν τ' ειη και κάρπιμον οττι μάλιστα. 

σφίγγετ', άμαλλοδε'ται, τα δράγματα, μηπαριιόντις 
45 ειτΓ/;, σύκινοι άνδρες, άπώλετο y ούτος δ μισθός, 
ες βορεαν άνεμον τας κόρθυος ά τομα ύμμιν 
r, ζέφυρον βλεπετιο* πιαίνεται δ στά/υς ουτώς. 

σΐτον άλοιώντας φεύγοι το μεσαμβρινον ΰπνος• 
εκ χαλάμας α/υρον τελεΟει ταμόςδε μάλιστα. 
50 αρ•/_εσΟ' άμο^τας εγειρομε'νω κορυδαλλώ, 
και ληγειν εύοοντος, ελινυσαι δέ το καύμα. 

εύκτός ό τώ βατρά/οι, παίδες, βίος• ου μελεδαίνει 
τον το πιεΐν εγ/εΰντα* πάρεστι γαρ άφΟονον αύτώ. 
χάλλιον, οίπιμελητα φιλάργυρε, τον φαχον εψειν 
55 μη πιταμγ;ς ταν /εΐρα καταπρίοιν το κύμινον. 

ταύτα χρη μο/Οεΰντας εν άλίω άνδρας άείδειν. 
τον οε τεον, δουκαιε, πρέπει λιμηρον έρωτα 
μυΟίσδεν τα ματρι κατ' ευναν ορΟρευοίσα. MTLO. 

invcnit (knis sonfom ; liabes quod diicliim cupiebas 
niaiitis culniaria [locusta) tibi noctem illuniinabit. 

BATIUS. 
irridcre me incipis tu ; cccus autem non solus cst Pliitus, 
sed eliani improvidus Amor. iioli jain te jactare. 

MILO. 
non mejacto; tu modo dejice segetem, 
et aiiKitorium aliquod de puella carmen exordire ; juciin- 
dius ila] opus facies; et pmfccto olim canendi artifex eras. 

BATTUS. 
Musa; Pieridcs , canite niecum gracilem [dilis. 

puellam; nam quae vos, dene, attigeritis, pulcraomnia red- 

Bombyca vcnusta, Syiam vocant te omnes, [loris. 

macilentam , sole adustam , ego solus melleam {mellei co- 

et viola nigra est et insciiptus hyacintbus, 
nibilo tamen miniis prima coronae nominant. 

capra cytisum , lupus caprani sequitur, 
grus aratrum , at ego tui amore insaniOv 

utinammihiessetqnantnmCrcesumolimaiuntpossedisse, 
aurei ambo staremus Vencri consecrati , 

tu quidem tibias babens et vel rosam vel malum , 
at ego gestum saltantis et novos calceos in pede ulroque 

Bombyca venusta, pcdes tiii sun( tali, 
vox dulcis ; mores vero tui qui sint non babeo dicere. 
MILO. 

profecto pulcras nobis clam fecit ))ubulcus cantiones. 
qiiam scite numeronim ralionem dimensus est! 
beu mibi ob baibam meam , quam frustra aluil 
audi jam etiam ba!C quic sunt divini Lytiersae. 

Ceres frugifera , spicilera , ha;c seges [grana. 

commodam se pr.Tbeat metentibus , et det quam plurima 

constringite, coUcctorcs, manipulos, ne quis practeriens 
dicat : iicuhici liomines, periit cliambaec merces. 

ad boieam ventum accrvi sectura vobis 
vel Zephyruin , spectet : pinguescit sic arista. 

qui triturant frumentum, cos fugiat meridie sommis : 
cx culmo palca; fiunt tunc fiicillime. 

incipere oporfel messores, quum galerita cxcitalur, 
et desinerc quum illa dormit, quiescere inedio aeslu. 

optabilis cst raii.T vila , pucri : iion curat 
qui potum iufundat; nam affatim ci suppctit. 

age , villice avare , jam lentes coque ; 
vide ne vulneres maniim diffmdens cyminum. 

lia;c decet viros in solis a^stu laborantes caiitare 
tuumautcm, arator, fanicliciim amorem dccet 
narrare uiatri in lecto mane vigilaiiti. ™ »t» m THEOCRITI IDYLLION XI. 23 ΚΥΚΛΩΨ. 

ΕΙΛΥΑΛΙΟΧ ΙΑ'. 

Ουδέν ποττον έρωτα ττεφύκει φάραακον !χ).λο, 
Νικία, ουτ' εγ/ριστον, εα\ν δοκίΐ, ουτ' εττι'τταστον, 
η ταΐ Πιε^ίδϊς• y.QZoo-<j δε τι τούτο και άδύ 
νίνετ' έπ' άνΟριό-οις, ευρεϊν δ' ου ^αδιο'ν εντι. 
5 γινο)σκειν δ' οίααί τυ καλοίς ιατρον έοντα 
και ταις εννέα δη πεφιλαι^ένον ε;οχα Μοισαις. 
οΰτω γοΰν ^άιστα διαγ' δ Κύκλοιψ δ παρ' άαΐν, 
top /αΐος Πολυ-^αιχος, οκ' ηρατο τας Γαλάτειας, 
άρτι γενειά(;δϋ)ν ~ερι το στοαα τοις κροτάφους τε 

ΐυ ηρατο δ' ου αάλοις ουδέ ρόδω ουδέ κικίννο•.;, 
αλλ' όρ6αΐς αανίαις, άγεΤτο δέ ττάντα τταρεργα. 
ττολλάκι ται οιε; ποτΐ τοιΰλιον αύται ά-ηνΰον 
•/λωρας εκ βοτάνας• δ δέ ταν Γαλάτειαν άείδων 
αύτος ίπ άιόνος κατετάκετο φυκιοε'σσας 

15 ες άους, ε^Οιστον ε/ων ύποκάρδιον ε)αος 

Κύπριδος εκ ιJ.εγάλας, το ο•. ηττατι -αςε βέλεμνον. 
άλλα το φάραακον εύρε, καΟεζοίΑενος δ' επι ττε'τρας 
υ|•/Ίλα; ες — όντον ορών άειδε τοιαύτα. 

ώ λευκά Γαλα'τεια, τί τον ιριλε'οντ' άττοβάλλη ; 

20 λευκοτε'ρα πακτας ποτιδεΐν, άπαλο^τε'ρα άρνο'ς, 
μο'σ/ο) γαυροτε'ρα, φιαρωτε'ρα ομφακος ώμας. 
οοιτης 5' αύΟ' ουτώς , δκκα γλυκύς υττνος ε /r, με, 
οι/η δ' εύΟυς ιοϊσ', ό'κκα γλυκύς ΰπνος άνγ; με, 
οεύγεις δ' ώςπεο δις πολιον λύκον άΟρησασα. 

25 ήράσΟτ,ν μέν εγο)γα τεοϋς, κόρα, άνίκα -ρατον 
ήνΟες εμα συν ματρι θε'λοισ' υακίνΟινα φύλλα 
ες δρεος δρεψασΟαι, εγώ δ' οδδν άγεμόνευον. 
τταύσασθαι δ' εςιδών τυ και ύστερον ουδέ' τι πα νυν 
εκ τηνοο δύναμαι• τιν δ' ου μ.έλει ου μα Αί' ουδε'ν. 

30 γινώσκο), '/αριεσσα κόρα, τίνος ουνεκα φεύγεις• 
οΰνεκά μοι λασία μέν όφρυς επΙ παντι μετοιττω 
ές ώτδς τε'ταται ποτΐ Οώτερον ώς μία μακρά , 
είς δ' οφθαλμός επεστι, πλατεία δέ ρις επι /είλει, 
αλλ' οιυτός τοιούτος εών ^$οτά χίλια βο'σκο) , 

35 χήκ τούτϋ)ν το κράτιστον άμελγδμενος γάλα πίνοι• 
τυρός ο' ου λείπει μ' ουτ' εν Οε'ρει ουτ* iv δπώρα, 
ου /δίμίονος άκρω• ταρσοί δ" υπερα/Οε'ες αίεί. 
συρίσδεν δ' ώς ουτις επίσταμαι ώδε Κυκλιοπϋ)ν, 
τίν, το φίλον γλυκύμαλον, άμα κήμαυτδν άείδίϋν 

40 πολλάκι νυκτός άΐι)ρί. τρε'φοί δε τοι ένδεκα νεορώς 
πάσας μαννοφοροις, καΐ σκΰμνίος τε'σσαρας άρκτο>ν. 
αλλ' άφίκευ τυ ποΟ' άμε', καϊ έςεϊς ουδέν ε).ασσον, 
ταν γλαυκάν δέ θάλασσαν εα ποτι /ε'ρσον δρε/Οεΐν. 
ά'διον εν τώντρο) παρ' έμιν ταν νύκτα διαςεΐς- 

45 εντι δά'ύναι τηνεΐ, εντι ραδιναι κυπάρισσοι, 
εντι μέλας κισσός, εντ' άμπελος ά γλυκύκαρπος, 
εντι ψυ/ρον υδι»ρ, το' μοι ά πολυδενδριος Αίτνα 
λεύκας εκ /ιόνος ποτον άμβρόσιον προιητι. 
τίς καν τώνδε θάλασσαν ε/ειν ^ κύμαΟ' έ'λοιτο* 
■,υ '-ίϊ δε' τοι αύτος ε'γώ δοκέίο λασιώτερος ν,μΐν. GYCLOPS. 

IDYLLION XI. 

NuUum amoris exstat remeilium aliud , 

Nicia, neqiie quod inuni;i pos>it, iit iiiilii viJctur, ncque 

quod adspcrgi ,] nisi Musi«; lcneqiie lioc et jucuiuluiii 

est iii poteslate honiinum , inventu aulcm iacile iioii eat. 

nosse id puto le piobo, iiicdicus ()iiu!ii sis, 

et novem sane exiniiedilectus Musis. 

sic quidem comniodissime degebat Cyclops nostras , 

antiquiis ille Polyplieuius , quum amabat Galateani , 

iiiodo pul)csccns circa os et teinpora. 

aniabat autem non inalis neque rosa neque cinciiinis, 

sed nuUisanibagibus utfnfe furore, ducebalfiue oiiinia posl- 

habenda.] saepe oves ad ovile ipsac redierunt 

viridi cx graruine ; ille autein Galaleaiu cantu cclebrans 

ipse (solus) in lilore algoso coutabesccbat 

indc ab aurora, inrostissimuiu baltens sub pectore vubius 

Venere cx potenti , quod vtdnus ci iii bcpate infixeral leluin 

illius.] sed rcmedium invenit , sedensiiue in rupe 

praecelsa, in luare prospettans, talia taiiebat. 

ο candida Galatea, quid ainanteui a te rejicLs? 
candidior lacte coacto adspectu , teuerior aguo , 
vitulo lascivior, splendidior uva immatura. 
venis sic huc, quum diilcis soniiius ine tcuet, 
abis statim, quuiu dukissoniiuis increlinquit, 
fugisque sicut ovis canuiu luj)uui con>pitala. 
amorecgo captussuni lui, pudla, qiiuin priinuiu 
Yenisti niea cum inatre , ut hyacinthina lulia 
ex inoutc decerpcres, atque ogo viac dux cram. 
desincrc aiitem , ubi te vidi, et posU-a et ne nuuc quidem 
ab illo (emjwrc possuin ; lu vero iioii curas , per J()\ cm, iion 
taiitilluni.] scio, forinosa puclla, quaiii ob reni η)ρ fugias : 
quod niihi birsulum superciliuni per tulaiii frontcin [;;mn, 
ab auie aitora prolensmn est ad alleraiii nurcm iintiiu lon- 
uiiusqiio uciilus//O)i^< incst, et lattis iiasiis supra labruiu. 
veiuin cgo idein , (lui lalis suiu , ovos iiiillc pasco, 
et ex his lac optimum, quod uiilii mulgeo, bibo; ■ 
cascus non deiicit luc ncqnc a-statc iieque aurltimno, 
non bicine simiina; liscell.L-iiiie siinl si'iui)er pra-gravalae. 
fislula aincrc ut nuUus hic Cycloi)Uiu s;io, 
Ip, ο cariiin p<iimiiii diikt', siiinil et me cantu cclfbrans 
sa-pc noclL• intcmitcsta. alo tibi uiideciin taprcolos , 
oiimcs iiiouilibiis ornalus, it (aliilos (iuaHuor iirsaruin. 
age veni lu ad nos , iumiuc deteriorc n\s, condiciuue , 
;;laiiciim<iiic inan• sino ad lilns iiUiimcsicrc. 
Mia\iusiii aiilro apud lueiKHleiii traiiHges; 
siml lauii ibi, suiit procrr.e (npri!ssi, 
tsl iii^;ra bcdcra, est \ilis (hikcs Iructus fcrous, 
«■sl gclida aqua, (itiaiii inilii nnii<)r(>>a Λ'ΛηΆ 
candida cx iiive, podiiii auibrosiiiin, iiiiltil. 
(luis iu niari scu Ihiclibus vivcrc nialil, (|iiuiu lii•; frui γιαίύϋ, 7 
sed si litii ip.•^ cgo > idear hirsutior cisi• , 2» ΘΕΟΚΡΓΙΌΪ ΕΙΔΪΛΛίυΧ. 1Β. tvTi δουος ςύλα μοι κα\ υπο σποδώ άχάματον πΰρ• 
καιοαενος δ' υζο τεΰς χαι τάν ψυχαν άνε/οίμαν 
και τον εν' όοΟαλαόν, -ώ μοι γλυχερωτερον οΰοεν. 
ώμοι, δτ' ουκ ετεκέν μ' ά μάτηρ Spa-f/,'' ε/.οντχ, 

[>■> ώς χατε'δυν ποτι τιν και τάν /ε'ρα τεΰς έ'^ίλασα, 
αι μη το στο'μα λ^ς, εφερον δε τοι γ| κρίνα λευκά 
η μάκων' άπαλαν ερυθρά πλαταγώνι' ε/οισαν. 
άλλα τα μεν Οε'ρεος,τά δε γίνεται ε'ν /ειμώνι, 
10—' ουκ αν τοι ταΰτα φε'ρειν άμα πάντ' εδυνάΟην. 

60 νυν μάν, ώ κόριον, νυν αύτο'γα νεϊν γε μαΟεϋμαι, 
αίκα τις συν ναι πλε'ων ςε'νος ώδ' άφίκηται, 
ώς είδίο, τι ττοΟ' άδυ κατοικεϊν τον βυΟον ύμμιν. 
έςενθοις, Γαλάτεια, και εςενθοΐσα λάΟοιο , 
ως-ερ εγώ νυν ώδε καθήμενος, οϊκαδ' άπενΟεϊν 

C5 -οιμαίνειν δ' εΟελοις συν εμιν άμα χαιγάλ' άμε'λγειν, 
και ζιιοο'^ τταςαι τάμισον δριμεΐαν ενεΐσα. 
ά μάτηο αδικεί με μο'να, και με'μφομαι αύτα* 
ουδέν τζτ^ιτο-/ δ)Λ)ς ro~i τιν φίλον είπεν υπέρ μευ, 
και ταυτ' άμαρ επ' άμαρ δρεΰσά με λεπτον έοντα. 

70 ^ασίϊί ταν κε'ύαλάν και τώς πόδας άμ-Λοτίρως μευ 
σφύσδειν, ώς άνιαΟη, επεί κήγών άνιωμαι. 
10 Κύκλοιψ, Κυκλϋΐψ, πα τας φρένας εκπεπότασαι; 
αικ' ενΟών ταλάρως τε πλεκοις και Οαλλον άμάσας 
ταΐς άρνεσσι φέροις, τά/α και πολύ μάλλον εχοις νουν. 

7ο τάν παρεοϊσαν άμελγε • τί τον φευγοντα διοικείς ; 
ευρησεις Γαλάτειαν ίσως και καλλίον' άλλαν. 
πολλα'ι συμπαϊσδεν με κοραι τάν νύκτα κέλονται, 
χι/λίσδοντι δέ πασαι, επεί κ' αυταΐς υπακούσω. 
δηλον δτ' εν τα γα κήγώ τις φαίνομαι ήμεν. 

80 οΰτω τοι Πολύφαμος εποίμαινεν τον έρωτα 
μουσίσδο^ν, ραον οϊ διαγ' η ει /ρυσον εδωκεν. Α1ΤΗΣ. 

ΚΙΛΪΛΛΙΟΝ ΙΒ'. 

Ίίλυθες, ώ φίλε κούρε, τρίτη συν νυκτΐ και άοϊ ; 
Υ)λυΟες' οι δε ποΟεΰντες εν ηματι γηράσκουσιν. 
δσσον εαρ χειμώνος , ό'σον μαλον βραβυλοιο 
άδιον, δσσον οις σφετε'ρας λασιΐι)τέρα άρνός, 

5 ό'σσον παρθενική προφέρει τριγάμοιο γυναικός, 
δσσον ελαφροτε'ρη μόσ/ tov νεβρός , δσσον ά/,δοίν 
συμπάντο)ν λιγύφωνος άοιδοτάτη πετεηνίον, 
τοσσον εμ ευφρανας τυ φανείς, σκιεράν δ' υπο φαγόν 
άελίου φρύγοντος οδοιπόρος εδραμον ώς τις. 

J0 ειΟ' δμαλοι πνευσειαν επ' άμφοτεροισιν "Εροιτες 
νώιν, ε'πεσσομε'νοις δε γενοίμεΟα πασιν άοιδά' 
" ΟΙΟ) δη τινε τώδε μετά προτε'ροισι γενε'σΟην 
« φιο6', ό μεν ειςπνηλος , φαίη /ώμυκλαΐσδιον, 
« τον δ' έτερον πάλιν ώς κεν δ (-)εσσαλος εϊποι άίταν. 
15 1 αλλήλους δ' εφίλησαν ισω ζυγω. η ^α τότ* εσσαν 
'< /ρύσειοι πάλιν άνδρες, δ'τ' άντεφίλησ' δ 'φιληθείς. >■ 
ει γάρ τοντο, πάτε^ Κρονίδα, πε'λοι, ε? γάρ, άγηρο) sunt querna ligna iiiilii et siib cinere inexsfiiictus ignis; 

exuriiiue abs te vel aniiuam meam paferer 

atque uiiicum oculum, quo milii dulciusnihil. 

liei iiiilii , quod non pepeiit me inater cum brauchiis, 

ut subirem undas ad te ac inaiimn tu;ini osciilarcr, 

si os nolles, ct fenem tibi vel lilia caiulida 

vel papavcr tenerum, quod rubra crcpitacula habet. 

at illa quidem .Tstato , hacc nascuntur hieme , 

ut non tibi haec afferrc simul omnia potuissem. 

nunc profecio , ο puella , nuiic exteniplo natare discain , 

si quis hospes nave vectus buc, advcnciit, 

uf sciani, quajtandcmvoluptass/Yvobis habitarein profun- 

do.] egrediaris, Galatea, et cgressa obliviscans, 

sicut ego nunc hic sedens, domiim ledire; 

et pascere velis mecum simul et lac niulgere , 

et caseura premere coagulo acri immLsso. 

inater sola ine iiijuria afficit, et incuso eam; 

nihil illa umquain omnino amabilc tibi dixit de me, 

idquc in dies videns me macie tenuatum. 

dicani caput et pedes anibos mcos 

giaviter dolere, ut crucietur, qiioniam et ego crucior. 

Cyclops, Cyclops, quo mens tibi avolavit? 

si e vestigio calathos texeres et frondes desectas 

agnis ferres , forsitan etiam innlto inagis saperes. 

pra;senlem mulgc; quid iugientem peisequeris ? 

invcnies Galateam forsilan etiam pulciiorem aliani. 

mult.TC puellaj , ut secum noctem colliidam , iuvitaut , 

et elfiise rident omiies, quumiisauscullaveiim. 

nimirum in terra et ego aliquis videor esse. 

sic Polypbemus pascebat amoreni 
cantiIlando,commodiiisqiiedegebatquamsiaunundcdisset. AiTES. 

IDYLLION XII. 

Venisti, care piier, tertiam post noclem et βαιοινιη!? 

venisti : qui dcsiderio flagrant, iino die scnescunf. 

quanlo ver biemc , quaiito maluni piuno 

suavius, qiianto ovis siio agno villosior cst, 

quanto virgo pracstat ter nupt.Te mulieri, 

quanto velocior vitulis binnulus, quantum liiscinia 

canora cantii omnes vohicres superat , 

tantuin me exliilarasti tu , quum venisti , et sub umbiOSiim 

fagiim] sole toncnte sicut viator propcravi. 

utinarri concordes adspircnt ulrique Ainoics 

nostinin , ot posleris omnibus fiamiis cantilena : 

" ([uale illud fuil inlcr piiores Iiomiiies [liiigua loquins, 

>< amicorum par! altcr εΐςπνηλος (amans) dixerit Amycla^a 

" altertini contra Thessalus vocaverit άίταν (amasium). 

" miitiio illi sese amarunt pari jiigo. pmiccto tiim fueniiit 

" aiirei itprtiin boniines, qmini vicisMiii amavit amalus;. » 

utinamhoc,o patci Jiipilci•, (iat, nlinain, υ dii senii expi-rlcs THEOCRITI IDYLLION XIII. αθάνατοι, γενεαΐς οϊ διτ,κοσίαισιν Ιπειτα 
άγγείλειεν εμοί τις άνεξοδον εις Άχ^έροντα • 

20 α ή σή νυν φιλότηςκαι του /αρίεντος άίτεω 

« πασι οια στο'αατος , μετά δ' ήιΟε'οισι μάλιστα. » 
αλλ' ήτοι τούτιον μεν υπέρτεροι ούρανύονες 
εσσονΟ' ώς εΟε'λοντι* εγώ δε σε τον χαλον α'ινε'ων 
•i /ευδεα ρινός υπερθεν άραιας ουκ άναφυσο). 

25 γ,ν γαρ και τι δάκτ,ς , το μεν άβλαβες ευθύς εθνιχας, 
διτΐλάσιον δ' ώνασας , ε/_ων δ' επίμετρον άπηνθον. 

Νισαϊοι Μεγαρηεςάριστεύοντες ερετμοΤς, 
όλβιοι Ο'.κείοιτε, τον Άττικον ώςττερίαλλα 
ςεΤνον έτιμησασθε Λιοχλέα τον ^ιλο— αιοα, 

30 αΐΞΐ οι περί τύμβον άολλε'ες εϊαρι πράτω 
κούροι εριομαίνοντι φιλήματος άχραφε'ρεσθαι. 
δς δε' κε προςμάςη γλυκεριότερα χείλεσι /είλη , 
βριθο'μενος στεφάνοισιν εαν ες μητέρ' άττηνΟεν. 
όλβιος, ^ςτις παισι φιλήματα κεΤνα δίαιτα. 

35 ή που τον ναροπον Γανυμηδεα πολλν' επιβιοτα 
Λυδίη ίσον ε/ειν πε'τργ; στόμα , χρυσον όποι-/) 
πεύθονται μη φαύλος ετητυμον άργυραμοιβοί. ΓΛΑΣ. 

ΕΙΛΪΛΑΙΟ^ί ΙΓ'. 

Ου/ άμΐν τον "Εροιτα μο'νοις ετε/', ώς εδοκευμες, 
Νικία, ώ τινι τοΰτο θεών ποκα τεκνον έ'γεντο ' 
ου/ άμΤν τα καλαπράτοις καλά φαίνεται ήμεν, 
ο'ί Ονατοι πελο'μεσΟα, το δ' αυριον ουκ εςορώμες• 
Β άλλα και Ώμφιτρύοινος 6 y αλκιοκάρδιος υίος , 
δς τον λϊν υπέμεινε τον άγριον, ηρατο παιδο'ς, 
τω γαρίεντος "Υλα, τώ ταν πλοκαμΐδα φορεΰντος, 
καί νιν πάντ' εοίδαςε, πατήρ ώςει φίλον υια , 
οσσα μαθών αγαθός και άοίδιμος αύτος εγεντο • 

10 /οιριςδ' ούδεποκ' ής,οί5τ' ει μέσον άμαρ οροιτο, 
ουθ' δπο'/' ά λευκιππος άνατρέ/οι ες Διός Άοις , 
ουθ' όπδκ' όρτάλι/οι μινυροι ποτι κοΐτον δρωεν, 
σεισαμενας πτερά ματρος έπ* αιθαλοεντι πετευρω, 
ώς αύτο) κατά θυμδν δ παΤς πεποναμε'νος είη, 

15 αύτώ δ' ευ έλκοιν ε'ς άλαΟινον άνδρ' άποβαίη. 
άλλ' δ'τε τδ/ρύσειον επλει μετά κώας 'Ι•/;σϋ)ν 
Λισονίδας, οΊ δ' αύτω άρισττίες συνεποντο, 
πασαν εχ πολίων προλελεγμενοι, ών όφελος τι , 
Ίκετο ^ώ ταλαεργος άνί;ρ ες άφνειον Ιο)λκον 

20 'Λ/κμ-ζ^νας υίδς Μιδεάτιδος ήροκ'νας, 

σΐιν δ" αυτίο κατε'βαινεν "Υλας ευεδρον ες Λργω, 
άτις Κυανεαν ου/ -/^'Ι/ατο συνδρομάδοιν ναΰς, 
άλλαδιεςάιςε, [ΊαΟυν δ' εΐςε'δραμε <1>ασιν, 
αίετδς ώς μέγα λαΤτμα * αφ' ώ τότε /οιράδες Ι'σταν. 

25 άμος δ' άντελλοντι ΙΙελειάδες, εσ/ατιαι δε 
άρνα νε'ον βόσκοντι, τετραμ.μένο) ειαρος -/ιοη , 
ταμος ναυτιλίας μιμνάσκετο Οεϊο; αιοτος 
Y,pwojv, κοίλαν δε καΟιδρυνΟε'ντες ες Άργι•. inimortales , et post ducenta siecula denique 
nuntium hunc mihi ferat aliquis irremeabilern ad Aclie- 
rontem :] « tuus nunc amor et venusti amasii 
« omnibus cst in ore, et maxime juvenibus. « 
verura liarum rerum domini coelicola; 
enmt sicuti volcnt ; ego autem te formosum laudibus cele- 
brans] mendacii signa super nasum teneruin non proferam. 
namelsi aliquainreme lacseris, illudinno^iumstatim[red- 
didisti,] et duplo juvisti, et cum incremento amoris discessi. 

jVisaei Mcgarenses, qui arteremigandi pr.Tstatis, 
feliccs habitetis, illuin Atticuni quod e\iniio 
bospitem honore ornastis Dioclcm puerorum amatorcm. 
senipcr circa illiiis tumuluni congregati vere prinio 
pueri ccrtant osciili pra.'mia rcportare. 
quiautem applicuerit dulcius labris labra, 
oneratus coronis suam ad matrem revertitur. 
beatus ille, qiii pueris de osculis illis arbiter est. 
sane , opinor, caosiuin Ganyiuedera nniltuiii invocat , 
ut Lydio lapidi par os habeat, quo lapide aurum, 
niim vitiatumsit, vere explorant argentarii. HYLAS. 

IDYLLION XIII. 

Noii nobis solis Amorem peperit , iit arbitral)amur, 

Mcia, cuicunqiic tandem dcoruni bic pucr natus cst ; 

non nobis pulcra primis pulcra videntur csse, 

qui mortales sumus et crastinum non videmus; 

sed etiam Aniphitryonis «ηοί pcctoris filius, 

qui SBCvuin lcoiiPin suslinuit , aniavit pucrum , 

formosum Ilylan , capillos in cinciiinum ncxos gestantem, 

et eiim omnia cdociiit , sicut pater carum liliuin , 

quibus pcrci-ptis vir bonus et cclcbris ipsc offcctus eral ; 

numquani ab co disccdcbat, ncqiie si mcdiiis dies surgprel, 

necquuin albis quadrigis Aurora in Jovisffrffs adscenderef, 

ncc quiiin pulli avium pipicntos ad nidum rcspiccrcnt, 

quatienlc alas uialrcin fiiligino;Hi trabo, 

ut silii ex sentcnlia piier clnboraliis cssel , 

sibiquo rfitcfrahpns (pari /orlitudine) vir voruscvadcift. 

sed (ριππι ad aurcnm vplliis potciuluin navigarct lasou 

jEsonidc!;, ii)siimque priiicipcs viri se«iuerentur, 

omnibus ex urbibus secunduni ordinoin clccti , (pii virliil•• 

prapstarcnt,] vcnit cliam laboruni paticns vir in divitein ΙυΙ• 

ciiin] AlciuPiiiP filiiis Midcatidis licroiii.T ; 

niin po(nie coiisccndit H>las firinain Argo, 

qua; navis Cyaiiras (oiiciincnlps non altigit, 

scd porriipit , et iii piofiiiKiiim ingrossa ost Pliasiii, 

taiii(|iiatii a(piila ;jr;• iiia^iios niictiis; cx ({uu (uin ρ«Ίι•.τ• 

constilerc] quuin aufpm l'lciadt's oriuntur, et extren» agri 

agnos juvennilos pastuiit, vertcnle j;un νρπ•, 

tiiin iiavigalionis iiiPininprat di\iniisfliK 

lipioiiiii, (avaqiip in Ar^i" lollixMti 20 ΘϋΟΚΡΙΊΌΪ ΕΙΛΪΛΛΙΟΝ ΙΛ. ΈλλάςτΓοντον ιχοντο νότω τρίτον άααρ άεντι, 

30 είσωο' opuov εΟεντο Προττοντίοος, ένθα Κιανών 
αύλακας εύρΰνοντι βοεςτρίίίοντες άροτρον. 
έχβάντε; δ' εττι θϊνα χατα ζυγα οαΤτα πε'νοντο 
οειελινόν, πολλοί δε αίαν στορε'σαντο χαυ.εύναν. 
λειιχών γάρ σφιν εχειτο, με'γα στιβάοεσσιν ονειαρ, 

05 ένθεν βούτοαον όξυ βαΟΰν τ' έτάαοντο κύττειρον. 
κώ/εθ' ^νλας δ ξανθός ΰοιορ επιοορ-ιον οίσων 
αϋτω Ο'Ήρακλν και άττεαφεϊ Τελααώνι, 
οι αίαν άαοιω εταίροι άει δαίνυντο τράτΓεζαν , 
■/άλχεον άγγος ε/ο)ν. τά/α δε κράναν ενοησεν 

4υ ήαε'νω εν /ορτο)• περί δε Ορυα πολλά πεφύκει, 
κυάνεο'ν τε ^ελιδονιον ^λοερόν τ' άδιαντον 
και Οαλλοντα σε'λινα και είλιτενής άγρίοστις. 
υδατι δ' εν μέσσω Νύαφαι χορον άρτίζοντο, 
Νΰαφαι άκοίαητοι , δειναι Οεαι άγροιιόταις, 

45 Εύνείκα και Μαλις εαρ θ' όροωσα Νυ/εία. 
ήτοι ό χοΰοος επεΤ/ε ποτω πολυ/ανδε'α κρουσον 
βάψαι επειγόαενος , ται δ' εν χέρι πασαι εφυσαν • 
πασάων γαρ έρως άπαλας φρε'νας άοιφεκάλυψεν 
Άργείω επι παιδί* κατηριπε δ' ες [χε'λαν υδοιρ 

5ϋ.«93θΌς> (5ίς ό'τε πυρσός απ' ουρανού ηριπεν άστηρ 
άΟοο'ος εν πόντο), ναύταις δε τις εΤπεν έταίροις• 
η κουφότερ'ώ παίδες, ποιεΐσθ' όπλα, πλευστικος εύρος. 
Νύα'ύαι μεν σ'^ετε'ροις επι γουνασι κοΰρον εχοισαι 
δακρυόεντ' άγανοϊσι παρεψυ^Όντ' επε'εσσιν. • 

6j Άαφιτρυοινιάδας δε ταρασσόαενος περί παιδί 
ώ/ετο, Μαιωτιστι λαβών εύκααπέα τόςα 
και έόπαλον, τό οί αιεν ε/άνδχνε δεςιτερα /είρ. 
τρις μεν "Ι'λαν άυσεν, όσον βαρύς ηρυγε λαιμο'ς• 
τρις δ' άρ' ό παΤς υπάκουσεν, αραιά δ' ίκετο φωνά 

βυ ε; ύδατος, παρεών δε μάλα σγεοΌ^^ είδετο πό^^ο). 
ως δ* όπότ' ν'υγε'νειος άπο'προΟι λις εςακουσας 
νεβρώ φΟεγςαμενας τις εν ώρεσιν ώμοφάγος λίς 
ες εύνας εσπευσεν ετοιμοτάταν επι οαΐτα, 
Ήρακλε'ν,ς τοιούτος εν άτρίπτοισιν άκάνΟαις 

05 παΐδα ποΟίον δεδόνατο, πολύν δ' επελάμβανε ^ίορον. 
τ/ετλιοι οί φιλε'οντες • άλοιμενος οσσ' έμ.όγησεν 
ώρεα και δρυμο)ς, τα δ' Ιάσονος υστέρα πάντ' ής. 
ναΰς γε'μεν άρμεν' ε/οισα μετάρσια των παρεο'ντοίν, 
ιστία δ' ήιθεοι μεσονύκτιον εςεπάειρον 

70 Ί!ρακλΫ;α μένοντες, δ δ' ά πο'δες αγον ί/ωρει 
μαινόμενος• χαλεπά γ^/ρ εσω θεός ήπαρ αμυσσεν. 
οΰτο) μεν κάλλιστος Τλας μακάροιν αριθμείται* 
Ήρακλε'•/;ν ο' ν-'ρ'οες εκερτόμεον λιποναύταν, 
ουνεκεν r,poyr^<:z τριακοντάζυγον 'Λργοι, 
75 πεζά δ' ε'ς Κόλχο)ς τε και άςενον ί'κετο Φασιν. in Hellespontum venerunt Noto tertiuni diem flante, 

et suliierunt stationeni navalem intra Proponlidem , ubi 

Cianorum] sulcos latos ducunt boves terentes aiatra. 

cgressi in liltiis secnnduin transtra cwnam sibi parabant 

vcspertinam multique uiium straverunt sibi toriim. 

pratuin enim iis patebat, niagnum toris commodum; 

iiiidc butonium acutuin densuiiique sibi resocuerunt cypc- 

riim.] ct abiit Hylas fiaviis aquam ad coenam allaturus 

ipsiqiie Ilerculi ct coustanti Telamoni, 

qui uni ambo socii semper acciimbebant mensae, 

jcncumvashabens. mox autem fontem vidit 

in depresso septo; circum autem ulvae muUae nataj erant , 

cicruleumque chelidoninm virideqiie adiantum 

et virens apium ct late serpens agrostis. 

in niedia autom aqua >'j nipliae cborum instituebant , 

Nymplia; pervigiles, metueiulifi rusticis deae, 

Eunica et Malis verque oculis suis referens Nychea. 

sane qiiidem puer admovit aqua;potabili urnam valde capa- 

cem ,] iinmergere eam cupiens , sed ill;e omnes maiiui cjus 

adiiaiserunt ;] oniniiim enim teneras mentes amor occuparat 

inconspectu Argivi paeri; hic autem delapsiis est in undas 

nigrantes] pracceps , ut quum rutilans de coilo dccidit stella 

praeceps in mari , ct iiiler nautas socios alius alii dicit : 

'<■ leviora, ο pueii, vobis facite armamenta : secundus erit 

« ventus. )'] Nyniph;e suo in gremio pueriim tenentes 

lacrimantem blandis consolabaiitur verbis : 

Amphitryoniades autem animo perturbatus ob puerum , 

abiit, sumpto arcu more ScyUiaruin siuuato, 

et sumpta clava, quam semper dextra cjus nianus capiebat- 

tcr llylan clainavit, quantuingraveguttur valebat, 

et ler puer auscullavit, exilis(|iie vcnit vox 

ex undis, et qmim proxime adesset, procul abesse videba- 

tur.] vclutiquum bcne barbatusleo, prociil audito 

liinnuli claMiorc , qrnim leo cruentus in monlibus 

oxcubili ruit paratissinuun ad cauiani, 

talis Hercules pcr invios sciitts [obtinebat. 

pueri desideiioagitatus erat, multamqueregioncni crrando 

iniscri sunl amantes ! quaiituin ille toleravit errans 

per montes et saltus ! lasonisque res prorsus postliabuit. 

navis, omni apparatu iiistructa, plena erat iis qui aderant; 

velaqiic jinones dedcrunt, qmiin usque ad mcdiam noclein 

lleiculem exspectassent. at hic quo pedes fcrebant pergebat 

fiiribondus; nam s;rva dca iiilus c< jccur liiuiabat. 

sic pulceriimus Hylas dcorum beatorum aliiiuis nunieratiir, 

ucrculein autem heroescriininabantur, ut navis dcsertorem, 

quod retardaverat Aigo triginta translris instructam, [venit. 

et pedestri ilinere ad Colchos ct inhospilalem Phasin per- THEOCRITI IDYLLION XIV. 27 ΚΪΝΙΣΚΑΣ ΕΡΩΣ 

Η 

ΘΤΩΝΙΧΟΣ. 

ΕΙΔΪΛΛΙΟΝ ΙΔ'. 

ΑΙΣΧΙΝΗΣ ΚΑΙ ΘϊΩΜΧΟΣ. 

ΑΙΣΧΙΝΗΣ. 

Χαϊρεν πολλά τον άνδρα θυιόνιχον. 
ΘΪΩΝΙΧΟΣ. 

αλλά τοι αυτά, 
Αισ/ίνα. 

ΑΙΣΧΙΝΗΣ. 
ώς χρόνιος. 

ΘΪΩΝΙΧΟΣ. 

■/ιόνιος; τί οέ τοι το αέληυια ; 
ΑΙΣΧΙΝΗΣ. 
πράσσοαε; ούχ ώς λωστα, Θυο')νι•/ε. 
ΘΥΩΝ1Χ0Σ. 

ταΰτ' άρα λετττο'ς, 
•/ώ μυστας πολύς ούτος , άυσταλε'οι δε κικιννοι. 
5 τοιούτος πρώαν τις άφίχετο ΠυΟαγορικτάς , 
ώνρος κάνυτΓο'δατος • 'ΛΘ-/ΊναΓος δ' εφατ' ή;χεν. 
^οατο μαν και τ/,νος, εμίν δοκεΤ, δπτώ άλευρο^. 

ΑΙΣΧΙΝΗΣ. 
παίσδεις, ώγαΟ', ε/ι»ν • ε'με δ' ά χαρίεσσα Κυνίσκα 
υβρίσδει • λασώ δε μανείς ποκα , θρις άνα με'σσον. 
ΘΪΩΝΙΧΟΣ. 
ΙΟ τοιούτος μεν άει τυ, φίλ' ΑΊτχίνα, άσυ/α δ;ύς, 

πάντ' έΟε'λων κατά καιρόν • ομιος δ' είττον, τί το καινόν; 

ΑΙΣΧΙΝΗΣ. 
Ώργεϊος κήγώ και δ Θεσσαλός ίπποδιώκτας 
'Λπις καΐ Κλευνικος έπίνομες δ στρατιιότας 
εν /ο')ρω παρ' εμίν. δυο μεν κατέκοψα νεοσσως 
15 Or/ -^ϋοντά τε /οΤοον, άνίοςα οε Βύβλινον αύτοις 
«υοΊδγ) , τετόροιν ετεο>ν , σ/εδον όις άπο λανιο. 
βολβός, χτείς, κο/λίας έςηρέΟη • ής πότος άδυς. 
Ϋ,ΟΎ, δε προϊόντος, εδος' έπι/εΤσΟαι άκρατον 
ώτινος ηΟελ' έκαστος • έδει μόνον ώτινος ειπείν. 
2υ άμμες μεν φωνεΰντεςίπίνομες , ώς εοεοοκτο' 

ά δ' ουδέν, παρεόντος έμευ. τίν' ε/ειν με δοκεΤςνουν; 
r ου φΟεγςϊί ; λύκον είδες, έπαιξε τις. ώς σοφός, ειπεν 
κήφαπτ' * εύμαρε'ως κεν απ' αύτας και λυ/νον άψας. 
εντι Λύκος, Λύκος εντί. Λάβα τω γείτονος υίός, 
25 ευμάκτ,ς, απαλός, πολλοίς δοκε'ων καλός ήμεν • 
τούτο) τον κλύμενον κατετάκετο τγ;νον εριοτα • 
/άμΤν τοΰτο δι' ώτός εγεντό πο/ ά<^υ/.? ''■''•'''^^"^ j 
ου μάν εςη'α;» μάταν εις άνδρα γενεκυν. 
^δη δ' ών πόσιος τοι τε'τταρες εν ΓΐάΟει ήμες, 
30 /ώ ΛαρισσαΤος τον έμον Λυκον αδεν απ' άρ/ας, 
Βεσσαλικόν τι με'λισμα, χακαι φρένες • ά δε Κυνίσκα 
εκλαεν έςαπίνας Οαλεροιτερον ■?, πάρα ματρι 
παρΟε'νος εξαετις κόλποιν επιΟυμησασα. CYNISCtE amor 

SEU 

THYOINICHUS. 

IDYLLION XIV. 

^SCHIiJES ET THYONICHUS. 

^:scHlNES. [jubeo. 

Eccum quem exspectabam Thyoniclium salvere multum 
THYOMCHLS. 

ego vero libi eadem opto 
ο yEsciiines. 

iESCHINES. 

Quam serus! 

THYOMCHUS. 

Serus ? quao csl ista tua sollicitudo? 

jESCHINES. 

nou optime nobiscum agitur, Tliyoniche. 

THYO.MCHUS. 

propteroa igitiir macercs, 
et ista barba inciilfa borret, squalidiqiiecapilli. 
talis nuper buc venit Pytbagoiicus qiiidam , 
pallidiis et discalceatus ; Athenienscni se esse diccbat. 
appetebat sane et ille , ut mihi videlur, tostam farinara. 

jESCHInes. [mosascilicetCynisca 
jocandi, ο bone, tu sempcr matcriam liabes; nie vcro for- 
contuiueiiose iaatidit; claui aliquaiulu iii iiisaiiiain iiKJdam, 
THYOMCHUS. [^"nisinmedio. 
talis lu semper es, carc .iscliines, paululum iracundus, 
omniavolcns ^ti»t cominoda csse; dic fameii, quid isliid no- 
.ESCHINES. t^"'"• 

Argivusille ctogo etTbcssahis illc cqnitandi artifex 
Apis ct Clconicusinilespotabainus 
donii apud me. diios mactaverain piillos gallinacoos 
lacteiitfiTiqiieporcellum, et Dyhlinum vniuin iisapprueram 
odoniin , (iiiattuor aiinonim , proj)e (anquani a torculari. 
bulbi , pcctincs, cochlca; apponcbantiir. crat compola- 
tio dulcis. ] jaiii progressa coiniHjtalionc vistiin <"<l iiilimdi 
iiKTiiinJ in cujuscniKpie /loiiorcnt quisi|ue \v\U'l ; ()p()rlc'l)at 
inodudicore, ia ciijiis.] iios qiiidcm iioinina cdcnlcs bibcba- 
iiiu•;, ut visum crat;] illa aiitoni niilliiin cdidil, licpt v^^o aibs- 
scin. <iiioanimo id acccpi.ssc nieputas?] ηοΐι lotpicriA? lu- 
piimvidisti, jo(alus('stali(|uis. (pjuiii (it s;ipirnsl iiKpiit Cij' 
w(.sc«] et ernlHiit; farilc cvea vi-l lurcrnain accendi-rc |H)• 
liii.sses.] cst Lycns, Lyciisisf , Lab;e \ iiini liliiis 
proccrus, niollis , qiii imillis vidcliir piilccr essc; 
bujiis i)r;i'(laro islo aiiKin• ι ()iilabes(il)at ; 
i(i(liip nobis aliqnando sic, daiu iiliiin ad aiirrs porvptiit , 
noii tamen rcm c\plura\i, iruslra usquoad \irilt'HKPlalPin 
barbam alens.] jani i;;itiir uos (iiiatluor probt' |M>ti (Tamiis , 
ct Larissa-us istiiin mcutn I,>tiiin doiiiio n-pfteltat , 
Tlicssidiciimquoddamstominal mali^nusi>tohom(i: Cvnisra 
aiilcmj llcliat sultito prodisius quain apiid inalrcm 
piiella sexannoruin , grcmimn mutns ap|Ml<ns. 2S ΘΕΟΚΡΙΤΟΥ ΕΙΑΤΑΛΙΟΝ ΙΑ. t5;jlo; εγο) , τον ισας τύ , (-)υώνι/ε , πυξ επι κόρδας 

35 ηλασα, χαλλαν αύθις" άνειρύσσασα δε πε'πλως 
εςω άττώχ^ετο Οασσον. εμόν κακόν, ου τοι αρέσκω ; 
ολλος τοι γλυκίων υποκο'λπιος j άλλον ιοισα 
Οάλ-ε ϊίλον • ττ'νω τα σα δάκρυα μαλα ^ε'οντι. 
μάστακα δοΐσα τε'κνοισιν υ—ο)ρογΐοισι y ελιδο^ν 

40 άψορέον τα/ινα-ϊ'τεται, βίον άλλον άγείρειν* 
(οκυτερα μαλάκα; άπο δίορακος εδραμε τηνα 
ιΟυ δι' άμφιΟύρου και δικλίδος, ά -οδες άγον. 
αΤνός Οην λε'γεταί τις, εβα κένταυρος αν' ΰλαν. 
εΐκατι, ταίδ' δκτιό, ται'ο' εννέα, ταίδε δεκ' αλλαι , 

45 σάμερον ενδέκατα, ποτίθες δύο, και δύο μάνες, 
ες ω άττ' άλλάλων, ούδε Θρακιστι κέκαρμαι. 
οΤ δε Αύκος νυν πάντα , Λύκω και νυκτός άνίοκται ' 
άμμες δ' οΰτε λο'γοί τίνος άξιοι ουτ' άριΟματοί, 
δύστανοι Μεγαρ^ες άτιμοτάττ] ενι μοίρ•/]. 

ti) κει μεν άποστέρξαιμι, τα πάντα κεν ες δέον έρποι * 
νυν δε πο'Οεν; μυς, φαντι, Θυώνι/ε, γευμεΟα πίσσας. 
/ώτιτο (ίάρμακόν εστίν άμηχανέοντος εροηος, 
ουκ οΤοα. πλαν Σΐμος , δ τας Έπι/άλκω έρασθείς , 
έκπλεύσας υγιής επανηλθ', εμος άλικιιότας. 

ϋι πλευσοΰμαι κήγώ διαπόντιος, ούτε κάκιστος 
ούτε πρατος ίσως, δμαλος δέ τις, δ στρατιώτας. 

ΘΪΩ>•ΙΧΟΣ. 
ώφελε μαν /ο)ρ£~ν κατα νουν τεον ών επιθυμείς , 
Λίσ/ίνα. ει δ' ούτως άρα σοι δοκεΐ ωςτ' άποδαμεΤν, 
μισθοδο'τας ΠτολεμαΤος ελευΟέρω οίος άριστος, 

6() εύγνιόμων, φιλόμουσος, εροιτικο'ς , εις άκρον αόυς, 
είδώς τον οιλέοντα , τον ου φιλέοντ' ετι μδίλλον, 
πολλοίς πολλά διδούς, αϊτεύμενος ουκ άνανεύων, 
οΤα /ρή βασιλνί'• αιτεϊν δέ δει ουκ επι παντι, 
\ισ/ίνα. ώςτ' ει τοι κατα δεςιον ώμον αρέσκει 

6', λωπος άκρον περονασθαι, επ' άμφοτέροις δέ βεβακιος 
τολμασεΐς επιο'ντα με'νειν Ορασυν άσπιοιωταν, 
ώ τά/ος εις Αϊγυπτον. άπο κροτάφοιν πελομεσΟα 
πάντες γηραλέοι , και επισχερώ ες γένυν έρπει 
λευχαύων δ /ρόνος. ποιεϊν τι δεΤ, άς γόνυ /λο^ρον. tum ego , quem nosti tu , Thyoniclie , pugiium ei iii oa 

impegi , et ileriim ; atque illa succinctis veslibus 

foras abiit ociiis. mea pestis , non tibi placeo? 

alius tibidulcior in gremio? alium age 

fove amicum ; ille cst cui destillantes lacrimae tuae ponia 

suiit.] alimeiito dato pullis sub tecto hirundo 

ultro citroque celcriter volat, aliud a/que aliudpaihulmn 

coUectura :] celerior illa e inolli sella cucurrit 

recta pcr vestibulum el fores extiinas, quo pedes feiel)ant. 

m proveibio qnidem est : abiit centaurus in silvam. 

viginti sunt dies, bucocto , hucnovem, huc decem alii, 

bodie undecimusesi, adde duos, et duomensesiMHi, 

ex quo disjunctisumus, neque Thracico more tonsus sum. 

illi nunc Lycus instar omnium est , Lyco etiam nocle ρο7•(α 

patet ;] nos autem nuUo neqiie respectu neqiie numero digni 

habemur,] miseri Megareuses in contemtissinia conditione. 

et si amorem exuere possem , omnia recte cederent ; 

nunc autemunde ? mus, ut aiunt, Tbyoniche, gustavimus 

picem] quodque remedium sit invicti amoris, 

non scio. praeterquam Sinius , qui Epicbalci/iiiam amabat, 

quum navigasset , sanus rediit, meus a^quaUs. 

naA igabo ego quoque per mare , nec pessimus 

nec primus fortasse , sed tamen mediocris quidam , ego hiccc 

[jam milesfacias. 

THYOJilCHUS. 
utinamtibi ex animosuccedant, quae cupis, 
i£scliines ! si igitur sic Ubi placet , ut peregre abeas , 
stipendia praebet Ptolem.xus homini libero ut vb• optimus, 
humanus , musarum amicus , amori deditus, ad summum 
suavis ,] qui novit amantem , non amantem etiam magis , 
multis multa largiens , rogatus non abnuens , 
qualia dccet a rege petere ; pctere autem non oportet propter 
quamque caussam,] jEscbines. quare si tibi placet in dex- 
tro humcio] sagum summuin iibula constringere , et in 
utroque pcde consistens] audebis sustincre ferocem hosiem 
scutatum, si irruat,] quam celcrrime iii vEgyptum eundum 
libi esi. inde a tempoiibus iieri incipimiis 
omnes senes et deinceps iii geiiam serpit 
aetas canos reddens. gerere aliquid oportet, dum genua virent. THEOCRITI IDYLLION XV. 2ί) ΣΓΡΑΚΟΓΣΙΑί ΑΔΩΝΙΑΖΟΥΣΑΙ. 

ΕΙΛΪΑΛΙΟΝ ΙΕ'. 

ΓΟΡΓΩ, ΠΡΑΞΙΝΟΑ, 1ΡΑΥΣ, ΞΕΛΌΣ. 

[ΕΤΕΡΟΣ ΞΕΝΟΣ, rVNH ΑΟΙΛΟΣ.] 

ΓΟΡΓΩ. 
Ένδοΐ Πραξινο'α ; 

πραξινοα. 

Γοργοί φίλα , ιος •/povco' ενοοΐ. 
θαΰα.' οτι χαΐ νυν ήνθες. ορη δίφρον, Εύνοα, οίύτα. 
εμβαλε και ττοτίκρανον. 

ΓΟΡΓΩ. 

ε/ ε ι κάλλιστα. 
ΠΡΑΞ1Ν0Α. 

καΟίζευ. 
ΓΟΡΓΩ. 
ώ τας άλεμάτο) ψυ/ας * αο'λις υαμιν ε'σώθην, 
5 Πραςινο'α, τιολλώ μεν οχλω , πολλών δε τεΟρίππιυν. 
πάντα κρηττΐδες, πάντα χλααυδη'ύο'ροι άνδρες* 
ά δ' δδος άτρυτος, τυ δ' Ιχαστοτε'ρω εμ' αποικείς. 

ΠΡΑΞΙΝΟΑ. 
ταΰΟ' δπάραρος τηνος επ' έσχατα γας ελαβ' ενθών 
ιλεο'ν, ουκ οίκησιν, ό'ποίς μη γείτονες α)μες 
ιυ άλλάλαις, ποτ' εριν, φΟονερον κακόν, αιέν δμοΤος. 
ΓΟΡΓΩ. 
μγ) λέγε τον τεον άνδρα, φίλα, Δίνωνα τοιαύτα 
τω μικκίΤι παρεο'ντος • ορη, γύναι, ώς ποθορη τυ. 
θάρσει, Ζοιπυρίοιν, '(},\jy.B^O'^ τεκο;" ου λε'γει άπ;ιυν. 

ΠΡΑΞΙΝΟΑ. 
αϊτΟάνεται το βρέφος , ναι ταν πότνιαν. 
ΓΟΡΓΩ. 

κάλος άπους. 
ΠΡΑΞΙΝΟΑ. 
ΐΓ. άπφυς μαν τηνος προιαν (λέγομες τα πριόαν 6ην 
πάντα) νίτρον και φυκος άπο σκανας άγοράσδοιν 
κήνΟε φέρων άλας άμμιν, άνήρ τριςκαιδεκάπα/υς. 

ΓΟΡΓΩ. 
/ώμος ταύτα ε/ει, φΟο'ρος άργυρίο), Διοκλείδας• 
έπταδρά/μοις κυνάδας, γραιαν άποτίλματα πήραν, 
πε'ντε πόκο)ςε)ναζ' ε/Οές , άπαν ^ΰπον, ίργονέπ' έργω. 
ϊυ αλλ' ιΟι, τοΊμπε'/ονον και ταν περονατρίδα λάζευ. 
βαμες τω βχσιληος ες ά^νε'.ίο Πτολεμαίο, 
Οασόμεναι τον "Αδοινιν άχούο) /ρήμα καλόν τι 
κοιμεϊν ταν βασίλισσαν. 

ΠΡΑΞΙλΟΑ. 

εν όλβίο) 0}>βια πάντα. 
ΓΟΡΓΩ. 
25 ιον ιδες, ων είπες και ιδοΤσα τυ τίο μη Ιδόντι. 
έ'ρπειν ωρα κ' ειη. SYRACUSI/E SIVE 

ADONIDIS FESTUM CELEimANTES. 

IDYLLIOxX XV. 

GORGO, PRAXINOA, A?yuS, HOSPES. 

[ALTER HOSPES , CANTRIX.] 

GOEGO. 
Intusne est Praxinoa ? 

PRAXINOA. 

Gorgo cara , quam longiun post tempiis ade.'; ! intus cat. 
mirum p.s<,tevelnuncvenisse. circumspicesellam,Eunoa, 
ipsi.] injice etiam pulvinum. 

CORGO. 

jam liabet optimc. 
PRAXINOA. 

conside. 

GORGO. 
vanam animam ! vix vohis salva evasi , 
Praxinoa, ex niagnaturbaniultisque quadrijjis. 
ubique siint ocreae, ubique cblamydati viri; 
^ia teri vix potcst , tu autem romotius a me babitas. 

PRAXIONA. 

propterea delirus iste in extrema terrae profectiis conduxit 
/eraiMm spel uncam, non habitationem, z/i ne viciiuT esseniue 
inter nos, ad rixam, invidiosum scelus , seniper sibi conslans 

GORGO. 
noli dicere detuo marito uinone, ο cara, falia 

coram parvulo filio ; vide, carissima, ut adspicit fc. 

bonoanimocs, Zopyrio, mpllite puor;non dicit papam. 

PHAXIN04. 

sentit puer, per venerandain {Proscrpinam). 

GORGO. 

bcllus cst papa . 

PHAXINOA. 
papa sane iste nuper (dicimus nupera scilicet 
omnia) natrumpt fiiciitn cx tahcrna ('inoiis 
cliain rediit saleni nobis afforfiis, iiorno Iredctiin cubitorum. 

GORGO. 
etiam meus sic est , prmni.T pcrnicios , Dioclides : 
scplPm dradimaruiii pilos caninos, votularum vi-lliimina pr- 
rarum,] quinque vcllera pmit heri , iiicras sordes , labonni 
super laborem.] sed A?f, palliiiin et tiinicain libulatam capr. 
camus ad aulam U'<X}<, divitis Plolfina-i , 
six-ctatunO Adonidoni ; audio rcin pulcrain 
oinare regiiiam. 

PRAXINO\. 
inopulenti wdibus opulenta omnia. 
GORCO. 
(|tia> vidisli , ra potos nnrrarc tu cOiispicata etiatn ei qui ni>a 
\\d\\.] ciindi lciiipus fuiTit. 30 ΘΕΟΚΡΙΤΟΥ ΕΙΔΥΛΑΙΟΝ ΙΕ. ΠΡΑΞΙΝΟΑ. 

άίργοΤς αΐέν Ιορτά. 
Εύνο'α , αϊρε το νάμα χαι ες με'σον, αινοθουπτε , 
θες raXtv αί γαλε'αι ααλχχως /ρτ^σδοντι καθευδειν' 
χινευ δη , φέρε θασσον Gocop. ύδατος προτερον δει • 
30 ά δε σμαμα οε'ρει. δος δ'μοις• μη πουλυ , άπληστε, 
εγνει νίδωρ* δύστανε, τί μευ το χιτοινιον αρδεις; 
παΰε. δκοϊα θεοϊς εδοχει, ταύτα γε νε'νιμμαι. 
ά. κλας τας μεγάλας πα λάρναχος; ώδε φερ' αύταν. 

ΓΟΙ'ΓΩ. 
Πραςινοα, μάλα τοι το καταπτυχές εμπερο'ναμα 
35 τοΰτο ττρε'πει* λέ^ε μοι , ττο'σσιο κατε'βα τοι άίρ' Ιστώ ; 
ΠΡΑΞΙΝΟΑ. 
μ.ή μνάσης, Γοργοί• πλέον ίρ^υρίω καΟαρώ μναν 
η δύο• τοις δ' εργοις και ταν ψυχάν ποτέΟηκα. 

ΓΟΡΓΩ. 
άλλα κατά γνώμαν άπεβα τοι. 

ΠΡΑΞΙΝΟΑ. 

τούτο κάλ' ειπας. 
τώμπέ^ονον φέρε μοι και ταν Οολίαν κατά κόσμον 
40 άμοίθες. ουκ άςώ τυ , τεκνον μορμο), δάκνει Ιππος. 
δάκρυ' οσσα Οε')νεις• χωλον δ' ού δει τυ γενέσθαι. 
ερποιμες. Φρυγία, τον μικκον παΤσδε λαβοΐσα, 
ταν κύν' Ισωκάλεσον, ταν αύλείαν άπόκλαξον. 
ώ θεοί, οσσος ο/λος. πως και ποκα τοΰτο περασαι 
45 /ρή το κακο'ν ; μύρμακες άνάριΟμοι και άμετροι. 
πολλά τοι, ώ ΙΙτολεμαΤε, πεποίηται καλά έργα, 
ες ώ εν άΟανάτοις δ τεκών • ουδείς κακοεργός 
δαλεϊται τον ιόντα παρέρπο^ν Α'ιγυπτιστί, 
οΤα πριν ες άπάτας κεκροταμένοι άνδρες έπαισδον, 
60 άλλάλοις δμαλοί, κακά παίγνια, πάντες έρειοί. 
άδιστα Γοργοί, τι γενιόμεΟα j τοι πολεμισταί 
ϊ;τποι τω βασιληος. άνερ φίλε , μη με πατζ-^σης. 
δρ6ος άνέστα δ πυρ^ο'ς . ιδ' ώς άγριος • κυvoOαpσηs 
Εύνο'α, ού οευςή ; δια/ρησεΐται τον άγοντα. 
65 ώνά^ην μεγάλως, ότι μοι το βρέφος μένει ένδον. 
ΓΟΡΓΩ. 
Οάρσει , Πραςινο'α* και δη γεγενζ-'μεΟ' όπισθεν , 
τοι δ' έοαν ες /ώραν. 

ΠΡΑΞΙΝΟΑ. 

καύτα συναγείρομαι ηδη. 
Τττπον και τον ψυ/ρον οφιν τα μάλιστα δεδοίκω 
Ικ παιδος. σπεύδοιμες • ο/λος πολύς άμ.μιν έπιρδεΐ. 
ΓΟΡΓΩ. 
β» ί\ αύλας, ι» ματερ ; 

ΓΡΑΥΣ. 

εγο) , τέκνα. 

ΓΟΡΓΩ. 

είτα παρενΟεΤν 
εύμαρές; 

ΓΡΑΤΣ. 
Ις Τροίαν πειροΟμενοι ήνΟον 'Λ/αιοί, 
«αλλίστα παίδοιν πείρα Οην πάντα τελείται. PRAXINOA. 

otiosis seniper stint (erlic. 
Eunoa , aufer staniina , et in nie<lio , tu perdite delicata , 
nc pone iterum ; fcles molliter cubare cupiunt ; 
jam move te, ler ocius aqiiam. aqna priusopus est, 
ha;c vcro saponein affert. da tamen ; ne mullum autem , ο 
immoderata ,] infunde aquam ; infdix , quid mihi tunicani 
commadefacis?] desiste. sicut diis visnm est, ita lota sum. 
clavis magnae cistai quo es(? huc eam aller. 

GORGO. 
Praxinoa , valde tibi sinuosa vestis fibiilata 
ista scdet ; dic milii, quanto /)re/io desccndit tibi de tela? 

PEAXINOA. 
noli de hac re meminisse , Gorgo ; plus quam duabvis nii- 
nis argenti puii ;] operique ν el animam impendi. 

GOKGO. 
at ex sententia libi successit. 

PBAXINOA. 

hoccerecte dixisti. 
pallium affer mibi et petasum deccnter 
ciicumda. non mecum abducam le , fili ; mormo , mordet 
equus.] lacriinare quantum vis ; claiiduni fieri te non oportet. 
eamus. Phrygia, iii parviikim assume et lude cum co, 
canem intro voca , portam aulse claude. 
dii , quanta tuiba ! qiiomodo tandem penetrare 
licet per hunc strepitum ? IbrmicEe innumerae et immens.T. 
multa abs te , ο Ptolemsee , facta sunt pra!clara opera , 
exquo in dcosimmorta\es,rclatus e5<pater;neinomaIeficus 
Iffidit viatorem clam accedens more ^Egyptio (/■/•flrii/M/en ier), 
quemadmodumantca ex fallaciis condati hominesludebant, 
inter se similes, vafre ludificantes , onines nequam. 
diilcissima Gorgo , quid ficldenobis? in pompa spectabiles 
eqni regis adsunt! vir aniice , ne me conculces. 
erectus constitit bic rufus. cn quam saevus ! ο temeraria 
Eunoa, non fiigies? perimet durtorem. 
bene factum , quod fdiolus a me domi relictus est ! 

GOKGO. 
bono anirao es', Praxinoa ; jain pone eos suinus, 
illi autem iu suum ordinem recesserunt. 

PBAXINOA. 

et ipsa jani mc. colligrt, 
equum et frigidum angiicm maxime meliio 
a pueritia. festinemus ; lurba magiia nobis affiuit. 

GORGO. 
ex aula vcnis ο mater ? 

ANUS. 

ego, filia;. 

GORGO. 

ergo intrare 
facilc est ? 

ANUS. 
Trojam tentando venenint Achaci , 
pulcerrimae iiliarum; tenlando saiio ouinia perflciuntur. THEOCRITI IDYLLION XV. 31 ΓΟΡΓΩ. 

y οΐ^σικως ά ττρεσβυτις άπω/ετο θεσπίςασα, 

ΠΡΑΞΙ^ΟΑ. 
πάντα γυναΤκες ϊσαντι, και ώς Ζευς άγάγεθ' "Ηραν. 
ΓΟΓΓΩ. 
65 Οασαι, Πραξινόα, ττερι τας θύρας οσίτος δαιλος 
θεσπέσιος. 

ΠΡΑΞΙΝΟΑ. 
Γοογοϊ, οος ταν /ε'ρα αοι• λαβε και τύ, 
Εύνόα, Εύτυ/ίοος• πότε/' αύτα, αητι ττλαναθης. 
πασαι αα' ε'ιςε'νΟωμες • απρι; εχευ , Εύνόα , αριών, 
οιμοι δειλαία, δί/α αευ το θερίστριον ηδη 
70 εσ/ισται, ΙΌργοΐ. ποττώ Διός, ει τι γενοιο 
εύδαι'αοίν, ώνΟρωπε, φυλάσσεο τώριπε'/ονόν ριευ. 

ΞΕΛΟΣ. 
ούκ επ' ευιιν μεν, οαο)ς δε γυλαςοΰααι. 
ΠΡΑΞΙΛΌΑ. 

ο/λος αθρως. 
ώΟει3νθ' ωςπερ ΰες. 

ΞΕΝΟΣ, 
θάρσει , γύναι• εν καλώ ειαες. 

πραξιχοα. 

κείς ώρας κηττειτα , φίλ' ανδρών , εν καλίο ειης , 
'5 αααε περιστελλων. ^ρτ,στώ κώκτίραονος ανδρός. 

θλίβεται Εύνόα αααιν άγ' , ώ δειλά τυ, βιάζευ. 

χάλλιστ'• ενδοίττασαι, δ ταν νυόν είπ' άποκλάςας. 
ΓΟΡΓΩ. 

Πραςινόα, πόταγ' ώδε. τα ποικίλα πρατον άΟρησον, 

λεπτά και ώς χαρίεντα • θεών περονάματα φάσεις. 
ΠΡΑΞΙΝΟΑ. 
80 πότνι' 'ΛΟαναία, ποΐαί ΰ'ύ επόνασαν εριΟοι , 

ποιοι ζωογρά^οι τάκριβε'α γράμματ' έγραψαν. 

ώς ετυμ' έστάκαντι, και ώς ετυμ' ένδινεΰντι, 

εμψυχ', ούκ ενυφαντά. σοφόν τοι /ρ^μ' ώνθρωπος. 

αύτδς δ' ώς θαητδς επ' άργυρεας κατάκειται 
85 κλισμώ , πρατον ίουλον άπδ κοοτά::ρων κατά βάλλουν , 

δ τριφίλατος Άδωνις, ο κήν Ά/εροντι οιλεΐται. 
ΞΕΝΟΣ. 

παυσασΟ' , ώ δύστανοι, άνάνυτα κο)τίλλοισαι 

τρυγόνες, εκκναισεΰντι πλατειάσδοισαι άπαντα. 
ΠΡΑΞΙΝΟΑ. 

μα, πόθεν ώνΟρωπος ; τί δε τίν , ει κωτίλαι ειμε'ς; 
00 πασαμενος επίτασσε• 2Ιυρακοσίαις επιτάσσεις; 

ώς είδ/;ς και τούτο, ΚορίνΟιαι είμές άνωθεν, 

ώς και ό βελλεροφών ΙΙελοποννασιστΊ λαλεΰμες. 

δοίρίσδεν δ' εςεστι , δοκώ, το7ς Διυριε'εσσιν. 

μη φύη , Μελιτώδες, δς άμών χαρτερος ειη. 
95 πλαν ένος ούκ άλεγοι. μη μοι κενεαν άπομάςης. 
ΓΟΡΓΩ. 

σιγή, Πραςινόα• μεΟνλει τον 'Λδωνιν άείοειν 

α τας 'ΛργείαςΟυγάτηρ πολύιδρις αοιδός, 

άτις και ϋπε'ρ/ιν τον Ίάλεμον άρίστευσεν. 

ίρΟεγςεΐταί τι, σάφ' οΤδα, καλόν διαΟρύπτεται ηδη. GOEGO. 
oracula abiit anus yaticinata. 

PRAXINOA. 

omnia mulieres norunt , etiam quomodo Jupiter Junonem 

GOROO. [diixeiit. 

viilc, Pravinoa , circa fores rcgias quanta turba 
iiniuensa ! 

PKAXINOA. 

Gorgo , porrige manuni niihi ; preliende et tu , 

Eunoa, Eutychidem ; attende ad eam , ne forte abcrrcs. 

omncssimul intremiis; firmitcradlia;rt'to, Eunoa,nobi.s. 

me niiseram , pallium milii jam 

discissum est , Gorgo. per Jo\em , si fieri vis 

felix, homo , cave pallium mcuin. 

HOSPES. 

non penes rae est; tamcn cavebo. 
PBAXINOA. 

tiirba conferta ! 
se trudunt sicuti sues. 

HOSPES. 
bono aiiimo es , mulier ; salvi sumus. 
PRAXINOA. 

et in sequentem anniim ct in posteruni , amice virorum , 
salvus sis,] qui nos cures. ο viniin probum ct misericordcm I 
preinitur nobis Eiinoa ; age , ο tiinida tii, vi perrumpe. 
optiine ; intus oinnos , qui sponsam intUisit , ait. 

OORGO. 
Pra\inoa , accede huc. ba^c varia texta primum considera, 
quam tenuia et venusta ; deorum vestimenta dixeris, 

PRAXINOA. 
veneranda Minerva , quales lanilica' illa elaborarunt, 
quales pictorcs tain exactas picturas dcsignanint ! 
qnam vere adstant , ct quani vcre movcntiir, 
animaUe, non per textiiram expressaj! docta sane res est 
lionio.] ipse vero qiiain adniirabilis in argcntco jacct 
toro , priinain lanugincm a toiiijjoribus deinittens , 
tor amatus Adonis, qui ctiani apud inreros ainatur. 

HOSPES. 
desinilo,o niiscr.T, infinita garrientes 
turtures! cnccabunt oinnia palulo ore. 

PRAXINOA. 

vab ! nnde istc homo ? ot qiiid ad te , si garrula* sumiis? 
quaniin doiniiius cs, iis iinpcra; Syracusiis inipcras? 
ut scias ct lioc , Corinllii.T sniniis ab originc , 
sicut oliani Ik'll('roi)lioii ; Peloiwmiesiace loquiimir; 
pt dorissare licot , pulo, Dorionsibus. 
nc oriatur, .McUilla [ Proscrpiiia], qui nobis imporcf. 
insuper unuin noa curo. noli milii inanem modium detcr- 
GORGO. [κ»"•^• 

tarc Pravinoa; canlatiira ost Adonidein, 
illa ΑΓ^;ϊν;ι• lilia dncla cant iliix , 

<Iii;r cliain .sptTcliiii, higul»n• carmon, cancns primas tidit 
cantal•it,probebciυ, piilcriim qniildain; jani dtlicato cor 

[ poris iiiutu iaccdit. 32 ΘΚΟΚΡΙΤΟν Ι'ΙΑΪΑΛΙΟΝ 1Κ. η•.ΛΊΙ ΑΟΙΛΟΣ. 

ΙΟΟοί'σποιν', α Γολγο); τε και Ίοάλιον εφίλασας 
αϊ-εινάν τ' 'Κρύχαν, χρυσίο παίζοισ' Άφροοίτα, 
οΤον τοι τον 'Aocoviv άτΐ' ά-νάου Ά/εροντος 
μτ,νι ουωίεκάτιο μαλακαίποδες άγαγον "^ϋραι. 
^δάρδισται αακοίρων "^ίίραι φίλαι, άλλα ποθειναί 

lOj/pyovTai -άντεσσι βροτοΐς αιεί τι φορεΰσαι. 
Κΰπρι Διωναι'α , τυ [Λεν οΟανάταν άπο θνατας, 
άνΟριόπων ώ; αΰΟος, εττοίησας ϋερενίκαν , 
άμβροσίαν ες στήθος άττοστοίςασχ γυναικός • 
τιν οε ^αοιζοαενα, ττολυώνυαε και πολυναε, 

ΙΙΟα βερενικεία Ουγάτηρ Έλε'να εϊκυΐα 

Άρσινο'α πάντεσσι καλοΐς άτιτάλλει Aowviv. 
-αρ μεν Ο' ώρια κεΤται όσα ορυοςάκρα φέρονται, 
-αρ δ' απαλοί καττοι πεφυλαγμένοι εν ταλαρίσκοις 
άργυρε'οις, ίΐυρίοι οέ μύρω χρύσει αλάβαστρα, 

ΐκεΐδατά Ο' οσσα γυναίκες επι πλαθάνω πονε'ονται 
άνθεα μίσγοισαι λευκίο — αντοΐ' οίμ' άλεύρω , 
δσσα τ' άπο γλυκερώ με'λιτος τά τ' εν υγρω ελαίω, 
πάντ' αύτίρ πετεγ,νά και ερπετά τεΐδε πάρεστιν. 
^λοιραι δε σκιάδες μαλάκιο βρίθοντες άνηθω 

Ι2ϋδε'δμαν0'• οί δε'τε κιοροι υπερπωτώνται "Ερωτες, 
οίοι άηδονιδηες άεςομε'νων επι δε'νδρων 
ποιτώνται πτερύγο)ν πειριόμενοι όζον απ' δζοί. 
ω έβενος, ώ χρυσός, ω εκ λευκώ ελεφαντος 
οΊετοι θ'.νο;^όον Κρονίδα Διι παΤδα φε'ροντες. 

125πορϊ<ύρεοι δε τάπητες άνω, μαλακώτεροι ΰπνο), 
α Μίλατος ερεΤ /ώ ταν ^αμίαν καταβοσκων, 
εστρωται κλίνα τω Άδοίνιδι τω καλώ άλλα• 
ταν μεν Κυπρις εχει^ ταν δ' δ ^οδο'παχυς "Αδωνις, 
δκτοικαιδεκε'της η εννεακαίδεχ' δ γαμβρο'ς. 

I300U κεντεΐτο φίλαμ', ετι οί περί χείλεα πυ|5ρά. 
νυν μαν Κυπρις ε/οισα τον αυτας χαιρετώ άνδρα• 
άώΟεν δ' άμ.μες νιν άμα δρο'σο) άΟρόαι Ι'ςοι 
οισεΰμες ποτΐ κύματ' επ' άιο'νι πτυοντα , 
λύσασαι δέ κόμαν και επΙ σφύρα κο'λπον άνεΤσαι 

Ι35σ— /,θεσι φαινομε'νοις λιγυρας άρςοιμεΟ' άοιδας. 

Ι^ρπεις, ώ φίλ' "Αδωνι, και ενΟάδε κεϊς Άχε'ροντα 
•/,μιΟε'οιν, ώς φαντι, μονο^τατος. ουτ' 'Αγαμέμνων 
τοΰτ' επαΟ', ουτ' Αϊας δ μέγας βαρυμάνιος ηριος, 
ουΟ' 'Έκτ(ι)ρ Έκάβας δ γεραίτερος εϊκοτι παίδιυν, 

Ιΐοού Πατροκλης, οΰ Πυρρός άπο Τροίας έπανελθών, 
ούΟ' οί ετι πρότερον ΑαπίΟαι και Δευκαλίωνες, 
ου ΠελοτΓ/;ιαδαν τε και Άργεος άκρα Πελασγοί. 
ϊλ.αΟι νΰν, φίλ' Άδωνι , και ες νέοιτ' εύΟυμ•/•^σαις. 
και νυν -^νΟες, Άδωνι, και δ'κκ' άφίκ•/; , φίλος ήςεΤς. 
ΓΟΡΓΩ. 

Ι45Πραςινόα, το /ρήμα σοφο'ίτερον ά Ο/^λεια, 
^λβία, ό'σσα ϊσατι, πανολβία, ώ ς γλυκύ φοινει. 
ώρα ^μι»)ς χεις οίκον, άνάριστος Διοκλειδας. 
•/ών-Λ,ρ οςοςάπαν, πειναντι δε μ•/;δε'ποτ' ενΟ/,ς. 
/αΤρε , Άδοιν άγαπατέ , και ες /αίροντας άφίκευ. CANTRIX. 

doinina , quae Golgos et Itlalium amasti 
sublimcmquc Eiycein , auro ludens Vcnus , 
qiialem tibi Adoiiidcm ex perenni AcheiOnte 
mense duodecinio mollipedes Hoiic rcduxcnint. 
tardissimae dearum Horse caisc , sed exoptalaB 
veniunt omnibus hoininibiis scmper aliquid apporlantes . 
Cypria , Dion.x filia , tu imraortalem ex moitali , 
hoininiini iit fania est , lecisti Bereuicen , 
ambrosia in pectiis miilieris destillata ; 
qiiare tibi gratitlcans , ο miiltis nominibus et delubris cole- 
brata,] Berenices filia , ITelenae similis, 
Arsinoa omnibiis decoribus ornat Adonidem. 
juxta eM7M enim maturi jacent quotquot arborum fructiis 
nascuntur,] juxta molles borti , inclusi calathis 
argenteis , et aurea alabastra Syrii unguenti j;/e«a , 
et placentiB quotquot muliercs in sartagine sibi parant , 
succum florum miscentes omnis generis cum alba farina , 
et quotquot ex dulci mcUc ct in liquido oleo , 
omnes/ice/)/accwtoipsi(^li/oniii<)hic adsuiitin avesetqua• 
drupedes formatac] \iridia autem umbracula, molli tecla anc- 
tho,] constructa sunt; ac pueri Amoressupervolitant, 
quales lusciniarum pulli in ciio crescentibus Adonidis arbo- 
ribus] volitant, alarum periculum facientes, de ramo in 
ramum.] ο ebenum, ο aurum, ο ex candido ebore 
aquila; pocillatorem Jovi Saturnidae puerum ferentes ! 
purpurea autem stragula superne , molliora somno , 
ut Miletiis dicet et qui Saniiitn depascit, 
strata sunt ad lectum Adonidi pulcro ab alia parte; 
ciijiis lecli iinam partem Cypria tenet, alteram roseiis Ado- 
nis ,] decein et octo, aut decem et novem annorum sponsiis. 
nou pungit osculum , adbuc labia ei circumcirca llava 
S2iH< ] nunc sane Cypria virnni suum tenens laetetur ; 
sub auroram nos eum cum rore frequentes foras 
efferemus ad fluctus in litore spumantes, 
passisque crinibus et sinu ad talos deraisso 
pectoribus apertis sonorum incipiamus carmen. 
commeas , ο care Adoni , et buc et ad inferos 
ex beiOibus, ut dicunt, omnibus solus. neqiie Agame- 
mnoni] boc conligit, neque Ajaci magno graviter furenti beroi 
neqiie Hectoii bonoratissimo vigiiiti liberorum Ilecubae, 
non Patroclo , non Pyrrbo a Troja reverso , 
nequc iisqui priores etiain fuerunt, LapiUiis et Deucalio- 
nibus,] non Pclopidarum ct Argorum primoribus, Pelasgis. 
sis jam propitius, care Adoni, etin proximum aiiiium hcto 
animo sis.] et niinc amicus venisti, Adoni, ct quando rcdie- 
GOKuO. ['"'s» aniiciis venies. 
Praxinoa , res doclior csl viro fciriina ! [canit. 

bcata cst, quodtantum novit, bealissima, quod ita suaviter 
teinpus tamen est doinuiti rcf/cMWrfi.iinpransus adhuc est 
Dioclidas.jac vir est mcrinn acctum,et esurientem ne um- 
quam adicris.] laetare, Adoni dilecte, etiaraadlactosadvenisli. THEOCRITI IDYLLTON XVI. 33 ΧΑΡΠΈΣ Η ΙΕΡΩχΝ. 

ΕΙΛΪΑΛΙΟλ ΐς'. 

Aui τοΰτο Διός κούραις ιχέλει , αίέν άοιδοϊς, 
υανεΐν αθανάτους, υίΛνεΐν αγαθών κλεα ανδρών. 
Μοϋσαι μεν θεαί εντι, Οεους Οεαι άείδοντι• 
άααες δε βροτοί , οι οέ βροτους βροτοι άείδωαες. 
6 τίς γαο των όπο'σοι γλαυκαν ναίουσιν υπ' άώ , 
ήαετεοας Χάριτας -ετάσας υ-οδέξεται οίκω 
άσπαίίως , ούδ' αυΟις άδωρητους άτ:ο-ε'αψει; 
οί δε σκυζοαεναι γυανοϊς ποσιν οικαδ' ϊασιν, 
πολλά αε τωθάζοισαι, οτ' άλιθίην δοον ήνθον, 
ΙΟ δκν/^οαι δε πάλιν κενεας εν πυθαενι χγ,λοϋ 
ψυνροΐς εν γονάτεσσι κάρη αι'ανοντι βαλοϊσαι , 
ενθ' α'ιεί σφισιν έ'δρη , επην ά-ρακτοι Ί'κιονται. 
τίς των νυν τοιόςδε; τίς ευ ειπο'ντα φιλήσει; [εσΟλο-.ς 
ουκ οΤδ'• ου γαρ ετ' άνδρες επ' εργματιν, ως πάρος, 
15 αϊνεϊσΟαι σπεύδοντι, νενίκηνται δ' υπο κερδεϋ)ν. 
πας δ' ύπο κόλπου /εϊρας ε/οιν πόθεν αυςεται άθρεϊ 
άργυρον, ουδέ' κεν ιον άποτριψας τινι οοιη, 
αλλ' εύθυς αυθεϊται , άπωτε'ροι η γόνυ κνήμα 
αύτώ αοί τι γένοιτο• Οεο\ τιμώσιν αοιδούς• 
20 τίς δε' κεν άλλου άκούσαι; άλις πάντεσσιν "Ου.τ,ρος" 
ούτος αοιδών λωστος, δς ες έαοΰ οΐσεται ούδεν. 

δαιμόνιοι , τί δε κε'ρδος δ ιιυ^ίος ενδοΟι -/ρυσός 
κείμενος; ου/ ώδε πλούτου φρονεουσιν ονασις , 
άλλα το μεν ψυ/_α , το δε καί τινι δούναι άόζοιν, 
25 πολλούς δ' ευ ερςαι παών, πολλούς δε και άλλων 
άνΟριόποιν, αιει δε Οεοις επιβίόμια ρε'ζειν, 
μτ,δέ ξεινοδόκον κακόν εμμεναι, άλλα τραπεζ/, 
μειλίςαντ' άποπε'μψαι , επί)ν εΟέλοιντι νε'εσΟαι, 
Μουσάϋίν δε μάλιστα τίειν Ίερους υποφτ^ας, 
30 όφρα και εϊν Άΐδαο κεκρυμμε'νος εσθλος a-AO^jGr^i , 
μηδ' άκλε•>,ς μυρηαι επι ψυ/ροΰ Ά/ε'ροντος, 
ώςεί τις μακε'λ•/; τετυλοιμενος ενδοθι "/,εΤρας 
ά.Ί•φ εκ πατε'ρων πενίην άκτ/'μονα κλαίων. 
πολλοί εν Άντιό/οιο δόμοις και άνακτος Άλευα 
35 άομαλι•/;ν εμμηνον εμετρήσαντο πενεσται • 
πολλοί δέ 2ΐκοπάδησιν ελαυνόμενοι ποτι σάκους 
μόσ/οι συν κερατ,σιν εμυκήσαντο βοεσσιν • 
μυρία δ' άμπεδίον Κ ραννώνιον ενδιάασκον 
ποιμε'νες εκκριτα μήλα φιλοςείνοισι Κρεωνδαις• 
40 αλλ' ου σοιν τών '/ιδος, επει γλυκυν έςεκενωσαν 
Ουμον ες εύρεϊαν σ/_εδίαν στυγνού Ά/ε'ροντος , 
άμναστοι δέ τα πολλά και Ο).βια κεΐνα λιπόντες 
δειλοϊς εν νεκύεσσι μάκρους αιώνας εκειντο, 
ει μη κείνος άοιδος δ Κήιος αϊόλα φο)νεΌ)ν 
45 βάρβιτον ες πολύ/ορδον εν άνοράσι Οηκ' ονομαστούς 
δπλοτε'ροις• τιμάς δέ και ώκε'ες Γ/λα/ον Ί'πποι, 
οί σ^ισιν ες ίερών στε•ύαν/;φόροι ήνΠον avojvtov. 
τίς δ' αν άριστηας Λυκίων ποτέ' , τίς κομόοιντας 
ΙΙριαμίδας τ\ Οηλυν άπο /ροιας Κΰκνον εγνιο, 
00 ει μή φυλόπιδας προτε'ρο)ν υμν/,σαν αοιδοί ; 
niroLif:!. CHARITES SIVE HIERON. 

IDYLLION XVI. 

Semper hoc Jovis iiliabus cur.ie est , seniper valibus, 
celebrare dcos iminortales , celebrare praestantium laudes 
virorum.] Musa; quidcni dca? sunt , deos dcic canunt ; [mus. 
nos autem raortales sinnus , mortalpsque mortales cana- 

quisnam eoium quotquot sub coerulea aiiroia habitant, 
nostras Gratias foribus apertis recipiet donio 
benigne, neque retro indonatas remiltpt? 
illae autein indignantes nudis pedibus domum redeunt , 
niultumme incusantes, quando frustra \iani confecerunt, 
tristesque rursus in fundo vacua; cistaD 
in frigidis genibus capile deposito manent, 
ubi semper iis est sedes, quando re inrecta redienint. [bit? 
quis borum hominum taliscst? quis bene dicciitein ama- 
nescio ; non cniin ainplius bomines propfer pra*stantia facta, 
ut ante,] laudari cupiunt , sed lucro victi sunt. [augcatur 
quilibet autem sub sinu manum tenens circumcpectat iind<> 
argentum, neque detersam ieniginem cuiquain dcderit , 
sed slatiin dicit : longius α me remota est tibia quam genu; 
ipsi mibi aliquid sit! dii honorant poetas; 
etquisalium audiat?satisc5i oinnibiis Homeriis; 
bic poetaruin est optimus, qiii nibil a inoaufcrct. 

insani, quid prodest iinniensuin donii auruin 
reronditum? non sic divitiarum usiis cst sapientibus, 
sedparliin dare decet geiiio , parlim etiam aliciii ministro- 
ruin ,] mullisque afiinibus bcne lacere , imiltis pliam aliis 
boininib.is , ac scnipcr diis sacra facere , 
nc(iue maligniiin cssc hospitcm , sed iiiensa 
benigiic excpptos dimittere , quum voliint rediiv , 
Musarum aulem maxime honorare sacros intcrprptes, 
ut eliam in Plutoiiis rfoiHo occultatus benc audias, 
noqiic ingloiius liigcas apud frigidiun Achcrontcm , 
sicul aliiiiiis, qiii aligone intus inanus callo obdurtas liabpt, 
paupcr a iiiajoribiis acccptnm paiipcrtalem inopein «Irplo- 
rans,] multi in Anliochi domo ct regis Alt-na? 
(Icmensum iiionstruiim acceperunl (iunuli ; 
inulti Scopadis ad skibula acti 
vituli cuni cornutis bobus mugierunt ; 
innumeras por campos Crannonios sub dio pasccbnnt 
pastores exiniias ovcs liospitalibus Creondis • 
scd niillaiis indi-prn/ voliiptas, postquam dulcmioTacii.i- 
riinl] animaiii in latam rynibam tri>tis ArhtTonti* , 
tt ignoli , reliclis iiiullis illis ojnbus, 
intcr niiseros mortuos per longa sa?rula jacpbant , 
ni&i ille vates Ceius (Simonides) , varia ranons [dissrt 
ad barbitum multis fidihue inslruclam , foi r laros rrddi- 
intor postoros; lionoris vrro rtiani relcrrs pqiii fompolcK 
fa( li siint,] qiii iis e\ sacris rprtaminibiis coron li rodirnint. 
<piis iimqiiam princiiw^ Lycidrum , qiiis (Oinalos 
Priamidas vcl Cyrnum colore mulinbri no^<pt , 
iiisi Itclla prinniiii rpriiii^s< nt port.T ' .τι ΘΕΟΚΡΙΤΟΥ ΕΙΑΥΛΛΙΟΝ ΐς. οΟο' Όουσευς εκατόν -ε και είκοσι (χηνας άλαΟείς 
ττάντα; £:τ' άνΟρ«ό-ους , Άΐοαν τ' εις εσ/ατον ένΟών 
ζωο'ς, και σ•τηλυ*ί^α φυγών όλοοϊο Κυκλο)7Γθς, 
οηναιον κλεο; εσ/εν, έσιγάΟη ο' δ συφορβός 

6j Εύμαιος, χαι βουσι Φιλοίτιος άμφ' άγελαίαις 
εογον ε•/ο)ν, αύτο'ς τε χερισπλαγχνος Λαε'ρττ,ς, 
ει μη σ5ας ώνασαν Ίάονος ανδρός άοιοαι. 

έκ Μοισαν άναΟον κλε'ος έρχεται άνΟριόττοισιν • 
•/οτ'ματα δε ζο!)θντες άμαλδύνουσι θανόντων. 

νο αλλ' ίσος γαρ ό μο'/Οος εττ' άόνι κύματα μετρειν, 
■ οσσ άνεμος /ε'ρσονδε μετά γλαύκας άλος ώΟεΐ, 
ϊ, υδατι νίζειν Οολεραν διαειοε'ι πλίνΟον, 
και ί5ΐλοκ£ρδεία βεβλαμμε'νον άνδρα παρελΟειν. 
/αιρε'τω Ος τοιούτος , άνηριΟμος δε οΊ εϊη 

Cj άργυρος, αίει δε -λεόνοιν εχοι ίμερος αύτο'ν. 
αΰταρ εγώ τιμήν τε και άνθριό— ojv φιλοττ,τα 
ΤΓολλων ή'χιόνι•)ν τε και Ίππων ποοσΟεν ελοιμαν. 

δίζ-/-,ααι δ' δ'τινι θνατών κε/αρισμενος ενθο) 
συν ιΜοίσαις• -/αλεπαι γαρ δδοι τελε'Οουσιν άοιοοϊς 

70 x.ojoiuiy άπάνευΟε Διδς μέγα βουλεύοντος. 

ουπω υ-ηνας άγο^ν εκαμ' ουρανός ουο' ενιαυτους• 
πολλοί κιντ'σουσιν ετι τρο/δν άρματος ίπποι• 
εσσεται ούτος άνν^ρ, Ος έμοϋ κεχρησετ' αοιδού 
ρε'ςας η Ά/ιλευς οσσον με'γας r, βαρύς Αίας 

7i έν πεδίο) ]ϋιμόεντος, δ'Οι Φρυγος ήρίον "Ιλου. 
'/"δη νυν Φοίνικες υπ' ήελιο) δυνοντι 
οϊκεΰντες Λίβυας άκρον σφυρόν ερρίγασιν. 
ηδη βαστάζουσι Συρακόσιοι μέσα δουρα 
άχΟόμενοι σακε'εσσι βραχίονας ίτείνοισιν 

80 εν δ' αύτοίς Ίε'ρων προτε'ροις ϊσος ήρώεσσιν 
ζιόννυται, ιππειαι δε κόρυν σκεπάουσιν εΟειραι. 

α'ί γάρ, Ζεΰ κύδιστε πάτερ και πότνι' ΆΟάνα 
κοΰρη Ο', y, συν ματρι πολυκληριον Έουραίίυν 
εΐλτ,χας με'γα άστυ παρ' ν^δασι Λυσιμελειας, 

Si £/Ορους εκ νάσοιο κακά πέμψειεν ανάγκα 

Σαρδόνιον κατά κΰμα , φίλο^ν μόρον άγγελέοντας 
τέκνοις ήδ' άλόχοισιν, άριΟματους άπδ πολλίον. 
άστεα δε προτε'ροισι πάλιν ναίοιτο πολίταις , 
δυςμενέιον όσα /εΐρες έλιοβησαντο κατ' άκρας. 

00 αγρούς δ' εργαζοιντο τεΟαλότας • αϊ τ' άνάριΟμοι 
μ•/-λο)ν χιλιάδες βοτάνα διαπιανΟεϊσαι 
άμπεδίον βλ•/•,χοΤντο, βο'ες δ' ογεληδδν ες αυλιν 
ep /όμεναι σκνιπαΐον έπισπεΰδοιεν δδίταν • 
νειοΊ ο Ικπονέοιντο ποτι σπόρον, ήνίκα τέττις 

•jr, ποιμε'νας ενδίους πεφυλαγμένος ενδοΟι δε'νδρων 
άχεϊ εν άκρεμονεσσιν άράχνια δ' εις οπλ' αρά/ναι 
λεπτά διαστ•/,σαιντο, βοάς δ' ετι μηδ' ονομ' ει/,. 
υψηλον δ' ]ερωνι κλέος φορέοιεν αοιδοί 
και πόντου ϋκυΟικοϊο πε'ραν και δ'Οι πλατύ τει/ο; 

ι<.0:'σφάλτω οησασα Σεμίραμις εμβασίλευεν. 

εις μiv ΙγοΊ, πολλούς δέ Διός φιλε'οντι και άλλους 
Ουγατε'ρες, τοΤς πασι μέλει Σικελήν ΆρέΟοισαν 
υμνεΐν συν ναοΤσι, και αίχμητάν Ίέριονα. 
0J Έτεόκλειοι Ουγατρες Οεαί,ο) Μινύειον neque Ulysses , qui centum et viginti mcnses vagatus csf 
omnes per homines , et ad extrcmum Orcuin peivenit 
vivus, ct ex antro perniciosi Cyclopis evasit , 
(liuturnain faniam obtinuerat , silentioque obrutus crat su- 
biilcus] Euma-us, ct Philcetius circa boves armentales 
oj)us liabens , ipseque morosus Laertes , 
nisi eos juvissent lonici vatis carmina. 

aMusis illustris fama venit boniiniljus; 
pecuniam autem mortuorum consumunt viventes. 
at enim par esi labor, in litore undas numerare , 
quotquot ventus ad terram ciim caeruleo mari pellit , 
aut in aqua pura lavare iinpurum laterem, 
atque bommeni avaritia obcaicatum fallere. 
valeto qui talis est, et innumerum ei sit 
argentum, semperque plus habendi amore tenealiir. 
verum ego honoiem et hominum caritatcm 
multis mulis et equis pra^feram. 

quoero autein cui mortalium gratus vcniam 
cum Musis; diflicilcs enim siint viaj vatibus 
absque filiabus Jovis magni consilii auctoris. 
nondum menses ducere defecit ccelum neque annos; 
mulli movebunt adhuc rotam currus equi : 
exorietur ille , qui me indigebit vate 
post gestas res quantas vel magnus Achilles vel gravis Ajax 
gessit] in canipo Simoentis, ubi sepulcrum cst Plirygis lli. 
jam mmc Carthaginienses, sub sole occiduo 
habitantes LibyiE extremam oram , horruerunt ; 
jam gestant Syracusiimedias baslas, 
et brachia onusta habent salignis scutis ; 
interque eos Hiero , prioribus par heroibus , 
arma rapit, et cquinae jubae galeam imimbrant. 

utinam , Jupiter auguste pater, et veneranda Mincrva , 
tuque Proscrpina, qiiae cum niatre opiilentorum Eiihyren- 
siiim] sortita cs magnam uibem ad undas Lysimeliae, 
hostesex insulamala ejiciat necessitas 
Sardonium per mare , amicorura cladem nunciaturos 
liberis etuxoribus, numerabiles ex multis. 
et op[)ida a prioribus civibus rursus habitentur, 
quotquot iioslium manus funditus everterunt. 
agrosque colant virentes; atque illa innumera ' 
ovium millia , gramine saginata , 
per campos balent ; et boves gicgatim ad stabula 
rcdcuntcs tardum urgeant viatorem ; 
novalia autem offringantur ad sementem , qiiando cicada , 
pastores sub dio observans in arboribus 
resonat iii siimmis ramis; telas super arma araneifi 
tenuesoxpandant, bclliquc jam nec nomen audiatiir. 
excclsain vcro Ilicroni gloriam ferant poctac 
ct ultra Scytbicum pondim ot iibi lata ma;nia 
bitumine (piae congbJtinavit Sciniramis rognabat. 
unus ego sum, verum et alios inullos Jovis amant 
iiliiT!, quibus omnibus ciira! cst Siciilam Aretliusam 
celebrare cum tcmplis, ct bellicosum Hieroneni. 
ο Klioclfai filia; dea;, ο quae Minyeum THEOCRITI IDYLLION XVII. 35 ΐΟδ'Ορ/ομενον φιλέοισαι άπεχθο'μενόν ποτέ θτ'βαις, 
ακλητος μεν εγωγε αένοιαί κεν, ες δε καλεύντων 
θαρσησας Μοίσαισι συν άμετε'ραισιν ϊοίμαν 
καλλείψω δ' ούο' υμαε" τί γαρ Χαρίτων άγαττατο'ν 
άνθρώποις άπάνευΟεν; άει Χαρίτεσσιν αμ' ειην. ΕΓΚΩΜΪΟΝ ΕΙΣ ΠΤΟΑΕΜΑΙΟΝ. 

ΕΙΛΪΛΛΙΟΝ ΙΖ'. 

Έκ Διός άρ/οΊμεσθα κα\ ες Δία λήγετε ΜοΤσαι, 
άΟανάτοίν τον άριστον Ιπήν αδωμεν άοιδαις• 
ανδρών δ' αύ Πτολεμαίος ενι προίτοισι λεγέσθο) 
και -υματος κα\ με'σσος'δγαρ προφερεστατος ανδρών. 
Β ^'ροιες, τοι τιρο'σθεν άο' ήμιΟε'ο^ν εγε'νοντο, 
ρεςαντες καλά έργα σοφών εκύρησαν αοιδών 
αυταρ εγώ Πτολεμαιον επισταμένος καλά ειπείν 
υμνησαιμ'• ΰμνοι δε και αθανάτων γε'ρας αυτών. 
"Ιδαν ες πολύδενδρον άνήρ υλατο'μος ενθών 

10 πα— ταίνει παρεόντος άδ-Λ,ν πο6εν αρςεται έργου. 
τί πρώτον καταλε'ςιο; επει πάρα μυρία ειπεΤν, 
οίσι θεοί τον άριστον έτίμησαν βασιλ•/•ων. 

εκ πατε'ρων οίος μεν εην τελίσαι με'γα ί^^ζο^ 
Ααγείδας Πτολεμαίος, οτε φρεσιν εγκατάθοιτο 

15 βουλάν, αν ουκ άλλος άνήρ οϊο'ς τε νοησαι. 
τηνον και μακάρεσσι πατήρ δμο'τιμον εΟηκεν 
άΟανάτοις, καί οί /ρυσεος δο'μος εν Διός οίκω 
δε'δμηται' πάρα δ' αύτον Άλεςανορο; οίλα ε'ιδώς 
έοριάει, Πε'ρσαισι βαρύς Οεος αίολομίτρας. 

20 άντία δ' Ήοακληος εορα κενταυροφο'νοιο 
ϊδρυται , στερεοΐο τετυγμένα ες αδάμαντος• 
ενΟα συν άλλοισιν Οαλίας έχει ουρανίδαισιν, 
/αίρων υιοινών περιώσιον υίοινοίσιν, 
ό'ττι σ-ύεο^ν Κρονίδας μελε'οιν εςείλετο γνίρας , 

25 αθάνατοι δε καλεΰνται εοι νε'ποδες γεγαώτες. 

άμφω γαρ προ'γονός σφιν δ καρτερος ΊΙρακλείδας, 
άμίιότεροι δ' οριΟμεΰνται ες εσ/_ατον Ήρακληα• 
τώ και επει δαίτηΟεν ιν; κεκορ/,με'νος ήδη 
νε'κταρος εύόδμοιο φίλας ες δώμ' άλό/οιο , 

30 τώ αέν τόςον εδωκεν υπωλενιον τε φαρετραν, 
τώ δε σιδάρειον σκΰταλον κε/αραγμε'νον οζοις. 
οί δ' εις άμβρο'σιον Οάλαμον λευκοσφύρου Ηοας 
ό'πλα και αύτον άγουσι γενειήταν Διός υ'ιον. 
οια δ' εν πινυταϊσι περικλειτα Βερενίκα 

.15 έπρεπε Οηλυτεραις, Οφελος με'γα γειναμε'νοισιν. 
τα μεν Κυπρον ε/οισα Διώνας πότνια κούρα 
κολπον ες ευώδη ^αδινίις έςεμάςατο χείρας, 
τώ οΰπι» τινά α^αντι άδεϊν τόσον άνδρι γυναικών, 
ό'σσον περ Πτολεμαίος έήν εφίλησεν άκοιτιν. 

(Ο η μαν άντεφιλεΐτο πολύ πλε'ον ο'ίδέ κε παισίν 
Οαρσήσας σφετε'[:οισιν επιτρε'ποι οίκον άπαντα, Orchomenum amatis, inTisum olim Thebis, 

non vocatiis ego quidem manebo, at in a-des vocantiuni 

confidenti animo cum Musis nostris festinabo; 

nec Tos relinquam ; quid enim amabile hominibus potest 

esse] sine Gratiis? utinam semper cum Gratiis verser! LAUDATIO PTOLEiVLEI. 

IDIXLION XVII. 

Α Jove principium faciamus et in Joveni desinite , Mus.t , 

inimortalium deorum optimum quumcelebramiiscarmiiii- 

bus;] hominum contra Ptolemaius in primis dicitor 

et postremus et racdius; bic enim praestantissimus est lio- 

minum.] beroes, qui olim e\ semideis nati sunt , 

rebus magnis gestis, doctos nacti sunt vatcs; 

verum ego Ptolemaeura, bene dicendi peritus, 

carraine celebrabo ; carmina vero etiam immortalium ipso- 

rumbonor sunt.] Idamin nemorosara lignator quum vonif, 

cirr,iiiTi.=;picit , quiim affatim materice adsif, unde incipiat 

opiis.] quid priniuin recenseam? nam adsunt inmiiuera di- 

cenda,] quibus dii optimum honoraverunt regum. 

a parentibus qualis erat ad magnura opus peTriciendum 
Lagides PtolemiEus, quoties animo conceperat 
consiliuni , quod non alius vir excogitare poterat ! 
illiim etiam dils bealis pater aequalem bonore fecit 
iramortalibus, et ei aureutn cubiculum in Jovis domo 
exstructum est; juxta eum autcm Alcxander aniicus 
sedem habet , Persis gravisdeus pic(a mitra rcdimitiis. 
e regione aiitem sedes Herctilis centauricidap 
posita est , ex firmo adamante facta ; 
ubi tum aliis coplicolis convivia agitat , 
gaudens eximie nepotum nepotibus, 
qiiod ex eoruni menAris Jiipiter evpmit scncrtaiii, 
et immortales vocantiir siia stirpe prognati. 
ambobus enim iis gonoris aiirtor esl forlis Herarlid.^s , 
ct ambo geniis rpfcnint ad iiltimum Hcrculcm ; 
qiiare quoties flercules e\ cpiilo redit saliatus jain 
neclare odorato ad ciibicuhim γλπι; tonjiigis, 
alteri arcum tradit et quae sub axilla gestatur pharelram , 
alteri ferratam clavam , .signatain nodii. 
atquehi inambrosinm thalamiimrandi<lostalosliabentis II*•- 
besj arina/prJiM^ ipsiimqnc (liiciint barhatiiin Jovis iiliiim. 
qiialis vero inter prudentes incIyU Bcrcnice 
cxrellfbat fi^iniiias, niagna volnpt.is parfntibiis ! 
cui Cypruin tcnciis Dioiia; vcncraiKla fdia 
gremiiim in o<Ioratum graciles maniis immissas detersit. 
itaqup nullain (Iiim ninlitTiiin ^iro t-iriliim plariiis^ aiunt, 
quanliiin PtolemaMis siiain amavit tOnjiigrm. 
al(|m• proftcto rcdaniabalur miilto magis; sic liborU 
conlidcns siiis coiiiraittcrc |>otLTat doiuuin totatn , 3 Γ. ΘΚΟΚΡΙΤΟΪ ΕΙΛΥΛΛΙΟΝ 17. ό-πο'τε χεν si/.itov (iaivr, λί'/ος ες φιλεούσης. 
άστοργου δε γυναικός έ~' αλλότριων νοος αίεί, 
ρηίοιοι δε γοναί, τε'χνα δ' ου ποτεοικοτα πατρί. 

4b χάλλει άριστεύουσα Οεάων πό-ν' Άφροοίτα, 
ffol τηνα μεμέλητο* σε'θεν δ' έ'νεχεν βερενίκα 
εΰειδής Ά/ρέοντα πολύστονον ούχ έπε'ρασεν, 
αλλά μιν άρ-άςασα, πάροιΟ' έ-ι νηα κατενθεϊν 
χυανε'αν και στυγνον αει —ροΟμηα χαμόντ(•)ν, 

bo ε; ναον χατε'Οηκας, έα; δ' άττεδάσσαο τιμάς, 
-ατιν δ' ηττιος ηδε βροτοϊς μαλακούς μεν έρωτας 
-ρος-νείει, χούφας δε διδοϊ -οΟε'οντι μέριμνας. 
Άργεία χυάνο^ρρυ , συ λαοφο'νον Διομηδεα 
μισγομε'να Τυδηι τε'κες Καλυδο^νιον ανόρα, - 

65 άλλα Θε'τις βαΟύχολττος άκοντιστάν Ά/ιληα 
Αίακίδα Πηλί^ι , σε δ', αιχμ-/Ίτα Πτολεμαίε, 
αϊ/μ•Λ,τα Πτολεμαίω άριζηλος Βερενίκα. 
καί σε Κο'οίς άτίταλλε βρε'φος νεογιλον εο'ντα, 
δεςαμένα τταρα ματρο'ς, οτε προηαν ιδες άιο. 

60 ενΟα γαρ Ειλγ',θυιαν εβιόσατο λυσίζοινον 
Άντιγονας θυγάττ,ρ βεβαρημε'να ώοίνεσσιν 
ή δε οί εύμενε'ουσα παρίστατο, καδδ' άρα πάντων 
νωδυνίαν κατέ^ευε μελών δ δε πατρι εοικώς 
παις αγαπητός εγεντο. Κο'ως δ' όλόλυξεν ιδοΐσα, 
φα δε καΟκπτομε'να βρε'φεος /είρεσσι φι'λ-/•,σιν• 

Λ όλβιε κούρε γένοιο , τίοις δε με τόσσον, όσον περ 

65 Δαλον ετίμησεν κυανάμπυκα ΦοΤβος 'Απόλλων 
εν δε μια τίμα Τρίοπος καταΟεΤο κολώναν, 
ίσον Δοιριέεσσι νε'μων γε'ρας έγγυς εοϋσιν, 
δ'σσον και 'Ρν'ναιαν άνας εφίλησεν Άπο'λλων. » 
ο^ς άρα νασος εειπεν δ δ' υψόΟεν εκλαγε φωνα 

70 ες τρ\ς άπδ νε'^έοίν μέγας αιετδς αίσιος όρνις. 
Ζηνος που το'δε σαμα. ΔιΊ Kpovtojvi με'λοντι 
αίδοΤοι βασιληες• δ δ' εςο/ος , ον χε (&ιλ•Λ^σ7) 

75 γεινδμενον τα πρώτα* πολύς δε οί όλβος δπηδεΐ. 
πολλας δε κρατεει γαίας , πολλας δε θάλασσας, 
μυρίαι άπειροι τε και εΟνεα μυρία φιοτών 
ληιον άλδν^σχουσιν δ-χιελλομεναι Διός ομβρω• 
άλλ ουτ'.ς τόσα φύει, οσα '/Οαμαλα Αίγυπτος, 
Νεϊ/.ος αναβλύζων διεραν οτε [ίώλακα Ορυπτει. 

&0 ούδε' τις άστεα τόσσα βροτών ε/ει έργα δαέντοιν. 
τρεις μεν οί πολίοιν εκατοντάδες ενδε'δμηνται, 
τρεις δ' άρα χιλιάδες τρισσαϊς επι μυριάδεσσιν, 
δοιαι δέ τριάδες, μετ^ δε σφισιν εννεάδες τρεις• 
των πάντων ΙΙτολεμαΤος άγηνοιρ έμβασιλεύει. 

8^ και μην Φοινί/.ας άποτε'μνεται Άρραβίας τε 
και ϋυριας Αιβυας τε κελαινών τ' ΑΊΟιοπγ/ον. 
Παμφύλιοισί τε πασι και αι/μηταϊς Κιλίκεσσιν 
σαμαίνει, Λυχίοις τε φιλοπτολε'μοισί τε Καρσίν, 
και νάσοις Κυκλάδεσσιν, επεί οί ναες άρισται 

00 πο'ντον επιπλώοντι , θάλασσα δέ πάσα και αΤα 
και ποταμοί κελάδοντες άνάσσονται Πτολεμαίω. 
πολλοί δ' ίπτΓ^ες, πολλοί δέ μιν άσπιδιίοται 
/αλκω μαρμαίροντι σεσαγμένοι άμφαγε'ροντχι. 

Οο ό).β(.) iii/ πάντας κε καταβρίΟοι βασιληας• (jiiolies ainans amantis iii loriiin adscenderet. 

iinpiaj vero mulieris animus sempcr rst iii viris alienis , 

laciles quidem sunt partus , sed liberi non similes patri. 

pulcliriliidinc cxcellcus intcrdeas veneranda Vcnus, 

tibi illa curai erat , et per te Berenice 

lormosa Aclierontem luctuosum non trajecit , 

scd lii eam abreptam , priusquam ad navem devenisset 

fuscam et tristem semper portitorem defunctorum , 

iiitcmplo collocasti, piopnique honoris participem fecisli. 

omnibus illa propitia moitalibus molles amorcs 

adspirat, levesque dat amanli curas. 

Argiva nigris superciliis insignis, tu homicidam Diomodoiii 

mixta Tydeo peperisti , Calydonium virum ; 

sed Tbetis profundos sinus babens jaculatorem Acbillain 

^acidac Peleo, te autem, bellicose Ploleniaee, 

bellicoso Ptolemajo eximia Bevemce pcperit. 

atque te Cos nutriebat iufantem recens natiim , 

acceptum a matie, ubi piimam vidisti auroiajn. 

ibi enini Lucinam invocavit solventem zonas parluricnti- 

biis ,] Antigoncs fdia gravata doloribus partus; 

quBC ei benevola aderat , perque omnia 

me.mbra indolentiam defundebat ; sic patii similis 

puer amabilis iiatus est. qiiem Cos conspicata jiibUavit , 

dixitque contingens puerum nianibus cai is : 

<■ beatus sis, puer, et me tanto lionore affi(;ias, qiianfo 
Deluni alTecit caeruleo redimiculo ornatam Phccbus Apollo ; 
et codem bonore condecores collem Triopis , 
parein Doriensibus vicinis tribuens lionorem , 
quantura etiain Pdienaeam rex Apollo ooluit. » 

sic insula dixit; alque cx alto insonuit voce 
ter indea niibibiis magna aqiiila faiista ales. 
Jovis, opinor, lioc signum. Jovi Saturnio curae snnt 
vencrandi rcges; is autem excellit, quem dilexerit 
jam primuin nascentem , multaque eiim felicifas comifatiir. 
multam qiiidem tenet terram, multumque mare. 
Mille regioncs et mille bominum geiites 
segctem augpiit fecuiidata; Jovis imbre ; 
sed nulla rcf/io tam inulta gignit , quam humilis .^gyptiis, 
qiium Nilus cxundans bumidas glebas comminuit. 
neque uUa (ani multas urbes liominum sollertium conliiict. 
tres enim ibi urbiuni centiiriae exstructa3 sunt, 
triaque millia super triginta millia, 
diio itein lerniones, et piiiclor bos tcr novem : 
qiiorum omiiium Ptoleiniiiiis inagnanimus rcx cst. \ 
et vcro Pboenices parlcin possidet Arabiajque 
et .Syii;r! Lii)y;iqiic nigiOiumque iEthiopum. 
Pampliyliisfiue omnibus et bcllicosis Cilicibus 
impcrat, Lyciisqucet piignacibus Caribus , 
et insulis Cycladibus; nain ci naves optima} 
pontuni pervehuntur, mareque totum ct tena 
ot (bivii resonantes Ptolein.ifii imperio subjccti siinl. 
nmlti Ptiam eqtiitcs, multique milites scutati , 
.XTC fiilgenU; inslrucli, circa cum colligiintur. 
opnlcnlia (ριΐίίοιιι oiniics siiperaic possit regos; THEOCRITl IDYLLION XVII. 87 τοσσον επ αιχαρ εκαστον ες αφνεον ερ/εται οίκον 
πάντοΟε. λαοί δ' έργα περιστε'λλουσιν εκτ,λοι. 
ου γαρ τις οηι'ων πολυκητεα Νίϊλον υπερβάς ' 
πεζός εν άλλοτρίαισι βοαν εστάσατο κώιχαις, 

ΙϋΟουδε τις αιγιαλονοε θοας εςάλατο ναός 

θιορη^θεις έπι βουσιν άνάρσιος Αιγυπ-ί•/•.σιν• 
τοΤος άνήρ πλατε'εσσιν ενίορυται πεδίοισιν 
ξανθοκο'μας Πτολεααΐος , Ιπιστάαενος οορυ πάλλειν, 
ώ επίπαγ/υ ίΛελει πατρώια πάντα φυλάσσειν, 

ΙΟόοί' άγαθίο βασιλ^ι, τα οέ κτεατίζεται αυτός, 
ου fjiav ά/ρεΐο'ς γε οόαο) ενι πιόνι ^ρυσο'ς 
(χυρμάκων άτε πλούτος άει κέ/υται μογεο'ντοιν 
άλλα πολύν μεν ε/οντι θεών έρικυδεες οίκοι, 
aUv άπαρ^/οαένοιο, συν άλλοισιν γεράεσσιν, 

Ιΐυπολλον δ' ιφΟίαοισι δεοοίρηται [ϊασιλευσιν, 

πολλον δε πτολίεσσι, πολύν δ' άγαθοΤσιν έταίροις. 
ουδέ Διωνύσου τις άνήρ ιερεύς κατ' αγώνας 
ϊκετ' επισταμένος λιγυράν άναμελψαι άοιδάν, 
ώ ου δωτίναν άντάςιον ώπασε τέχνας. 

ΐΐδΜουσάων δ' υπο'^ήται άείδοντι Πτολεμαΐον 
άντ' ευεργεσίας, τί δε κάλλιον άνδρί κεν ε?η 
δλβίο) η κλέος εσΟλον εν άνΟροιποισιν άρε'σΟαι; 
τοΰτο και Άτρείδαισι μένει• τα δε μ.υρία τηνα, 
δσσα μέγαν Πριάμοιο δο'μον κτεάτισσαν ελο'ντες, 

ΐ2θάέρι πα κέκρυπται, όθεν πάλιν ούκέτι νόστος, 
μοΰνος οδε προτέρων τε και ών ετι Οερμα κονία 
στειβομένα καΟύπερθε ποδών έκμάσσεται ϊ/νη, 
ματρι φίλα και πατρι θυοίδεας εισατο ναούς• 
εν δ' αυτούς ^ρυσίο περικαλλέας ήδ* έλέφαντι 

125^'δρυσεν, πάντεσσιν επι/θονίοισιν αρωγούς. 
πολ}.ά δε πιανθέντα βοών ογε μτ,ρία καίει 
μασι περιπλομένοισιν έρευΟομένων επι βωμών, 
αύτο'ς τ' ϊφθίμα τ' άλοχος, τας ουτις άρείο^ν 
νυμοίον εν μεγάροισι γυνα περιβάλλετ' άγοστίΤ), 

13θέκ θυμοϋ στέργοισα κασίγνΛ,το'ν τε πόσιν τε. 
ώδε και άΟανάτοιν ιερός γάμος έςετελέσθ•/) , 
ους τέκετο κρείοισα 'Ρε'α βασιληας 'Ολύμπου• 
εν δε λέ/ος στόρνυσιν ιαύειν Ζηνι και "Ηρη 
/ειρας οοιβ•/^σασα μύροις ετι παρθένος Ίρις. 

135 /ϊϊρε άνας Πτολεμαίε- σέθεν δ' εγώ ίσα και άλλων 
μνάσομαι ημιθέων, δοκέω δ' έπος ουκ άπόβλτ,τον 
(ρθέγςομαι έσσομένοις" άρετην γε μεν εκ Διός έ'ςεις. tantum in dies opiim in divitcin doniuni congeritur 

undecunque. populi autem opus suum curaiit securi. 

neqiie enim quisquam hostiuin, bplluosuiii Mluin transgres- 

sus,] pedes in alienis \icis tuinultuni bellicum ciet , 

neque quisquam iii litus ex nave veloci exsiliit 

armatus, ut vaccas .igyptias hostilitcr capiat . 

talis vir latis in campis sederu lixit 

flavicomus Ptolemacus, scicns liastani vihrarc, 

cui oiniiino curae cst palerna omnia lueii , 

ut bono regi, alia vero acquiiit ipse. 

non taiuen inutile in domo opiina auriini 

ceu formicarum opulentia semper jacet laboranlium ; 

sed muUum inde liabent inclyta deoruin delubia , 

semper priinitias eo solvente, ciim aliis donis, 

ac multum fortibus dedit regibus, 

multum civitatibus, multuni bonis amicis. 

nequc uUus sacerdos ad Bacclii certaniina 

venit , sciens dulcem cantum modulari , 

cui non pra;mium dignuni arte dederit. 

Musarum aiitem interpretes canunt Ptoleniaeum 

pro beneficio. et quid pricclarius boniini contingere possit 

divili, quam utgloriaraillustiemintcrhominesconsequaliir? 

lioc etiain Atridis manet; illiie autcm infinitae opes , 

quas capta niagna Priami domo acquisiverunt , 

caligiiie raersaj alicubi jaccnt, unde rcditus non ainplius pa- 

tct.\ solus hicmajorum ac quorum adhuc calida pulvis 

injectus desuper e\primit pcduin vestigia, 

niatri caraj et patri odorata e\striix.it templa ; 

ίικριο iis ipsos ex auro insignes et ebore 

statuit , oinnibus mortalibus scrvatorcs. 

ac nuilta pinguia boum fetuora hic incendit 

raenses quum volvuntur, in aris sanguine imbulis , 

et ipse ot honoratissima conjux, qua nulla praistanlior 

sponsum domi mulier ainplcclitur uhiis, 

ex animo diligens fratremque raaritumque. 

sic etiam deorum sacrff! nupliae peracta? sunt , 

quos poperit rcgina Rhca reges Olynipi ; 

atque lectura sternit, cui indomiiant, Jovi et Jiinoni 

raanibus unguento nilidis adbuc virgo Iris. 

salve rex Ptolemaee; tc cgoparitcr atque alios 
mcniorabo bcroas , atque , ut opinor, verbuni noii aspemati- 
duni] dicam posteris ; >irlulcni certc quidcin a Jo\e liabcbis. 38 ΘΕΟΚΡΙΤΟΥ ΕΙΑΥΑΛ10Ν ΙΗ. ΕΛΕΝΗΣ ΕΠ1ΘΑΛΑΜ10Σ. 

ΕΙΔΪΑΑΙΟΛ' ΙΗ'. 

Έν ποχα τα Σ::άρτα ξανΟότρι/ι παρ Μενελάω 
τταρΟενικαι Οάλλονθ' υαχίνΟω κόσμον εχοισαι 
τοο'σΟε νεογράπτο) Οαλάμω j^opbv εστάσαντο , 
οώ5εχα ται -ραται -ο'λιος , με'γα '/jyf\\>-rt Λακαιναν, 
6 άνίχα TuveapiSav κάσιν άγετο ταν άγαπατάν 
μναστεύσας Έλε'ναν δ νεώτερος Άτρε'ος υίων. 
άειδον δ' άρα πασαι ες εν μέλος εγχροτεοισαι 
ττοσσι περιπλίχτοις, υττο δ' ια/_ε δώμ' υμεναιω. 
ούτω δη -ρο'ηζε χατε'δραΟες, ώ φίλε γαμβρέ; 

ΙΟ ή ^ά τις εσσι λίαν βαρυγούνατος ; ή ^α φίλυπνος; 
ή ^α πολύν τιν' έπινες, οτ' εις εύνάν κατεβαλλευ; 
ευδειν μαν σπεύδοντα καθ' ώραν αύτον ε/ρην τυ , 
παΐδα δ' εαν συν παισι φιλοστο'ργω πάρα ματρί 
παίσδειν ες βαθυν ορθρον, Ιπει χαι ένας και ες άω 

16 χεις έτος ες ετεος, Μενέλαε, τεα νυος ίίδε. 

όλβιε γα'μβρ', άγαΟο'ς τις έπέπταρεν ερ/ομένω τοι 
ές Σπάρταν, όίπερ άλλοι άριστέες, ώς άνύσαιο. 
μοΰνος εν άμιθέοις Κρονίδαν Δία πενΟερον έςεις. 
Ζανο'ς τοι Ουγάττ,ρ υπο ταν μίαν ικετο ^'λαΐναν, 

20 οϊϊ Ά"/αιιάδα γαΤαν πατεϊ ούδεμί' άλλα, 
ή μέγα κέν τι τέχοιτ', εί ματέρι τίκτοι δμοΤον. 
άααες δ' α'ι πασαι συνομάλικες , αίς δρόμος ωύτος 
•/ρισαμέναις άνδριστι παρ' Εύρώταο λοετροΐς, 
τετράκις Ιςηκοντα κο'ραι, Οηλυς νεολαία, 

26 ταν ούδ' αν τις άμωμος, επεί χ' Έλε'να παρισο)θη. 
Άώς άντέλλοισα καλόν διέφανε προ'ςωπον 
πότνι' άνυςέ τε λευκον εαρ ^ειμίονος άνέντος• 
ώδε κα\ ά /ρυσέα Έλε'να διαφαίνετ' εν άμϊν. 
πιείρα μέγα λαον άνέδραμε κόσμος άρούρα 

30 ν^ χάπο) κυπάρισσος η άρματι Θεσσαλός ίππος* 
ώδε και ά ^οδό/ρως Έλενα Λακεδαίμονι κόσμος, 
ούτε τις εκ ταλάροι πανίσδεται έργα τοιαύτα , 
ουτ' Ινι δαιδαλέο) πυκινώτερον άτριον ίστώ 
κερκίδι συμπλέςασα μακρών εταμ' εκ κελεόντων. 

96 ου μλν ουδέ λύραν τις έπίσταται ώδε κροτασαι 
"Αρτεμιν άείδοισα και εύρύστερνον ΆΟάναν, 
ως Έλε'να , τας πάντες επ' ομμασιν ι'μεροί εντι. 
01 καλά, co /αρίεσσα κόρα, τυ μεν οικε'τις ηδη, 
άμμες δ' Ις δρόμον ήρι και ε'ς λειμο'ινια φύλλα 

40 ίρψοΰμες στεφάνως δρεψεύμεναι άου πνέοντας, 
πολλά τεοΰς, Έ.λένα, μεμναμέναι ώς γαλαΟηναί 
άρνες γε',ναμένας ^ιος μαστον ποΟέοισαι. 
πράτα τοι στέφανον λοιτώ /αμαι αυςομένοιο 
πλέςασαι σκιεράν χαταΟησομεν Ις πλατάνιστον, 

45 πράτα δ' άργυρέας έ; ο)>πιδος υγρον ά)νειφαρ 
λαζυμεναι σταςεϋμες Οπο σκιεράν πλατάνιστον 
γράμματα δ' εν φλοιω γεγράψεται, ώς παριοιν τις 
άννείμτ, , Δωριστι σέβου μ'• Έλένας φυτόν ειμί. 
/αίροις, (Ο νυμφα, χαίροις, ευπένθερε γαμβρέ. 

Μ> Λατώ μεν δοίη .\ατώ κουροτρόφος υμμιν HELEN.E EPITHALAMION. 

IDYLLION XVIII. 

Ιη illa Sparta olim apud flavicomum Menelaum 
virgines florentem hyacinthi ornatum gerentes 
ante recens pictum thalamuni choruni instituerunt, 
duodecim primariae urbis, magnum decus LaciBnarum, 
quum Tyndaridarum sororem amabilem duxisset 
sponsam Helenara minor filiorum Atrei. 
canebant igitur omnes in unum modum applaudentes [η.τοο. 
pedibus alternatim explicitis , atqueresonuitdomus hyme- 

sic jam mature obdormivisti , ο care sponse? 
niun forte tibi prajgravia sunt membra ? num forle somnicu 
losus es ?] num forte multum bibebas, quod in lectum conji- 
ciebaris?]dormiresi profectotenipestivefestinabas, tesoluiii 
oportebat,] puellain auteiii sinere cum puellis apud caram 
matrem] ludereadaltum diluculum, qnoniam etpcrendie et 
cras,] etin annum exanno, Menelae, tua haec sponsa cril. 
beate sponse , faustus tibi quispiam adsternutavit profici- 
scenti] Spartam, sicutceleri principcs, ut votopotireris. 
solus ex seniideis Jovem Saturniiim soccrum babcbis. 
Jovis filia sub unum tecum stragulum venit , 
qualis nulla alia inuUcriim Gr.Tcnni solum calcat. 
profecto pia;claiam sobolem paiiet, si matri siniilcm pariat. 
nos autem omnes aequales , quaecursu eodein, 
oleo perundaB virorum more ad Kurotae lavacra cxvrcc- 
JJIM/•,] quater sexaginta piiell.T, muliebris juventa , 
quanim ne uUa quidein \itio caret, quaiulo cum Ileleiia 
confertur.] Aurora cxorieiis piilcrnm ostendit os 
veneranda perficitque nitidiiin ver bieine soluta •. 
sic etiam aurca Heleiia elucct inter nos. 
pingui arvo magiia seges cxsnrgit decus 
aut liorto cupressus , aut currui Thessalus equus ; 
sic etiam rosea Helena Laced.Kmoni est decus. 
neque ulla cx quasillo filis deductis construit opera talia , 
neqiic in jugo artificioso dcnsiorem telani 
radio contextam de longis pedibus mali iextorli secat. 
neque saiie ulla sic lyrain scit pulsare, 
Dianam caneiis ct Minervam lato pectore, 
ut Helena , cujus circa oculos sunt omnes Amores . 
pulcra , ο vcnusta puella , tii jam matrona cs, 
nos autem ad cursiim mane etad pratenscs lloifs 
ibimiis scrta decerpturaj suaviter redolentia , 
inultum tui , ο Helena , meniores , sicut lactontcs 
agnae matrisovisuberadesiderantes. 
primac tibi coronam ex hutnili loto 
nexam suspendemus de umbrosa platano , 
ct primai tlbi ex argentea pyxidc liiiuidum olcuni 
sumtiim stillabimus sub uiubrosam platanum; 
carincnqne in cortice scriptum nianebit, ut praetercunles 
legant : Dorico viore venerarc me, uelcna: arbor suin. 
saJvc , sponsa ; salvc , socero felix gcncr. 
I Lalona det, Latona juvcntutis nutrix , vobis THEOCRITI IDYLLION XIX. XX. εύτεχνίαν, Κΰπρις οέ θεά ΚυττριςΤσον ερχσΟαι 
ολλάλων, Ζευς δέ Κρονίοας Ζευς άς>Οιτον ολβον, 
ως ες εύπατριδαν εις ευττατρίοας πάλιν ενΟη. 
ευδετ' ες άλλάλων στερνον οιλοτητα πνέοντες 
65 χαΐ πο'θον, εγρεσθαι δε προς άώ ι^ή 'πιλάθησθε. 
νεύμεθα κάιχιχες ες ορθρον, έπεί χα πρατος άοιδο'ς 
εξ εύνας χελαδηστ) άνασ/ών ευτρι/α δειράν. 
Γμάν, ώ Ύμέναιε, γαμώ επι τωδε /αρείης. ΚΗΡΙΟΚΑΕΠΤΗΣ. 

ΕΙΑΤΛΑΙΟΝ Ι Θ'. 

ϊον χλέτΓταν ποτ' "Ερωτα κακά κέντασε με'λισσα 
χηρίον εκ σιμβλων συλευιχενον, άκρα δέ χειρών 
δάκτυλα πάνΟ' υπενυςεν. δ δ' άλγεε και ^ε'ρ' εϊ^υση 
καΐ τάν γαν επάταςε και οίλατο, τα δ' Άοροοίτα 
5 δεΐςεν τάν δδύναν και μεμφετο, οττι γε τυτΟο'ν 
θτ,ριον εντι μέλισσα, και άλικα τραύματα ποιεΤ. 
χά μάτηρ γελάσασα * τυ δ' ουκ ίσον εσσί μελίσσαις; 
χω τυτθος μεν εης, τά δέ τραύματα άλίκα ποιείς. ΒΟΤΚΟΛΙΣΚΟΣ. 

ΕΙΛΪΛΑΙΟΝ Κ'. 

Ευνείκα μ' εγέλαςε Οέλοντά μιν άδυ φιλασαι, 
χαί μ' επιχερτομέοισα τάδ' εννεπεν ερρ' απ' εμεΤο ' 
βωκο'λος ών εΟεΤιεις με κύσαι , τάλαν; ου μεμάΟηκα 
άγροίκοίς φιλέειν, αλλ' αστικά ;/είλεα Ολίβειν. 
5 μη τυ γέ μευ χύσσης το καλόν στόμα μηδ' εν δνείροις. 
οία βλέπεις, δπποΐα λαλείς, ώς άγρια παίσδεις, 
ως τρυ;ρερδν χαλέεις , ώς χοιτίλα βήματα ©ράσδεις • 
ώς μαλακον το γε'νειον ε/εις, ώς άδε'α ^αιταν. 
/εί/.ζά τοι νοσέοντι, /έρες δέ τοί εντι μέλαιναι, 

ΙΟ και κακόν εςοσδεις. απ' εμευ φύγε , μη με μολύνης. 
τοιάδε μυΟίζοισα τρις εις έον έπτυσε κόλπον, 
χαί μ' άπο τας κεοαλας ποτι τω πο'οε συνεχές ε?δεν 
/είλεσι μυ/Οίζοισα και ομμασι λοςά βλέποισα, 
και πολύ τα μορφα θηλύνετο, χαί τι σεσαρο'ς 

15 και σοβαρον μ' έγε'λαςεν. εμοι δ' άφαρ εζεσεν αίμα, 
και /ρόα φοινί/Οην υπο τώλγεος ώς ρόδον ερσα. 
/ά μεν εβα με λιποΤσα* φέρω δ' υποκάρδιον όργα'ν, 
ό'ττι με τον /αρίεντα κακά μοιμησαΟ' εταίρα. 

ποιμένες, ειπατέ μοι το κρηγυον ου κάλος έμμι; 

20 αρά τις εςαπίνας με Οεος ^Ιροτον άλλον ετευςεν; 
χαι γάρ εμοι το πάροιΟεν επάνΟεεν άδυ τι κάλλος 
ώς κισσός ποτι πρέμνον, έμάν δ' επύκαζεν υπηναν, 
/αΤται δ' οια σέλινα περί κροτάφοισι κέχυντο , 
χαι λευκον τ^ μέτωπον επ' όφρυσι λάμπε μελαίναις, 

ir. ομματά μοι γλαύκας /αροπώτερα πολλον ΆΟάνας, 
κα\ στόμα δ' αυ πακτας γλυκεριότερον, έχ στομάτ(•)ν c largam sobolem; Λ'οηυβ, diva Ventis, vit pariler vos aiiiore 
amplectamini; Jupifer, Satnrniiis Jupiter, sfiiipilemas di- 
vitias,] ut a nobilibus ad noOilcs rursiisperveuiant. 
donnite iii pectus mutuo aniorcm inspirantes 
et desiderium, et expergisci sub auroram ne obliviscamiiii. 
redibiinus et nos sub diluculum , ubi primus cantor 
ex 5M0 cubili insonuerit sublata pulcrc ciistata cervice. 
Hyinen, ο Hymenaee, his nuptiis gaudeas. FAYORUM FUR. 

IDYLLION XIX. 

Furein quondani Ainorem mala piipugit apicula, 
favos ex alvcanbusaufeienteiii, vl cxtrcmos manuiim 
digitos oninesaculeo feriit. at ille dolcbat mamisque sulTla- 
bat] etterram pulsavit et exsiliit, atque Veneri 
ostendit dolorcra etquerebatur, quodtantula 
bestiola essetapis, et quanta vulnera facit! 
tutn mater ridens : tu vero , inquit, nonne similis es apibiis? 
etiam parvulussemper eras {diccbarix ,) at qiianta vuliifra 

[raci.•, : BUBULCUS, 

IDYLLION XX. 

Eunica nie irrisit λ oleiiteni ipsam suaviter osculari , 
et convicians ixiihi haec dixit : abi in iiialam rem; 
bubulcus quum sis, vis nie osculari, iniser? non didici 
ruslicos osculari , sed urbiuia labra prcinere. r • , , 
netii mihi osculatus fucris pulcruin os,ne per suinniiuii 
(piali vultu es! quoraodo loqueris! qiiam rustice jocari.-> ; 
quain delicate me vocas! quain blanda verba proiors ! 
(|uain mollem barbam habcs! quam nilidam tasarifin ! 
labra tibi «Tgrolant, nianusquc suut iiigra' , 
ft inale oles. faccsse binc , ne ine conlainiucs. 

baec dicons tor in suuni dcspuit siniim, 
tt me a capite ad pcdes cunlinuo adspoxit 
labris subsannans oculisque obliipie tnens, 
atque niultiiin propter formani deliciabatur, ct orc diduclo 
et superbe nie derisit. niilii slalim ferbiiit sangiiis , 
ct ore traxi ruborcm a dolore sicut rosa a rore. 
tiiin illaquidein ine rclicto abiit ; geroquc sub pccforc irarii. 
qiiod mc voniistum tiirpis nicrelricula irri>,it. 

pastorcs, dicitc niilii vcruin : iion iiulaTsiiin? 
niiin quissnbito ine deus aliiim boniiiiiin ΓιτϊΙ ^ 
ctcnim me antea ornabat gratiis quidam dccor 
sicut liedera stipitcin amplrxa, moanuiui! vesticltat gciiaiu 
capilli autein veliit apiiiiii c ina tcni|M>ra fiisi oraiit , 
ft candida frons s|)l("iid('l)at super ni;;ra Mipt^nilia, 
onili iiiihi rrrr»/ iiiullo nia;:isspl( ndcnti-s, quaiii ΓηΙμίιί.•' 
ΜϊικτλΓΡ,] t't os >ero diilriiis lacte coiirrctu. »1 i\ «τ•; 40 ΘΕΟΚΡΙΤΟΥ ΕΙΔΥΛΛΙΟΝ ΚΑ. ίρ^εε uot ς»«ονα γλυχεριοτε'ρα η ι^.έλι κηρω. 
άδυ θ£ UL01 τί) μέ)ασμα, και y,v συριγγι μελίίΐΰω 
χην αυλώ λαλεω χήν δώναχι χην πλαγιαύλιο. 

30 xai ϊτασαι χαλο'ν με χατ' ώρεά φαντι γυναίκες, 
και ττασαί με 5ΐλεϋντι* τα δ' αστικά μ' ουκ εφιλασε 
αλλ' ΟΤΙ βωκολος εμμι τταρε'οραμε, κού ποτακούει* 
γω κάλος Διο'νυσος εν άγκεσι ττόρτιν ελαύνει. 
ουκ εγνοο δ', δ'τι Κύπρις εττ' άνε'ρ ι μηνατο βώτα 

35 και Φρυγίοις ενο'μευσεν εν ώρεσι, και τον "Λδιονιν 
εν δρυμοϊσι φι'λασε και εν δρυμοΐσιν εκλαυσεν. 
Ένδυμίων δέ τίς ήν; ου βωχδλος; δν γε Σελάνα 
βωκο/ε'οντα φίλασεν, απ' Ούλυμπω δέ μολοΤσα 
Λάτμιον αννά:τος ήλθε και εις άμα παίδι καθεϋδεν. 

4υ και τύ, 'Ρεα, κλαίεις τον βοικο'λον. ούχι δε και τυ, 
ώ Κρονίδα, δια παϊδα βοηνο'μον όρνις επλάγχθης j 

Εύνεικα δέ μο'νον τον βιοκόλον ουκ εφιλασεν, 
β ΚυβεΟ^ας κρε'σσο)ν καιΚΰπριδος, ά δέ Σελάνας. 
μτ,κε'τι μτ,δέ τυ, Κύπρι, τον "Αρεα μήτε κατ' άστυ 

4δ μήτ' εν ορει φιλνε'οις, μουνη δ' άνα νύκτα καθεύδοις. αλιείς. 

ΕΙΔΪΛΛΙΟΝ ΚΑ'. 

ΑΣΦΑΛΤΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΟΣ. 

Ά πενία,Διόφαντε, μο'να τάς τεχνας εγείρει, 
«ύτίι τω μο'χθοιο διδάσκαλος' ουδέ γαρ εΰδειν 
άνδράσιν εργατίναισι κακαι παρε'/οντι με'ριμναι. 
κ/,ν ολίγον νυκτο'ς τις επι•|/αυσγισι τον υπνον 

6 αιφνίδιον Οορυβεΰσιν εφιστάμεναι μελεδωναι. 
Ί/Ούος άγρευτηρες δμίος δύο κεΐντο γε'ροντες, 
στρωσάμενοι [ίρύον αυον υπο πλεκταϊς καλύβαισιν, 
κεκλιμένοι τοί/ω τω φυλλίνω • έγγύθι δ' αύτοΤν 
χεϊτο τί ταΐν χειροΤν αθλήματα, τοι καλαθίσκοι, 

ΙΟ τοι κάλαμοι , τάγκιστρα , τα φυκιο'εντα δε'λητα , 
δρμιαι κυρτοί τε και εκ σ^οίνοιν λαβύρινθοι, 
μήρινΟοι κοίπα τε γέρο)ν τ' έπ' ερείσμασι λε'μβος, 
νε'ρΟεν τας κεϊ<αλας φορμος βρα/ύς, ειμα τάπης ήν, 
ούτος τοις άλιεΰσιν δ πας πόνος, ούτος δ πλούτος. 

15 ούδος δ' ού/Ί Ούραν είχ', ού χύνα • πάντα περισσά, 
πάντ' εδόχει τήνοις• ά γίιρ πενία σφας ετήρει. 
ουδείς δ' εν με'σσω γείτο)ν• πενία δέ παρ' αύτάν 
Ολιβομε'ναν καλύβαν τρυφερδν προςενα/ε θάλασσα, 
ουπω τον μεσατον δρο'μον άνυεν άρμα Σελάνας , 

2ij τους δ' άλιεΤς ήγειρε φίλος πο'νος, εκ βλεφάρων δε 
υπνον άπο)σάμενοι σφετε'ραις φρΐσιν ήρεΟον ωδάν. 

ΑΣΦΑΛΙΩΡί. 
ψεύδοντ', ο) φΟ,ε , πάντες 6'σοι τας νύκτας εφασκον 
τω ()ζ^εος μινύΟειν, ίτε τάματα μακρά φε'ρουσιν. 
ήδη μυρί' έςειδον δνείρατα , κούδε'ποι άοίς. 

23 μή λάΟε μ'; ή τί το /ρήμα; /ρο'νον δ' αί νύκτες ε/οντι. 
ΚΤΑΙΙΌΣ. 
Λσφαλιων, με'μφ/) το καλόν Οε'ρος; ού γαρ δ καιρο'ς fluebat milii νοχ dulcior, quam mol ex cera. 
dulce meum cst carnien , sive fistula modulor 
sivetibia cano sive arundine seu obliqua tibia. 
et omnes me piilcrum vocant in raontibus puellae , [est, 
et omncs nie osculantur ; ista vero urbana me non osculata 
veruni, quod bubulcus suiii, proetercurrit, nec me audit vo- 
ci/erantoii :] etiam pulcer Cacchusin vallibus vitulaspascit. 
non autem cognovit, Venerem bubulci amore insaniisse 
et Plii) giis in montibus pascentem gregem servasse , et Ado- 
nidem] in saltibus osculatam esse et in saltibus deplorasse. 
Eiidymion autem quiserat? non bubulcus? quem quideiii 
boves pascentem osculata est , deque Olympo delapsa 
Luiia] Latmium in nemus venit et una cum puero dormivit. 
etiam tu , Rbea , deploras bubulcum. nonne vero etiam tu, 
ο Saturnie, ob puerum boum pastorem ales vagatus es? 

Cunica vero solum bubulcum non osculataest, 
ista Eunica Cybele melior et Venere atque Luna. 
iie amplius ettu, altera Venus, tuum Martem neque iii 
iirbe] ncque in nionte osculeris , et sola noctu dormias. PISCATORES. 

IDYLLION XXI. 
ASPHALION ET SODALIS. 

Paupertas , ο Diophante , sola artes excitat , 

ipsa laboris magistra est; neque enim dormire 

hominibus operariis malae permittunt curae. 

quumque paulum noctu quis soinmun carpserit, soninuni 

subito turbant instantes curae. 

pisciura venatores una duo cubabant senes , 
qui sibi straverant fucum aridum sub le\tili tugurio, 
reclinali ad parietem foliaceum , et prope eos 
posita erant manuum opera , calatliisci , 
arundines , hanii , fucosa esca , 
fiiniculi, iiassae, etjuncei labyrintbi, 
iila et remi vclustaque super phalangas cymba, 
sub capife storea brevis , vestis pro stragulo erat. 
bicerai piscatoribusomnis labor, hae divitiae. 
limen casoe neque januam babebat, neque canem; omnia 
hcec superflua] oninia illis videbantur : nam paupertas eos 
custodiebat.] nulliis aderat \icinus;ad ipsam autem pau- 
pertate] prcssam casulam lenitfr adnatabat mare. 
nondum medium cursum confecerat currus Luiiiic , 
quum piscalores ex.citabat amicus labor, et e palpebris 
somno excusso suis cogitationibus incitabant vocem. 

ASPHALION. 
mcntiebantur, ο amicc , omncs quicumque noctcs dicebanl 
a'state breviores (icri, quando noctes dies longos afferunt 
jain innumera vidi somnia, c.l nonduin aurora est. 
num mc latuit aurora? aut quid lioc rci ? spatiuin longim) 
SODALIS. [etiam noctes habcnt. 
Asphalion , accusas pulcram .cslatcin i" non pnim f empiis THEOCBITI IDYLLION XXI. 4t αύτοαατίϋς παρεοα τον εον οροαον • αΛλα τον υττνον 
ά 'ύροντ'ις κότττοισα ι^,ακραν ταν νύχτα ποιεΤ τοι. 

ΑΣΦΑΛ1ΩΝ. 
άρ' έμαθες χρίνειν πόχ' ενύπνια; χρτ,στα γαρ είδον 

30 ου σε Οέλο) τώαίο οαντάσαατος ήαεν ααοιρον, 
ώς και ταν άγραν, τώνείρατα πάντα μεριζευ. 
ου γαρ νυσταςη χατα τον νοον • ούτος άριστος 
εστίν ονειροκρίτας, δ διδάσκαλο'ς εστί παρ' ώ νους. 
άλλοις και σ/ολά εστί* τί γαρ ποιεΐν αν ε/οι τις 

35 κείμενος εν φύλλοις ποτι κύαατι, μτ,δε καΟεύδο^ν; 
αλλ' όνος εν ^άμνω, το δε λύ/νιον εν πρυτανείο^• 
φαντι γαρ άγρυπνίαν τόδ' εχειν. 
ΕΤΑΙΡΩΣ. 

λε'γε μοί ποτέ νυκτός 
όψιν, πάντα τεω δε λέγων μάνυσον έταίρω. 

ΑΣΦΑΛΙΩΝ. 
δειλινον ό)ς κατεδαρθον εν ειναλίοισι πονοισιν 

40 (ουκ ήν μαν πολύσιτος , επει δειπνεΰντεςεν ώρα, 
ει μέμνη, τας γαστρος εφειδόμεΟ'), είδον εμαυτον 
εν τ^ίτρα βεβαώτα , χαΟεζόμενος ο' εδόκευον 
ι/Ούας, εχ καλάμων δε πλάνον κατέσειον εδο)δαν. 
χαί τις των τραφερών ώρεςατο• χαι γαρ εν ύπνοις 

4) πάσα χύοιν άρτον μαντεύεται, Ί/Ούα χ•Γ,γ(«')ν. 
/ό) μεν τώγκίστρω ποτεφύετο, και ρεεν αίμα' 
τον κάλαμον δ' 6πο τω κιντ'ματος άγχύλον εί/_ον. 
τω /ε'ρε τεινο'μενος περικλιόμενον ευρον άγωνα, 
πώς μιν ΐΪΜ με'γαν ΐ"/θύ' άφαυροτε'ροισι σιδάροις. 

60 είθ' υπομιμνάσχο^ν τω τρο^ματος ήρεμ ενυςα, 
χαι νύςας έ/άλα;α και ου φεύγοντος έτεινα, 
ν^νυσα δ' ων τον άεθλον, άνείλκυσα χρύσεον ί/θυν, 
πάντα τε /ρυσώ πεπυκασμένον. εί/_ε δε δεΐμα, 
μη τι Ποσειδάοινι πελοι πεφιλαμε'νος ΊχΟυς 

65 '^i fa /α τας γλαύκας κειμηλιον Άμφιτριτας. 
ήρεμα δ' αύτον εγων εκ τώγκίστρο) απέλυσα, 
μη ποτέ τω στόματος τάγκίστρια χρυσον ε/οιεν. 
και τον μεν πίστευσα και άγαγον άπηρωταν 
ώμοσα δ' ούκε'τι λοιπόν υπέρ πελάγους πόδα Οεΐναι, 

^^^) άλλα μενεΐν επι γας και τώ /ρυσω βασιλευσειν. 
ταΰτά με κάςηγειοε. τυ δ', μ ςε'νε, λοιπόν ερειοε 
ταν γνοιμαν* ίρκον γαρ εγώ τον έπϋ>μοσα ταροω. 

εταίρος. 

και σύ γε μη τρεσσεις ; ουκ ώμοσας• ουδέ γαρ Ι/θυν 
/ρύσεον ώς ϊδες ευρες* ισαι δε ψεύδεσιν όψεις. 
^Γ, ει μεν γαρ κνοΟσσο^ν τυ τα /ωρία ταΰτα ματευεις, 
ελπις των ύπνον/. ζάτει τον σάρκινον ιχΟυν, 
μη συ Οάντ,ς λιμώ καΐ τοις /ρυσοϊσιν ονειροις. sponte transgreditur suum cursum ; sed somnum 
cura excutiens longam tibi noctem elficit. 
ASPH.VLION. 

num forte didicisti interpretari somnia? bona enim \idi. 
nolo te visi mei esse expertem , 

ut eliam piscium praedam, sic somnia in oiriiii re tommu- 
nia mecuni habe.] non enim dormitabis tuo ingenio. ille 
optimus] est somnioruni interpros, cui pro suo niagislro 
adestingenium.Jprteterea etiam otium est ; quid eniin facere 
qiiis possit] jacens infoliisad niaro, ne(iiie donniens? 
sed asinus in spinis; lioc \ero cst luccrna iii Prytaneo ; 
aiunt enim hanc perviiiilium agere. 

SODALIS. 

dic milii tandein noctis 
visum , et omnia accurate exponens indica tuo sodali. 

ASPHALION. 
vcspere ut obdormivi in marinis laboribiis 
(non sane cram muUo cibo repletus , quuiiiani tt'mpesti\/ 
CuPnantcs,] si mcministi, ventri parcebamus), videbam nie 
ipsum] in rupe versanteni, sedcnsque observabain 
pisces, et ex arundine fallacem quatiebam escani. 
atque quidam piscis ba'C alimenta appetiit; eteniin in so• 
iniiis] quilibet canis ofram ausiiratiir, piscem et ego. 
ct ille quidem hamo adlisTescebat , pt fluebat sanguis; 
arundinemque a motu ciirvatam tenebara. 
quarc ambas maniis extendens tergo incurvato inveni cer- 
tanien], quomodoeumextrabain magnuni piscem iniirmiore 
ferro.] tum admoncns piscem de vulnere leniter pupugi, 
et qwum pupugissem remisi , qiuimqiie non fugeret intendi. 
conffci igitiir certaraen , attraxi aureum piscem, 
undiciue aiiro obdiictum. tenebat autem me timor, 
ne forte Neptuno dilectus esset piscis, 
aut forte fulgida; deliciae Amphitrites. 
placide eum ego lianio exsolvi , 
ne forlc hamus auri quid ex ore retineiet. 
atqiie liiinc sic fidcnter cxtraxeram iii littus; 
juravi aulcm, 7)ie iioslliac nunKiuain iii niari pi>dom osso po. 
situnim,] sed iii terra mansiiniin ct aiiro inipcnitiirum. 
bffc nie excitarimt. at lu, aniicc, jain intcndc 
tnam nientcni ; jusjuranduiu enini ego , quod juravi, timiO. 

SODALIS. 
et tu quidem numne timcbis? non jurasti ; ncc cnim pisccm 
aurcum, siciit vidisti,invcnisti;siinilia suuf inondaciis visa. 
nam si sanc (anluminodo dormieiis tu in i?<lis ri'gi<)nil)iis 
invcsligas,] <«?« spcs esnalium soimiioiiim. qiian• canioiiin 
piscem,] ne tu nioriaris fame ctianj iu tuis aurcis toiiiniis. 42 ΘΕΟΚΡΙΤΟΓ ΕΙΑΪΛΛΙΟΙΝ ΚΒ. ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ. 

ΕΙΛΪΛΛΙΟΛ' ΚΒ'. 

'νανέομεν Λτ'οας τε και αιγιο'/ου Διός uuo, 
Κάστορα και φοβερον Πολυοευκεα ττυς έρεθίζειν, 
τεϊρας εττιζεύςαντα ιχεσας βοε'οισιν ίαασιν. 
υανε'οαεν και οι; και το τρίτον άρσενα τε'κνα 
6 κούρης θεστιάίος, Λακεδαιμονίους ου' άοελφους, 
ανθρώπων σοιτηρας εττι ξυροΰ ηδη εοντων, 
ίππων θ' αίματόεντα ταρασσοαε'νων καθ' ομιλον, 
ναών Ο', αΐ δύνοντα και ούρανοΰ Ιξανιο'ντα 
άστρα βιαζο'αεναι χαλεποΐς ενεχυρσαν άηταις. 

ΙΟ οί δε σοε'οιν κατά πρύμναν άείραντες με'γα κΰμα, 
■ηϊ και εκ πρώραθεν, η δ'ππν) Ουμος εκάστου, 
ες κοίλαν εοριψαν , άνε'ρ^ηςαν δ' άρα τοι/ους 
άμοοτερους• κρε'μαται δε συν ίστίω άρμενα πάντα 
εική άποκλασΟε'ντα• πολύς δ' ες ούρανοΰ ομβρος 

15 νυκτός εφερποίσας• παταγεϊ δ' ευρεία θάλασσα , 
κοπτομενα πνοιαϊς τε και άρρ•/^κτοισι χαλάζαις. 
αλλ' εμπας υμεΤς γε και εκ βυΟοϋ έλκετε ναας 
αύτοΐσιν ναΰτ/-|σιν διομένοις Οανε'εσΟαι. 
αί.|/α δ' άποληγουσ' άνεμοι , λιπαρά δε γαλάνα 

20 άμπελαγος• νεφε'λαι δε διε'δραμον άλλυδις άλλαι* 
εκ δ' άρκτοι τ' εφάνησαν, ονοιν τ' άνα υ.εσσον άμαυρη 
οάτνη στ,μαίνοισα τα προς πλοον εύδια πάντα. 
ώ άμοω Ονατοΐσι βοηθοΌι, ώ φίλοι αμφω, 
ίππήες, κιΟαρισταί, άεΟλητήρες , αοιδοί. 

25 Κάστορος η πρώτου Πολυδευκεος άρςομ' άείδειν ; 
άμϊοτε'ρο) υμνε'ίον, Πολυοευκεα πρώτον άειαο>. 

ή μεν άρα προφυγοΰσα πέτρας εις έν ξυνιούσας 
Αργώ και νιφο'εντος άταρτ/)ρον στόμα Πόντου , 
Βε'βρυκας είςαφίκανε θεών φίλα τέκνα φέροισα. 

30 ενΟα μιας πολλοί κατά κλίμακος αμφοτέρων ες 
τοί/ϋ}ν άνδρες εβαινον Ίησονίης άπο ναός. 
έκβάντες δ' επι ΘΤνα βαΟυν και υπηνεμ.ον άκτην 
εΰνάς τ' εστο'ρνυντο πυρεΐά τε '/ερσιν ενο3μοον. 
Κάστο)ρ δ' αίολόπωλος ο τ' οίνωπος Πολυδεύκης, 

£5 άμφο) ερτ,μάζεσκον άποπλαγ/Οέντες εταίρων, 
παντοίων εν ορει Οηεύυ,ενοι άγριον ΰλαν. 
εΟρον δ' άέναον κράναν υπο λισσάδι πέτρτ) 
υδατι πεπληΟυΐαν άκηράτω" αί δ' υπένερΟεν 
λάλλαι κρυστάλλω ήο' άργυρω ινδάλλοντο 

40 έκ ^υΟοΰ• υ•]^τ,λαΊ δε πεφυκεσαν άγ/όΟι πεϋκαι 
λεΰκαί τε πλάτανοι τε και άκρο'κομ.οι κυπάρισσοι, 
άνΟεά τ' εύθ)δη , λασίαις φίλα έργα μελίσσαις , 
c /σσ' έαρος λήγοντος επιβρύει αν λειμώνας. 
ενΟα δ' άνηρ υπέροπλος ενημενος ένδιάασκεν, 

45 δεινός ΊδεΤν, σχληραϊσι τεθλασμένος ουατα πυγμαΐς• 
σττ'Οεα δ' έσφαίροιτο πελο'ιρια και πλατύ νώτον 
σαρκι σιδαρείτ, , σφυρήλατος οία κολοσσο'ς. 
εν δέ μύες στερεοΐσι βρα^ίοσιν άκρον υπ' ο)μον 
ίστασαν ήυτε πέτροι όλοίτρο/οι, οΰςτε κυλίνοων 

h<• /ειμά^^ους ποταμός μεγάλαις περιές^σε δίναις- GEMINI. 

IDYLLION XXII. 

Cantu celcbramus Ledae et segidemtenentis Jovisiilios, 

Castorem et terribilem in pugilatu PoUucem, 

quum manus innexuit medias bubulis loris. 

celebramus bisque terque masculos liberos 

iiliae Tliestii , Lacedaemonios geminos fratres, 

hominum servatores iii acie novaculae jam versantium, 

equorumque turbatorum in cruento hominum tumultii , 

naviumque, quae occideiitibus et coelo exorienlibus 

astris reluctantes in gravia inciderunt ventorum ilamina. 

hi a puppi earum sublato magno fluctu , 

vel etiam a prora , vel qiia cuilibet impetus cst, 

in alveum irruerunt, fiegeruntque latus 

utrumque ; pendent cum velo rudentes omnes 

lcmere disrupti ; plurimus ccelitus imber est 

nocte ingruente ; murmuratque latum mare , 

pulsatum flatibus ventorum et indomita grandine. 

attamen vosvel expiOfundo retrahitisnaves 

cum ipsis nautis, jamjani mor iluros se esse putantibus. 

siibito desinunt venli , et nitida seiemt&s fiilget 

per mare; nubila dilfugere aliaalio; 

lursusque apparent ursac, asellosque inter medios obscuriim 

praesepe significans omnia ad navigandum conslarc coelo 

sereno] ο vos ambo mortalibus auxiliatores, ο amici ambo , 

equites , citharista; , pngnatores , cantores ! 

a Castore an a Polluce primo incipiam canere? 

utrumquecelebrans, ΡοΠικβπ) primiim canlabo. 

navis quidein quum eifugisset petras in nnum concuncn• 
les] Argo et nivosi saevuni os Ponti , 
ad Bebrycas pervenit , deorum caros liberos veliens. 
ibi per unam scalam multi ex utroque 
pariete viri descendebant de nave lasonia. 
egrcssi autem in littus piOfundum et ventis expositam pe- 
ninsulam] toros sibi sternebant, lignaque ignis excilandi 
caussa manibus terebant.] Castor autem velox equo et ro- 
scus PoUux,] ambo ibant soli deerrantes a sociis , 
copiosam el horridam in monte spectantes silvam . 
invencriint autcm pcrcnnem fontem sub glabra rupe 
aqua plenum liquida; atque sublus 
lapilli crystallo et argento similes rcfulgebant 
e fundo ; sublimes autcm prope nat.TC erant taida; 
populique platanique et fiOndosae cupressi , 
floresque odoriferi , hirtisgrata opera apinilis, 
quotquot vere vergentc pullulant in pratis. 
ibi vir immanis sedem habcns sub dio manebaf , 
saevus adspcctu, duris fractas aures habens CTstibus ; 
pectora cminebantin globuniconformata, et laluin dorsiiin 
carnc ferrea, malleis fabricati instar colossi. 
musculi vero in validis bracbiis summo sub hunicro 
exstabant ccu scopuli rotiindi , qnos volvcns 
torrcns magnis circiimcina ixilivit giirgitil)ns; αυταρ υπέρ νοιτοιο και αυ^ενος τ,οιρειτο 
otxpojv δεραα λέοντος άφηααενον εκ ττοοειόνων. 
τον προ'τερος προςέειπεν άεθλοφο'ρος Πολυδεύκης. 

ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ, 
•^αϊρε ξεϊν', οτις εσσί. τίνες βροτοί, ών οδε χ^ώρος; 
ΑΜΪΚΟΣ. 
65 /αίρω πως,οτε τ' άνδρας δρίίί, τους {χηποτ' οττωπα. 
ΠΟΛΪΛΕΪΚΗΣ. 
Οάρσει. μν^τ' αδίκους υ•'/"'τ' ες άοίκοιν φάθι λευσσειν. 

ΑΜΪΚΟΣ. 
θαρσε'οί, κούκ εκ σου αε διδάσκεσθαι το'δ' εοικεν. 

ΠΟΑΪΛΕΪΚΗΣ. 
άγριος εΤ, ~2ος ττάντα παλίγκοτος η υπερόπτης; 

ΑΜΪΚΟΣ. 
τοιο'ςδ' οίον δρας• της σης γε μεν ουκ επιβαίνο). 
ΠΟΑΪΛΕΪΚΗΣ. 
βο ε/νΟοις και ξενίοιν γε τυ/ών πάλιν οϊκαδ' ίκάνοις. 
ΑΛΙΪΚΟΣ. 
ιχητε σύ με ςείνιζε, τά τ' ες εμεΰ ουκ εν ετοίυ.ω. 

ΠΟΑΪΛΕΪΚΗΣ. 
δαιμο'νι', ούδ' αν τοΰδε πιεΤν ύδατος συ γε οοιης; 

ΑΜΪΚΟΣ. 
γνοισεαι, ει σου δϊψος άνειαε'να ■/είλεα τερσει. 

ΠΟΑΪΛΕΪΚΗΣ. 

άργυρος η τίς δ μισθο'ς, ερεΤς, φ κε'ν σε πίΟοιαεν; 

ΑΜΪΚΟΣ. 

65 εις ενι /εϊρας άειρον εναντίος άνδρι καταστάς. 

ΠΟΑΪΛΕΪΚΗΣ. 

πυγμα'/ος η και ποσσι θε'νων σκε'λος, όμματα δ' όρΟος; 

ΑΜΪΚΟΣ. 
πυς διατεινάμενος σ^ιετερης μη φείδεο τε/νης. 

ΠΟΑΪΛΕΪΚΗΣ. 
τίς γαρ, οτω /εΐρας και εμους συνερείσιο ιμάντας ; 

ΑΜΪΚΟΣ. 
εγγύς δρας• ου γυννις έδς κεκλησεθ' δ πυκτης. 
ΠΟΑΪΛΕΪΚΗΣ. 
70 ή κα\ άεθλον έτοΤμον, εφ' ω δηρισο'μεΟ' άμφο). 
ΑΜΪΚΟΣ. 
σος μεν εγίό, συ δ' εμος κεκλησεαι , αικε κρατησιο. 

ΠΟΑΪΛΕΪΚΗΣ. 
'Opvi/ojv φοινικολο'νον; τοιοίδε κυδοιμοί. 

ΑΜΪΚΟΣ. 
ειτ' ούν δρνί/εσσιν εοικο'τες είτε λε'ουσιν 
γινομείΐ', ουκ άλλω γε μα/ησαίμεσΟ' έπ' άέΟλο)• 
75 η ^* "Αμυκος καΐ κο'/λον ελών μυκάσατο κοίλον. 
οι δε Οοίός συνάγερΟεν υπδ σκιερας πλατανίστους 
κο/_λου φυσαθε'ντος άει βεβρυκες κομοωντες. 
ώς δ' βυτίιΐς ηροιας ιών εκαλε'σσατο πάντας 
Μαγνησσης άπδ ναδς υπείρο/ος έν δαι Κάστοιρ. 
80 ο\ ο έπε'ι ούν σπείραισιν έκαρτύναντο [ϊοείαις 
/εϊρας και περί γυϊα μάκρους εΐλιςαν Ιμάντας, 
ες μέσσον σύναγον οονον άλλάλοισι πνε'οντες. 
ενΟα πολύς σφισι μο/Οος έπειγομενοισιν έτύ^Οη, 
όππότερος κατά νώτα λάβϊ) φάος ήελίοιο• THEOCKITI 1DYLL10N ΧΧΙί 

Ι 4Ζ at per dorsuni ct collum pendebat 

pcUis lconis ab extrcmis connexa pedibus. 

eum prior allocutuscstcertaniiniimpreemiisorDatuslOHux. 

POLLUX. 
salve amice, quicunque es. quinam sunt homines, quo- 
AMVCUS. Lruml.a'cr5/regiu.' 

salveo quodanunodo , quaiido liomines video quos niim- 

[quam vidi. 
POLLUX. ^' 

bono animo es. neqiie injustos, iicqiie p\ injustis nn/os 

fvidcrc le existima. 
AMYCLS. ^ 

bono animo sum ; nequeex te me discere lioc oportct. 

POLLUX. 

feroxne es, ad omnia iracundus an superbus? 

AMYCUS. 
talis qualem vides; tuam quideni lerram non calco. 

POLLLX. 
venias et donis liospitalibus remuncratus rursus domiim 

AMYCL'S. Ι•-^•^^^^• 

nec tu me liospitio cxcipe , et qu;c a me accipias , non siint 

POLLUX. :mi.r«mptu. 

ο bone, an ne de hac quidem aqiia bibcre tu (Oiicodcs .' 

AMVCUS. 
scios, si lil)i silis reinissa labra areCaciet. 

POLLUX. 

<\rgentiim an ([ΐι,-ι• sit incrci s , dicLvne , qiia tibi pcrsuadca- 

AMVCUS. ^'""^- 

Ciiiis conlra iiiiiiiii iiianiis altollifo , adveiMis viro ("onsi- 

POLLLX. 1^^•^"^^• 

pugil an etiain pedibus ferieiis crus, oculisqiie rccliis? 

AMVCUS. 
piigilice connitens vestra; noli parcere arti. 

POLLLX. 

(lL'isnain illo, iiiiii (ριο iiianus Cirslusque incos conlligani? 

ASlVCliS. 
prope ^idcs; iioii ena-iiiinatiis tiuis Vdrabiliir iste pnj;il. 

POLH X. 
ai» otiam prirniiiini paralum,pro <ni(» de<erla!)iiniis anibo? 

AMYCLS. 

tisus cgo , cl lu inous vocaberis, hi vicero. 

POLLUX, 

a\iiini nibrain cristain liabentiuni (alia .wmi/ pnilia. 

AMYCIS. 

sive igilur avibiis siinilcs seu ItOiiihus 

sumus, baud alio (|ui<.I(>in depoMto pra■Ilιίo(-orlal•ίIlιιιs. 

dixit Ainyrus, etcava coiKlia >niii|ita insnniiit. 
turn fcleriter convoncriiiit sub iiinbn>s;is plataiios 
conrlia conlinenUT iiiflata Bcbrjccs roinain alcnlcs. 
similiter heroas abiit vocatiirus oinnos 
Magnosia a na>i pra^stans in piiuna Ca.stor. 
illi igittir qiiiiiii voluiiiinibus inu!ii\isst'nt liubiili.s 
iiianiis, <>l bra( liia lonLiis intemlisxiit lcnis, 
in iiiidiiiiii ((in^rcdiiliaiitiir (.rilcm inii ii iiii spiranlcs. 
ibi niagniis iis ιιίΙ(ΐιΙίΙ»ιΐ'ί lalxir <•\ΝΐίΐίΙ, 
nlci a torgo hal>cret lutnn M)li>; 44 ΘΕΟΚΡΙΤΟΥ ΕΙΑΪΛΛΙΟΝ ΚΒ. 85 αλλ' ιδρίη μέγαν άνδρα παρτ'λυΟες, ώ Πολυοευκες, 
βάλλετο δ' άκτίνεσσιν δ-αν Άαυχοιοπρο'ςο)•::ον. 
αύταρ ογ' εν Ουαω χε/ολίο;^.ε'νος ιετο προσσιο , 
^ερτι τιτυσχοαενος. τοϋ ο' άκρον τύψε γενειον 
Τυνδχρίδ-/•,ς επιοντος• δρίνθη δε πλέον η — ριν, 

9f συν δε μά/αν ετίναςε , ττολυς ο' επε'κειτο νενευκιος 
ες γαΐαν. Βε'βρυκες δ' ε'παυτεον , εκ δ' Ιτε'ρο)θεν 
ήρωες χρατερον Πολυδευκεα Οαρσύνεσκον , 
δειδιο'τες μη τζως μιν επιβρίσας δαμάσειεν 
/wpoj ενι στεινω Τιτυω εναλίγκιος άνηρ. 

ίό ήτοι δγ' ένθα xai ένθα παριστάμενος Διός υίος 
άμ^οτε'ραισιν άμυσσεν άμοιβαδίς, εσχεθε δ δρμης 
τταϊδα Ποσειδάωνος υπερφίαλόν περ εόντα. 
εστη δε πλαγαΐς μεθύοιν, εκ δ' επτυσεν αίμα 
φοίνιον οί δ' άμα πάντες άριστηες κελάδησαν, 

ΙΟϋώς ϊδον ε'λκεα λυγρα περί στο'μα τε γναΟμούς τε• 
όμματα δ' οΊδήσαντος άπεστείνωτο προςώπου. 
τον μεν άνας ετάραςεν ετίόσια /ερσί προδεικνυς 
πάντοΟεν αλλ' δ'τε δη μιν άμη^ανε'οντ' ενόησεν, 
με'σσας ρινός ΰπερΟε κατ' οφρύος ήλασε πυγμην, 

Ι05παν δ' απέσυρε μέτο)πον ες δστέον. αύταρ δ πλαγείς 
υτΓτιος εν φύλλοισι τεθαλο'σιν εςετανύσθη. 
ενΟα μά^η δριμεΤα πάλιν γένετ' δρθοιθεντος, 
άλλάλους δ' ο)ιεκον στερεοΤς Οείνοντες ίμασιν. 
αλλ' ό μεν ες στήθος τε και εςω /εΐρας ενο)μα 

Πυαύ/ένος άρ/αγος Βεβρύκων δ δ' άεικεσι π λαγαΐς 
παν συνέφυρε προ'ςωπον άνίκατος Πολυδεύκης. 
σάρκες δ' οί μεν Ίδρώτι συνιζανον, εκ μεγάλου δε 
αίψ' ολίγος γένετ' άνδρο'ς, δ δ' α'ιει μάσσονα γυϊα 
άπτο'μενος οορέεσκε πόνου, ypoiit δε τ' άμείνοον. 

Ιΐδπώς γα3 δη Διός υίος άδηφάγον άνδρα καΟεϊλεν ; 
εϊπέ θεά, συ γαρ οίσθα* εγώ δ' ετέρο^ν υποφητης 
οθέγςομαι οσσ' εΟέλεις συ και οππο^ς τοι φίλον αυτή. 

ήτοι ίγε ^έςαι τι λιλαιόμενος μέγα έργον 
σκαιη μεν σκαιήν Πολυδεύκεος ελλαβε /εϊρα , 

Ι2θδο•/μος άπο TzpoQohr^^ κλινΟείς, ετέρα δ' επιβαίνοιν 
δεςιτερης ήνεγκεν άπο λαγο'νος πλατΰ γυϊον. 
[καί κε τυ/ων εβλαψεν Άμυκλαίοιν βασιληα•] 
αλλ' ίίγ' ΰπεςανέδυ κεφαλή, στιβαρά δ' άρα /ειρι 
πλα;εν ύπο σκαιον κρόταφον και έπέμπεσεν ώμ(•)• 

Ιίόίχ. δ' ε/ύθη μέλαν αΤμα Οοώς κροτάφοιο ^ανο'ντος• 
άλλη δε στόμα τύψε, ττυκνοι δ' άράβησαν οδόντες• 
αιει δ' δςυτέρω πιτύλω δαλεΤτο πρόςο)πον, 
μέ/ρι συνηλοίησε παρήια. πας δ' έπ\ γαΐαν 
κεϊτ' άλλθ5ρονέο)ν και άνέσ/εΟε νεικος άπαυδών 

Ι^άμνοτέρας άμα /εϊρας, έπε\ θανάτου σ/εδον ήεν. 
τον μεν άρα κρατέο)ν περ άτάσΟαλον ούδεν ερεςας , 
(Ο πύκτα ΙΙολύδευκες• ομοσσε δέ τοι μέγαν ό'ρκον, 
δν πατέρ' εκ πόντΰΐο Ποσειδάο)να χικλήσκοιν, 
μήποτ' ετι ςείνοισιν εκών άνιηρος εσεσΟαι. 

135 και σε μεν υμντ,σ', ώ οί'/' άνας. σε δέ, Κάστορ, άείσο), 
Τυνδαρίδα, τα/ύπο)λε, δορυσσό&, /αλκεοΟιόρας. 

τώ μεν άναρπάςαντε δυι» φερέτην Διός υίο') 
δοιας Λευκίπποιο κόρας• δοιώ δ' άρα τιόγε sed astutia magnuni \inim fefellisli , ο PoUux , 

et feriebatur radiis solis totns Aniyci vultus. 

at ille animo iratus progrediebatur, rraenf um 

inaiiibus ictimi dirigens. ejus autem summiim perciissit 

Tyndaridesirruentis;quocommotusest magis quamanifa, 

pugnamque concitavit, et magna vi incumbebat {in Ι'οΙΙι - 

cem) proclinatus] ad terram. tum Bebryces acclamabant, 

ex altera autem parte] heroes fortem Pollucem conilrnial)ant, 

metuentes ne qua eum magno pondere irruens domaret 

loco in angusto Tityo similis λίγ. 

itaque ille hinc et inde instans Jovis filius 

ambabus manibus laniabat alternis, et ab impetu probibi- 

tuni retinebat] filium Neptuni , quantumvis ijnnianem. 

stabat is plagis ebrius , et exspuebat sanguinem 

puniceum; atque una omnes principes e\clamavcinnt, 

ut vulnera dira viderunt in ore et genis; 

oculique in tumido vultu ardiores facti erant. 

eum rex conturbavit , mcassum manibus emicans 

undique; verum ubi jam confusum esse sensit, 

supra nasum de medio supercilio impegit ictuin , 

totanique aΛ■ulsit frontem usque ad ossa. at ille ictus 

supinus in foliis virentibus extensus jacuit. 

bic pugna aspera iterum excitata est , quum se erexissct , 

niutuoque se perdebant duris csdentes ca;stibus. 

sed ille in pectus manus jactabat et extra 

cetvicem princeps Bebrycum ; hic autem foedis plagis 

totam faciem deturpabat invictus Pollux. 

carnes autem — alterius carnes sudore subsidebant, ct c 

niagno] continuoparvusfactusestvir,at ille semper majora 

raenibra] laborem sustincns gerebat, et color melior erut. 

quomodoenimtandem JovisfiliusAoracem yirumdejecit ? 

dic, dea; tu enim nosti; cgo autem, aliorum interpres, 

loquar qu2e tu vis et ut tibi gratum cxt. 

scilicet ille perficere cupiens magnum aliquod opus 
sinistra sinistram Pollucis apprebendit manum , 
oblique a statu suo declinans, altera autem manit adver- 
sarium petens. dextro a latere tulit latuin piigiium. 
[atque assecutus laesisset Amycl.Teorum regem ;] 
at liic subter elapsus capite emersit, tnmque valida manu 
percussit cum sub lajvum tempus ct bumero incidit ; 
quo effiisus cst statim aler sanguis ex hiante tempore; 
alteraque rnanu os percus.sit, et crebri inciepuerunt dentes ; 
semperque acriore ictuum ingeminatione laedebat facieiii , 
donec contudit genas. jam ille totiis stratus liunii 
jacebat alia cogitans, ct pugna;renuntians porreclas habcbat 
anibas siiiiul iiianiis, quoniam rnorti proximus erat. 
huic qiiidem tu, victor licet, indignum nihil fccisti, 
ο pugil Pollux; juravitque illc t\h\ inagnum jusjurandiiin , 
suum patrem Ncptunum e niari vocans , 
sc jaiii non amplius liospilibus volentcm molcstiim forp. 

atque te quidem celebravi , ocare rex. tc vero, Casfor, 

[canain , 

Tyndarida, vclox eqiio, acer bello, aereo thoracc indule. 

raptas abducebant diio iilii Jovis 
duas Leucippi filias; duo tnm liosce TFIEOCRITI IDYLLIOX XXli. εα^υυ/νως εοίοικον άδελϊ/εώ υί' Ά'^αρ^ος, 

ΐ4ογ«υ.βρώ ίΛελλογάμω , Λυγκευς κα\ ό καρτεοος Ίδας. 
αλλ' οτε τύαβον ι'κανον άττοφθιμε'νου 'Λϊ)αρϊ;ος, 
εκ δίφρων άρα τάντες επ' άλλάλοισιν οοουσαν, 
εγχεσι και χοίλ.οισι βαρυνο'αενοι σακε'εσσιν. 
Λυγκευς ο' αρ αετε'ειπεν υ-εκ κο'ρυΟος ιχε'γ' άυσας. 

1ί5 δαιμόνιοι, τί μάχης Ίμείρετε ; ττώς δ' επι νύμφαις 
άλλοτρίαις χαλεποί, γυμναι δ' ε'ν χερσι μάχαιραι; 
άμΤν τοι Λεύκιππος Ιας έ'δνωσε Ουγατρας 
τάςδε πολύ προτέροις , άμϊν γάμος ούτος εν ορχοί • 
υμεϊς δ' ου κατά κο'σμον ε'π' άλλοτρίοις λε/ε'εσσιν, 

ΐ5υ3ουσ"ι και ήμιο'νοισι και άλλ^οισιν κτεάτεσσιν 
άνδρα παρετρε'ψασΟε, γάμον δ' εν.Λε'ψατε δοόροις. 
ή μαν πολλάκις υμμιν ενώπιος άμΰοτε'οοισιν 
αΟτος εγώ στάς είπα και ου πολύμυΟος ειόν περ. 
« ούχ οΰ -oj, φίλοι άνδρες, άριστηεσσιν εοικεν 

Ι55μνα(7τευειν άλόχους , α'ις νυμφίοι ηδη έτοιμοι. 
πολλά τοι Σπάρτα , πολ.λα δ' ιππηλατος 'Άλις , 
'Αρκαδία τ' ευμαλνος 'Αχαιών τε πτολίεθρα, 
Μεσσάνα τε και Αργός, όίπασά τε Σισυφις άκτά" 
ενΟα κόραι τοκε'εσσιν υπο σφετε'ροισι τρε'-^ονται 

ΐοομυρίαι, ούτε φυης επιδευίες ούτε νόοιο. 
τάο)ν εύμαρές ύμμιν όπυίειν ας κ' εΟε'λητε• 
ως άγαΟοϊς πολε'ες Γΐούλοιντό κε πενΟεροι είναι• 
υμμες δ' εν πάντεσσι διακριτοί ήρώεσσιν, 
και πατέρες και άνωθεν άπαν πατρώιον αίμα. 

ΙΟδάλλά, φίλοι, τούτον μεν εάσετε προς τε'λος ελΟεΐν 
άμμι γάμον σφων δ άλλον επιφραζώμεΟα πάντες. » 
ισκον τοιάδε πολλά , τα δ' εις ύγρον ώχετο κΰμα 
πνοιή εχοΐίτ' άνέμοιο, χάρις δ' ούχ εσπετο μυθοις. 
σφώ γαρ άκηλητοι και άπηνε'ες. αλλ' ετι και νυν 

ΐΤοπείΟεσΟ*' άμφο) δ' άμμιν άνεψιώ εκ πατρο'ς εστον. 
ει δ' υμΤν κραδία πόλεμον πο6εΤ, αιματι δε χρη 
νεϊκος άναρρ'/,ςαντας δμοίιον εγχεα λοΰσαι, 
"Ιδας μεν και ομαιμος εος κρατερό; Πολυδεύκης 
yεiρας εροιητουσιν άποτχομε'νο) υτμίν/,ς, 

ΐ75νίΓ)ΐ δ' εγώ Κάστωρ τε διακρινιόμεΟ' άρηι, 
όπλοτε'ρω γεγαώτε. γονεΰσι δέ μή πολύ πε'νΟος 
άμετε'ροισι λίπωμεν. άλις νε'κυς ες ένος οίκου 
εΤς• άτάρ άλλοι πάντας ευφρανε'ουσιν εταίρους 
νυμΰίοι άντι νεκρών, υμεναιο'ίσουσι δε κούρας 

Ιβοτάςδ'. δλίγω τοι εοικε κακώ με'γα νεΐκος άναιρειν. 

είπε, τα δ' ουκ άρ' έμελλε Οεδς μεταμώνια θησειν. 
τώ μεν γαρ ποτι γαιαν απ' ώμων τεύχε' εΟεντο, 
τοι γενεά προφέρεσκον ό δ' εις με'σον ηλυΟε Αυγκεΰς, 
σείων καρτερον εγχος υπ' άσπίδος άντυγα πρά)ταν• 

Ι85ώς δ' αυτούς άκρας ε'τινάςατο δοΰρατος άκμάς 
Κάστο)ρ. άμφοτε'ροις δε λοφοιν επε'νευον εΟειραι. 
εγ/εσι μεν πρώτιστα τιτυσκόμενοι πο'νον είχον 
άλλάλο)ν, ει πού τι /ροος γυμνωΟεν ιδοιεν. 
αλλ' ήτοι τα μεν άκρα , πάρος τίνα δηλησασΟαι , 

ιοοδουρ' εά'ρ;, σακε'εσσιν ενι δεινοϊσι παγε'ντα. 
τώ δ' άορ ε'κ κολεοΐο ερυσσαμε'νοι φόνον αύτις 
τεΰ/ον επ' άλλάλοισι • μά/ης δ* ού γίνετ' Ιρο>η. cum impctu persequebanfur fratics, filii Apharei, 

generi futuri , Lyncevis et fortis Idas. 

verum quuin ad tumuluin pervenisscnt mortui Apliaroi , 

tum de curribus omnes contra se invicem niprunt , 

hastis et cavis scutis gravati. 

Lynceus igitur dixit e galea alte clamans : 

miseri , qiiid pugnam appetitis ? quomodo proptcr spoiisas 
alicnas molesti estit, striclique.9iini in manibus ciises? 
nobis sane Leucippus suas despondit filias 
hasce longe prioribus , nobis hae nuptia; jurata; sunt : 
at vos non sicut decet , quum agatur de alienis toris , 
bobus et niulis et aliis opibus, 

viro nientem vertistis, et nuptias muneribus furati estis. 
profecto saepe vobis coram ambobus 
ipse ego stans hcec dixi , etsi homo non verbosus sum : 
« non sic , amici , principcs decet 
ambire uxores, quibus sponsi jam sunt parati. 
magna sane est Sparta, magna equestns Elis, 
Arcadiaque pecorosa , Acli.Teorumque oppida , 
Messene et Argos, tolaque Sisyphis acta (Coiin(hia) ; 
ubi pucllae a parentibus suis educantur 
pennultjB, neque formae gratia destitutae neque ingenio. 
e\ liis facile vobis erit ducere, quascunque volueritis; 
na.Ti bonis niulti volent soceri esse ; 
vos autem inter omnes heroes excellitis, 
et patres vestri et inde a majoribus tota paterna stirps. 
age, amici, has sinite ad fineni procedcre 
nobis nuptias; vobis alias inveniemus omnes. » 
dicebam talianiulta, quae in huniidos fluctiis 
llatus venti abstiilit, neque gratia seciita est dicta. 
vos eniin immites estis et saevi. sed etiam nunc [estis. 
obtemperate; ambo cnim nobis fratres patruolcs e patro 
sin autera vobis animus bclluin appetit , ct sanguiiie oportel 
certamine conimuni prorupto liastas lavarc , 
idas quidem et consangiiineus suns fortis Pollux 
nianus continebunt abstuientcs a pugna, 
nos autem , cgo ct Castor, decertenuis proclio 
niinores natu qui sunius. neque pareiitibusiuagmim lurliini 
nostris rcliqucrimus. satis est niortuus ex una domo 
unus; veruni cetcri amicos oinnes hrtitia aflicient 
spuiisi pro moituis, ducontque virgincs [rinipro. 

hasce. parvo qiiidoin nialo jmr cst inagnum dissidium di- 

(lixil , tli( lacjiio dciiN non irrila facturus erat. 
iili eniin iii liumuin ab liumcris amia dqMMitTunt , 
<iui atalc anteihant ; LyDceus autem in ιιιι-<Ηπιη priKi-ssil 
(|uati('ns validaiii liastarn siib sculi ora siinima; 
pariterquc summain vibravit liastae ciispidoiii 
Castor ; et utri(|iie in coiio galoartim nutabant rrisla*. 
hastas |)rimtini dirigfntes lab<)ral)aiit 
aller in altcrurn, .■>! (|ua (orporis partnm niidam Aidcrrnl. 
S('d cii^pidcs, priiis<|uain altiTiitruin liidonnt, 
lia-staruni frad.T siiiit, sciitis ingi-ntibiis inlixae. 
lum enso e vagiiia extraclo ctiIpid rursiis 
niolicbantur sibi niutiio; iicqnp pn^n.* rrnii^isio cral. 4G ΘΙίΟΚΡΓΓΟν ΚΙΑΤΛΑΙΟλ Κ Γ. πολλλ μέν .=ις σάκος εΟρυ xai [-r.6xoii.ov τρυφάλειαν 
Κάστωρ, ττολλα δ' ενυςεν ακριβής ομμασι Λυγκεύς 

ΐ95το~ο σάκος, φοίνικα δ' όσον λο';ρον ι'κετ' άκωκη. 
του αΐν άκραν εκόλουσεν επι σκαιον γόνυ /εΐρα 
φάσγανον όςυ φε'ροντος υπεξαναβας πόδι Κάστωρ 
σκαιω- δ δέ πλαγεις ξίφος εχβαλεν, αίψα δε φευγειν 
ώραάΟη -οτι σαμα πατρο'ς, το'θι καρτερος Ίδας 

20θκεκλιαενος Οαεΐτο μ-ά/ην ε'μφυλιον άνδρίον. 
άλλα μεταιςας πλατύ φάσγανον ώσε διαπρό 
Τυνδαρίδας λαγο'νος τε και ομφαλού • έγκατα δ' εϊσω 
χαλκός άφαρ διε'^ευεν δ δ' εις /^Οονα κεΐτο νενευκο^ς 
Λυγκεύς, χαδδ' άρα οι βλεφάρων βαρύς εδρααεν ύπνος. 

2θ5θύ μαν ουδέ τον άλλον εφ' εστίν) είδε πατρωη 
παίδων Λαοκο'ωσα φίλον γάμον εκτελέσαντα. 
ή γαρ δγε στάλαν Άφαρηίου εξανέ^ουσαν 
τύμβου άναρ^ηςας ταχε'οις Μεσσάνιος "Ιδας 
με'λλε κασιγνητοιο βαλεϊν σφετε'ροιο φονηα• 

2Ι0αλλα Ζευς επάμυνε, χερών δε' οί εκβαλε τυκτάν 
μάρμαρον, αύτον δέ φλογε'ω συνε'φλεξε κεραυνίο. 
ούτοίς Τυνδαρίδαις πολεμιζέμεν ουκ εν ελαφρί!}. 
αυτοί τε κρατε'οντε, και εκ κρατε'οντος εφυσαν. 

■/αίρετε Λήδας τέκνα, χαΐ άμετε'ροις κλέος ΰμνοις 

2ΐδ=σθλδν άει πέμποιτε. φίλοι δέ τε πάντες αοιδοί 
Τυνδαρίδαις Έλένα τε και άλλοις ήρώεσσιν, 
"Ιλιον οΐ διέπερσαν άρηγοντες Μενελάω. 
υμϊν κυδος , άνακτες, εμησατο ΧΤος άοιδο'ς, 
υμντ'σας Πριάμοιο πο'λιν και νν)ας Ά/αιίον 

22θ'1λιάδας τε μά/ας Άχιλτίά τε πύργον άυτας* 
ύμΐν δ' αυ και εγο3 λιγείον μειλίγματα Μουσών, 
οΓ αύται παρέ/_ουσι και ώς εμδς οίκος υπάρχει , 
τοϊα φέρω. γεράων δέ θεοις κάλλιστον άοιδη. ΕΡΑΣΤΗΣ Η ΔΤΣΕΡΩΣ. 

ΕΙΔΤΛΛΙΟΝ ΚΓ'. 

Άνηρ τις πολύφιλτρος άττηνέος ηρατ' εφάβο), 
ταν μορφών άγαθώ, τον δέ τρόπον ουκέΟ' όμοίο). 
μίσει τον φιλέοντα χαΐ ουδέ εν άμερον είχεν 
κούκ ν,δίΐ τον Κρι»)τα, τίς ήν Οεο'ς, ήλίκα τόςα 

b /ερ'ϊΐ κρατεΤ, πώς πίκρα βέλη ποτι παιδία βάλλει* 
πάντα δέ κήν μύΟοισι και εν προςο'δοισιν άτειρης. 
ουδέ τι τών ττυρσών παραμυΟιον, ουκ άμάρυγμα 
•/είλεος, ουκ οσσο)ν λιπαρδν σέλας , ου ροδόμαλον, 
ου λόγος, ούχι φίλαμα, το κουφίζειτδν εροιτα. 

1*1 οία δέ Οήρ υλαϊος υποπτεύησι κυναγο')ς, 

οδτω πάντ' έποίει ποτι τον βροτόν άγρια δ' αϋτώ 
χείλεα, /αί κώραι δεινον βλέπος εΤχον άνάγκας• 
τα δέ /ολα ~ο πρόςο)πον άμείβετο, φεΰγε δ' άπο /ροίς 
υβριν τας οργά; περι/.είμενος. άλλα και ουτίος 

15 ην καλός• ές όργας έρεΟίζετο μάλλον έραστάς. 
λοίσΟιον ουκ ν-νεικε τόσαν φλόγα τας ΚυΟερείας, multiim scutum latiini et comanlem galeani 
Castor, niultum percussit acer oculis Lynceus [gladii atles. 
hujus scutum, sed tantum puniceain ad cristam pervenit 
liuic quidem sumniam mulilavit nianiim in laevuin jjenu 
acutum ensem ferenti recedens Castor ex ictu sublato pode 
lajvo ; ille vero ictus abjecit ensem , statimque fuga 
contendit ad patris sepulcrum , ubi fortis Idas 
reclinatus spectabat pugnam domesticain virorum. 
sed irruens latum ensem adegit penitus 
Tyndarides per ilia et umbilicum ; intestina intus 
ferrum statim disjecit; et ille humi stratus jacebat 
Lynceus, oculosque ejus gravis occupavit somnus. 
quid , quod ne alterum quidem in domo paterna vidit 
ex filiis Laocoosa gratas nuptias perficientem. 
nam profecto ille columnam , ex Apharei exstantem 
sepulcro , defractam celeriter Messenius Jdas 
conjecturus erat in fratris sui interfectorem ; 
sed Jupiter arcuit, manibusque ejus excussit fabrefacliiin 
maimor, ipsumque flammanti combussit fulinine. 
sic cuni Tyndaridis pugnare non leve esl. 
nam et ipsi sunt fortes , et ex forti nati. 

salvete, filii Ledae , et nostris famam carminibus 
bonam semper mittite. cari enim sunt omnes poeta; 
Tyndaridis et Helenae et aliis heroibus, 
qui Trojam everterunt auxilium ferentes Menelao. 
vobis gloriam, reges, peperit Chiusvates, 
qui carmine celebravit Priami urbem et naves Adiiieoruin 
lliacasque pugnas Achillemque turrim belli ; 
vobis autem et ego canorarum lenimina Musarum , 
qualia ipsae praebent et quantae nostrjE sunt facultates, 
talia fero. munerum autem gratissimum diis est cantus. AMATOR YEL INFELIX AMATOR. 

IDYLLION XXIII. 

Vir quidam amori valde indulgens crudelem amabat adole- 
sccntem,] forma quidem bonum, sed moribus non pariier s'- 
milem.] oderat amanlem , nec quicquam mansuetudinis ha- 
bebat ;] nec norat Amorem , quis esset deus , qualem arcum 
manibus teneat , quam acerba tela in pueros mittat ; 
omnino ct in verbis et in congressibus indomitus. 
neque ullum flammcie solatium erat, non micans motus 
labiorum, nonoculorum lucidus conjectus, non rosesegenae, 
non oratio, non osculum, quod levat amorem. 
scd vcluti fcra silvestris observat venatores, 
ita ornnia facicbat adversus miserum; saeva illi erant 
lal)ra, ctoculi torvum adspectum habebant ferocitatis; 
bile facies mutabatiir, fiigiebat enim inde color, 
contumcliosa ira circuiiifusus. at etiam sic 
cral pulcer; ex ira incitabatur magis amator. 
denique non tulit tantum aestum Veneris, THEOCRIii IDYLLIOX XXIII. 47 άλλ' IvOojv εχλαιε ποτι στυγνοϊσι αΕλάΟροις, 
χα\ χύσε ταν φλιάν, οΰτι•^ ο άνενείχατο φωνάν* 
άγριε παΐ χαι στυγνέ, κακας άνάθρεμαα λεαίνας, 

20 λάινε παϊ και εριυτος άνάςιε , οώρά τοι ήνΟον 

λοίσθια ταΰτα φέροιν, τον εαον βρο'/_ον• ούκετι γαρ σε, 
κωρ', εθε'λω λυπεΤν χεχολωαένον, άλλα βχοίζοί 
ένθα τύ μευ χατέχρινας, οπτ) λόγος ήμεν άταρ-έων 
ξυνον τοΐσιν ερώσι το φάραακον, ενΟα το λάθος. 

25 άλλα και ην ο).ον αύτο λαβών ττοτι -/εΐ/.ος άμέλςω, 
ουδέ κε τώς σβέσσοι τον εαον ττόθον. άρτι οϊ ^αίρειν 
τοΐσι τεοΐς προθυροις επιβάλλομαι, οίοα το μεΧλον. 
χαι το ^ο'δον καλο'ν εστί, χαι δ χρόνος αύτο μαραίνει, 
χαι το ίον καλόν εστίν εν ειαρι, και τα/υ *ρ",ρα. 

30 λευκον το κρίνον εστί, μαραίνεται άνίκα πίπτη* 
ά δε χιών λευκά, και τάχεται άνίκα πα/Ον]. 
χαι κάλλος καλόν εστί το παιδικο'ν, άλλ' ολίγον ζη. 
■ίίξει καιρός εκείνος, δπανίκα και τυ φιλάσεις, 
άνίκα τάν κραδίαν ό-τεύμενος αλμυρά κλαυσεις. 

33 άλλα τύ , παΐ, καν τούτο πανύστατον άδύ τι ^έςον 
δππόταν εςενθών ήρτημένον εν προθύροισιν 
τοΐσι τεοΤσιν ϊδτις τον τλάμονα , μη με παρένθ'Γ,ς , 
σταθι δε και βραχύ κλαυσον, επισπείσας δε το δάκρυ 
λυσον -ω σχοίνο^ με και άμ»ίθες εκ ^εθέων σών 

40 εί'ματα και κρύψον με, τόδ' αυ πύματο'ν με φίλασον, 
καν νεκρω χάρισαι τα σα χείλεα. μη με φοβα6•^ς• 
ου δύναμαι ζην, ην σε διαλλάξης με φιλάσας• 
χίομα δέ μοι κοίλανον, ο μευ κρύψει τον εροιτα. 
[43] κην άπίγ;ς, τόδε μοι τρις επάπυσον ώ φίλε, κεΐσαι. 

45 ην δέ γε λης, και τοΰτο* κάλος δέ μοι ώλεΟ' εταΐρος. 
γράψον και τόδε γράμμα , το σοϊς τοίχοισι χαράςο^• 
« τούτον ϊρι»ς εκτεινεν οδοιπόρε, μή παροδεύστ,ς, 
αλλά στάς τόδε λέςον άπηνέα είχεν έταΤρον ». 
ώδ' ειπών λίθον εΤλεν, ερεισάμενος δ' έπι "οί/ω 

60 άχρι μέσων ουδών φοβερον λίΟον, ήπτεν άπ' αύτώ 
τάνλεπτάν σχοινΐδα, βρο'χον δ' εμβαλλε τραχηλω , 
ταν εδραν δ' εκύλισεν υπεκ ποδός, ήδ' έκρεμάσθη 
νεκρός, δ δ' ούτ' ώιςε θύρας και τον νεκρόν εϊδεν 
αυλας ες ιδίας ήρτημένον, ούδ' έλυγίχθη 

65 τάν ψυχάν, ου κλαΰσε νέον φόνον, άλλ' επί νεκρω 
είματα πάντ' εμίανεν ε;ραβικά , βαίνε δ' ες άθλοις 
γυμναστών, και τηλε φίλων επεμαίετο λουτρών, 
χαΐ ποτι τον Οεον ήνθε, τον ύβρισε* λαϊνέας δέ 
Ί'πτατ' άπο χοτ^-ΐζΊοος ες ύδατα • τίο δ ε'φυπερθεν 

00 άλατο και τώγαλμα, κακόν δ' εκτεινεν εφαβον 
νάμα δ' έφοινίχθη • παιδος δ' έπενάχετο φι•)να• 

« χαίρετε τοι φιλέοντες• δ γαρ μισών έφονεύΟη. 
βτέργετε δ' ύμμες άΐται• δ γαρ Οεος οίδε δικάζειν. « sed veniens ad tristem domum flcbat , 
etosculatus est limen, hancque extulit vocem : 

saeve puer et tristis, mala; proles lcreniB, 
saxee puer et ainore indigne , dona tibi veni 
ultima haec ferens, laqueum mcum; non enim amplius tc, 
puer, volo molestia afTicere iratum , sed aheo 
quo abire tu me condemnasti, quo dicunt cssc maloruni 
commune amantibus rcniedium , ubi oblivio. 
at etiamsi eam totam ori adniotam cxbausero , 
ne sic quidcm restinxeromeum dcsidcrium. jain vcro iit ul• 
timum vale dicam] tuo vestibulo me admoveo. novi, qiiod 
fiilurum est.] et rosa pulcra est, et tempus eam flaccidam 
reddit.] et viola pulcra est in vere , et cito senescit. 
candiduin est liliuin , flaccescit quum decidit ; 
nix quoqiie candida est, et liquitur quum congelata fuit. 
ct forma puerilis pulcra est , scd breve tcmpus durat. 
veniet tempus illud, quando etiain tu amabis, 
quando tosto corde amare flebis. 
sed tu , piier, boc cxtremum cerle mihi gratificare ; 
quando egressus suspcnsum in vestibulo 
hocce tuo videris me miscrum , ne me prretereas , 
sed consiste et pauluin lacrimare, libataque lacrinia 
solve melaqueo et circumda de niembris tiiis 
vestimenta etmetege, ct nunc postremummc osculare, 
atque mortuo certe indulgp tua labia. ne me metuiTis; 
non pos.sum vivus ossc, si te niutaveris me osculatiis; 
tumulum vero mibiexcava, qui meum contegat amorem. 
quumque abieris, hoc milii ter acclama : amice, molliter 
bic cubas.] si volueris , otiam boc adde : pulccr milii pcriit 
sodalis.] inscribe ct boc carincn , qiiod tuis parielibus in- 
sculpam :] « liunc anior occidit ; viator, nc transoas , 
sed consistens lioc dicifo : crudelem liabnit sodaloni. » 

sic locutiis sumsit lapidoni, et quiim advolvissot ad paricfem 
ustjue ad mediiini limcn borribilein lapidcn), annexuil 
inde] lenuem rcstini, laqiieumquc injecit collo, 
et sedem devolvit a pedibus, atqiie pppendit 
mortuus. liim ille aperuit forcs et mortiium vidit 
aula ex siia suspcnsuin , ncqne fractus cst 
aniino, non dcflcvit jiivpiiilem nocom , sod in mortiio 
vcstimcnla omnia polhiit piicrilia, ibatqiie ad cerlamina 
g>ninasii , pt procul grata rcqiiirebat lavacra , 
et ad deuin venit, quem lcTscrat; jam cx lapidoa 
crepidinc ruebatin aquas; tiim vcro desuper 
cxsiliit etiain siniulacruin et improbiim occidit adolc^crn- 
tcm;] iinda crucnlata Lrrubiiit, pueriquc iniiatabat vo\ : 

" gaiuU'ti' amaiiles; nani qiii (xleral iιιt«•rfι'(tιlsp^l. 
vos(|iiediligite, ainasii; namdeusnovitjudicare. » 48 ΘΙ'ΟΚΡΙΤΟν ΚΙΛΥΛΛΙΟΝ ΚΛ. 11?λΚλ\ΣΚ0Σ. 

ΕΙΔΪΑΑΙΟΝ ΚΛ'. 

Ήρακλε'α δίχάμηνον Ιόντα πο/' ά Μιδεατις 
Άλκατ'να και νυκτι νεο'ίτερον Ίφικλήα, 
άαφοτϊ'ρους λούσασα χα\ ειχπλησασα γάλακτος, 
/αλκείαν κατε'θτ,κεν ες ασπίδα, ταν Πτερελάου 
ι> Άα3ΐτρύων χαλον δπλον άπεσχύλευσε πεσόντος. 
άπτοαε'να δε γυνα χεφαλας μυθησατο παίδων 

είίδετ', εμα βρε'φεα, γλυχερον και εγε'ρσιμον υπνον, 
εΰδετ', εαα ψυ/ά, δύ' άδελφεοί, ευσοα τε'χνα• 
ό/νβιοι εύνάζοισΟε και όλβιοι άίο ίκοισθε. 

ΪΟ ώς φαμε'να δίνασε σάκος μέγα• τους δ' έ'λαβ' ύπνος. 
άμος δε στρε'φεται μεσονύκτιον ες δύσιν άρκτος 
'ί2ρίωνα κατ' αυτο'ν, ό δ' άμφαινει μέγαν ώμον, 
ταμος άρ' αινα πε'λθ3ρα δύο) πολυμήχανος Ηρη 
κυανέαις ίίρίσσοντας υπο σπείραισι δράκοντας 

Ιό ώρσεν έπι πλατυν ούδόν, δθι σταθμά κοΐλα Ουράοιν 
οϊκου, ά-ειλησασα φαγεΤν βρε'φος Ήρακληα. 
τώ δ' έξειλυσΟε'ντες έπι χθονι γαστέρας ά'μϊΐο) 
α'ιμοβο'ρους εκύλιον απ' δφθαλμίον δε κακόν πυρ 
ερ-/ομε'νοις λάμπεσκε, βαρυν δ' εξεπτυον ίο'ν. 

ϊο αλλ' δτε δή παίδοιν λι/μώμενοι εγγυΟεν ήνθον, 
και τότ' άρ' έςε'γροντο , Διός y/oio^JTOt^ ίπχΜτα , 
Άλκμηνας φίλα τε'κνα, οάος δ' άνα οίκον ετυ/Οη. 
ήτοι δγ' εύΟυς άυσεν, δτ:ο)ς κακά Οηρί' άνε'γνοί 
κοίλου ύπέο σάκεος και άναιδε'ας εΐοεν οδόντας, 

25 Ί'ύίκλε'ης, ουλαν δε ποσίν διελάκτισε χλαιναν, 
οευγε'μεν όρμαίνων δ δ' ενάντιος ειχετο χερσίν 
Ήρακλετ,ς, άμφοι δε βαρεί ενεδησατο δεσμίϊ), 
δραςάμενος φάρυγος, τόΟι φάρμακα λυγρα τε'τυκται 
ούλομε'νοις δφίεσσι, τα και Οεοι εχΟαίροντι. 

30 τω δ' αυτέ σπείραισιν έλισσε'σΟην περί παΤδα 
δψίγονον, γαλαΟίΓ,νόν, υπό τροφω αίεν άδακρυν 
ά•1/ δέ πάλιν διέλυον, επε\ μογέοιεν άκανθας, 
δεσμού αναγκαίου πειp(»Jμεvoι εκλυσιν εΟρεΤν. 
Άλκμηνα δ' εςάκουσε βοάς και επέγρετο πράτα. 

3j άνσταΟ' 'Λμφιτρύο^ν ε'μέ γαρ δέος ισ/ει δκντ,ρόν 
άνστα , μτ,οΐ ποδεσσσιν έοΤς υπό σάνδαλα Οείης. 
ουκ άίεις, παίδιον ό νεοιτερος δσσον άϋτεϊ; 
r, ου νοε'εις, οτι νυκτός άοιρί που, οί δε' τε τοΤ/οι 
πάντες άριφραδέες, καΟαρας άτερ ήριγενείας; 

40 εστί τί μοι κατά δώμα νεώτερον, εστί, φίλ' άνδρίον. 
ό)ς φά6'. ό δ' ες εύνας άλό/ω χατε'βαινε πιΟησας• 
δαιδα^εον δ' (5ίρμ.ασε μετά ξίφος, δ οί υπερΟεν 
κλιντγ,ρος κεδρίνου περί πασσάλω αίεν άοιρτο. 
τ,τοι δγ' ώρΐ"ρ/ατο νεοκλο'^στου τελαμίΐίνος , 

45 κουϊ<ίζο)ν ετέρα κολεόν μέγα , λο!)τινον έργον. 

άμφιλαφής δ' άρα παστές ΙνεπλησΟη πάλιν ορφνας• 
δι/.ώας δή τότ' άυσεν ϋπνον βαρυν Ιχφυσίίντας• 

οισετε πΰρ δτι θασσον απ' έσ/αρεώνος έλόντες, 
δμίΤιες Ιμοί, στιβαρούς δε Ουραν άνακόψατ' δ/ηας. 

5(1 άνττατε , δμώες ταλασίφρονες• αυτός άυτεϊ. HEKACLISCUS. 

IDYLLION XXIV. 

Herculem , decem menscs natum , quondam Miilcalis 
Alcmena et nocte minorem Ipliidum , 
quum ambos lavisset et lacte replevisset , 
deposuit in scuto aereo , quod Pterelao 
Ampliitryo pulcruni spolium abstulerat interemto. 
tangens mulier puerorum caput dixit : 

« capite, meipueri, dulcem et excitabilem soinnum, 
dormite, mei animi, duo fratres, incolumcs liberi; 
felices quiescatis, et felicesad auroram perveniatis. >> 

sic fata movit scutum magnuin, illosque occupavit somnus. 
quuin autem vertitur media nocte ad occasum uisa 
eregione Orionis ipsius, bicquelatum ostendit humerura; 
tum dira monstra duo insidiosa Juno 
cajruleis borrcntes spiris dracones 
niisit ad latura bmen, ul)i sxint cavi postes janu.ie 
cubiculi , minata ut devorarent infantem Herculem. 
illi autem evoluli In terra ventres ambo 
sanguivoros provolvebant ; ex oculis malus ignis 
euntibus elucebat, et grave exspuebant venenum. 
verum ubi jam ora lambentes ad pueros pervenerunt , 
tum expeigefacti sunl, Jove vidente omnia , 
Alcmenes cari liberi, luxque in cubiculo effulsit. 
alter quidem statim exclamavit, ubi malas bestias sensit 
caYum super scutum et improbos vidit dentes, 
Iphiclus , crispamque pedibus calcitrando disjecit lacnam , 
fugere nitens; alter autem obXucidXi?, dracomlms adliaere- 
scefcat manibus] Hercules, ambosque gravi iiinexuit \inculo, 
piehcnsos gula, ubi venenorum malorum sedes est 
perniciosis scrpentibus , qua; etiam dii aversanlur. 
illi contra spiris volvebantur circa pueium 
sero natum , lactentem , sub nutrice numquam vagientem ; 
rursusautcm.»73ira5Solvebant,quum defatigati essent spinU 
dorsi,'\ vinculi ineluctabilis conantes solutionem invenii'e. 
Alcmcne audivit damorcm et prima expergefacta est. 

surge , Amphitryo ; me eniin nietus tenct pavidus; 
surge, neu pcdibus tuis sandalia subjicias. 
iion audis , fdiorum minor quaiituni clamat ? 
noii vides noctem intempestivam et hosce parietes 
omncs colliicentes cssc, absque pellucida aurora? 
est mibi novi aliquid in domo , est , care viroruni. 

sic ait; atquc illc e lccto dcscendit conjugi obtpmpcrans ; 
et affabre factum ad ensem properavit, qui illi super 
lectum ccdrimim e clavo sempcr suspensus crat. 
jamqiie illc petebat rcccns conlextum lorum , 
lcvans altera manu vaginain magnam , lotinum opus. 
amplus tiim thalamus iinpletus est rursus caligine ; 
famulos igitur clatnore vocavit, gravem somnuni efllantes : 

aflertc igncm qnam cilissimc e foco arreptum, 
famuli mei, et iirma foriuin removete rcpagula. 
siirgitc, famiili intrcpidura-animum-habentes ; ipsoclamat THEOCRITI IDYLLION XXIV. 49 Γη ^a γυνή Φοίνιστα μύλαις επι χοϊτον έχουσα.] 

οι δ' αίψα προγένοντο λύχνοις ααα δαιοΐΛενοισιν 
δμώες• ένεπλησθη δε δο'μος σπεύδοντος Ικάστου. 
ήτοι άρ' ώς εΐδοντ' επιτίτθιον Ήραχληα 
θηρε δύο) /είρεσσιν άπρις άπαλαϊσιν έχοντα , 

65 συαττληγδτ,ν ίά/ησαν • δ δ' ες -ατε'ρ' 'Αμφιτρύωνα 
έρπετοί δειχανάασκεν, Ιπάλλετο δ' υψο'θι χαίρων 
χωροσύνα , γελάσας δε πάρος χατε'θηχε ποδοΤιν 
πατρός Ιου θανάτω χεχαρωμενα δείνα πελοιρα. 
Άλχμηνα μεν έπειτα ποτι σφέτερον βάλε χόλπον 

w ξηρον ίιπαι δείους άχράχολον Ίφικληα • 

Άμφιτρύων δε τον άλλον υπ' άμνείαν θέτο χλαϊναν 
παϊδα, πάλιν δ' ες λέχτρον ιών εμνάσατο χοίτου. 
όρνιθες τρίτον άρτι τον εσχατον ορθρον άειδον 
Τειοεσίαν τοχα μάντιν, άλαθέα πάντα λέγοντα , 

β5 Άλχμτ'να χαλέσασα τε'ρας χατε'λίςε νεοχμο'ν, 
και νιν υποχρίνεσθαι, δπως τελεεσΟαι εμελλεν, 
ήνώγει. μηδ', ει τι 6εοι νοέοντι πονηρόν, 
αίδο'μενο'ς με κρύπτε• και ώς ουκ εστίν άλυξαι 
άνθρο'ιποις δ τι Μοϊρα χατα κλοιστηρος επείγει , 

70 μάντιν, Ευτ,ρείδα, μάλα σε φρονέοντα διδασκο). 
τώς ελεγεν βασίλεια• δ δ' άνταμείβετο τοίως• 
Οάρσει , άριστοτόκεια γύναι, Περσηιον αίμα. 
ΰάρσει• μελλόντο)ν 8ϊ το λοάιον εν φρεσι θε'σΟαι• 
να: γαρ εμον γλυκύ φέγγος άποιχόμενον πάλαι οσσοιν, 

75 πολλαι Ά/αιιάδων μαλακον περί γούνατι νάμα 
χειρι κατατρίψοντι, άχρέσπερον άείδοισαι 
Άλκμηναν δνομαστί, σέβας δ' εστ, Άρ•^είαισιν. 
τοϊος άνήρ δδε μεΤ,λει ες ούρανον άστρα φέροντα 
άμβαίνειν τεος υ'.ός, άπο στέρνων πλατύς ηρως, 

80 ου και θηρία πάντα καΐ άνέρες ήσσονες άλλοι, 
δώδεκα οί τελέσαντι πεπρωμένον εν Διός οΊκεΐν 
μο'χθους , θνητά δε πάντα πυρά ϊραχίνιος έ'ςεί" 
γαμβρός δ' άθανάτοιν κεκλτ'σεται, ο'ί τάδ' επώρσαν 
χνοΊδαλα φοΑεύοντα βρέφος διαδηλησασθαι. 

S5 εσται δή τοΰτ' άμαρ , όττηνίκα νεβρον εν ευνα 
καρ/αρο'δων σίνεσθαι ίδών λύκος ουκ έθελησει. 
αλλά, γύναι, πυρ μεν τοι υπο σποδω εύτυκον έστω, 
κάγκανα δ' ασπαλάθου ξύλ' έτοιμάσατ' ή παλιούρου 
ή βάτου ή άνέμω δεδονημένον αύον άχερδον 

90 καΤό δέ τοιδ' άγρίαισιν Ιπι σ/ίζαισι δράκοντε 
νυκτι αέσα, δκα παϊδα χανεΤν τεον ηΟελον αυτοί, 
ηρι δε συλλέςασα κο'νιν πυρός άμφιπο'λων τις 
^ιψά- ευ μάλα πασαν υπέρ ποταμοϊο φέροισα 
δωγάδας ες πέτρας υπερούριον, αψ δε νεεσθω 

05 άστρεπτος• χαθαρίΓ) δέ πυροισατε δώμα θεείο) 

ποατον, έπειτα δ' άλεσσι μεμιγμένον, ώς νενο'μισται, 
Οαλλίο έπι^^αίνειν έστεμιιένον άβλαβες ΰδθ)ρ • 
Ζηνι δ' έπΐ{5^έςαι καθυπερτέρω άρσενα χοΤρον, 
δυςμενέοιν αίεΐ καθυπέρτεροι ώς τελεΟοιτε. 

Ιοο φα και ερωησας έλεφάντινον ωχετο δίφρον 
Τειρεσίας, πολλοϊσι βαρύς περ έών ενιαυτοϊς. 
*Πρακλέης δ' υπο ματρί, νέον φυτον ώς εν ολοια, 
ίτρέφετ' \\pftio\j χεχλημένος Άμφιτρύωνος. 

BUCOUCI. [dixit mulier Phoenissa ad molarn cubile ΙιαΙιβη";.] 

illi statim aderant cum lyclinis aidentibus 
famuli , et cubiculum repletum est, quolibet fcstinante. 
hi igitur ut viderunt Herculem subruniuin 
belluas duas tenaciter manibus teneris tenentem , 
complosis manibus exclamarunt ; ille autem ad patrem Am- 
pbitryonem] ββφβηΐθβ porrigebat , alteque e\sultabat laetitia 
puerili , et ridens deposuit ante pedes 
patris sui morte sopita horrenda monstra. 

Alcmene deinde ad suum celeriter admovit gremium 
exsanguem pra; metu attonitum Iphiclum ; 
Amphitryo autera alteruin sub agninam posuit laenam 
puerum , et ad lectutn reversus somno se dedit. 

galli tertio jam cantu ultimum diluculum indicabant ; 
Tiresiatn tum vatem , omnia vera diccntem , 
Alcniene quum vocasset miraculum cxposuit novuiu, 
eumque respondere, quis exitus futurus esset, 
jusMt : neu, inquit, si quid dii adversi agitaiit, 
reverens rae cela; atque effugere non licere 
hominibus , quidquid Parca de fuso devolvat , 
vatem , Euerida , admodum sapientem te doceo. 

sic dixit regina; tum ille ita respondit : 
bono animo es, parens optimae prolis , Persei sanguis. 
bono animo es , et ex iis quac futura siint optimum in aniiTK) 
fige.] nam per meum duke luinen,quod olim ab oculis meii 
recessit,] muUa; Achaeiadum mollia fda circa gpmi 
manibus versabunt , summo vespere canentes 
Alcmenes nomen , et in veneratione cris apud mulieres Ar• 
givas,] talis hic vir in coeliini asf riferum 
adscensurus est tuus filius, lato pectore beros, 
a quo et belluae omnes et alii viri superabuntur. 
post duodecim labores peractos in fatis est, ut in Jovis domo 
habitet, et quidquidmortale habet, pyra Trachinia absumet ; 
atque gener immortalium vocabitur, qui haec excitanint 
monstra speliincisabdila, ut puenim Irtderent. 
erif sane illud tempus, qouni Iiinnulum in lustro 
lupus serralis denlibus conspectum laedere nolet. 
age, domina, fac ul ignis tibi sub cinere paratus si( , 
lignaque arida aspalaUii paretis vel paliuri 
vel rubi vol venlo agitatam siccam acherdiini ; 
combure autcm in silvestribus liguis sectis hoscc dracones 
niedia nocte , quando piiprum tuum occidcre volebant ip^. 
siib auroram auteni colloc tiim ignis cinrrpm ex ancilli.saliqua 
projicito caute omnem super numcn ferens. 
pr.xruptas in nipes ultra terminos, revertitorque 
non rpspiciens; tum puro liistratc domum sulpbiire 
primiim , doinde sale mixtam , iit ronMiPtiiin est , 
ramo viirnti inipergite coronatain puram aqnam; 
Jovique mactate supremo masfulum sucm , 
ut hostibus sompfr supcriorcs ovadatU. 

dixit rfmotaqiiP pbiirnpa splla abiil 
Tire&ias, multis quidpm anni* gravis. 
Hcrcules autpm sub inatrr , sicut tcncra planla in arbu^lo , 
alpbatur Argivi diclii•^ /f/iHi Arapliitryonis. iO Θΐ:0ΚΡΙΤ0ν ΕΙΛΥΛΛΙΟΝ ΚΛ. γράμαχτα μίν τον παΤδα γ£ρο)ν Λίνο; εξεδίοαςεν, 

lusuto; ΆτΓολλωνος ιιελεδωνευς άγρυπνος ηρως, 
τοξον δ' έντανύσαι χαι ε— ίσκοπον είναι διστών 
Εύρυτος εκ ττατερων αεγοίλαι; άφνειος άρούραις. 
αύταρ άοιοον εθτ,χε και άαφω /εί^Λς επλασσεν 
πυξίνα εν φόρμιγγι φιλαααονίδας Ευι^.ολπος. 

ΜΟοσσα δ' άπο σχελε'ων Ιδροστρόφοι Άργο'θεν άνδρες 
άλλάλους σφάλλοντι παλαίσαασιν, ό'σσα τε πύκται 
δεινοί εν ίαάντεσσιν, ά τ' ες γαΐαν ττροπεσοντες 
-τταμαά/οι έξεύροντο — αλαίσματα σύμφορα τεχνα, 
πάντ' εααθ' Έραείαο διδασκόμενος πάρα παίδι 

ΐΐδ'Αρπαλύκω Φανο-ηι, τον ούδ' αν τηλόθι λεύσσο^ν 
θαρσαλε'ως τις εμεινεν άεΟλευοντ' εν άγώνι• 
τοΐον επισκύνιον βλοσυρω επεκειτο προςωπω. 
?ππους δ' εξελάσασΟαι υ:ρ' άρματι, χαΐ περί νύσσαν 
άσφαλε'ως κάμπτοντα τροχω σύριγγα φυλάςαι, 

ΐοο'Αμ'-ίίτρύιον δν παϊδα φίλα φρονεΌ)ν Ιδίδαξεν 
αύτο'ς, επει μάλα πολλά θοί5ν Ιξηρατ' άγώνοιν 
"Λργει εν ίπποβότω κειμήλια, καί οί άαγεΐς 
δίφροι, εφ' ων επέβαινε, "/,ρο'νω διέλυσαν ιμάντας, 
δούρατι δε προβολαίω ίπ άσπίδι νώτον έχοντα 

ΐ25άνδρος δρέςασθαι ξιφέων τ' άνέ/εσθαι άμυχμόν, 
χοσμησαί τε φάλαγγα λο'/ον τ' άναμετρησασθαι 
δυςμενέων επιόντα και ιππηεσσι κελευσαι 
Κάστωρ Ίππαλίδας εδαεν, φυγάς Αργεος ενθων, 
όππόκα χλαρον άπαντα χαι οϊνοπεδον μέγα Τυοεύς _ 

Ι3υναιε παρ' Άδρηστοιο λαβών ίππηλατον Λργος. 
Καστόρι δ' ουτις δμοΐος εν άμιθέοις πολεμιστής 
άλλος εην, πριν γήρας άποτρΤψαι νεότητα. 

ώδε μεν Ήρακλήα φίλα παιδεύσατο μάτηρ. 
εύνα δ' ής τώ παιδί τετυγμένα άγ^ο'θι πατρός 

Ι35δέρμα λεο'ντειον μάλα οί κε/αρισμενον αύτίο, 
δεΐπνον δε κρέα τ' δπτα και εν κανέω μέγας άρτος 
Δο)ρικός, άσφαλέοίς χε φυτοσκάφον άνδρα κορέσσαι. 
αύταρ £π' άματι τυννον άνευ πυρδς αϊνυτο δόρπον. 
εϊματα ο' ουκ άσχητα μέσας υπέρ ^ννυτο κνάμας. literasquidcm puerum senex Limis docuit, 

filiiis Apollinis , curator diligens , heros , 

arcuni autem tendere , et certum esse sagittarum jaculato• 

rem] Eurj tus , a majoribus magnis locuples arvis. 

at cantorem eum fecit ambasque manus formavit 

in buxea citliara Philammonides Eiimolpus. 

tum quidquid ope crurum podicem vcrsanles Argivi viri 

mutuo sese supplantantes faciunt luctando ; et quidquid pu- 

giles] terribiles in caestibus , et quae in terram prolapsi 

pancratiastae invenerunt certamina cornmoda arti , 

omnia hcec didicit edoctus a filio Mercurii [ciens 

Harpalyco Phanoteo , quem ne e longinquo quideni prospi- 

aequo animo sustinuisset aliquis pugiiantem in cerlaminc; 

tale supercilium terribili imniinebat faciei. 

porro equos currui junctos agitare et circa metam 

tuto ilectendo rotae modiolum salvum conservare , 

Amphitryo suum filium benevolo animo docuit 

ipse, quoniam permulta ex velocibus reportarat certaminibus 

in equestribus Argis pretiosa dona, et ei infracti 

currus, quilms vehebatur, tempore demum dissolverant lo• 

ra.] at basta protenta , tergo sub scuto latente , 

Airum petere gladiorumque vulnera sustinere 

et instruere aciem et insidias pra!meditaii 

hostiles in impetu faciendo et equites hortari [venisset , 

hcec eum docuit Castor Hippalides, quum profugus Argis 

quo tempore regnuni totum et vineam magnam Τ ydeiis 

tenebat, quum ab Adrasto accepisset Argos equis aptiim. 

Castori autem non similis in semideis bellator 

alius erat, priusquam senium aboleret juventam. 

sic Herculem cara mater edocendum curavit. 
lectus erat puero instructus prope patrem , 
exuvi.Te leonis perquam ipsi gratae , 

prandiuni autem et carnes assatae et grandis in canistro panis 
Doricus, qui haud dubie etiam fossorem satiare posset. 
verum quotidie exiguam absque igne sumebat coenam. 
vestes autem non arte factas induebat super mediam surani• THEOCRITI IDYLLION XXV. Sl 

ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΕΟΝΤΟΦΟΝΟΣ HERCULES LEONIS INTERFECTOU Η 
ΑΥΓΕΙΟΥ KAllPOi:. 

ΕΙΔΪΛΛΙΟΝ KE. 

Τον δ' δ γέρο)ν προςέειπε, φυτών επίουρος άροτρεΰς, 
παυσάμενος εργοιο, το οι μετά χερσιν εχειτο• 

εχτοι, ζεΐνε, προ'φρων μυθησομαι οσσ' έρεείνεις, 
Έρμεω άζο'μενος δεινήν οττιν είνοοίοιο• 

Β τον γαρ οασι με'γιστον επουρανίων χε)(^ολώσθαι, 

• ει κεν δοοΰ ζα•/ρείον άνηνηταί τις δδίτην. 
ποϊμναι μεν βασιλήος έύς<ρονος Αύγει'αο 
ου πασαι βο'σκονται ίαν βο'σιν ουδ' ένα ytopov ' 
αλλ' αι με'ν ρα νε'μονται Ιπ' ο/Οαις άμφ' Έλισοϋντος, 

ΙΟ αί δ' ίερον θείοιο τταρα ροΌν Άλφειοΐο, 

αί δ' εαι Βουπρασίου χολυβότρυος, αί οϊ και ώδε. 
^ο)ρις δε σηχοί σφι τετυγμένοι εϊσιν Ικασταις. 
αύταρ βουκολίοισι περιπληθουσί περ εμπης 
πάντεσσιν νομοί ώδε τεΟηλοτες α'ιέν εασιν, 

15 Μηνίου άμμέγα τϊφος,επει μελιηδε'α ποίην 
λειμώνες θαλεθουσιν υπόδροσοι ειαμεναί τε 
εις όίλις , ν) ^α βόεσσι με'νος κερατίσιν άέξει. 
ουλις δε' σ^κτιν ηδε τεης ε~ι δεςια /,ειριίς 
φαίνεται ευ μάλα πάσα — ε'ρην ποταμοΐο ^εοντος, 

20 κείνη οθι πλατάνιστοι επηεταναι πεφύασιν, 
χλοιρη τ' άγριέλαιος, Άπο'λλοινος νομίοιο 
ίερδν άγνο'ν, ςεΐνε, τελειοτάτοιο θεοΤο. 
εύΰυς δε σταθμοί περιμηκεες άγροκόταις 
δεδμηνΟ' , οΐ βασιλήι πολύν και άΟε'σφατον ολοον 

25 ^υο'μεΟ' ενδυκειος, τριπόλοις σπορον εν νειοϊσιν 
εσ6' δ'τε βάλλοντες χαΐ τετραπόλοισιν δμοίως. 
ουρους μην ίσασι φυτοσκάφοι οί πολυεργοί , 
ες ληνούς δ' ίκνεΰνται, επην Οε3θς ώριον ελΟ/•,. 
παν γαρ δη πεδίον τοδ' έπίφρονος Αύγείαο, 

30 πυροϊόροι τε γύαι και άλο)αι δενδρηεσσαι , 
μέ/ρις επ' εσχατιάς πολυπίδακος άκρωρείης , 
ας ήμεϊς εργοισιν εποι/όμεΟα πρόπαν ήμαρ, 
η δίκη οικηων, οίσιν βίος επλετ' ε~' άγρου. 
άλλα σύ πε'ρ μοι ενισπε, τό τοι καΐ κε'ρδιον αυτοί 

35 εσσεται, ου τίνος ώδε κε/ρημε'νος ειληλουΟας, 
ήέ σύ γ' Αυγείην η και δμο)θ)ν τίνα κείνου 
δίζεαι, οί οί εασιν. εγώ δε κέ τοι σάφα ε'ιδώς 
άτρεκέως είποιμ', επει ου σε γέ φημι χακίϋν ες 
εμμεναι ουδέ κακοΤσιν εοικοτα φύμεναι αυτο'ν, 

40 οίον τΓΐ μέγα είδος έπιπρε'πει. ή ^ά νυ παΤδες 
άΟανάτοιν τοιοίδε μετά Ονητοϊσιν εασιν. 

τον δ' άπαμειβομενος προσέφη Διός άλ.κιμος υΙος • 
ναί, γ^ρον, Αυγείην έΟε'λοιμί κεν άρ/ον ΈπειίΤιν 
ειςιδεειν" τοΰ γαρ με καΐ ήγαγεν ενΟάδε /ρειο). 

45 ει δ' δ μεν αρ κατά άστυ μένει πάρα οισι πολίταις, 
δήμου κηδόμενος , δια δέ κρίνουσι Ο/μιστας, 
δμιόο^ν δη τίνα, πρε'σβυ, συ μοι φράσον ήγεμονεύσας ^ VEL 

AUGI^ OPULENTIA. 

IDYLLION XXV. 

****** 

Hunc senex allocutns cstciillorum custos arator, 
omisso opere, quod ei in manibus erat : 

lubens libi , aniice , quod scitaris dicain , 
Mercurii reverens gravoiii iram vialis ; 
hunc cnim aiiint maxime ccelicolarum iratum esse, 
si quis \ia indigentem aspernetur viatorem. 
gregcs quidem regis la;ti Augiae 

non omnes pascuntur in iisdem pascuis neque uno in loco; 
sed alii versantur ail ripas circum TM^xmtemfliivium, 
alii juxta sacra fluenta divini Alpliei , 
alii ad Buprasium vififerum , alii etiam liic. 
separatim autem sfabula iis exstriicta sunt singulis. 
sed armcntis, quantiimvis niimerosis , tainen 
omnibus pascua liic virentia semper sulliciunt , 
Mcnii per magna palustria , nam dulccs herbas 
piafa progerniinantes liabent irrigua iocaqiie depressiora 
affatim, qnap quidcm bobus cornutis ro!)nr aiigcnt. 
stabulum illorum hiccc ad dextram tiiam nianiini 
apparet clare totimi transamncm fliientcm, 
illic ubi platani pcrcnncs nata? siint, 
viridisque oleaster, Apolliiiis pastoris 
nemus sanctum, amice, perfectissimi dei. 
proxime stabula pcrlonga agrirolis 
jpdificafa sunt , qiii regi magnas et immensas opes 
riistodiinus diligenter, iii ter siibactis novalibus sementem 
nonnunquam spargentes, et in quater siibactissimiliter. 
linMtes vero noriint plantariim fossores laboriosi , 
ad forcularia autpm veniunt, qiiiim ;rslas summa adest. 
omnis enim hic campus est prudentis Augiae , 
et jugera tritici foracia et horti arboribiis consiti , 
usque ad cxtrcma nionliumjuga funtibus ama>na, 
qua; loca nos opus facientes obimiis toto die, 
sicut mos e5/ famulonim. qiiorum vita addicta est agro 
at tu mihi dic, qiiod et (ibi ipsi utilius 
erit, cujus rci indignus liuc veneris, 
ulriim lii qiiidpm Aiigiam an aliqucm ramuloriim illius 
quaeras, quos liabet. ego aulem , qui certo scio , libi 
/icrc vere dicam; non enim te aio ex malis 
cssc natum, noqiie malis similom psse tc ip<;iiin, 
prout forma pra'slanti conspitipndus *«;. ccrle lilii 
immortaliun) talos inU'r morlalcs versiuitur. 

hiiic nispondcns dixil Jovis fortis iilius : 
sane, spnex, Aiigiatn Kpponim prinfip«m Mlini 
coram intueri; rjus enim causa ctiani liiic vcni. 
qui si in iirbc moratur apud suos cives, 
()Opiiluii) furans, ot jns cxrrfpnt, 
'■X rainulis jain aliqiicm , scnox , tii milii indira diiron', 53 ΘΕΟΚΡΙΤΟΥ ΚΙΛΥΛΛΙΟΝ ΚΚ. δςτις έπ' αγρών τώνοε γεραίτερος α'ισυμνητης, 
ώ χε το μεν ειποιαι , το δ' έχ φαμενοιο πυθοίμην. 
Βο άλλου δ' άλλον εθηκε θεός έπιδευία φωτών. 

τον δ' δ γε'ρων εςαΰτις άμείβετο, δΤος αροτρεύς* 
αθανάτων, ώ ξεΐνε , οραδϊ) τίνος ενθάδ' ίκάνεις • 
ως τοι παν β θε'λεις αίψα /ρεΌς εχτετε'λεσται. 
ώοε γαρ Αύγείης υίος φίλος Ήελίοιο , 

65 σφωιτέρω συν παιδί, βίτ) Φυληος άγαυοΰ, 
χθιζος δγ' ε'ιληλουθεν απ' άστεος , τ^μασι πολλοΤς 
χτησιν ε'πο•|ο'μενος , ¥ι οί νηριθμος επ' αγρών 
ώς που χαι βασιλεΰσιν εείδεται εν φρεσίν ^σιν 
αύτοΐς χηοομε'νοισι σαώτερος εμμεναι οίκος. 

€0 αλλ' ίομεν μάλα προ'ς μιν • εγώ δε τοι ηγεμονεύσω 
αυλιν εφ' ήμετε'ρην, ινα κεν τέτμοιμεν ανακτά, 
ώς ειπών ήγεΐτο, νο'ω δ* ογε πολλά μενοίνα, 
δε'ρμα τε θηρος ίδών χειροπληθη τε χορυνην, 
έττπο'θεν δ ξεΐνος* μεμόνει δε μιν αίέν ερε'σΟαι* 

66 αψ δ' δκνος ποτι /εΤ)νθς ελάμβανε μΰθον ιόντα , 
μη τί οί ου κατά καιρόν έπος ποτιμυθησαιτο, 
σπερχομένου• χαλεπον δ' έτε'ρου νόον ιδμεναι ανδρός, 
τους δε χύνες προςιόντας άποπροθεν αϊψ' ενοησαν, 
άμοότερον, δδμη τε χροδς δούπω τε ποδοΤιν. 

7υ θεσπέσιον δ' υλάοντες επέδραμον άλλοθεν άλλος 
Άμφιτρυο^νιάδη'Ηρακλε'ι• τον δε γέροντα 
ά/ρειον κλάζον τε περίσσαινόν θ' ετε'ρωθεν. 
τους μεν δγε λάεσσιν άπο χθονος άσσον άείροιν 
φευγεμεν ocJ/ δπίσο) δειδίσσετο , πολλά δε φων?) 

75 Γ,πείλει μάλα πασιν, Ιρητύσασχε δ' υλαγμοϋ , 
ναίρο)ν εν φρεσιν ήσιν, δθουνεκεν αυλιν ερυντο 
αύτοΰ γ' ου παρεόντος* Ιπος δ' δγε τοΐον εειπεν 

ώ πόποι, οίον τοΰτο θεο\ ποίησαν άνακτες 
θηρίον άνθρώποισι μετε'μμεναι, ώςεπιμηθες. 

80 εί οί και φρε'νες ώδε νοήμονες ενδοθεν ήσαν, 
τ^δεε δ', ώτε -/ρή χαλεπαινέμεν ώτε χαι ουχί , 
ουκ αν οί θηρών τις έδήρισεν περί τιμής• 
yiJv δε λίην ζάκοτόν τε και άρ^ηνές γένετ' αυτως. 
ή ^α και έσσυμένοις ποτι ταύλιον ίςον ιόντες. » * ♦ * ♦ 85 Ήελιος μεν έπειτα ποτι ζόφον ετραπεν ίππους, 
δείελον ημαρ άγο^ν • τί δ' επηλυθε πίονα μήλα 
εχ ^οτάνης ανιόντα μετ' αυλιά τε σηκους τε. 
ουτάρ έπειτα βόες μάλα μυρίαι αλλαι επ' άλλαις 
ερ/όμεναι φαίνονθ' ώςει νέφη υδατόεντα , 

90 ίσσα τ' εν ούρανώ είσιν ελαυνόμενα προτέροισε 
ήέ νότοιο fJiVj ήέ Θρηκος βορε'αο • 
τών μεν τ' ούτις αριθμός εν ήερι γίνετ' ιόντοιν 
ουδ' άνυσις• τόσα γάρ τε μετά προτε'ροισι κυλίνδει 
ΐς άνεμου, τά δε τ' άλλα χορυσσεται αΟτις έπ' άλλοις' 

05 τόσσ' αιει μετόπισθε βοών ΙπΙ βουκόλι' ηει. 

παν δ' άρ' Ινεπλήσθη πεδίον, πασαι δέ κέλευθοι, 
ληίδος έρ/ομενης , στείνοντο δέ πίονες άγροι 
μυκηΟμίϋ • σηκοί δέ βοών ^εϊα πλησθησαν 
είλιπόδοιν, όιες δέ κατ' ούλάς ηύλίζοντο. 

ΐυι Ε/Θα ιχέν ουτις ίχηλος, άπειρεσίων περ έόντον/, qui ruri liic lionoralior villicus esi, 

cui rem meam exponam , et ab eo vicissim aliquid audiam. 

nam aliuni alio indigere deus voluit. 

huic senex vicissim respondit , divinus arator : 
alicujus ex diis immortalibus consiliohuc venisti, amice; 
nam tibi omne negotium , quod \is , stalim confectum est. 
huc enim Augias, carus Solis filius, 
suo cum filio, praeclaro Plijieo , 
heri is quidem venit ex urbe , diebus multis 
inspecturus opes , quas innumeras ruri habet ; 
ita , opinor, etiam regibus videtur in animis suis , 
quum ipsi curant , domus magis salva esse. 
sed , age , eamus ad eum , egoque tibi dux ero 
stabulum ad nostrum , ubi inveniemus regem. 

sic locutus praeibat , animo autem multa cogitabat , 
exuvias fer£B conspicatus clavamque manum implentem , 
imde hospes veniret; cupiebatque semper eum interrogare, 
sed liaesitatio reprimebat ad labia prodeuntem vocem, 
ne quod ei verbum non opportune diceret , 
quum properaret ; diflicile enira est alterius mentem nosse. 
hos vero accedentes canes procul statim animadverterunt 
utroque modo , et odore corporis et strepitu peditum. 
ingentique latratu incurrerunt aliunde alius 
in Amphitryoniaden Herculem ; sed senem 
blande allatrabant et circum-adulabantur ab altera parte. 
quos ille lapidibus a terra propius sublatis 
in fugam retro vertebat tei ritatos, multumque voce 
minabatur omnibus, et prohibuit latratu , 
animo suo gaudens, quod stabulura custodirent 
ipso absente ; et hanc vocem edidit : 

papae , quale dii reges fecerunt hoc 
animal , ut cum hominibus versetur ! quam prudens ! 
si ei et mens ita intelligens in pectore esset , 
et nosset , cui irasci deberet , cuique niinus , 
nullum tum animal cum eo certare posset de honore; 
nunc nimis iracundum et saevum est temere. 

sic dixit et celeritcr ad stabuliim pervenerunt. * * ♦ * Sol tura ad occasum vertit equos , 

vespertinum diem addiicens ; et advenerunt pingues pecudes 

ex pascuis redeuntes ad cauias et slabula. 

sed deinde boves innumerae , aliae post alias 

venientes conspiciebantur sicut nubes pluviosae, 

quaecunque in coelo eunt actae prorsus 

vel noti vi vel Threicii boreae ; 

harum quidem non numerus est in aere euntium 

neque modus : tot enim prioribus agglomerat 

vis venti , et aliae assurgunt rursus super alias : 

lot semper post boum armenta alia alia superveniebant. 

omnis igitur campus impletus est , omnesque viae , 

pecore incedente ; el referti crant pingues agri 

mugitu (mugientibus);lum stabula buumfacilcrepletasunt 

bobus flexipedibus, ovesque in caulis stabnlabantur. 

ibi nemo, quamvis innumeri essent, otiosus THEOCRITI IDYLLION XXV. 3$ ε'.στηχει πάρα βουσιν άνήρ χεχρηιχένος έργου• 
αλλ' δ μεν άμφι πο'οεσσιν ευταητοισιν ίαασιν 
χαλοπε'διλ' άράρισχε, παρασταδον εγγύς άμέλγειν, 
άλλος δ' αυ φίλα τέχνα φίλαις υπο αητράσιν Ι'ει 

ιοδττινε'μεναι λαροϊο μειχαότα τζάγ/χ) γάλαχτος, 
άλλος άμολγιον είχ^', άλλος τρέφε ττίονα τυρον, 
άλλος εςηγεν εσω ταύρους δί^α θηλειάιον. 
Αύγείης δ' επι ττάντας ιών θτ,εϊτο βοαύλους, 
ηντινά οί χτεάνων κομιδήν έτίΟεντο νομηες • 

ΜΟσυν δ' υίο'ς τε βίη τε βαρυφρονος Ήρακλ9;ος 
ώμάρτευν βασιλνίι διερχόμενο) μεγαν ολβον. 
ένθα χαι άρ^ηχτο'ν περ έχων εν στη'θεσι θυμόν 
Άμφιτρυωνιάδης χαι άρτ,ρο'τα νωλεμές α'ιεί 
εχπάγλο^ς θαύμαζε βοών τοδε μυρίον έθνος 

πεειςορόων. ου γαρ χεν εφασχε' τις ουδέ εώλττει 
ανδρός ληίδ' ενός το'τσην εμεν ούδε δε'κ' άλλο)ν, 
ο?τε πολύρδ/,νες πάντο)ν εσαν εχ βασιληων. 
Ήε'λιος δ' ω παίδι τόγ' εςο/ον ώπασε δώρον, 
άφνειον μηλοις περί πάντων εμμεναι ανδρών, 

Ι20χαί ^i οί αϋτος όφελλε διαμπερε'ως βοτά πάντα 
ες τέλος" oj μεν γαρ τις επ•/^λυθε νοΰσος εκείνου 
βουχολίοις, αιτ' έργα χαταφθίνουσι νομηων, 
αιει δέ πλε'ονες χερααι βο'ες, α'ιέν άμείνους 
εξ ετεος γίνοντο μάλ' εις έτος" ή γαρ άπασαι 

ΐ25ζωοτο'χοι τ' ήσαν περιο)σια θηλυτο'χοι τε, 
ταΐς δέ τριτ,κο'σιοι ταύροι συναμ' εστιχο'ωντο 
κνήμαργοί θ' ^ικές τε, διηκόσιοί γε μέν άλλοι 
φοίνικες• πάντες δ' έπιβητορες οίγ' εσαν ηδη. 
άλλοι δ' αύ μετά τοϊσι δυο')δεκα βουχολε'οντο 

Ιϊοίεροι Ήελίου• /ροιήν δ' εσαν ήυτε κύκνοι 
άργησταί, πασιν δέ μετε'πρεπον είλιπο'δεσσιν 
ο'ί και άτιμαγε'λαι βο'σκοντ' εριθηλε'α ποίην 
εν νομώ• ώδ' εκπαγλον επί σφισι γαυριοωντο. 
καί ji' δπότ' εκ λασίοιο θοοι προγε νοίατο θ^ρες 

Ι35ες πεδίον δρυμοϊο βοών ίνεκ' άγροτεράων, 
πρώτοι τοίγε μά/_ηνδε κατά "/ροος Ϋίεσαν όδμτ'ν, 
δεινον δ' εβρυχώντο φο'νον λεΰσσο'ν τε προςώπο). 
τ:ον μέν τε προφε'ρεσκε βίτΊφί τε και σθε'νεϊ ώ 
ήδ' ύπεροπλίη Φαέθων μέγας, δ'ν ^α ^ι^τΤι^Ζζ 

Ηοάστέρι πάντες εισκον, owuvexa πολλ^ον εν άλλοις 
βουσΙν ιών λάμπεσκεν, άρίζηλος δ' έτέτυκτο. 
δς δ' -^τοι σκύλος αύον ιδών ^αροποΤο λέοντος 
αυτί!) επειτ' επο'ρουσεν ευσκο'πω Ήρακληι 
/ρίμψασθαι ποτι πλευρά κάρη στιβαρο'ν τε μέτϋ)πον, 

ΐ45τοϋ μέν άνας προςιόντος εδράςατο /ειρι πα/ει'γ) 
σκαιου άφαρ κέραος, κατά δ' αυχένα νε'ρΟ' επι γαίτ,ς 
χλάσσε βαρύν περ εόντα, πάλιν δέ μιν ώσεν δπίσσο) 
ώμω έπιβρίσας• δ δέ οί περί νεΰρα τανυσθείς 
μυών ί\ υπάτοιο βραχίονος δρΟος ανέστη. 

ΙάυΟαύμαζεν c' αύτο'ς τε άνας υίο'ς τε δαίφρων 

Φυλευς ο? τ' επι βουσι κορο)νίσι βουκολοι άνδρες, 
'Λμφιτρυο)νιάδαο βίτ,ν υπέροπλον ίδο'ντες. 

τω δ' εις άστυ λιπόντε χαταυτο'Οι πίονας αγρούς 
έστιχέτην, Φυλεύς τε βίη Ο' Ήραχληείη. stahat apud boves operis indigens ; 
sed alius pedibus loris bcne incisis 

ligneas sculponeas adaptabat, ut proxime adstans mulgeretv 
alius autem caros foetus caris matribus subinittebat 
tepidi lactis bibendi appetcntissimos ; 
alius mulctram tenebat, alius condensabat pinguemcaseum, 
alius introducebat tauros, sejunctos a vaccis. 
Augias vero omnia boum stabula obiens spectabat , 
quem sibi opum proventum reposuissent pastores; 
et una fdius et gravia-meditans Hercules 
comitabantur regem perlustrantem magnas divitias. 
ibi, immotum quamvis gerens in pectoie animuni 
Amphitryoniades semperque firmuni , [iiniltiUidinrm 

vehementer tanien mirabatur bouni bancce iniiunicrani 
intuens. non enim dixerit aliquis neque credidcrit , 
virum unura tantum pecoris possidere neque decem alios , 
qui ex omnibus regibus maxime abundarent pecore. 
Sol autem filio suo eximium illud donum praebuorat , 
ut pecore abundaret prae omnibus hominibus , 
eique ipse continenter augebat arracnta omnia 
ad summuni; non enim morbus invasit illius 
armenta, qui morbi perdunt pastorum labores, 
sed semper plures cornutae boves , semper meliorcs 
ex anno in annum nascebantur ; omnes enim 
vivos foetus maximo numero et femellas pariebant. 
cum illis trecenti tauri una incedebant , 
cruribus albis, incurvis cornibus , et ducenti alii 
riifi, qui omnes jam vaccas insccndfbant. 
alii rursiis inter hos duodccim pascebantur, 
sacri Soli , qui erant colore veUiti cycni 
candidi , et inter omnes boves excellebant , 
iidemque sejuncti ab armento pascebant virentcin herbam 
in pascuis; ibi vehementer sua virtute exsuHabant. 
quumque ex densis celcri impetu provcniebant feroc 
salfibus in campum propter boves agrestcs, 
hi primi ad pugnatn ciitis odorcin seculi rufbant , 
horrendamque ciedem frcmitu et vultu prodebant. 
ex his excellebat viribus ct robore suo 
animoque elato Phaetlion ingens, quem quidem pastort^ 
stellaj omnes comparabant, nropterea quod mullum in aliis 
bobus inc€dens lucebat, insigniterque conspicmis crat. 
qui quum aridam pellem leonis torvi conspexisst-l , 
in ipsum tum irruit speculatorcm Hcrculem , 
ut impingerct lateribiis caput validamque fronteiii. 
liujus quidem accedenlis hcros prehendit manu robusla 
sinistrum statim cornii, ct deorsiini cenicom in tcrraju 
inflexit , quamvis duram , tiiin taurum repulit retrorsuin 
humero connitens; atque ci circa nervos extensus 
musculus cx giiniino bracliio rcrtus cxstalwt. 
mirabantur et ipse rex ct bdlicosus iiliiis 
Pliylfus qui(iup apud corniitas bovi-s pavitores trant , 
Ampliitryonidae vim imnianem conspicati. 
tum illi relictis ibi ρίη^ιιϊΙηΐΛ arvis in urbein 
' il)ant Pl)yleus ct ΠεηυΙι'Λ validiis 54 ΘΕΟΚΡΙΤΟΥ ΕΙΔΥΛΑ10Ν ΚΕ. Ι55λαοφορου δ' επέβησαν δ'Οι πρώτιστα χελεύθου, 
λετττήν χαρπαλίαοισι τρίβον ποσιν έξανύσαντες, 
ή ^α δι' άμπελεώνο; άπο σταθμών τετάνυστο 
ούτι λίην άρίστ,μος εν υλτ, χλωρά θεούση • 
ττ) μεν άρα προςε'ειπε Διός γόνον ύψίστοιο 
ΐ6«ιΑύγείω φίλος υ'ιο; εθεν μετόπισθεν ιόντα, 
ήχα παραχλίνας κεφαλήν χατα δεξιον ώμον 

ξεϊνε, πάλαι τίνα πάγχυ σέθεν περί μΰθον άχοΰσας, 
ώς ει περ, σφετεργ;σιν ενι φρεσΐ βάλλομαι άρτι. 
ήλυΟε γαρ στεί /ojv τις απ' "Αργεος ώς με'σος άχμης 
Ι65£νθάδ' 'Αχαιός άνήρ Έλίχης εξ άγχιάλοιο• 
δς b' ήτοι μυθεΤτο χχΐ εν πλεόνεσσιν Έπειών, 
ουνεχεν Άργείων τις εθεν παρεόντος ολεσσεν 
θηρίον, α'ινολε'οντα , καχον τε'ρας άγροιιόταις, 
χοίλην αυλιν έχοντα Διός Νεμεοιο παρ' άλσος, 
ιτοούκ οίο' άτρεκεως, η Αργεος ες ίεροιο 

ούτόθεν η Τίρυνθα νε'μων πόλιν ήέ Μυκηνην, 
ώς χεΐνος γ' αγόρευε• γε'νος δε μιν είναι εφασχεν, 
ει ετεόν περ εγώ μιμνησκομαι, Ιχ Περσηος. 
ελπομαι ουχ^ έτερον τόδε τλημεναι Αιγιαληων 
ΐΤϊιήέ σε', δέρμα δε θηρος άριφραδε'ως αγορεύει 

χειρίον χαρτερον έργον, ^ τοι περί πλευρά καλύπτει. 
ειπ' άγε νυν μοι πρίϊίτον, ινα γνώιο κατά θυμο'ν, 
ί5ρο)ς, είτ' Ιτυμως μαντευομαι εϊτε και ουκί, 
ei συ γ' εκείνος , 3ν ήμΐν άκουόντεσσιν εειπεν 
ΐ8υους Έλίκηθεν 'Αχαιός , εγώ δε σε φράζομαι όρθιος, 
είπε ο', οποις όλοον τόδε θηρίον αυτός επεφνες , 
δππως τ' ευυδρον Νεμέης ειςηλυθε χώρον 
ου μεν γάρ κε τοσόνοε κατ' Άπίδα κνώοαλον είίροις 
Ίμείρων ίδε'ειν, έπε\ ου μάλα τηλίκα βόσκει, 
Ι8.)άλλ' άρκτους τε σύας τε λύκο^ν τ' όλοφοηον ερνος. 
τω και θαυμάζεσκον άκούοντες τότε μΰθον 
ο\ δε νυ και ψευδεσθαι δδοιπόρον άνε'ρ' εφαντο 
γλοισσης μαψιδίοιο χαριζόμενον παρεοΰσιν. 
ώς ε?πών μέσστ,ς έςηρώησε κελεύθου 
ΐοοφυλεύς, οφρα κιοΰσιν άμα σφίσιν ά'ρκιος ειη , 
και ρά τε ^ηίτερον φαμε'νου κλυοι Ήρακληος, 
ό'ς μιν δμαρττ'σας τοίοι προςελε'ςατο μύθω• 

ώ Αύγ/,ιάοτ,, το μεν δ'ττι με πρώτον άνηρευ, 
αύτδς χαΐ μάλα ^εΤα κατά στάθμην ενόησας. 
Ι95άμφι δε' σοι τα έκαστα λεγοιμί κε τοΰδε πελοίρου, 
ίττπως έκράανθεν, επει λελίν,σαι άκούειν, 
νόσφιν γ' νΐ δθεν ήλθε* το γάρ, πολέοιν περ έόντοιν 
Άργείοιν, ουδείς κεν εχοι σάφα μυθησασθαι• 
οίον δ* άθανάτο)ν τιν' έίσκομεν άνδράσι πημα 
2(κήρών μηνίσαντα Φοριονείδησιν ε'φεΐναι. 
πάντας γάρ πεδιηας επικλύζοιν ποταμός ώς 
λις άμοτος κεράιζε, μάλιστα δε Βεμβιναίους, 
οι εθεν άγχίμολοι ναιον πάσχοντες άτλητα. 
τον μεν έμοί προ')τιστα τελεΐν έπέταςεν άεθλον 
20ΐΕυρυσθεύς, κτεϊναι δε μ' εφίετο θν,ρίον αινόν, 
βύτάρ εγώ κε'ρας ίιγρόν ελών κοίλτ,ν τε φαρε'τρτ,ν 
Ιων Ιμπλείτ,ν νεόμην, έτέρ/,φι δέ βάκτρον 
εύπαγέ;, «ύτόφλοιον επηρεφέος κοτίνοιο viam auteni publicam ubi primum ingressi erant , 
angusta semita vclocibus pedibus confecta , 
quae per vineta a stabulis porrecta erat 
non admodura conspicua in silva viriditate cincta ; 
ibi igitur Jovis altissimi filium allocutus est 
Augia; dilectus iilius post se incedentem , 
paululum inclinato capite in dextrum bumerum ; 

aniice , jam olim omnino de te famain auditam , 
utcuinque sis, nunc animo meo recolo. 
venit enim aliquis profectus ab Argis in inedio setatis flore 
huc Achseus ex Helice marituna ; 
qui quidem sane narrabat etiam coram pluribus Epeis, 
Argivum quendam ipso praesente interfecisse 
feram, saevum leonem , triste monstrum agricolis, 
cavum lustrura hal)entem in nemore Jovis Nemei , 
non ceito scio , utrum ex Argo sacro 
iadidem ortum cum diceret, anTirynthe habitantem an 
Mycenis,] iit ille quidem dicebat ; genereque euiii esse aiebal, 
si recte quidem ego memini, ex Perseo. 
aibitror non alium hoc ausum esse ^gialensium 
quam te ; nani peilis belluae manifesto indicat 
manuum forte opus , quae tibi latera contegit. 
dic age nunc mihi pvimum , ( ut animo cognoscam , 
heros , utrum verum augurer an non , ) 
time ille es, de quo nobis audientibus referebat 
ille ex Helice Acliopus, egoque rectete conjecto 
narra , quomodo exitialcm hanc feram ipse occideris , 
et quomodo in aquosam Nemeae pervenerit regionem ; 
non enim sane talem in Peloponneso belluam invenire possis, 
&i videre cupias , quandoquideni non tales alit , * 
sed ursos et apros et perniciosum luporuiTi semcn. 
quapropter etiam mirabantur, qui illuin tnm sermonem aii- 
diebant;] aliqui eliam mentiri viatorem dicebant, 
qui vana lingua gratificarclur pryesentibus. 

sic locutus e media excessit via 
IMiyleus , ut ambobus simul incedentibus commoda esscl , 
et facilius Herculem loquentem exaudiret , 
qui eum secutiis his verbis allocutus est : 

ο Augiada, quod me primum inlerrogabas , 
hoc ipse perquam facile ad amussim perpendisti. 
dicam vcro tibi singula de hoc monstro , 
quomodo peracf a sint , quoniam cu|)is audire , 
pi ijelerquairi iinde venerit ; boc enim , qiiamvis multi sint , 
Argivoruin nemo possit certo dicere; 
tantnnimodo (lconim aliqucm conjicimus inaliiin 
propter sacra iratum Phoronensibus iintnisissc. 
onincs cniin planitiei incolas ceu inundans fluvius 
Ipo insati.ibilis vastabat, maximeqiie Dcmbin.Tos , 
qiii prope <'um liabitaliant iiilolcrabilia pcrdTenti-s. 
hoc niilii primiini ccifamcn peificicndum mandaverat 
Eiirystheiis, ct mteriicero me jussit saevam besliani. 
itaque ego siimplo flc\il)ili artii cavaquc pliarclia 
sagittis plena abibam , alteraque inanu rjerebam cla\am 
solidam upa cum suo corlice ex flcxo oleastro, THEOCRITl IDYLLIOIN XXV. 65 ε;/.ιχητρον, το αέν αύτος υπο ζαΟέω Έλιχώνΐ 

21οευρών συν πυκινϊ;σιν δλοσ/ερες έσπασα ^ίζαις. 
αύταρ Ιπει τον χώρον o9i λις ήεν ί'κανον, 
οή το'τε τόςον ελών στρετιττ, Ιπελασσα xopo)Vii 
νευρειτ'ν, τταρα δ' ϊον ε/έστονον είθαρ εβησα. 
πάντϊ) δ' οσσε φέρων όλοον τέρας εσχοπίαζον, 

2ΐ5εί μιν εςαθρησαιαι, πάρος γ' εμε χεΤνον ιδε'σθαι 
ηαατος ην το μεσηγύ, χαι ούδενος ι^νια τοϊα 
φρασθηναι δυνάμην, ούδ' ώρυγμοϊο πυθέσθαι. 
ουδέ μεν ανθρώπων τις εην ίπ\ βουσι χαι εργοις 
οαινο'μενος σπορίμοιο δι' αίλακος, οντιν' εροίμην 

22θάλλα κατά σταθμούς χλωρον δέος είχεν εκαστον, 
ου μην πριν πο'δας εσχον ορός τανύφυλλον ερευνών, 
πρίν γ' ιδε'ειν άλκης τε παραυτίκα πειρηθηναι. 
ήτοι δ μεν σήραγγα προδει'ελος εστι^εν εις ην, 
βεβρωκώς χρειών τε και αίματος, άμφι δε -/αίτας 

223αύ^μηρας πεπάλακτο φόνω χαροπο'ν τε προςωπον 
στηθεά τε , γλωσσ"^ δ1 περιλιχ^ματο γενειον. 
αύταρ εγώ θάμνοισιν αφαρ σκιεροΐσιν εκρύφθην, 
εν τρίβω ύληεντι δεδεγμένος δππόΟ' ι'κοιτο , 
και βάλον άσσον ιόντος άριστερον ες κενεώνα 

23οτηυσίο}ς• ου γάρ τι βέλος δια σαρκός ολισθεν 
όκριόεν, χλωρή δε παλίσσυτον εμπεσε ποίη. 
αύταρ δ κράτα δαφοινον άπο χθονος ώκ' επάειρεν 
Οαμβησας, πάνττι δέ διέδρακεν δφθαλμοΐσιν 
σκεπτο'μενος , λαμυοους δέ yavojv 6π' δδο'ντας εΰηνεν. 

235τώ δ' εγώ άλλον διστον άπο νευρης προιαλλον 
άσχαλόων, ο μοι δ πριν ετοίσιος έφυγε /ειρός• 
μεσσηγυς δ' εβαλον στ/;Οέο)ν, οΟι πνεύμονος εδρη. 
αλλ ούδ' οις υπο βύρσα ν εου πολυιόδυνος ιός, 
αλλ' έπεσε προπάροιΟε ποδών άνεμώλιος αύτt»Jς. 

240το τρίτον αυ μέλλεσκον άσιί)μενος εν φρεσιν αϊνώς 
αύ ερύειν δ δέ μ' ε'ιδε περιγληνιόμενος οσσοις, 
θήρ άμοτος, μακρήν δέ περ' Ίγνύησιν ελιξεν 
κέρκον, αφαρ Si μάχης εμνησατο• πας δέ ο•, αύ/ην 
θυμοΰ ένεπλησθη , πυρσαι δ' είίριςαν εΟειραι 

24&σκυζομένω , κυρτή δέ ^ά/ις γένετ' ηυτε το'ςον, 
παντοθεν είληΟέντος^υπο λαγόνας τε καΐ ίςύν. 
ώς δ' ό'ταν άρματοπηγός άνηρ, πολεοιν ιδρις εργιυν, 
όρττηκας κάμπτησιν ίρινεοϋ εύκεάτοιο , 
Οάλψας εν πυρι πρώτον, εναξονίω κύκλα δίφρω• 

2:.οτου μέν υπ' εκ /ειρών εφυγεν τανυφλοιος ερινεο'ς 
καμπτόμενος, τηλοΰ δέ μιη πήδησε συν δρμή• 
ώς έπ* εμοι λις αίνος άπόπροΟεν όίλμενος άλτο 
μαιμιόων /ροος άσαι, εγώ δ' ετε'ρηφι βέλεμνα 
/ειρι προεσ/εθόμην και απ' ώμων δίπλακα λώπην, 

Ά'»5τή δ* έτέρη ^όπαλον κόρσης υπέρ αύον άειρας 
ήλασα κακκεφαλής, δια δ' άνδι/α τρη/υν εαςα 
αύτοΰ £πι λασίοιο χαρήατος άγριεΤ,αιον 
Οηρος άμαιμακέτοιο; πέσεν δ' ίίγε, πρίν γ' εμ' ίκέσΟαι 
υψόθεν εκ γαίης, και επι τρομεροΤς ποσιν εστη 

2(5θνευστάζων κεφαλή• περί γαρ σκότος 07σε οΊ άμφο) 
ήλθε , βίη σεισΟέντος εν δστέω εγκεφάλοιο. 
τον (χέν εγών όδύντ,σι παραφρονε'οντα βαρείαις medulla plenam , quam ipse sub sacro IIf;licone 

inventam cuin densis radicibus iutegram evelli. 

verum ubi ad locum , in quo leo erat , pervciii , 

tum arcu sumpto ad infleMun apicem applicui 

nervum , et prope ad eum sagittam acerbam slatiin imposui. 

undique oculos circumferens perniciosum monstrum specu• 

labar,] si conspicerem, priusquam illud me videret. 

diei medium erat , neque ullius vestigia ejusmodi monslri 

animadvertere poteram, nec rugitum exaudire. 

neque hominura quisquam apud boves aut opus faciens 

conspiciebatiir in arvis, quem interrogarein ; 

sed in stabulis pallidus metus quemqiie tenebat. 

non sane prius pedes continui monteni frondosuin perquircns, 

quam viderem , \iresque illico experirer. 

atque ille quidem in specum suum ante vesperam ibat , 

pastus carnibus et cruore , tircumque jubas 

squalidas fcrdatas habebat caede torvaraqne facicin 

et pectus, linguaque circumlingebat barbara. 

at ego fruticibus illico umbrosis me occultavi , 

in semita silvosa excipiens quando veniret, 

et misi sagittam in sinistrum propius acccdentis ile 

frustra ; noii enim sagitta per carnem penctravit 

acuta , sed repulsa in virides berbas incidit. 

at ille caput fiilviim a terra cito sustulit 

obstupefactus, et quaquaversura circumspexit oculis 

obsersans , hiansque impudentes dentes inferne ostendit. 

in hunc ego aliam sagittam a nervo misi 

aegre fercns , quod mihi prior frustra e manu efTugissct ; 

mediiimque ici pectus iibi pulraonis est sedes. 

sed ne sic quidem sub corium descendit luctiiosa sagitta, 

sed delapsa est ante pedes sic irrita. 

tertium parabam graviter aniino comraotus 

tcnderc arcum, quiim ille me vidit circumspcctans oculis, 

bcllua insatiabilis , longamque circa poplites volvit 

caudam , statimque pugnam mcditatus est ; atque totum ei 

colliim] ira impletum cst , niftpque liorruerunt comac 

irascenf i , ac spina dorsi cun ata est siciit arciis , 

quuin undiqiie contracttis cssct sub ilia et Innibos. 

sicuti quuni carpentarius, raultonim opprum giiarus, 

ramos inlledit caprifici sectilis , 

calcfactos igne prius , orhe?• futiiros ciirrus scUae a\i impo- 

sila! ;] illius e nianu elabitur caprilicus procera, 

quuni flccfitur, et procul evsilit uno cuin impetii : 

sic in nie lco s;i'vus e longinquo saltii irriiit 

gosticns corpiis laidero , al cgo altcra sagittas 

inamipra-tcnlastenflwrncfabhuincrisdtiplowcsfinifntiiiii, 

alteraque clavam aridain siipor bestia' teinpora clatatn 

iiiipegi in cjiput, ictuqiie diffregi asperain 

in ipso hirsuto capite silvestrem oleam 

bellu.T induniita> ; atquc concidit iIla,nnl)M]iiaiii nipasspfiir •• 

n-turj alt»' e\ tfrra, ct trcmiilis p('dil)iis (οιΐίΐίΐίΐ 

iiulaiis capilc; nain caligo ci o( iilos ainbos 

ixciipavit, (|iiuiii \\ rondissiim <s.s»!t in ousibui) wrebriuii. 

iilqiic lianc ego dolore attunitam gravi 56 ΘΕΟΚΡΙΤΟΥ ΕΙΔΥΛΛΙΟΝ Κς. νωσααενο;, πρίν γ' αυτις υπότροπον άμττνυνΟηναι , 
αύ•/ενος βρ^ηχτοιο παρ' ίνίον ε:ρλασα προφθάς , 

ϊΟοίίψας τοςον ίραζε -ττολύ^^ατττο'ν τε ©αρε'τρην 
ηγ;^ον ο' εγχρατεωζ, στιβαράς συν χεφας ε'ρείσας, 
έξοττιθεν, μη σοίρχας άποδρύψει' όνυχεσσιν, 
ττοος ο' ουδας πτί'ρνΤ|σι πόδας στερεώς επίεζον 
ουραίους επιβάς, πλευροΐσί τε αηρ' Ιφύλασσον, 

27θμε'/ρι ot εςετάνυσσα βραχίονας, δρθον άείρας 
ά-νευστον • ψυ/ήν δε πελιόριος ελλαχεν Αδης. 
χα• τότε δη βούλευον, όπως λασιαύχενα βύρσαν 
θηρος τεθνειώτος άπο μελε'ων ερυσαίμην, 
άογαλε'ον μάλα μο'/Οον , Ιπε\ ουκ εσχε σιδηρω 

δ76τμητη ουδέ λίθοις πειρωμε'νω, ουδέ μέν αλλ•/), 
ένθα μοι άθίνα'των τις επι φρεσι θηκε νοησαι 
αύτοΤς δε'ρμα λε'οντος άνασ/ίζειν δνύχεσσιν. 
τοΤσι Οοίος άπε'δειρα, και άμφεθε'μην μελεεσσιν, 
£ρχος ενυαλίου ταμεσίχροος ιωχμοΤο. 

3ίίοουτο'ς τοι Νεμε'ου γε'νετ', ώ φίλε, θηρος όλεθρος, 
πολλά πάρος μηλοις τε χαι άνδράσι χηδεα θέντος. ΛΗΝΑΙ Η ΒΑΚΧΑΙ. 

ΕΙΔΤΑΑΙΟΝ Κζ'. 

'Ινώ κ' Αύτονοα χα μαλοπάραος Άγαυά 
τρεις θιάσους ες ορός τρεις άγαγον αύται εοΐσαι. 
yai μέν άμερ;άμεναι λασίας δρυός άγρια φύλλα 
κισσο'ν τε ζώοντα και άσφο'δελον τον υπέρ γας, 

Ει εν χαθαρίο λειμίονι κάμον δυοκαίδεκα βωμούς, 
τώς τρεΤς τα Σεμε')>α, τώς εννέα τω Διονυσω. 
ίερίι δ' εκ κίστας -^εποναμένα χερσιν ΙλοΤσαι 
εύΐάμοις κατέΟεντο νεοδρέπτων επι βωμίϋν, 
ώς εδίδασ•/', ως αυτός έθυμάρει Διόνυσος, 

ΙΟ ΠενΟευς δ' άλιβάτο) πέτρας άπο πάντ' έθεώρει, 
σ/ΐνον ες άρχαίαν καταδυς, επιχώριον ερνος. 
Λύτονοα πράτα νιν άνέκραγε δεινον ιδοϊσα , 
συν δ' ετάραζε ποσιν μανιώδεος όργια Βάκχω 
εςαπίνας επιοΤσα , τα δ' ούχ δρέοντι βέβαλοι. 

Ιό μαίνετο μεν τ' αυτά, μαίνοντο δ' άρ' εύθυ καΐ άλλαι. 
ΠενΟευς μέν φεϋγεν πεφοβημένος, αί δ' εδίωκον, 
πε'πλως εκ ζωστηρος επ' ϊγνύαν ερύσασαι. 
ΠενΟευς μέν το'δ' εειπε « τίνος κέ/ρησθε, γυναίκες; 
Αύτονοα δέ τόδ' είπε « τάχα γνοιση , πριν άκουσαι. 

VS μάτηρ μέν κεφαλαν μυκησατο παιδος έλοϊσα, 
δσσον περ τοκάδος τελέΟει μύκημα λέαινας• 
Μνώ δ' i\if,^Y^\i συν ώμοπλάτα μέγαν οιμον 
λα; ΙπΊ γαστέρα βασα, και Αύτονόας ^υθμος ωυτο'ς ■ 
Ά δ' άλλαι τα περισσά κρεανομέοντο γυναίκες. 

25 ες Η'/,οας δ' άφικοντο πεφυρμέναι α?ματι πασαι 
έ; ορεος πένΟημα και ου ΠενΟηα φέροισαι. 
r/jx άλεγω* μηδ' άλλος άπεχΟέμεναι Διόνυσο» 
φροντίζοι , μηδ' ει χαλεπώτερα τίονδ' εμο'γησεν, quum viderem , priusquam rursus se recollegissef , 

cervicis invictiE ad tendinem contudi prseverlens , 

abjecto humi arcu et sutili pharetra ; 

angebamque iirmiter manibus robustis inhaerens 

a tergo, ne carnem mifii laniaret unguibus , 

inque terram calcaneis meis pedes forliter deprimebaiii 

posteriores , iis insistens, et leonis lateribus femora mea 

muniebam,] donec illi extendi armos, alte elevato 

sine respiratione ; animam autem ingens excepit Pluto. 

atque tum quidem deliberabam , quomodo hirsutam pelkiii 

belluaj exstinctae a membris detraherem , 

difficilem sane laborem , nam non ferro licebat 

scindi nec lapide , quum experirer, neque profecto alia ra- 

tione.] ibi deorum aliquis mihi subjecit, ut cogitarem 

ipsis leonis unguibus pellem scindere. 

his celeriter pellem detraxi , quam itiembris indui, 

tii mmiimentum τηί/ίϊ esset in turba belli corpus laniantis. 

hoc fuit , amice , Nemea; belluae exitium , 

quae multas clades antea pecudibus virisque intulerat. LENtE SEU BACCHtE. 

IDYLLION XXVI. 

Ino et Autonoe et pomicolor Agave 

tres thiasos in montem tres ipsae duxerunt. 

quiTc quum decerpsissent hirsulae quercus silvestres frondes 

et hederam viridem et asphodelum humi nascentem , 

in puro prato exstruxerunt duodecira aras , 

tres illas Semelae , reliquas novem Dionyso. 

tum sacra elaborata e cista manibus dq)rompta 

linguis faventes imposuerunt in aris ex recenti fronde stru- 

ctls ,] sicut docebat , sicut ipse probabat Bacchus. 

alque Pentheus ex alta rupe omnia spectabat, 

vetusta lentisco abditus , vernaculo frutice. 

Autonoeprimaeiim conspicata horrendura exclamavit, 

conturbavitque pedibus orgia insani Bacchi , 

subitoincurrens, quaenon spectantprofani. 

furebat et ipsa, furebant statim et aliae. 

Pcntbeus quidem fugiebat territus , et illae perseqiiebantur, 

peplis e cingulo ad poplitem attractis. 

Pentheus quidem hoc dixit : « quid vobis vultis , mulieres ? » 

Autonocque hoc dixit : « moxsenties, priusquam audive- 

ris. »] atque mater imraugiit capitefiliicorrepto, 

quantus est fetae leaena; mugitus ; 

Ino autem avulsit cum scapula magnum humerum 

pedibus ventrem calcans, et Autonoes modus idem era(; 

ceterae reliquas carnes distribuebant mulieres. 

sic Tliebas redierunt contaminatae sanguine omnes 

ex monte luctum , non Penthea , referentes. 

non curo ; neque alius infensus esse Baccho [sus fuerit , 

in aniroum inducat, ne si atrociora quidetn hisce quis pas- THEOCRITI IDYLLION XXVII. 57 ε7η δ' ενναετης τ) χαιδεχάτω επιβαίνοι* 
.0 αύτος δ' εύαγέοιμι χαι εύαγε'εσσιν άδοιμι. 
εκ Διός αΐγιό/ω τιααν ε/ ει αιετος ούτος• 
εύσεβέων παίδεσσι τ3ί λώια, δυςσεβε'ων δ' οΰ. 
χαίροι [Λεν Διο'νυσος, βν εν Δραχάνω νιφο'εντι 
Ζευς ύπατος μεγάλαν επιγουνίδα χάτθετο λυσας * 
35 -/αίροι δ' εύειδής Σεμέλα χαι άδελφεαι αύτας 
Καδμεϊαι πολλαΐς μεμελημέναι ήρωίναις, 
at τόδε έργον ερεξαν δρίναντος Διονύσω 
ουχ επιμωματόν. μηδεις τα θεών ονόσαιτο. ΟΑΡΙΣΤΓΣ 

ΔΑΦΜΔΟΣ ΚΑΙ ΚΟΡΗΣ. 

ΕΙΔΪΑΑΙΟΝ ΚΖ'. 

ΚΟΡΗ. 
Ταν πινυτλν Έλέναν Πάρις ηρπασε βοιχο'λος άλλος. 

ΔΑΦΝΙΣ. 
μάλλον έλοΐσ' Έλένα τον βωκο'λον Ιστι φιλευσα, 

ΚΟΡΗ. 
μ-^ι χαυ^ώ, σατυρίσχε * χενον το φίλαμα λεγουσιν. 

ΔΑΦΝΙΣ. 
ϊσ~\ χαι εν χενεοΤσι φιλάμασιν άδε'α τέρψις. 
ΚΟΡΗ. 
6 το στο'μα μευ πλύνω χαι άποπτυω το φίλαμα. 
ΔΑΦΝΙΣ. 
πλύνεις χείλεα σεϊο; δίδου πάλιν 5φρα οιλάσο). 

ΚΟΡΗ. 
χαλόν σοι δαμάλας φιλε'ειν, ούχ αζυγα χώρβν. 

ΔΑΦΜΣ. 
μη χαυ/ώ* τά/α γάρ σε παρε'ρ/εται ώςοναρ ηβη. 

ΚΟΡΗ. 
ά σταφυλις σταφίς εστί χαι ού ^ο'δον αύον όλεϊται. 
Δ,νΦΝΙΣ. 
10 δευρ' υπο τας κότινους , ϊνα σοι τίνα μυΟον ένίψω. 
ΚΟΡΗ. 
ουκ έθε'λω• και πρίν με παρηπαφες ήδε'ι μυθοί. 

ΛΑΦΜΣ. 
δεΰρ' υπο τέις πτελέας , ?ν' έμας σύριγγος άκουστ,ς. 

ΚΟΡΗ. 
xiv σαυτου φρένα τε'ρψον δίζυον ούδεν αρέσκει. 

ΔΑΦΝΙΣ. 
φευ, φευ , τας Παφίας /ο'λον βίζεο χαι συ γε χώρα. 
ΚΟΡΗ. 
\b /αιρε'τοι ά Παφία• μο'νον ϊλαος Άρτεμις είη. 
ΔΑΦΝΙΣ. 
μή λε'γε , μη βάλλη σε και Ις λι'νον άχλιτον ενΟης. 

ΚΟΡΗ. 
βαλλε'τω ώς έΟέλης• πάλιν Άρτεμις άμμιν άρηγει. 

ΔΑΦΝΙΣ. 
o'j φεύγεις τον Εριοτα, τον ού φύγε παρθένος άλλη. sitque novem aEnorum decimumve ingredialur αηηιαη; 

ipse autemsancte vivam et sancte viventibus placeara. 

ex Jove aegidem tenente honorem sortitur lioc augurium : 

piorumliberisbonacO7i/in(7Mni, iinpiorum non item. 

salveat Bacchus , quera in Dracano nivoso 

Jupiter summus magno femore soluto deposuit ; 

salveat formosa Semele et sorores ejus 

CadmeiE , a niultis celebratae heroinis, 

quae hoc factum patraverunt incitante Baccho 

non reprehendendum. nemo facta deorum vituperet. COLLOQUIUM 

DAPHNIDIS ET PUELL^. 
IDYLLION XXVII. 

PUELLA. 

Illam prudentem Helenam Paris rapnit bubulcus alius. 

DAPHNIS. 

imtno rapiens Helena bubulcum est osculata. 

PUELLA. 

ne gloriare , Satyrisce : inane osculum esse dkunt. 

DAPHMS. 

est etiaiQ in inanibus osculis dulcis voluptas. 

PUELLA. 

os meum lavo et despuo osculum. 

DAPHNIS. 

lavas labia tua? da mihi iterum ut osculer. 

PUELLA. 

decet te vitulas osculari , non innuptam puellani. 

DAPHMS. 
negloriare; cit^ enim tibi sublabitur sicut somnium flo» 
PUELLA. [atatis. 

uva matura est racemus passus et rosa arida non peribit. 

DAPHNIS. 
huc vcni sub oleastros, ut tibi aliquid dicain. 

PUELLA. 

non νυΙο; etiam anteame refellisti duici scrmone. 

DAPHMS. 
htic vetti sub ulmos, ut meam fistulam audias. 

PLELLA. 
tuum tibi animum oblecta ; lainentabile nihil placet. 

DAPHMS. 
hcu , heu , Paphiae iram reverere ct lu quidem , pueila. 

PUELLA. 

valeat Paphia; modo Diana.sit mifii propitia. 

DAPHMS. 
noli hoc dicere , ne feriat tc et in rete inevitabile inrida^. 

PUELLA. 
ieriat ut velis; rursus Diana nohis opiliilntiir. 

DAPH.MS. 

non efTugis amorem , quem non cfTngit puella alia. 58 ΘΕΟΚΡΙΤΟΥ ΕΙΑΪΛΛΙΟ.Ν ΚΖ. ΚΟΡΗ. 

οεύγω, ναι τον Πάνα • συ οέ ζυγον αϊέν άειρες. 
ΔΑΦΝΙΣ. 
30 δειμαίνω, μη δη σε χαχοιτε'ρω άνέρι δώσει. 
ΚΟΡΗ. 
πολλοί α' εανοίοντο, νοον δ' εαον ουτις άειδει. 

ΔΑΦΝΙΣ. 
εΤς χαΊ εγώ πολλών μνηστηρ τεος ενθάδ' ΐχάνω. 

ΚΟΡΗ. 
χαι τί , φίλος , ^ε'ςαιμι ; γα'μοι πληθουσιν ανίας. 

ΔΑΦ>ΊΣ. 
ούχ δδύνην, ούχ άλγος ε/ει γάμος, άλλα χορείην. 
ΚΟΡΗ. 
S0 ναι αάν ^ασι γυναϊχας Ιοί)ς τρομεειν παραχοιτας. 
ΔΑΦΝΙΣ. 
μάλλον άει χρατέουσι • τίνα τρομεουσι γυναίκες ; 

ΚΟΡΗ. 
ώδίνειν τρομεω-χαλεπον βέλος ΕιλειΟυίης. 

ΔΑΦΝΙΣ. 
άλλα τεή βασίλεια μογοςτο'χος Άρτεμις εστίν. 

ΚΟΡΗ. 
άλλα τεχεϊν τρομέω, μη και /ρόα καλόν δλε'σσω. 
ΔΑΦΛΊΣ. 
30 ϊ,ν δε τίκης φίλ^α τε'κνα, νέον φάος οψεαι υίας. 
ΚΟΡΗ. 
και τί αοι έονον άγεις γάμου άςιον, ην επινευσο); 

ΔΑΦΜΣ. 
πασαν ταν άγέ)^αν, πάντ' άλσεα και νο'μον ε'ςεις. 

ΚΟΡΗ. 
οανυε, αή μετά λε'χτρα λιπών άε'κουσαν άπενΟεϊν. 

ΔΑΦΝΙΣ. 
ου αάν, ου τον Πάνα , και ην κ' εθέλης με διώςαι. 
ΚΟΡΗ. 
35 τεύ/εις μοι θαλάμους, τεύχεις και δώμα και αύλάς; 
ΔΑΦΝΙΣ. 
τεύνο) σοι θαλάμους, τα δε πώεα καλά νομευω. 

ΚΟΡΗ. 
πατρΊ δε γηραλε'ω τίνα κεν τίνα μΰΟον ενίψω ; 

ΔΑΦΝΙΣ. 
αινησει σε'ο λε'κτρον, έττην εμον ουνομ* άκούση. 

ΚΟΡΗ. 
ουνομα σον λέγε τηνο • και οίνομα πολλάκι τέρπει. 
ΔΑΦΝΙΣ. 
«Ο Ιάφνις εγώ, Λυκίδας δε πατήρ, μητηρ δε Νομαίη. 
ΧΟΡΗ. 
εζ εύηγενεο)ν• αλλ' ου εθέν είμι /ερείοιν. 

ΔΑΦΝΙΣ. 
οΤδ'• άκρα τιμηεσσα• πατήρ δε' τοί έστι Μενάλκας. 

ΚΟΡΗ. 
δεΐςον £μοί £θεν άλσος , Sirr, σέθεν ϊσταται αύλις. 

ΔΑΦΝΙΣ. 
δεΰρ' ίδε , πώς άνθευσιν Ιμαΐ ραδιναι κυπάρισσοι. 
ΚΟΡΗ. 
45 αίγες ε'μαί, [ίόσκεσθ', ινα βο)κο'}>ο; έργα νοησοί. PUELLA. 

effugio , per Pana ; tu autem jugum semper gercbas. 

DAPHMS. 

metuo , ne adeo pejori te viro tradat Amor. 

PUELLA. 

multi me nuptum ambibant , sed mentem meam nemo cc- 
DAPHNTS. [lebrat. 

unus etego ex multis procus tuus huc veni. 

PUELLA. 

et quid, amice, facerem? nuptiae plenae sunt molestia;. 

DAPHXIS. 
non dolorera , non tristitiam habent nuptiae , sed choream. 

PUELLA. 
sane vero dicunt , mulieres suos tremere maritos. 

DAPHNIS. 

potius semper dominantur; quas restremunt mulieres? 

PUELLA. 

trerao partus dolores ; grave esitelum Lucinae. 

DAPHNTS. 

sedtua domina Diana obstetrix est. 

PUELLA. 

sed parere trerao, ne mihi etiam forma pereat. 

DAPHMS. 
quodsi pepereris dulces libeios , novani lucem % idebis filios. 

PLELLA. 
et quamraihi dotem fers nuptiis dignam , si annuero? 

DA.PHNIS. 

omnem gregem , omnia ncmora et pascua habebis. 

PUELLA. 

jura, nolle te post nuptias abire me invit-a relicta. 

DAPHNIS. 

non profecto , non , per Pana , etiamsi me velis abigere. 

PCJELLA. 

parasne mihi thalamos , parasne etdomumet stabula? 

DAPHMS. 
paro tibi thalamos, hosque gregesbtlle pasco. 

PUELLA. 

patri vero seni quidnam, quid dicam? 

DAPHMS. 
probabil tuum connubium , ubi meum nomen audiTerit. 

PUELLA. 

nomen tuiiin dic istud; etiamnomen sappe delectat. 

DAPHMS. 
Dapbnis ego vocor, Lycidas pater, et mater Νοηι.ΐβ. 
PUELLA. 

ex nobilibus or^uj es; at non te sum deterior. 

DAPHMS. 

scio; valde es honorata; pater enim tibi estMenalcas. 

PUELLA. 

ostende mibi tuum nemus , qiiani regionem vcrsns situin sit 
DAPHNis. [stabulum. 

hiic vide , ut florent mea; procerae cuprcssi ! 
PUELLA. 

capellH! inea:, pascimini, ut bubulci opcra inspiciam. THEOCRITI IDYLLION XXVIl. 5'j ΔλΦΝΙΣ. 
ταύροι, καλά νέιχεσθ', ινα παρθένω άλσεα δείξω. 

ΚΟΡΗ. 
τί ^ε'ξεις, σατυρίίτχε; τί δ' ενδοθεν άψαο ιχαζών ; 

ΔλΦΝΙΣ. 
μαλα τεα πράτιστα τάδε χνοάοντα διδάξω. 

ΚΟΡΗ. 
ναρκώ, ναι τον Πάνα. τεήν πάλιν εςελε /εΐρα. 
ΔΑΦΝΙ Σ. 
60 θάρσει, κώρα φίλα. τί ιχοι ετρεαες; ως αάλα δειλά. 
ΚΟΡΗ. 
βάλλεις εις άαάραν αε και εϊματα κάλοι μιαίνεις. 

ΔλΦΝΙΣ. 
αλλ' υζο σους πέπλους άπαλον νάκος ήνίδε βάλλω. 

ΚΟΡΗ, 
φευ, ΌΪϋ, και ταν μίτραν άπε'σ/ισας• ες τί δ' ελυσας^ 

ΔΑΦΝΙ Σ. 
τα Παφία πράτιστον εγώ τόδε δώρον δπαζοι. 
ΚΟΡΗ. 
50 μίιχνε,τάλαν τά/α τίς τοι επε'ρ/εται • ή/ον άκούοι. 
ΔαΦΝΙΣ. 
άλληλαις λαλε'ουσι τεον γάαον αί κυπα'ρισσοι. 

ΚΟΡΗ. 
τώαπέ/ονον ποίησας Ιιαοι ράκος• εια.\ δε γυμνά. 

Δ.\.ΦΝΙΣ. 
«λλην άμπε/ονην της σης τοι μείζονα ooWoj. 

ΚΟΡΗ. 

φης μοι πάντα δομεν • τά/α δ' ύστερον ούδ' άλα οοίης. 

ΔΑΦΜΣ. 

CO αΐΟ' αύταν ουνάμαν και ταν ψυ^αν έπιβάλλειν. 

ΚΟΡΗ. 

"Αρτεμι , μη νεμε'σα • ση ερημιάς ούκε'τι πιση^. 

ΔΑΦΝΙΣ. 
^ε'ξοι πο'ρτιν Έρωτι και αυτά βων Άφροδίτα. 

ΚΟΡΗ. 
παρθένος ένθα βε'βηκα , γυνή δ* εις οίκον οφέρψι»). 

ΔΑΦΝΙΣ. 
άλλα γυνή μητηρ, τεκέων τροφός , ούκέτι κοΊρα. 
6., ως οί μεν ^λοεροΤσιν ιαινόμενοι μελέεσσιν 
άλληλοις ψιΟύριζον. άνίστατο φώριος ευνη. 
/ή μεν άνεγρομ^νη γε διε'στι/ε μαλα νομευειν 
όμμασιν αιδομε'νη , κραδίη δε οί ένδον ίάνΟη , 
δς δ' επι ταυρείας άγέλας κεχαρημένος ευνας. DAPHNIS. 

tauri , belle pascimini , ut virgini nemora ostendam. 

PCELLA. 

qiiid facis, Satyrisce? quid intus tetigLsti mamillas? 

DAPHNIS. 
iiiala tiia priinuiti liaecce (lorescentia doccbo. 

PUELLA. 
torpeo, per Pana. tuam lursus extralie inaniun. 

DAPHNIS. 

bono animo, es, cara puella. qiiid milii treinebas? quam 
PUELLA. [limida! 

jacis me in fossam et vestes pulcras contaminas. 

DAPHNIS. 

at tuis vestibus mollem pellem , en ! substerno. 

PCELLA. 

Iieu , beu , etiam mitram abscidisti ; quaresolvisti? 

DAPHXIS. 
raphiae priinum ego hoc donum offero. 

PUELLA. 
raanedum,miser ; forte aliquis supervenit : slrepiliiin audio. 

DAPHMS. 

inter se loquunlur nuptias tuas cuprcssi. 

PUELLA. 

amiculuin fecisli niibi lacerum , sumquc iiuda. 

DAPHNIS. 

aliud amiculuin tuo tibi niajus dabo. 

PUELLA. 
ais lc niihi omnia dafuruin, et forlasse poslbac iic saloin 

DAPHNlS. [(luidcin dederia. 

utinaiu possein ct ipsam aniiuani meam tibi adjicerc ! 

PUELLA. 
Diana , ne succensc ; tua solitudo non aniplius me fidcliter 

DAPHNis. [custodil. 

mactabo vitulam Araori, et vaccam ipsi Vencri. 

PUELLA. 
virgo huc veni , etmulier domum abibo. 

DAPHMS. 
at miilicrinater, liberorum nutriv, nonainpliiis ptiella. 

sic illi florcntibus frucnles ineinbris 
inter sc siisurrabant. surgebat fiirlivum cubilc. 
illa qiiiim siirrcxisset , abibat ad c^pellas pasccndas 
oculis pudore suflusis, pectusque illi iinum gcsticbat, 
bir aiitem ad armenta boum laetus conciibitu. ••••^»-— 60 ΘΕΟΚΡΙΤΟΥ ΕΙΛΥΛΛΙΟΝ ΚΗ, ΚΘ. 

ΗΛΑΚΑΤΑ. Γ COLUS. ΕΙΛΤΑΑΙΟΝ ΚΗ'. 

Γλαυχας, ώ φιλε'ριθ' άλαχάτα , δώρον Άθανάας 
γυναιζίν, νοΌς οιχωφελίας αίσιν έττάβολος, 
θαρσευσ' άααιν υαάρτη πολιν ες Νει'λεω άγλαάν, 
δπα Κυτριδος ίρον χαλάαω χλιορον 6παι παλο). 
Β τυίδε γαρ πλόον εύάνεαον α'ιτηιχεθα παρ Διός, 
Βτ.ως ξεΤνον έαον τε'ρψοα' Ίδων xάvτιφιλr^σoμαt 
Νιχίαν, Χαρίτων Ίαεροφώνων Ίερον φυτόν, 
χαι σε ταν έλέφαντος πολυμό/θω γεγενημέναν 
δωρον Νιχιάας εις άλό/ω χε'ρ^ας οπάσσομεν, 

ΙΟ συν τα πολλά μεν εργ' εκτελέσεις άνδρείοις πέπλοις, 
πολλά δ' οία γυναίκες φορέοισ' υδάτινα βράκη. 
δις γαρ ματέρες άρνών μαλακοις εν βότανα πο'κοις 
πε'ξαιντ' αυτοενεί, Θευγενίδος γ' έ'ννεκ' ευσφύροι- 
ούτως άνυσίεργος, φιλέει δ' δσσα σαοφρονες. 

15 ου γαρ εις άκίρας ούδ' Ις άε'ργω κεν εβολλόμαν 
δπάσαι σε δο'μοις άμμετε'ρας εσσαν άπο χθονός. 
χαι γαρ σοι πατρίς, &ν ώξ 'Εφύρας χτίσσε ποτ' Άρχίας, 
νάσω Τριναχρίας μυελόν, ανδρών δοκίμων πολιν. 
νυν μαν οίκον ε/,οισ' άνέρος, δς πόλλ' εδάη σοφά 

20 άνθρώποισι νόσοις φάρμακα λυγραΐς άπαλαλκέμεν, 
οικήσεις χατα Μιλλατον Ιρανναν μετ' Ίαόνων, 
ως εύαλάκατος θευγενις εν δαμότισιν πέλη , 
χαί ο\ μναστιν άει τω φιλαοίδω παρε'^ης ξε'νω. 
κείνο γάρ τις ερει τώπος ιδών σ'• ή μεγάλα χάρις 

56 διόρω συν δλίγω• πάντα δε τιματα τα παρ φίλω. ΠΑΙΔΙΚΑ. 

ΕΙΔΪΑΑΙΟΝ ΚΘ'. 

Οίνος, ώ φίλε παΐ, λέγεται, και άλάΟεα• 
κάμμε /ρή μεθυοντας άλαθέας εμμεναι. 
κήγώ μεν τα φρενίίν ερέω κέατ' εν μυχοί, 
ου/ ^ας φιλέειν μ' εθέλησθ' άπί) καρδίας. 

6 γινώσκω • το γίίρ άμισυ τας ζοΐας εχω 
ζα ταν σαν ίδέαν, το δ1 λοιπόν άπιόλετο. 
/ώταν μεν συ θέλτ,ς , μοκάρεσσιν ίσαν άγω 
άμέραν, οκα δ' ουκ έθέλτ,ς τύ, μάλ' εν σκο'τω. 
πώς ταΰτ' άρμενα; τον φιλέοντ' άνίαις δίδοις; 

ΙΟ αλλ' ει μοί τι πίΟοιο νέος προγενέστερο) , 
τώ κε λοηον αυτδς ε /ojv εμ' έπαινέσαις. 
ιτοί/,σαι χαλιαν μίαν ειν ΙνΙ δενδρίω, 
Snoi μ'/(δέν άπίςεται άγριον ορπετον. 
νΰν δϊ τώδε μεν άματος άλλον ε/εις κλάδον, 

15 άλ)>ον δ' αυριον, ες £τέρο> δ' έτερον μάτης. 
και κέν σευ το καλόν τις Ιδών ^έθο; αινέσαι , 
■τω δ' εΰΟΰς πλέον ?1 τριετής έγένευ φίλος, 
τον πρατον δέ φιλεΰντα τριταϊον εΟηκαο. 
ανδρών τών υπερανορέων δοκέεις ττνέειν. 

20 φίλη δ', ας xe ζότ,ς, τον υμοιον ε/ειν αεί. IDYLLION XXVIII. 

Glaucse , ο atnica laniiicii colus , donum Minerva? 

matronis, quibus mensesi utilitati domeslicae dedita, 

confidens nos sequere in Nelei urbem illustrem , 

ubi Veneris templum viride in arundineto tenero. 

eo enim navigationem prosperam petimus a Jove , 

ut hospite meo prsesens oblecter, et vicissim amer, 

Nicia , Gratiarum suave loquentium sacro germine , 

et ut te , multa arte ex ebore factam , 

munus in conjugis Niciae manus tradamus , 

cum qua (conjuge) multa opera perficies , viriles vestes , 

multas quoque, quas mulieres gestant, thalassinas {undu- 

latas).] bis enim matres agnorum moUia in pascuis vellcra 

tondenda praebeant eodem anno , propter Theugenidem pul- 

cris talis :] adeo esi operosa ; amatque quae amant matronm 

honestaj.Jnonenim in inutilis et desidiosjc muUeris domuni 

vellem te dare , ortam ex nostra terra. [Archias , 

etenim tibi patria esi , quara ille ex Ephyra condidit olim 

insulae Trinacriae medullam , probatorum virorum uibem. 

nuuc sane domum tenens viri , qui multa novit salutaria 

remedia arcendorum ab hominibus tristium morborum , 

habitabis Miletum amabilera cum lonibus, 

ut pulcra colo Theugenis inter populares versetur, 

et illi memoriam hospitis carminumamantissemper renoves. 

hoc enim alter alteri dicet verbum te visa : profecto magna 

gratia] exiguo dono adest; onmia enim sunt in honore , qiiae 

[proficiscuntur ab amico. AMORES. 

IDYLLION XXIX. 

Vinura , ο care puer, dicunt, et veritas; 
et nos ebrios oportet veraces esse. 
et ego dicam , quae in pectoris recessu recondita sunt. 
non toto me animo vis amare. 
inteUigo; dimidium enira vite mece habeo 
per tuum adspectum , rcliquum periit. 
et quando tu volueris , immortalibus similem agc 
\itam , quando noii volueris tu, ago densis iii tenebris. 
quomodo haec justa swni ? amantem serumnis tradis? 
at si quid niihi obtemperes juvcnis seniori , 
tum, quando tibi ipsi melius erit, me laudaveris. 
fac tibi nidum unum in una arbore, 
quo nulla perveniet sseva bellua. 
nunc autem hoc dic aliuin tenes ramum , 
alium cras, alterumque post alterum quaeris. 
quod si quis tuam pulcram faciein conspectam laudaverit, 
huic statim plus quam triennis factus es amicus , 
primum vero amantem tibi rcddidisti amicum triuindierum. 
virorum superborum aliquis tu videris cuin magno spiritu 
at ama, quoad vives, consimilcni semper haberc. [vivere. THEOCRITI IDYLLION XXX. Gl αϊ γαρ ώδε ττοιης , άγαθος μεν ακούσεαι 
ε; αστών δ δε τοι χ' Έρος ου ^αλεπώς εχοι, 
δς ανδρών φρε'νας εύμαρεω; υποδάμναται, 
χήμέ μαλθαχον εξεττοίησε σιδάριον. 

25 άλλα περ^απαλώ στυματο; σε πεδε'ρ/ομαι 
δμνάσθην, οτι πε'ρυσιν ήσθα νεώτερος 
χωτι γηραλε'οι πέλομες πριν άττοπτύσοι, 
και ^υσοί , νεότατα δ' ε/_ειν παλινάγρετον 
ούχ εστί• πτε'ρυγας γαρ εποιμαδι'αις φορεί, 

30 χάμμες βαρδυτεροι τα ποττ^μενα συλλαβεϊν. 
ταΰτα χρή νοέοντα πέλειν ιτοτιμώτερον, 
χαί μοι τώραμένω συνεραν άδόλως σεθεν, 
δ'πως, άνίχα ταν γένυν άνδρειαν ε^ης, 
ολλάλοισι πελώμεθ' Άχιλλε'ιοι φίλοι. 

35 αι δΙ ταΰτα φέρειν άνε'μοισιν Ιπιτρε'πεις, 

εν θυμώ δε λέγεις• « τί με , δαιμόνι' εννο/λεΤς ; » 
νυν μέν χήπι τα ^ρυσεα μαλ' ένεκεν σέθεν 
6air,v και φύλαχον vεxύ(^Jv ττέδα Κέρβερον, 
το'κα δ' ούδε χαλευντος επ' αυλεΐαις θύραις 

40 ττρομόλοιμί χε παυσάμενος χαλεπώ ποθώ. 2ϋ 3& ΕΙΣ ΝΕΚΡΟΝ ΑΔΩΝΙΝ. 

ΕΙΔΪΑΑΙΟΝ Λ'. 

Άδωνιν ή Κυθηρη 

ώς εΤδε νεχρον ηδη , 

στυγναν έχοντα χαίταν 

ώχράν τε τίιν παρειάν, 

αγειν τον υν προς αυτάν 

έταξε τώς Έρωτας. 

ο\ δ εύθέο^ς ποτανοί 

πασαν δραμο'ντες υλαν 

στυγνον τον ύν άνεΰρον 

δησάν τε χάπε'δτ,σαν. 

χω μεν βρόχω χαθάψας 

έσυρε ν α'ιχμάλωτον, 

δ δ' εςόπισθ' ελαύνων 

ετυπτε τοΤσι τόςοις. 

δ 6ήρ δ' έβαινε δειλώς• 

φοβεΐτο γαρ ΚυΟηρην. 

τω δ' είπεν Άφροδίτα • 

πάντων κάκιστε θrJpώv, 

συ τονδε μηρον ιψω; 

συ μευ τον άνδρ' ετυψας J 

δ θήρ δ' ελεςεν ωδε• 

ομνυμί σοι, ΚυΟν'ρη, 

ούταν σε και τον άνδρα 

και ταυτά μευ τα δεσμά 

χαι τωςδε τώς κυναγώς , 

τον άνδρα τον καλόν σευ 

ούχ ηΟελον πατάςαι- 

αλλ' ώς άγαλμ' έςεϊδον, ' nam si sic feceris , bene audies 

apud cives, et Araor tibi non gravis erit, 

qui virorum mentes facile superat, 

et me mollem fecit qui ferreus eram. 

at per moUe (uum os te obsecro 

ut memor sis, te anno superiore fuisse juniorem 

nosque ante senescere quam exspuas , 

et rugas contrahere, juventamque revocari 

non licere ; alas enim in humcris gestat , 

et nos tardiores sumtis, quam %il volalica prehendamus. 

haec oportet te reputantem esse molliorem , 

et me tui sincere amantem mutuo atnare, 

ut, quum mentum virile habebis, 

mter nos simus Achillei ainici. 

quodsi hajc veutis fcrenda tradis, 

apud anitnum {clam) autem dicis : »quidniibi, ο bone, 

molestus es? »] scito : nunc quidem etiam ad aurea mala 

tua causa] ire velim et ad custodera defunctorum Cerberum , 

tum autem ne te vocante quidera ad aulicas fores 

prodirem liberatus saevo desiderio. IN MORTUUM ADONIDEM. 

IDYLLION XXX. 

Adonidem Cytlierea 

ut vidit jam mortuuin , 

squalidam comara habentem 

et pallidas genas, 

ducere apruin ad se 

jussit Amores. 

atque iili statim volucres 

omnera silvani pervagati 

dirum aprum invenerunt 

et iterura iterunique ligaverunt. 

tum alter fune adstrictuin 

trahebat captivum, 

alter a tergo agens 

percutiebat arcu. 

fera autem incedobat timide; 

metuebat enim Cytliereani. 

quam sic allocuta est Venus : 

omnium pessima ferarum , 

tune istud femur la\sisti ? 

tune meuin virum percussisti? 

cui fera respondjt : 

juro tibi, Vonus, 

per ipsain te et virum 

et haec niea vincula 

et hoscc venatores : 

tuuni formusum viniin 

DolelKun ferire; 

sed ut simulacrum adsp«\i , C2 ΘΕΟΚΡΙΤΟΥ ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΑ. 4Κ χα\ μή φε'ροιν το χαυμα 
γυΐΑνον τον είχε ^ζ-ηρον 
εααινο{χ.αν φιλασαι* 
χαί μευ σίναζε χραντηρ. 
τούτους λαβοΰσα , Κύπρι , 
τούτους χο'λαζε , τε'μνε • 
τί γαρ φέρω περισσούς ; 
ερωτικούς ο§ο'ντας • 
ει δ' ουχί σοι τάδ' άρκεϊ , 
χα ι ταΰτ' εμού τα χείλη, 
τί γαρ φιλεϊν ετόλμων j 
τον δ' ήλε'ησε Κύπρις 
ειπέν τε τοις "Ερωσιν 
τα δεσμά οι 'πιλϋσαι. 
έχ τώδ' ετΓΓ,κολούθει 
χας υλαν ουκ εβαινεν 
χαι ■τω ττυρι προςελθών 
εχαιε τώς έρωτας. ΕΚ ΤΗΣ Βερενίκης 

ΑΠΟΣΙΤΑΣΜΑΤΙΟΝ. 

Και τις άνηρ α'ιτεΤται επαγροσύνην τε χαι ολβον, 

ε; ά).ος ώ ζωη , τα οέ δίχτυα χείνω άροτρα , 

σφάζων άχρο'νυχος ταύτν) θείΓ) ιερόν ΊχΟύν, 

δν λευχον χαλέουσιν, δ γαρ (ριερώτατος άλλων 

χαί χε λίνα στησαιτο χαι εξερύσαιτο θαλάσσης 

έμπλεα. ΘΕΟΚΡΙΤΟΥ 

ΤΟΥ ΣΥΡΑΚΟΥΣΙΟΥ 

ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΑ. 

Α'. 

Τί ^όδα τα δροσοεντα χα\ ή κατάττυκνος εκείνα 
^ρπυλλος κείται ταΤς Έλιχοινιάσιν. 

ται δέ μελάμφυλλοι δάφναι τίν , Πύθιε Παιάν, 
Δελφις έπει πέτρα τοΰτό οί άγλάισεν, 
6 βωμον δ' αίμάςει χεραος τράγος ούτος δ μαλος, 
τερμίνθου τρο^γοιν εσ/ατον άχρεμόνα. Β'. Δάφνις ό λευκό'/ ρο)ς, ό καλά σύριγγι μελίσδων 
βουκολικούς ύμνους, άνθετο Πανί τάδε• 

τους τρητους δόναχας , το λαγοιβο'λον , δξύν άκοντα , 
νεβρίδα,τίιν πήραν, ά ποκ' εμαλοφόρει. et , ηοη ferens aestum amoris, 

femur quod nudum habebat 

insaiio furore volebara osculari; 

et dens meus laesit. 

hos igitur sumptos , Venus , 

hos puni , excide ; 

quid enim gero supervacaneos? 

amatorios dentes : 

quod si tibi non satis est , 

etiam haec mea labra excide. 

quid enim osculari audebam ? 

hujus tum raiserta est Venus 

dixitque Amoribus 

iit vincula ei solverent. 

ex eo terapore Venerem sequebatur, 

neque in silvam redibat ; 

et ad ignem accedens 

exurebat dentes amatorios. EX BEREjNICE 

FRAGMENTUM. 

Et si quis precibus flagitat α Bercnice felicem capturam el 
divitias,] cui ex maii victus est , et cui retia suni pro aratro 
is mactet prima nocte huic deae sacrum piscem , 
quem λεϋκον faZftMm] appellant, esi enim nitidissimus cc- 
terorum;] lum retia demittet et ex mari extrahet 
plena piscibiis. Εδδεις φυλλοστρίΤιτι πέδο), Δάφνι, σοίμα χεχμαχός THEOCRITI 

SYRACUSII 

EP1GRAMMATA. 
Ι. 

RosiB illae roscida; et densum illud 

serpyllum dedicata sunt Heliconiadibus (Slusis). 
sed lauri nigro folio tibi , Pytbie Paean , 

quod Delphica rupes bunc nitorem tibi praebuit. [ coris , 
aram autem sanguine imbuet cornutus hircus iste dux pe- 

terebinthi comedens extremum ramum. Daplinis ille candidus , qui pulcra fistula modulabalur 
bucolicos hymnos , dedicavit Pani haecce : 

perforatas arundines , pediim , acutum jaculuni , 
pellem cervinam , perain , qua olini poma gcstabat. III. Domus in solo foliis constralo , Dapbni , corpus dcfessum THKOCRITI EPIGRAMMATA. C3 ααπαυιον σταλίκες ο αρτιπαγεϊς αν ορη. 
άγρευει δε τυ Παν χαΐ δ τον κροκόεντα Πρίηπος 
χισσον εφ' ίαερτω χρατίκαθατττο'μενος, 
6 άντρον εσω στείχοντες δμορ^οθοι. άλλα τυ φεύγε , 
φεύγε μεθεις υττνου χώμα χατανο'μενον. Τηναν ταν λαυραν , το'θι ται δρύες , αϊπόλε , χάαψας 

σύχινον ευρησεις άρτιγλυφε; ξο'ανον , 
τρισχελε'ς, αύτόφλοιον , άνουατον, άλλα φάλητι 

παιδογόνω δυνατόν Κυττριδος έργα τελεΐν. 
6 έ'ρκος δ' ενΟ' ίερον περιδε'δροαεν , άέναον δε 

^εΐθρον άπο σπιλάδοιν πάντοσε τηλεθάει 
δαφναις χαι μυρτοισι χαι εύο)δει χυπαρ(σσο) 

ένθα πέριξ κε'/υται βοτρυο'παις ελικι 
άμπελος , ειαρινοί δε λιγυφθόγγοισιν άοιδαϊς 
ΙΟ χόσσυζιοι ά^εΰσιν ττοικιλότραυλα μεΟ^η. 
ξουθαι δ' άδονίδες μινυρίσμασιν άντια^ευσιν 

μέλπουσαι στο'μασιν ταν μελίγηρυν όττα. 
έ^εο δη τηνεϊ και τω χαρίεντι Πριηπω 

ευ/ε' άποστέρξαι τους Δάφνιδός με πόθους, 
15 κεύΟυς έπιρ^έξειν χίμαρον χαλο'ν. ην δ' άνανευση , 

τούδε τυ^ών εθελοί τρισσα θύη τελεσαι* 
ρε'ςω γαρ δαμάλαν , λάσιον τράγον, άρνα τον ϊ(Γ/ω 

σαχίταν. νεύοι δ' ευμενέοις δ θεο'ς. Ε'. Λης, ποτι τανΜοισαν, διδύμοις αύλοΤσιν άεΐσαι 
άδύ τί μοι ; χήγώ παχτίδ' άειράμενος 

άρςεϋμαί τι χρε'κειν, δ δε βουχόλος άμμιγα ΟεΟ^^ι 
Δάφνις, κηροδέτοι πνεύματι μελπόμενος. 
6 ε-ρ/υς δέ στάντες λασίας δρυδς άντρου όπισθεν 
Πάνα τον αίγιβάταν 6ρφανίσοιμες ύπνου. yV δείλαιε τυ θύρσι , τί τοι πλε'ον , ει καταταςεΐς 

δάχρυσι οιγληνους ωπας όδυρόμενος; 
οί/εται ά /ίμαρος , το χαλον τε'κος , οϊ/ετ ες "Λδαν 
τραχύς γαρ /αλαϊς άμφεπίαςε λΰχος. 
5 αι δε χύνες χλαγγεϋντι* τί τοι πλέον, άνίχα τηνας 
όστίον ούδε τέφρα λείπεται οί/ομένας; ΕΙΣ ΑΓΑΛΜΑ ΑΣΚΛΗΠΙΟϊ. Ζ'. 

Ήλθε χαι ίς Μίλητον δ του Παιηονος υιός , 

ϊητηρι νόσων άνδρι συνοισόμενος, 
Νικία, δς μιν έπ' ήμαρ άει Ουέεσσιν ίχνεϊται , 
και τόδ* άπ' εύο'^δους γλυψατ' άγαλμα κέδρου , 
& Ηετίο)νι χάριν γλαφυρας /ερος άκρον υποστάς 
μισθόν δ δ' εις έργον πασαν άφηκε τέχνην. recreans; et furculae rccens deiixac stant in niontibiii,. 
at venantur te Pan et Priapus crocea 

hedera venustura caput cinctus , 
antrum ingredientes siinul. tu vero fuge , 

fuge excusso somni sopore qui consuniitur. IV. 

In illum vicum , ubi quercus sunt, caprarie , ubi dellexeris, 

ficiilneam invenies recens sculplam statuam , 
Iripedem, cum ipso cortice , sine auribus, sed plialle 

gcnitricis potentem Veneris opera perficere. 
septum ibi sacrum circuracurrit , perennisque 

rivus e rupibusiindique viret 
lauris et rayrtis et odora cupresso ; 

ubi circumcirca diffusa est per capreolos uvifera 
vitis , canoraque voce vernae 

merulae modulantur varia carmina. 
flavie autem lusciniaR qiierelis resi)ondent 

edentes voce suavetn illum sonum. 
conside igitur illic et amabilem Priapum 

precare, utmihi liceat deponere Daphnidisamores, 
et illico dic me madaturum pulcrum caprum. sin abnuerit , 

hujusce compos factus volo tres victimas offcrrc. [habco 
mactabo enim juvencam , birsulum hircum , agnum , qucni 

in stabulo. adnuat auteni benevole deus. V. 

Visne , per Masas , duplicibus tibiis canere 
suavealiquid mihi? et ego pectidem sumptam 

plectropulsabo ; biibulcusautemsimiil aures mulcebit 
Daplinis , cera compacta fistula modulans. 

prope auteni birsutam quercum stantcs pone antrum 
Pana capripedcm excutiamus sonmo. VI. 

Ab , miser tu Thyrsi , quid tibi proderit , si contabefacies 

lacriniis geminos oculos lamentando ? 
abiit capella , pr.Tclara stiboles , abiit ad inferos ; 

asper eniin ungulis cam corripuit Uipus. 
canes autem latrant ; quid libi prodest, quum 

nequeossa nec cinis rclictus sit illius capelloe qu<Tabii( ? IN STATl AM .CSCLLAPII. VII. 

Venit etMiletum Pacanis filius, 

cum viro docto dfpelliTe morboe conversaturus , 
Nicia , qui ciim in dit^s somper sacrificiis adit , 

»'t lioc e\ odora sciilpi curavit simiilacruin cedro , 
Eetioni scita* manus ^ratia &umiiiuni pollii itus 

pnpmiuni ; is vcro ad opus omnem contulit arliiii. 64 ΘΕΟΚΡΙΤΟΥ ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΑ. ΕΠΙΤΑΦΙΟΝ ΟΡΘΩΝΟΣ. Η'. Ξεΐνε, Συραχοσιός τοι άνήρ τόδ' Ιφίεται "Ορθών , 
χειμερίας μεθυων μτ,δαμα νυχτος ινϊς• 

χαι γαρ Ιγώ τοιούτον εχω πότμον άντι φίλης δε 
πατρίδος 6θνε(αν χεΐμαι εφεσσάμενος. Θ. 

Άνθρωπε, ζοιης περιφείδεο, μηδέ παρ' ώρην 
ναυτίλος ισθι • χαΐ ώς ου πολύς άνδρι βίος. 

δείλαιε Κλεο'νικε , συ δ' ες λιπαρήν Θάσον ελθεΐν 
ήπείγευ κοίλης έμπορος εχ Συρίης, 
6 έμπορος, ο) Κλεόνιχε• δυσιν δ' ύπο Πλειάδος αύτην 
ποντοποροίν αύτη Πλειάδι συγχατέδυς. ΕΙΣ ΑΓΑΛΜΑ ΜΟΥΣΩΝ. ΐ'. 

Τμϊν τούτο, θεαί, χεχαρισμε'νον εννέα πάσαις 
τώγαλμα Ξενοχλης θήχε το μαρμάρινον, 

μουσιχός• ούχ έτε'ρο)ς τις ερεΐ. σοφίη δ' επι τηδε 
αΐνον ε^ων Μουσεων ούχ επιλανθάνεται. ΕΠΙΤΑΦΙΟΝ ΕΪΣΘΕΝΟΥΣΤΟΪ 
ΦΪΣΙΟΓΝΩΜΟΝΟΣ. ΙΑ'. 

Εύσθένεος το μνήμα* φυσιγνο)μων δ σοφιστής, 
δεινός απ' οφθαλμού χαι το νο'ημα μαθεΤν. 

ευ μιν έθαψαν εταίροι επι ςείνης ξένον οντά • 

•/υμνοθέτης αύτοΐς δαιμονίοις φίλος ήν. 

6 πάντο^ν ών επέοιχεν ε/ει τεθνεώς δ σοφιστής• 

καίπερ αχιχυς εών εΤχ' άρα κηδεμόνας. ΕΙΣ ΤΡΙΠΟΔΑ ΤΩ1 ΔΙΟΝΥΣΩΙ ΑΠΟ ΔΗΜ0ΜΕΝ0Υ2. 
ΙΒ'. 

Δαμομένης δ /ορηγος δ τον τρίποδ' , ώ Διο'νυσε , 
χαι σε τον ήδιστον θεών μαχάρο)ν άναθείς , 

ΐιετριος ην ενπασι, /ορω ο εχτησατο νιχαν 
ανδρών , χαι το χαλδν και το προςηκον δρών. ΕΙΣ ΑΓΑΛΜΑ ΤΗΣ ΟΥΡΑΝΙ ΑΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ. ΙΓ 

Ή Κύπρις ου πάνδημος, ίλάσκεο τήν Οεδν ε'ιποιν 
ούρανίην, άγνας άνθεμα Χρυσογόνας 

οίκω Ιν Άμφικλέους, ω καΐ τέκνα και βίον εΤ/εν 
ςυνόν άεΐ δε σφιν λοηον ε?ς έτος ήν 
6 L• σέθεν άρ/ομένοις,ο^ πο'τνια • κηδο'μενοι γαρ 
άθανάτυιν αυτοί πλεΐον ε/ουσι βροτοί. ΕΠΙΤΑΦΙΟΝ ΕΤΡΪΜΕΔΟΝΤΟΣ. ΙΔ'. 

Νηπιον υίον έλειπες, £ν άλικία δε κα\ αυτός, 
Εύρύμεδον, τύμβου τοϋδε θανών Ιτυχες, EP1TAPH1UM OBTHONIS. VII Ι. 

Amice , Syracusius Orthon hoc tibi praecipit , 
hiberna nocte ebrius ne qua iter facias. 
etenim ego tali utor fato : et pro cara 
patria peregrina terra jaceo coopertus. IX. 

Homo , vitae parce , neque tempore alieno 
nauta esto ; etiam sic est non longa homini vita. 

miser Cleonice , tu in opimam Thasum venire 
properabas mercator e Coelesyria , 

mercator, ο Cleonice ; et sub ipsum Pleiadis occasum 
mare transiens cura ipsa Pleiade simul occidisti IN SIMULACRUM MUSABUM. X. 

Vobis hoc , deiB , gratum novem omnibus 

simulacrum Xenocles posuit marmoreum , tiam 

musicus; non aliter quispiam dicet. et propterhanc peri- 

bene audiens Musarum non obliviscitur. EPITAPHIUM EUSTHENIS PHYSIOGNOMONIS. XI. 

Eusthenis hoc est monumentum ; physiognomon sophista , 
erat doctus ex oculo etiam mentem cognoscere. [nuni ; 

honeste eum sepeliverunt amici in peregrina terra peregii- 
etiam vates ipsis mire carus erat. 

omnia quae decuit consecutus est defunctus sophista ; 

quamvis nihil valeret , invenit tamen , qui sui curam ge- 

[rerent. IN TBIPODEM BACCHO DEDICATUM Α DEMOMENE. 
XII. 

Demomenes choragus , qui tripodem , ο Bacche , 
et te suavissimum deoriun consecravit , [ riam 

mediocris erat in omnibus ; in chorea autem obtinuit victo- 
virorum , simul et pulcrum et decorum respiciens. IN SIMULACRUSI CCELESTIS VENEBIS. XIII. 

Venus ha;c non est vulgivaga. propitiam redde deaiti vo- 
coeligenam , castae donarium Chrysogonae [catam 

in domo Amphiclis , cum quo et libertos et vitam habebat 
communem ; semper auteni iis mclius in annum erat 

a te auspicanlibus , ο veneranda. curantes enim 
immortales ipsi plus habent mortales. EPITAPHIUM EUBYMEDONTIS. XIV. 
Parvulum filium relinquebas , et in aetatis flore etiam tu 
EurymedoD , hoc sepulcrum mortuiis nactus es. [ipse , THEOCRITl EPIGRAMMATA. C5 σοι μεν ίορτ. θείοΐίτι αετ'άνδράσι, τον οϊ πολΐται 
τιΐΛασεΰντι, πατρός ανιόμενοι ώς άγαθοΰ. ΕΙΣ ΤΟ ΑΪΤΟ. ΙΕ'. 

Γνώίοααι, ει τι νε'αεις άγαθοΤς πλέον ή και δ δειλός 
εκ σε'θεν ώςαυτο3ς ίσον , δδοιπο'ρ', ε^ει. 

χαφε'τω ούτος δ τύμβος, ερεΤς, επει Εύρυμέδοντος 
κείται της Ίερης κουφός υπέρ κεφαλής. ΕΙΣ Ανακρέοντος ανδριάντα, ΐς' 

θασαι τον ανδριάντα τούτον, ώ ξε'νε, 

σπουδα και λεγ' , έττην ες οίκον ενΟτ,ς • 
Ανακρέοντος εικον' είδον εν ϊέο) , 
των πρόσθ' εί τι περισσον ώδοποκον. 
6 προς6ε\ς δε χώτι τοις νέοισιν όίδετο , 
ερεΐς άτρεκέως δ')^ον τον άνδρα. ΕΙΣ ΕΠΙΧΑΡΜΟΝ. ΙΖ'. 

Α τε φωνα Δωριος ^ών/,ρ δ τάν χωμωδίαν 

ευρών Έπί/αρμος. 
Ο) Βάκχε, χάλκεόν νιν άντ'άλαΟινώ 

τιν ώδ' άνε'Οηκαν 
Β οί Συρακο'σσαις ενίδρυνταιπεδωρισται πόλει, 

αί' άνδρι πολίτα 
σοιρον γαρ ε•./_ε ρημάτο>ν μεμναμένους 

τελεϊν επί/ειρα. 
πολλά γαρ ποτταν ζο'αν τοις πασιν είπε χρήσιμα. 
10 μεγάλα χάρις αύτω. ΕΠΙΤΑΦΙΟΝ ΚΛΕΙΤΑΣ ΤΡΟΦΟΥ ΜΗΔΕΙΟϊ. ΙΗ . 

Ό μικκος τόδ' ετευςε τα Θρεΐσσα 
Μηδειος το μναμ' έπι τα δδω κήπέγρα•^ε Κλείτας. 

εςει ταν χάριν α γυνά άντ' εκείνων 
ών τον κώρον έθρεψε, τί μάν ; οτι χρησίμα τελευτα. ΕΙΣ ΑΡΧΙΛΟΧΟΝ. ΙΘ'. 

Άρχίλοχονκαι σταΟι και ειςιδε τον πάλαι ποιητάν 

τον των ίάμβοιν , ου το μυρι'ον κλέος 

διήλθε κήπι νύκτα καΐ προς άω. 
ή ^ά νιν αί Μουσαι και δ Δάλιος ηγάπευν Άπο'λλων , 

ώς εμμελής τ' εγεντο κήπιδέςιος 

επεά τε ποιεΤνπρος λύραν τ' άει'δειν. ΕΙΣ ΑΝΔΡΙΑΝΤΑ ΠΕΙΣΑΝΛΡΟΤ TOV ΙΙΙ.Ν HPA- 
ΚΑΕΙΑΝ ΠΟΙΙΙΣΑΝΤΟΣ. Κ'. 

Τον τώ Ζανος δο' υμμιν υιΰν ώνηρ , 
τον λειοντομάχαν , τον όςύχειρα, 
πρατος των έπάνοιΟε μουσοποιών 
ΙΙείσανδρος συνέγραψεν ώκ Καμείρου 
/"ϊσσους εςεπο'νασεν εΤπ' άέΟλους. 

BltOLICI. til)i qiiidcm scdes ei/inferdivinos λιγο^, huiK aulein filiiin» 
colcnt , patris memores ut boni viri. [cives IN IDEM. XV. 

Intelligam , utrum tribuas bonis plus, an ct ipse improbiis 

a te, viator, similiter idein obtineaf. 
salveto hic tumulus, inquics, nam Eurymedonlis 

jacct sacruin levissuper caput. IN ANACREONTIS STATUAM. XVT. 

Contemplare statuam hanc , ο bospes , 
studiose et dic, quum domutn redieris : 

Anacreontisimaginem vidiin Teo, 
antiquorum poetariim , si quisalius, cxcellontis. 

si addideris , juvenibus cuni delectatum fiiissc , 
depmges accurate totuni virum. IN EPICHABMUM. XVII. 
Haec vox est Dorica , et vir qui coiiKrdiam 

invcnit Epicliarmus. 
Bacche,aeneiim euin pro vero 

til)i hic dicarunt 
qui in urbe Syracusarum habilant rivitatis participps 

utpote qui viro popiilari , 
( tliesauros enim liabebat praeceptorum ,) memores csscnl 

rependendi mercedcni. 
multa eiiini ad \ilain omnes docuit ulilia. 

magna illi gratia dcbelur. EPITAPHIUM CLIT^:, NUTBICIS MEDEI. XVIlI. 

Parviilus istud stru\itTlirei!vS.ie 
Medeiis moiumuTituni jiixla viain et inscripsit CLiT.t. 

liabcbit gratiain iiiuIut proptfrea 
quod pufruiiinutrivit. (•ιΐΓ\<τυ iiuc prfnniumreporiavilf 
quia ad inortuni Ui>que utilisesse perbtilit. IN ARCniLOCHlM. XIX. 

Arcliilochum consiste ct adspicc vclcrcm poolain 
iatnbograpbum , cujus ingens gloria 
penetravit et ad occasutn rt ad oricntnn. 

sane cuiu Muso! et Deliiis amabant .ΛρυΙΙο; 
quod siiavis fuititdoctus 
cariuiiia paugere et ad lyrain lantare. IN STATUAM PISANDIU, QLI 11 tHACI.IA \I COJU 

1)11)11. \X. 
Jovis liic vobis filium vir, 
Iponis domitorcin, rolcrcni manii , 
priiiiiis siiperioriiin pdftanitit 
PijHiiidcr s<ri(>sit e\ Camiro, 
cl quol cuntccil rect-DMiit laborct•. €6 ΘΕΟΚΡΙΤΟΥ ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΑ. TotiTOv δ' αύτον δ δααος , ώς σάφ' είοτ,ς , 
ιστασ' ένΟάοε /άλχεον ποιησ»; 
πολλοίς (χασιν οπισΟε κήνιαυτοΐς ΕΙΣ ΙΙ1ΠΩΝΑΚΤΑ. ΚΑ'. 
Ό αουσοποιος Ινθάδ' Ίππώναξ κείται, 
ει αέν πονηρός , μη προσε'ρ/_ου τω τύαβω ' 
ι! δ' ΙσσΊ χρηγυός τε και πάρα /ρηστοί, 
Οαρσε'ων καΟίζου, κην Ο-'^ΤΙ? «^"^'^Ρ'^^^• ΤΟΪ ΑΥΤΟΪ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΑϊΤΟΪ ΒΙΒΛΟΝ. ΚΒ' 

Άλλος δ Χίος- εγώ δε Θεο'κριτος δς τάδ' έγραψα, 
εις άπο των πολλών ειαι Συρακοσιο^ν , 

υιός Πραςαγο'ραο περιχλειτής τε Φιλίννης • 
Μουσαν δ' όΟνειαν ουτιν' εφελκυσα'[Λην. ΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗΝ ΚΑΙΚΟΝ. ΚΓ'. 

ΆστοΤς και Ηείνοισιν ι^ον νέμει ή'δε τράπεζα 
Οεις άνελοΰ, ψήφου προς λο'γον ερχομε'νης. 

κλλος τις ποό'^ασιν λεγέτο)• τα δ' δΟνεΤα Κάικος 
^ρηαατα και νυκτός βουλοαε'νοις άριθμεΤ. 

ΚΛ'. 

Αύδησει το γράμμα , τί σημά τε κα\ τίς υπ' αυτω• 
Γλαυκής ειμ\ τάφος της όνομαζομε'νης. ΚΕ'. Ή παϊς ώ/ετ' αι»ρος εν εβδόμω ηδ' ενιαυτοί 
εις Άίδην πολλής ήλικίης πρότερη , 

δειλαίη, ποΟε'ουσατδν εικοσάμηνον άδελφόν 
νηπιον , άττο'ονου γευσαμενον θανάτου * 

οιαΐ, λυγρα παΟοΰτα Περιστέρι , ώς εν έτοίμω 
άνθρωποις δαίμοιν Οήκε τα δεινο'τατα. luinc auieni ipsuni populus , ut probc scias , 
statuit hic factum ex aere 
inuUis inensibus postetannis. IN HIPPONACTEM, XXI. 

iambographus liic Hippouax jacet. 

si improbiis cs , noli accedere ad tuinulum ; 

sin bonus es et ex probo nalus , 

boiio aniiTio conside , et si volueris somno indulge. THEOCRITI IN SUUM IPSIUS LIBRUM. XXII. 

Aliuo est Theocritus Cbius; ego auteni Tbeocritus qiij 
unus exmultis sum Syracusiis, [hiec scripsi, 

filius Praxagorafi inclytaeque Pbilinnae; 
Musam autem alienam nullainadnie attraxi. IN TBAPEZITAM CAICUM. XXIII. 

Civil)us et |)eregrinis idem tribuit bacc mensa ; 

si qiiid ibi deposueris, tollc rationibus recte subductis. 
alius quis causam prailexat ; sed Caicus alienam 

pecuniam vel noctu volenlibus numerat. XXIV. 

Dicet inscriplio, quod nioniimentuni sil et quis snb eo 
Glauces sum tumulus quae nominatur. [quicscui . Puella hiECce discessit immatura septinio aiino 

ad Plutonem mullis spqualibiis prior, 
misera, desiderans vigiiiti incnsitini fiatrein 

juveiiilcm , qui inamabilcm gusfaverat moitein; 
cheii, miseiabilia passa Pcristeris, quantopcrc iii proniplu 

boiiunibus deiis posuit diirissiiiia! — — «πίΟίΓΓ ΒΙΩΝΟΣ ΤΟΥ ΣΜΥΡΝΑΙΟΥ 

ΒΟΥΚΟΛΙΚΑ. BIONIS SMYRNtEI 
BUCOLICA. ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΑΔΩΝΙΔΟΣ. ΕΙΔΤΑΑΙΟΝ Α', BIONIS IDYLLION Ι. ,^ 

EPITAPHIUM ADONIDIS. r Αιάζω τον Αδωνιν άπώλετο κάλος "Αδωνις. 
ώλετο χαλος Αδωνις, επαιάζουσιν Έρωτες, 
μηκε'τι πορφυρε'οις ενι φάρεσι, Κύπρι , χάθευδε" 
εγρεο δειλαία χυανοστολε χαι ττλατάγησον 

; στηΟεα χαι λε'γε πασιν • άπιόλετο χαλος "Αδωνις. 

αϊάζο) τον Άδωνιν επαιάζουσιν Έρωτες. 

κείται χαλος Αοωνις εν ώρεσι, μηρον δοόντι 

λευχω λευκον όδοντι τυπείς, και Κύπριν άνι?) 

λεπτον απ οψυ^ων • το δε οι μελαν ειβεται αίμα 

» /ιονε'ας κατά σαρκός, υπ' δφρυσι δ' όμματα ναρχτ), 
και το ^όδον φεύγει τώ ^^είλευς• άμφι δέ τηνω 
Ονάσκει χαι το φίλαμα, το μηποτε Κύπρις i^r^cii. 
Κυπριδι μεν το οίλαμα και ου ζοιοντος αρέσκει, 
αλλ' ούχ οίδεν "Αδοίνις, S νιν Ονάσχοντ' εφίλασεν, 

, α'ιάζω τον Αδοινιν επαιάζουσιν Έροιτες. 
αγριον αγριον έ'λκος ε/ει κατά μηρον Άδοινις• 
μείζον δ' ά Κυθε'ρεια φε'ρει ποτιχάρδιον έλκος, 
κεϊνον μεν περί παΐδα φίλοι κύνες ώδύραντο , 
και Νύμφαι κλαίουσιν δρειάδες • α. δ' Άφροδίτα 

ι λυσαμένα πλοκαμΤδας άνα δρυμώς άλάληται 
πενθαλέα νηπεπλος άσάνοαλος, α! δέ βάτοι νιν 
ερ^ομέναν κείροντι και ίερον αίμα δρέπονται • 
δξυ δε κωκυουσα δι' άγκεα μακρά φορεΐται, 
Άσσυριον βοοϋ>σα ποσιν καίπαϊδα καλεΰσα. 
άμ'ύΐ δε νιν μέλαν αίμα παρ' δμφαλον Γ,ωρεϊτο, 
στηΟεα δ' εκ μηρών φοινίσσετο, οί δ' υπο μαζοί 
/ ιο'νεοι το πάροιθεν Αδοόνιδι πορφύροντο. 

αίαι ταν ΚυΟέρειαν, επαιάζουσιν "Ερωτες. 
ώλεσε τον καλόν άνδρα , συνώλεσεν 1100•^ ειόος. 
Κυπριδι μεν καλόν είδος, δ'τε ζίόεσκεν 'Αδοινις- 
χάτΟανε δ' α μορφά συν ΆδιΑνιδι Κυπριοος. αίαι 
ώρεα πάντα λε'γοντι και αί δρύες, αϊ τον "Λδοινιν, 
και ποταμοί κλαίοντι τα πε'νθεα τας Αφροοιτας, 
χαι παγαι τον Αδωνιν εν ο)ρεσι δακρυοντι , 
ανθεα δ' ες δδύνας ερυθαίνεται• ί δέ Κύθηρα 
πάντας άνα κναμο)ς, άνα παν νάπος οίκτρον αειοει • 
αίαϊ ταν ΚυΟε'ρειαν, άπώλετο κάλος Αδοίνις. 
Ά/ω δ' άντεβόασεν, άποΊλετο κάλος Αδωνις. 

Κύπριδος αινον έρωτα τίς ουκ εκλαυσεν αν αίαΤ; 
ώς ιδεν, ως ενοησεν 'Λδο)νιδος άσχετον έλκος, 
ώς ίδε φοίνιον αίμα μαραινομενω περί μηρω, 
πά/εας άμπετάσασα κινύρετο• μεΤνον Άδοινι, 
δύςποτμε μεΤνον "Αδο^ι, πανΰστατον ώς σε κι/είο), 
ώς σε περιπτυζο) και /είλεα /είλεσι μίξο). 
εγρεο τυτΟο'ν, "Αδωνι, τόδ' αυ πύματον με φίλασον. 
τοσσουτόν με φίλασον δσον ζο)ί•. το φιλαμα, 
ά/ρις άπο ψυ/ας ες έμον στόμα κείς εμον ήπαρ 
ττνεϋμα τεον ^εύστι, το δε' σευ γλυκύ φίλτρον βμίλςο) , 
εκ δέ πίο) τον ?ρωτα• φίλαμα δέ τοΰτο φυλάξο) 
ώς αυτόν τον 'Λόωνιν, έπε'ι σΰ μί,δΰςμορε, φεύγεις. IDYLLION Ι. 

Lamentor Adonidem : interiit formosus Adonis. 
periit forraosus Adonis , adlamentantiir Amorcs. 
ne amplius purpureis in vestibus , Vcnus , dormias 
surge misera pullata et plange 
pectora et dic omnibus : pcriit formosus Adonis. 

lamentor Adonidem ; adlaraentantur Amores. 
jacet formosns Adonis in montibus , femur dente 
candido candidum dente percussus , et Venerem dolorc af- 
ficit] leniter exspirans ; ater vero ei criior manat 
niveam per carnem , sub superciliis autem oculi foipo.Mt, 
et rosa ( i. e. roseiis color ) fugit labrorum ; atqiie cirr a illa 
moritur et osculum, quod numquam Vcnus rclinquet. 
Veneri quidem osculum etiam nc-n atnplius viventis placet, 
sed non scit Adonis, eam ipsum mortuum osciilatam psse. 

lamentor Adonidem ; adlamentantur Ainorcs. 
atrox , atrox vulnus liabet in femore Adonis ; 
majus autem Venus babet cordi inflictum vulnus. 
circa illas delicias cari canesdeploraverunt, 
et Nymphae plorant Oreades ; ipsaque Venus 
cincinnis capillorum solutis per nemora errat 
lugens sine pallio nudis pedibus , et rubi cam 
inccdentem lacerant ac sacrum sanguinem carpunt ; 
et acuta voce ejulans per valles latc patcntes fertur, 
Assyrium clamans maritum et dclicias suas vocans. 
circa eum autem ater sanguisad umbilicum prosiliebat , 
pectusqueex fcmore cruentabatur, subter aiitem mamm» 
nivea? prius Adonidi purpureo colore inficiebantur. 

heu , heu Λ'βηβΓβιη , adlamentantur Amores. 
amisit (ormosum illum vinim , unaque ainisit sacram for' 
mam.] Venericnim pulcra forma/i/i<quando vivebat Adonis, 
mortiia antem cum Adonide cstet forma Vcncris. heii, lieii ! 
montcs onines dicunt et quercus , lieii Adonidem ! 
et fluvii dellcnt hiclus Vcneris, 
et fontes Adonidcm in montibus dcplorant , 
florcs autem prac dolore rubcfiunt ; Venus voro 
omnes pcr rolles, per omnem vallcm ilebilitor ranit : 
beu , bcu Vcnercm ! periit formosus Adonis. 
Ecbo autem respondct : i>oriit formosus Adonis. 

Veneris gravpm amorcin quis non dcplorassrf hrn, heii? 
ut vidit, iit cognovit Adonidis intolerabilc vuliiiis, 
ut vidit purpureum sangiiiiioni iii marccsccntc feinore, 
brachiis expansis querula vor c dicebat : nianc Adoni , 
inrdix mane Adoni , ut te ultimum comprobendam , 
ut te amplcctar et labra labris niisccam. 
expergiscere paulisper, Adoni, et nunc postrpmum m<* osc u- 
lare.] tantilliim me osrularc quamdiii vivit osr ulum , 
donec ab anima (ua in mpum os rt in mriim jpnir 
spiritus tuus fluxcril , et tuiim dijlrn osriiliim rxhaiivro , 
cl pbiboro amorcm ; osruliim autpm hoc astprvabo 
lamqnam ipsiim Adonidem, φΐί» 1", infrlix, me ftjgi». ΒΙΩΝΟΣ ΕΙΔΥΑΛΙΟΝ Α. οεΰγεις uaxpov, Άοωνι, και ερχεαι ει; Ά/ε'ροντα 
και στυγνον δασιληα καΐ άγριον ά δε τάλαινα 
ζ(όω και θίο; εαμι, και ού δύναααί σε διώκειν. 
λοίμβανε , Περσεοονα , τον εαον ιτο'σιν • έσσι γαρ αυτά 

55 -ολλον εμεΰ κρε'σσων, το δε παν καλόν ες σέ καταργεί. 
είαι δ' εγω -ανάττοταος , εχω δ' άχο'ρεστον άνίαν, 
και κλαίω τον "Αδωνιν, ο μοι Θάνε , και σεσο'βημαι. 
Ονάσκεις, ω τριττο'θατε• πο'θος δε' uoi ώς όναρ επτη. 
γτ'οα δ' ά ΚυΟε'ρεια, κενοί δ' άνα οο^αατ Ερωτες. 

60 σοι δ' ίϊαα κεστος ολωλε• τί γάρ, τολαηρέ, κυνάγεις; 
χαλος εών τοσσοΰτον εμεινας 6^ρα παλαίειν ; 
ώδ' όλοφύρατο Κΰπρις• έτταιάζουσιν "Ερωτες 

αιαϊ ταν ΚυΟε'οειαν, άπιόλετο χαλος Αδωνις. 
δάκρυον ά Παφία το'σσον χε'ει, δσσον Αοωνις 

85 αΤαα χε'ει• τα δε πάντα ποτι χθονι γίνεται άνθη. 
αί;χα ρο'δον τίκτει, τα δε δάκρυα ταν άνεμωναν. 
αϊάζο} τον Άδωνιν • άποΜετο κάλος Αδο^νις. 
μηκέτ' ενι δρυμοΤσι τον άνε'ραμυρεο, Κυπρί. 
εστ' άγαΟα στιβάς, εστίν Άδώνιδι φυλλας έτοιμα• 

70 λε'κτρον ε/ει, Κυθε'ρεια , το σο'ν • συ δέ νεκρός , "Αδοινι. 
και νε'κυς ων καλός Ισσι, χαλος νέκυς, οία καΟεύδων. 
κάτθεό νιν μαλακοϊς ένι φάρεσιν, οις ενίαυεν, 
οΤς με-α σεΰ άνα νύκτα τον ιερόν υπνον εμό/θει , 
-αγ-/ρυσω κλιντηρι • ποΟει και στυγνον "Λδοινιν. 

75 βάλλε δ' ενι στεοάνοισι και ανθεσι" πάντα συν αυτω, 
ώς τηνοςτεΟνακε, κατ' άνθεα πάντ' Ιμαρανθη. 
^αΐνε δε' νιν καλοισιν άλείφασι,^αΐνε μύροισιν. 
δλλυσθο) μ.ύρα πάντα• το σον μύρον ώλετ' Αδωνις. 
κε'κλιται άβρος "Αδοινις εν ει'μασι πορφυρ^οισιν • 

80 αυ.:ιι δε νιν κλαίοντες άναστενάχουσιν £ρα)τες , 
κειράμενοι "/αίτας επ' 'Λδϋ)νιδι• /ώ μεν διστώς, 
ος δ' έπι τόςον εβαιν', δς δ' ευπτερον άςε φαρε'τραν , 
/ώ μέν έλυσε πέδιλον Άδοίνιοος, οι οΙ λεβησι 
■/ρυσείοις οορε'ουσιν ΰδο)ρ, δ δε μ'/ιρι'α λούει , 

85 δς δ' οπιΟεν πτερυγεσσιν άναψυ/ει τον "Αδο^νιν. 
α'ιαΐ ταν ΚυΟε'ρειαν, επαιάζουσιν 'Έρο)τες. 
εσβεσε λαμπάδα πασαν επι φλιαΐς Ύμέναιος, 
και στε'ύος έΞεπε'τασσε γαμηλιον. ούκετι δ' υμάν, 
Ομάν ούκέτ' άειδόμενον με'λος , αδεται αιαΤ. 

00 αίαΤ και τον Άδοίνιν, ετι πλε'ον αϊ Ύμέναιον. 
αί Χάριτες κλαίοντι τον υίε'α τον Κινύραο , 
ιολετο κάλος Άδωνις , εν άλλ•Λ,λαισι λέγοισαι. 
αύται δ' δςυ λ/γοντι πολύ πλέον ^ τύ , Αιώνα • 
και Μοϊσαι τον "Αδωνιν άνακλαίουσιν Αδωνιν 

»5 αΐ μ.εν επαείδουσι, όδε'σφισιν ουκ επακούει. 
ού μίιν ουκ εΟέλει, Κώρα δε' νιν ουκ απολύει. 

λήγε γο'ο)ν, ΚυΟερεια, το σήμερον ισχεο κομμών, 
δει σε πάλιν κλαΰσαι , πάλιν εις έτος άλλο δακρΰσαι. f ugis longo , Adoni , et abis ad Achcrontem 

et horribilein regem ac ferum ; infelix autem ego 

vivo et dea sum, neque te possum persequi. 

accipe , Proserpina , meum maritum ; es enim ipsa 

me multo potentior, et quicquid pulcrum est, ad te deflait. 

sum autem ego infelicissima , habeoque insatiabilem dolo- 

rem, ] et ploro Adonidem , quod niilii morluus est , et per- 

turbatasum.Jmoreris, ο ter desiderate ; desiderium autem 

mihi sicut somniura avolavit.] vidua nuncVenus est ; etorbi 

sMn<indomoCupidines.]tecum vero una cingulum periit; 

quid enim , audax , ■venaris ?] pulcer sicuti eras tantam feram 

sustinuisti ad piignam?] sic lugebat Venus : adlamentan- 

heu , beu Venerem ! obiit formosiis Adonis. [tur Amores 
lacrimarum Venus tantum fundit , quantum Adonis 
sanguinis fundit , haec vero omnia in terra mutantur in ilo 
res. ] sanguis rosam gignit , sed lacriraae anemonen. 

lamentor Adonidem ; interiit formosus Adonis. 
ne amplius in silvis virum deplora, ο Venus. 
est bonus torus , est Adonidi lectus paiatus ; 
lectum habet, Venus , tiiura ; tu autem mortuus 65 , ο Adoni. 
atque etiam mortuus pulcer es, pulccr mortuus , velut dor- 
miens.] depone eum in mollibus vestibus , in quibus cubabat, 
in quibus lecum per noctem divinnm somiuim elaborabat , 
in aureo lecto ; desiderat ZcciMS etiamsqualidum Adonidem. 
jaciendo cinge eum coronis et floribus ; omnes cuin eo , 
ut ille mortuus est , flores omnes plane marcuerunt. 
perfunde autem eiim pulcris olei generibus, perfunde un- 
guentis.] pereant unguenta omnia; tiium unguentum periit 
Adonis. ] recubat tener Adonis in vestibus purpureis; 
circa eum autem plorantes ingemunt Cupidines , 
tonsi capillos propter Adonidem ; eorum alius quidem sa- 
gittas,] alius vero arcum calcat, alius pennatam frangit phare- 
tram,] alius solvit calccamentum Adonidis, alii in lebetibus 
aureis ferunt aquam, alius femora lavat, 
alius retro alis refrigerat Adonidem. 

beu , heu Cythereara , adlamentantur Amores. 
exstinxit totam facem in limine Hymenajus , [Hymen , 
et coronam dissolutarn explicuit nuptialem. non amplius 
Hymen non amplius cantatur cantilena , cantatur heu beu ! 

lieu , heu Adonidem ! etiam magis heu Hymenaeuml 

Grati.Te deplorant filium Cinyrae, 

periit formosus Adonis , inter se dicentes. 

ipsae autem id Toce clariore dicunt , quam tu , Dione; 

et Musae Adonidem deplorant ; Adonidem 
illa; quidem cantii advocant , at ille iis non attendit. 
neque vero reciisat Adonis iis attendere, at Proserpina 

[eum non dimittit. 
desine luctus, Cytberea , hodie abstine a planctibus. [mari. 

oportot te nirsus lugerc , rursus in proximum annum lacri- BIONIS IDYLLION II. III. 71 ΕΓΠΘΛΛΑΜίΟ:^: 

ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΙΔΑΜΕΙΑΣ. 
ΜΥΡΣΩΝ. ΑΪΚΙΔΑΣ. 

ΚΙΛΤΛΛΙΟΝ Β'. [ΙΕ.] 
ΜΤΡΣΩΝ. 
Αν;ς νύ τί [αοι, Αυκίοα, Σιχελον μέλος άδυ λιγαίνειν, 
ίμερόεν γλυχύθυαον εροηικον, οίον δ Κύχλωψ 
αεισεν Πολυφααος επ' αο'νι τα Γαλάτεια ; 

ΛΪΚΙΑΑΣ. 
χήαοι συρίσδεν, Μυρσων, φίλον άλλατί μέλψω; 
ΜΤΡΣΩΝ. 
6 Σκύριον, ώ Αυχίδα, ζαλώ με'λος, άδυν έρωτα, 
λοίθρια Πηλει'δαο φιλάματα, λάθριον εύνάν, 
ττώς παις έ'σσατ' αοαρος, δ'πως δ' εψεύσατο μορφάν 
τηνος , δ'τ' εν κώραις Αυκομηοίσιν άτττ' άλεγοισα 
δ•/;θύνοντ' άσπαστον Ά/ιλλε'α Ατ,ιδάμε'.α. 
ΛΥΚΙΛΑΣ. 

10 όίρπασε ταν Έλε'νανττοΌ' δ βο)κοΛος, άγε δ' ές'Ιδαν, 
Otvojva χακον άλγος, ε/ά)σατο δ' α Αακεδαίμο)ν, 
πάντα δε λαδν άγειρεν Ά/αϊκο'ν. ουδέ τις ^Ελλην, 
ούτε Μυκηναύον ουτ' Ήλιδος ούτε Αακοινοιν, 
μεΤνεν έδν κατά δώμα οέρο^ν δύττανον Αρηα. 

15 λάνθανε δ' εν κοιραις Αυκομηδ'-^ι αοΖ^ος Α/^ιλλευς, 
ειρια δ' άνΟ' δ'πλο^ν εδιδάσκετο, και /ερι λευκά 
παρΟενιχαν κρο'κ' άνεϊ/εν, εφαίνετο δ' ήύτε κιόρα- 
και γαρ ίσον τηναις θηλύνετο, και τόσον άνθος 
νιονε'αις πορφυρέ παρηίσι, χα\ το βάδισμα 

20 παρΟενικας εβάδιζε, κόμας δ' επύκαζε καλύπτρα • 
θυμδν δ' άνέρος ει/ε • και άνερος είχεν ερο^τα. 
ες άους δ' επι νύκτα παρίζετο Αηιδαμει'α, 
χαΊ ποτέ μεν ττ'νας έφίλει /έρα, πολλάκι δ' αύτας 
το στόμα" καλδν άειδεν, δ δ' άδέα γαρυν επτ,νει. 

05 -^ίσθη δ' ουκ ά)Λα συνομάλικι , πάντα δ' εποίει 
σπεύδων χοινδν ες υπνον. ελεςέ νυ χαΊ λο'γον αύτα• 
άλλαι μεν κνώσσουσι συν άλληλαισιν άδελφαί, 
αύταρ εγω μούνα , μουνα δε συ, νυμ^α, καθευΟεις, 
ου δύο παρΟενικαι συνομάλικες ; ου δυο χαλαι ; 

30 άλλα μόναι κατά λέκτρα καΟεύδομες , ά δε πονηρά 
Νύσσα, γραϋς δολία, με κακίος άτώ σεΐο μερίσδει. 
ου γλρ εγω σέο 

ΚΙΔΥΛΑΙΟΝ Γ', [ς'.] 
ΚΛΕΟΛΑΜΟΣ. 

Ειαρος, ώ Μύρσων, ή χείματος'/Ι φθινοπώρου 
•?ι θέρεος , τί τοι άδύ ; τί δε πλέον ευ/εαι έλΟειν ; 
η θέρος, άνίκα πάντα τελείεται δσσα μογεΰμες; 
/1 γλυκερδν φθινόποιρον, 6V άνδράσι λιμδς ε'λαφρά ; 
b η χαι /εΤμα δύςεργον; ε'πει χαι χείματι πολλοί 
Οαλπόμενοι θέλγονται άεργεία τε και οκνω. 
•?, τοι καλόν εαρ πλέον εύαδζν; είπε τί τοι φρ/,ν 
αίρεΐται ; λαλέειν γαρ έπέτραπεν ά σ/ολά άμμιν. 

ΜΠ'ΣΩΧ. 
.-.ρίνειν ουκ επέοικε Οε/ια έργα βροτο'ίσιν ' EPITHALAMIUM 

ACHILL1S Ε Τ DEI D ΑΜ Ι τί^:. 

MYRSON. LYC1DAS. 

IDYLLION II. [XV.] 

MVBSON. 
Visne jam mihi , Lycida , quoddam Siciiltim carmcn siiaye 
canere,]desiderabile, animum raulcens, amatorium, quale 
Cyclops] cantavit Foljphemus in littore serffHs Galatea'? 

LYCIDAS. 

etmihi caneie, ο Myrson, placel; quid vero canam? 

MYBSON. 

Scyrium , ο Lycida , magni aestimo canticum , dulcem amo- 
rem] fiirtiva Pelidoe oscula, furtivum concubitum , 

quomodo puer vostitiis iiierit ita iit sine pallio ossd et 

qiioniodomentifussitsexuni5Mi<ni]ilIc, qiiuminter virRiiies 

Lycomedis amore incendebat sedulo ciirans] coninioraiitem 

grate Acliillem Deidaniia.) 

LYCIDAS. 

rapuit Helenam qiiondam pastor, duxitqiie ad Idam , 
CT:nona3 atrocom dolorem ; irata cst aiitcni Lacedaemon , 
totumque populum concitavit Acliaicum. neque qiiisqiiain 
Graecus ,] neque Mycenaeorum neque Elidosneque Laconum, 
mansit siiam apud domuni ?ion infcrens a?runinostim bellum. 
latebat autpm inter puellas Lycomedissolus Acliilles, 
et lanaspro armis tractare edoccbatur, et inami candida 
Tirgincum subtemen sursuin tenebat , et se ostontabat siriit 
virgo ;] eti-nim parileratqiie illae deliciabatur, et .-equalis flos 
niveis rubebat in genis, et grpssiim 
virginis gradiebatur, comasque tegebat calyptra; 
sed aRimum viri liabebat , et viri habebat amoreiii. 
atque ab aiirora iisque ad noclcm assidebat Dcidanii.T , 
et nonnuinqiiain illiiis osciilabatur manuin , ot s.Tpe ejiis 
os; piilcre illa canebat, et hicsuavem vocem latidabal ; 
dolectatus est aiitom nulla alia fXquali piiella, omniaqui' 
faciebat ] fcstinaiis ad communcm soinniiin. fnm dixit eliain 
h£EC ipsi : ] aliiB quidem cum aliis doriniunt sororrs , 
at cgo sola , sola ef tu , sponsa , dormis. 
nonne sumits diiac virginos acqualesP nonnc duan pulcrac? 
af solae in diversis loctis (lormimiis , isla aiilrm improba 
Nyssa, aniis dolosa , mo malfvolc a te dividii. 
non rniin rgo a to IDYLLION III. [VL] 

CLEODAMUS. 

Vrre, ο Myrson , vel hieinc vpI aucttimnn 

\e\ acstate , quid libi gratum ? et quodnani hnnnn nnni 

iemporum magis optas advenire?] num •Tstatcm, qiiuni 

omnia matnrcscunt quot cum laborc colebamus? 

an diilroin aiictuinntim , quando bominibiis faims lovis «/ ' 
an vtTO liiotucm i;;navain ■;' naiii ctiam hifino iiiiitti 
diiin so (χΐΙι-ΓιΚΊΐιιιΙ oltk-ttantur οίκι 'Ί pii;rilia. 
an lil)i piilcniiii vlt inagis placit i* iJir qiiid liiiis aiiitniift 
pra-optct. io(pii rnim prmiLit otiiiiii nohis. 

MYBSON. 
judicarciiuii dcccl inorlalc!» di\iiia optrj ; :2 ΒΙΩΝΟΣ ΕΙΛΥΛΛΙΟΝ Α. Κ. Q 

<Hj — άντα γαρ ίερα ταΰτα χα\ άοεα• σεΰ δε έ'κατι 

έζερεω, Κλεοδαμε, το μο•. τζελεν αδιον άλλων. 

ούχ εΟέλο) θέρος ήαεν, ε— ει τόκα υ.' όίλιος δπτ^. 

ουκ έΟελω οθινόπωρον, |— εΐ νοσον ώρια τίκτει. 

ουλον ^εΐαα φέρειν νιφετον χρυμούς τε φοβεΰααι, 
Ι& είαρ έμοι τριπο'θατον ολω λυχάοαντι τταρείη , 

άνίκα μήτε κρύος μηΟ' άλιος αμμε βαρύνει. 

ειαρι πάντα κύει , πάντ' εΐαρος άδέα βλαστεΐ. 

/α νυς άνθρωποισιν ίσα και δμοίιος άώς. ΕΙΛΥΑΛΙΟχΝ Δ'. [Β'.] 

Ίςευτας ετι κωρος εν άλσεϊ δενδράεντι 
οονεα θηρεύων τον άπο'τροπον είδεν "Κροιτα 
Ισδο'μενον πύξοιο t.o~\ χλάόον • ώς δ ενο'χσεν, 
[■/ηιίρων ώνεκα δή μέγα φαίνετο ορνεον αυτί), ] 
5 τους καλάμοις άμα πάντας Ιτί' άλλάλοισι σJvάπτωv 
τα και τα τον Έροιτα μετάλμενον άμφεδόκευεν. 
/Μ παις άσ^αλόοιν, οκα οι τέλος ούδεν άπάντη, 
τώς χαλάμως ^ίψας ποτ' άροτρέα πρε'σβυν ικανεν, 
ό'ς νιν τάνοε τέ^^ναν εδιδάςατο , και λε'γεν αύτω, 

J0 καίοί δεΐςεν "Ερο^τα χαθημενον. αύταρ δ πρε'σβυς 
μειδιο'ων κίνησε κάρη και άμείβετο παΤδα • 
οείδεο τας θηοας, μηδ' ες τόδε τώρνεον ερ/ευ. 
φεΰγε μακράν, κακο'ν εντι το θηρίον. ο)Χιος εσσϊ], 
εις οκα μη νιν Ο^τ^ζ' ην δ' άνέρος ες μέτρον ελθης, 

15 ούτος δ νΐ3ν φεύγο)ν και άπάλμενος αυτός ά'^' αυτώ 
ίλθών εςαπίνας κεφαλαν επι σεΤο καΟιξεΐ. ΕΙΔΥΛΛΙΟΝ Ε'. [Γ'.] 

Ά μεγάλα μοι Κύπρις εθ' υπνο^οντι παρε'στα , 
νηπία/ον τον Ερωτα καλας εκ /ειρος άγοισα 
ες χθονα νευστάζοντα, τόσον δε μοι εφρασε μΰθον 
μέλπειν μοι, φίλε βοΰτα , λαβών τον "Ερωτα δίδασκε 
6 ώς λε'γε • /β. μεν άπηλΟεν, εγώ δ' οσα βουκολίασδον 
νηπιος ώς εΟέλοντα μαθεϊν τον "Εροίτ' εδίδασκον, 
ώς ευρεν πλαγίαυλον δ Πάν, ώς αυλον Άθάνα , 
ώς χε')^υv Έρμάοιν, κιΟάραν ώ"ς άδυς 'Απόλλων. 
ταΰτά νιν εςεδίδασκον • δ δ' ουκ εμπάζετο μύθο)ν, 
10 άλλα μοι αύτος άειδεν ερο)τύλα, καί μ' εδίδασκεν 
θνατίον αθανάτων τε πόθους και ματε'ρος έργα. 
χήγών εκλαΟόμαν μέν ό'σο)ν τον "Εροιτ' εδίδασκον, 
ίσσα δ' *Ερως μ' εδίδαςεν ερωτύλα πάντ' εδιδά^Οην. ΕΙΛΤΛΛΙΟΝ ς'. [^.'J 

ΤαΙ Μοΐσαι τόν'Εροιτα τον άγριον -7) φοβε'ονται, 
ηκ 6υμω φιλε'οντι χα\ έχ ποδός αύτώ έπονται. 
χην μέν άρα ψυχάν τις ε/ο)ν άνε'ραστον άείδη , 
rTjvov υπεκ•5εύγοντι και ουκ εΟε'λοντι διδάσχειν 
6 ην δέ νόον τις Έρο)τι δονεύμενος άδυ μελίσδη, 
£ς τηνον μάλα πασαι επειγόμεναι προρέοντι. 
μάρτυς ίγών ίτι μυΟος ίίδ' επλετο πασιν άληΟης. oinnia eniin li.iec saucta sioit et jucunda ; tua aiifem volun• 

tate] eloquar, Cleodame, quod mihi sit jucunclius ceteris. 

nolo aistatem esse, quoniam tunc nie sol torret. 

nolo aiictummiin, quoniam morbum fructus tempestatis 

pariunt.] ad hiemem ferendam perniciosas iiives frigoraquc 

timeo.] ver inihi ter desideratum toto anno adsit, 

quum neque fiigus neque sol nos gravat. 

vere omnia foecunda sunt, omnia vere suavia germinant , 

et iiox liominibus par ct par dies es(. IDYLUON IV. [iT.] 

Aucei» adhuc puer in luco arborura pleno 

aves venans fugilivum vidit Amorem 

insidentem biixi ramo ; ut autem animadvatit , 

[gaiidens, quoniam avis ei magna videbatur,] 

calamos simul omnes iiiter se conjungens 

huc atque illuc transilientem Anioiem observabat. 

et piier aegre-ferens , quod sibi nullus eventus coiitingebat, 

arundinibus abjectis aratorem senem adiit , 

qui eum hanc artem docuerat , et narravit ei rem , 

et ei ostendit Araorem sedentem. sed senex 

subridens movit caput et respondit pueio : 

abstine ab hac venatione , nec ad hanc avem accede. 

fuge longe ; mala est haec bestia ; beatus eris , 

quamdiii non ceperis ipsam ; at si virilem aetatein attigeris , 

hic qui nunc fiigit et resilit, ipse ultro 

aggressus subito capiti tuo iusidebit. IDYLLION V. [lll.] 

Magna mihi Venus adhuc dormienti adslitit , 
infantem Amorem pulcra nianii ducens 
in terram oculos defixos habentem , et hoc mihi dixit : 
accipe mihi , care bubulce , Amorem , et doce eum canerc. 
sicdixit ; etilla abiit, ego antem quotquot pastoralia carmina 
canebam] stultus tanquam discere volentem Amorem doce- 
bam,] quomodo iiivenerit tibiara obliquam Pan , tibiam rec- 
tamMinerva,]testudinemMercurius,cilharamdulcisApollu. 
ba!c euin edocebam ; ille vero non curabat mea verba, 
sed mibi ipse canebat amaloria argumenta; meque docebat 
mortalium et immortalium amantium desideria et matris sud' 
opera.] atqiie ego oblitiis sum eorum quae Amorem docebani, 
quotquot autem Amor itic docebat amatoriacunctadidici. 

IDYLLTON VI. [iV.] 

Miisaj Amorcm crudclcm aiit mptiiunt , 

ant cx aniino amant ete vestigioeuni scqiiniitiir. 

atque si quis animum babcns ab amore alientiin caiiat , 

illiim refugiunt , et nolunt docerc ; 

sin aliquisanimum babens amore agitaliim suavilrr ( anaf, 

in illiim omnes valde festinantcs ρροΠιπιηΙ. 

trstis pgo sum verbum hoc esse oinnil)iis vninn. BIOMS IDYLLION VII— X. 7S y,v jxiv γαρ Sootov οίλλον yj άθάνχτον τίνα μέλπω, 
βααβαίνΐΐ ixot γλώσσα και ως πάρος ούκέτ' άειοει * 
ΙΟ ην δ' αύτ' ες τον "Εοωτα και ες Λυκίοαν τι μελισοω, 
καΐ το'κα αοι /αίροισα δια στοαατος ^ε'ει ωδά. ΕΙΔΪΛΑΙΟΝ Ζ'. [Ε'.] 

Ουκ οιδ' ούδ' επε'οικεν Si αή ιχάθομεν πονέεσθαι. 
ει αοι καλά ττε'λει τα μελύδρια, και τάδε μώνα 
κΐίδος εμοι Οησοντι , τό μοι ττάοος ώ— ασε Μοίρα, 
ει δ' ου/ άδε'α ταύτα , τί μοι πολύ πλγ^ονα μο/ΟεΤν ; 

5 ει μεν γαρ βιότο) διπλο'ον y ρο'νον άμμιν εδωκεν 
η Κρονίδας η ΜοΤρα πολύτροπος, ο^ςτ' άνυεσΟαι 
τον μεν ες εύφροσύναν και /άρματα, τον δ' ενι μό/θω , 
ήν τά/α μο/Ον'σαντι ποθ' ύστερον εσθλα δε'/εσθαι. 
ει δε θεοί κατενευσαν ένα /ρονον ες βιον ελΟειν 

ΙΟ ον6ρο)-οις, και το'νδε 3ρα/υν και μν•ονα πάντοιν, 
ες ποσόν, ά δειλοί, καμάτως κεις έργα πονεΰμες; 
']/υ/αν δ' α/ρι τίνος ποτι κε'ρδεα και ποτΐ τε/νας 
βάλλομες, ίμείροντες άει πολύ πλτ'ονος ολβο) ; 
λαθο'μεΟ' ή άρα πάντες οτι θνατοι γενο'μεσΟα , 

15 /ως βρα/υν εκ Μοίρας λά/ομεν /ρο'νον. Η'. Ολβιοι οί οιλέοντες, ετΓ/;ν ίσον άντεραωνται. 
όλβιος ήν θασευς τίο Πειριθόοί παρεο'ντος , 
ει και άμειλίκτοιο κατηλυΟεν εις Άίδαο. 
0)νβιος ήν /αλεποΤσιν εν άξείνοισιν Όρέστας, 
6 ουνεκά οΊ ςυνας Πυλάδας συνάροιτο κελευΟους. 
ήν μάκαρ Αιακίδας Ιτάροι ζιόοντος Α/ιλλεύς, 
ό)νβιος ήν 6νάσκο)ν, οτι οί μορον αινον ά'μυνεν. Θ', [ΐς•.] 

"Εσπερε, τας ερατας /ρυσεον φάος Άφρογενείας, 
"Εσπερε κυανέας ίερον φίλε νυκτός άγαλμα , 
το'σσον άφαυρο'τερος μήνας , δσον εςο/ος άστροιν, 
/αΤρε φίλος, καί μοι ποτΙ ποιμε'να κίΰμον άγοντι 
6 άντι σελαναίας τυ δίδου φάος, ώνεκα τηνα 
σάμερον άρ/ομε'να τά/ιον δυεν. ουκ επι φοιραν 
ερ/ομαι , ούδ' ινα νυκτός όδοιπορε'οντας ενο/λέο) * 
αλλ' εράον χαλον δε' τ' ερασσαμε'νω συνέρασθαι. 

Ι'. [ΙΖ'.] 
Άμερε Κυπρογενεια , Διός τε'κος ήε θάλασσας, 
τίπτε τόσον Ονατοϊσι και άΟανάτοισι /αλεπτεις; 
τυτΟόν εφαν τίτυ τόσσον άπή/Οεο και τειν ούτα, 
ταλίκον ώς πάντεσσι κακόν τον Εροίτα τεκηαι, 
£. άγριον άστοργον, μορφα νοον ουοεν δμοϊον ; 
ές τί δε' νιν πτανον και Ικαβόλον ώπασας ήμεν, 
ό)< μή πιχρον έόντα^υναίμεΟα τηνον άλύςαι; si onim hominein aliiim aut immortalem aliqueni carmine 
celebro,] balbutit mihi lingiia nec ut ante solebai ampliiis 
canit; sin contra in Amoreinrt in Lyiklani alinnid canto, 
tum niihi cum laetitia ore proflait carmen. IDYLLION Vn. [v.] 

Non scio neque decetert qujc non (lidicimus laborare. 
si inihi pulcra sunt carmina mea, etiam b.tc sola 
gloriam mihi paricnt , quam mihi antea destinavit Parca. 
sin autem non suaviasioii , haec quid niilii prodest tnulto 
pluralabore exquircre?] si eniin viUe geminatiim tempns 
nobis dedisset] vel Saturnius vel Parca raulliplcx, ila ut 
ageretur] alterum in laetitia et gaudio, altcrum in labore, 
liceret fortasse laboribus pcrfuncto postca aliqiiando bona 
capere. ] sin autem dii aflnueriint ut unum dunlaxat tcm- 
pus ad vitam venirpt] hominibus, idque breve et omnibus 
transigendis impar], qiiam diii , ah miseri, in lalwres et opera 
nos iatigamus ?] animum autem quousqiie ad liicra et artcs 
adjicimus, semper desideraDtesmultomajoreiti opulentiam ? 
obliii profecto sumus omnes , nos mortales esse natos , 
et breve tempus a Parca sortitos essc. 

VIII. 

Beati siint qui amant, qinim paritcr rcdamantur. 

beatus erat Thesciis quuin Pirithous adesset , 

etsi descendit in implacabilisPlutonisrfomMjn. 

beatus erat inter asperos barbaros Orestes , 

quolies cura eo communia Pylades susceperat itincra. 

erat felix ^acidessocio vivenle Achilles, 

bcatuserat moriens, quod ei mortem infeiicem ulciscebatur. IX. [XVI.] 

Hespere, amata; aurea luxVeneris, 

care Flespere , caeruleae noctis sacrum decus, 

tantum obscurior luna , quantum praestantior aslris , 

salve dilcctc , ct mihi , qui ad pastorem comastes vado , 

locohina;tu pr.Tbchiccm, quoniam illa 

bodie luccrc incipiens citius occidit. non ad furandum 

eo , neque ut noctu iter facientes infeAtciii ; 

sed amo : pulcriim autem cst amantem in aniorp adjuvare. X. [xvn.] 

Ο placida Venus, Jovis aut inaris filia, 

quid tandcin tantopere liominibus et diis dura es ? 

parum dixi ; quid tii adeo infensaeraset quidcni tibimft ipei, 

ut talc lualum uninibus Ainorcm popercris , 

ferum, immitem , ingenio form;c niliil .simili 7 

ri»r vero euni ut alatuset longe jaculans csscl dedisti, 

ut ne molcstum posscmus illum efTugpre? 74 ΒΙΩΝΟΣ ΙΑ— IZ. (ΙΑ'. [Ζ'. ] 

Άα^ασία τον Φοΐβον Ιλεν τόσον άλγος έχοντα, 
δίζετο φοίραακα ττάντα, σοφάν δ' επεμαίετο τέχναν" 
νρϊεν δ' άαοροσία και νε'κταρι χριεν άπασαν 
ώτειλάν Μοίραισι δ' άναλθε'α φάρμακα πάντα. ΙΒ'. Αύταρ Ιγώ βασεϋααι εμαν δ56ν ες το κάταντες 
τηνο ποτι J /άμαθόν τε χαΐ ήιο'να ψιθυρίσδων, 
λισσο'μενος Γαλάτεια ν άττηνέα• τάς δε γλυκείας 
ελπίδας υστατίω μέχρι γ•ηραος ουκ απολείψω. ΙΓ'. [Θ'.] 

Ου χαλον, ω :ρίλε, πάντα λόγον ποτΐ τέκτονα φοιτην, 
μηδ' επι πάντ'άλλω /ρε'ος ίσχε'μεν άλλα και αύτο'ς 
τε/νασθαι σύριγγα* πε'λει δε τοι εΰμαρές έργον. II'. [Ι'.] 

ΜοΤσας "Ερως χαλε'οι , Μοΐσαι τον "Ερωτα <&ε'ροιεν. 

μολπαν ται Μοΐσαί μοι άει ποθέοντι οιδοΤεν , 

ταν γλυκεραν μολπάν, τας φάρμακον άδιον ούδε'ν. ΙΕ. [ΙΑ'.] 

'Εκ θαμινης ^αθάμιγγος, οκιυς λόγος, αιεναοίσας 
jra λίθος ες ρωγμον χοιλαίνεται. Κ'. [ΙΓ'.] 

Μηδέ λίπ•/)ς μ' άγε'ραστον, επει χω ΦοΤβος άείδειν 
μισΟον εδο)κε• ποιεί δε τά πράγματα κρέσσονα τιμά. ΙΖ'. [ΙΔ'.] 
Μορφα θηλυτίρΐ[ΐσι πβλει χαλόν, άνερι δ' άλκά. XI. [VII.] 
Consilii inopia Pliocbum cepit in tanto dolore. 
qiiaerebat remedia omnia , et doctam experiebatur artem ; 
iingebat etiam ambrosia et nectare ungebat totum 
vulnus; sed Parcis inefficacia suni omnia medicampnta. XII. 

At ego ibo meam viam in declive 

illud apud arenam atque littus fistula canens, 

orans Galateam immitem ; dulces autem 

spes ad extremam usque senectutem non abjiciam. XIII. [IX.] 
Non est pulcrum, ο amice , ob quamlibet caussam ad opifi- 
cera ire,] neque ad omnia alterius ope indigere ; sed et ipse 
tibi fabrica fistulam ; est autem tibi facilis res. XIV. [X.] 
Musas Amor invitet , Mus;c Amorem ierant. 
cantum IMusae mihi seniper amanti donent, 
dulcem cantum, quonulla medicina suavior est. XV. [XI.] 

Ex crebra gutta, ut proverbium est, semper fluente 
etiam lapis in foramen cavatur. XVI. [XIII] 
Neu relinquasrae sine munere, quia etiam Phoebus cantiim 
mercedis loco dedit ; facit vero res meliores honor. XVII. [XIV.] 
Forma mulieribus est res pulcra, virisautem iortitudo. ΜΟΣΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΡΑΚΟΣΙΟΥ 
ΕΙΔΥΛΛΙΑ. MOSCHI SYRACUSII 

IDYLLIA. MOSCHI IDYLLION I. II. 77 

ΕΡΩΣ ΔΡΑΠΕΤΗΣ. AMOR FUGITIVUS. ΕΙΛΪΛΛΙΟΝ Α'. 

*A Κυπρις τον "Ερωτα τον υιε'α txotxpbv εβώστρει• 
ει τις ενι τριο'οοισι πλανιόι^ενον είδεν Εροιτα, 
63απετίδας εμος εστίν ό μανυτλς γέρας έςεΤ. 
αισθος τοι το φίλαμα το Κυπριδος- ην δ' άγάγης νιν, 
h ου γυμνον το φίλααα , τυ δ', ο) ζένε, και πλέον έςεΤς. 
εστί δ' δ παις περι'σαμος* εν εϊχοσι πασι μάθοις νιν. 
νρίοτα αέν ου λευχο'ς, πυρι δ' είχελος• όμματα ο' αύτο) 
δριμύλα χαι φλογόεντα* χαχαι φρένες, άδυ λάλημα* 
ου γαρ ίσον νοέει και φθέγγεται* ώς με'λι φωνά , 

ΙΟ εν δε -/ολά , νόος έστιν άνάμερος• ήπεροπευτάς, 
ουδέν άλαθευο)ν , δόλιον βρέφος , άγρια παίσδει. 
εύπλόχαμον το κάρανον, ε/_ει δ' ίταμον το πρόςωπον. 
μικκύλα μέν τηνω τα χερύδρια , μακρά δε {ϋάλλει, 
βάλλει χεις Ά/_έροντα και Άιδέω Βασιληα. 

15 γυμνός μέν τό γε σώμα , νοΌς δέ οί εμπεπυχασται. 
και πτερόεις όσον όρνις εφίπταται άλλοτ' επ' άλλους 
άνέρας ήδέ γυναίκας , έπι σπλάγχνοις δέ κάθηται. 
τόςον ε/ει μάλα βαιον , υπέρ τόςοι δέ βέλεμνον 
τυτθον άει το βέλεμνον, ες αιθέρα δ' άχρι φορεϊται. 

20 και χρύσεον περί νώτα φαρέτριον, ενδοΟι δ' έντί 
τοι πικροί κάλαμοι , τοις πολλάκι κήμέ τιτρά)σκει. 
πάντα μέν άγρια , πάντα• πολύ πλεΐον δ' ένιαυτώ 
βαιά λάμπας έοϊσα τον ^Αλιον αύτον άναίθει. 
*jV τυ γ' ελτ,ς τηνον, δαμάσας άγε μτ,δ' ελεησγ;ς. 

25 κην ποτ' ϊδης κλαίοντα , φυλάσσεο μη σε πλανηστ,. 
κην γελάτ), τύ νιν έλκε. και ην έθέλν) σε φιλασαι, 
φεΰγε• κακόν το φίλαμα , τα χείλεα φάρμακο'ν έντι. 
ην δέ λέγτ) « λαβε ταϊΐτα , χαρίζομαι όσσα μοι όπλα », 
μη τι θίγτ); πλάνα δώρα• τα γαρ πυρι πάντα βέβαπται. ΕΥΡΩΠΗ. 

ΕΙΛΤΑΑΙΟΝ Β'. 

ΕύροιΤΓΤ) ποτέ Κΰπρις έπι γλυκυν ήκεν ονειρον, 
νυκτός ^τε τρίτατον λάχος Ι'σταται, έγγΰΟι δ' ήι>')ς, 
υττνος ό'τε γλυκίο)ν μέλιτος βλεφάροισιν έφίζων 
λυσιμελης πεδάα μαλακίΤ) κατά φάεα δεσμώ, 

6 ευτε και άτρεχε'ων ποιμαίνεται εΟνος ονείρων, 
τημος υποιροφίοισιν ένικνώσσουσα δο'μοισιν 
Φοίνικος Ουγάτηρ ετι παρθένος Εύρωπείη 
ώίσοτ' ηπείρους δοιβς περί είο μά]/εσΟαι, 
Άσίδα τ' άντιπβρην •η• φυήν δ' ε/ον οία γυναίκες. 

ΙΟ τών δ' ή μέν ξείνης μορφήν ε/_εν, ή δ' άρ' έωχ£•. 
ένδαπίη καΐ μάλλον έής περιίσ^ετο κουρης' 
φάσχεν δ* ώς μιν έτικτε καΐ ώς άτίτηλέ μιν αύτη. 
ή δ' έτέρη χρατερτίσι βιωζομένη παλάμησιν 
ιίρυεν ουκ άέκουσαν, έπει φάτο μορσιμον είναι 
1* ίκ Διός αιγιο'χου γέρας Ιμμεναι Εύρωπίίην. IDYLLION Ι. 

Venus Amorem suum filium magna voce iQcIamabat : 
si quis in Iriviis errantera λ idit Amorem, 
fugitivus meus est ; index praemium habebit. 
mercestibi erit osculum Veneris ; si vero adduxeris ipsuro, 
non nudum osculum,sed tu, amice, etiam plus habebis. 
est autem puer insignis ; inter λ iginti omnino noscas opinor 
illum.] corpore quidem non est candidus, sed igni siinilis; 
oculi autem ejus sunt] acres et flammantes ; maligna niens, 
suavis oratio ; ] non enim idem sentit ac loquitur ; uti mel 
est vox,] inest autem fel, mensest immitis; fraudulentus , 
niliil veri dicens, dolosus puer, crudeliter ludit. 
pulcre cincinnatum est ί//ί caput, babet autem impuden- 
tem vultum. ] parvae quidem illius sunt manus, sed longe 
jaculatur,]jaculatur etiam in Acheiontem et inferorum re. 
gem.] nudus quidem οοφΟΓβ, at mens illi tecta est. 
atque alatus sicut avis involat in alios atque alios 
viros et mulieres, visceribusque insidet. 
arcum lial)et valde exiguum , super arcu vero sagittam ; 
evigua semper sagitta est , at iu coelum usque fertur. 
et aurea in tergo est pliaretra , intus autem sunt 
acerba; sagittrc , quibus sajpe etiara rae sauciat. 
omnia sitnt crudelia, omnia; multo \ero magis anno vol- 
ventej parva fax , quaeei est, Solem ipsuni accensum rctmet. 
si tu ceperis illuin , vinctum duc neque misercaris. 
et si qiiando (lentein videris , cave nete fallat. 
et si rideat , tu cum tralie. atque si velit te osculari , 
fuge : malum cst osculum, labia venenum sunt. [arnia, » 
si vero dixerit « cape hacc, dono tibi quotquot inilii sunt 
noli attingere fallacia dona ; igne enim omnia tincta sunt. EUROPA. 

IDYLLIO.N II. 

Europse aliquando Yenus immisit diilce somniiim, 

quum tcrtia pars noctis consistit, et aiirora piOiHjei/, 

quum somniis dulcior mclle palpebri.s insidens 

raembra resolvens ligat inili oculos vinculo, 

quando etiam veracium pascitur agiucn soniiiiorum. 

tum altis dormicns in rcdibus 

Pliopnicis fdia adhuc virgo Europa 

videlwtur sibi videre continentes duas de se confcndprc, 

Asiam et alterani e rogionc objectani ; stafiirani autcm lia- 

hrl)ant iili iniilitTcs.] Iiarum altcra por!»giiiia' forinnm ha- 

bebat , altera vero siiiiilis rrat ] indigeiiene et inagisliliaiiisuan) 

complectebatur ; ] dic«batquc so cam pop<Tiss<• et niitrivieue 

ipsam. ] veriim altera iortibiis vim intpndfiis inanibiis 

traliebat non invitam, quia diccliat fatalr ('>m• 

a Jovc a-gidcm-tenente ut munus sibi cssel Euiopa. 78 ΜΟΣΧΟΥ ΕΙΔΥΛΛΙΟΙΝ Β. ή δ' άπο αέν στρωτών λε^ε'οιν θορϊ οειααίνουσα , 
τιαλλου-ένη χραδίην το γαρ ώς υπαρ είδεν ονειρον 
έζοιιε'νη δ' επι οηρον άχήν ε/εν, άαφοτε'ρας δε 
είςε'τι -επτααενοισιν εν ομαασιν εΤχε γυναίκας. 
ό•]/ί δε δειααλετ,ν άνενείχατο παρθε'νος αύδην* 

τις [Αοι τοιάδε φάσαατ' ε-ουρανύον προίτ,λεν; 
ποΤοί αε στριοτών λε/ε'ων υπέρ εν θαλα'ιχοισιν 
ήδΰ αάλα χνώσσουσαν άνεπτοίησαν ονειροι ; 
τίς δ' ην ή ξείνη , τήν ειςιδον υπνο')ουσα ; 
άς μ' ε)>αβε χραδίην κείνης πόθος, ώς με και αύτη 
άσπασίως υπε'δεκτο και ώς σφετε'ρην ιδε τταιΰα. 
αλλά μοι εις αγαθόν μάκαρες κρίνειαν ονειρον. 

ως ειττοΰσ' άνο'ρουσε , φίλας δ' επεδίζεθ' Ιταιρας 
ηλιχας οιε'τεας θυμηρεας εύπατερείας, 
τησιν άει συνάθυρεν, οτ' εςχορον Ιντύναιντο, 
η οτε οαιδρύνοιντο /ροα προχοησιν άναύρων 
η δπο'τ' ε'χ λειμώνος εύπνοα λείρι' άμε'ρσοι. 
ται δε οί αΤψα φα'ανΟεν* ε/^ον δ' εν χερσιν Ικάστ/) 
«νθοδο'κον τάλαρον ποτι δε λειμώνας εβαινον 
άγ-/ιάλους , ό'θι τ' αιέν δμιλαδον ήγερεΟοντο 
τερπο'μεναι ροοέτ, τε φυη και κύματος ήχνί. 
αύτη δε /ρΰσεον τάλαρον φε'ρεν Εύρωπείη 
θηητόν, με'γα θαΰμα, μέγαν πόνον Ήφαίστοιο, 
δν Λιβύη πόρε δώρον, δτ' ες λε'/_ος Έννοσιγαίου 
ηιεν ή δε πόρεν περιχαλλε'ι Τηλεφαάσση, 
ητε οί αίματος εσχεν άνύμφω δ' Εύρωπείτ) 
μητηρ Τηλε'Λαασσα περικλυτον ώπασε δώρον. 
εν τώ δαίδαλα πολλά τετεύ/ατο μαρμαίροντα. 
ε"ν μεν εην /ρυσοΐο τετυγμένη Ίναχις Ίιί), 
ε'ιςε'τι πόρτις εοΰσα , φυήν δ' ούκ είχε γυναίην, 
α.οιταλε'η δε πόοεσσιν εφ' αλμυρά βαίνε χελευθα , 
νη/ομένν; ϊκε'λη" κυανέη δ' ετε'τυκτο θάλασσα, 
δοιοι δ' έ'στασαν υψοϋ έπ' οφρύος αιγιαλοΐο 
νώτες άολληδην , θηεΰντο δε ποντοπόρον βουν. 
εν δ' ην Ζευς Κρονίδης επαφώμενος ήρε'μα /ερσίν 
πόρτιος Ίνα/ίης, την ο' Ιπταπόρω πάρα Νείλω 
εκ βοος εύκεράοιο πάλιν μετάμειβε γυναίκα, 
άργύρεος μεν εην Νείλου ^όος , ή δ' άρα πόρτις 
•/αλχείη , χρυσού δε τετυγμε'νος αύτος εην Ζευς. 

' άμφι δε οινηεντος υπο στεφάνην ταλάροιο 
'Κρμείης ήσκητο* πέλας δε οί εκτετάνυστο 
Άργος άκοιμητοισι κεχασμενος δφθαλμοισιν. 
τοΤο δε φοινηεντος αφ' αίματος εςανέτελλεν 
όρνις άγαλλόμενος πτερύγοιν πολυανΟει /ροιη, 

ι ταρσα δ' άναπλοισας , ώςεί τε' τις ώχύαλος νηΐίς, 
χρυσείου ταλάροιο περίσχεπε χείλεα ταρσοΐς. 
τοΤος εην τάλαρος περιχαλλέος Εύρωπείης. 

αί δ' Ιπε'ι ουν λειμώνας επ' άνΟεμοεντας ιχανον, 
άλλη έπ* άλλοίοισι τότ' άνΟεσι Ουμον ετερπον. 

' τών ή μεν νάρκισσον εύπνοον", ή ο' υάχινθον , 
ή δ' ίον, ή δ' έ'ρπυλλον άπαίνυτο• πολλά δ' εραζε 
λειμο)νο)ν εαροτρεφε'ο)ν πίπτεσχε πε'τηλα• 
αί δ' αύτε ςανθοΤο κρόκου θυόεσσαν εΟείρην 
δρε'πτον έριομαίνουσα•• άτλρ με'σσγ)σιν άνασσα, illa vero e strato lecto prosiliit nietu perculsa, 

palpitans cordc ; nam ut veram visionem viderat somniuni ; 

sedens autem diu tacita erat, ambas autem 

adhuc apertis in oculis liabebat mulieres. 

tandera Tero timidam extulit virgo vocera : 

quis mihi talia visa deorum ccelestium objecit ? 
qualia me super strato lecto in thalamis 
suaviter admodum dormientem perterruerunt somnia ? 
quae vero fuit peiegrina, quam vidi dormiens? 
quam cepit meum aninium illius desiderium ! quam me ct 
ipsa] amice excepit et tamquam suain adspexit flliam ! 
sed mihi bene dii vertant somnium. 

sic loquula exsiliit , et amicas quaesivit sodales , 
aequales , ejusdem aetatis , animo caras , nobiles , 
quibuscum semper ludebat , quum ad choream se pararent , 
vel quumabluerenl corpusinprofluentibus-aquisfluminum, 
vel quum eprato odorata lilia decerptura esset. 
Iiaeautemei statini apparuerunt , babebant autem in nia- 
nibus singulae] flores excipientem calathum ; et in prata ibant 
maiitima , ubi semper congregari solebant 
oblectantes se rosarum pulcritudine et fluctuum souo. 
ipsa vero aureura calatbum ferebat Europa 
spectabilcm , valde adinirandain , magnum opus Vulcani , 
quem Libyae dederat dono , quando in lectum Neptuni 
ivit ; biiec vero praebuit formosae Telephaassai , 
quae de ipsius sanguine erat ; innuptae vero Europ;c 
mater Telepliaassa inclytura praebuit donura. 
iii eo artificiosa niulta fabrefacta erant resplendeiitia. 
inerat ex auro facta Inachi (ilia lo, 
qiiuin adhuc juvenca esset, neque statuiam haberet muli- 
ebrem,] furiosa autem pcdibussuper marinasambulabat vias, 
natanti similis; cairuleum aiitem expressum eratmare. 
duo vero stabant supernc in tumulo littoris 
viri proxime iiiter se , spectabantque mare-transeuntein bo- 
vem.] inerat et J upiter Saturnius dcmulcens placicie manibus 
vitulam Inachiam , eamque septeinfluuin apud Niluin 
ex bove cornuta ruisus convertit in mulierem. 
argenteum erat Nili ilumen , juvcnca autcm 
£Brea, ex auro vero factus erat ipse Jiipiter. 
circum vero sub corona calatlii rotundi 
Mercuriiis elaboratus erat; et prope eum prostratus Jacebat 
Argus, pervigilibus instructus ociilis. 
hujus autetn purpureo ex sanguine nascebatur 
avis exsultans peimarum multum-llorido colore, 
ct alanim remos expansos liabens, sicut aliqua velox navis, 
aurci calathi circumtegebat cxtremum orbem peniiis. 
talis erat calathus foniiosae Europae. 

illae vero postquam ad prata florida pervenerunt, 
alia aliis aniinum tuuc iloiibus oblectabant. 
('ariiin aba narcissum odoratum , alia liyaciiitbuni , 
alia violam, alia serpylluin dcccrpcbat ; iniilta autciii iii 
tcriam] pratormn verc-iiutrilonimcadcbant Iblia. 
abiC porro flavi croci odoratain comam 
decerpebant ccrlantcs; veniiii iii incdiib legina cxcctlebat, ilOSCHl IDYLLION II. 70 άγλαί-/;ν ττυρσοΐο ρόδου χείρεσσι λέγουσα , 
οίά πεο Ιν Χαρίτεσσι οιεπρε—εν Άφρογένεια. 
ου μην δηρον εαελλεν επ' ανθεσι Ouu.ov ιαίνειν, 
ουδ' άρα παρΟενίην μιτρην αχραντον ερυσθαι. 
ή γαο δη Κρονίδης ώς αιν φράσαΟ', ώς εολητο 

75 Ουαον άνοιίστοισιν υποδ_αη6εΙς βελεεσσιν 

Κύττριδος , η αουνη δύναται καΐ Ζηνα δααάσται. 
δη γαρ άλευόμενο'ς τε /όλον ζηληαονος "Ηρης, 
παρθενικής τ' εθε'λοιν άταλον νόον εςαπατήσαι, 
κρύψε θεόν και τρέψε δε'αας και γίνετο ταύρος , 

80 ου/ οίος σταΟαοΤς ενί'^έρβεται, ουδέ μεν οίος 
(ολκα διατμηγει σύροιν εύκαμ— ες άροτρον. 
[ούδ' οίος 77 οίμναις επιβόσκεται, ούδε μεν οίος 
όστις υ-οδμηθεις ερύει ττολυοορτον άττηνην.] 
του δ' ήτοι το μεν άλλο δέμας ςανΟό/ροον εσκεν, 

β:, κύκλος δ' άργυφεος μέσσω μάρμαιρε μετ(/)77ω, 
όσσε δ' υπ ογλαύσσεσκε και ίμερον άστράπτεσκεν, 
ίσα τ' έπ' άλλήλοισι κέρα άνέτελλε καρήνου , 
άντυγος ήμιτόμου κεραης άτε κυκλα σελήνης, 
ήλυθε δ' ες λειμώνα και ουκ έφόοησε '^αανΟείς 

9« παοΟενιχάς, πάσησι δ' έρως γένετ' ίγ(1)ζ ίχέσΟαι 

ψαΰσαί θ' ίμερτοΤο 3οός• του δ' άμβροτος όδμή 
J τηλόθι και λειμώνος έκαίνυτο λαρόν άυτμήν. 
στη δε ποδών προπάροιθεν άμύμονος Εύρωπείης , 
και οΊ λιχμάζεσκε δέριν, κατε'Οελγε δε κουρην. 

95 ή δέ μιν άμ.ρα,ράασκε καΐ ήρεμα /είρεσιν ά',ρρόν 

πολλόν από στομάτοίν άπεμόργνυτο και κύσε ταΰρον. 
αύταρ ό μειλί/ιον μυκήσατο. φαιό κεν αύλοΐ3 
Μυγδονίου λιγυν ή/ον άνηπύοντος άκουειν. 
ώκλασε δε προ ποδοϊιν, εδέρκετο δ' Εύρωπείην 

ΐιΧ)αύ/εν έπιστρέψας καί οί πλατύ δείκνυε νώτον. 
ή δε 3α6υπλοκάμοισι μετέννεπε παοΟενικήσιν 

δευΟ' έτάραι φίλιαι και όμήλικες, οφρ' έπι τώοε 
έζόμεναι ταύρίο τερπιόμεΟα" δη γαρ άπάσας 
νώτον ύποστορέσας άναδέςεται οιά τε νήα. 

κΐΓ,πρηΰς τ' ε'ις'δέειν και μείλι/ος, ουδέ τι ταυροις 
άλλοισι προςέοικε• νόος δέ οΊ ήύτε φωτός 
αισιμος άμφιΟέει, μούνης δ' επιδεύεται αύδής. 

ώς &αμένη νώτοισιν εφίζανε μειδιόωσα , 
αι δ' άλλαι μέλλεσκον άφαρ δ' άνεπήλατο ταύρος , 

ι ιοήν θέλεν άρπάξας• ώχυς δ' έπΙ πόντον ί'κανεν. 
ή δέ μεταστρεφΟεΐσα φίλας καλε'εσκεν εταίρας 
/εϊρας όρεγνυμένη , ται δ' ουκ έδύναντο κι/άνειν. 
άκτάοιν δ' έπιβας πρόσσοι Οέεν, ήύτε δελφίς, 
/ηλαϊς άβ^έκτοισιν επ' ευρέα κύματα βαίνων. 

ιι^ή δέ τότ' έρ/ομένοιο γαληνιάασκε θάλασσα, 
κήτεα δ' άμφις άταλλε Διός προπάροιΟε ποδοϊιν, 
γηΟόσυνος δ' υπέρ οΤδμα κυβίστεε [ίυσσοΟε δελφίς. 
Νηρειδες δ' άνέδυσαν υπές αλός, οί δ' άρα πασαι 
κητείοις νιότοισιν Ιφήμεναι άντο/έοντο. 
l-H)Ai\ ο αυτός βαρύδουπος υπειρ άλα Έννοσίγαιος 
κϋμα κατιΟύνων άλίης ήγεϊτο κελεϋΟου 
αύτοκασιγνήτω• τοι δ' άμφί μιν ήγερε'Οοντο 
Τρίτ(ονες, πόντοιο βαρύΟροοι αϋλητήρες , pulcritudmem rutilae rosse manibus legens, 

sicuti inter Gratias excellit Veniis. 

non sane diu floribus animum oblectatura erat , 

nec virginalcm zonam integram servatura. 

etenim jam Saturnius ut ipsam animadverlit , ut agilabaltir 

in-animo inopinalis doniitus sasittis 

Veneris, quai sola iwtcst etiara Jovem domare. 

jam enini vitans iram zclotjT)ae Junonis , 

puellaKjue volens teneram tnentem fallcre, 

celavit deum et mutavit corpus et factus est taurus , 

uon qualis in stabulis pascitur, neque vero qualis 

sulcum dissecat trabens curYiim aratrum. 

[neque qualis inter armenta pascitur, neque qualis est ali- 

quis] qui domilus trabit onustum plaustnim.] 

pjus igitur ccterum quidem corpus ilaviitn erat , 

circulus autem albus in media splendcbat fronte, 

oculi vero sublucebant et amore fulgcbant , 

et aequalia inter se cornua surgebant e capite , 

fticnt orbfs cornufae lunae anibitu dimidiato. 

venit autem in pratum nec pertcrruit visus 

virgineSjSod oinnibus fuit cupido propius accedcndi 

et contrectandi ainabilem bovein; cjus auteni divimis odor 

procul etiam prati superabat dulcem halitiim. 

stelit autem ante pedes pmeclara! Europa•, 

et ei lambebat colkim, deiuulcebafque puellani. 

illa vero euin amplcctcbatur et placide manibus spuinai)t 

niultam ab ore detergebat et osculabatur taurum. 

at ille blande mugiit ; diceres tibiam 

Mygdoniam canorum sonuni cdenlcm ^eaiidin'. 

flcxit autem genua ante pedcs, atque intuebatur Eiiropan» 

cervice redexa et illi latum ostendebat dorsum. 

illa vero proniissos cincinnos habentibus dixit virgiiiil)iis : 

buc adeste sodalcs carae atque aequalps , iit in boc 
considentes tauro delectemur ; jam cniin oiniios, 
(lorsum quuin subsfiaverit utpote navem, recijiiof. 
mansuetusadspcctu ot blandus, ne(pic (piidquam laiiris 
aliis siniilis est ; niens autem ci tainqiiani boininis 
integra est , et sola caret voce. 

sic lo(]uula tcrgo insidebat ridens, 
c»'teriB vero adsceiisur.T crant. statim autcni siirsiiin sp mo- 
\ it Uiunis ,] (μιυιιι eain qiiani vuk'l)at rapui>.sfl ; a<• citiis ad 
mare porvonit.] ipsaauleiii retroversa caras vocabatsodalcs 
iiianus protendcns, at illic non potcraiit cam as.s('<nii. 
litiis vero ingressus longe procurrit , siciiti delphiniis, 
nngulis non iiiadiTactis siipor amplas iindas vadcns. 
tiiin aufem eo cuiite tramiuilluni erat iiiaro, 
ct retc ulriinquc ixsnltal)ant anl(> Jovis pctlcs, 
la<tusautem siipra tiiiiiidus-nuctiis urinabatur (x-iino dcl- 
pliinus. ] Nercidcs autein cniersert' siirsuiii c mari, attpn•, 
omnes] cctoruin tcrgis insidfiites cx advorso \ob<-l)antur. 
et ipsc graviter-sonans supra mare ><'ptuniis 
fliictus componcns uiariiii duxcrat itiiKTis 
gprmano fratri ; atque circa cum congn-gabanliii 
Tritoncs, maris clanioji tibirines, 80 ΜΟΣΧΟΥ ΕΙΔΥΛΛΙΟΝ L•. χ<5χλοισιν ταναοΤς γάμιον μέλος ήπύοντες. 
125ή δ' άρ' εφεζομε'νη Ζηνος βοε'οις επι νώτοις 

ττ) αέν ε/εν ταύρου οολι/ον χε'ρας , εν χέρι δ αλλτ) 
εϊρυε ττορφυρε'τ,ν χολττου τζτύ/Λ, οφρα χε μη μιν 
δεύοι εφελχομενον πολιής άλος άσπετον υδοιρ. 
χολπώθη δ' άνέμοισι πέπλος βαθύς Εύρωπείης , 
Ι3θίστίον οΤά τε νηός, ελαφρίζεσχε Βϊ χούρην. 
ή δ' δτε δη γαίης άπο πατρίδος ήεν άνευθεν, 
φαίνετο δ' ουτ' άχτη τις άλίρροΟος ουτ' ορός αιπυ, 
αλλ' αήρ μεν υπερθεν, ενερθε δε πόντος απείρων, 
βμφί ε πατττηνασα τόσην άνενείχατο ;ρωνην• 
135 πη με φε'ρεις, θεο'ταυρε; τίς επλεο; πώς δε χε'λευθον 
άρπαλέην νεπο'δεσσι διε'ρχεαι , ουδέ θάλασσαν 
δειμαίνεις; νηυσιν γαρ επίορομος εστί θάλασσα 
ώχυάλοις , ταύροι δ' άλίην τρομέουσιν άταρπόν. 
ποιον σοι ποτον ήδυ ; τίς ες άλος εσσετ' εδοίδη ; 
ΐ4θή άρα τις θεο'ς εσσι; θεοϊς δ' επεοικότα χέζεις. 
ούδ* ίλιοι δέλφινες επι χθονος ούτε τι ταύροι 
εν πόντω στι/όωσι , συ δέ χθόνα χαι κατά ποντον 
άτρομος άίσσεις, χηλαι δε τοί εισιν ερετμά. 
ή τά/α χαι γλαυχης υπέρ ήε'ρβς υψο'σ' άερθείς 
145εϊχελος αίψηροϊσι ποτησεαι οϊοινοΐσιν. 

οϊμοι εγώ μέγα δη τι δυςάμμορος, ή ρά τε δώμα 
πατρός άποπρολιποϋσα χαι έσπομε'νη βοι τίίίδε 
ξείνην ναυτιλίην εοέποί χαι πλάζομαι οιη. 
άλλα σύ μοι, μεδέοιν πολιης άλος Έννοσίγαιε, 
ΙδΟιλαος άντιάσειας, Sv ελπομαι είςοράασθαι 
τόνδε χατιθύνοντα πλόον προκέλευΟον εμεϊο. 
ουκ άθεει γάρ ταΰτα διέρ/ομαι υγρά χε'λευθα. 

ως φάτο• την δ' ώδε προςεφιί)νεεν ήύκεροίς βοΰς• 
θάρσει, παρθενική, μή δείδιθι πόντιον οιδμα. 
Ι55αύτός τοι Ζευς εϊμι, και εγγυΟεν ειδομαι είναι 
ταύρος, επει δύναμαί γε φανημεναι οττι θέλοιμι. 
σος δέ πο'θος μ' άνέηκε το'σην άλα μετρησασθαι 
ταύρο) εειδόμενον Κρήτη δέ σε δέςεται ήδη, 
ή μ' έθρεψε και αυτόν, οπη νυμφήια σεΐο 
ΐβοεσσεται• ες εμέθεν δέ κλυτους φιτύσεαι υΐας , 
οΐ σκηπτοΰ^οι άπαντες επι^θονίοισιν έσονται, 

ώς φάτο" χαι τετέλεστο τά περ φάτο, φαίνετο μέν δη 
Κρήτη, Ζευς δε πάλιν σφετέρην άνελάζετο μορφήν, 
λϋσε δέ οί μίτρην, χαί οί λέ/ος εντυον "^Ωραι. 
Ιβδή δέ πάρος χούρη Ζηνός γένετ' αυτίχα νύμφη, 
χαι KpovioTj τέκε τέκνα καΐ αύτι'κα γίνετο μήτηρ. conchis longis nuptiale carmen sonantes. 

illa vero insidens Jovis bubulo in tergo 

altera quidem manu tenebattauri longuni cornu, manu vero 

altera] traliebat purpuream sinus plicam , ut ne illum 

madefaceret attractum cani maris copiosa aqua. 

sinuabatur autera ventis vestis anipla EuropaR , 

ceu velum naΛ^s, atque allevabat puellani. 

at illa , quum jam a terra patria esset procul , 

appareretque nec littus ullum a mari resonans , nec moiis 

altus,] sed supra aer, et infra mare immensum , 

circurn se spectans talem extulit vocem : 

quo me fers, divine taure? qui es? quomodo autem viam 
gratam piscibus percurris , neque mare 
reformidas ? navibus enim pervium est mare 
velocibus , at tauri niarinuni reformidant iter. 
qualis tibi potus dulcis? quis e mari cibus erit? 
num fortealiquisdeus es? diis enim quae conveniunt facis. 
neque marini delphini in terra neque vero tauri 
in mari incedimt , tu vero per terram et mare 
intrepidus ruis, ungulee autem tibi sunt renii. 
profecto mox caeruleum super aerem alte sublatus 
similis velocibus volabis volucribus ! 
hei mihi ! ego sum valde profecto infelix , quai doino 
patris relicta et sequuta bovem huncce 
peregrinam navigationem conficio et erro sola. 
sed tu mihi , gubeinans canum mare Neptune , 
propitius occurras , quem arbitror adspicere 
buncce, qui dirigit navigationem , ducem meinn. 
non enim sine deo has percurro humidas vias. 

sic dixit ; hanc vero sic alloquutus est bene cornutus bos • 
bono sis animo , virgo . ne time marinos fluctus. 
ipse sane Jupiter sum , atqiie e propinquo videor esse 
taurus, quia possum apparere quidquid velim. 
tui vero amor me impulit , ut tam longuni mare einetircr, 
tauro assimilatum; Creta autem te jam excipiet, 
quae me nutrivit et ipsum , ubi nuptiae tuae 
erunt; ex me autem valde inclytos paries filios, 
qui rcges oranes hominibus erunt. 

sic dixit ; et facta sunt qiiae dixerat. apparuit enim 
Creta, et Jupiter rursus suam rcsumsit formam , 
solvitque ei cingulum , et illi lectum instruebant Hora;. 
illa vero, qua; antea virgo, Jovis facta est statiin sponsa, 
et Satuf nio peperit liberos statimque facta est mater. MOSCHI IDYLLION III. 81 ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΒΙΩΝΟΣ. 

ΕΙΔΪΑΑΙΟΝ r. 

AiXtvoi μοι στοναχεΤτε , νάπαι και Διόριον ύδωρ, 
και ποταμοί κλαιοιτε τον ίαερόεντα Βίωνα, 
νυν ουτά μοι μυρεσθε, και άλσεα νυν γοάοισθε, 
ανθεα νυν στυγνοΐσιν άποπνειοιτε κορύμβοις. 
5 νυν ^ο'δα φοινίσσεσθε τα πένθιμα, νυν άνεμιόνα. 
νυν υοίκινΟε λάλει τα σα.γράμματα και πλε'ον αιαΐ 
λοίμβανε σοϊς πετάλοισι" κάλος τέΟνακε μελικτάς. 

άρχετε ^ικελικαΐ τώ πε'νθεος άογετε Μοΐσαι• 

άδο'νες αί πυκινοΤσιν όδυρόμεναι ποτι φυλλοις , 

ΙΟ νάμασι τοις Σικελοΐς άγγει'λατε τας ΆρεΟοίσας, 

δττι Βίων τεθνακεν δ βο^κόλος, δττι συν αύτω 

κα\ το μέλος τέΟνακε και ώλετο Δωρις άοιδά. 

άρχετε Σικελικαι τώ πένθεος αρ/ετε Μοΐσαι. 
2τρυμο'νιοι μύρεσΟε παρ' ΰδασιν αιλινα κύκνοι , 
15 και γοεροΐς στομάτεσσι μ,ελίσδετε πένθιμον ώδάν, 
οια εν υμετέροις ποτέ /είλεσι γηρυς άειδεν. 
είπατε δ' αυ κιόραις ΟΊαγρίσιν, είπατε πάσαις 
Βιστονίαις Νυμφαισιν, άποίλετο Δώριος Όρφευς. 
άρχετε 2]ικελικαι τώ πένθεος άρχετε Μοΐσαι. 
30 κείνος δ ταΤς άγέλαισιν εράσμιος ουκέτι μέλπει , 
ούκέτ' ερημαίαισιν υπο δρυσιν ή'μενος άδει , 
άλλα πάρα Πλουτηι μέλος λαθαϊον άείδει. 
ο^ρεα δ' εστίν άφοινα, και αί βο'ες αί ποτΐ ταυροις 
πλασδο'μεναι γοάοντι και ουκ εθέλοντι νέμεσΟαι. 
26 άρ/ετε ^Σικελικαι τώ πένΟεος άρχετε ΜοΤσαι. 
σεΐο, Βίων, έκλαυσε ταχυν μο'ρον αύτος Άπολλο)ν, 
και Σάτυροι μυροντο μελάγ/λαινοί τε Πρίηποι• 
και Πάνες στοναχεϋντι το σον μέλος, αϊ τε καθ' ΰλαν 
Κρανίδες ώδύραντο, και ΰδατα δάκρυα γέντο. 
30 'Αχώ δ' εν πέτραισιν οδύρεται , ό'ττι σιοοπ?] 
κουκέτι μιμείται τα σα χείλεα. σίϊ) δ* επ' δλέΟρω 
δένδρεα καρπον εριψε, τα δ' άνΟεα πάντ' ΙμαράνΟη. 
μάλων ουκ ερ^ευσε καλόν γλάγος, ου μέλι σίμβλιον, 
κατΟανε δ'έν καρίο λυπευμενον ουκέτι γαρ δεΤ, 
35 τώ μέλιτος τώ σώ τεΟνακότος, αύτο τρυγασΟαι. 
άρχετε Σικελικαι τώ πένθεος άρχετε Μοΐσαι, 
ου τόσον ειναλίαισι παρ* αόσι μύρατο δελφιν, 
ουδέ το'σον ποκ' άεισεν ενι σκοπέλοισιν αηδών, 
ούδε τόσον Ορηνησεν αν' ώρεα μακρά χελιδιόν, 
«Ο Αλκυο'νος δ' ου 'zofjaoy επ' άλγεσιν ίαχε Κτ,ϋξ, 
ούδε τόσον γλαυκοί; ενι κύμασι κηρύλος αδεν, 
Λ» τόσον άώοισιν Ιν άγκεσι παΐδα τον Άοΰς 
Ιπτάμενος περί σαμα κινύρατο Μέμνονος Ορνις, 
δσσον άποϊΟιμένοιο κατωδύραντο Βίο)νος. 
*5 άρχετε Σικελικαι τώ πένΟεος άρχετε ΜοΤσαι. 
άδονίδες πασαι τε χελιδόνες , ας ποκ* ετερπεν, 
&ς λαλέειν εδίδασκε , καΟεσδο'μεναι ποτι πρέμνοις 
αντιον άλλαλαισιν εκώκυον αί δ' υπεφο'ινευν 
Ορνιθες λυπεΐσΟαι πενΟάδες• άλλ4 και ήμεΐς. 
δϋ οίρ/ιτζ Σικελικαι τώ πένΟεος άρχετε Μοΐσαι. 

DlCOLlLI. EPITAPHIUM BIONIS. 

IDYLLION III. 

Lugubriter milii ingemiscite , convalles et Dorica aqua, 

et fluvii deileatis amabilem Bionera. 

nunc vos, herbae, milii lugete, et neraora nunc lamentamini , 

vos flores nunc tristibus animam exspirctis corymbis. 

nunc rosse rubete lugubriter, nunc anemone. 

nunc byacinthe eloquere tuas literas et amplius solito ai ai 

accipe tuis foliis : praeclanis obiit cantor. 
incipite Siciilao luctiim incipite Musas. 

luscini*, quai densis lugetis in foliis, 

iindis Siculis nunciate Aretbusae , 

Bioneni obiisse pastorem, una ciitn eo 

ct carmen interiisse et periisse Doriciim cantum. 
incipito Siciilre luctiim incipite Musaj. 

StrTrTnonii higote ad aquas higubriter cygni , 

et higubribus oribiis canite lugubre carmeri , 

qualis ad vpstras olim ripas vox sonabat ; 

dicite autem rursns puellis (Eagriis, dicito omnibus 

Bistoniis Xympliis : periit Doricus Orplioiis. 
incipitc Sicula• liictum incipite Musao. 

ille gregibiis carus non amplius canit, 

non amplius solitariis sub quercubus sedens cantat , 

sed apud Plutonem carmen Letbaeum canit. 

montes aiitem sunt miiti, et boves, quai apud tauros 

vagantur, lamentantur ct nolunt pasr i. 

incipite Siculai luctum incipite Musac. 
tuam, Bion, deflevit celerem morteni ipse ApoDo, 
et Satyri luxcrunt et atra veste induti Priapi ; 
et Panes ingemiscunt tuum carmen, et pcr silvam 
fontium Nymphae deploraverunt, et undac lacrimae facUr 
sunt.] Echo vcro in rupibus plorat, quod tacet 
neqiieampliusimitaturtualabra. propter tuum autem inter- 
ituiii] arborcs fiiictiim projcccrc, et (lorcs omnes marcuc- 
runt.j ab ovibiis non fluxit pidcruni lac, non mel ab alvea- 
ribus ,] pcriit in cera contristatuni ; non ampliusenim o|K)rtet 
quuni incl tuum periit , ilhid coUigcre. 

incipite Siculae luctuni incipitc Musap 
non tantiiin marina ad littora luxit dclpliinus, 
neque tanttini unquam cecinit in nipibus hiscinia , 
nec tantiim liixit pcr inontcslate patentcs birundo, 
nec tantiiin propfcr Alryonis doloroin (lamavit Ceyx, 
nec tantiim cacruleis in undis CiTylus cecinit, 
non tantum orientalibus in vallibus fdiiim Auror.-c 
volitans circa tiiiniihim drploravit Meinnonis alcs, 
quantum cxstinclum deploravoriint Bionom. 

incipitc Siculae luctiim incipitc Musa;. 
lusciniae omnes(juc birundinps , quas oliiu obloctalwf , 
qiias loqui doctlwt , ronsidentes in arboriiiu ramis 
cxadvcrso intcrselainentabaiitiir ; illii-aiitcin siicclamando 
iiidicabant] aves dolorcse afliti lugiibriler; agite etiani nos ! 
incipitc Siculx liictum incipite Miisa-, 83 ΜΟΣΧΟΓ ΕΙΑΥΛΛ10Ν Γ. τίς ιτοτβ σα σΰριγγι (Αελίξεται, ώ τριπόθατε; 
τις δ' έτΓΐ σοϊς καλάμοις θησε ϊ στόαα ; τις θρασυς ούτως ; 
ε'ιςε'τι γαρ πνείει τα σα χείλεα χαΐ το σον άσθιχα, 
i/y) δ' εν δονάκεσσι τεας ετι βόσχετ' άοιδόΐς. 

65 Πανί φέροί το μελιγα.α; τά/_' αν χάκεΐνος έοεΐσαι 
το στοι/.α δειααίνοι, μη δεύτερα σεΐο φερηται. 

άρχετε 2ϊ]ικελικαι τω πε'νθεος άρχετε Μοΐσαι. 
κλαίει χα\ Γαλάτεια το σον με'λος, αν ποκ' έτερπες 
Ισδομεναν αετά σεΐο παρ' άϊόνεσσι θάλασσας. 

βο ου γαρ ίσον Κύχλωπι μελίσδεο" τον μεν ε'^ευγεν 
ά καλά Γαλάτεια , σε δ' άδιον εβλεπεν άλμας. 
και νΰν λασαμε'να τω κύματος εν ψαμάΟοισιν 
εσδετ' ερημαίαισι, βοάς δ' ετι σεΐο νομεόει. 
άρχετε Σικελικαι τώ πε'νθεος άρχετε Μοΐσαι. 

65 πάντα τοι, ώ βώτα, ξυγκάτθανε , δώρα τα Μοισαν, 
παρθενικαν ερο'εντα φιλάματα, χείλεα παίδων 
και στυγνοί περί σαμα τεον κλαίουσιν "Εριοτες. 
ά Κΰπρις φιλε'ει σε πολύ πλε'ον η το φίλαμα , 
το πρίόαν τον Αδωνιν άποΟνάσκοντα φίλασεν. 

70 άρχετε ίικελικαι τώ πενθεος άρχετε Μοΐσαι. 
τοΰτο'τοι, ώ ποταμών λιγυρώτατε, δεύτερον άλγος, 
τοΰτο, Μέλη, νέον άλγος, άπώλετο πράν τοι "Ομηρος, 
τηνο το Καλλιο'πας γλυκερον στόμα, καί σε λέγοντι 
μυρεσθαι καλδν υία πολυχλαυστοισι ρεέθροις, 

75 πασαν δ' επλησας φωνας άλα* νΰν πάλιν άλλον 
υίέα δακρύεις, καινώ δ' επι πενθεί τάκη. 
αμφότεροι παγαΤς πε-ΰΐλαμένοι, ος μεν επινεν 
Παγασίδος κράνας, δ δ' εχεν πόμα τας Άρεθοίσας. 
χω μεν Τυνδαρέοιο καλάν άεισε θύγατρα 

80 και θε'τιδος μέγαν υία και Άτρείδαν Μενέλαον 
κείνος δ' ου πολε'μοις , ου δάκρυα , Πάνα δ' εμελπεν, 
και βώτας έλίγαινε και άείδοιν ενόμευεν, 
και σύριγγας ετευχε και άδε'α πο'ρτιν άμελγεν, 
και παίδων εδίδασκε φιλάματα, καί τον "Εροιτα 

85 ετρεφεν εν κόλποισι καί ηρεΟε ταν Άφ ροδίταν. 
άρχετε Σικελικαι τώ πε'νθεος άρχετε Μοΐσαι. 
πάσα. Βίων, δρηνεΤ σε κλυτα πόλις, άστεα πάντα. 
Ασκρα μεν γοάει σε πολύ πλέον Ήσιο'δοιο' 
Πίνδαρον ου ποΟέοντι το'σον Βοιωτίδες υλαι• 

90 ου το'σον Άλκαίοι περιμύρατο Λέσβος έραννά* 
ούοε τόσον τον άοιδδν έμύρατο Τηιον άστυ. 
σε πλέον Άρχιλόχοιο ποθεί Πάρος• αντί δε Σαπφούς 
είςέτι σευ το μέλιγμα κινύρεται ά Μυτιλάνα- 
έν δέ Συρακοσίοισι θεο'κριτος• αύτάρ εγώ τοι 

95 Αύσονικας δδύνας μέλποι μέλος, ου ξένος ώδας 
βϋΐκολικας, αλλ' αν τ' έδιδάςαο σεΐο μαΟητάς 
κλαρονόμος !\Ιά)σας τας Δοιρίδος. άμμε γεραίρων 
άλλοις μεν τεον ολβον, έμοί ο' άπέλειπες άοιδάν, 
άρχετε Σικελικαί τώ πένΟεος άρχετε Μοΐσαι. 

ΐ(Χ)αίαΐ ταί μαλάχαι μεν έπήν κατά καπον ολο^νται, 
ί, zk χλο)ρα σέλινα το' τ' εύΟαλές ούλον άνηΟον, 
ίίστερον αυ ζώοντι και εις έτος άλλο φυοντι* 
άμμες δ', οί μεγάλοι καί καρτεροί, οί σοφοί άνδρες, 
δπποτε πρϊτα Οάνο)μες, άνάκοοι εν χΟονί κοίλα quis umquam tua fistula canet , ο desideratissime ? 
qiiis calamis tuis admovebit os? quis audax adeo? 
usquc adliuc enim spirant tua labra et tinis halitus, 
et ecl)o inter arundines tuo adhuc nutrilur cantu. 
Pani feram fistulam tuam? fortasse et ille infigere 
os vcrebitur, ne secundas post te ferat. 

incipite Sicul.-K luctum incipite Musse. 
deflet etiam Galatea tuum carmen , quam olim oblectabas 
sedcntem tecum ad ripas maris. 
non enim sicut Cyclops canebas ; illum quidem fugiebat 
pulcra Galatea , te vero libentius adspiciebat quam mare. 
et nunc oblita pelagi in arenis 
sedet desertis , et voce adhuc tua vivit. 

incipite Siculse luctum incipite Musse. 
omnia tecum , ο pastor, mortua sunt , dona Musarum , 
virginum amabilia oscula , labra puerorum ; 
et tristes circa tumulum tuum plorant Amores. 
Venus te amat multo magis quam illud osculum , 
quo olini Adonidem mortuum osculata est. 

incipite Sicula; luctum incipile Musae. 
hic tibi, fluviorum maxime canore, alter dolor est , 
liic , ο Mele , novus dolor. interiit olim tibi Homerus , . 
illud Calliopes dulce os , et te aiunt 
deplorare pulcrum filium lugubribus fluctibus 
totumque replevisti voce rnare ; nunc iteiuin aliinn 
filium deploras, et novo luctu contabescis. 
ambo foutibus cari erant, ille bibebat 
de Pegaseo foute, alter autem liabebat potum ΑΓεΜιυβ."». 
et alter Tyndarei formosam ceciriit filiam 
et Thetidis magnum filium et Atridani Menelaum ; 
altcr vero non bella, non lacrimas, sed Pana canebat, 
et pastores celebrabat et canens pecora pascebat , 
et fistulas fabricabat et suavem vaccam mulgcbat , 
et puerorum docebat oscula, et Amorem 
fovebat in sinu et excitabat Venerem. 

incipite Siculce luctum incipite Musae. 
quiievis , ο liion , luget te pra?claia urbs , ci vitatcs omnes. 
Ascra te deflet multo raagis quam Hesiodum ; 
Pindarum non tantopere desiderant Boeoticae silvae ; 
non tanlopere propter Alca;um flevit Lesbus amabilis , 
nec tantopere vatem suum questum est Teium oppidum ; 
te magis quam Archiloclium desiderat Parus ; et pro Sappbone 
usque adhuc tuum carmen lamentatur Mytilene, 
inter Syracusanosautem lamentaturTheocrilus ; verum ego 
libij Ausonici luctus carmen cano , non alienus a cantione 
bucolica , sed rjus quam docuisti tuos discipulos , 
haeres Musae Doricc; nos munere afliciens 
aliis opes tuas , mihi vero rcliquisti carmen. 

incipite Siculo; luctum incipite Musx. 
heu heu malvae quum in borto interierunt , 
vel viride apiiim ilorensque crispum anethum , 
poslca rcviviscunt ct altero anno renascuntur; 
nos vero , illi magni ct fortes , illi sapienles viri , 
nbi primum mortui fuerimus, ignobiles in terra concava MOSCHi IDYLLION IV 83 ΙΟόεΰοομες ευ υ.άλα αακρον άτε'ραονα νηγρετον ΰπνον. 
και συ αέν εν σίγα -εττυχασαένος εσσεαι εν γα , 
ταΐς νύαφαισι δ' εοοςεν άει τον βάτρα^ον άδειν. 
τοΤς δ' εγώ ου οΟονεοιαι• το γαρ μέλος ου καλόν άδει. 
άρ•/ετε Ζϋικελικαι τώ πένΟεος άρ/ετε Μοϊσαι. 

ΙΙΟΰοίραακον ήνΟε , Βίοιν, ττοτι σον στόαα , φάρμακον άδες 
τοιουτοις χείλεσσι ποτεδραμε κουκ εγλυκάνΟ/) 5 
τίς δε βροτος τοσσοΰτον άνάμερο; r, κεράσαι τοι 
η δούναι λαλεοντι το φάρμακον r, φυγέν ώδάν ; 
άρ/ετε ΣικελικαΙ τώ πενΟεος άρ/ετε Μοΐσαι. 

ΙΙδάλλα Δίκα κί/ε πάντας. εγώ δ' επι πε'νΟεϊ τώδε 
δακρυ/εοιν τεον οίτον οδύρομαι, ει δυνάμαν δε, 
ό)ς Όρφευς καταβας ποτι Τάρτα ρον, ως ποκ' 'Οδυσσεύς, 
ώς πάρος Άλκείδας, ΧΛ,γώ τάχ' αν ες οο'μον ήνΟον 
Πλουτε'ος, ώς κεν ΐδοιμι και ει Πλούτοι μελίσδεις, 

Ι2ΐ>ώς αν άκουσαίμαν τί μελίσδεαι. αλλ' επι Kcopa 
Σικελικο'ν τι λι'γαινε και άδύ τι βωκολιάσδευ. 
χάκείνα Σικελις και εν Λίτναίοισιν ετταιζεν 
άγχεσι, και μέλος οΤδε το Acopiov ουκ άγε'ραστο; 
εσσεΐΟ' ά μολττά, /ώς Όρφε'ι πρόσθεν εδωκεν 

Ι25αδε'α φορμίσδοντι παλίσσυτον Εύρυδίκειαν, 

και σΐ, Biojv, ττεμψεΤ τοις ώρεσιν. ε'ι δε' τι χήγών 
συρίσδο)ν δυνάμαν, τταρα Πλουτε'ι καυτός άειδον. ΜΕΓΑΡΑ 

ΓΥΝΗ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ. 

ΕΙΛΤΑΑΙΟΝ Δ'. 

Μητερ εμη, τίφΟ' ώδε φίλον χατα θυμον Ίάπτεις 
εκπάγλο)ς ά/_εουσα , το ττριν δε τοι ούχέτ' ερευΟος 
σιόζετ' επι ρεθε'εσσι; τί μοι το'σον ήνίησαι; 
ή ^' δ'τι άλγεα πάσ/ει άττείριτα φαίδιμος υ'ιος 
6 ανδρός υπ' ούτιδανοϊο, λεοιν ώςει Ο' υπο νιζροΖ', 
ώμοι εγιό, τί νυ δη με ΟεοΙ τ(ίσον ήτιμησαν 
αθάνατοι ; τί νύ μ' ωδε καχ^ γονέες τε'κον αίσν; ; 
δύςμορος , τ^τ' Ιπει ανδρός άμύμονος ες λε'χος ήλθον, 
τον μεν &γώ τίεσκον ίσον φαε'εσσιν εμοϊσιν, 
10 ήδ' ετι νυν σέβομαι τε και αΐδε'ομαι κατά Ουμον, 
τοΰ δ' ουτις γενετ' άλλος άποτμότερος ζοιόντο^ν, 
ουδέ τόσων σφετέρησιν εγεύσατο φροντίσι κηδε'ων. 
<Γ/έτλιος, ος τοςοισιν, ά οΊ πο'ρεν αυτός 'Απόλλων 
ήε' τίνος Κηρών ή Έρινύος αΐνα {ϊελεμνα, 
15 παϊδας έους κατέπεονε και εκ φίλον ώλεσε Ουμόν 
μαινόμενος κατά οίκον, δ δ' έμπλεος εσκε φονοιο. 
τους μεν εγώ δύστηνος εμοΐς ϊδον όφΟαλμοΐσιν 
βαλλόμενους υπο πατρί, το δ' ούδ' όναρ τίλυΟεν άλλω. 
ούδε σ'ύΐν δυνάμην άδινον καλε'ουσιν άρ?,ςαι 
20 μητε'ρ' έην, επει εγγύς άνίκητον κακόν ήεν. 
ώς δ' δρνις δύρτ,ται επι σφετε'ροισι νεοσσοϊς 
όλλυμενοις, ούςτ' αΙνός Ονίς ετι νηπιά/ οντάς 
Οάμνοις εν πυχινοΐσι κατεσΟίει* ή δε κατ' αυτούς 
πωταται κλάζουσα μάλα λιγυ πότνια μνίττ,ρ, dormimiis valde longuni infinitum inexcitabilem somnuin. 
et tu quidem tacite tectus eiis iii terra , 
Nymphis autcm visum est semper ranam cantare. 
hisautem (ranis) ego nolirn invidere ; nain carmen non suavi- 

incipite Sicula; luctuni incipite Musae. [Ut soiiat. 

venenum venit, Bion , ad tuuni os, Tenenum insiiave 
ad talia labra accessit neque dulce atque innocuiun evasit ? 
quis liomo adeo immitis/i<i7, ut vel niisccret tibi 
vcl porrigeret loquenli Tcnenum vel fugeret cantiim? 

incipite Siculac liictuni incipite Musae. [luctu 

venim Justitia depreliendere solet omnes. ego aiitem in hoc 
lacrimas fundcns tuum interitiini deploio. quodsi posscm, 
ut Orpheus qui desccndit ad inferos, sicut olim Uhsses, 
ut ante euni Alcides, etiam ego facile ad domum veuirejii 
Plutonis, ut vidercni an etiam Plutoni caneres, 
ut audirem quid caneres. sed apud Proserpinani 
Siculum aliquod carmen modulare et suave aliquod bucoli- 
cuiu cane;] et illa Siciila est, et in .ΈΙΠιχΊβ ludcbat 
convallibus, et carmen Doiicum novit ; non sine inunere 
erit carmen , ct sicut Orpbeo prius dedit 
sua>iter cithara canenti reducem Eurydicen , 
etiam te , Bion , remitlet montibus. si vero quid et e^o 
fistula canens possem , apud Plutonem et ipse canereni. MEGARA 

UXOR IIERCUMS. 

IDYLLION IV. 

Mater mea , quid tandem sic animnm abjicis , 

horrendum gemcns , pristinus vero tibi non amplius rubor 

conseiTatur in genis? quid inilu tantopcre tristis es? 

an quod dolores palilur infinitds indytus filius 

ab liomine nequaiu , taiinuam lco a!) hiiinuh»? 

iieu niihi! cur jam niedii tanla contumelia affecorunt 

iinmortales ? quare mc tam malo parentes genuerunt (ato? 

infelix ego, qu<x post-iiam λϊγϊ [tra-stantis in torum veni , 

eum quidem 64:0 (olcb.in icque ut oculos nicos, 

el adbuc veneror ac revcreor cx animo , 

sed boc neino fiiit autis inlelicior viventiiim , 

neque tantos suis cxpertus est in togitatioiiibusdolores. 

misor, (\m sagitlis, quas iUi prabuit ipse Apollo 

sive alif iijus ex Parcis sive Fiiria; dira tela , 

liberossuos intcrfccil »'t illis carain everlil aniiiiam 

furcns in domo , qua; plcna erat CcTdis. 

bos quidem ego infclix mcis >i(li ociilis 

ffriri a patre, id autcjn ne («τ soiiiniuin qiiiilciii vi-nit ad 

aruiiii.] ncquc ipsis potcraiii opcm ffrrc (•πΊ)ΐΌίην«)(\ιιιΙίυυ5 

matrem suain , qtiia proi)0 insuperabilc maluin erat. 

sicuti autom qunritur avis ob suos pullos 

pcrcuntfs , qiios sa^vus angiiis adliiic parviilds 

arbiislis iii dcn>is devorat ; illa anlcm circiiin ipsos 

vulitat clangens admodum stridida \oce pia mater, S-4 MOi;XOV ΕΙΔΥΛΛΙΟΝ Δ. *J6 ού5 άρ' £/£ΐ τίχνοισιν £παρχ£'σαι* ή ^ά οΐ αύτη 
αοσον ιμεναί'γα τάρβος άμειλίκτοιο πελώρου' 
ώς £γώ αίνοτόχεια οιλον γονον αϊάζουσα 
μχινομε'νοισι ττο'οεσσι δοαον χάτα πολλον εϊ<οίτ(•)ν. 
ίοζ οοελον αετα παισιν ααα Ονησκουσα και αύτη 
30 χεϊσΟαί φαραακοεντα δι' ηττατος ίον ε/ουσα, 
Άρτεαι Οηλυτε'ρησι μέγα κρείουσα γυναιξίν 
τω /ήαας κλαύσαντε οίλαις ενί χερυι τοκηες 
πολλοίς συν κτερεεσσι πυρής επεοησαν δαοίης, 
καί κεν ίνα /ρύσειον ες όστεα χρο)σσον άπάντο)ν 
3δ λε'ςαντες κατέΟαψαν οΟι πρώτον γεν&'αεσΟα. 
νυν δ' οί αΐν Θηβην κουροτρόφον ενναίουσιν, 
Άονίου π εδίοιο βαΟεΐαν βίολον άροϋντες ' 
αύταρ εγώ Τίρυνθα κάτα χραναήν πολιν "^ΙΙρης 
πολλοΤσιν δυστηνος ιάπτομαι άλγεσιν ήτορ 
40 αιεν δαώς• δακρύων δε πάρεστι μοι ούδ' Γ ερο^η. 
άλλα πόσιν μεν δρω παυρον γρόνον δ;ρΟαλμο"ισιν 
οι/ω εν ήμετέρω* πόλεων δε οί έργον έτοΐμον 
μο' /Ocov, τους επι γαΐαν άλώμενος ήδε θάλασσαν 
μο/Οίζει, πέτρης ογ' ε^οιν νόον ήε σίδηρου 
4i χαρτερον εν στηΟεσσι• συ δ' ήύτε λείβεται uocop 
νύχτας τε κλαίουσα και εκ Διός ηματα πάντα. 
άλλος μην ούκ αν τις ευφρηναι με παραστάς 
κηδεμόνων ή γαρ σφε οο'μοιν κατά τοϊ/ος εε'ργει , 
και λίην πάντες γε περην πιτυώδεος ΊσΟμου 
50 ναίουσ', ούοέ μοί εστί προς ό'ντινά κε [ϊλεψασα 
ο'.α γυνή πανάποτμος άναπτύςαιμι φίλον κηρ, 
νόσ'ύΐ γε δή ΙΙύ£ρης συνομαίμονος• ή οϊ και αύτη 
άμφι ποσει σ^ετε'ρω πλε'ον ά/νυται Ίφιχληι, 
σω υιεΐ• πάντοιν γαρ όιζυρο)τατα τέκνα 
bb γείνασΟαί σε θειο τε και άνε'ρι Ονητίο εολπα. 

ως άρ' ε'ύη• τα δε οΊ Οαλεριότερα δάκρυα μηλ(ον 
χο'λπον ες Ίμερόεντα κατά [Λεφάρων Ι/ε'οντο, 
μνησαμένη τεκε'οιν τε και ων μετέπειτα τοκήο)ν. 
ως δ' αύτο)ς δακρύοισι παρηια λεύκ' εοίαινεν 
fcii Αλκμήνη • βαρύ δ' ηγε και ΐκ Ουμοϋ στενά/ουσα 
μύΟοισιν πυκινοΐσι φίλην νυον ώδε μ.ετηύδα" 

δαιμονίη παίδο)ν, τί νύ τοι φρεσιν εμπεσε τούτο 
πευκαλίμαις; πώς άμμ' εΟελεις δροΟυνεμεν άμοο) 
κή'^ί' άλαστα λέγουσα; τα δ' ού νυν πρώτα κέκλαυται 
ι,, η ού/ άλις οίς ε/όμεσΟα το δεύτατον αιεν επ' ήμαρ 
γιγνομε'νοις; μάλα μεν γε φιλοΟρηνής κέ τις ειη, 
ό'ςτις άριΟμησειν εν εφ' ήμετίροις ά/ε'εσσιν 
Οαρσοίη• τοιηςδ' εκυρήσαμεν εκ ΟεοϊΙ αισης. 
καΐ δ' αύτην όροι» σε , φίλον τε'κος , άτρυτοισιν 
-.. α).γεσι μο/Οίζουσαν έπιγνώμοιν οέ τοί ειμ-ΐ 
άσ/α),άαν, οτε δη γε και ευφροσύνης κο'ρος εστίν. 
καί σε μάλ' εκπάγλως εποδύρομαι ήδ' ελεαίρίο, 
ουνεκεν ήμετε'ροιο λυγροΰ μετά δαίμονος εσ/ες, 
ζς 6' y,7-'v ε'ύύπεοΟε κάρης [Ιαρΰς αΐιορειται. 
7r, ιστο) γάρ Κούρη τε και εύε'ανος Δημητηρ, 
ας χε μεγ» [ΐλαφΟείς τις εκών επίορχον όμο'σσαι 
δυςμενέων, μηδε'ν σε /ερειο'τερον φρεσιν ήσιν 
οτεργειν '?, ειπερ μοι υπΐχ νηδυιόφιν ήλθες noqiie polcsl lil)eiis auxiliaii; profccfo ci ipsi 

propc acccderc niagnus niefiis cst ad iiiiiiiilc inoiisliiim; 

ita cgo infolix niater cararn prolcm (lcplorans 

fiiriosis pedilnis pcr domum miiltuin ciirrcbam. 

iitinani cuin liliis simul niortua ct ipsa 

jactiisseni, venonatam in jecorc sagittain liabeiis, 

Diana mollibiis potcnter imperans niulieribus : 

luni nos dfploratos siiis manibus parcnles 

iiniltis cum luuneiibus in logo posuisscnt coninmni, 

ct iii unani auream tirnam ossa omniuni 

collccta sepeliissent iibi pnnniin nali siimiis. 

miiic vero illi Tbel)en juveiium altiiccm incolunt, 

Aonii campi proruiidam globam aianics; 

ogo vcro Tirynlbe in aspcra urbe Jiinonis 

imillis niisora aflicior doIori])iis aninio 

scmper aequaliter; lacriniarum aiitcm adest mibi no iilla 

qiiidem cessatio. ] sed maritum video pcr cxiguum tcnipus 

octilis] domi nostriie; iniiltorumautcm ei opiis paraluin cst 

laboriim , qiios per terram crrans ct niarc 

sustinet, saxi illc liabcns aiiiimira vcl fcrri 

durum in pectore; tn ycro manas siciit nicinat aqiia 

per noctcs bigens ct ex Jove dics omnes. 

aUiis auteiii nemo cxbilaraiit mc praescus 

ariiniiim; profccto cnini illos a>diuin parics continct, 

ot onnies valdc prociil ullra piiiosnm Istlimnm 

Iiabitant; nc(|ue iilbis mibi cst, ad qucm rcspiciens 

sicut niulier infelix apcrire possini carum aninium, 

praoter Pynbain qnidpm gormanam ; ca vero et ipsa 

piopfer vinim smim pliis dok-t IpbicUim , 

liiiim iilium; omniiim cnim niiseriimos Ubcros 

gcnuisse tc dco et viro mortali opinor. 

sic loquuta cst ; ci aulein largiores lacrimai pomis 
ad siinini amabilem e palpcbris fiindcbantnr, 
rfcordanti Hbcrorum et siioruni dcindc parcntum. 
IwiiltT aiitPiii lacrimis gcnas albas rigabat 
Akniciia; giavitor autem bajc ct cx animo ingcmisccns 
vcrbis prudontibus caram niirum sic alloquuta est : 

ο infelix ex liberis, quidnain libi in mentem incidit boc 
priidcntcin? quomodo nosvis commovere ainl)as , 
aiiunmas ingentes comincmorans? bae aiUom non niinc 
piiiniiiii denet.ie siint.] an non sufliciiint qiiibus afruimiir 
sciniHT in proxiimim qucniquc diein] incidciililMis? adino- 
diini (iiinelanim amiciis sit,] qiiicniKiiic sc niiiriiraliiiuin 
csscuniim adnostros dolorcs] confidat : talcsortiia! siimiis 
diviiiilusfaturu.]ct sane ipsam te video,caiaidia, iiniiionsis 
doloribiis la])oranleni ; ignosco vcro tibi 
(piod dolcs, qiioniain sane cliam l.Tti(ia; salietas esl. 
ct W valde vcbciiiciitcr bigco ac niiseiOr, 
(piod noslri fnncsli parliccps fali facta es, 
(|iiod nobis siipra raptil grave imminct. 
scilo iiiim Proscrpina et piilcro voslita Corns, 
qiias iiicnte capliis aliqiiis s|)oiito perjiirare possit 
bosliiiin nosfrorum, me non iniiius tc in uniuio inco 
'•arani baberc quam si niilii subtiis cx utcro vcnisscs MOSCHI IDYLLION V. 85 και αοι τηλυγετη ενι δο')μασι παρθένος ήςΟα. 

80 οΰδ' αύ Γ/•^ν γε νυ πάαπαν ζολ~ά σε τοΰτό γε ληθειν. 
τ(~) αη ιχ' εςείπν,ς ποτ', εαον Οάλος, ως σευ άχηδεο), 
ι^.ηδ' ει κ' ήυκο'αου Νιο'βτ,ς πυκινώτερα κλαίιο. 
ου γάρ θην νεαεσητον υπίρ τε'κνου γοάασΟαι 
αητέρι δυς-αΟί'οντος • επει δε'κα [χηνας εκαμνον, 

S5 πριν χαί πέρ τ' ίδέειν ΐΛΐν, εαίο υπο •ηπατ' έχουσα , 
καί με πυλάρταο (τχεδον ηγαγεν Λιοοινηος* 
ί)δε' έ δυςτοχέσουσα χακας ώδΤνας άνε'τλην. 
νΰν δε' μοι οϊ/εται οίος επ' άλλοτρίης νε'ον άϋλον 
εκτελέϋΐν ούδ' οίδα δυςάμμορος , είτε μ.ιν αύτον 

90 ενΟάδε νοστησανΟ' υποδεςομαι εϊτε και ούκί. 
προς δ' ετι μ' επτοίησε δια γλυχυν αίνος ονειρος 
ΰπνον* δειμαίνω δε παλίγκοτον όψιν ίδοΰσα 
εκπάγλιος, μη μοι τι τέκνοις άποΟυμιον ερδη. 
είσατο γαρ μοι £yojv μακελην εύεργεα χερσίν 

95 παις εμος αμφοτερτ,σι, βίη Ήρακλτ,είη• 
ττ, μεγάλην ελά/αινε δεδεγμένος ώς επι μισΟω 
τάφρον τηλεΟοίοντος επ' εσ"/ατι^ τίνος άγροΐ3, 
γυμνός άτερ χλαίνης τε καΐ εύμίτροιο χιτωνος. 
αυταρ επειδή παντός άφίκετο προς τέλος έργου , 

ΐοοκαρτερον οίνοφοροιο πονευμενος ερκος άλωης, 
ήτοι δ λίστρον εμελλεν επι προύχοντας Ιρείσας 
άνδηρου καταοΰναι ά και πάρος ει'ματα ί'στο. 
εξαπι'νης δ' άνέλαμψεν υπέρ καπέτοιο βαΟείης 
ττϋρ οίμοτον, περί δ' αύτον άΟε'σ:ρατος είλειτο φλο^. 

105αυταρ ογ' α'ιέν οπισΟε Οοοΐς άνε/άζετο ποσσίν, 
έκφυγε'ειν μεμαώς ολοον βέλος Ήφαίστοιο" 
αϊει δε προπάροιΟεν Ιου χροος ήύτε γε'ρρον 
νώμασκεν μαχέλην* περί δ' ομμασιν ενΟα και ενΟα 
πάπταινεν, μη δη μιν επιφλέςη δηιον πϋρ. 

ΐιοτΐο μεν άοσσησαι λελιημένος, ιός μοι εικτο, 
Ίφικλέης μεγάθυμος έπ' ουδεϊ κάππεσ' ολισΟιόν, 
πριν ελΟεΤν, ούδ' δρΟος άναστηναι δύνατ' αυτις, 
αλλ' άστεμφές εχειτο, γέρων ώςεί τ' άμενηνο'ς, 
δντε και ούκ έΟε'λοντα βιησατο γήρας άτερπές 

ΐΐ5χα7Γπεσέειν• χεΐται δ' έίγ' επι χΟονος εμπεδον αυτούς, 
ειςο'κε τις /ειρός μιν άνειρύσσγ) παριο'ντοιν, 
οίδεσΟεις οπιδα προτέρην πολιοΐο γενείου. 
ώς εν γνί λελίαστο σακε'ςπαλος Ίοικλείης• 
αύταρ εγώ κλαίεσκον άμηχανοο)ντας όρωσα 

ϋοπαιδας εμούς, μέ/ρι δη μοι άπέσσυτο νηδυμος ίίπνος 
Οφθαλμών, ήώς δέ παραυτίκα φαινετο δΤα. 
τοϊα , φίλη , μοι όνειρα δια φρένας επτοίησαν 
παννυ/ίη • τα δε πάντα προς ΚύρυσΟηα τρέποιτο 
οιχου αφ' ήμετέροιο, γένοιτο δε μάντις εκείνω 

ΐ2ΓιΟυμος εμος, μηδ' άλλο παρεκ τελέσειέ τι δαίμοιν. ΕΙΛΤΑΛΙΟΝ Ε'. Ταν άλα ταν γλαυκαν 6'ταν ωνεμος άτρέμα βάλλη , 
τον φρένα ταν δειλαν ερεθίζομαι, ούδ' ίη μοι γ5 
έντι φίλα, ποΟίει δε ποτΐ πλοον ά με γαλανά, 
άλλ' όταν άχηση πολιό; βυθός, ά δέ θάλασσα »t iniiii sero nala iii «vtlibiis λϊι^ο esses. 

noi|ue ipsain tt" onniiiio aibilroi• hoc lalere. 

quarc ne uniqiiaiii de nie dicas, meiiin ^οηηοη, milii non 

nirain tiiie.ssc,] iie si qiiidcin crebriiis (jiiain pulciicoma 

Niobo ploio.] non ouiiii |)r<)fect<) Λifιllκ•l■abile cst propler ii- 

linm lu^t'rcniatriariliiluiii;quuiiiaiiuleceinni('iis(sIaboravi, 

priusquaiu vel ackpicercm enin,mco subjecoie babt'n<, 

ct nieail poitas-iiuiiiitiLs-liabcnfpiii i»ropea(l(lii\i( Pbitonfm : 

sic euin diillinilter cni\iiia gra\c's dolorcs piM tuli. 

niinc vero mibi abiit iKMrurt' m)1iis ηυνιιηι ccrlamen 

pcrfccluius; iicque scio iiiMix, utrum eiiin ipsiiin 

luic redueoiii recoplura sini ntTHt•. 

pra-terca etiain niecxtenuit triste soiniiium per diilcem 

soiununi ; inctuo auteiu terribili visionc conspecta 

veliemcnlcr, iic rniiii quid libcris injdcnnduin faciat. 

visus cstouiiu niibi toiicns bgonfiii bftie lactiim mnnibiH 

aiiibabiis lilius nious, vis Ileiculca; 

boc iiia-iuain oftbdiubat , qiiasi S(iscopi-i«ot /inc opits pncla 

nieicede , ] f()ss.iin in cxtrcina-paite lloronlissimi cuiijsdain 

af^ii ,J niidiis siiie la-na ct cinctili tunica. 

sed postquain (o(ius pcrvenoiat ad (iiu-in opeiU, 

Ininum vitilene elaboraiis muniinentum are.ie, 

tiiin ille deliso lii;oiie iii proniincnte 

labro-fossa! iiidntiinis oral vestes, qiiibus an(e indiitus 

fiifrat.]subito aiilfiii iMu\i( supra fossain profdiidani 

iuiiis volicniens, et (irca oiiin iiiwns vol\obaliir llaiiiina. 

veruni ill»' sfinpcr ipfio velociljiis recedpbat pedibus, 

cffugere ciipiens pcrniciosuin lehiin Viilcani ; 

scmper aiitcm antc siium (orpiis volut i^ciituin 

iiiutabat liiioiicm ; al(iuc oiiilis buc ilbic 

«•ircunispiricbat , nc eiim athiirift bostiHs i^iiis. 

Iiiiic qiiidcm opein Γιίτο iiq)iciis, iit mibi vidfbatiir, 

IpbicUis inai.'iianiniii.s in tcrrani ('e('i<lit la|>siis, 

priusquaii) eo vcnisspl, ncqiie rcctus rcsiiigcrc potiiil rur>iis, 

scd iinmotiisjaccbat, sicut senex imbccillis, 

qiieiii etiain invitiim vi coegit scncctns molesta 

concidcre; jacet aiitcni ille senex liiinii si<; di-fiMis, 

donec aliqiiis iiiaim fiiiii niiiat pra>l(>nMintiuni, 

reverilus adspoi liim sciiilcni <aiia' l)arba!. 

ita in lcrra cxb^nsiis jacuil sciitum-vibrans Ipbicliis ; 

at ogo (IfbaiM ope dostitutos vidons 

libiTos meoSjdonoc niihi cxciissus i«it di)lcis somniis 

oculis, ct aurora stalim appaniit divina. 

talia, ο cara, inihi soiiinia incntrtn pfTtcrniiinnt 

tola noclc; vcniin «nmia ad Eiiryslbciini Acilanliir 

a donin nuslra, iialqiii' val(s jlli 

aniiiuis nu?ii$, ncqiu; aliiid ^('or>iimeniciat quid deus. IDYLLION V. 

Mare cainilcum qiiando vrnlns lcnilcr fiTit , 

aninio liiniilo sitllicitor, ικΗριο ainpniis inihi l4Tra 

cst iirala, S4-(l allii it ad iia\i^alj()nrni iiir iiiaris (ranqitillitiu. 

at qiiaiulii ιt■^(ιιlat ranniii huim' . «l uiuli iiiariuA 8G ΜΟΣΚΟΥ ΕΙΔΥΛΛΙΟΝ ς. Ζ. 6 χυρτον Ιτταφρίζγι , τα οΐ κύματα ααχρα [χεμηντ] , 
ες -/θο'να -αττταίνω και δε'νορεα , ταν δ' άλα φεύγω, 
γα δε μοι άσττ άστα γί δάσκιος ευαοεν υλα, 
ενΟα καΐ r,v πνεύση πολύς ωνεμος ά πίτυς άδει, 
ή καχον δ γριπευς ζοιει βίον, ώ δόμος ά ναΰς, 

10 και πόνος εντι θάλασσα , και Ί/Ους ά πλάνος άγρα. 
αυταρ εμοι γλυκύς ύπνος υπο πλατάνω βαθυ:^»ύλλω, 
και παγας ^ιλεοιμι τον εγγύΟεν άχον άκουειν, 
ά τε'ρπει ψο:ρεοισα τον άγριον, ού/ι ταράσσει. ΕΙΔΥΛΑΙΟΝ Τ'. 

"Ήρατο Παν Άχως τας γείτονος, ηρατο δ' Ά/ώ 
σχιοτατοΕ Σατύρου , Σάτυρος δ' επεμηνατο Λυδα. 
ώς Ά/ώ τον Πάνα, τόσον Σάτυρος φλεγεν Αχω, 
καϊ Λυδα Σατυρίσκον έρως δ' εσμύ/ετ' άμοιβα. 
5 ό'σσον 'foip τηνοιν τις εμίσεε τον φιλεοντα, 
τοσσον δμίος οιλέο^ν ε/θαίρετο, πάσχε δ' α ποιεί, 
ταΐίτα λε'γοι πασιν τα διδάγματα τοις άνεράστοις* 
στέργετε τους φιλέοντας, ιν' ην ίριλέητε φιλησθε. Ε1ΛΪΛΛ10Ν Ζ'. 

'Αλφειός, μετά ΠΤσαν επήν κατά ποντον δδευγι, 
ερ•/εται εις Άρε'θοισαν άγο)ν κοτινηφο'ρον ίίδωρ, 
έ'δνα οε'ροιν καλά φύλλα και άνθεα και κόνιν ίράν 
και βαθύς Ιμβαίνει τοις κύμασι, ταν δε θάλασσαν 
* νεοΟεν υ— οτρο/άει , κού μίγνυται ύδασιν ύδωρ" 
ά δ' ουκ οΐδε θάλασσα διερχομένου ποταμοΐο. 
κώρος δεινοθε'τας, κακομη/ανος , αίνα διδάσκων, 
και ποταμον δια φίλτρον "Ερως έδιδαξε κολυμβήν. ΕΠΙΓΡΑΜΜΑ. Η'. 
ΕΙΣ ΕΡΩΤΑ ΑΡΟΤΡΙΩΝΤΑ. 

Λαμπάδα θεις και τόξα βοηλάτιν εϊλετο ράβδον 
ούλος "Εριος, πν'ρην δ' είχε κατωμαδίην, 

και ζεύςας ταλαεργον υπο ζυγον αύ/ένα ταύροιν 
εσπειρεν Δτ,οΰς αύλακα πυροφόρον. 
6 είπε δ' άνο) βλεψας αυτί) Διί' πλησον άρουρας, 
μη σε τον Εύριόπης βοΰν υπ' άροτρα [ίάλω. 

Θ'. 

Αιθε πατ•/•'ρ μ'έδίδαςε δασύτρι/α μήλα νομεύειν, 
ώς κεν υπο πτελέησι καθήμενος η υπο πέτραις 
συρίζων καλάμοισιν εμάς τερπεσκον ανίας. Γ. 

Πιερίδες, φευγϋ)μεν. ευκτιμε'νην πόλιν άλλην 
πατρίδα μαστεύσοιμεν άπαγγελεο) ο' άρα πασιν, 
ό>ς όλοοΊ κηφήνες έδηλησαντο μέλισσας. incurvata spumat , ac fluctus longe furunt , 

ad terram ociilos converto et arbores , mare autein fugio , 

terra vcro inilii grata est et opaca silva placet, 

in qiia etiain quando spiiat veheincntior ventus pinus canit. 

piofecto miseram piscator agit vitam , cui domus est navis, 

et labor est mare , et piscis vaga captura. 

at niilii dulcis sit somnus sub platano frondosa, 

et fontis amem propinquum sonum audire, 

qui oblectat strcpitu agricolam , non conturbat. IDYLLION VI. 

Amabat Pan Echo vicinam , amabat autem Echo 
saltantem Satyrum , Satyrus vero insane deperibat Lydam. 
quantum Ecbo Panem , tantum Satyrus inflammabat Echo , 
et Lyda Satyrum : amor autcm doloribus cruciabatur vi- 
cissim.] quantum enim illorum quisque oderat amantem, 
tantum simul amans odiosus erat, et patiebatur quae faciebat. 
ha;c dico omnibus documenta ab amore alienis : 
diligite eos qui vos amant, ut si ametis redaraemini. IDYLLION Vn. 

Alpheus , ubi post Pisam mare ingressus est , *- 
venit in Arethusam ducens aqiiam oleastros ferentem , 
dona ferens pulcras frondes floresque et sacrum pulverem ; 
et profundus ingreditur sub fluctibus, sub mari autera 
inferius currit , nec aqua aqu.Te miscetur ; 
ceterum niare non sentit transeuntem iluvium. 
puer iWe violeutus, mala machinans, dira docens, 
etiam amnem per philtrum Amor docuit mare subire. EPIGRAMMA. ΥΠΙ. 

IN AMOREM ARANTEM. 

Face deposita et arcu boum agitatricem cepit virgam [tein , 
perniciosus Amor, peramque habebat ex bumeris dependen- 
etquumjunxissetsubjugo laborum patienscolluumtauroruin 

consevit Cereris sulcum tritici feracem. 
tum dixit sursum adspiciens ipsi Jovi : iraple arva, 

ne te Europa; bovem aratro subjiciam. IX. 

Utinam pater me docuisset villosas oves pascere , 
quantopere , sub ulmis considens vel sub saxis 
fistula canens , calamis meos delenirem moerores ! X. 

Ο Pierides, fugianius. bene conditani urbem aliam 
patriam quieramus; nuntiabo autem ommbus, 
perniciosos fucos lacsisse apes. ΟΠΠΙΑΝΟΥ 

ΚΑΙ ΝΙΚΑΝΔΡΟΤ ΤΑ ΣΩΖΟΜΕΝΑ. 

ΟΡΡΙΑΝΙ ΕΤ NICANDRI 

QOM SUPERSUNT. 

MARCELLI SIDETJE FRAGMENTUM DE PISGIBUS, 

ΡΟΕΤΑ DE VmiBUS HERBARUM, 

GRiECE ΕΤ LATINE 

EDIDIT 

F. S. LEIIRS. 

PRiEFATUS EST K. LEHRS. PRvEFATIO. Frater meus acerbo fato oppressus (*) , cum diem siipremum obiit , lioc 
alterum Epicorum volumen , cui jam funesto niorbo conflictans operam suani 
impendere non destiterat, peene ad finem perductum atque in tvpis niaximam 
partem reliquit. Et Pbilen quidem absolvendi siibsidiaque, quibus emendalior 
prodit, explicandi curani siiscepit Fr. Dubnerus , in eadem , quam viventi et 
iegiOtaiiti praestiterat , amicilia perseverans : de reliqua paite didaclicoruni 
mihi cessit negotium iit referrem. Faciam id ita ut de Oppiano quideiii singii- 
latim recenseam, qiiibus locis in bac edilione a novissima Scbneideri disces- 
sum sit , eo modo, quem defiinctus ipse in Piitfatione ad Quintum et in 
scbedis mibi transmissis praidicandiE diligentiai leslibus pra?ivit. Longe plii- 
riraa cui debentiir est Arminiiis Kfficbly, cujus emendaliones ex " Conjcclaneis 
in ApoUoniuni et Oppianum « ( Lips. i838) pelitas liUeia K. signiiicabirmis, 
Hllera L nostras Qucestiones epicas. 

(i) Annum «igcns tiiccsiinum scptiniimi plitliisi butcubuit, i3 april. ib43. In cditione Sclincideri 
a. 1813. In hac eililioiie L. I V. 16 εγώ 

V. 32 μόΟοι; 
ν. 147 καΐ μήν 
V. 164 όπα, 

ν. 197 προπάρο'.Οε CYNEGET1CA. 

έγών L. 317. Κ. 3ύ. 

πόΰοις Κ. ib. 

ναι μήν L. 323. 

όπα ut κρυερήν ad όπα rcfe- 

ratur. 
πρόπαρ ο'ίτε Κ. 30. 
ν. 208 άσκαροαμύχτοι• άταρμύκτοισι Renll. L. 315. 

σιν 
V. 214 υπόπτερον ύπερ τρίβον Κ. 37. 

ν. 233 μυσών μυαε'ων. 

ν. 370 άγρευτΛ,<ϊΐ άγρευτήρτι iit fcic omncs. 

ν. 426 δίενται διονται pliiriinoriiin (odd. 

cf. Lol)e«k. Bnllni. 146'. 
V. 4C4 ότμήν πρεσβύτει• όομήν πρεσβεύτεφαν. ν. Κ. 
ραν (i(l qiiidcm pro 38. 
πρεσβεύτ. errorctyp.). Iii cditione Sclineideri 
a. 1813. 
V. 46J εμμεν' 
V. 523 ήν 
ν. 524 όνΰχεσσι 

ν. 525 άντιάτειεν 
L.ll ν. 10 βελέεσσιν 

ν. 136 ό δ' έβραχε πόν- 
το; έπειτα ν. 254 ούλόμενο; 

ν. 200 έπιτρεψαντε κά- 

ρηνα 
V. 281 πλευρτ,σι Ολίοίΐ 

ν. 282 έπι Ιη liac cditionc : 

άμμιν Κ. 39. 

ει Κ. 40. 

στονΰχεσσι Hfrmaiin. Orpli. 

712! 
άντία σεΐο Loh. Pliiyn. 580. 
ϊπποισιν ex iiliiriiiiis. cf. Κ. 

41. 
ό δ' εοραχεν ήττύτα πόντο; 

(iuicti ((•\ »'<) <|iiod |>1ιιη• 

ηιοΐ'ΐιηι lihi . est ό δ' έβρ. 

α•.π•ύτα π.), cf. Κ. 42. 
οΰλομε'νων Κ. 43. 
έπιΟρέξαντε κάρηνον (.sin<;nl. 

in pliiriniis lil)i is) Κ. 43 '. 
πλευραϊ; (cod. Vcii.) θλίβει. 

ν. Κ. 43•. 
ett til alii. (1) 45Ί pro corniplo πανίχνια piitps παρ' ίχνια. S«'d piilclirani l.ol)crkii lial)CO ronjiTltir.-vm : μά).' i/via , cx v. Μ 

(2) 274 οΟδέν άλευόμενον. Viil^•) άλευόμενο;. Funiiula liic <piu(t vidcuiii uliciia aliuiidc li.iii>lata videlnr , iil IV, 
Dic οίτον άλευόμενος ι e<|iiira.s. 

(3) Scd sit ccitc πάλιν iii ^0'ji iijiiluiiduiii tiil• «0. 
209. Ιη editione Schueideri 
a. 1813. 

V. 288 πιχράων — χηρών 

ν. 327 πολλω τούτων 

V. 393 θάμβος εβυ τόδε , 

βάμοο; 
ν. 400 έν 

ν. 403 Οψόθι 

ν. 4ΐί ήλθε; έ; α".6έρα • 

Ιδοεισεν οέ σε μακρό; 

Όλυμπος 
V. 427 PRiEFATIO. 

Ιη hac editione : ν. 472. 
ν. 481 473. ν. 541 τονθορύζοντε; 

V. 566 ήδη 
.III V. 37 έπιοέδρομεν αί- 
γλη 
τ. 151 λυγκών 
ν. 169 τονΟορύζωσι 
ν. 199 τόκον 

ν. 214 μαζών 
ν. 248τε 
ν. 278 τε 
V. 295 μάλα 

V. 307χροιήδ'άργυφέη. 

ν. 339 

ν. 432 άμφίς 

V. 448 θανάτοιο φίλον, 

ζαμενή χόλον, ιόν. 
V. 439 2ή τότε δή καΐ 

θηρσί πιχρήν έπΙ μήτιν 

υφαίνει 
ν. 514 μολόνται* φρικαλέων — θrιpώv (θτ,ρών 
onines libri) Κ. 44. 

πολλόν (lioc in omnibus li- 
bris) τιθασών. Κ. 44. 

θάμβος, ε?υ τ. θ. 

συν Herm. Orph. 731. 

βυσσόθι L. 309. 

ήλθες έ; αίΟερα οίον , έδεισε 

δέ μακρό; Όλ. Geiliard. 

Lect. Αρ. 216. 
Post 427 lacnnae signa po- 

sita. K. 45. 
Hi versus transpositi. K. 46. 
Post liiinc signum lacutiie. 

K. 47. 
τονθρύζοντες ut plurimi. cf. 
/ L. 315. 
η δή Κ. 47. 
έπιδέδρομε χαίτη Κ. 47. \, .IV ν. 134άσκαρδαμύκτοι- 

σιν 
V. 177 μεγάθυμων 
V. 229 έπέρασσε 
V. 2'(8 κλαυθμυρ'.σμών 
V. 253 μέλλε γάρ ήδη , 

μέλλεν 
ν. 262 ώραίη έλινος 
ν. 407 μάλα, τιάμπαν 
V. 430 ελαφροί ^εϊα έπι• 

θριόσκουσιν 
ν. 439 ήν ποτ' έλτ-ς λυγρών Κ. 48. 
τονθρΰζωσι, cf. snpra 
κόπονΐΗ€θΐ58. Pal.lllp. 546, 

coU. Hecker. Call. 98. 
μαζόν Κ. 48. 

και, cf. Herm. Oiph. 712. 
τι Κ. 49. 
μέλε Lobeckii conj. Pathol. 

249 '. 
χροιή δ' άργυφέη Κ. 49. 
Post biinc v.laciinaK. '19^ 
ά/ρις Κ. 49. 
θανάτοιο βέλος, ζαμενη χόλον 

Ιοϋ. L. 308. 
δή τότε και Οήρης π. cett., 

cf. var. 1. 

μολό/τες Lob. ap. Buttm. Gr. 

131. 
άταρμύκτοισιν, ν. Ι, 208. Ilt μεγασθενε'ων Bninckii. 
έπέλασσε vetiis lectio. 
κλαυθμυγμών L. 315. 
μέλλε γάρ , ήδη μέλ).εν 

Ballii. 
ώραίη τ' έλινος. cf. L. 317. 
μάλα πάμπαν ut priores ■* . 
ελαφροί, ^εϊα δ' έπιθρώσκου• 

σιν scliol. 
ήν έλάης 

H\LIEUTIC.\. 

Ι ν. 24 χλοάουσι χ">«' ε'-σϊ Κ. II. 

V. 149 παρά μ υχόν παρα'ι μυχόν ιιΐ plurimi. Ιη editioueSchneideri 

a.l813. 
ν. 227 έπειγομένη 
ν. 243 τοίην 
V. 255 αίμα 
ν. 295 

V. 319 ^ίψεισυμφυέεςτε 
πάλιν ζωοί τε νέμονται 

V. 327 δν 

ν. 349 πομποί τ' 

ν. 414 δέ έκαστα 

ν. 432 ουδέ κεν δρνιν 

όίσσεαι , ουδέ κεν 

ίχθϋν 
V. 438 Ιχθύσιν οι δέ θ' 
ν. 508 όμοϋ γάμω εϋ• 

ρατο νίκην. 
ν. 559 τή ένι 
ν. 561 δλβον 
V. 778 παλι^ροίης τε 
ν. 780 σπερχομένης 

ν. 782 έξαυτής 
II ν. 17άλλοίοισιν επώνυμος 
V. 18έργοις — έπήρατον 
ν. 66 ήκα 
V. 148 έπιτέρπεται 
ν. J94 ένδον έφράσσατο 
ν. 200 άτεκμάρτοιο 
V. 214 θήρης άποπειρή- 

σαιτο 
ν. 257 ένεπλήσατο 
ν. 262 γηθομένη 

V, 297. ποτ' 

ν. 299 ούδ' ως 

V. 306 ήν 

V. 308 ένιπλήξασα 

ν. 342 χαλκείη ώςτε πυ- 

ράγρη 
ν. 357 χόλοι 
ν. 377 χόλου 
ν. 392 και ήμενον 
V. 401 έ 

ν. 408 ένεπλήσατο 
ν. 438 μοϋνοι 
ν. 450 μυϊαι 
ν. 495 νούσω, πρώτον 
ν. 599 διεράς τε γονάς' 
ν. 606 ποτ' 
ν. 653 άνέχουσιν 
V. 667 θοϋρο; 
ν. 678 πόρον 
,.ΙΙΙν. 2 φράζεν 
ν. 202 δέ 
V. 207 άκρης Ιη liac editione : 

έπειγομένη Κ. 12. ' 

τοίων Κ. 12. 

είμα Κ. 13. 

Post hiinc lacuna. Κ. 13. 4 

^ίψη συμφυέες τε παλινζο)οί 
τε πέλονται Κ. 13. Pailiin 
vetiis lectio restiluta. 

8 Rittersli., Κ. 14. 

πόμπιμοι. 

δέ Ο' ένασσας• L. 309. 

ή τέ κεν όρνιν όίσσεαι , ουδέ 
μεν ίχθϋν Κ. 16. 

ίχθΰσιν, οϊδε θ' Κ. 16. 
όμοϋ γάμον εΰρατο νίχΐί). V. 

Κ. 18. 
τη δ' ένι ut libri. V. L. 317. 
οπλον L. 308. 
παλι^^οίησι Κ. 19 ^. 
σττερχομένου iit omnes fere 

libii. cf. Κ. 19. 
έξαϋτις Κ. 19. 
άλλοίων έπιήρανος Κ. 20. 
έργων — έπίσκοπον Κ. 20. 
ώκα Κ. ib. 

μέγα τέρπεται ut fere omnes. 
ένδοθεν έφράσατ', vulgata 
άειμάργοιο Κ. 21. 
ξηρή; έπι πειρήσαιτο Κ. 22. 

έμπλήσατο , cf. L. 315. 
γηθοσύνη, vulg., ν. Peyron. 

79. 
και Κ. 23. 

άλλ' ού iit libii. Κ. 23. 
ει ex plurimis libris. Κ. 23. 
ένιπρίσασα Κ. 23. 
χαλκείης ώστε πυράγρης 

τέλος Κ. 24. 
χόλω 

καθήμενον Κ. 24. 
κε 

έμ.πλήσατο, cf. ν. 257. 
ούτοι Κ. 17. 
μυίαις Κ. 24. 
νούσω πρώτον, V. L. 320. 
διεράς γενεάς Κ. 25. 
πρϊν Κ. 25. 

άπέχουσι Rittersli., Κ. 26. 
εταίρος Κ. 26 ". 
χορόν Κ. 20'. 
φράζοιο vetus lectio. 
δ' έν Κ. 27. 

ακτής iit libri omnes. cf. 
Peyron 79. Rl a'.tpr (1) Addidi iinnm cl aUfriim ex libi is quibusdam recentissimis. 

(2; MeinoraiKhiin r|ii(),i de v. 399 «lixil l.obeck, Paral. 205, qiii pro όξυπέτησιν maviilt όξυβελέσσιν. 

(3) V. 434 έ/ δ' άρα τήσι γεωμορίτ-,-τιν έλαύνειν. Potius έν δ' άρότοισι γεωμορίησί τ' έλαύνειν. Certe articulus corniptio- 
nis indiciiim. 

(4) Sed contra Rtat ^-.liainis IX, 43 : in boc capite et ilem in lioc versu ad vcrbuna p,xne ciim nostro conspirans. 

(5) Non placfbil Lobi-ckio, v. Paralip. 465. 

(0) V. 670 πο/έί;. Aii πρυλέί;? Ul lioc usiis sit pro prceliatoribus in univcrsuin 
(7) Facilius etiam vidclur σπορον. PILilFATlO 

In liac editionc : lu In edilione Schneideri 
a. 1813. 

V. 266 Γ/ειπεν ερυκεν Κ. 28. 

ν. 272 σμαραγήν άίωσι σμαραγής άίσωσι , ν. var. 1. 

ν. 33y άγρώσσει — οΐ άγρωσσειν — τοι (lioc libri 

qiiidam) L. 3Ι6. 

ν. 433 άτ'.ν άσην Herm. Orpli. 711. 

ν. 461 όθι τόΟι. 

ν. 512 έοΟτης ίοΟση:, Mosqii. 

Τ. 513-10 άλλου , ψαΰ- άλλου ψαϋσαι , άμα τρομε'ΐί 
σαι μεν τρομέει , μη- μτ,τρός χόλον ήο' άναοϋναι 
τρό; χόλον , οΟο' άνα• έλπομένη. 
δϋνα•. έλοου.ένη 

L. IV ν. 58 τεφόμενον τειρομένου Briinck., Κ. 31. 

ν. 109 καίϋστατον πανΰστατον Κ. 30. 

ν. 193 άμ;ριπϊριτρομέων άμϊίπεριορομέων Hermann. 

Orph. 739. 

ν. 331 εϊναλίων άοδην ε'.ναλίων μεν άδην ex codd., 

Κ. 30. 

ν. 332 αϊ άψ Κ. ili. 

ν. 4ΐ1 έσπόμεναι έσσύμεναι Κ. 31. (?) 

(!) 348 άχέων. Reqniritur potius οαχέων. lii edilione Sdineideri in hac edilione : 

a. 1813. 

V. 490 κείνησιν χεινί,σιν Κ. 32. 

ν. 651 α^/.■vf,(7ιv άϊκτ,σιν Fix. in Tlies. 

L. V V. 1 1 ΰπείξομεν ύπείκομεν Κ. 32. 

ν. 159 ^•j'j'70v βΰσσαν LfPbe spec. 27. 

ν. 280 πευκεδανόν στά• πευκεδανό; στάζουσ' • ή δ' 
ζουσ' ■ ή δ' έλκεσι μι- ελκεσι μίίη'εται άλμη ήύτε 
σγομε'νη άλ; ήύτε πυρ• πΰί , και θηρΐ Οοώτατον 
καίή όλοώτατον ήψεν ήψεν όλεθρον. Κ. 33. L. 
δλεθρον 307. 

ν. 282 βαλεϊ λάβη Κ. 34. 

ν. 285 δίοισιν δεινοϊ(7ΐν e\ codd. 

ν. 322 αΰτοϊσιν αίνοΐσιν Κ. 34. 

ν. 342 αλός όίλις Pieisoiii '. 

ν. 394 τάων τα; δ' ούν Κ. 34. 

ν. 485 ανά et παρενεί• πάραβί άναείρων utBninck. 
ρων ex codil. 

ν. 528 επί χαΐ ut lere omnescodd. 

ν. 53i γηθότυνοι, χρίμ• γηθόσ■Jvoι χρίμπτοντες, 
πτοντε; TantDm rara profectosolerlia huic scriptori praestitit Arminius Koecbly. Haud 
paiica eximia : nonniilla etiam non satis cerla jiire nunc admissa : qua?dam ta- 
men, quie vir egregius tenlaverat, haud diibieexcludenda erant.E. g.Hal. I, 394 : 

Έστι δ' άαειλίκτοις ενι κητεσιν, οσσα και αλαης- 
εκτος επί τρα^ερης φυσίζοον έρχεται αίαν. 

Ineptum dicit vir doctissimus : « siint inter cete qtiot — » requiritque άσσα. 
Mihi contta nescio quid imporlunum sonat illud εστίν άσσα. Sed hoc ulut est 
meminimus Oppianimi scripsisse v. 'j6i : Εστί 8' oV ούτε γά^λοισι φυτευ3ται ούτε 
γόνοισι τίκτεται αύτοτέλεστα και αύτόρίε/.ταγε'νεΟλα. — Hal. II, 61 3 : 

οϊ/αάζων γενε'εσσι, τταΟών δ' άπετισατο λώβην. 

Hoc I0C0 τταΟε'ων requirit : confirmari lioc ex God. Palat., in quo sit ταΟών, 
et sclioliaste Sylbuigii , qui ένεκα adscripsit. At epicorum mos posliilat 
παθε'ων tribus syllabis distractis : nec synizesis iii boc genitivo concessa nisi in 
vocibusaliter bexametro non aptis ut στ•Λθεων, κερίε'ων, άλσε'ων, ούρε'(ον Apollon. III, 
162 : ηοη semper quidem , sed lamen saepius adniillunliit• ad normain coii- 
traclionum aut in ar.si aut \n iillima tbcsi. IIliul τταΟίων ηοη magis fern polest 
quam e. g. quod Gerbardiis oliin Homcro dari voluit (Leclt. Apoll. i i-i) χειρός 
έλοοσ ' αύτ•/) δε βελε'ων... 

Dubitat V. D. dellal. III, ν. ι;, Ζ/,νο; [ih ρυτνίρα, Τυφαονιον δ' όλετ-^ρα • inso- 
lenler dictum esse Τυοαο'νιον ολετ/ρα : vull(|iie .scribi Τυφάίονος <V ολετ?,ρα : geni- 
tivum magis etiam lefjiiiii propler oppositionem. lioc ullinHim iiiiii niiini. 
Insolens illiid quiden), allamcn (|ua?sivere insoleiiliam pocl;r iioslii iii adje- iv PRyilFATiO. 

otivoiiim iisii pio ijcniuvis objeclivis. Polvpoclcs , (jiii αι!)υι•ιιιη ainoic cliicun- 
lur, dixcre -οθω ^εν^ρ•/•εντι ελκεσΟαι Ilal. IV, 270, (|iia3 aiboics ciim sinl έλαιαι, 
oocli-m iiiodo ελαιηρος ττοΌο; iis Iribuilur, ib. -299. El 3o8 σαργοί δ'αιγείοισι πό- 
Οοις έ-ι θυίΛον ε^ουσιν, αιγών 8 ίμείρουσιν. V, 4^ κητειος [λοΟος , Cyn. IV, 10G θη'ρειος 
(Λώλος. Ανδρι-ψ.εοι φόνοι Hal. V, 4^0; θ-ζίρτ] ιχΟυο'εσσα 1, G6G; άγρη ίχΟυο'εσσα V, S^'-^• 
("aiiUis de feris Ονίρειος άοιδ'γι Cyn. 1ί, ι 58; ώς ε'φάατιν καί προσΟεν έν ίππαλε'νισιν άοκ^αις 
ϋ). IV, ι63. Sic, opinor « boidea qui dixit siiperesl iit Irilica dicat «. Simililer 
judicamus de emendatione Hal. IV, 402 : 

Τοΐα ijLEv εν νεπο'οεσσιν ερ(»)ς εστησατ' άεΟλα , 
τοίαις δ' εςαπάτνισιν ερο^αανέεσσιν ολοντο. 

« Iiisidiai, in(|iiit vir doclissimus , c|uibus capiuntur sargi libidine obca?cali 
Mx ipsie dici polerant ερωρι,ανεες » : quare, cum in codd. Pal. 1 (cuin glossemale 
ερωσι)Ρ3Π5. i etMosqu. iegalur ερω{;,ανί•/ίσιν, sciibenduiu arbilralur 

τοιαις ο' έςαπάττ-,ς ( — ταις?) εν ερωμανιησιν ολοντο. 

^obis id admodum dubilabile ciim libeiTimuui iisiim adjeclivorum in bis 
carininibus, niinime illo, quod teligimus, geuereconliiieri repulanlibus — iioiiiie 
poilentosiE fere σι^ηρειαι ό^ύναι Hal. IV, 548? — tumbunc locuni comparantibus, 
(jiii est iii initio libri quarli : 

Άλλους δ' άγρευτηρσιν υπήγαγε ληίοα Οηρης 
ύγρος ερο)ς • δλοών δ1 γάαων, ολοη; τ' άφροοίτης 
ηντιασαν, σπεύδοντες εήν φιλοτησιον άτην. 

Ilem Ι, 54G. Quantum enim distat φιλοττίσιος αττ,, pernicies per amorem con- 
iracla, et έςαττάται ερω^αανε'ες « insidiai per furias amoris conlracluc »? εξαπατάς 
poliiis cogilem quas subierunt^ quam quai iis struuntiir. Sed nt ad Τυφαόνιον 
όλετνίρα icdeam, an recle dicilur correpla prima Τυ©άωνος ? 

Cyn. II, 4i4 V D. emendatio τ,λθες ές αίΟε'ρ', έπεισε ό"οτ' οΐ^ε' σε [χακρος Ολυ[Λπος 
jam propter versus scabritiem admilli non poterat : sed Gerbardi polior visa. 
Sed quod apud Schneiderum legebatur ηλΟες ες αίΟέρα, ε^δεισεν δέ σε — admonet 
nos (nam de liialu jam .nola res est) de hac caisura liaiid(iua(iuani lolerabili. 
Eam ut Schneiderus hic intubt, sic tulit vei inlulit Cyn. IV, 407 ά[Αφιβολος 
[λάλα, 7:χ[Α-αν άτυζοι^.ε'νν; ττεφόρτιται. Qui comma ilhid ηοπ liabcnt ex anliquioribus, 
wi Sdineider. ipse in piiore ed. el Rillerslmsius, foilasse lamciinon rccleintel- 
Ifxerant : quod cerle cx Ilillersbiisii interpretatione lalina intelligilur. Sed [Λάλα 
7:α'ρ.7Γαν coniungenda suiil : Ilomerus [λάλα πάγ/υ , Ilalieulicorum scriplor (Λάλα 
πάντες l\, 4o.i (I, «ρΓι vcisiis ilhiiii slriicnli ()l)vcrsalijs csl , IV, 333 ά/νυρνοι PR^FATIO. ν 

[/.«λα -άν-£ς άολλέες εγγύς έπονται. Usiis illo {Αοίλα -ά[Α-αν eliam Quintiis V, 5ο5. 
Quod Ι, 3ο6 est Ι-ττίον αραενα ττολλά ab aliis sciiptum , ab aliis Ι'ππων αοαενα, 
;Γολλα neiitia ralione inlclJigi potest, sive dcest versiis sive alia eget eniencla- 
lione (an τοΓα siiiiicit pro τολλά?). IV, ^53 [/.ε'λλε γαρ, -ίί^η [χε'λλεν άνφερος ή ττριν 
ίουσα γαία ουττ,κοαέειν ediliim, ποιι ut iri secunda Scbneiderus [/,έλλε γαρ fl^vi, [Λελλεν 
...Qiia inlerpunclione iteni opus esl in Noiini versu XXI , δι,μίρε αοι, αυτόθι, 
jxiavc ρΐ'ο ('(>, ipiod niitic logiimis, αίανε [;.oi αυτόθι, [Λίανε. — IV, 3Γ)3,6άι/βος, έ'φυ 
τόόε ϋχ^.βο; άΟετοατον, ηοη, iit lcgebatiir, Οάαβος εφυ τό^ε , ΟαίΛβος άθέσφατον. ■ — 
V , liaG ε'ίρααε, και Οόρεν ου τιν' όϊσααε'ννι ^όλον είναι scilc legendo leniendiim eril: 
iiisi dicas (ego veieor ne non recle) id ad reni ibylbmo cxprimendanii 
((iKesiliim csse. Quod forlasse ad illud quociue eiit qui Iransferri velit, qiiod 
festal, IJI, jOf), κατά ο αυχένας όρθαΐ φρίσσουσι τρίχες, οία ττερισσολόφων τ•/;λ"/ίκων. 
Milii polius quierenduni \idetur an scripserit κατά δαύχεΥ έ'Οειραι φρίσσουσι, τρίχες 
οία ττεριτσολόφων αίζτίών (cf. ν. 335). — Falsai conjecluriO del)clur bicccivsura apiid 
Manclboiiem : τέντε δ' ά'ρ' άστε'ρες, οΐ ^vi άγαυοτάτου διά κύκλου, 11, iZj : ducimui' ρο- 
lius ad — ε'ντε ο'ά'ρ' άστε'ρες αίέν — . 

Ual. Ι, 349• Variarum, (juai ferunliir, lecliomim saiie et propter sensuni ct 
propler melriim niilla feni potest, nec ττοαχοί τ' ct Trotx-ol <^' nec ττοιατγοι. Abud 
teiilaluin in bac edilione. INam quod Kojcbly ipse suasit 7:ο|Λχε'ες, eliamsi sen- 
tenliai salisfieret, jam propter formam rejicienduni erat. Debebat enini τ:ο[ΐ.τ:γ,ες. 
Non sane tantum sibi indulsit in boc genere Oppianiis quanlum Manelboniani, 
quos decebat vel dedecebat βαφε'ας I, 8o, φθορε'ας ΠΙ, igS, υ^ρε'ας IV, 25ί, 
γλυφε'ας λ Ι, 344» γραΐ7-υ.ατέας IV, 4^8? κλιβανέας Ι, 8ο, άτταγ^'ελε'ες Ι, 9.63. Nam 
τοκε'ων, qiiod sirpiiis occunit, τοκε'εσ-τι VI, gO' γο^-'ω'»' ^» J^^• ^4^ ; IV, 375, 
γονε'ας III, 276,11011 dicemus, (piorum τοκίίον Iloiiioiicaiii aiiclorilalem babiiil, 
γονε'ων mox illi applicaUim csl, II. Cer. 24 ' '■ qnilius deinde Hberior aditiis per- 
missiis, iit γονε'ες Callini. Cer. Cal. 73, Moscb. IV, 7, τοκε'εσσι Nonn. XXII, iSq 
et ipseNoniii iniilatorMiisa-us 180. Qiiinliis Smyriia.'us, (|iu)d nieminerim, solis 
iililiir τοκε'(ον III, 2o6; \', 5i8. 54o;X, 4^9, τοκε'εσσι I, io8. 328; V. ί\]6•, \'l, 
|3 ; et άριστε'ες XII, 28, άριττεας XII, 71. 268;\III, 5l7 : lioc, ul coiijiccrc 
licet, ex ca, cpia; apud (|ii<)S(lain rcrcbaliir, loclioiic II. I, 89 Ατρεί^ης ^έ γε'ρον- 
τας άριστε'ας (pro άολλε'ας) Λγεν Αχαιών. Pi;rler iila imiim allcriiiuvc pra-lerca ir- 
repsit, inaximc iil vidcUir apiid cos, (pii hcroicos spiritiis iioii suiiiscrnnl , 
(|ii()iuni siiiU didaclici. Scd vcl iiilcr bos parcissimus rcpcrilin Oppianiis : vj ΡΚτΕΡΑΉΟ. 

qui, ut liis iitai•, nec νορες habet vel δελαστρέες, quiE Mcander Ther. 48. 79^, 
nec qualia Cynegeticoruni scriptor γρι-=ας IV, aSg, στιβέας IV, 36o, στιβίεσσι 
I, 463. Nam άτταγε'ες 11,42;, άτταγε'ων 4^5 ex eo geneie sunt, quod soliim sibi 
concessit Halieiilicus, besliarum nomina clico fixn ac feie iiecessaiia et ad pro- 
prioruni nalinani pioxime accedenlia. In bis autem etiam neccssitatis fines 
transgrediebanliir. Dixit igitur κε(7τρεες I. iii, κεστρε'α II, 64^; III, jgS (*) (κεστρα 
τ-α, •7.ες, εΰσι III, Soy. 482; Π, 644 Ι iH» 5^3), χαλκεα Ι, ι 33 , et forlasse eodeni 
pertinet άνβιε'ων ΠΙ, 2θ5. 2 1 5. 27 «; ΙΗ, 248. ^54 : quamquam nec si quis 
in eodem genere praeter regulam genitivum primae dictiim pulabit, magnopere 
repugnabo. Ανθιεύς, qiiod exemplo caret in lexicis, est in glossis vel ut rectius 
dicetnijs in parapbrasi Halieulicoriitn , v. ad v. si63. 265. 268. Alque etiam 
si άνθιεύς non diclum esset, tamen opinor bcuit ei in banc non dicani de- 
clinationem sed in hanc declinationis formain transire in boc genilivo nisi 
qiiid liberius admitlatur melro excluso : ul qiiod buic compar est apnd Cyne- 
geticum άτταγε'ες et άτταγε'ων : nam de nominalivo άτταγεύς non constat. Magis 
ofTendit, si quid εκ περιουσίας ficlumest,ut babemus άτταγγελε'ες Manetbonis (nam 
άπαγγελεύς dici potuisse quis non dubitabit? προάγγελος Nonno famibare); et 
fortasse eodem pertinet ορφε'ες Marc. Sid. 33 : in όρφός enini cum suis alii sub- 
stiterunt,ut Oppianus et Arcliestratus : si fuit omnino όρφεύς nominativus, queni 
nescimus, tamen epicis declinatum invenimus (**). Πο;/::ος praeterdeclinationem 
suam formationem πο{Λπ7)ος fixam et mullo usu stabiletn babet inde ab Homero: 
7:ορ.-νίες Hal. I, 99, Apollon. II, ί\ΐι. Nonnus ττοι^-πνία I, 5^8; IV, 212; VIII, 3i3, 
item ζο(Λ7:ον saepius a nominativo, qui solus est ττον.πο'ς III, 97 ; V, 588; VI, 48; 
XIII, 1 13. Est enim ex genere eorum, quie ex breviore nominativo, qui vel omni- 
no dici non poluit vel ab epicis non solitus dici , in longiores formas transeunt. 
Ejus geneiis duse classes sunt, una eorum, quae in ίος transeunt (cf. Lob. Paral. 
234), altera eorum, quae ex ης primae producantur in τίρος. Sic ώαησττ'ς, -^ρος, 
de quo dixi Quaist. ep. 3o6; γενετ-^ρος, γενετ/ϊρι, γενετΐρα Hal. IV, 1 54; V, 84, 99, 
Cyn.lII, 10,329.354. 5. INominalivus γενε'τνις Cyn. II, 345. 372, unde γενε'ταο 
ib. 371, Sic apud Nonnum eosdem longlores casus frequenter legimus, sed 
nominativum γενέτΓ,ς, ut XLVI, 226. 295 ; XLVII, 160. i63. 196. 201. 44«; 
XLVIII, 207 : iinde γενέτην XLV, 5G; XLVII, i85, γενέταο XLVII, 249; XLVIII, 

(•) Arclicstrat. Atli. 3i4, 307. 

(**) Ille Marcellus iiec contractiones vitavit : non tantum σκιαδεΐς ν. ίο, sed etiam κεστρεΐς 1 3. PR^FATIO. vij 

2i5. Item iiihil frequentius apud Nonnuin quam ναετ-^ρος ciim siiis, ut XXIII, 
96; XXIV, 76.96; XXVI, U9; XXVlI,24i. a8o. 325. 33i; XXVIII, 1 5;; XXIX, 
357; XXXI, 177. 247, cet. , at nominativum nunqiiam dixit ναε-•/;ρ, sed ναέτ/,ς, 
utXIX, 70.79. i85;XXXIX,2i3;XXXVH, iSi. 322, unde ναέτ•/;ν XXVII, iio, et 
ναε'ται , ila enini pro νάσται restituendum XIII, 235. Apud nostios item aliquolies 
ναετγ,ρες et ενναετΛοες, ένναε'ται Hal. III, G28 (*). Τοςευτηρα Cyn. III, 296 , Arat. 399. 
5o5. 683, Lilh. 493 : τοξευττίς Callim. fr. CXXX, Dion. Per. 75i, idem Aiatus 3o5, 
546. Sed liapc pauca de multis (**) excitare hac occasione data denuo voluimus, 
quaelonge accuratius quam adliuc factuiii et conquiri et perquiri opiis est. Quod 
si quis susceperit, plenura opus a\nx babebit dalivos phiralis: Cyj.r,c-:r,ci apud 
nostros et ΑροΙΙοηίιπη verius videri debebat (Quaest. ep. 1. I.): ναετί,ρσι legitiir 
Nonn. XXXV, i5i ; at reliquis locis ναετησι, ν. XXIII, 92; XXXVI, 443; XXXIX, 
2o5, ενναε'τΛσι XLIV, 188. Idem ένναε'τγσι Halieut. V, 469• Τοςευτΐίΐ Iliad. Ψ, 
85o. Sic οαραακττ,σι Hal. IV, 693, quaniquam Juntina lantum et Reg. i nilitiir, 
tulius \idelur, quamquam φαρ[/.α•ΛτΫ;ρε; dixit II, 4^3 : φαραακταϊς Π^, 648. Sed 
quod Scbneideius inaltera edilione Cyn.l, 370 ex Veneto άγρευτ^ρσι mulavit in 
άγρευτ•/;σι, parum considerale factuni : nam reliquis locis (in liis dico scripto- 
ribus) άγρευτ-^ρσι est, Ilal. I, 717; IV, i. 172; V, i5o, Cyn. III, 363. ^56; IV, 
353 : et nominativus άγρευτ/ίρ Hal. IV, 634- 

Sed lubet ponere quse ex altero genere in nostris carminibus leperinnlur. 
Et primum ex terlia : φυλα•/.γ;ες Cyn. IV, 295, σκυλακί,ο; et σκυλακ•/;ων IV, 227 ; I, 
48 1. Nam ^οναχ.•/;ων calamos scriplorios significans apud Paul. Sil. ep. L recle 
ad 5ονας refertur, verum ^ονακί.α; Hal. IV, 507 jure, ut in Tliesauro factum, ad 
οονακεύς, cujus c.erla exempla babeo ex Nonno XXVI, 87. 226; XXVII, 162; 
XXXI, 207 : etenim quae ibi leguntur ^ονα•/.•7,ος et ^ονακήα aperte non arundineni 
signiiicant, sed aruudii)elinu. quai itein signiiicalio ul in Oppiani loco sic apud 
Nonnum percommoda iilji plurali usus esl , XXIII, 266; XXXIII, 5;XLIV, 
234, contra δόνας, δόνακες, iil XXIV, 33. 35; XLVII, 23. — ΑίΟιοζ/ων Cyn. 111, 
25i;IV, 147. Et ul videtur(v. Dind. Τΐΐ65.)Γν;ρυον•?.!; U, 1 1 i (***), ΛγεαονΫα Cyn. I, 
224;1I, 48, et γ,γεαον-Λες H, 3o. 229, Ilal. 1, 16; II, 542 (Apollon. II, 1194 : "t 

(•) Ναετ/,ρ Κολοφώνος Antip. Tiiess. 24. 

(**) Ex aliis poetis salis iiicmorabile υποχριτηρε;, iambogr. Athcii. 5G3. 

(•") Dubitat Dindorf., schol. Apoll.IV, 1399, Ι'ηρυονευς scripsisiC : at ceilc των του Γηρυονίως 
βοών habemus ap. schul. Pind. >'em. IV, 82. viij PR^FATIO. 

κτΛε^αονήες apiul eiinclcm et Quinlum). Ex secunda ΐΊθΙιιιτι•/,νιοχν;ά Cyn., θηροφον^α 
Cyn. I, 538, ωοτοκίες Ilal. 1 , 700. Et eodem referentur ex analogia iisuque prae- 
valente ί/θυβολ^ες Cyn. I, 74 (Nic, Callim.)et αίγονορίες Hal. IV, 3i3 (Nic). De- 
iiique ιζου-τ,ίς, quod jam siipra memoratum. Vulgari formse declinationis pri- 
niae quodadjaceat lii nullum habent : et siintminus multa, quamquam priscum 
auclorem habentia illum Αντιφατ-Τία : Nonnus in amplo carmine duo exhibet, 
ilem piOpiia, Δτιρια^τίος, •?ίι, ηα, cum nominativus ubique sit Δηριά^τ,ς (formasex 
regula factas item omnes babet, Arpiae^ao, η, χν, τι voc), et Βορνίος, ηι.', -^a (Arat.) (*). 
Sed ad bxc delati, moneamus Yerbo atque caveamiis de abnormi forma εννιτιες, 
quaj legitur Cyn. II, 89, οττι βροτοί ^ένε'πουσιν, εννι-Ι^ες άνε'χονται. Hoc esset ut 
^υ(7α-/ίων (cf. quai iiuper cognovimus ταχχος, τεμε'νηος Epim. Η. 342). At ^ersus 
lioc modo integer non est propter piOductani ultimam in ενηηες. Vocabulum 
ipsum quamqiiam in plurimis corruptum fertur in νετινίαι et νενινέαι, verum vi- 
detur, forma aiitem, quamquod videamBelino de Ballu debemus,eo minus certa, 
cuni plerique είσανε/ονται piaebeant, quo ferri videaiis ad ό'ττι βροτοι δένέπουσιν, 
εν/ιέες ούς άνε'^ονται, 

Hal. ΪΙ, ο.6ι vulgata erat lectio άσπασινιν έπι θ?ίρ•/ίν Εσσυτο γγιθοσύννι vel γηθοσύν/ι : 
Brunckius, cui obtemperavit Scbneiderus, ex Par. 1 induxit γ•/ιθο|;.εν/ι. Re- 
piehendit facluni Peyron p. 79,jure, ut videlur , sed infiimis argimienlis, 
quippe ne ex boc quidem scriptore petilis. Ulitur Halieuticoruin sciiplor (*) Thcs. « constans apiid epicos scriptura est βορέης ». Cyn. IV, 74, scriljitur ες δέ ϊίορην. — Sctl 
caetcra Nonni stringemus. Primiim notabile Βριαρηος XXXIX, 29i;XLIII, 36i. Α Callimacho, 
Di-l. 143. Non (lubiiim cjuin jn propriis et gentiliciis plus libertatis habuerint, quae vix iii ccrtas 
classcs describi puterunt. Apud Nonnum cx hoc genere praeter ea quae modcf attuli eaque qna? 
siipra occurrerunt (Γηρυονηος et ΑιΟιοπηα , ηων ) sunt Αύσονιηοιν (Dion.) , Αιγοκερηος (quod prseter 
alios Aratus habet per omnes casus, at nominativum ΑΊγο'κερας idem 286, 547), Τδροχυηι (Arat. 
388, idem — χοΌιο et — χοΌυ , iiom. χοΌς 547). Sed hoc transitus iit ad ca, quae ordinem faciunt, 
composita cum verbis iit vocalis sit 0, partim quoruni simplicia sunt in εύς , partim qiiorum non 
sunt : ex his apiid Noniium sunt παιοοφονηα (Quint.), ήνιοχηος cett., ιχΘυβοληας in Paraphr. In quo 
gcnerc quo quid magis a substantiva sigiiificatione alienum est, eo mihi insolentius accidit (ut 
ώαοβορηϊ Nicandri Ther. 739 et άριστοπονηες Manethonis IV, 5 12, insolcntius utrumque quam ώοτο- 
χηες eo connexu, qiio in Hal. dictum est). Uniim non compositum (certe aliud nunc non memini) 
ποαττηο;. Porro in oiv (μι»ν) : recurrit apud Nonriiim eorum, quorum supra mentio injecta, ήγε[χο- 
νη"!?, ηι> vja, ηε; : acccdit δαιτυμονηι Par., ηας, ηοιν. Deindc in ας, quoriini cx Νοηηυ nullum notatum 
habeo. Attamcn perruperunt hos terminos, uti jam ab iniiio, ubi de formatione in έος dictum, indi- 
cavimus : niinc trium admoncbo : πρ^τβ^^ες Ilesiodi Scut., όρταλι/ηα ct ε/ιηες Nicandri Alcx. 228, 
Ther. i33. Nam εχιευς fuissc, sigiiiiicans ε/ίονιον, sinc certa causa sumtiim videtur. PR^FATIO. ix 

substantivis in υννι liis : primiim ex vulgalissimo genere αφροσύνη ΠΙ, 2G8, 
εύφροσύν/ι IV, 324, σαοφροσύνγ) III, 359 , κακοφροτύννι Ι, 7^7' ^'^ ' 363, όαοοροσύν/) 
ter, οιλοοροσύνγ) quatei', εττιοροσυννι septies, deinde ^α^αοσύν/; II, 3^7' ί^ρ-οσύννι IV, 
607, τταλαισίΛοσυν/ι Ιί, 277? ^83; III, ^58, ά:τ7][;.οσύνγι II, G475 Ι^? 4' ^» ^'"^ρο'^'^^'^ 
II, τ 3ο; Υ, 366, [Λαργοσυν/ι V, 5ι, βριθοσύν•/; V, 49> y/;Q<>'^'J''"O IV, 327 • "o^^^t' Y'/'.^^'^'^"'''f' 
Tc φιλοοροσύν/; τε δέχονται. Nam II, 74 icf. Lol). Palli. 233) -h ^l θοώς άνορουτε καΐ 
ού κραιττνη περ έουσα Γνιθοσύνν;, ηοπ diibitandum qiiin γγ,Οοσύν/ι adjeclivum esse volu- 
erit : eleniin si liic ei j)iacLiit yr/Jo^Jvv; , cur rTiinus IV, 020, ubi dedil : -ττχντες 
όααρτγ; Και νωθεΓ; — ερ εοντε; έ-ε'.γο|Λενο'. φορε'ονται 2αργοΙ και θρώσκουσιν έττ' άνο/ροισ: 
θαλάστν,ς Γ/,θοσυνοι? iteni V , 3θθ , Δυσαενεα; ττοτΐ /ίρτον εττειγόαενοι κ7.ταγoJσι 
Γν,Οοσυνοι, et leliqiiis locis, quil)us pausa quidein post adjeclivuin non est , 
qiiod vix intelligi poterit quid differat : 111,246, 230; V, 291, 3o4 , 534• 
qui locus si nihil corruptiim est in hoc versu non poterit aliter iiiterpungi 
quam editum est : -γτ,θοσυνοι /ρία-τον-ες, έον χαίροντες ολεΟρον, i. e. perniciem sihi 
gaiidenles, perniciosuin sibi gaudiuni gaudenles. Deni(|ue in pede secuiido ους 
ογε γ-Λ,Οοίυνοζ — IV, 296. Adjectivo lioc solo, iit alii , usus Oppianus, Cynegelico- 
iiim aiictor iiec lioc [Konnus semel XV, 161] et substantivis multo parcius, sed 
in paucis quibusdatn exquisitioribus : exbibet enim 1).tc : έττιοροσυ,•/: II, ί\ο\ ; 
I\', 449? ^''y-i^^orjurr, III, 257, ααχλοσύντ, III, i 58, 524, θ'/ίΟοσύν/ι I\ , 43, άγερίΛοσΟνΛ 
IV, 231 . (Vocabulo Ονιροσύν/ι Nonnus, modicus in vocabulis iii ύντι cxeuntii)us, 
non eo tantum loco usus, qui in Tliesauro indicatus estXVI, i34, sed j)!a'ler- 
ea V, 432; XXIV^, i34•) Ke iitriusque caiminis discrepanlia olim lanluni ο\- 
prornsimus quantum parliin ad muniendani rem ipsam satis \idebaliM• par- 
lim ad leges fjuasdani epici sermonis lalius patenles iVurluosiiis. ^()ll desunt 
alia. Velut id, quod inodo casu admoneor : noniina ciim τταν composila 
uterque aniat (*), ττανείκελο; , -ανίλαος , alia , -ανε-ίκλο-ος (**) : (iynegeliconini 
auctor paulo cjuidein laigius : sed, ijuod magis insignitiini , talia, in (jluI)iis 
τταν praepositum est adjeclivis cmii α piivalivo coinj)ositivis, soliis : -ανααείλι/ος, 
χαναρ,είλικτος, τταναττείριτος, 7:ανααείό•/',τος, ττανά— οτν.ος, ττανάΟεταος. 

Haec de Oppiano. Nicandiiiin inirius docloriun lioiniiuiiii curas posl Scluici- 
deri editioncm expertuni cl ipsum baiid paulo (Mtiendaliotoiu Ifgcs, atiliibilis el 

(*) In Manethonianis libri qiiarti auctor in hoc (luoque ijenere insijjni^. 

(**) In uno altcrovc v()cal)ulo Thesauriim inspicicnti occiirruiit quae notatii iligna vidfaiitur. Sic 
π!χΐΛβασιλ9;ος apucl aiictorcin Halietilicoriim r^se (I, 78), ττανεττίκλο-ο; iion lantiim iii (Wiifjjetiris II, 
a8, scd cliam Ilal. III, /,8i ; IV, Gij; ττανουιοίιος in Cyncgolicis III, 8g ; IV, i-j^. χ PR.i:FATIO. 

Ciiiis Sclineideri poslerioiibus cl si qiix^ ηρΐίυ nec nimiiim iiicerlse erantcon- 
jectiiia\ ut Loheckii, Meinekii, IN.xkii. Paulo qiiidem coinlioiem ipsum Mar- 
celluni Sidelen invenies. Sed ad INicaiKlriim cimi descriplam liabeam duoi um 
Codicum collationem ex scliedis Dietzianis, idoneus videliir bic locus, cjuo pu- 
blici juiis fiant. Vellemus tantum eorum preliura esi-el, quanlum in parapbrasi 
Eutecnii Escuiialensis esse inlelligimus ex paiticula, qiiam idem Dielzius inde 
descripsit(*).lUiigilur CodicesVeneli siint,membranacei, /jSo. fol. (a)et477-4*' 
Νίκανδοον τον άοι^ον ε/ει -αίΛονα βίβλος (b). Coiitulit cimi Scbneideri editionibus 
Ther. 1816. AI. i']C)i. 

(*) Descripsit eam particiilam, quie piiiniim a Baiuliiiio omissa eiat (Thcr. 187 — 258) , deinde 
hanclacuiiam ex cod. Laur. siipplotani esse illic in librorum penuria 11011 nieiiioi•. >. 3 Φαλτ,ρίττ,ς a. 

ττερί τζοιτ,τών a. b. 
σχεδίου -/αϊ εΰτελοϋ; 
23 αύτοπόν — b. 


τήν ίερωσ'ύντ,ν οεςαμ. a. b. 
κλιναρίου 


τέλει τοϋ βιβλίου a. b. 

εστί τόπο; a. 

Δαμαίου a Ακμαίου b et in 


veisu 


χαμευν — b. 
ξτ,ροϋ 
24 αύαλέου b. 


post. 
οίνήσεις a — αι; b. 
•/.ατά τόν Άτταλόν a. b. Ald. 
T.vj om. a. b. Ald. 
πνοή ν 
άϋτμήν b. 
καθεύδη; 
25 ευδη; b. 


τευθρανίδη a — r,v 1). 
26 πάρ' έκλόφον a. 


ω κλήρον a. b. 
Ισχων a. 1). 
έπίκλυον a. 
λυίΐίίκη; a sol. 
πέδω κινούμενα 

27 χινώπετα b. 

δασεϊς 

28 λασιώντα: b. (Hipp. ύδερεώνα;?) 


Ιπτιοοάμει' iyW — a. δαμεΤ L• 
ήρετο b. 


0— b. 


ποιμενικά; 
άμορβαίου; b. 


). 4 τών έκεϊσε a. τε om. a. 

είδη 
•. 1 μοριά; b. 

<J•Jγγεvέστατ^ συτ^'ε-ών 
3 κτ,δέστατε b. ■παών b. 
ου ίωνικόν 
αι 

29 παρεξ a. 
όμαλόν 
λιστρωτόν b. 
τή; άλω 
άλω b- 


κήδεο; Ι). 
κΟουσα 


η 
30 κυϊσκομ — 


βάλοι a βάλοι; 1» 
8 άνυγρού; a. b. hoc acccntii. 
βάϋη 
σύμφυτου; και χαθύγρου; τόπου; . 
Ιάμνου;. 
31 φολίδων a. b. Ald. 


9 άχΐέα b. 

άρτε μι; 
1 3 τιττ,•/ ; b. 
33 ένήχυτο; όρπν,;. 

δερμήν όςεϊαν b. 
35 θιβρήν a. b. 


έπήλ^εν 
14 έττέ/ρα b. 
Ιό ώαρίονο; b. 
— άγιδα as. 
37 καί(ι)ν εγγαγίοα a . b. 
39 περιβάλλεο a. 


18 τυ/ήτα; a. b. iit Ricnnl. 
χάρτην a. 


άμο/ϋντων 1). 
40 καχριόεσσαν a. κακιχρυόεσσαν b. 


αχράντων b. 
ρίΓαν a. b. 


έλαβε 
40 ή δ' ύδατι a. 


έδpά;ατo^J. 
βρεχθεϊσαγρ. ρανθεϊσαβ. νη^. 


ίτχυροΟ 
στιβαροϊο b. 
10 ΐν άττροι; άπ/ανέ; a. 
47 όδμήσαιτο a. 
55 χηραμά b 
68 άνΰσαι a. b. 


άεΙ φα/ερόν 
20 άείδε/ον b. 
ϋι γάρ λιβάδεσσι παραύςεται a. scli. 
03 ή σϋ γ' a. υποστερεσαιο a. 
65 ώ; δ' αϋτο); (ώ;^5θΙι.)3. 
67 έρπϋλοιο a. b. 
75 σκυρόωσι a. b. 
79 χε>είαι; a. b. 
87 τρίψαι; a. sch. 
S8 κηπαίην a. b. 

έπιχλωρ•Γ|ΐδα]ιιηο.Ι. a. b. utSalmas 
90 αναίμακτο; κεν a. b. 

la b. 
92 εν μεθ' ^με'νθ' b) άβροτό — a. b. 
99 ένθρόνα a. b. 
εΰρήσει; 

100 δείr,;a. δήει;■b. recte. 

101 νεοσφαγε'ο; a. b. 

115 ένδακέεσσιν jiiiict. a. b. 
1 19 πλειοτερη δε και a. b. 
2i ΐαΰοι a. Sfli. 

27 ΰπνώσσουσα a. b. 

28 τύχοι; a. b. 

3C vers. (leest a. schol. 

39 όχΟήσι scliol. 

40 ένϊ σκήψτ] a. scb. 
42 άνιχλείουσι a. scli. 

πάντη a. 

45 δρδρυ; a. Scb. 

46 φάραξ a. φάλαγξ b. 
49 χγ-,ραμά a. b. 

52 δήγμα a. b. 

κακιδες a. κακηΟέ; I). 
54 δ' έχλοάουσα (δε χλ.? sch ) a. 

δή χλοάζουσα b. 

56 λεπτύνονται a. scb. 

57 έπιβρικτήν {sic) a. b. ΙΙερΙάσπίδο; 

a ora. 
58. 62. 63. 59. 60. 61 hic onio a. b. 
65 άπαί ^εΟεο; a. από ρέΟ — b. 
70 αΐγανέν,; a. b. 
72 ψαφαροϊ; a. b. Ald. 
81 έπιζαμενέ; jiinct. a. Ald. '.1. 
8.Ί έρρίζονται a. scli. 

85 έςερεΰγεται scli. 

86 έμπελάσειεν a. scli. 

87 δήγμα a. b. 190 Περί Ιχνεύμονο; b. ora. 
91 ή μεν a. 

96 κατοικ'.δίο'.σι a. scli. 

97 πεταόρων a. Ι). Ald. 

98 τεΰςοντα: έπ' ίκρίω a. b. 
201 (ieest a. sch. 

4 άλ'.ν — a. b. 
6 κάρτ,ν a. scli. 
λικαή&εο; a. scli. 
έ&πήσταο a. — ύσταο I). 
209 Περί Ι/ίοντ,ς a. ora. 
β' 
14 Παμμώνια sic a. τταμβώ — . 
16 όργυόεντα a. 
έςπ /iov a. 

όλκώ spir. leii. semper a. 
23 μτ,κει a. scli. 
25 έφ' όλχ — a. εφ' όλκε'η b. 

27 τετρυμένη a. υμμ — 1). 

28 τεΟοωμ^νος οξέα. οικρή a. scll. 

29 σκωλΰπεται a. sdi. 

30 έπικ/, ύ 0'jr7tv a Sol. 
34 έπιφράσαιο a sol. 

36 τοτέ δ' άχρου; a. b. A.l(i. 

37 βαρεϊαν άναοέορ — a sol. veisns 

(lislurb. 
39 θαμιναί a. b. 

ώςεί scb. 
40 — λόγε:, τώς είτε ττυρί a. τωσείτε b. 

iilt. verb. 
42 άτερΟεν a. b. 
47 είλ'.γγοις a sol. 
00 oi/ti asol. φάρυγγα a. b. 
54 όχΟαι'νωνοεμαςΒ sol. (ώχραίνων b) 
ό δ' έννοτέων a sol. 

56 μολίβδου a. b. 

57 Τιερόετταν. δτ' a. σσαν τάνΟεσι b. 

58 ΙΙερί κεράττου a. 

62 λεπτύνεται a. λεπρύν. — b. 

63 άμα τροχιτ,σ•ΐ'/ a. άμαξοτρο/ιησι b. 

68 άκάτωa. b.rec. Ald. (καμά-ω scb.) 

69 άήτου a. ά/,ταο b. 
74 δτ,γαα πέριξ a. b. 

ές ώπήν a. b. Ald. 
77 ένί χραΰιτη a sol. 
79 ένϊ τρέφεται a. Ald. ένιστρέ — b. 
82 Περί αίμορρόουα. 
84 ύπάρπεζον a. Ald. ΰπέρπεζον b. 
87 τέτρυπται a. τέΟρυπται b. Ald. 
90 ζα/ρα£ς a. ζαχρτ,ες b. ει Ald. 
Ολιβόϊσα a sol. (— φΟ— b. Ald.) 
302 πτ,δΟεται a. πιο — Ald. b. 
5 Περί αίμα | ροίδο; a. mg. 
8 άναιιρίουτιν a. b. Ald. 
10 οίνε/ένη a. άνελέντ, b- 
αίνε/ένη Ald. 
περί a. Ald. παρά b. 

13 ψαμάήοΐ'τιν a. Ald. 

14 άποΟλιβ^ϊτα a. I). Ald. 

16 άνέκλασεΒ. ένέκλ. l•. Ald. 

18 έζόΟε/β. b. Ald. 

20 π. (τηπεδόνο; a. 

23 λασίω π:ριδέδρ. a. b. 

— η; περιδ — Ald. 
27 μέγας όλοφώνιο; a. 

μέγα; a. b. Ald. 
29 λήρει» a. γήρεια b. Ald. PR.EFATIO. 

κατα'ψτ,χθέντος a. 
χαταψυ/ίιέντο; b. Ald. 
331 ρώονται a sul. beiie. 

33 λεϋκαι τ' a. b. Ald. 

34 Περί διψάδο; a. 
έχίδνης a 

35 παυροτε'ρη a. b. 

30 οίσιν ένί σκίμψγ; a. ένισκήψη b.Ald. 
338 δήγματι δ' ένφλ. a. δήγματι b. 
39 αυ Sf 1ι. [sic] 
44 πρεσβύτατο; υ'ιό; a.b. Ald.( — ύστ. 

— Ald.) 
51 γωλέοισι a. Ald. b. 
53 δ βρϊθος a. ό 6ή βρΐ6ο; δήρ' άν. b. 
55 γηραλαΐον a. 
59 Περί χερσαίδρου a. 
06 δήτοι a. b. Ald. 
69 ψα5αρά a. 

72 κα• om. (spondiacus) a. b. 

xal Ald. 

73 γ/.ήνεσσιν a. b. (Ald. αισιν). 
76 έρφος a. 

79 δτι a. b. 

80 βοής τέττιγος a. b. Ald. 

84 Περί σκυτάλτ,ς. 

85 πά/εό; τε και a sol. τοι Ald. 
87 πά/εος a. 

92 έπ' ήελίοιο a. ύπ' b. 

άπ' Ald. 
94 βωλεύει a. b. — είειΑ^. 
96 Περί βασιλίσκου. 
402 μείρωνται a sol. 

φϋξη a sol. δέ otn. a. b. 

4 άπορ^αίουσι a. b. 

5 τείνει a sol. 

6 αΐγύπτιοί a. b. 
9 πε/άσση a. 

1 1 Περί δρύινου. 
20 άρπαδε; a sol. 

23 γναμπνόμενοι a. 

24 Ί/νεσι a. 

36 Περί δράκοντο;. 

41 άγρανιλο; a. άγλαυρό; b. 
είδεται a SOl. 

42 τρίττιχοι a. b. 

43 ύπόθματα a. b. 

44 άν^ερεώνα a. b. 
χολοιβαφο; a. b. 

45 έ/ρίψα; a. 

46 ■rjyj,Sopo'j a. b. 

50 ότ' άμβ).ώσκοντα a sol. 

53 δ a. b. 

59 β/.<7εται a sol. 

CO βέβλη/ται a. b. Ald. 

63 κεγ/ρίνεω a. 

65 πολΰιτροφον a. b. Ald. 

66 αϊ τ' επί a. 
f.7 αίεί a sol. 

08 κατά μέτ'. όμφ. Al(t. a. Ii 
70 έπινείστεται a. (Med.) 
79. ήέ Ιάου a. h. 
73 νομήων a . b. Ald. 
75 χαταφλέςτ; — ανάγκη a. 
-η Ι). ^J πάντοθι a. b. 
δεσμονς. 
χαμτπίαι a. Ald. 481 


δέδεκτο. 
90 


ελοπα; τε vers. turb. a. 
μυάνρους a. 
91 


συν 6' δσοι a. σ -jv 0' εσσοι 


b. 


516 


Z?£'i a• 
520 


τριόφυλλον a. b. 
21 


τρΰχοντι a sol. 
23 


ρητώ μτ,ν εϊκελον a sol. 
25 


άπορεύγεται asol. 
26 


σπέρμα 6' a. 
31 


θΰμβρω a. 
33 


έρπΰλοιο— ράδικας a. b. 
36 


πολλάκι δέ και a. δ' οι και 


b. 


37 χλυβάττ,ν a. κλύβαστιν b• 
38 


ύδατι a. b. 
χ' αεί a. 
39 


πίνε δέ τ' έν τρί — a. πίνειν 
δ'έντρ. b. 


κοτυ>τ;ρρυτον a. 
40 


ά)ύ?ειν a. b. 
41 


έσθλόν a sol . 
46 


περί a. b. 
47 


άνέπν — a. b. 
δ vair,: a. b. 
49 


κάμβαλεν a. 

μετά της έπιμολης b. 
59 


πολύ κνήμου div. a. πολύκνημον b. 


60 


κέρσαι a. b. 
07 


οΰροΰρησιν a. 
68 


εϊλυόεντα a. 
70 


/είπει βυΟόν a. b. Ald. 
72 


άπο προταμών. 
78 


ήε νέβροιο asol. 


άπολύμματα a. άττό/ΰματι 


b. 


79 


ντ,δΟν ■ το μεν άρ κα/ — a. 


b. 


83 


πτ,οήναβ sol. Poiiitur post 


86a.b. 


85 


άρκευίο; a. b. 
σεαΐεα a. b. 

87 ά).6ηση a. 

89 κ',υ/υβάτειαν a. κσυλυβότείαν b. 

91 παλαισταγε'ο: τ' oivotoa. 

— έος οΐνοιο b. 
95 άπόμ μέσον a sol. 
601 κέοσαιο a. κέρσεο b. 

3 χυδνηνΒ. 

4 εϋσταΟέο: a. b. 
7 ό/Οαι a. b. 

13 ήεν Άπ — a. 

16 πτερά a. b. 

17 σομψύχου a. b. 

18 δοχαΐες a. 
20 καναχή a. 

26 ήμνιόεντα a. b. 

υ 

27 Ήράκλειον a. 

28 πετολειον 

29 στρομβεΐα. ψΟχοιο a. 
32 φι)ετοιριν a. b. Ald. 
34 κύ^,βιν b. 

37 τοΐ; δέ τό 

38 πετάλειον a. b. 

39 έπεί τιτυόν τε a sol. 
41 πορφύρεται ά-Λει a. b. 

43 άπαν δρακάδα — 

χραισμεϊν a. 

44 ^αγάδι a. 

45 Οΰο( γε έρύγγοω a tol. 7. XIJ 

6h7 
4U 
60 
52 
64 
68 
60 
62 
64 
67 

70 
71 

73 

74 
81 
82 
85 
87 90 

94 
96 
97 
98 
701 
8 

9 
U 
16 

715- 
16 
2i 
25 
97 
28 
29 
34 
38 

46 
47 
49 

56 
66 
67 
61 

€2 
64 

r>6 
69 
73 
77 
79 
86 
87 
92 
92 

800 χαϊ oni a. b. 

στΐεράδο; a sol. 

άννίυσοιο 

μίξοι; sol. 

οήγμΛτ" a. b. σάλαγγα; a. 

τ&ο/εην (περιφερή iii ora a). 

φι ξήλίο; a. 

κεφαλή a. 

άναίνετο a. 

δράχμα a. b. 

0* εν νέκταρι 3. 

άμυχλαίτ,σι a. ΑίΛ. — αίοισι b. 

ούλονέ-οίει θνμολ — asul. 

έχίδ -.r, a. 

άφ* έ/.ά; a. 

αύτω; οή sol. a. 

πα ι σι χίμετλα a sol. 

Φλεγύϊον a sol. 

Άμφιτρυονίδαο a. b. 

ελ— 
Ipvo; a. ερκος b. 
πρόςπαιον a. b. 
άγρεύσαι; a. ει; b. 
μη τι a. b. 
οιακνήστι a. b. 
περί ξτ,ροϊο a. 
άλλων a. b. 
δήγματος — εϊλας a. b. 
ούρον άπηδήσα πλαδάον εϋέργεϊ a . 

πλαδόων λαεργεϊ b. 
διαδρυφέ; a. διατρυφθέν b. 
άγροτέροιο a. b. 
ΙΙερϊ λαγγίου ρωγό; a. 
σΰντω περιφράζοιμι a. 
8ΐυ ind. desunt b. 
βρυχμαΐοι a. 
ένισκήπτουσα a. 
ΙΙερΙ αστεριού a. 
βρίίαντος a. 
γούνων δ' ϋπέ— a. 
Περί κυανέου. 
II. άγρώστου. 
11. σφηκό;. 
έπουσ; a. 

παυστηρόν γ' ύπνον a. 
Περί μυρμηκείου. 
πάντοχεν a. 
περιστυγε';. 
οίηνται a. 
δήγμα a. 
φλύταιναι a. 
δε;π•/Τ|στής a. 
παιφάσσοντας a. 
έγχλοα a. κονίλ•/•,; a.. 
τω a. Περσεϊο; a. 
— ίκελον a. 
κέντρωβ. 
Περί σκορπιού. 
άνδράσι δ' αίίι — a. 
γυϊα άρ — a. 
έμπλάουσα άζη. 
IIcpi έτερου σκορπιού. 
^ό6ον a. 
91 liic ordo a. 
λευκά (pro λετηά). 
πολυ(ί^ίζοιο. 
799 liicoidoa. ρι\.ί:κΑΤΐο. 

799 παρά σχεδόν. 
806 τοΐο βολ — 

6 βεμβρ'.χο; a sol . 

8 σιμβλοιο a. 

9 έμμα π έ ούσα . 

7 tleesl ά. 

14 νήιά θ' ώ; ΰπέρ/οντοι .ι. 

17 Περί στ,πό;. 

17 άλύξαι; a. 

20 άκμηνος a. b. 

22 μήν ήδ' όσα a. 

26 εί γ' ετυμον a. Ι). 

28 Περί τρυγόνο;. 

29 οϋδ' άπαξαλε'ασθαι, φορ. a sol. 

30 όλκάμισιν. 

31 πρέπνοισι a. 

32 τελέθησιν a. τ-λέβηρσι b. 
38 άγχούση a. — ηίδα a. b. 

44 σπέρματα, τερμίνθοιο νέον a sol. 
60 κα/ροφ — a sol. 

λιβανώτιδα a sol. 
51 πουλυοάτεια a. b. 
55 άνυδοίοντε; a. 
67 α'ιγίλιπο; a. b. 

63 7) και a. b. 

67 έμβρίθουσαν a. — OO — b. 

99 σύν δέ άκ — a. 

78 σαώσαι a. b. 

81 σ/.ίλ /.r,; a. b. — ola τε a sol. 

85 έχλοα ρ — a. 

87 ά; τρέφει αΐα a. b. 

89 σχοινήο; στέρεος αν a sol. 

92 όρμήνοιο a. 

96 χλοεροΐο a. 

97 μελιλλώτ. a. 

98 καταψύχουσι a. b. 

99 έρευθήεις a. 
έρευΟϊοει; b. 

99 λεπτόν άίΐ σπ. a. b. 
901 ϋπόμησον a. 

3 άεκούσιον a. ος b. 

4 λαβών a. b. 
6 ήρραξε a. 

16 νΰχμα a. b. κατασπέρχει a. 

17 ποτήν a. b. 

18 βαστάζειν a. μασ — b. 

19 άπολύματα. 

30 τύμμαδι a. ( — τι.') 
35 πεπείθοις a. 

43 Ίσα δέ a. b. 

44 σπέρματα a. 
κατακνήΟην a. 

45 ϊππειον a. 
47 βάλοισθα a. 

53 έφ' αύαλέοισι a. 

64 άμμιγα συμφύρσαιο desniit liaec 2 
verba. lacuiia a. sunt b. 

57 καί κεν Όμήροιο a sol. 

ρ. 43 Schneid. cod. a. "Ομηρο; δε 
όλοφώνια λέγει. ALEXIPHARM. 

1 τεΰ)€α a. τείχεα b. 
4 ζει καί τοι a. 5 ένϊ χριμφθέντα a. jUilCt. b 

6 ή γαρ a. 

13 Άχερωνίδες a sol. 
άοου b scliol. 

14 εύβουλ. 

1 5 καταστριφΟέντα a. — υφ6 — b 

26 ένερ6εν καμμέσον a. — θεν Οπερ μέ- 
σον b. 
32 έπ' άφρίζοντι a. 
34 νοσσαίην a. b. — κλειτόν a. sol. 

36 κλΟουσι a sol. μέντοι b. 

μύα; 

37 ήρήμωσεν a. b. ύραχα; b. 

38 επί a bol. 
29 τε om. a. b. 
40 βήσση; a 

43 έσσεται άρκης a sol. άλκαρ b. 

44 ότενευκταρεύτριαι iiippov a. 

ότε νέκταρ εύτριβι b. 

45 πέλει a. b. 

46 άποκαυλέα a. b. 

47 ή χλοερού a. b. 
όδεϋσι a sol. (ύδ— b). 

50 τ' oni. a sol. 

61 σιδηρίεσσαν a. 
56 χαδεϊς a sol. 

69 ΐσχει; a. ϊσχοις b. 

62 περιφλυδόοντος a sol, 

67 νευροϋ a. 

68 πυετίαν a sol. 

71 ένί ψηδέντα a. ένίψη — b. 

74 έχθράν a. — ην b. 

75 ψιμμιθίου a. ψιμμυθίου b. 

76 οίδηνατο a sol. 

79 έμπάίσεται a sol. 

80 δ' oin. a sol. 

81 έπιλλύζων a — ιΧλίζων b. 
χελλύσσεται a. χελύσσεται b. 

82 κείνο a sol. 
a. b. 

83 ναυτιοει; a. b. 

84 άλλην a. b. — δέα βλέπων a sol. 

λεύσσων b. 
88 ήέτι — όρεξης a. 
οις 

91 ρεϊα φέρεις a sol. πόρου b. 

92 και σΰ δέ γ' ή a. ήδε σύ γ' ή b. 
96 τέφρην a. b. 

99 περσήεις a sol. 
102 άρούρης a. b. 
4 ΟπαΙ a. b. 

ένθα τέμφη a SOl. 
6 όπταλέοισιν a sol. 
9 άεΐ καλλείπεται a sol. 
10 χλιόεντι asol. 
τήξον a sol. 

14 άλκέα a sol. 

15 σιτηφάγου a sol. 
25 άελπτέα a sol. 

28 ποταμίοισι νάμασιν a. 

— ησι νΰμφαις b. 

29 έν κύβεσι τεύξα; a. 

λαιμόν b. 

30 δειοΟ; a. 31 λευχανίην b. 

παιγνίοι; 
32 ΰπα'ι a. άθΰροισι b. 

34 άμμίνδην a. σποράδ — a b. 13" e;a. 

Ppai7ffoi.;a. b. 
40 κενώσεις vers.tιιrb.a.κε'.vώσειαςb, 

45 ρίζεα a. b. in quo ε in ras. 

46 πόα a sol. 
50 αίης a. b. 

53 σηραίοισι a. σειραίοιο b 
56 έρινέω a sol. 
62 τω μήτ' a Sol. 
66 άϊρόν έγχεράσαιο a sol. 
θοϋ a. οίωνοϋ 

κίφου b. 

68 καχοίΟορέα a sol. 
70 θάλουσαν a sol. 

73 δή τό πνοαϊς — ίχ6?*ί 3 sol. 

75 φιλοργό; a sol. 

76 έμφορεων a. b. 

πείπειρον 

81 ρυσαλε — a. ρυσσ — b. 

82 θλίοουσι— ^;ζηοά a. 

83 πεμφραοών a sol. 

84 έπφραγεεσι a. b. 

85 χαχά; a. Καλλίμαχο; χαχάβι 

σΰν γλώσσττ) a. 
89 εμπάζο'Λε; a sol . 

92 όχρα δε τοι ψύχει a sol. 

βλέ-ει ή έλκει 

93 άτΰζει a. άτιζει b. 
97 ήέ κλυστήρος a. 

99 ή δ' αϋχμοϊο a. ή δαυχμοΐο b. 
ϊ 
201 μέγα a. μίγα b. 
6 θάλ.ψαι οηι. a. 

πολίάκι 
15 δαχθόμενο;3. δτ,θάχι b. 
α 

18 λειο?όρουσι a. λείο — b. 

19 γλώσση a. b. 

21 βρυχανάαται a. βραυχανάαται b. 

22 ώρΤ|δόν a. 

24 πολυπλέκτοισι πιέξα; a. 

τιιέσας b. 
2Ρ βιάσαμε — a. b. 
36 εν άολλ — a. άλις χαί ά — b. 

38 έν όμηρ — a. βάλοιο συνομήρεα b. 

39 σύ γε ^οδ. a sol. ροδέοι; a. b. 

41 δε κε a.b. 

42 Ίηλαι a. ϊήλαι b. 

43 έχον a sol. 

ά 

46 τάδε a. τό δέ b- 

47 δ' ύποσήπεταί asol. υδρη;3- 

b. — βόσκεται b. 
50 κείνο π ο τ ό ν oi5r,Taia sol . — παρά a. 

ού π lac. χείλη b. 
56 άναρετττό — a. b. άναρευγόμενον 

scb. b. 

63 έρύξει a. b. 

ύΐ 

64 άρήξει a. 

67 κολούσαις a sol. 

69 χαστηνοΰ a. b. — ^αχ^φλ — a. 

δασνφλ — b 

70 νειραίαν a. b. 

73 IIp. χλοττήν άν. φώρη; a. b. 

Ϊ 
75 εύφήμον a. τ) b. PR./EFATIO. 

277 μίγδην a. 

χορπίου άμμίγδτ,ν (lioc in ras.) b, 
78 επί στ — a. 

87 όγμω a sol. 

88 δ' έν βρον— a. b. 

89 τότε δ' a. b. 

94 αΐχμήτοισιν a sol. 

όρταλι; a. b. 
96 deest a. 
300 και δ' από pr, — a. 
ρητίνη; b. 

3 άπαιάζ — a sol 

4 οϊη a sol. 

6 άναμεργεο a. 

7 άπο a. b. 

9 άλλοτ' όλιζον άποτμ — a. b. 
22 κατεχθέος a sol. 
25 τότε δ' άν σΰ a. b. 

33 χαί τε πηγ — a sol . 

34 διαθρΰψας a sol. 
έστηυϊαν a. b. 

35 άπαλγό — a. 
38 έμβριχθ— a. 
42 άμφυσγετός a. 

ιηη a. 

44 δαμάλαι; a sol. 

45 θηράν a. 

πίμπραται έσχατίγισιν όταν χαυλεϊα 
φάγωσιν b. 
47 εύκραδέη; a. b. 
50 πορέειν) πυρετών a. πορέειν b. 

55 μυρσίνη; a. μυρτήνη; b. 

56 xai θαλίί a. έμπαλοίατο a. 

μαστού 
θηλή; b. 
58 οϋθατα a sol. 

60 πόσεο; a sol. 

61 έ; a. b. 

63 έπιγνάψαιο a. στρεβλόν b. 

67 ύπο σΟρεο a. b. 

70 δέ Ορύπτειραν a. b. χονίλην a. b. 

74 μίνΟα; a sol. 

76 φράζεο a. 

78 τω δ' ήδηλ — a. b. 

80 μέν γάρ |δαΐτ' άπερ— a sol. 

87 νηδΰων a b. 

86 ρ ει γλυ a sol. 

87 βιαρώ TTjpt a sol. 

90 ^όχΟησι a sol. 

αιγιαλού; sch. 

91 άγμού; a. 
400 δε deest a. 

4 πρηόνε; a. b. 

5 εύτριβέ; αίνυσο ο' a. b. 
ίειδα a sul. 

10 (leest a. b. 

11 θάλψει; a sol. 

άχυρα 

12 ήϊα b 

Post 12 sequitiir 10 a b. 
20 χακανΟήσαντα; a sol. 

23 τώ δ' ότε μέν χαΟ' — a sol, 

24 σιταγόνου a. σιτηγόνου b. 

25 εύκαμποϊ; a sol. 

ω 
28 ώμόβροτον a. b. βύλλα τ' η 

. '■^ 
άμερξα; k Xllfj 430 νάπειαν a. b. 31 γαθυλλίδα; a γαθ— b. 

δ" αυτήν a sol. 

33 σΰ δέ a sol. 

34 άχραν a sol. 
43 δσσα a sol. 

45 διαΰρύπτοιο a. b. 

46 ύμμηττιδο; a sol. 

48 έκτησαντο a sol. 

49 θαλάμου; a. b. 

51 ποδί θύμα a sul. 

52 εύτριχι λίνω a. b. 

53 χαλινοί; a. b. 

54 κεκορεσμένοι a sol. 

57 μαλάσσων a. παλ — b. 

62 δ' om. a sol. έμβάλλεο a SOl. 

63 έπαιονάασθαι a. b. λουτροΐ; a. 

λοετροϊ; b. 
65 εΐ δήει; a. 

κακοφθορέα a sol. 

69 και άπλύντων a. ά^ρύπων b. 
λεπί; a sol. 

70 μην υπό στλίγγεσιν asol. 

θρι;ί sch. 
— εσσιν b. 

73 άγρώστερο; a sol. 

74 έπίχλοο; a. b. 

77 πίμπραντ' ■ άμφϊ a SOJ. 

78 χοιλιδιόωντο; a sol. 

79 ολιγότερη a. b. 

83 των μέν a. b. φοινήεσσαν a. b. 

91 αίγινήτιν όσαι τά σκληρέα a. 

94 ώςπερ νοττεύουσαν a. ώςπερεΐ 

νοττεύουσαν b. 
99 προΰτυχε a sol. 
507 ττύλαισιν a sol. 
1 1 και σϋ ποτ' a. b. 
13 κρυσταίλοιο a. — άλοιο b. 
17 έν ττυρί a. b. 
20 μίξει a. 
23 έπίδωλ — a. b. 
25 χεϊνο ποτόν a. )t. 

^υδέουσι a. ρ' ϊδε'ουση b. (sic , de- 
Icto ο ante ΐ). 
27 σπειρώδη a. b. 
29 — ηότα; a. 
31 πυρίτιδα a. — οι h. 
η 

33 σίνηπι a. σίνηπι b. 
36 χήραν a. 

Post 36 seqiiitiir 50 a. b. 

57 έπιτροχόωσιν a. b. 

58 στάζουσαι οαιομ — asol. 

59 δάκρυα μέρ;α; a. — υ άμορξα; b, 
62 χαΟεψιήσεια; a. b. 

δσου; έψήσατο a sol. 
66 άέovταa sol. 
68 Οριβρά a sul. 

569 0111. a et tincis incliisus cst solue. 
Iii 1). dno vcrsus incipieiitpx 
ab άλδαίνει 

72 χυτησινόμου a. b. 
^ άκάκητοι a sol. 

73 έθηκαν asol. 

74 έρμήει;asoI. 

άπ' ο'1νόσγΐσε a. b. 

75 παριτείνατο a. — ιτο b. XIV 

577 ή ^υγγίοα; a. b. 
82 Ιρσιν a sol. 
94 6αα•.νότερο•. a. — μινώτεροι b. 

98 πε'/άζε;; a sol. 

99 έναλθή a. b. 
601 αυ ξτ,&ών a Sol. 

χόψα; a b. 
604 αύ.οζώοιο a. b. 
7 άλγυνόεσσα a sol. 

1 1 άνδρα; άπροςοά. ένιπλήτσ-ων a. 

12 των γ' οϋρων a. b. ού μήν b. PRiiiFATIO. 

CI3 μολίβδω εΐδύνατο a. 
— βδονι εΐοάνατο b. 
18 ώ 6' ύπό a. b. 
2 1 οινω δ' έντρίψαιο a. b. 
23 κυ-ίνοιο a. b. 
2j — χλαύτοιο a. b. 

27 — οί'η a. sol. παρά χρ. a. b. 

28 ίσθμιακαί :?άρυγγο; a. b. 

Post (Γ>8 se(|uitiir 537-49 a. b. 
537 έγ/.άτ6' — a. b. 
α 
38 μΰκητο; a. — ο; b. 539 σοι a. b. — τεας a sol. 

40 ίμβρασίας μοΟνης sol. a. 

41 ήερέΟησαν a. ήρέθισαν b. 
45 λειήνας a. b. 

ω 
40 πόμα a. πόμα b. 
τότε γάρ a. b. 
ήκε πίησΟα a sol. 
Post 49 (iiio versns postrpmi a. b. 
Subscr. b. έγράϊη Νι/.ανορος χειρ; 
πετρου ταπεινού. Regiraonlii, mense Sejjtembn MDCCCXLIII. Κ. LEHRS. "-~^»&«-g ΟΠΠΙΑΝΟΥ 

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ 

ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ. Σοι, Μάκαρ, άείδο, γαίτ,ς έρικυοες έρεισμα, 
οε'γγος ενυαλιΌ)ν -οΐυγ,^'χτο'^ Αινεαοάοιν, 
Αύσονιου Ζτ,νος γλυκερον Οάλος, Άντωνΐνε• 
τον αεγάλη αεγάλω φιτύσατο Δο'ανα ^Σεβήροι 
5 όλβίω εύνηΟεϊσα, και ο/.βιον ώοίνασα, 

νύα*•Γ| άριστοτΓο'σεια, λε/ώ δε τε καλλιτο'κεια , 
Άσσυρίη ΚυΟε'ρεια, και ου λει'-ουσα Σελ/'νη, 
ούδεν άΰαυροτερον Ζηνος Κρονίδαο γενε'Ολτ,ς• 
εύυ,ενε'οι Τιταν φαε'Οο^ν και Φοίβος Ά-ολλο)ν. 
ΙΟ Τώ ifx. πατήρ κρατερ^σι ττονησάαενος ■utjAij.-aci 
οωκεν ε/ειν -ασαν τραφερην, τζασαν οε και υγρήν. 
Σοι αεν γαρ Οχλε'Οουσα κύει ττάνδοιρος άρουρα, 
και -άλιν εύοιοωσα τρε'-^ει κλυτα ούλα θάλασσα- 
σοι δε τε πάντα νάουσιν απ' Ώκεανοϊο ρε'εΟρα, 
15 φαιδρά τε υ.ειδιοΌ)σα θε'ει κλυτος Ήριγενεια. 

Τοιγαρ εγών εραμαι Οτ'ρτ,ο κλυτα δ•/-νε' άεΐσαι. 
Τοΰτο' |/.ε ΚαλλιότΓ/; κεΟ^εται, τουτ' "Αρτεαις αύτ/-'. 
"Κκλυον, -^ Οε'υις εστί, θεείης εκλυον ή/ης, 
και θεον ήμεί'ύΟ-Λ,ν πριΑτη δε με τοιάδ' ενισπεν 
ao Λ. Έγρεο , και τρηχεϊαν επιστείοωμεν άταρπον, 
τήν μερόπϋ)ν ουποι τις έής επάττ,σεν άοιδαϊς, [νας, 
Ο. "ΙλαΟι, πο'τνια δΤα, τα δ' εν φρεσι στ-σι μενοι- 
άαμες όο' ήμετερτ) μεροπτ,ιδι λεςομεν ή/ν). 
Λ. Ουκ ί()Γ/Μ τριετή σε τανΰν όρίβακ/ον άείδειν, 
25 ού νορον Άονίου πάρα [ϊε'νΟεσιν Άσωποΐο. [σΟλα• 
Ο. Λείψομεν, ώς κε'λεαι, τα Σαβάζια νυκτερα Ού- 
δηΟάκις άμφε/ο'ρευσα θυοιναίω Αιονΰσω. 
Λ. Μη γε'νος r.pojojv ειπης, μη ναυτίλον Άργο), 
αηδε μοΟους μερο'ποιν, μη μοι βροτολοιγον άειδ•/;ς. 
30 Ο. Ουκ έρε'ο πολε'μους, ουκ "Λρεος έργα κάκιστα• 
εφρασάμην IlapOtov τε δύας και Κττ,σιφοωντα. 
Α. Άμοι ποΟοις ολοοΐσιν άκήν ε/ε , λείπε τε κεστους• 
ε/Οαίρο) τα ),έγουσιν αθύρματα ποντογενειης. 
Ο. 'Κκλΰομε'ν σε , Μάκαιρα, γάμιον άμυητον εοΰσαν. 
35 Λ. 1\1έλπε μοΟους Οηρίον τε και ανδρών άγρευτήρον 
αε'λπε γε'νη σκυλάκων τε και ϊππο)ν αιοΟ^α φΰλα• 
[Ιουλας ώκυνο'ους, στιβι'ης έϋκερδ•Ός έργα• 
ε/Οεά μοι Οήρεια λε'γειν, φιλοτητας άείδειν, 
και θαλάμους έν ορεσσιν άδακρύτοιο κυΟείρης, 
♦ο και τοκετούς εν\ Οηρσιν άμαιευτοιο λο/ειης. 
Τοΐαι.συνΟεσίαι Ζηνος μεγάλοιο Ουγατρος. 
Τ.κλυον, άείδ(ο• βάλλοιμι δ' επίσχοπον r-/ry. 
Άλλα συ γ', a^j-Cili^iy έπ' (οκεανον δασι/εΰων,. 
ευδιον άμβροσίησιν υπ' οφρύσι σησι γιγηΟο)ς, 
«Α δεςιτερήν όπάσαιο πανίλαον, ολβοδοτειραν ΟΡΡΙΑΝΙ 

DE VENATIONE 

LIBER PR1MLS. Tibi , ο bcate , caiio , teiTa3 inclj tiim fulcruin , 
lumen bellicosorum amabilc jEneadarum, 
Aiisonii Jovis diilce germen , Antonine : 
quem niagna magno peperit Domna Severo, 
beato nupta, et beatum enixa, 
sponsa optimi-matiti , piierperaque formosifilii, 
Assyria Venus, cl noii dclinqiiens Lnna, 
nullapai tc deteiiorcm Jovis Salurnidae sobole : 
(propitii esic, Tilan Phaethon et PhoRbe Apollo.) 
Ciii quidem patcr validis subactam manibus 
dedit babcre uiiivorsaiii teiiam, iiniversuni adco niare ; 
Tibi naniijue ilorida paiturit alma tclliis, 
itemque tranqiiilliim niitrit inclyta gcnera marc ; 
tibiipie omnia flimnt ab Occano (liimina, 
laileqiic ridcns currit ins gnis Aurora. 

Itaqiie cgo aveo venalionis nobiles artes canere. 
IIoc niilii Calliope impcrat, boc Diana ipsa. 
Aiidivi , iili fas est, di\inam audivi vocem , 
ot deaj ipspondi : prior vero me talibiis a!lo(;ula est : 
D. Surge, ct asperam ingredianiiir viam, 
quam hominiim nondum quisquam trivit carminibiis. 
O. Fave, ο vpueianda Diva; qiia; apiid animtim iiium cogilas , 
ea nos nostra biimana eloqiiomur oralione. 
D. Nolu trieteiiciim le nunc moiitamim-Bacchum canere, 
nolo cliorcas IJrpolici ad iliipnla Asopi. 
O. Mi.ssa-facicmus, iit jubns, Saba/.ia noclurna sacra ; 
s.TpcnuiiieiO clioieas-diixi-circa Seineles-iiliiim Bacclnim. 
D. Ne gpniis licroum dicas, ne nauticani Argo, 
ncve piignas honiinum, nc mibi liomic idam (}far(cm) canas. 
O. Non dicam bclla, non iMailis opcia ppssima; 
novi PatilioiiiiiKiiic stragps el Clesipbontpm. 
D. Uc amoi il)iis fiiiicslis tace(o, ot i plinqup a>slos (amorcs) ; 
odi, qii.L• voraiit liidicra ponlo-gPiicraU• (rrnr»•/.?). 
O. Audi>imus tp, Uiva, iiupliaruin cxpertpm psse. 
D. Canc ccrtamina et rurarum et vcnalorum ; 
canp gcnPia (aiuiiu, et cqnonim varia gpnpta, 
vafi.impiila solpilia, iii(laginis Incrosa' oppra; 
inimiciliiis niilii fprinas (iicilo, aniorps r.niilo , 
et (oiijiigia in niontibus lartimanim-pxpprlis Apiietis, 
et parliis iiitci feras obstclricp-i-arpnlis iiixus. 

Talia inandata ργοη/ Jovis niagni fdia\ 
Audivi, cano. Ulinam voro jaculcΓέcopum•fιΊi(■π(pnl VDfcm. 
Al lii, qui ab Oriciitc adiisqiie Ocpanum ipgnas, 
spicnuni aml)rosiis sii()pniliis fiiis rrnidpiis, 
dcxlram prai-beas clcmenteni, munilir^t OllIllANOV ΚΪΝΗΓΚΠΚίίΝ Α. γαίη και πολίεσσι, χαΐ εύΟηροισιν άοιδαΤς. 

Τρι/θαδίτ,ν θϊ-ρην Οεος ώττασΕν άνΟριό-οισιν, 
γ,ερίην νθονίην τε και εϊναλίην ερατειντ^ν• 
αλλ' ουκ Ισος άεί»λος• επει ττοΟεν ίσα τε'τυκται, 
ίνΟυν άστταίροντα βυθών άποαηρυσασΟαΐ 
και ταναους όρνιθας απ' ήε'ρος ε'ιρύσασθαι, 
η Οηρσι φονίοισιν έν ουρεσι δηρίσασθαι! 
Ου μεν άρ' ούδ' άλιηϊ, και ουκ, έτος, ιςευτ-^ρι 
avpr, νόσφι πο'νοιο* πο'νω δ' άαα τερψις οπηδεΐ 
•χούντ, , και οόνος ούτις• αναίμακτοι δε ττελονται. 
"Ητοι ό αέν ττε'τρν-,σιν εφηαενος άγ/_ιάλοισι , 
νυραλεοις δονάκεσσι και άγκίστροισι οαφοινοϊς 
άτρομος άσταλιευς έ-εοτ^σατο δαίοαλον Ίχθύν 
τερ7:ο)λγί δ', οτε /αλκοΰ ύπαι γενυεσσι τορησας 
ΰ'Ιιΐ μάλα θριόσκοντα βυθών υπέρ άσπαίροντα 
εϊνά/ιον φορε'τ,σι δι' ήερος 6ρ//,στηρα. 
Ναι μήν ιξευτηρι πόνος γλυκύς• ή γαρ επ' άγρτ,ν 
οΰκ άορ, ου δρεπάνην, ου χάλκεα δοΰρα φε'ρονται, 
αλλ' αυτοΐς επι ορυμα συνέμπορος έ'σπετο κίρκος, 
/αι δολι/αι θοόμιγγες, υγρο'ς τε μελίχροος ιξος, 
οι τε διηερίην δονακες πατε'ουσιν άταρπο'ν. 
Τίς τάδε τολμησειεν άείδειν ισοτάλαντα ; 
η βασιληϊ λέοντι τίς αιετον άντιβάλοιτο ; 
Ίώ πορδαλίο)ν οέ τίς αν μύραιναν εϊσκοι; 
•?1 6ώας κίρκοις, τ, ρινοκε'ρωτας ε/ ίνοις ; 
η },άροΊ αιγάγροις, η κητεα πάντ' ελε'φαντι; 
θ•Γ,ρητν;ρε λύκους ο).εσαν, θύννους άλιήες• 
άγοευτηρες οϊς, τρ•/^ρωνας έΐον δονακηες- 
άρκτον επακτηρες, και μορμύλον άσπαλιηες• 
τίγριν δ' Ιππηες, και τριγλίδας ιχθυβολγ;ες• 
κάπριον ιχνευττίρες , άηδονας ϊςευτηρες. 
Άλλα σύ μοι, Νηρεΰ, και δαίμονες 'Αμφιτρίτης, 
ν,δέ ΰΐλορνίΟων Δρυάδο)ν /ορός, Ίληκοιτε- 
δη γαρ επιστροφάδην με φίλα ι καλέουσιν άοιδαί* 
oaiuo^i θηοο;&όνοισι παλίντροπος ερ/ομ' άείσων. 

Πρώτα μεν α'ιζηοι μη μοι μάλα πίονες εστο)ν• 
ή γαρ τοι σκοπέλοισι θορεΐν μεν υπείρο/ον ιππον 
^οειω άναγκαίη, /ρειώ δ' άρα τάφρον άλε'σΟχι. 
ΔηΟάκι δ' εν δρυμοΐτιν ανάγκη Οηρα δίεσΟαι 
ποτσιν ελαφοίζοντα και εύοόρτοις μελεεσσι. 
Ύο) μη πιαλέοι (Ιηρης επι μώλον ϊοιεν, 
μηδ' ετι λεπταλέοι• και γάρ ποτέ δηρίσασθαι 
Οηρσιν ενυαλίονσι /ρεώ πολυαγρε'α φώτα. 
Τουνεκά μοι δέμας ώδε κερασσαμενοι φορεοιεν, 
άμφοτερον κραιττ/όν τε Οε'ειν σΟεναρον τε μά/εσΟαι. 
Και δ' άοα δεςιτερη μεν έπικραδάοιεν άκοντας 
άμ'ώΐδύμους, ταναους, δρεπάνην δ' επι μεσσο'Οι ζθ)νης• 
και γίιρ /αι Οηρεσσι πικρον φόνον εντύνοιντο, 
και τε κακών φορεοιεν άλεςηr/^ρια φο)τών. 
Λαιη δέ πεζός μεν άγοι κύνας, ιππελάτης δε 
'i7nro)v ίΟύνειε κυβερνητηρα /αλινόν, 
Κύσταλεως δέ χιτώνα και εις ε'πιγουνίδα πηςας 
ίλκε'σΟίι), σ'ώΐν^οιτο δ' έπημοιβοΤς τελαμώσι. 
Λυ/ε'νος αύΟ' έκάτερΟε παρ'/,ορον εκ παλαμάων tena; et urbibiis, eliain venatoriis carminibus. 

Tiipliccni vcnationem Deus largitus-est hominibus, 
aeriam , terreslreraqiie et marinam jucundam. 
Veriini non csl «qiialis labor. Nam quo-pacto paiia essent, 
piscein palpilantem de-gmgitibus piolraliere, 
et extensas aves ex aere capere, 
aut ciiniferis trucibus in montibus decertare! 
Aeriiintamen neque piscatori , neque, revera, auciipi 
venafio est absque labore; laboriautem simul voluplas co- 
mitatiii] sola, etcsedes nulla; inr.ruentac vero sunt. 
Niniiruni scopulis insidens litoralibiis, 
ciirvis arundinibus et bamis cruentis 
iiitrei)idus piscator ligat daedalum piscem; 
voliqitas aiitem est , cum feni siipergenis (hamo) coiifixiim 
alle ailniodum salientem siiper piofunda, palpitantem , 
niaiinum lapit per aerem saltatoiem (piscem). 
Cerle etiam aucupi labor jucundus est; profecto enim ad vc- 
nationem] nonensem,nonfalcem, non aenea venabulaferuiit , 
scd ipsos in silvas comes sequitur accipiter, 
et longi laqiiei , humidunnpie et llavum viscum , 
quaeqiie per-aeriam aiundiiies ambulant viain. 
'Quis b.x'c ausit caiieie .xvpialia, 
aut regi leoiii quis aquilain coniponat , 
, cuin veneno aiitem pardoiiim quis muia-nam contendat , 
aut Uioes cum-accipitribiis, aiit rbiiiocerotps ciini-ecbiiiis, 
aiit larum ciini-capris-silveslribus, aiil cete omnia cum ole- 
phanle?] A^enatores Iiipos perimiint, thiiiinos autem piscalo• 
res,] captores oves , columbas capiiint qiii-aiundinibiis-aii- 
cupantur,] uisuni conseclalores , et moimyrum lianiiol;o; 
tigridem veio equites, et mullos jaculatores : 
apium vestigatoies , liiscinias qui-visco-aucupanliii•. 
Sed tii niiiii , Ncieu , ct numina maris, 
et avcs-amanUiim Dryadum ca>lus, propitii-este; 
jam enim aliorsuin nie grala vocaiit (•annina, 
diis fericidis reveisus venio caiitaliim. 

Piincipio quidem juvenes ne mibi valde obesi sint : 
namquc iu scopiilis insilire eximium eqiium 
oporfct iipcessaiio, oportet vero etiam fossam saHiisiipr.• 
laic] S;i'pp quoqiie iii sallibus neccsse-est feram peiso(iiii, 
pt'dil)iis cxpcditiitn et agilil)iis inembiis. 
Quaproplei• nc obesi vpiiationis piignam adcant, 
neqiie ctiam macilenli; nani iiiterdiiin decerlare 
cum-feris maiiiis opoitel venationis-studiosum vinini. 
Itaiiuo niilii corpus ita lemperati (eiant, 
siinul el agilead-ciinondiim el lObiisliim ad-dimicandiim. 
Et saiie dcxtra (piidciii vibieiit sagiltas 
geminas, longas, falceniqiic in medio zoiisc habcant; 
etcnim ila ct feris acei bam inoilem paiaveiint, 
et advcr sus-impiobos gcslai int armadefensoria viros. 
Sinistia \ero pedes qnidcm ducat canes, eques autem 
equorum giil)crnel mod(!ra)iiccs habenas. 
Apte quoque lunicain cl a(i-gciuia-us((iie succinctam 
Irabat, cocrceatqiie auernanfibiis loris. 
Colli [)OnO abutiaqiic-iiaiic siii^pensam uianibus ΟΡΡΙΑΜ DE VE.NATIONE LIB. I. λ ίου εΤμα περιστέ)νλοιτ' 6~<.co> σΟενχρων υπέρ ώιχων 
έηϊον ές χάαατον γυανοΤσι δε ποσσιν όοεύειν 
κείνους, τοΤσιν t/y] [Αε'λεται δυσοερκε'α θηρών, 
οφοα κε [χή θηοεσσιν ά-' οααατος ΰττνον ελοιτο 
ή/ή τριβοαενων λιπαροΤς υττο ~οσσι ττεοίλοιν. 
105 Μτ,δ' άρα λωτΓος ε/ειν μάλα λοηον οΰνεκεν εΤμα 
πολλάκι κινύαενον — νοιτ; κελάοοντος άητου 
Ονίρας άνεπτοίησεν, άνηϊςεν δε φεβεσθαι. 
Ώδε αέν ευ στελλοιντο θοον οε'μας άγρευτηρες• 
τοίους γαρ φιλε'ει Λτ,τοηας ίο/έαιρα. 
Jlo Άλλοτε δ' άλλοίην ώρην έτι θήρας Ίο'ντιον, 
ηαατος ίστααε'νοιο , και ηαατος άνου,ε'νοιο, 
και μεσάτου, ποτέ δ' εσπεριου• ττοτε δ' αύτε και ο^'ΛΥ(ι 
Οηρας υπ' άκτίνεσσι σεληναίης εοάμασσαν. 
'Ηώς μεν τε'ταται περιδε'ςιος άγρευτηρι 
115 πάσα, γαληνιο'ωσα πανηματίοισι δρο'μοισιν, 
ειαρι ουλλοτο'κω και ou}<.\opoio φΟινοπιόρω• 
εςο/α γαρ τελΐΌουσι και ίπποις και μεροπ εσσι 
και κυσιν ώμηστΐ^σι Οε'ειν εύκραε'ες ώραι 
εΐαρι χρυσείω, κρυερίον νεφεων έλαττίρι, 
120 δππο'τε ποντοπόροισι βατή πλιόουσι θάλασσα 
άργυφα τειναμένοισι λινοπτερυγο^ν όπλα ν•/;ών, 
δππότε γαία βροτοΐσι (ρυττ,κομε'ουσι γε'γηθεν, 
όππότε κα\ καλυκεσσι και ανΟεσιν άμματα λύει. 
"Ή πάλιν εσ/ατιήσιν οπωριν/^σι τροπν;σιν, 
125 /,νίκα δώμα τεΟηλεν δποιρολο'γοιο γεωργού, 
καρπός ΆΟηναίης λιπαρήν δ'τε γαυλίδα πληΟει, 
και βότρυν ημερίδο^ν θλίβοιν επιληνια /αίρει, 
σίμβλα μελισσάοιν δ'τε λείρια κ-/Ίρία βρίθει. 
Χείματι δ' εν μεσάτω μέσου ηματος άγριόσσοιεν, 
lao εύτέ τις εν δρυμοΤσιν υπδ σπηλυγγι λιασθείς, 
κάρ'^εα λεςάμενος τε και ώκύμορον φλόγα ν/^σας, 
ά'ΐγι πυρδς κλινΟεις όπλίσσατο oop—o^j άυ.ορζός. 
Έν δε Οί'ρει χρειώ ουγε'ειν φλογόεσσαν ένιπήν 
άζαν τ' ήελίου• κε'λομαι δ' επ' άεθλον ίκάνειν 
135 πριότ•/) υπ' άμφιλυκη, δ'Ο' έωΟινον άγροιίοται 
ίστοβοηος ενερΟεν υπ' εύποίτ,τον εχέτλτ,ν 
γειοτο'μον δαμάλησιν επιΟύνουσιν άροτρον 
r, πάλιν έσπερί/,σιν οτ' ήε'λιος ζυγα κλίνει, 
δττπότε σημαίνουσιν εαΐς άγελησι νομηες, 
ΐίυ εύτε καταστεί/ουσι ποτι σοε'τερους πάλι σηκους, 
βριΟο'μεναι μαζούς τε , και οΰΟατα κυμαίνουσαι• 
οι δ' άπδ λαϊνε'ιον ίαοτο'^ προΟορο'ντες έναΰλο)ν 
πάντες έαϊσι φίλτ,σι περισκαίρουσι τεκούσαις, 
άμοι μεν εύγληνους δαμάλας βλοσυοωπεε μοσ/ω, 
145 αυταρ έϋκραίρω οϊας περί βλτ,/άδας άμνώ , 
μηκάδας αύτ' ερίφω και φορβάδας ώκε'ε ποΊλο). 

Ναι μήν το'σσα φε'ροιντο ποτι κνημους ςυλο/ους τε 
εργοπόνοι κρατεροί Οτ'ρης ερικυοε'ος ^πλα 
εντεά τ' εύΟτ'ροιο με'γα -πνείοντα οο'νοιο, 
iw δίκτυα τε σ/αλίδας τε βρο•/ο)ν τε πολύστονα δεσμλ, 
άρκυας εύστρϊφε'ας τε λύγους ταναο'ν τε παναγρον, 
αϊ/μγ,ν τριγλοί/ινα, σιγύντ,ν εύρυκαρηνον, 
άρπάλαγον κάαακάς τε και ευπτερον ώκυν δϊστδν, vestem aptet a-lergo, robustos supra humeros 

expeditum ad laborem; nudis vero pedibus incedant 

illi, quibus vestigia curai-sunt obscura ferarum, 

ut ne forte feris ab ociilis somnum abigat 

strepilus tiitarum pinguibus sab pedibiis solearum. 

Xeque vero pallium babere valde condiicit, quia hcec vestis 

saepe agitata flatu slridenlis venti 

feras extenet, excitatque ad-fugiendiinj. 

Ita quidem bene componanl agile corpus venalores : 

tales enim amat Latonsefilia sagittis-gaudens. 
Alias vero alia hora diei in feras pergant, 

die ineunle, et die decedeiite, 

et mcdio, inlerdiini vespertino; inlerdiim vero eliam noctu 

feras sub radiis lunne subcgenint. 

Aurora quidem extensa-est peiOpportuna venatori 

tota, tranquilla ad-tolius-diei cursus, 

vere fiOndosoet, ubi-folia-deniiunt, autiimno : 

exiniie namque siint el equis el bominibiis 

etcanibuscnidivorisad-currcndumbenetemperalae horac 

vere aureo, frigidanim nubiiim expiilsore, 

qiiando ponligradis facile esl navigantibus mare , 

candida expandenlibus velivolarum armamenta iiavium, 

quando tellus bominibns planlatioriis-sludiosis gaudet , 

quando et calycibus et floribus vincula solviL 

Aiit ruisum exlreinis autumnalibus conversionibus , 

cum dotmis noret fruges-colligentis agricola?, 

fructus Palladis pingiie quando vas-oleaiium implet, 

el uvam vitiiim pieinens pielisgaudet, 

alvearia apum qiiando floiidi favi stipant. 

Hicme aulein media meridie venatuni-proficiscarilui•, 

cuni quis in sallibus sub anlro projcctiis, 

sarmentisqiie collectis et cito-emorienli flamma oxlrucla, 

propter ignein reclinatus inslriiit prandiiini riisficiis. 

yEstate aiilem oportet evitaro flammeani iiijiiriain 

ardoremque solis : jubeo igitur in cerlamen desc*ndere 

primiim siib crppusculum, qiiando piimo-manc agricolae 

subtus temonem siib coiiciiina sliva 

teiTam-proscindcns juvcncis accommodant aralniri) ; 

aiif riirsiini vpspcrlinis /loris ([iiatRlo sol jiiga iiuliiiaf , 

quando signnm-<Iaiit siiis grcgibiis pastores, 

cum tenduntordine ad sua rursum slabula, 

gravati mammas , et ubera liirgentes ; 

a lapidcis autrm incessantcr prosilientps slabulis 

omncs siias diloctas circumsiliiiiit matrcs, 

circa vacras qiiidem formosis-oculis torviiiiividcnlcs viliili, 

al coriiigfri circa ovcs balaiilcs agni , 

c/rnim capras vero h(i'di ct circum equas pcrniccs pidli. 

Sane igitur tot gcstent ad sallus silvasqiic 
venatores validi vciiationis gloriosa; inslrumdita 
armaquc vpnaticam valde spirantia ra-doin, 
retiaqiie fiirculasqiie fiiniiiinqiK; siispiriosa %inriila, 
casscs, beneipi«'-|»l<'\a \iiiiina, linigiimqiu' piinllifia, 
(iispidcm triMilcani, jaruliiin lalirapilis, 
harpnlagon fuslesqiR• it alatain, νι•Ι(κχ•ιιι >dgi(laiu, ΟΙΙΠΙΛΝΟν ΚΥΜΗΈΤΙΚϋΝ Α. οάσγανα pourX?-vac τε λαγωοφόνον τε τρίαιναν, 
155 άγχυλίδας σκόλιας μολιβοσφιγγε'ας τε χοριόνας, 
<j-ao-6oi-ov ατ'ρινΟον έυ-λεκτο'ν τε ποδάγρ/,ν, 
άααατά τε στάλικάς τε ττολύγλ-Λνόν τε α7.γί^τ{^. 
"Ιττ-ους δ' εις Οηρτ,ν αε'γα κυδ/'εντας άγε'σΟιον 
άοτενχς• ου αονον οττι -/ερειονες εισι — οοεσσι 
Ι6υ Οηλύτεραι τελε'ειν δολι/ον δρο'αον ε'ν ξυλοχοισιν, 
αλλ' ό'τ άλεύασΟαι /ρειώ φιλοδε'ανιον ήτορ 
ϊ-ττων ώχυ-οδων άπο δ' Ί-πάδα τηλοσ' έρυκειν, 
ocpa χε αή /ρευιεΌοισι λιλαιοαενοι (ριλο'ττ,τος, 
χαί τ' άίοντες οττα κρυερ•),ν φυζανδε νεο^νται 
Κ,5 νεβροι δορκαλίδες τε Οοαι και δει;ΛαλεΌς πτο'ιξ. 

"Ιπττων δ' αιο'λα φυλά* τοσ' εΟνεα μυρία πιόλων, 
οσσα βροτοϊσι γε'νεΟλα δεδασαε'να σϊτον εδουσιν 
αλλ' εαττης ερεο3, το'σσοι (χετα ττασι κραταιοί, 
δσσοι Ο' ίππαλε'οισιν άριστευουσιν δαίλοις. 
ΐτοΤυρσηνοι, Σικελοί, Κρήτες, ΛΙάζικες, Άχαιοι, 
Καπ-αδοκαι, Μαύροι, Σκυθικοί, Μαγνήτες, Έπειοι, 
"Ιονες, Άραε'νιοι, Λίβυες, θρηϊκες, 'Κρεμβοί. 
"Ιπττον δ' εν τάντεσσι πανε'ςοχον εφράσσαντο 
ΐδαονες Ιπποδρόμων και βουκολίων ε'πιουροι, 
175 ειδετιν δς τοίοισιν δ')νθν δε'αας ε(7τεφάνοιται• 
178 βαιον υπέρ δειρη'^ι μεττ,ορον υψι κάρηνον 
170 άείροι, μέγας αύτος εων περιηγε'α γυΤα• 
ΙΚϋ υψι χάρα , νεάτην δε γε'νυν ποτι δειράδα νεύοι• 

181 εύ'ρυ πέλοι φαιδρο'ν τε μεσο^ρυον εκ δ' άρα κορσης 

182 άαοι με'τοιπα τριχών πυκινοι σείοιντο κορυμβοι• 

183 οααα τορον, πυρσο)πον, επισκυνίοισι δαφοινον, 

184 εύρεΐαι ^>ινες, στόμα δ' άρκιον, ουατα βαιά, 
17C νυιαλε'•/) δεφή τελέΟοι λασιαύ/ενος Ιππου, 
177 ώς δτε /αιτ-Λ,εσσα λόοον νεύει τρυφάλεια- 

185 πουλυ πε'λοι στερνον, δολιχον δέμας, εύρε'α νίοτα, 
χαι ρά/ις άμ'^ίδυμος με' σον ισ/ία πιαίνουσα• 

εκ δε θέοι πολλή μετόπισΟε τανύτρι/_ος ούρη • 
μηροί δ' εύπαγε'ες, μυώδεες, αύταρ ενερΟεν 
δρθοτενεΤς δολι/οί τε ποδών περιηγε'ες αύλοι 
IflO και μάλα λεπταλέοι, και σαρκι λελειμμενα κώλα, 
οϊα τανυκραίροισιν άελλοποοεσσ ελαφοισι • 
και σ-ύυρον άγκλίνοιτο, Οε'οι δε περίδρομος όπλη 
υψι μάλ' εκ γαιης, πυκιν);, κερόεσσα, κραταιή. 
Τοΐο'ς μοι βαίνοι χρατερήν Οηρειον ενυώ 

195 Ουμαίνο)ν, συνάεΟλος, άρηϊος, ό'μβριμος ϊππος. 
Τυισ-Λ,νοΙ τοιοίδε και Άρμε'νιοι και Άχαιοι, [ται 
Καππαδόκαι τε κ).υτοι, Ταύρου πρόπαρ οι'τε νε'μον- 
(-)αΰμα δε Καππαδο'κεσσι με'γ εδρακον ώκυπόδεσσι• 
είσόκε αεν νεονιλον υπο στομάτεσσιν οδόντα 

200 κα'ιγλαγερονφορεουσι δε'μας, τελε'Οουσ' άμενηνοι'• 
κοαητνότεροι δε πέλουσιν, δ'σω μ.άλα γηράσκουσι. 
Κείνους εΙς πόλεμον μεγαλητορα Οιορ/,σσοιο 
αίΟο)νάς τ' επι Οηρας• επει μάλα Οαρσηεντες 
ή'-λοις άντιάαν, πυκινήν ρηςαί τε φάλαγγα, 

ν>ο Οηρσί τ' ίΊ•^/.'/.ίοΐ';ΐΊ εναντία δηρισασΟαι. 

Πώς μεν γάρ τε μά/αισιν άρ/,ϊος εκλυεν ιπττος 
Ι/ΟΊ ΙγερσίμοΟον δο/.ι/ών πολεμγ,ϊον αυλών, Sladios sccuresque el lcporiciclam tiidenlcm , 
iiiicinos incurvos, plumboque-piacfixas clavas, 
esparlo-toitum funiculum et beiie-plexam pedicam, 
cl ligaiucnta vallosqiie miiltifoiainque sagenani. 

Kqiios autcm venatiim valde generosos ducaiil 
niaies ; non solum quia deterioies suiit pedibus 
femin.tj ad-con(iciendiim piolixum cursuiii in silvis, 
sed eliam quia declinare necesseest coilum-a[)petens cor 
eqiiorum celeripedun»; equam igitiirprocul arceas; 
ne forte liinniant desideranles concubilimi , 
atque inaudienles hinnitum honidum fiigam anipiant 
binmili capicaeque pernices ettrepidus lepus. 

£(Iiioriini vcio varia siint genera, tot genles iiinuiTierie 
pullorum ,]quot inter-morlales naliones djveisa^fniniontiim 
edmit ;] veiiiutamen edisseiam , quol(piot inler omncs sinl 
optinii,] quique in-equestribiis autistenl cojtibus. 
Tyribeni, Siculi, Cietenses, Mazaces, Achivi, 
Cappadoces, Mauii, Scylliici, Magnesii, Thessalici, 
lonici , Armenii , Afiicani,Thracenses, Arabici. 
Lquum autem infer omnes piaestantissimum observanint 
gnaii equestriiim-cursiium et aimenloriun magistii, 
iuimis qiii talil)us loto cotpore ciiictus-sit ; 
gracile stipra cervicem , arduum caput alte 
erigat, magnus ipse teretibus membiis; 
in-altum capite, cxtiema autem maxilla ad collum mitel ; 
ampluui sit tetumque intercilitim; ex capite autem 
circa froiiteni capilloium deiisi (lualianlur cincinni ; 
oculus lorvus, naniincus, siipeiciliis truciilentus, 
latae nares, os aiilem salis-ampliim, aures breves, 
ledexum collum sit cervices-hirsutas-liabcnlis eqiii , 
perinde acsi comans cristam motat galea; 
latiim sitpectiis, oblongum corpus, lata terga, 
et spina gemina in-mcdio coxas pingiiefaciens ; 
piocurrat vero densa a-lcigo et prolixa caiida ; 
fcmora aiilem benc-compacta , niusculosa, atiiifenie 
rectae prolixaeque sint pediiin leretes tibize 
ct valde gracilcs, et came destiluta ciiira, 
(pialia siiHnonga-corniia-liabentibus, periiicibus cervis ; 
cl taliim inclinel, ruirat vero rolnnda iiiigula 
altc admodiim a terra, densa, cornea, finna. 
Talis niilii pergat ad-acre Ceiimim praibum, 
aiiimosus, sociiis-laboruin, maitiiis, slrenuus equus. 
Tyribeni tales atque Armenii ct Acbivi, 
Cappadocesque inclyti, anlc Taiiium qui pascuiUur. 
Miraculuni vero in Ca[ipadocibus iiigens vidi celeripedibiis: 
(inoad quidciii tcnelluin iu oic dfnUuii 
et lacloum fcrunt C()i|)us, suiil imbecilli; 
celciiprcs autein siinl, qiianto magis seiiescunt. 
lllos ad bdluin niagnaiiimuni annaveris 
fervidasque in feias , quiaadinodtim sunl aiidaces 
ad armis occiirsandum, corireclamqiie peiTun)i>endam co• 
borleiii ,] at(|uc adversuii) lcras bellaces dcpugnandum. 
Quomodo onim inpiignis inarliiis audil eqiius 
.soiium tlassicuin loiigarum bcllicosum tubarum. ΟΡΡΙΑΝΙ DE VENATIONE LIB. I. T^ πως αντα δέοορκεν άτχραυκτοΐίτιν δπωπαΤς 
αιζηοΐσι λο'χον πεπυκασαένον δπλίτ/,σι 

210 και -/αλκον σελαγευντα και άστράπτοντα σίό'ηρον ! 
Και υ,άθεν, ευτε αένειν^ρειω, ττότεδ'αύτις δρούειν, 
και ιχάΟεν εισαι'ειν κρατερών σύνθημα λο/αγών 
πολλάκι και or,iojv ί'ίΟΟΜ'/ έττελάσσατο ττύογοις 
ηοεαος άσττιοοεσσαν υττεο τρίβον, εύτε βοοτοϊσιν 

215 άσ-ις υττ-ρ κεφαλής έπικάριτιον άσττίδ' ερείοει, 
όπποτ' εελδονται δϊ^ΐων πολιν εξαλαττάςαι , 
και πεδίον τεύχουσι αετν^ορον, εττταβοειον, 
δαιδαλεον, πυκινον, 7ΓθΛυο'υ.'ίαλον, άντία δ' αίγλη 
/αλκοΰ άποΟρο^σκει οαεΟοντιας , αϊψα δ' δπίσσο) 

3io κλινοαένης άκτΐνος απαστράπτει πολύς αΐΟηρ. 
"Ιπποις αεν περίαλλα φύσις πό^ε τεχνηεσσα 
ήμεοίων κραδιην και στηΟεσιν αιο'λνΟν ήτορ• 
αιεν γινιόσκουσιν έον οίλον ήνιο/ηα , 
και ^ρεμεθουσιν ϊδο'ντες άγακλυτον ήγεαονηα, 

22J και πολε'αοισι πεσο'ντα υ-ε'γα στενάχουσιν εταΐρον. 
^Ιππος εν υσαίνη ρηςεν πο -i δεσαα σκοπης, 
και ούσιος θεσαους υπερε'οραμε και λάοεν ή/ήν 
άνδροαέην και γλώσσαν δίΛΟΐϊον άνΟριόποισιν. 
"Ιππος ενυάλιος δε Μακηδονίου βασιληος 

200 ϋουκε-ϋάλας δπλησιν εναντία δηριάασκεν. 
"Ιππος επ' άνΟερίκοιν εΟεεν κούφοισι πο'δεσσιν, 
άλλος υπεο πο'ντοιο , και ου στε^ιάνην εδίηνεν. 
"Ιππος υπέρ νεφε'οιν Χιααροκτονον ηγαγε φίοτα* 
και ^οεαε'Οοιν ποτέ πίολος υφ' ήνκίχοιο δοΟνΟίσι 

2.JO ϋηκατο τίον Περσών Άσι•/ιγενε'ϋ)ν βασιληα. 

Έςο/α δ' αύ τίουσι φυσιν • το δε πάαπαν άπυστον 
ες οιλοτητα αολεΤν, τ•/;ν ου Οεμις • άλλα [/.ένουσιν 
ά^ίραντοιαυσέων καθαρής τ' εράουσι κυΟείρης, 
Έκλυον, ώς προπάροιΟε πολυκτεάνοιν τις άνάκτ(>)ν 

2ίο καλόν ε/ ε πεδίοις ϊππιον άγελαϊον οαιλον 

τους πάντας ιχετε'πειτα δααασσαμενη προΟελύανους 

• ίππαλε'η νουσος προ'λιπεν δύο, μητε'ρα μούνην 
και ιχητρος ΦίΜτ,ς υποαάζιον εισέτι πίολον. 
Αύταρ επει αε'γας ήν, πειρατο σχε'τλιος άνηρ 

245 ".ητε'ρα παιδος εοϊο παρ' άγκοίνησι βαλε'σΟαι. 
Τους δ' ιος ούν ενοησεν άναινοαενους οιλοτητα 
και γάαον άμοοτε'ροισιν άπο)αοτον, αύτίκ' έπειτα 
αίνα τιτυσκο'μενος δολίην έπι μητιν ύφαινεν, 
ελπο'αενος καλε'ειν γε'νος ιπποισιν παλίνορσον. 

25υ Άας/ο) μεν προίτιστα καλύψατο βυσσοδομεύοιν 
άλλοισι ρινοΐς , μετέπειτα οέ /ρι^εν ελαίω 
παν δε'μας εΰιόδει, κηιόδεϊ- ε)νπετο γαρ δή 
όδμήν ήγητειραν άμαλδυναι φιλοΓΛ,τος • 
και λάΟεν, ώ μάκαρες, ^ε'ζοιν κακά • και τετελεστο 

2:.5 ςεΐνος, άπόπτυστος θάλαμος, στυγεριότατος ιπποις, 
οίος εν άνΟροΊποισιν ένυμφεύΟη προπαροιΟε 
Καδμείος γάμος αίνος άλημονος ΟίδιΛοδαο. 
ΟΊ δ' δ'τε γυμνωΟε'ντες έήν οτην ενόησαν, 
/οζησίν τ' άΟρησαν άνιάζοντες δπι>)παϊς 

2C0 ή μεν ά^α τλ•/''μο)ν άγονον γονον, αύταρ Ογ αίψχ 
^ϊνο'γαμος, χακόλεκτρος άμητορα μητε'ρα οειλην, aiU quo-modo ex-adverso adspicit intrepidis ocuUs 

juvenibus cohorlem densatam armatis 

et aes fulgidum et scinlillans fcrrum ! 

Et novit, quando maneie necessesii, et quando iteriim iin- 

pctum facere,] et scit exaudire fortium tesseram ducum; 

sa^e cliam hostilium virorum fcrlur in niunitiones 

quietiis scutalam siipra viam, qiiando hominibus 

clypeus siipra caput aeqiiilibiem clypeum fiilcit, 

ubi inducunt-animum hoslilem urbem excindcre, 

etcampumexslruuntsubliniem, spplem-boum tergoribus, 

daedalum, conferttim, umbonibus-plenum, ex-adverso aiileiii 

splendor] ab-sere resullat solaris , e-vestigio autem rctio 

reflexo radio folgural multiis a?ther. 

Equis quidem eximie natura laigita-est artificiosa 

mortalium cor et in-pecloribiis variiim animum : 

semper agnoscunt stiura amiciim giibernatorem, 

et binniiint intuiti inclytiim rectorem , 

et in-prneliis occnmbentem valde gpmunt socium. 

Eqnus in piigiia rupit obm vincula silentii, 

et natiir.T leges transiliit ct cepit soniim 

liiimanum et lingiiain similcm bominibiis. 

Eqiiiis vero n>artiiis Macedonis regis 

Bucephalus ungiibs advprsiis dimicabat. 

Equiis siipia aristas cucurrit levibus pedibiis, 

alius supra mare, neqne ungulain madefccit. 

Equus supra nubt-s Cliim.Tiicidam vexit vinim; 

et hinniens quondam piillus gubernatoris dolis 

constituit Persarum Asianorum regem. 

Prfficipue porro venerantur iialtiraiii; id vero prorsiis inau- 

dilum] est, ad coilum cos convenisse, ad qiiem ncfas sil : 

veriim manent] integri sccleriim castamqiic amant vcnerem. 

Audivi, qiiopacfo olini lociiplftiiin qiiidam regiiin 

pra;stans babueiil in-campis eqiionim grcgale armcDtum. 

Quos onines deinde cum abolesscl slirpilus 

eqnestiis morbus, reliquit duos, malrem solam 

et matris cara siibriimiim cliamniim piilhim. 

Sod postquam grandis fuil, conabatur improbtis vir 

maliem filii in comiilcxum admitlere. 

Jllos aulcm ubi animadvertil rentiPre coitiim 

pt miptia.s ambobus dctpstabilcs, illico postca 

ncfaria stiuens dolosum vafraniciitiiti) ft'\iiit, 

spprans se-revuratunim goiins pqiiis rcdivivnin. 

Anibos quidein priniiiin obtexil in-inio-pectore-macliinaiis 

aliis ppllibus, postea vero ppriiiixit oleo 

tofiim coipus odoio, fragraiili; spprabat pnim 

odorptn (liicenvsc-abolitiiruin con(nl)iliis, 

ct i;;ii(iiab.il , piob Dii! sp-palraic npfaiia; Pl racfiiiTi-pst 

pcrpgriniim, pxecrandiiin (οιψιμΐηηι , invisis>iiniiin cqiiis, 

quale inter linmincs cplebratiini-esl olim 

Cadinciiin coimiibiiim inrpsluin vagi CEdipi. 

Jpsi \ero eqi(i iibi ni)dali Ruain noxain cognovcre, 

pt ubliqiiis iiitiiili 8iint dolpiitps ociilis, 

illa qiiidpin mispra ηοη-ΓιΙίιιπι liliiiiii , spd i;»p re|)cnte 

infi-lix-maiitiis, iniesliis, iion-inaliein malrcm rniseram , OliniANOV ΚΥΝΠΓΕΤΙΚΩΝ Α. ίψι μάΧ ήέρθτ,σαν, άαείλιχα φυσιο'ωντες, 

δεσμά r άπορρτ,ςαντες ιτην αεγάλα ■/ρεα.ε'Οοντες , 

οία Οεους μάκαρας ααρτυροαενοι κακοτ-Λ,τος 

2ii5 αράς τ' εύ/οαενοι πολυπν^αονι νυαφευτηρι• 
ό•1/£ 5ε μυοόαενοί τε χαι άσ/ετον άίσσοντες , 
άν-ι-ε'ρην πετρησιν εας κεφάλας ίλόιαντες , 
δττα συνηλοίησαν, εον δ' άπο φε'γγος άμερσαν 
αΟτοοο'νοι , κλίναντες επ' άλληλοισι κάρηνα. 

270 Ώδε οάτις προτε'ροις κλε'ος ιπποισιν μεγ' άε^οει. 
"Itt-ojv δ', δσσα γενεΟλ' άτιτηλατο αυρίος αία, 
ώκΰτατοι Σν/.ζΙοι, Λιλυβηϊον οϊτε νε'αονται 
και τρικάρηνον ορός, δ'θι τοι σκεπας Έγκελάδοιο, 
ττυΰσοϊς αΙΟερίοισιν ερευγοαένοιο κεραυνού , 

27.> Σικελικής Αιτνης άνεκά/λασεν άέναον πυρ. 
Κραιττνο'τεροι Σικελών δε τταρ' Εύφρηταο ^έεθρα 
'Λρα.ε'νι<:ι Πάρθοι τε βαθυπλο'κααοι τελεθουσιν. 
'Αλλ' άρα και Πάρθοισι ιχέγα προφε'ρουσιν "Ιβηρες, 
ώκυτε'ρυισι ττοδεσσι κροαίνοντες -εοιοιο. 

280 Κείνοισιν τάχα μουνος εναντίον ϊσοφαρίζοι 
αίετος αϊθερίοισιν επιθύϋ)ν γυαλοισιν, 
r, κίοκος ταναησι τινασσο'αενος πτερυγεσσιν, 
ν; δελοις πολιοΤσιν ολισθαίνουν ^οθίοισι. 
Το'σσον "Ιβηρες εασι θοοι πο'δας ήνεαο'εντας• 

285 άλλ' ολίγοι βαιοί τε με'νος κα\ άνάλκιοες ήτορ, 
και δρο'αον εν παυροισιν ελεγ/οαενοι σταοιοισιν • 
ειδεα δ' άγλαοαορφα κλυτον δε'αας άαφιε'σαντο, 
6πλήν δ' ου κρατερην, πηλο'τροφον, εύρυπε'διλον. 
Μαύοΐΰν δ' αΙοΟ.α φΰλα πολύ προφε'ρουσιν άπάντοιν 

230 άμΰΐ δρο'αους ταναούς τε και άαφ ι πο'νους άλεγεινους. 
Και Αίβυες αετα τους δολι/ον δρο'μον εκτελέουσιν, 
οσσοι Κυρηνην πουλυψηφΐοα νέμονται. 
Κϊδεα δ' άμ-ύοτέροισιν δμοίϊα , πλην ό'σον αύτε 
αείζονες εισιδε'ειν Αίβυες κρατεροί γεγάασιν, 

205 άλλα δε'μας δόλιχοι• πλευργίσι γαρ άμφις έ'/ουσι 
τίον άλλοιν πλέονα σπαΟίης κτένα • τουνεκέν εισι 
πάσσονες εισιδεειν και κρείσσονες Ιθυς δρουειν, 
έσθλοι δ' ήελίου φορε'ειν πυρο'εσσαν έρον/]ν, 
καί τε μεσημβρινών δίψους δριμεΐαν ενιπην. 

300 "Ιπποι ΤυρσηνοΙ δε και άπλετα Κρησια φυλά 
άμϊ-ότερον κραιπνοί τε θε'ειν δολι/οί τε πε'λονται. 
Μαύρο^ν δ' ώκυτεροι Σικελοί, Σικελών δε τε Πάρθοι 
και -/αροποι τελέΟουσι και οξοχον αίγληεντες, 
και μοΰνοι μίμνουσι μέγα βρύχημα λέοντος. 
300 ΊΙ γάρ τοι θηρεσσιν επ' άλλοις άλλα γένεΟλα 
ιπποιν άρμενα, πολλά τά τοι φράζουσιν όπωπαί. 
Στικτοπόδεσσ' ελάφοις κυανιόπεας όπλίζοιο, 
άρκτοισι γλαυκούς, και πορδαλίεσσι εαφοινους, 
αιθοινας δ' ίππους πυριλαμπέας άμφι συεσσιν, 
310 αύτάρ εριγληνους /αροπους χαροποϊσι λεουσι. 
Κάλλεϊ δ' εν πάντεσσι πέλει πανυπείροχος ϊππος 
ΝισαΤος, τον άγουσιν ερικτέανοι βασιλήες• 
κάλος ίδεΐν, άταλος τε φέρειν εύπειΟεϊ δεσμίΐί• 
[ίαιος μεν κεφαλήν, πολλος δε βαΟυτρι/α οειρην 
315 κυδιόοιν εκάτερΟε μελι/ρΰσοισιν έΟείραις. alte adniodum sublati-sunt , implacabilitcr &pirantes, 

viiiculisqiie abruptis ferebanlur vehemontei• hinnicntes^ 

tanquani Deos beatos testantes flagitii-causa 

dirasque imprecantes pernicioso pronubo. 

Tandem vero lugentesque et violcnter irruenles, 

adversum scopulos sua capila affllgentes, 

ossa confregerunt, suumque liimen vilale pcremeriint , 

ipsi-sibi-necis-auctores , inclinatis in-se mutuo capitibus. 

Sic fama priscis gloriam equis iiigentem canit. 

Equorum vero, quotquot genera educavit immensa telltis, 

velocissinii sunt Siculi, Lilybeum qiii dcpasciintur 

et Iriclpitem monlem , ubi tegumentum Enceladi , 

flammis ajtheiiis eructanlis fulminis, 

SicuI<Te /Etnae buUit sempiternus ignis. 

Velociores autem Siculis propter Eupliratis fluenta 

Armenii Parthique demissa-juba sunt. 

Veruntamen etiani Partbis longe aiitistant Iberi, 

pernicioribus pedibus qiiadrupedantes percampum. 

Illis fortasse sola ex-adveiso coiitenderequeat 

aquila actherias ruens per plagas , 

aut accipiter passis exlensus alis, 

aut delphin canis labens in lluentis. 

Adeo Iberi sunt celeres pedibiis ventosis, 

sed exigui invalidique viiibus ct inibelles anitno, 

et ciirsu in paucis victi stadiis; 

formam vero splendidam illustri corpore indaerunt , 
sed ungulam male firmam, liiti-ahimnam , latam. 

Maurorum autem varia genera multum anlistant omnibus, 

et quoad cursus longos, et quoad labores graves. 

Et Libyci post bos longinqiium cursum conliciunt , 

quotquot Cyrenen calciilis-abundanlem depascunt,. 

Figura» autem utrisque similes, piaster quod (amen 

majores aspeclu Libyci robusli sunt , 

sed corpore oblongi ; laleribus namque amplectiintur 

aliis ampliorem costarum pectinem; quare sunt 

pinguiores aspectu et meliores rectum ad-arripiendumcur- 

siim :] boni quoque solis lolerare igiieum impetum, 

et meridianam sitis acrem vim. ' 

Equi autem Tyrrheni et ingentia Crelica genera 

simul el veloces ad currcndiim et longi sunt. 

IMauris vero celeriores Siculi , Siculis autem Parthi, 

et laeto visu sunt et eximie splendidi , 

et soli sustinent ingentem rugitum leonis. 

Etenim iii feras alias alia genera 

equonim convenicnlia sicnt , quorum niulta indicanl oculi. 

Contiavaiios-pedibiis cervos iiigricantesoculis armes, 

contra-ursos caesios , et conlra pardos criientos, 

fiilvos vero equos, igne-iiilgentes , in apios, 

veium magniioculis-pra;ditos, cxsios, in-caesios leones. 

Pukiiriludine vero inler omiies est excellcntissimiis cquus 

jVisaeus, qnem equibnl opiilenli rege-s; 

puldicr aspcctii, inollisquc ad-porlaiuliim facili bal)ena, 

gracili quidem capile , amplo autcm proniissa-jiiba collo; 

exultuns iitrinque melli-ct-auro-coiicoloribus comis. ΟΡΡΙΑΝΙ DE ΥΕΝΑΤΙΟχλΕ LIB. Ι. Να\ μην άλλο γένεΟλον επηρατον ώιτησαιο 
στικτον, άρίζηλον, τους ώρυγγχς καλε'ουσιν, 
η οτι καλλιχο'ίΑΟίσιν εν ουρεσιν άλοησκουσιν, 
η οτι πάγ/υ Οε'λουσ' έπι Οηλυτέρτ,σιν ορούίΐν. 

;•>ο Δοια δ' εττ' ώρυγγων τελεΟει ττολυανθε'α κάλλη* 
τοι μεν γαρ δειρήν καλλίτρι^^^ά τ' εύρεα νώτα 
γεγρά'ραται οολι/ησιν εττητριαα ταινίησι, 
τίγριες οία θοοι, κραιττ^οΰ Ζεφύροιο γενεΟλη • 
τοί δ' αρ' εϋτρο^άλοισι ττερίδρομα δαιδάλλονται 

:ϋ.Ί σοραγϊσι πυκινησιν δαοιϊα — ορδαλίεσσι• 
τους ετι νηηά/ους γράψαν τεχνηαονες άνδρες 
αίθοαένω χαλκω ταναήν τρί/α πυρσευοντες. 
ΔηΟάκι δ' άλλα ^ρο-ο\ — ανε-ί',ρρονα μητίσαντο, 
ττώλον εττιγοάψαι καν νηδΰϊ μητρός έο'ντα. 

■ΜΟ "Ώ τΓο'σση κραδίη , ττόιση μερο'ττεσσι χελει φρην! 
"Ερςαν δποις εθε'λουσι• θε'σαν ττολυειδεας Ίππους 
μητρός ετι γλαγερησι ττερκτ/ομένους λαγονεσσι. 
Όπ— ότε θηλυτερην γαρ ε)ιη οιλοτησιος δρμή, 
iirrov τ' εγγύς ϊοντα κλυτον μεγαλητοΰα μίμνη, 

;<.β δη το'τε δαιδάλλουσι ττο'σ'.ν καλο'ν, άμοι δε — άντ•/) 
χοΕν δε'μας εύστίκτοισι περ\ /ροιητι γράφουτι 
και τΓοτι λέκταον άγουσιν επ' άγλαΐη κομοωντα. 
Ώ; δε' τις ήϊΟεοιν υπο νυμφοκο'μοισι γυναιξ\ν 
εϊμασιν άργεννοΤσι και άνθεσι πόρου ρέοισι 

310 στε'^/άμενος , πνείοιν τε Παλαιστίνοιο μυροιο, 
ες Οάλαμον βαίνησι υμήν υμεναιον άείδων • 
ως ίππον σπε'ρχοντα γαμήλια τε •/ρεμε'Οοντα, 
προ'σΟεν εης άλο'^οιο , κλυτον πο'σιν, άοριοωντα 
ύτ,ρν* έρητύουσι φίλης λελιημένον εύνη;• 

345 δψε δε τοι μεθιασιν επηρατον ες φιλο'τητα • 
ή 3' ύποχυσαμένη πολυανθε'α γείνατο παίδα, 
νηδύϊ μεν ποσιος γονιμον Oosov άείρασα, 
δεςαμένη iLopor^w δε πολύ/ροον όφΟαλμοΐ^ι. 
Τοϊά νυ κάκεϊνοι, τοΤσιν δονακες μεμεληνται 

350 μησάσΟην πυκινοΤσι νοημασιν ίςευτηρες, 
δππο'τε δαιδάλ)>ουσι πεληϊάδεσσι νεοσσούς' 
ευτε γαρ ες φιλο'τητα Οοαι τρηρωνες ιωσι , 
μιγνύμεναι στομάτεσσι βαρυφΟόγγοις άλο'/οισι, 
δή τότε μητιν υφαίνε χ)>υτήν τιΟασοτρο'φος άνήρ, 

»65 άγ•/ι δε Οηλυτε'ρησιν εΟηκατο δαίδαλα πολλά 
εϊματα πορφυρεα* ται δε κλιδον οσσε Γίαλοΰσαι 
θυμον Ίαινόμεναι τίχτουσ' άλιπο'ρφυρα τε'χνα. 
Ναι μήν ώδε Λάκο)νες έπίορονα μητίσαντο 
οισι φίλαις άλό^οις, δτε γαστέρα κυμαίνουσΐ" 

3βο γράψαντες πινάκεσσι πέλας θε'σαν άγλαα κάλ)>η, 
τους παρος άστράψαντας εν ήμερίοισιν έφηβους , 
Νιρέα και Νάρκισσονέϋμμελίην Ο'ΎάκινΟον, [κην, 
Κάστορα τ' ευκο'ρυΟον και 'Λμυκονο'νον ΙΙολυδεύ- 
ήϊΟε'ους τε νε'ους , τοίτ' εν μακάρεσσιν άγτ,τοι, 
365 «1>οΐβον δαφνοκο'μην και κισσοφόρον Διο'νυσον • 
αι δ' επιτέρπονται πολυηρατον είδος ιδοΰσαι, 
τικτουσίν τε κάλους επι κάλλεϊ πεπττ,υϊαι. [cspr.v, 
Τοσσα με* άμφ' ϊπποισιν • άταρ κατάοηΟι, οΟ^η 
οΤμον επι σκυλάκων • το'σσοι δ' επΙ πασι κΰνεσσιν Quin et aliiid genus decorum videas, 

maculosum , insigne, quos Orynges nominant, 

sive quod frondosis in montibus proveniunt, 

sive quod vehementer cupiunt in feminas salire. 

Duplicia vero Onngum sunt (lorida genera : 

alii namque colliim et pulcliricoma lata terga 

insigniti-sunt longis conferlim fasciis, 

velut tigrides veloces, peroicis Zephyri soboles; 

alii contra rotuiidis orbiculatini variautur 

notisdensis, similiter paidis, 

quos adliuc pullos-tenellos pinxernnt sollertes vin 

candenti aere longum pilum inurenles. 

Sa^pe veio alia liomines ingeniosissima excogilariint, 

pullum ut-stiginatizent, etiam-in alvo matris latentein. 

Proli qiianlum ingeniuni , quanta hominibus inest sollerfia ! 

Faciuntquoraodocumque volunt, facinnt versicolores equos 

matiis cliamnum lacleis comprehensos lunibis. 

Ubi enimequam corripuit amatoiius impetus, 

et equum propinquantem inclylum, animosum expectat, 

tiinc sane pingunt maritum formosum , et usqueqiiaque 

totum corpiis variis coloribus insigniiint 

et ad coifum ducunt forma se-efferentem. 

Qiiemadmodiim veroaliquisjuvenumapronubis mulieribus 

vesUbus candidis et floribus purpiireis 

redimitus, spiransque Pala^stinum uiiguentum, 

in thalamum tcndit bymen bymenneiira cantillane; 

sic equum feslinantem nuplialiaque binnienteni , 

anle suam conjugem, praeclarum maritum, spumantem, 

diu arcent, gratum desideranlem conjugium, 

tandem vcro admittunt amabilem ad concubidini. 

llla aulem gravida-facta (loridum parit filium, 

iitero quidcm mariti fecundo semiiie excepto, 

recepta vero forma versicoloii oculis. 

Talia sane et-illi, quibiis anindines curae-sunt, 

excogitariint sollerti ingenio auciipes, 

ciim varie-pingunt columbis pullos; 

quando enim in coitum celeres columbae conTeniunt, 

inixla; rostris gravisonis conjiigibus, 

liinc cquidem aitificiiini texit insigne columbarius vir, 

et piopter feminas collocat dn-dala miilta 

ve&linienta purpurea, illa; vero limis ociilis conjectis 

animo oblcctataR pariimt piirpiireos pullos. 

Profecto lioc-paclo Lacones ingeniosa COmmenti-siint 

in-suas caras uxorfis , cum ulero tiirgcnt ; 

pingentes in-tabiilis prope rnnsliluiint spl«-ndidas rormas , 

eos, qui olim emicueriiiil inlpr lioniines, adolosci-nlos, 

Nirciim , ct Narcissum , vcniistumqnc Hyacintliuii) , 

Castorcniqiie iiisigncing.dca ct Ληινι iinlerffrlorcni Pol- 

lucem ,] semideosqiie jiivonps, quiqne inler Deos sp»Tlal)iles 

sunt,] Apollinem laiirea-rediniitum et hcderam-cfslanlejii 

Bacrluim ; ] illa; vcro oblpctanlur amabilom formain intuils, 

pariiiiilfpic formosos, forma ol)stiipofarta'. 

Tantum qiiidem de cqiiis. Scd d(>sfCTide, nii aiii/n»•, 
per-viamadcanes; tani-niulli vero iiiler omnos caiie» ΟΠΠΙΛΝΟν ΚΥΝΙΙΓΚΤΙΚΩΝ Α. bTO εςοχ' άρίζηλοι, μάλα τ' άγρευτηροι μέλονται, 
Παίονε;, Αύσόνιοι , Κ5θ£:, ΘοτικΕί, "Ιβτρ-ζ» 
Άρχάδες, Άργεΐοι, Λαχεδχιαο'νιοι, Τεγεηται, 
Σαυροαα'ται, Κελτοι, Κρήτες, Μαγνήτες, Άαοργοι, 
οσσοι τ' Αϊγυτττοιο -ολυ.}/αυ.άΟοισιν εττ' ο/Οαις 
375 βουχολύον ούροι, Aoxpot, χαροποί τε Μολοσσοί. 

Ει δε' νύ τοι χεράσαι οίλον εττλετο δοια γε'νεΟλα, 
εΐαρι αέν πρώτιστα λε'χος πο'ρσυνε χύνεσσιν 
εϊαρι γαρ ααλλον φιλοτν^σια αε'αβλεται έργα 
Οηρσί τε και σκυλάκεσσικαΐ ούλοαε'νοισι δράκουσιν, 
38θήερίοιο τ' ορνισι και ειναλίοις νεποοεσσιν. 
Εϊαρι [Λεν χολο'εντος ε/_ις πεΰορυγαε'νος ιοΰ 
ϊχτο λε'•/ος ποτι Οΐνα Οαλασσαίης άλο'χοιο• 
ε ια ο ι πόντος όλος δε περισααραγεΤ κυΟερείν) , 
και νε'τΓοδες γααε'οντες επιφρίσσουσι γαλήνη* 
385 ειαρι κα\ τρτ'ρωνες έπιΟύουσι πελείαις, 

ιπτΓΟί δ' άγοαύλοις επι φορβάσιν οπλίζονται, 
ταύροι δ' άγροτε'ρας επι πορτιας δρααίνουσι, 
και κτίλοι είλικόεντες εν ειαρι μηλοβατεΰσι , 
και κάπροι πυρόεντες επαιχμάζουσι σύεσσι, 
300 και -/(ααροι λασιησιν εοιππεύουσι χιααίραις• 
και δ' αύτοΤς αερο'πεσσιν εν εϊαρι ι^.αλλον έρωτες' 
εϊαοι γαρ πάνδηαος επιβρίΟει κυΟε'ρεια. 

"ΕΟνεα σοι δε κυνών Οαλααηπολέοντι μ,ελεσθω, 
ap;j.iva τ' άλληλοισιν εοικο'τα τ' εςοχα φυλά. 
39ό Αρκάδας Ήλείοις επιαίσγεο , Παιοσι Κρητας, 
Κάρας Θρτ,ικίοις, Τυρσηνά γε'νεΟλα Αάκο:σι, 
ϋαοαατικον τεπο'σιν^ορε'οις προς'Ιβηρίδα νύαφην 
ώδε αέν ευ κεράσειας• άταρ πολύ φε'ρτατα παντοιν 
οΰλα αενειν αονό'^υλα , τά τ' εςο^α τεκαηραντο 
400 άνδρες επακτηρες• τα δε αυρία φυλά πελονται, 
των άαόΟεν μοροηί τε και εΐδεα τοΐα πελεσθοι. 
Μηκεδανον, κρατερον δέιχας , άρκιον, ήδέ κάρηνον 
κοϋφον, έυγληνον κυαναί στιλβοιεν όποιπαί* 
κάρ•/αρον, εκτάδιον τελε'Οοι στο'αα• βαια δ' ΰπερΟεν 
405 ουατα λεπταλέοισι περιστε'λλοιΟ' υαενεσσι* 
δειρή μτ,κεδαν)) , και στν'Οεα νε'ρΟε κραταιά , 
εύρε'α• τοι προ'σΟεν δε τ' δλιζότεροι πόδες εστο^ν 
δρΟοτενεις κώλοιν ταναοι δολι^ηρεες ίστοί* 
εύρε'ες ώμοπλάται , πλευρών επικάρσια ταρσά• 
410 δσφυες ευσαρκοι , μή πίονες• αύταρ οπισθε 
στρυφνή τ' εκτάδιος τε πέλοι δολι/όσκιος ουρη. 
Τοϊοι μεν ταναοϊσιν εφοπλίζοιντο δρόμοισι 
δόρκο'.ς ήδ' ελάφοισιν άελλοπόδ?) τε λαγωω. 
Θοΐίροι δ' αύΟ' έτεροι, τοϊσιν μενεδηϊος αλκή , 
415 ίσσοι και ταυροισιν επε^ραον γ,ϋγενείοις , 
και σύας υβριστηρας έπαίςαντες ολεσσαν 
οσσοι μτ,οε Λέοντας εους τρειουσιν ανακτάς , 
ζατρεφεες , πρώνεσσιν έοικο'τες άκρολόφοισι* 
σιμότεροι μεν εασι προσα^πατα, δείνα δ' υπερΟε 
4'/0 νευει επισκυνίοισι μεσόφρυα , και πυρόεντες 
δφΟαλμοι /αροπαΤσιν υποστίλβοντες δπ())παΤς• 
^ινός άπας λάσιος• κρατερον δε'μας- εύρε'α νώτα* 
κραιπνοι δ* ούτελε'Οουσιν,άτάρ μένος ενδόΟι πολλον, [)r.Tecipue insignes sun t, maximeque a-venatoribus curanlar ; 

Pironcs, Ausonii, Cares, Tliraces, Iberi, 

Arcadcs, Argivi, Laconici, Tcgealae, 

Sdiiromat.in, Celtici, Cretenscs, Magnetes, Amorgi, 

et quot((uot j^gypti arenosas ad ripas 

aimentorum custodes sxint, Locii, glauciqiie Molossi. 

Si vero tibi misceie gralum esl diio genera , 
vere quidem ante-omnia cubile para canibus; 
veie enim magis venerea curae-sunl opera 
feiisque et caiiibiis et perniciosis diaconibus, 
aeriisque volucribus et marinis piscibiis. 
Yere qiiidem bilioso serpens sufTusus vencno 
convenit ad-coiliim, jiixta littus, niaiina; uxoris; 
veie autem mare totum resonat venere, 
et pisces nupluiientes flucUiant in-lranquillitateiTiaris; 
veie eliam paluinbes saliiint columbas, 
equi vero armenlales in cquas armantur, 
tauri autem agiesles in vaccas luunt , 
et aiietes llexuosis-cornibus vcre scandunt-oves, 
et apri ignei irriiinpunl suibiis , 
et hirci hirsutis ineqiiitant capris ; 
quin etiam ipsis bominibus vere magis /erueni amores; 
veie namqiie vulgivaga ingruit veniis. 

Nationes porio tibi canum, conjugium-paranti, curae-sint, 
convenientesque inler-se siniilesiine eximie sliipes. 
Arcades cum-Eleis commisce, cumP.^onibus Cretenses, 
Caies cum-Tbracibiis, Tyrrhena genera ciim-Laconibus , 
Sarmaticumque niaiitiim ducas ad Hispanicam sponsam. 
Ila quidem recte miscueris ; verum praestaiilissima omtiium 
genera maneanl simplicia, qnre acciitate observanint 
venatoies. Ea autem inlinila gonera sunl, 
quonim , uiidecunque-sint, ct forma! et figurae tales sunlo : 
longum, validum corpus , ampliim, et caput 
leve, beneoculatnm, caerulei radienl oculi, 
dentibiis-aculismunitiim, oblongiim sit os, breves autem 
desupcr] anres tenuibus obducantur membraiiis, 
colliim longiim, et pectoia inferne robusta, 
lata, anteriores vero breviores pedes sunto, 
rectce criinim piolix.ne, producta; tibiae, 
ampli armi, costarum obliqui ordines, 
coxaj carnosae , non pingiies , at a-tergo 
foitisque prolixaque sit longam-umbiam-faciens cauda. 
Tales quidcm ad-Iongiiiqiios adornenlur cursus 
in-damas et cervos velocemque leporem. 

Impetuosi rursum alii , quibiis hostem-sustinens robur cst, 
qui etiam tauros adoiiiintiir ptilcliris-paleaiibus-prceditos 
et apros violenlos impelu-facto interimiint, 
qui ncqmdcm leones suos liorrcnt reges, 
bcne-iuiliili, lumtiHs siinilos allijtigis; 
depressiore quidom siint facie, tniculcnla vero superne 
nutanl supra-palpfibias inleicilia, cl ignei 
ociili vivido sciiilillanfcs obtulii ; 
pellis tota Iiispida, validiim corpiis, lata dorsa, 
celeres vero non suiit, sed robur inest cls multuin, ΟΡΡΙΑΜ DE ΥΕΝΑΤΙΟΝΕ LIB. Ι. χαι σθένος αφραστοτ, καΟαρον, και Ουαος αναιδής. 
42δ Ές αεν νυν Οτ'ρην δ-λίζεο τοΐαγενεΟλα 

α'ι/μητών σκυλάκων, τοι κνοΊοαλχ -Γτάντα οίονται. 
ΧροιαΙ δ' αργενναί τε κακαι υ.άλα κυάνεαί τε• 
ούτε γαρ ήελίοιο οε'ρειν ΐ7.ί'νος ώκα δύνανται 
ούτε νΐ',ιοβλητοιο ΐΛί'νος -ολυ/ειυι.ε'ρου ωρ/,ς. 
430 Κείνοι δ' εν πάντεσσιν άριστεύουσι χύνεσσι , 
τοις ικελαι αορφαι αάλα Ον'ρεσιν ώα•/;3τ7;(7ΐ , 
μιηλο^ο'νοισι λυκοις η τίγρεσιν ήνεαοε'σσαις , 
-?! και άλοίΤΓτ'κεσσι Οοαϊσί τε -ορδαλίεσσιν, 
η δττόσοι οηαητρι πανείκελον είδος ε/_ουσι 
4!5 σιτονροοι• ΐΛαλα γαρ τε Ooot κρατεροί τε πελονται. 
Ει δε νυ τοι π'.νυτή σκυλακοτρο'ύί•/; μεαε'ληται, 
μη— οτ' άαέλγεσΟαι σκύλακας νεοΟηλε'ϊ μαζω 
αινίον η — ροβάτϋΐν, μν,ο' οίκιδιν,σι κύνεσσιν 
ή νάο τοι νωθροί τε και ουτιδανοι [ϊαρυΟοιεν 
440 αλλ' ελά'^ων η -ου μαζίο τιΟασοϊο λεαίντ,ς, 
η ΤΓου δοοκαλίδων η νυκτι:το'ροιο λυκαίνης• 
ώδε γαρ αν κρατερούς τε κ^ι ώκέας εςο/α Οείης, 
εϊδομενους αϋτησι γαλακτο-ύο'ροι;7ΐ τιΟηναις. 
Αύταρ ντ,πιά/οισιν έττ' ούνο'ματα σκυλακεστί 
4i5 βαια τίΟει, θοα -άντα, Οοήν ι'να βάςιν άκούτ,. 
"Ι-τΓΟίσι κρατεροϊσι δ' δμηΟεες άγρευτηριιν 
εςε'τι νηηάχων εστο)ν, μερο'ττεσσι τε παίτιν 
ήΟάδιοι οίλιοί τε , μόνοισι δε Οηρεσιν ε'χΟροί. 
Μηδ' υλάαν εΟε'λοιεν επει μάλα θηρευτηρσι 
4Γ.υσιγή τεΟμιο'ς ε'στι, ττανε'ςο/α δ' ι/νευτηρσιν. 
Ειδεα δε στιοί/,ς δυσδερκ£θς ε— λετο δισσα, 
ανδρών ήίε κυνίον με'ροττες μεν άρ' αΊολο'βουλοι 
ομμασι τεκμτ'ραντο κα\ εοράσσαντο κελευΟα* 
μυςοιτηρσι κυνες δε ττανί/νια στ,μηνανχο. 
455 Ναι μην άνΟρο'ιποισι πε'λει περιδεςιος ώρη 
νειμερίη, στείβουσι δ' άμο/Οητοισιν δποιτταΐς• 
ούνεκα καινίϊιετοΐσι γεγραμμενα-άνΟ' ά'μ' όραται, 
και τΓΓ,λοΐσι μένει τετυττασμενα εικελα ταρσίο. 
ΊΊ/Ορονεαρ δε κύνεσσ• , οίλον δέ πε'λει φΟινο'-ιορον 
4ϋθ είαρι γαρ βοτάντ-,τιν αδην ττοιοτρόφος αΐα 
άνΟεσι πληΟΰει τε πολύπνοος, άμοι δε πάντη 
εύττε^ανοι λειμίόνες άνηροτα πορουρουσι, 
και πασαν στιβε'εσσιν έϋρρίνοισι κυνετσιν 
όδμήν πρε^βεύτειραν άμαλδυνουσιν αρουραι• 
4fij αυταο εν εύκάρ— oj γλυκεροσταουλιο οΟινο-ιορω 
ποϊαι και βοτάναι καί τ' άνΟεα γηρά^κουσι , 
γυμνή δέ ηκυλάκεστι με'νει Οηρειος άϋτμη. 

Έστι δε τι σκυλάκων γε'νος άλχιμον ι/νευττ'ρο)ν, 
βαιον, άτίιρ μεγάλης άντάςιον άμμιν άοιδης- 
470 τους τράς-εν ανρια ούλα Βρετανίον αίολονώτιον 
αύταρ εττικλ-ζίδην σφας'Λγατταίουςδνομηναν. 
Των ήτοι μέγεθος μεν όμοίϊον ούτιδανο'.σι 
λί/νοιςοΊκιδίοισι τρα-εζηεσσι κύνεστι, 
γυρον, άσαρκότατον, λασιότριχον, ομματι νωΟίς, 
475 αλλ' δνυ/εσσι πόδας χεκορυΟμένον άργαλε'οιτι , 
κα\ Οαμινοϊς κυνόδουτιν άκα/μενον ϊοϊ«οροΐ7ΐ• 
^ίνεσι δ* αυτέ μάλιστα πανεςο/ος εστίν Λγασσευς , et vires incredibiles , ingenuae , ct aninius imperterritiis. 

Ad venatum qiiidem igitiir ai mabis lalia genera 

bellicosoriim canum, qui feras quaslibet perseqiiunliir. 

Colores Tero candidique mali admodiim sunt nigiique; 

neque enini solis tolerare violenliam facile possunt 

neque nives-fundentis vini bibcini temporis 

Illi autem inter omnes antistant canes, 

qiiibus siitiilesformiesi/H/ quam-maxime feriscrudivoris, 

ovici(b's lupis aut ligiibiis rapidis, 

aiit eliam vulpibiis puinicibusque pardis, 

aiit qui fnimento similliiTiam speciem babent, 

trilicicolorcs; valde enim et expedili et slrenui sunt. 

Quod si tibi sollers educatio-caliilorum cura;-est, 

ne-unquam lac-sugere-sinilo catiilos e-recenti mamma 

caprarum aiit ovium, neqne cdomcsticis canibns, 

(namqiie sane spgnes et iiicrtes ac-tardi-evaderent), 

veriini cervarum aut forte ubcre ciciiiis le<Kn3e, 

aut capreaium aul noclivaga; lupa;; 

ita enim robustosque et celere.s admodum effeceris, 

similes ipsis lacliferis niitricibus. 

Ca'lerum parvnlis nomina catulis 
brcvia inde , expedita oninia , vcloccm iit appellationcnt 
exatidiant.] Ilqiiis porro validis assuoti venalicis 
iiule-a teneris sunto, homiiiibiisque omnibus 
familiaresamicique, solis autem feris inimici. 
Nfive latiare velint, quia valde venaloribus 
silenlium coiiveniens est, impriniis autem vestigaloribus. 

Species porro vesligationrs obsciirai siint dii.-e, 
virorum et caniim; et bomines qiiidem versuli 
oculis liistrant et observant vias, 
naribus auteni canes qii.Tevisvcstigia designant. 
Jam vero liominibus est peroppoi tiimiin tcmpus 
hibernum, incediintque mininie-Iaborantibiis oculis, 
proptiTca-quod et nivibiis inipressa omnia siiniil conspi- 
ciiiiitiir,] et in-lulo manent eiTormata siiiiilia pedis planla;. 
Inimiciimaufcm vercanibus, sedamiciis eslaulumnus; 
verc enim plantis affaliin lierbidum solutn 
floribusque refertum est fragrans, undiquc autem passim 
fuiniosa prala absquearatione purpurasciint, 
et omncm indagatoribus sagacibus canibus 
odoicin nuiiciiiiii al)ol<«nt arva; 
vpruin fi iigifcro ct diili ibus-uvis-abnndante autumno 
linb.c el planUe ct floios scnosriinl, 
nudiis vero canibiis manet fi'iiiuis odor. 

Esl porro quoddam caniim genus robiistiim vesligatorum, 
parvuin, tnmcn magna digniiin nobis pra^dicationc ; 
qiios educarmil feiiie gontcs Biitatinonim tcrgapictoruin; 
at fogiiomcnto ipsDS AgassaOs appellant. 
Qiiortiiii qiiidcni inagnitiido •ΧΗ]ΐκιΙί5 cst cxiguis 
ligiiritoribiis doniestici^, nifnsa!-assiiolis canil)iis, 
curviim geniis, inadiciiliim , bis]iidum, oculis pigrujii, 
at ungiiibiis pcdcs armatiim asperis, 
ct confcrtis dontibiis munitum , vpncnatis ; 
natibus^utcMii longc iira-slantissimus cst Agasseus, 19 011I1L\N0V ΚΪΝΠΓΕΤΙΚΩΝ Α. και στιβίτι παναριστος• επει και γαΐαν ιοντιον 
ΐχνιον ευρεαεναι αε'γα δή σοοος, άλλα και αύτην 
480 ίοαων ήερίην μάλα σηαηνασΟαι άϋτ;Λ/,ν. 

Καί τις εττακττ'ρων ττειρηΟηναι σκυλακ•/,οίν Ι 

«9ό -ρι ίαείρων, -ροττάροιΟε ττυλάοιν αίπεινάο^ν 
η νέχυν η ζώοντα φε'ρει παλάατ,σι λαγωον 
Ιοττυζει δε πάροιΟε παραιβαδον άτραπιτοΤο, 
-ρωτά αέν ϊΟεϊαν, αετε'πειτα δε δοχμον έλαύνοιν, 
λαιη, δεςιτερτί , σκολιήν δδον άμφις έλίσσοιν 
αλλ' οτε δη αάλα -ολλον απ' άστεος ήδε πυλάων 
'Λη , δη το'τε βοΟρον όρυξάαενος κατε'Οαψε• 
ιστησας δ' έπι άστυ τταλίσσυτος αύτίκ' άγινεΐ νοσ 450 άτρατΐΐτοϊο ~;λας κυνα αε'ρυ,ερον «ύταρ δγ' αίψα 
ώρίνΟη, φριμάα τε λαγϋ)ειης υπ' άυταης• 
ϊννια μαστεύειδέ χαταχθονος, ουδέ μάλ' ευρεΤν 
Ίμείροιν δύναται* μάλα δ' άσχαλοων άλάληται. 
*Ως δ' δ'τε τις χούρη δε'κατον ττερι μήνα σελήνης 
405 προ^τοτόχος λονιησιν υπ ωόινεσσι τυπεισα, 

λυσατο μεν πλοκάμους , λυσεν δ' άπο δαίδαλα μαζών, 
ήδ' ά/ίτων δείλη τε χα ι άχρηδεμνος εοΰσα , 
στρωοαται πάντη κατά δόγματα , και μογέουσα 
άλλοτε μεν πρόδομον μετανίσσεται , άλλοτε δ' αυτέ 
500 εςλέ/ος ιΟύει, ποτέ δ' εν χονίτ,σι ριφεϊσα 
χωκύει ^οδαλτ,σιν έπισμηχουσα παρειαϊς• 
ώς δ'γε, Ουμοβοροισιν άνιάζο^νόδύν/ισι, 
τη και τη Ούει τε και έξείης ερεεινει 
πάντα λίΟον και πάντα λόφον και πασαν άταρπον, 
»05 δενδρεά θ' ημερίδας τε και αίμασιας και άλοιάς. 
'Αλλ' δπότ' ί/νεος δψέ διηερίοιο τυχηση , 
χα•^/αλάα χνυζεϊ τε κε/_αρμε'νος, οΤά τε τυτΟαι 
σκιρτεΰσι δαμάλαι περί πο'ρτιας ούΟατοε'σσας• 
ώςχαι τω μάλα Ουμος εχηρατο* σευόμενος δέ 
510 είλεϊται σχολιοϊσιν επεμβεβαώς πεδίοισιν 

ούδ' από μιν πλάγξαις, ούδ' ει μάλα τηλόθ' ελαύνοις• 
ιθύει δ' άπριξ γλυκερής δεδραγμε'νος δδμης , 
ε'ισόκε τε'ρμα πο'νοιο και εις βαλβίδα περησ•/]. 
Ει δέ μιν όπλίσσειας άΟηρητοισι λαγοίοΐς, 
515 λάΟρη μέν πελάει, κατά δ' ι/_νιον ίχνος ερείδει, 
βαιοςυ'ύ' ήμερίσιν χεχαλυμμε'νος η καλάμησιν, 
οίά τε ληϊστήρ ερίφο-,ν κλόπος, δστε, νομηα 
ύπνώοντα πελας δεδοχημένος, ήρεμος έρπει. 
'Αλλ' δ'τε δη λό/μ•/ισι λαγοιείησι πελάσσ•/) , 
520 ^ίμφ' εΟορε , τόςω έναλίγκιος ήέ δράκοντι 
συρικτη, τον ορινεν έης πάρος άτρεμέοντα 
ϊοδο'χου /ειης άμαλητόμος η τις άροτρεύς. 
Ώς δ'γε χαγ-/αλόο)ν ώχυς Οο'ρεν ει δέ τυχηση , 
δεϊα μέν δςυτε'ροισι δαμασσάμενος στονύχεσσι 
625 χαι γενυεσσ\ν ελών φο'ρτον μέγαν άντια σεΐο 
ωκα 'ύέρει,μογε'οιν δέ βαρυνο'μενός τε πελάζει. 
Ο'ι'η δ' Ιχ ληίοιο φε'ρει θέρος άμητοΤο, 
βριΟομένη πυρω τε μετ' αυλιον είσιν άπηνη, 
τήν δ' Ισιδόντες ορουσαν άολλέες άγροιώται, 
§3οπροπροΟι ο' άντησαντες δ μέν χύκλοισιν έρειοει, 
ολλος υπερτερίην^ δ δ' άρ' άςονα [Ίουσιν άρηγει• ct vestigatione optimus : «-[iioniain et terram permeautiiiin 

vestigiuin inveniie valde catus est, quin ctiam ipsum 

periliis aerium exacte designare odoiem. 
AUjue aliquis venaloiuni, pei iculumfacere catnloruriQ 

cupiens, cxtra portas siiblimes 

aul nioi tuum aul vivum feit manibus lcporem , 

seipit aiilem piorsum piscter semilam, 

primum qiiideiu directam, dein veio obliquam ducens, 

sinistra, dextra, anfractuosam viam circum volvens; 

at ubi jam valde procul ab uibe ac portis 

processit, tiinc sane fovea fossa sepelit ic/)orcm ; 

reveisus aiitem in urbem redux, statim addiicit 

propc viam canem sagaceni ; at ille e-vesligio 

incitatur fiemitque leporino ab balitu , 

vestigiaque anquirit per terram , neque facile invenire, 

cupiens , potest ; valde aiitem indignabundus errat. 

Ut autem cum qua puella decimum ciica mensem lunaj 

piimipaia, paitionis doloribus percussa, 

et solvit capillos, et disiumpit ornamenta ab uberibus, 

ac discincta miseraque et absque-calantica 

discurrit passini per aedes , et afilicta-laboie 

niodo ad veslibulum tendit, modo iterum 

in cubile pergil , nonnumqiiam etiam in pulvere projecla 

ejulat, roseis illinens (pulvcrem) genis : 

ifa ille animi-edacibus cniciatus doloiibus 

huc et illuc ferlur, et ordine peisciulatur 

omnem lapidem et omnem collem et omnem semitam , 

arboresque vitesque et sepes et areas. 

At qnando vesligium tandem aerium asseculus-est, 

exultat gannilque gaudibundus , perinde teaelli 

lasiiviuiit \iluii circum vaccas nianimosas; 

ita et Imic valdc animus laelatur, riiens autem 

volviliir, obliquis ingrediens campis; 

neqiie ipsum abeirare-feceris, nequidem si longissimc 

abspellas;] sed pergitrectapertinacitersuavis tenax odoiis, 

donec ad-finem laboris et ad metam penetrarit. 

Quod si ipsum armes in-nondum-captos lepores, 

fuitim qiiidem accedit, et vcsligiuin prope vcsligiuni figit, 

parvus siib vilibus teclus aut arundinibiis, 

velut pracdo , hnedorum fur, qui , pastorcni 

dormilantem prope observans , taciliis arrepit. 

At ubi jam latibula lcponna propinquavit , 

celeriler prosilit , jacnlo similis aut draconi 

sibilanli, qoem commovil e sua, anlea quie.scentem , 

veneni-rcceptricc caveina mcssor aut aliquis aratoi. 

Ita illc exullans citiis prosilit; si vero asseciilus-iuerit, 

facile quideni acutis subaclo eo ungiiibiis 

ct malis correpto , onus ingens te versus 

cito affert, laborans autcm onustusquc accedit. 

Qiiale antem cx arvo vebit fruges messis, 

onustiini(pic tiitico ad villam piOcedit plaustnim, 

eo aiilcm conspecto prociiiriint frciineiiles agricol.if;, 

prorsiim vero occurrcntes, aliiis qiiidem rotis acclinatiir, 

alius ad-superioreinpartem , alius ad-axem,bobus opitu- OPPIAISI DE VENATIONE LIB. ΙΓ. 11 εις αυλιν οϊ μολοντες ελύσανΟ' ίστοβοηα• 
ταύροι δ' ιορίόοντες άνέττνευσαν καμάτοιο• 
θυαος ο' ήτιεδανοϋ μέγ' ε/ηρατο βουπελάταο* 
63δ ώς ό μεν ίκνεΐται φόρτον γενύεϊσιν άγινων. 
Αύταο ογ' άντιάα κί/αρημένοςώκυς ετταχτ/,ρ , 
άμφω δ' άείρας ά-ο αητε'ρος υψοΟι γαίης, 
χόλ-οισιν θετό Οηρα και αύτον Οηρο'^ονϊ-α, ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ 

ΒΙΒΛ10Ν ΔΕΥΤΕΡΟΝ. 

Νυν δ' άγε αοι,ΖηνοςΟυγατερ, καλλίσουρε Φοίοη, 
παρθένε χρυσομίτρη, οίδυμον γένος Ά';Γθ'λλο)νι, 
εΐπέμεναι, μερόπων τις άγασΟενέων θ' ηρώων 
arfi άττο χεφος αειρε μεγαλέα δηνεα 0-/^ρ-Λ,ς. 

6 'Αμ'-5ΐ "ο'δας φολο'ης άνεμώδεος άγρια φΰλα 
Οηρομιγη, μερο'-οιν μεν εττ' ιςύας, ίξυο'Οεν δε 
Ι'τπΓοιν ήμιβρ(ίτο)ν, επιδο'ρπιον ευρετο θν^ρην. [σας 
Έν μερόπεσσι δε χρωτός δ Γοργο'νος αύ/έν' άμέρ- 
Ζηνος /ρυσείοιο πάϊς κλυτος, ευρετο Περσεύς• 

IC (DJvi ποδών κραιττνγίσιν άειρο'μενος πτερύγεσσι 
και πτώκας και Οώας ελάζυτο , και γένος αιγών 
άγροτέρο)ν, οό^χ.ους τε Οοους , δνάγρο^ν τε γένεθλα 
ήδ' αυτών έλάοο^ν στικτών αιπεινα κάρηνα. 
Ίππαλέτ,ν δ' άγρην δ φαεσφο'ρος ευρετο Κάστοιρ• 

15 και τους μεν κατέπες/νεν επίσκοπον ίΟυς άκοντι 
βαλλο'μενος, τους δ' αυτέ Οοοΐς ιπποισιν ελαυνο)ν 
Οηρας ε^^ε ςυνοχν-σι μεσημβρίνοιο δρο'μοιο. 
Προς δε μοΌους Οτ,ρών κύνας ωπλισε καρ^αρο'οοντας 
Διογένης πρώτος Αακεοαιμο'νιος Πολυδεύκης• 

20 και γαρ πυγμαχίησι λυγρους εναρίςατο φώτας, 
και σκυλάκεσσι Οοαις βαλίους εδαμάσσατο Οηρας. 
"Εςο/α δ' εν σταδίοισιν δρειοτέροισι μοΌοισιν 
ΟΊνείδτ,ς ηστραψεν ένυάλιος Μελέαγρος. 
Άρκυας αύτε βρό/ους τε και αγκύλα δίκτυα πρώτος 

25 'Ιππο')>υτος μερο'πεσσιν έπακτηρεσσιν εοτ,νε, 
Σ/ο•.νηος πρώτη δε κλυτή Ουγάτηρ Αταλάντη 
Οηρσι φόνον πτερο'εντα συηβο'λος ευρετο κούρη. 
Νυκτερίους δε δόλους , νυχίην πανεπίκλοπον άγρην, 
Ώρίων προΊτιστος εμησατο κερδαλεο'ς-ριον. 

30 Τοσσοι μεν Ον'ρης κρατεροί πάρος ήγεμονηες. 
Πολλούς δ' αυ μετόπισθεν ερο)ς εδαμάσσατο δριμύς• 
ου γάρ τις κέντροισι δαμε'ις άγρης ερατεινής 
αύθις εκών λείψειεν ε/ει δέ μιν άσπετα δεσμά. 
Οίος μεν γλνυκυς ΰττνος επ' άνΟεσιν ειαρος ώρη , 

35 οϊη δ' αυτέ Οέρευς γλυκερή σττηλυγγι /αμευνη, 
ο?η δ' εν σκοπέλοισιν έπακτη'ρεσσι πάσασΟαι 
τερπο)λη• πο'σση δέ χάρις κείνοισιν δπηδεΐ 
δρεψαμένοις αύτοϊσι μελι•/ρτς άνθος οποΊρης• 
ψυχρον δ' ες άντροιο προχεύμενον άργυφον υδιορ 

40 οίον χεκμηώσι ποτον γλυχερο'ν τε λοετρον • latur,] in villam veio iibi pcrvciierunl , solvunl tcmonem, 

laurique siidanlcs lespirant a-labore, 

animus aulem defessi valde gaudet aurigae : 

sic illequidem (cnnis) venit, onus malis porlans; 

verum ex-adversoocciirril laolahnndus agilis venator, 

anibos anlem sublatos de matre in-sublime terra, 

in-gremio reponit, feragi etipsnm rtMiridain. DE VENATIONE 

LIBER SECUNDUS. 

Nunc agc milii , Jovis fdia , pulcliris-pedibiis Diana , 
virgo aurea-redimita-zona , geniina soboles Apollini , 
edissere, hominum quisnam forliumque heroum 
tua de manu accepcrit illnstrcs artes venationis. 

CircumiadicesPboloesventosJcsaiva genera 
mista-e-feris, bominum quidem ad lunibos, a-liinibis autcni 
equorum semi-hominum , vesperlinam invenenint vcnatio- 
nem.] Inler homines vero primus, qui Gorgonis ccrviccm 
abstulit,] Jovis aurei filius inclytus, invenitPerseus; 
sed pedum velocibiis sublalns alis, 
et lepores et Iboes cepit, et geniis capranim 
silvestrium, dorcadasauc pernices, onagiOnimqne gcncra 
atqiie ipsorum ceivoriim niaciilosorum celsa capita. 
Equestrem vero venalionem hicifer invenit Castor; 
et alias quidem inlcremit ad-scopum recta jaciilum 
mitlens, alias veio velocibus equisagitans 
feras cepit in-congressu meridiani cursus. 
Vernin ad proplia ferariim cancs armavit asperis-dentibus-praD• 
ditos] Jovc-genitus primus Laccdspmonius PoIIux ; 
ctenim pugilalii nefaiios occidit viros, 
et canibus rapidis pernices doiniiit lcras. 
Eximie deinde iii statariis montanis proeliis 
CEnei-filius cmicuit martiusMeleagcr. 
Casses porroque laqueos ct sinuosa ictia primus 
Hippolylus [liomiiiibus] venatoribus nionstravit, 
Sclicrnei vero priina generosa fdia Atalaiita 
feris ca-dein alatam apriinterfectiix repci it puclla. 
Noclurnos denique dolos , nocturnani prorsus-furlivam ve- 
nationem] Orion primus excogitavitcallidus. 
Tot quidcm venationis pra?slantcs olitn diicos cxtitcrunt. 
Multos vcro etiam postea amor domuil veliemeiis ; 
noii eniin quisqiiam sliniulis subaclus vciialioiiis ariinbilis, 
iternmliilwnsfamdeserueritjscdtcneritipsunilirtnaviiicula. 
Quam sciliccl diilcisci^somnns in noribiis veris tcniporo, 
qiiam iteni rursum aestatc dulcis in-antro ciibatio liunii , 
qualis porro in scopulis venatoribiis cibum-CAipcre 
voluplas; qnaiita cliam delecblio iHos rnmitalur; 
qiii-dcccrpuiit ipsi iiiellili lloreni aiitiimiii ; 
frigida deniquc cjl antro profusa pellucida aqua 
(pialis vst faligatis potus (ltilre<pi<> lavacnini ; 12 ΟΠΠΙΛΝΟΥ ΚΤΧΠΙΤ.ΤΙΚΩΛ Β. οία δ' ένι ξυλο/οις κε/αρισαίνα οίορα φερουσιν 
£ν γλυχεροϊς ταλάροισι παρ' αιπολίοισι νομτίες! 

Άλλ άγε δη ταύρων ζηληαονα "άγ/υ γενε'Ολην 
πρώτον άείδωαεν, και ιχυρίον εςοχα νεϊκος 
45 οίον υπέρ Οαλάαοιο πανάγρια δηρίσαντο. 
RT; βασιλεύς άγε'λτ,φι τυραννευων οχ' άριστος 
βαιοτε'ροις ταύροις και Οηλυτερησιν άνάσσει• 
πε'^ρικεν δ' άγε'λη χεραον αε'γαν ήγεαονηα• 
α'ι δ' αυτέ τροαε'ουσιν εον ποσιν άγριοΊοντα, 
50 δπποτε ιχυκησητ' άγριον, βοές • αλλ' δ'τ' απ' άλλης 
ταύρος άποκρινΟεις άγε'λης, πλατυν αύ/ένα τει'νας, 
οΤος ιη, χάκεΐνος άναξ σφετε'ροισιν άνάσσοιν, 
δη τότ επ' άα-^οτε'ροισιν υπε'ρβιος ίστατ' ενυιό. 
Ποώτα αέν άντίπροιροι ες αλλήλους δροο^ντες 
5.-Ι άνοια Ουααίνοντι /ολω με'γα παιφάσσουσι, 
και πυροεν πνείουσι, και άαώνται ποσι γαΐαν, 
οΤα κονιόμενοι• προκαλίζονται δ' έκάτερΟεν, 
όςε'α κεκληγοντες ένυαλίησιν άϋταΤς• 
αύταρ επει σάλπιγξαν εφ' υσαίνην άλεγεινήν? 
οιι άσ•/ετον άίσσουσιν, έοϊσι δ' άφαρ κεραεσσι 
παν δε'αας άλληλοισιν άαοιβαοις ούτάζουσιν. 
ΟΤα δ' ενι πτολε'αω βυΟίω, οτε ναυιχά/_ος "Αρης 
δηριν άείρηται, δοιαι πανυπει'ρο/α νηες 
στράπτουσαι ΟααινοΤσιν εναντίον δπλιτησιν, 
r,j άντίβιον προ)ρν)σι [χετωπαδον εγχρί'χπτονται , 
σπερ/όαεναι πνοιη τε λάβρω παλά[Λ-/ιφι τε ναυτών 
εντεσι /αλκείοις δε περιβρε'υ.εται κτύπος ανδρών, 
νηών τ' άγνυαένων στενεται δ' όλος οΓδιχατι Νη- 
τοϊος και ταύροισιν ες α'ιΟε'ρα δοΰπος ίκάνει , [ρευς• 
70 Οεινόντιον άμοτον και Οεινομ.ένο)ν κεράεσσιν 
εισο'κε δη τις 'ύσ^ΰΐ φίλην έτεραλκε'α νίκην. 
Αύταρ ογ' οίίτι οερει δοΰλον ζυγόν • αίδο'ιχενος δε 
και βαρέα στενά/ων επι δασκιον ηλυΟεν υλην 
οϊος δ' εν σκοπελοισι περιπλαμένοιν ενιαυτών 
75 φέρβετ', δρειαύλοισιν άποσταδον εν ςυλο'/οισιν, 
οίά τις ά6λευων• βριαρον δ' δ'τε κάρτος ϊδηται 
και σθένος άαφηριστον, άνεκραγεν αύτίκ' ορεσφιν 
αύταρ ο'γ' άντηϋσεν • επεσμαράγησε δε δρυ|Λών • 
αλλ' 8τζ Οαρσησειε κραταιοτέρησιν άϋταΤς, 
80 δη ρα τότ' ες δρέο)ν επι δηϊον εύΟυς Ίκάνει, 
^εΐα δ' έΤιε- φορβαΐς γαρ Ιδν δε'ιχας έςησκησε 
τ-/•,λόΟ' ενι δουαοΤσι σΟενοβλαβε'ος κυΟερείης. 

Ειδεα πολλά πε'λει δε και -/^Οεα ιχυρία ταύροις. 
Αιγύπτιοι [χέν εασι παρ' ο|/Οαις άγλαοκάρποις 
h5 Νείλου πυροφο'ροιο, πολυσχιδε'ος ποταριοΐο, 
•/ιόνεοι /ροιήν, μέγεθος πάντοίν οχ' άριστοι• 
φαιής κεν κατά γαΐαν ί[Λεν βαΟυτέρίΛονα νηα• 
ήπια δε φρονέουσι και ήΟάλεοι ιχεροπεσσιν, 
δ'ττι βροτοι δ' ενέπουσιν, ένηηες ανέχονται. 
Οί» Οι Ψρύγιοι χροιην ιχέν άριπρεπεες τελέΟουσι , 
ξανθοί τε φλογεροί τε• βαΟείαι δ' αύχένι σάρκας, 
σφαιρο)τος ο' εφύπερΟε μετηορος ΰψι κόρυυ-ζος. 
Ξείνη δ* εν κεραεσσι φύσις κείνοισι τέτυκται• 
ού γαρ τοι κρατερηφι υπέρ κεφαληφι πέπηγε, qiiaiii itcin in sylvis giata dona foriiiit 

iii dtilcihus calathis ail gipges-capranim pasloros! 

Venim age, tauronim livalis-impalientem omiiiiio nalioiiem 
piiiuo canamus, et magnam adniodiiiB ccutentionem 
quoniodo de concubitu sjevissiine inter se docei teul. 
Unus rex armenlo imperans , longe praestantissimiif, 
in-niinores tauros et feminas doniinalum-exeicet; 
ibnnidat autem ainienlom cormitum et magiuiiii diicpm : 
ips« vero riirsuin horrent suum maiiliim efferattini , 
quando mugit feiOcitcr, vaccai; veiiimubi abalio 
(aiinis segregatus ainiento , latam cerviceni piOlendcns 
soliis advenit, etiaiii-ille rex suis imperans; 
tum sane utrique ingens instat certamen. 
Primiim quidem fiOnlibusadveisis altei-altenim iiitiieiilos 
acerbe a^stuante indignatione vebementer rmint, 
el igneiim spirant , et metunt pedibus teiram , 
veliili qni-pnlvere-conspergiintm• ; piOvocanlur vero allci• 
abaltero-] aciile fremenles niartiis flatibus; 
veium ubi classicum-cecinerunt ad piignani tiisteni, 
indomito-impetu iiTUunt, suis autem illico corni!)tis 
totiimcorpus sibi-invicem alternis vicibiis saiidant. 
Qiieraadmodiim aulem in pnmlio navali, cuiii navalis Mais 
pugnam excitat, duac naves excellenler 
fulgentes confeitis ex-adverso militibus , 
violento-impetu proris infronteni collidiintiir, 
fcstinaiites ventoque veliemenli manibusque naiila;um ; 
armis vero aeneis circiunstiepit fragor virorum , 
navinin((iie fractarmn , gemit vero totiim ΠικΙιι inaie : 
lalis etiam tamis in ccribim stiepitus penclrat 
porciitientibus incessaiiter et percussiscornibus, 
donec alteruler obtineat diilceni ancipitem victoiiam. 
Atalter neuliquam fert servile jiigum; scd pudoicalTcctuii 
et graviter gemens in opacam abit silvam, 
solnsque in scopulis volvenlibus annis 
pascilur, niuntanis scparalim in saltibus, 
vchili abquis atlileticain-exercens; validiiin vcro nbi robiir 
vidcl] et vires anciiiilcs , nmgit illico in niontibus; 
sed ille lemugit, ficmitque silva. 
At simulac fretiis-est fortioribiis nalibus, 
tuncsane de niontibus iii hoslem stalim descendit, 
facilc vero eum vincit; pabulo namqne suum corpus coiro• 
boiavil] prociil in silvis vires-afnigcnte a-veneie. 
Formffi niult.icsiint ct inoies inniinicri tauiis. 
i€gyptii qiiidcm siiiit ad lipas fertHes 
Nili fnigiferi, mulli(idilhiminis, 
nivci colore, magniludineomnium longe prassfanlissimi ; 
diceres per terram incedere profiindam navem ; 
niiliautem sunt-aninio et mansncli liominibus; 
qtiicquid autcm mortalos pi<Tcipiuiit , icl dociles siistincnt. 

Phrygii colorc qiiidcm iiisigiics siint, 
flaviqne, llaiiim«iqiie ; ampla• vcro in rervicibus piilpai, 
el rotiindum superncsublime in-aKotuber. 
Mira autem in cornibus natura illis est; 
noncnim firmis supcr capitibtis (ixa sunt. ΟΡΡΙΛΝΙ DE VENATIONE LIB. II. 13 95 κλίνουσι δε κέρατα και άγκλίνουσ' έκάτερΟε. 

Μώνυ/ες Άόνιοι , στικτον γε'νος, οίοκε'ρωτες, 
εκ τε [/.εσου κέρας αίνον ετταντελλουσι ίΛετο^που. 

Άραενίοιςδίουαον μεν, άταρ κέρας είλικόαοροον, 
αϊ/ατ^σι, μέγα πημα, παλίστροφον ήέρτηται. 
100 Οι Σύριοι ταύροι δε, Χεροννησοιο γένεΟλα, 
αιπεινήν τοι Πέλλαν ευκτιτον άμοινεμονται, 
αιΟωνες, κρατεροί, μεγαλητορες, εύρυμέτο^ποι, 
άγραυλοι, σθεναροί, κερααλκέες, άγριοΟυμοι, 
αυκηται, ίΐλοσυροι, ζηλημονες, εύρυγένειοι• 

ΙΟϊ, αλλ' ου ΤΓίαλέοι δέμας άμφιλαφές βαρυθουσιν, 
ούδε πάλιν λιπο'σαρκοι έον δέμας άδρανέουσιν 
ώδε Oioiv κλυτα δώρα κερασσάμενοι φορεουσιν, 
άμ'ύιότεοον κραιχνοί τε Οε'ειν σθεναροί τε μά/εσθαι. 
Κείνοι, τους φάτις εσκε Αιος γο'νον Ήρακληα 

Ιΐοκαρτερον, άΟλευοντ' άγέμεν χάρος ες Έρυ6εί-/]ς, 
δππότ' επ ωκεανοί δηρίσατο Γτ,ρυον^ϊ, 
και κτάνεν εν σκοττιησιν • επει ττο'νον άλλον εμελλεν 
ου/ "Ηρ'/) τελέειν ούδ' ΕύρυσΟηος ενιπαΐς, 
Άρ/ίπττω δ' ετάρω, Πέλλης ήγ^ορι δίης. 

115 Ή γάρ τοι 7Γρο~άροιΟε τταραι ττοοας ΈμβλίονοΤο 
παν πεδίον πελάγιζεν επει πολύς α'ιέν Όροντης 
ιετ' επειγομενος, "/αροποΰ δ' επεληΟετο πόντου, 
δαιο'μενος Νύμφης κυανίόπιδος Ώκεανίνης• 
δηΟυνεν οϊ πάγοισι, κάλυπτε δ' έρίσπορον αιαν 

120 ούτι θέλουν προλιπεΐν δυσέρο)τα ποΌον Μελιβοίης. 
Ουρεσί τ' άμ'^ο'τεροιΟε περιδρομος έστεφάνωτο 
τειναμένοις εκάτερΟεν έπ' άλληλοισι κάρηνα• 
ηϊεν άντολίηΟε Λιοκλειον δέμας αιπυ, 
εκ δ' άρα δυσμάοίν λαιον κέρας ΈμβλοινοΤο, 

125 αυτός δ' εν μεσάτοισιν επαίγίζοιν πεδίοισι, 
αίεν άεςο'μενος και τει/εος έγγυς δδευων, 
νέρσον δμοΰ και νησον, εμήν πόλιν, υδατι /ευων, 
Τουνεκεν αύτίκ' έμελλε Αιος γο'νος άμοοτέροισι 
νάματα μετρησειν ^οπάλω και /ερσι κραταιαις, 

130 ύδατα δ' εκ πεδίοιο διακριδον ίΟυνεσΟαι 

εύπλοκάμου λίμνης ήο' ευτρο/άλου ποταμοΤο. 
"Ερςε δε πουλυν άεΟλον, επει στεφάνην οιέκερσε 
άμοψολοιν ορέων, λϋσεν δ' άπο λάϊνα δεσμά, 
και ποταμον προέηκεν έρευγόμενον προμολησιν, 

135 άσ"/ετα κυμαίνοντα και άγρια μορμυροντα, 
ίΟυνεν δ' έπι ΟΤνας• ό δ' εβρα/εν ήπύτα ■ζόντος^ 
και Συοίου κονάοησε μίλαν δέμας αιγιαλοϊο. 
Ου τοίω γ' εκάτερΟε πολυσμαράγοιο θαλάσσης 
άντιπορο) ποταμω καταβαίνετον υδατι λάβρω, 

140 ενΟεν μεν ^ορέαο ταμών άργηντα χαλινά, 

αν ΣκυΟίην Ίστρος λέ/ακε μέγα πάντοΟε πάντη , 
σοοο'μενος κρημνοΤσι και υδατοπληγεσιν άκραις• 
ττ, δ' αυτ' εκ Λιβύης Ίερον pdov Αιγυπτοιο 
άμ'ύί έ ρηγνύμενον τρομέει ταναη/έτα πόντος. 

Ι4Γί*ίίς ποταμός κελάρυζε μέγας περί Οινας Όρόντης 
σμερδαλέον μύκημα• πελίόρια ο' ια/ον άκται 
δε/νύμεναι κόλποισι νεηλυοος οιομα θαλάσσης • 
γαΤα ο' άνέττνευσεν μελανό/ ροος, ούΟατο'εσσα, sed moveiit corniia rt inclinant iili inqiio. 

Solidunguli sunt BdOtii, niaculosum gcnus , iinicornes : 
eque media cornu perniciosuiii pioducunt fronte. 

Anneniis geuiinuni qnidem , sed cornu ilexuosum , 
cuspidibus (magna noxa) retortum subliine-altollilur. 

Syriaci autem taiiii , Cliersonesi soboles, 
qui circa excelsam Pellam , bene-miinitam, pasctintur, 
nigri siint, fohusu , magnanimi, lala-fronte, 
in-agris-stabulantes, forles , validis-coruibus, feroces, 
mugitores, toivi, aemuli, latis-maxillis; 
sed non obesi corpore amplo tardi-siinl 
neque contra macilenti suocorpore imbelles-siiiit : 
sic deorum inclyta donatemperata-liabontes reriiiit , 
simiil el veloces ad-ciirrenduin , et robiisti ad-piiu,nandiim. 
llli, qiios fama est Jovis filiiiin Herculcm 
forlem , liictanlom abpgisse olim ex Ilrylliea, 
quando ad Oreamiin l)ellumgessit cum-Geryonco, 
el interemit eiim iti speculis; quum a?iumiiam aliain esset 
non Junoni obiturus, neqiie Eurystbei imperiis , 
sed Arcbippo socio , PcUa; piincipi divinx•. 
Etenini antea ad pedes Unibloni 

omnis campus stagnabat, quando exundans sompei• Orontes 
ferebatiirrapidus, ciciuleique obliviscebatiir niaiis , 
ardens Nyniplia nigiOciila Oceani-filia ; 
iDorabaturauteniin-nionlibus.occulebatqiielaigiter-obsiliiPi 
soliim,] nullo-paclovolens dimittcre perdiliim amorem Meli- 
boeae.] Monlibusque utrinqiie circumdaliis cingebatiir 
erigentibus ab-utraqiio-parle conlia so-inviccni veiliccs; 
ibat abortu Diocleiim corpiis ardiiiim , 
veiiim ab occasn Ιιτνιιη» cornii Embloni , 
ipse autem in mediis cun>impc(u-labens campis, 
semper crescens et prope niopiiia accedens , 
continentemsimulct insiilam, mcam patriam , undis rigans. 
Itaque moxerat Jovis filiiis duabus-iebus 
(liienta cjus cucrciluriis, clava et nianibus robiistis, 
aquas aulcni e canipo separatim dirccturus 
pulcbriconn stagiii el rapidi nnmiiiis. 
Perfecit aulein magnuni laborem , qiioniani verlicem disrupit 
ciicmnjortoriimmonliiim, dissolvilqiic saxca viiicnla, 
et Πιινίιιηι (>iiii«;it fnictaiilcin pei-siipcrcilia-niontiuni , 
veliemciitpi• ίι'ΛΐιιαηΙίΉΐ el immaiiitpr miiriniiiaiitcin , 
direxilqiio ad litora; fromiiit aiitpni sonoiiim niaro, 
et Syriaci soimit nigi iini rorpiis littoris. 
Xon lales iitriiKiiic slroppri inaiis 
adversi (Ιιιο-Πυνϋ delabiinttir aqiia iinpetiio«a, 
liinc qiiidem Borea; secaiis candida rrena 
per S( ytUiaiu Ister slrepit vfhpiiicnler iindiqiic passin , 
labeiis per-pr.x'cipilia «Ί imdis-verbiTala proiiioiiloria; 
illic riirsiiiii ex Afiica sacrum lliimcn .f.i;\pli 
circiim scse fractnin hdrift pnxnlrcsniiatis ponlus. 
Sic fluvins slrppptis-edebal inagiiiis cirra hltora Omnlos 
burrcniiiim luugiliiin; vclieiiipntcr aiilpm rpsonalwiil acta•, 
rpci|>ipn(ps sinii ipcpns-advpnipnlis tiiniorpm muiis; 
lcna autpiii rpspiravit nigra, ffciinda, 

8. 14 OnillANuV KVN 

χΰαατος εςαναδΐίσα , νε'ον πεοον ΉρακλΫ-,ο;. 

liu ΙΙάντη δ' εισέτι νυν στα/υηχομοοισιν αρουραι, 
ττάντη δ' έργα βοών Οαλερας βε'βριΟεν άλωας 
Μεανόνιον περΊ '^τ,ον, οΟ' Άσσυριοι ναετηρες 
^Ιε'ανονα κοιχύουσι, χλυτον •{ow^ Ήριγενείτ,ς• 
ο'ν -οτ£ Πΰΐααίδητιν άαυνε'μεναι πελάσαντα 

155 Οαρταλε'ος ττοσις ώκα δααά^σατο Α/,ϊοχαείη;. 
Άλλα -α αέν κατά κοσαον άείσοιχεν εύρε'α κάλλη 
— άτρης ήαετέρης ερατη Πιιχπληιοι αοΛττ η• 
νϋν δε ταλίντοοτΓος εϊαι κλυττ,ν Οτ'ρειον άοιοην. 
Έίττιν άααιμάχετον φονίοις ταυροισι γένεΟλον, 

160 του; χαλε'ου^ι βίϊωνας• εττει πάτρης τελε'θουσι 
Βιστονιδο; Θρ•/-κτ,ς• άταρ ε)>λαχον ειδεα τοϊα- 
οριχαλε'ην -/αίτν',ν μεν ε-ο)ααδον αιΟυ(7σου<7ΐν 
α\)•/έσι πιαλέοισι και άα'ύ' άταλοΤσι γενειοις• 
οΤά τε λα/νηεντες άρι•::ρεπές εΤδος ε/ουσι 

IC5 ςανθοκο'ααι, βλοσυροί, θηρών (χεδεοντε λέοντες ■ 
όςεΤαι κεράοιν δέ ττεριγλον/ινες άχωχαι 
^αλκείοις γναατττοΤσιν εττείκελοι άγκίστροισιν 
αλλ' οϋ/ ιος έτε'ροισιν εναντίον άλληλοισι 
νεόουσι στυγεοών κεράοιν ετικάρσιον αίγατ^ν 

17« υ-τια δ' εισοροΊοσι — ρος α'ιθε'ρα φοίνια κε'ντρα. 
Τουνεκεν, δππο'τε δη τιν' έπιχρίαψιοσι κι/ο'ντες 
η βοοτον η τίνα Οηρα, uLεrηopov άείρουσι. 
ϊ'λ«7)σσα δέ τοις στεινή μεν άταρ τρη/εΤα μάλιστα , 
οία σιδηροβο'ροιο ττέλει τέ/νασμα σίδηρου • 

I7.J γλώσση ο' αίμάσσοντες άττο /ρόα λι/μάζουσι. 

Ναι μην ώκυττόδων ελάοων γε'νος ετραφεν αία 
εύκε'ραον, μεγαλοιττον, άρι— ρεττές, αϊολο'νοιτον, 
στικτον, άρι'ζηλον, ποταμηπόρον, υψιχάρηνον, 
πιαλε'ον νώτοις, και λεττταλέον κιόλοισιν 

180 ούτιδανή δειρή και βαιοτάτη ττάλιν ούρη• 
τετ^άδυμοι ρίνες, ττίσυρες πνοΐ7;σι δίαυλοι• 
αί>λη•/ρή κραδίη και θυμός εσωθεν αναλκις, 
κα\ κωοαΐ κεράων αϊ/μαι τόσον άντελλουσιν 
ου τΓΟτε γαρ κεφαλνίφιν εναντία δηρίσαιντο, 

ι«Γι ου θηρσι κρατεροΤς, ουκ άργαλεοισι χύνεσσιν, 
ούδ' αύτοϊς δειλοϊς λασιοκνημοισι λαγο)θΐς. 

Τοη/υςδ' εϊν ελά'^οισιν έρως, τολλη τ' Άφροοιτη , 
και θυμός — οτι λε'κτρον άναιθο'μενος προ'παν ήμαρ, 
οΤον άειθουροισινάλεκτρυόνεσσι μα/ηταΐς, 

100 ττασίν τ' άνθοκομ.οις πτεροείμοσιν οίοινοϊσι. 
ΚεύΟουσιν λαγο'νεσσι δ' υττ' αύτην ενδοΟι νηδυν 
άυιοιδύαους ολκούς• τους ει κε τις άμ.ησειεν, 
αυτίκα Οήλυν εΟηκε, προ'τταν δ' άττερευσε καρηνο^ν 
ό^ύκοαον κε&άοιν ττολυδαίδαλον αιο'λον ερνος. 

Ι9Γ> Ου μ.έν αρ' εις εύν•>,ν γάμιος νόμος οίά τε θηρσι 
τοις άλλοις• ξεϊνοι δέ roOoi κείνοισι μέ/,ονται• 
ούτε Yip έσταότες τταρα τέμπεσιν άγρονόμοισιν, 
ουτ' αρα κεκλιμε'νοι χΟαμαλοΐσιν έπ' ανΟεσι ττοίης 
Οηλυτέοαις Ιλά^τΟίσιν όμιλαδόν εύνάζονται, 

200 άλλi roσι κραιττ/οΤσι Οε'ον εκί/ανε θε'ουσαν, 

φεύγουσαν μάρτττει δέ καΐ ά•/κας ε/ει τταρά/.ο'.τιν 
αλλ' ούδ' ως -π'αρε'τεισε• οε'ρουσα ττόσιν δ' έ-\ νίότου ιιη:τιΐ\ΐ>-Ν β. 

ab-inniulationcemcrsa, ηονιιιη solimi Herciilis. 

Ubiqiie vero eliam iiunc spicis-ornata-snnt arva , 

et uhique opera boum florentc-s oneranl arcas 

Meninoniiim circa faniim, ubi Assyrii iiicoIcT 

Memnoneai deflenl, iniistiem filiiiin Αιιιοηυ, 

quem qiionilam Piiamidis auxilialiim ptofertiim 

animosus maiitiis cfilcriter inlerfecit UciilainiiP. 

Sed bas qiiidein pro diu'nifale cancnius amplas doroias-ics 

ραίιΰτ nostra' amabili Pimpleio cainiiiie; 

niiiic auleni reversus rcdeoad-inclylum venatoriiimcarmen. 

Est indomitum inter-cnientos tauros gemis, 
qiios vocant Bisones, qiioniani e-patria sunt 
Cistonide Tbracia; veriim soitili-sunt formas bnjiiscemodi : 
liorridam jiihaiii qiiideni snpra-armos quatinnt 
cervicibiis pingnibus et ciiciim mollia palearia; 
ac veliil jiibati insi^nem foimam liabeiit 
fulvicomi, triices, feraiiiin doniini leones; 
aciilae porro sunt cornuiim valde-acuminatae ciispides , 
spncis reilexis similes hamis ; 
sed non, iit in-alios, contia se-nintiio 
coiivei tnnt infestonini cornuiim obliquam acieni , 
veriini resiipini speclant inrufliiin funesfi slimuli. 
Quocirca , si quem forfe invasoiiiit asseculi 
aut bominem aiit aliqiiam feram, sublimem attollunt. 
Lingiia vero eis angiista qiiidem cst , sed aspera niaxime , 
veluti ferrivori est instrumentiim ferri (linuc); 
lingua porro cnicntantes cutem lingiint. 

Qiiiii etiam velorium cervoriim geniis alit fcrra 
coinutum, inagnis-ocidis , iiisigiie, leiga-pidiim , 
maculosum , exccllens, iliimina-lrajiciens, ardiiocapite , 
pinguibus tergis et gracilibns rruribus; 
minuta est ipsis cervix et minima item canda, 
quadrilid.ie nares, quadruplices ad-respiralionem canales; 
limidum cor et aniiiins intiis inibellis, 
et inuliles torniium acies lantuni exoriuntiir; 
niimqiiam enim capitibus ex-adversodecerfarint, 
non cum-feris robuslis, nonciim-acribuscanibus, 
neque cum-ipsis timidis et crura-liirsutis leporibus. 

A'ebemens vero in cervis amor, copiosaque Veniis cst , 
el animus ad concnbilum ardons totiim dieni, 
vcluli sempcr-impeliiosis gallis-galliiiaceis bellatoribiis, 
oninibusqtie floridis et pennatis avibus. 
Occuluiit aulem in-lumbis sub ipso intus vcntre 
geminos canales, qnos si quis dcmcssuerit, 
illico fcminam cfficit, totumque deduit c-capilibiis 
aciitnmcorniiumc<elcgantissimum,variiiinramal•;. 
Neqiie vero sanc ad concubilum conjugalis lex siciilferis 
ciiiteris, cst ipsis, sed i)pregiini amotcs illis cura;-sunt; 
ncque eniiii slaiilcs in silvis pascuis , 
neqiic ctiam inclinati liumilibiisin floribus graminis 
cuin-feminis tcrvis una concurabiint, 
scd podibiis vclocibus cnrrcns assequitiir ciirrcnteni , 
fugionlemqiie appifihcndilct ulnis complcclitur conjugem ; 
at nc sic quidcm movet ; gcstans vero illa marifum in tergo OPPIANI DE VENATIOINE LIB. IT. ii εΐΑίΛΣνεο^ς :ρευγει, iravaijLsiXiyov ήτορ ε/ουσα• 
αΓίταρ ογε σπο;Λενος οισσοΐς λαι-Ι/ηοα — οοεσσιν 

205 ου αεΟίησι ποθον, γαμίους δ' ετελε'σσατο Οεσαοΰς. 
Άλλ' δτε δη αετόττισΟε περητλοαε'νΤισι σεληναις 
Οηλυτε'ρη τίκτει, τρίβον άνΟρώττοιν άλεείνει, 
οΰνεκεν άτραπιτοί μερόπο^ν Οηοεσσι βέβηλοι. 
Έ;οχα δ' εν θηρεσσιν έπ' άγλαίη κομο'οίσιν 

210 άρσενες εύκε'ραοι , πολυοαίδαλον ερνος ε/οντες• 
η γαρ έϋσχιδεοιν κεράιον άρησι πεσοντοιν, 
βοΟρον μίν κατά γαϊαν όρυςάμενοι κατεΟαψαν, 
οφρα κε μη τις ελτ,σιν εττ' αύλακος άντιβολησας• 
κεύΟονται δ' αύτοι πυμάτοις λασίοισί τε θάμνοις, 

215 αίδο'μενοι θηρεσσι καρηατα τοΐα οανηναι , 
γυμνά , τά τοι προπάροιΟε μετηορον άείροντο. 

Αμφίβιοι δ' ελαοοι• και γαρ τραφερήν ττατεουσι 
και ΤΓο'ντον περοοισιν, δμο'στολον άλληλοισι 
ναυτιλιην — λώοντες, οτ' εςανύουσι θάλασσαν 

S20 προσΟε μεν είς ελάφοισιν εττΐ στί/ας ηγεμονεύει, 
οία χυβερνητηρ μεΟέποίν οίηϊα νηο'ς• 
τω δ' έτερος κατά νωτον ερειδομενος μετο'ττισΟε 
οειρην ήδέ χά^γ^νον όμαρτεΤ ποντοπορεΰο^ν 
άλλος δ' άλλον έπειτα οεροιν τεμνουσι θάλασσαν. 

2Ϊ5 Αλλ' δτε νη•/ομενον κάματος ~οιότιστον έΟ^ησι , 
στοϊ"/ονδ μεν ττρολιττοίν εμολεν — οτι τε'ρμα οάλαγγος, 
τταυσατο δ' άγκλινΟεις έ~ί'ρ(;) βαιον καμάτοιο* 
ά)>λος δ' αύτ' οϊηκας ε^ο)ν επι πο'ντον οδεύει• 
τταντες δε — λιόοντες, άμοιβαδις ήγεμονηες, 

i;;0 ποσσι μεν οία πλάταισιν ερέσσουσιν με)ιαν ίίδοιρ, 
υψι δ' άνίσ^^ονται κεράοιν ττολυηρατον είδος, 
οίά τε λαίφεα νηος επιτρεψαντες άηταις. 

Έ/_Οος δ' άλληλοισιν άνάρσιον αϊεν ε^ουσι 
παν δφιοιν ελάφο)ν τε γε'νος, πάντη δ' ερεείνει 

235 ουρεος εν βησσης ελαφος Ορασυν Ιρπυστηρα. 
Άλλ' oV ίδη στρο'^άλιγςιν ΰφαινο'μενον δολι/ησιν 
ι/νος δΰΐονεον, μέγα καγ/αλόοιν άφικάνει 
οσσον φο)λειοϋ, ^Τνας δ' επεΟηκατο /ειη, 
πνοιησι λάβροισιν ε'ύελκομενος ποτι δηριν 

210 Ιρπετον ούλο'μενον τον δ' ουκ εΟε'λοντα μ.ά/εσΟαι 
άσθμα βιησάμενον μυ/άτης έςείρυσεν εύνης• 
οΤψα γίιρ εΐσιδεν έ^Ορον, ες αιθέρα Ο' υψοσ' άείρ&ι 
λευγαλε'ην δειρην λευκούς δ' υπε'σηρεν δδο'ντας, 
δςε'α πεφρίκοντας• επικροτέει δε γένειον 

215 πυκνοϊς ουσιοων συρίγμασιν ιοφορος Οηρ 

Αύτίκα δ' αύτ' ελαφος, και μειδιοωντι έοικ(ος, 
δαιτρεύει στομάτεσσιν έτιόσια δηριοωντα, 
καί μιν έλισσο'μενον περί γούνασιν άμφί τε δειρήν 
έμμενέο>ς θάπτει* χατα δε yOovt πολλά κε/υνται 

2:.ο λείψανα παιφάσσοντα και άσπαίροντα φόνοισι. 
Καί κε τά/' οΊκτείρειας άπ-Λ,νε'α περ μαλ εοντα 
ωαηστηρα ^ιφέντα πολυτμητοισι φονοισι. 

Ίπποβο'του Αιβύης δ' επι τε'ρμασι πουλυς άλαται 
άσπετος ούλομενιον στρατός α'ιολος έρπυστηρο)ν• j 

25:• άλλ' ό'τε δη χλινΟεις Ο^αφος ψαμαΟώδεσιν άχραις 
ο'.ος εττ), τίοδ'αύτίχ' Ιπε'σσυτο πάντοΟεν ^/.^ρος perscvcrantei• fugit, implacabilc cor liabens; 
verum ille scquens duobus celeriltr pixlibus, 
noii remittit libidinein, scd nuptiales perlicit legcs. 
Cffiteruni iibi postca volventibus nieiisil)us 
fcmina paiit, seniitani boniinum devitat, 
propteica-qiiod \\κ bominum feris sunt fic(pienlat.x'. 

Eximie vero inter feras pulcliritiidmesiiperbiunt 
masciili cornuti, d.xdaluui ramale babenles; 
namqiie pulchriiidatOinua statis tcmpoi ibus ubi decidei iiid, 
fossa quideni luimi egcsla sepeliunt ea, 
utnequisfuile auferat , cuin-in sulco in ca incideiil; 
latilant vcro ipsi in-penilisdensisquefiiilidbus, 
cuin-pudeat-eos , fcriscapilatalia appaierc, 
nuda , qu.T quidcm aiite alte erigebant. 

Ainphibii autem sunt cervi; nam et loiraii) peragrant, 
et maie penneant, congregeni inlcr-scinutiio 
na\ii;ationem exorcpiites , cimi tnijiciiiiil tiiare : 
aiiterius quidoiii uniis ccivis ad seriem praeit-dux , 
vehiti gubemalor liactans giiberna navis ; 
illum vero aliiis, a teigo innilens pone 
cervicibus et capilc, stiquilur per-mare-lendens; 
alius vero aliuni deiiiceps gestans setant inaie. 
At ubi natantem defatigalio priauim occupat , 
Rtalione ille relicta Iransit ad iinem (Oliorlis , 
et rcquiescil, recliualus in alium , paidlum a laborc; 
alius autcm vicissim guberna tenens per niare iucedit; 
omnes vcro nataiites , allernis-vicibiis duclores , 
pedibusquidein velut lemis verrnnt nigrani acpiaiii , 
alte vero extollunl coriiuiini amabilein fonnam, 
tanquam vela navis pcrmitlonles llalibus. 

Odium aulein iiitci-se i)ei niciale seniper cxercenl 
oinne serpcntumccrvoiuniquegenu.s, passiin vero aiiqiiint 
montis iu convallibiis cerviis audaceiii serpcn(eii). 
Λ'οπιηιιΠ)! viderit voluminibuscontorluin longis 
vestigium anguiniini, adnioduin exiillans atTedit 
prope lustriiin, naiesquc applicat latibidu, 
flatil)iis viulentisaltraheiis .id piignani 
serpeiitein cxitiosum ; euiii vero nolfiilom piignan; 
balituscogcns intiino cxtrabilc-cubili; 
illico eniii) intuetur liostein , et ad ca>luni alte attullit 
funcstam ccrviccm, caudidosqiie cxpedit dciites, 
acutc rigciites, colliditqne malas 
fiCipicnUbiis spirans sibilis vcnciiata beslia. 
Extemplo aiilem contra ((τναΑ, cliain ridt-nli siiDilis, 
coiilicil ore fnislra rfliiclanlcni , 
ot ipsiim iinplicatnm gcnibiis circmiKpic ( crNices 
assidiic maiidit; hiimi vcro niulta; jacoiil-elfnsa' 
rcliquio! trcmcntcs cl palpilantcs (■»>dil)iis. 
Et fortassc miscrciis, quanliimvis valdo (Tudclcni , 
crudivorum (scrpcnfem) disjrctiitn niulliliihs Γ.τίΙίΙιιι?. 

Kquifcnc vcro Libjir iii liiiibiis coiiiosiis obcrrat , 
immoii.siis , i)t'rni(iabum oxcrcilns \ariiis scrpfiitiim . 
al ciini projoctiis rcrvus arrnosis iii-rnllilnis 
sohis cst, uicum colcrilii irniil iitidiqnc 16 ΟΙΙΠΙΛΝΟν ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ Β. εσμός άπειρεσίων ό^κον στυγεραί τε φάλαγγες 
ΐοτο'χοι• ^ινω δε πικρούς ενερεισαν οδόντας, 
ά'Ιιεα πάντ iXaioio περισταδον άαφιχυΟε'ντες• 
2C0 οι [Λεν γάρ τ', έφύττερΟεν επιΟρεξαντε κάρηνον, 
οοζΰοίζ ήδέ αε'τοιπον ένιπρίουσι γενυσσιν, 
οί δ' αρα λεττταλε'ην δειρήν κα\ στε'ρνον ενερθε 
και λαγόνας νηδύν τε δια στόαα δαιτρευουσιν 
ά/νλοι δ' αύΟ' εχάτερΟε ττερι τίλευρτ,σιν εχονται• 
20Γ> αηρους δ' αΰθ' έτεροι και νωτον ΰπερΟε νε'αονται• 
άλλος δ' άλλοΟεν ε/θρά -ετταραενος ήο^ρηται. 
Αυταρ δ -αν-οί-Γ,σι περιπληθής δδύν/]σι 
πρώτα αέν εκφυγε'ειν εΟε'λει κραιπνοΐσι πόδεσσιν, 
αλλ' ου κάρτος ε/ει• τοϊο'ς αιν άΟε'σφατος ο/λος 
270 αίόλος άαοιε'ττει δυσπαίττ αλός ερπυστηριον. 

Λή τότε δη βαρύθιον εστη κρατερής υπ' ανάγκης, 
θάπτει δε στοαάτεστιν άπείριτα οηϊα φΰλα 
βεβρυ/ώς δούντ,σιν• επιστροφάδην δ' εκάτερθεν 
• ουδέν άλευόαενον γένος ερπετόεν κεραίζει. 
270 Κείνοι δ' ου ιχεΟιασι, διολλυαενοι οέ ιχε'ν^υσιν, 
άτροπον ήτορ ^yovτες άναιδείησι νοοιο" 
και τους υιέν γενύεσσι διέσχισε, τους δε ποδεσσι 
και /ηλησιν ολεσσε, ^έει δ' επι γαΐαν άτέραων 
ι/ώρ κίαατόεις ocpiojv ά'πο• γυϊα δε θηρών 
280 ά'Ι/εά Ο' ήαίβρωτα κατά χΟονος άσπαιρουσιν 
άλλα δ' ενι πλευραΐς θλίβει πάλιν ήαιδάϊκτα• 
και οθιαενοι γαρ εχουσιν ετι κρατεροισιν δδοΰσι, 
ρινω δ' εαπεφυωτα καρηατα [Λοΰνα [Λεαυκεν. 
Λύταο ο γινο')σκ(ον Οεο'θεν τόπερ ελλα/ε δωρον, 
28δπάντη μαστευει δνοφερον ποτααοΐο ρέεθρον 
κεϊΟεν καρκινάδας δέ φι'λαις γενύεσσι δααάσσας , 
φάρμακον αύτοδίδακτον ε/ει πολυπημονος ατής• 
αίψα δε φριχαλέοιν μεν επι yOova λείψανα θηρών 
Ιςέπεσε ρινοΤο παραι πόδας αύτοκυλιστα , 
200 ώτειλαι δ' εκάτερθεν έπιμυουσιν δοόντοιν. 

Ζώει δ' αύτ' ελαφος δηρον -/ρόνον άτρεκέως Ci 
άνΟριόπο)ν γενεη μιν εφημισε τετρακόρ(»)νον. 

"Αλλους δ' αυ καλέουσι βροτοι πάλιν εύρυκέριοτας- 
πάντ'ε)-αφοιτελεΌουσι,ϊ<υσιν κεράο^ν δ'εφύπερΟεν, 
295 0ΐην τουνομα Οηρσι χατηγορέει, φορέουσι. 

Τους δ' αρα κικλησκουσιν ενι ςυλό/οισιν ιόρκους* 
χάκείνοις ελάφοιο δέμας, ρινον δ' επι νιότω 
στικτον άπαντα φέρουσι παναίολον, οιά τε θηρών 
πορδάλ.ιων σφραγίδες επι /ροι μαρμαίρουσι. 
.300 Βούβαλος αύτε πέλει μείοιν δέμας εύρυκέρο^τος• 
μείοιν εύρυκέροιτος, άταρ δόρκου μέγ' άρείοιν 
δμμασιν αίγληεις, έρατος /ρόα, φαιδρός ίδέσθαι* 
και κεράων ορΟαι μεν άπο κράτος πεφύασιν 
άκρέμονες προτενεΤς, υψοΰ δ' αύθις ποτι νωτον 
3οΓ, άψοδρον νεύουσι παλιγνάμπτοισιν άκο)καις. 

Κςο/α δ' αύ το'δε φΰλον έον δομον άμφαγαπάζει 
ήΟαλέας τ' εύνας φίλιόν τε νάπαισι μέλαθρον 
ει δε τε' μιν στρεπτησι πεδησαντες [ΐρο/ίδεσσιν 
άγρευτηρες άγοιεν έπ άλλους αύτίκα χιόρους , 
Οίοττ,λόΟι δ' εν βησσησιν ελεύθερον αΟΟ• λίποιεν, caterva iniinitorum serpentiim , inimicacqiie cohortee 

venenativ, oulique amaros infigiint dentes, 

niembris omnibus cervi usqnequaque circumfusoe; 

nam alii quidem superne irruentes caput, 

supercilia et froiUoni lacerant maxillis , 

alii vero gracile coHum et pectus inferne 

et lumbos ventremque oie laniant; 

alii rursum iitiinque ciicum lalera adliocrent; 

femora poiro alii et tergum siiperne clepasciinlm•, 

alius vero aliunde liosliliter inlixus pendet. 

At ille oninigenis plenus doloribiis 

primiim quidem elTugerc conatur velocibiis pedibiis, 

sed non habet vires ; lalis ipsum infinita tiirba 

et varia delinet afguc ineluclabilis serpentimi. 

Tunc sane gi avatus siibsistit valida subactiis necessitale , 

mandilque ore iiimimera boslilia geneia 

gemens piae-doloribus, se-versando utrinqne 

iieuliquam effugiens gcnus reptile comminiiit. 

llli auteni noii remitliiiU, scd etiam peveuntcs manenl, 

intrcpidum pectus babcntes impudentia aniuii ; 

et alios quidem genis discindit, alios vcro ped?hiis 

et iingulis perdit, fliiitque in tcrram iurinita 

sanies cruenta a serpentibus ; membia aiitem reranim 

frustaqiic semesa in tena palpitant; 

alia vero in lateribiis premunt iteni semJIaccra; 

namque etiam pereiintes perseverant firmis deiilJ!)!is, 

cuti veio iiibajienlia capita solalatent. 

At ipse scieiis, quod divinitus adeptus-sit donwin , 

passim anqiiiiit obsciirmii ibivii giirgitcm, 

et inde arrep/os cancios siiis malis voraiis, 

lemedium quod-a-scmiit-ipso-didicit habel daninos;!- iioxir ; 

inox autem liorrendarum quidem in terram fnisla bostianiiii 

excidimt e cute cervi ad pedes spontp-provoluta, 

viilneraveiOutrinqiieconnivcntdeutiiiiTi(arf('H/ii)i«/rtc/n'), 

Vivit ροΐΊΌ cervus loiigiim tempus, vcrc(]ue 
hominum genus ipsiim celebravit, quod-quatiior-comidim 
.Tctates.x-quct.] Aliosaiitem vocantbominesiiirsiimciirjoi•• 
rotes (iatico7'nes};] per-oniiiia cervi sunt, sed natmam cor• 
nuum superne] talem, qiialem nomen feris atlribuit, gesfant. 
Alios autom noniinant in silvis damas; 
et illiscer\i (Oipiis cst , pellcm vero iii dorso 
maciilosam totain feniiit, iiervaiiani , ac veliifi ferariim 
pantliciarmn ηοΐ,τ in pelle splendenl. 

Bubahis riirsiim cst iDinor corpoie euiyreiote, 
miiior quidcm eurycerote, at caprea miillo pra;stanlior; 
oculis est splendidus , aniabilis colore , IiTdIus aspeclii ; 
et coinunni quidem eiecli e capitc prognatisiint 
rami protcnsi, in-suinnio autcm Mirsnin ad teigiim 
retrorsiim vcrgunt ncxiio.si.s ciispidibii?. 
Praicipiie aiilem boc geniis siiam domum diligil, 
coiisuelaqiu! ciil)ilia atnidiniipio in-saltibii.s t(!(tiim; 
si vcio ipsuiu torlis ligatuni fiinibiis 
venatores abdiicaiit in peregrina loca , 
piodilqiic iii saltibus libniuin ilciiiiii diniittaat. OPPIANI DE ΥΕΝΑΤΙΟΛΈ LIB. II. 17 δεΐα ποτΐ γλυκερον οοαον ηλυθεν, ήχι ναι'εσκεν, ] 
ούδ' ετλη ξεΐνο'ς τις επ' άλλοδαποΐσιν άλασΟαι. 
Ουκ άρα τοι [Αούνοισι οίλη ττάτρη αερόττεσσι• 
και βαλίων οε ποΟος τις ενεττακται φρεσι Οτ,ρων. 

315 Ναι αήν ώκυτάτιον δορκων άρίοτ,λα γενεΟλα 
αορ'^ην τ' ιοαεν άτταντες , δαίος μέγεθος τε και άλκη ν. 
Πε'ρδικες θοΰροι δε πυροΊττεες, αϊολόδειροι, 
δο'ρκοισι φιλίην πάρα τειχπεσιν εσπείσαντο, 
ήΟαλέοι τε ττέλουσι και άλλν^λοισιν ό'ααυλοι , 

320 εύνάς τ' εγγύς ι/ουσι, και ουκ άπάνευΟε νεαονται. 
Ή μάλα δη μετοττισθεν εταιρείτ,ς τά/α πικρής 
και οιλίης άπε'λαυσαν άμειδεος , όπποτε φώτες 
κερδαλέοι δειλοΐσιν επίορονα μητίσαιντο, 
πε'ρδικας δόρκοισι φίλοις άπαττ'λια Οε'ντες , 

325 εμπαλι δ' αύ δο'ρκους έτάροις ισα περδίκεσσιν. 

ΑΊγων δ' αύτε πέλει προβάτο^ν τε πανάγρια φΐίλα , 
ου πολλον τ'.Οασων δίιον λασίο)ν τε "/ιμαιρων 
μείζονες, άλλα Οε'ειν κραιπνοι σθεναροί τε μά/εσΟαι, 
στρεπτοΤΓΤΐ κεοαληφι κορυσσο'μενοι κεραεσσι. 

330 Κ άρτος δ' αύτ' δίεσσιν εν άργαλε'οισι μετιόποις• 
πολλάκι δ' όρμηΟε'ντες ενι ςυλό^^οισιν εΟηκαν 
και σύας αϊΟυκτηρας έπι /βον'ος άσπαίροντας. 
"Εστί δ' δ'τ' άλλήλοισιν εναντίον άιςαντες 
μάρνανται* κρατερός δε προς αϊΟε'ρα δοΐίπος Ίκάνε•.• 

335 ούδε τ' άλεύασΟαι Οε'μις επλετο δν-ϊον αύτοΐς, 
νίκην δ' άλληλοις φορε'ειν άτίνακτος ανάγκη 
ήε νέκυν κεΐσΟαι* τοΐον σφίσι νεΐκος οριορεν. 
Αιγάγροις δε τίς εστί δι' αύτων αυλός οδόντων 
λεπταλε'ος πνοιης , κεράιον με'σον, ενΟεν έπειτα 

3Ί0 αυτίιν ες κοαδίην και πνεύμονας εύΟυς ίκανει• 
ει δε τις αιγάγρου χτ^^οί γ.ίγ•χσ\.Ί περΐ"/_ευοι, 
ζο)ης εςε'κλεισεν δδους πνοιης τε δίαυλους. 

"Εςο^α δ' αύ μητηρ άταλους ετι νηπιά/οντας 
ους παΐδας κομε'ει• γηρα δ' ε^νι μητε'ρα παίδες. 

3i5 Ώς δε βροτοι γενε'την πεπεδημενον άργαλέοισι 
γηραος εν δεσμοΐσι, πόδας βαρυν, άψεα ^ικνον, 
άβλη-/ρον παλάμας , τρομερον δε'μας , όψιν άμαυρόν, 
άμφαγαπαζόμενοι περί δη περί πάμπαν ε/ου^ι, 
τινυμενοι κομιδην παιδοτροφίης άλεγεινη;• 

3δ(» ώς αιγοίν κούροι φιλίους κομε'ουσι τοκηας 

γηραλε'ους, δ'τε δεσμά πολύστονα γυΐα πέδηση• 
βροίμην μεν τ' δρεγουσιν ευδροσον άνΟεμο'εσσαν, 
δρεψάμενοι στομάτεσσι• ποτονδ' άρα/είλεσινάκροις 
εκ πόταμου Όορεουσιν άφυσσαμενοι μελαν υοο)ρ• 

355 γλο)σση δ' άμφιε'ποντες όλον /ρόα οαιδρύνουσιν. 
Ει δε' νύ τοι βρο/ίδεσσι μόνην γενε'τειραν άείραις, 
αυτίκα και παλάμηοιν έ/.οις νεοΟηλε'ας αμνούς• 
την μεν γαρ δοκε'οις παίδας μύΟοισι οιεσΟαι, 
λισσομε'νην τοίοισιν οπόπροΟι μηκηΟμοϊσι• 

300 Φεύγετε μοι, φίλα τε'κνα, δυσαντε'ας άγρευτηρας , 
μη με λυγρην δμηΟεντες αμν^τορα μητε'ρα Οητε. 
Τοϊα 'νάμεν δοκε'οις• τους δ' έσταοτας προπάροιΟε 
πρώτα μεν άείοειν στονόεν με'/νΟς άμ^ι τεκουση, 
ίxΰτip ί^πειτ' ενε'πειν φαιής μεροπηϊον ή/ην, facile ad dulce domicilium revertitur, ubi liabilavit, 
neque sustinet, hospes aliquis, inter exteros oberrare. 
Non igitur solis cara cst palria hominibus , 
sed etiam rapidarum desideiium quoddam inslillatiini-cst 
aniniis ferarum.] Cerle quidem velocissimarum damanim 
iiisignia genera] formamque novimus omnes, simiil magni- 
tudinemque et robur.] Perdices vero pugnaces, igneae, collo- 
veisicoloies,] cum-daniis amiciliam in saltibiis sanxerunt, 
familiaresque suut et .sibi-mutiio conlubernales , 
cubiliaque vicina babent, iieque seorsum pascuntiir. 
Profecto postea societatem illico amarani 
et aniicitiani expeiiuntiu• injiiciindam , quando homines 
astuti inmiseros callida-vaframenta excogitant, 
perdices in-damas amicas insidias ponentes , 
et contra danias in socias siniiliter perdices. 

Caprarum vero ctiam sunt oviumque admodum-rera ge- 
nera,] non miiltuni domeslicis ovibus hirsufisque capris 
majores, scd adcurrendum pernices validaeque ad-puguan• 
duni,] llexuosis in-capite armafic cornibus. 
Robur porro ovibus est in duris frontibiis ; 
sa?pe vero impetu-faclo in silvis postiaverunt 
etiam apros violentos in teira palpitantes. 
Interdum vero in-sese-invicem ex-adverso iriuentes 
ceitaiit ; ingens vero ad ca»liim fiagor penelrat. 
ISeque evitare fas esl liostem illis, 

sed victoriam altenim-alteri concedere immota est neoessi• 
tas,] aut nioituum jaceie; talis ipsis contentio coortaest. 
Silvestribus vero-capris est quidam per ipsos canalis dentes 
tenuis respirationis, corniium in medio, iiiide deinde 
ad ipsuiii cor et pulmoncs lecla pervenit ; 
qiiod si quiscapra^-silveKtiis coinibus ceram circiimfiiderit , 
is vitae intercluserit vias respirationisqne niealus. 

Exiniic vero mater tcneros adliiic iiilaiiles 
siios bberos curat , in seiiio coiilra matrem libcri. 
Quemadmodum aiilem liomine.s patrcm prappediliiin niolc:Uis 
scnectulis vincidis, pedibus gravem, arlubus curviim, 
dcl)ilein manibus, tremulum corpore, vi.s» caligantcm, 
pielatc-pruspqiientcs suiiimo omiiiiio aniore-amplectunliir, 
peiisaiites curam piicrilis-niitritalioni.s molesl.T•; 
sic Gipraniin libori caros foveiit parenles 
sciies, quaiidu vincula siispiriosa arliistOnstringiinl 
cibum quidem pr.Tl)ciil roscidum , floridiii» , 
dcrci pliim orc , potiini vero labiLs snprcmis 
cx fliimiiio IVriiiit, hausla nigra aqiia, 
liiigiia voro ainbicntos totiini cor|)iis splendidanl. 
Qiiod .si laqiieis solam iiialrcin copcris, 
illico ctiani inanibiis ceperis toncros agnosj 
illam eniin pufcs bbcros vcrbis fi);;are, 
.siippliranlemtnlibiis eminiis balalibus : 
Fii;;itc mibi, cari liberi, hos(j|ps vcnatoros, 
ne nie iniseraiii doniili orbam maliTm cfliciatis. 
Taba ipsam loqiii cxislimcs; lios aiilom .stanlcs coram 
piiinum qiiidcin rancn• ilcbili• rarnion cina nialrcm, 
sed po.slca profari dixcris huniaiiain >υαΊΐι, 18 

3G5 ^ηξαμένους βληχήν, στομάτοίντ' άποτοΐον άϋτεϊν, 
οθεγγομένοις ϊκέλους και λισσοαένοισιν δαοίους• 
Προς σε Λιος λιτόμεσΟα, τρος αυτής Ίο/εαίρης, 
λύσεο μητί'ρα μοι φιλίην, τα δ' άττοινα δέδεξο, 
δ'σσα φε'ρειν δυνάαεσΟα λυγροι περί αητε'ρι δειλτ^, 

370 ήμέας αίνομορους* γνάμψον τεον άγριον ήτορ 
αϊδο'μενος μακάρων τε Οε'μιν γενε'ταό τε γ^ρας , 
ειρά νύ τοι γενετής λιπαρον κατά δώμα λέλειπται. 
Τοϊά τις αν δόςειε λιταζομε'νους άγορεΰειν. 
'Αλλ' οτε τευ κραδίην παναμείλι/ον άθρήσωσιν, 

375 (αιδώς ω ποσση, ττοσ^ος πόθος έστι τοκηοιν!) 
αύτόδετοι βαίνουσι και αύτο'μολοι περόωσι. 

Εϊσι δ' οϊς ξανθοί πυμάτης ενι τε'ρμασι Κρητ-Λ,ς, 
εν /Οαμαλγ) γαίτ) Γορτυνίδι τετρακε'ροιτες- 
λά /vr, τΓορουρο'εσσα δ' έπι /ροος εστεφανοίται 

380 ττολλη τ ουκ άταλη τε• τά/' αιγος αν ισοφερίζοι 
τρηνυτατη /αιττ) ουσπαιπαλος, ουκ οιεσσι. 

Τοίην που και 'ΣοΖ^Οζ ε/ει ξανΟο^ττον ιδέσΟαι 
/οοιήν μαρμαίροιν, άταρ ουκ ετι λαχνηεσσαν, 
ουδέ πάλιν πισύρεσσιν άρηραμένην κεράεσσι, 

385 άλλα δυσι χρατεροΐς υπέρ ευρυτάτοιο μετώπου. 
Άαοίβιος και σουβος, έπε ι κακεΐνος δοεύει• 
δππότε δ' αρ ποτι βυσσον ιη Οοά κύματα τέμνων, 
δη τότε πουλυς όμιλος δμαρτή ποντοπορεύοιν 
ι;^θυόεις έπεται, κατά δ' αψεα λιχμάζονται, 

390 τερπόμενοι κερόεντι φίλω, τερενό/ροϊ σούβω. 
Έξογα δ' αύ φάγροι τε και ούτιοανοι μελάνουροι 
και δα-ύίδες τρίγλαι τε και αστακοί άμφις έπονται. 
Θάαβος,εφυ τόδε, θάμβος άθε'σφατον, δππότε θήρας 
αλλοδαποί τείρουσι πόθοι και υπείροχα φίλτρα. 

39i Ου γαρ επ' άλληλοιτι μόνον φιλότητος εισης 
Οεσαον άναγκαΐον δώκεν Οεος, ουδ' όσον αύτων 
Φυλον άναλδησκειν αΐειγενε'ος βιότοιο• 
{θαύμα μεν ουν κακεΐνο δαμημεναι άφρονα φΰλα 
ίμμασιν Ίμερτοις και δμόγνια φΟ.τρα δαηναι, 

4,νο και πόΟον ου νοέοντα συν άλληλοισι κερασσαι , 
οίάπερ άνΟροίποισιν επιφροσυνη τε νόος τε 
05>0αλμους έπέτασσεν, ερον θ' υπεδεςατο Ουμω•) 
άλλα και όΟνείοις επεμτ,νατο βυσσόΟι φίλτροις* 
οίος μεν πόθος εστίν άριζηλοις έλάφοισι 

40δ άτταγεων δσσος δέ τανυκραιροις έπι δόρκοις 
περδίκων. π(Γ>ς ο' αύτε θοοϊς χαίρουσιν εφ' ιπποις 
ώτίδες, αΤσι τέθηλεν άει λασιώτατον ούας• 
ψιττακος αυτέ λύκος τε συν άλληλοισι νε'μονται• 
αιει γαρ ποθέουσι λύκοι ποεσί/ροον ορνιν. 

410 "Οβριμ'Τ.ρως, πόσος έσσι, πόση σέΟεν άπλετοςάλκή, 
πόσσα νοείς, πόσα κοιρανε'εις, πόσα, δαϊμον, άΟύρεις! 
Γαία πέλει σταθερή , (Ιελε'εσσι δέ σοΐσι δονείται• 
ά στατος επλετο πόντος , άτίιρ σύγε 'και τον επηςας • 
ηλΟες ες αίΟε'ρα δϊον εδεισε δέ μάκρος Όλυμπος• 

415 δειμαίνει δε σε πάντα, καΐ ουρανός εύρυς ΰπερΟε, 
γαίης δσσα τ' ενερΟε, και εθνεα λυγρα καμόντοιν, 
οΐ Λήθης μέν άφυσσαν υπο στόμα νηπαθές ύδωρ, 
και φύγον άλγεα πάντα• σέ δ' είσε'τι πεφρίκασι. ΟΠΠΙΑΝΟΥ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ Β. rupto balatu , atque ex ore talem clamorem-cdere, 

loqiientibus similes et orantibus pares : 

Per Jovem te obsecramus, per ipsam Dianani, 

libeiH matrem niilii carani, priemiaque-redemtionis cape, 

quaeciinque ferre possumus miseri pro malre irrumnosa, 

nos infelici-falo-natos; llecte luum feinm cor, 

veiilus deorumque jiistiliam patrisque seiiecliitem , 

si forte tibi pater lociiplete in domo est-relictus. 

Talia qiiis putarit supplicantes loqui. 

Verura ubi aliciijus cor prorsus-implacabile vident, 

(proh quanta reverentia, qnantus amor est parenlum!) 

sponle-vincti vadunt, et voluntarii tianseunt. 

Siint autem oves lufae extremaj in finibus Cictae, 
in bumili terra Gortjnide, quadricornes ; 
lana autem purpurea pelli circumdata-est, 
densaque, nec tenera ; caprae fere similis-sit 
asperrimo τϊΐΐο rigida , non ovibus. 

Talem fere etiara Subus habet rufani aspeclu 
cutem splendens, sed non amplius villosam, 
neque item quatuor iirmatam cornibus, 
sed duobiis robustis in latissima fionte. 
Amphibius eliam subuses)?, quoniam ipse quoqiie-ambulal ; 
cum vero in profundum tendit celeres iluctiis secans, 
tunc sane magnum agmen una per-mare-iter-faciens 
pisculeiiluni sectatur, membra vero ejtis lingunt, 
delectati cornulo amico, tenera-cute-praedito subo. 
Imprimis autem pagrique et minuti melanuri , 
et acus mullique et aslaci utiinque comitanlur. 
Stupendum, est hoc stupendum maxime, quando feras 
peregrini angunt amores et modum-excedentcs illeccbr.nc. 
Non enim ipsis intcr-se solum amicili.ie sequalis 
legem necessariam dedit deus, neque tantum, ut cariim 
genus propagelur semper-pullulante vita : 
(mirum quidem etiani-lioc est, siibigibruta geneia 
nexibus amatoriis ct congeneres illecebras nosse , 
et cupidinem non intelligentem inler sese miscere , 
quemadtnodum bominibus intelligenliaque mensque 
oculos apeniit, amoremque recepit animo :) 
sed etiam peregrinis furunl in-gurgite amoiibus ; . 
qualis quidem amor est insignibus cervis 
attageniim , quanlus ilem cornutas crga damas 
perdicum , quomodo aiitem rursum velocibus gaudent cquis 
otides, quibus lloret semper maxime-hirsuta auiis; 
psiltacus item lupusque conjunclim pascuntur. 
Semper enim appetiint liipi lierbicolorem avem. 
Valide Amor, quaiitus cs! qiianta est tua infinita potcstas! 
quanta cogitas, quanla icgis, qiianla, dive, ludis! 
Terra cst stabilis , tclis aiitcm tiiis conculilur ; 
inquies erat mare, al tu ctiani illiid fixisti; 
pcnetrasti in ca;lum divinum , atque metuit magnus Olym- 
pus; ] pertimescunt autcm tc omnia, ctca-lum spatiosum su- 
perne,] et infra tcrrain qn,Tciinqiic sunt, et gencra trislia 
defunctonim ,] qui Lclbes <iuidern baiiseriint orc misorias 
•abolentem aquain,! el cvaicrnnt doloics oiiincs; lc aiiU-iu OPPIAISl DE ΥΕιΝΑΤΙΟΙΝΈ LIB. II. 19 Σμ οΪ μένει και τηλε πέρας, όσον ου-οτε λεύσσει 
42υ ήελιος φαε'θων σω δ' αύ ττυρι και φάος εικει 
δειααϊνον, και Ζηνος δαως εικουσι κεραυνοί. 
Τοίους, άγριε δαΐαον, ε/_ίΐς 7Γ'Jpocvτας οιστους, 
τϊευκεδανους, ααλερους, φΟισο'φροναί , οίστργ'εντας, 
r /ικεδόνα ττ^/είοντας, άναλΟε'ας, οίσι και αυτούς 
423 θήρας άνεπτοίησας ίττ άζευκτοιτι πόθοισι. 
θάαβος, όταν κεροεσσαν ayxiwir,^ πτερόεντες 
άτταγέες νώτοισιν έπι στικτοΐσι Οοροντες, 

η δο'ρκοις πέρδικες επι τττερα πυκνά βαλόντες | 

ίδρώ άποψυχοισι, παρηγορέωσι τε θυαον . 

430 καύ(Λατος άζαλέοιο, λατυσσο'αενοι πτερύγεσσιν 
η δπότε προπάροιΟεν ϊτ, κανα/ηποδος ίππου 
ώτ•ς ολισθαίνουσα δι' ήέρος ίαερο'εσσα, 
σαργοί δ' αιπολίοισιν i—v/^rto^• άμοι t\ σουβω 
ουλον άπαν νεποδιον το πολύπλανον επτοιηται, 

435 έ'σπονται δ' άαα πάντες, οτ' άγρια κυαατα τε'ανει , 
στείνονταί Ο' εκάτερΟε γε^^^Λ,Οο'τες , άαφι δε πόντος 
acppiaa λευκ^σι τινασσόιχενος πτερύγεσσιν 
αύταρ ό'γ' ουκ άλέγοιν ξείνης οιλίης πανάΟεσιχος , 
ειναλίους έτάρους δάπτει στομάτεσσι δα;5θΐνοΤς 

4ίϋ δαινυαενος• τοι δ' αίσαν εν οΏΟαλαοΐσιν δρωντες, 
ούδ' ως ε/Οαίρουσι και ου λείπουσι φονήα. 
Σοΰβε τάλαν, κακoεργi , και αύτίο σοι μετόπισθε 
πόντιοι άγρευτήρες έπαρτυνεουσιν ολεΟρον 
και δολεοίο περ εο'ντι και ίχΟυφο'νω τελε'Οοντι. 

4ί5 Έστι δε τις δρυαοϊσι παρε'στιος δςύκερως 6ήρ, 
ογριόΟυαος Z^'j\, κρυερος Ον-'ρεσσι μάλιστα• 
του δ' ήτοι /ροιή αεν άτ' ειαρινοΤο γάλακτος, 
μουναις άμφι πρόσωπα μελαινομέντ,σι παρειαΐς• 
δίπλα δε' οί μετόπισΟε μετάορενα πίονα δήμω• 

4δθ δξειαι κεράοιν δε μετηοροι άντέλλουσιν 

αιχμαι πευκεδαναι, μελανό/ ροον είδος ε/ουσαι, 
χαι χαλκού Οηκτοιο σίδηρου τε κρυεροΤο 
Tzix^ou τ' δκριόεντος άρειότεραι πεφύασιν 
ιοΰόρον κείνοις Ζϊ φυσιν κεράεσσι λεγουσι, 

455 Θυμός δ' αύτ' δρύγεσσιν υπερφίαλος και απήνης• 
οΰτε γαρ εύρινοιο κυνδς τρομέουσιν ΰλαγμα, 
ού συος άγραυλοιο πάρα σκοπε'λοισι φρύαγμα , 
ουδέ μεν ού ταύρου κρατερον μύκτ^μα φε'βονται, 
πορδαλίοιν δ' ού γήρυν άμειοεα πεορικασιν, 

4ϋυ ούδ' αύτοϋ οεύγουσι μέγα βρύ/ημα \i'i'^':'j:, , 
ουδέ βροτίον άλέγουσιν άναιδείησι νοοιο' 
πολλάκι δ' εν κρημνοΐσιν άπε'οΟιτο καρτερος άνηρ 
Οηρητηρ δρύγεσσι δαφοινοϊς άντιβολησας. 
Όππότε δ' άΟρησειεν ορυς χρατερόφρονα θήρα, 

405 ϊΊ συν /αυλιόδοντ' \ καρ/αρόδοντα λέοντα, 
υ1 κρυερών άρκτων όλοον θράσος, αύτίκ' άρ' αιη 
νευστάζων, κεφαλήν τε μέτωπα τε πάμπαν ερείδει 
τεινάμενος, πήςας τε πάρα /Οονι πίκρα [ίέλεμνα , 
εσσύμενον μίμνει, τον δ' ώλεσε πρώτος έναιριον 

470 δό/μια γαρ κλίνας jiaiov χερόεντα μέτιοπα, 
τεύχεσιν όξυτέροις δεδοκημένος εμπεσε Οηρί, eliamnum formidant.] Tuaautem potenlia etiam procul penc- 
tras, quantum nunquam videt] sol lucidiis ; tuo dcnique igni 
etiam lumen cedil] metuens, ct Jovis una cedunt fulmina. 
Tales, crudelis deus, tenes ignitas sagiltas, 
acerbas, violentas, ratioiiis-contipliiccs, furibuiulas, 
tabein spirantes, immedicabilcs , quibuscliam ipsas 
feras perciilisli ad non-copulandos amoies. 
Stupendiim est, quando coiniitam (XTvam alali 

attagenes tergis maculosis insilienles, 

* ************ 

aut damis perdices alas freqiienter vibraiites 

sudorcm lefrigerant , recieaiitquc aniinum 

ab-acstu torrido, agitalisalis; 

aut quando anteit sonipedeni eqiuim 

tarda lapsa per aeiem amabilis, 

sargi vero ad capraium-gicges accediiiit , circa subum aulem 

geniis omne piscium errabundiiin sliipot , 

sectanlur vero una omiies, cum Scicvos (liicliis seait, 

slipantque utrinqiie gaudentos, circiim aiiteni mare 

spumat candidis verberatum pinnis; 

at ille non ciirans peregrinam amiciliam plane-nefarius , 

maiinos socios mandit oie cnienlo 

cpulaiis; illi autem nioitem oculis ccrneiites, 

ne sic qiiidem aversantiir ncque deseniiil inleifectorcm. 

Sube infelix, malefice, etiam libimet ipsi postea 

mariiii piscatorcs inlentabiint pernicicm, 

quamvis aslutus sis et piscium interfector existas. 

Est ponOquaedam saltibus familiaris acutocomu fera, 
saiviis Oiyx, borrendiis feris vel maxime; 
liiijiis vero color quidem csnanquam veini laclis, 
solis circa faciem nigricantibus gcnis ; 
gemina vero ipsi poiie dorsa siint pingiiia adipe, 
acut.nc autem corniitim sublimcs stirgiint 
ciispides, fiinesta;, nigrani specicin babenlcs, 
et a;ie actito fcrroqiie rigido 
saxoqiie aspero duriores siiiit; 

venenatam vcro illis iialuram cornibus ines.ie perliibcnL 
Aniimis porro orygibiis ferox ct iinmanis esf ; 
ncque cnini sagacis canis pertimcsciint lalialiim, 
non suis silvestris juxta scopulos grunnitiiin , 
ac nc quidcm lauri validiim mngitiim fiigiiinf , 
ncqiie pardoriiin voccrii cnidcIiMii per lioncsriiul , 
neipic ipsiii.s fiigiiint magniim riigiliim lcoiiin, 
iieqtie huminescurant, iminanilate aiiiini; 
s;i'|teniiiuero autein in prrrcipitiis inleriil forlis (vii) 
vciiator, orygibus criienlis obviam•farlιI.s. 
Ubi autcin conspicit oryx intropidani ifrani , 
aiit aprum exortis-dctitibiis aul asporis-dcnlilnis lcdiicm, 
aiit borroiiduniin iirsoriim oxitialcm aiidad.iin, niox ad 
lcrram] inclinatiis, capiilqiii! facicmqiio proisiis aifigit 
proten.sam, ii\isi|ii(; iii tcnain ainari> lclis 
irruciitcin maiu-t , ilhiiii aiilcii) iiilcriniil priiiiiis ικ'ιΓιμΙϊιίι'^, 
ubliqiiu iianiqiii- iiicliiiaiis [κιιιΠιιηι (-uriiulaiii ΓιυιιΙϋΐιι, 
ariiii< a(Ίllίυιil•ιιs cxriiiions iniiil iii Γιτ3ΐιι, ?η 0ΠΠ1ΑΝ0Υ ΚΪΜΙΓΚΤΙΚΩΝ Β. ό;ε(τι πεφρυώις (7υνερΐΐ."ο/.ενος σκολο'ττεσσιν 
αύταρ ό'γ' ουκ άλέγει , κατά δ' άτ^ετον ίΟυς όρούει. 
'ϋς ο 6V ένι ςυλο^οισιν εττϋτσυαενοιο λε'οντος, 

4Τ5 "Λρτε'μιοος οώροκιι κεκασαε'νος άλκιαος άνήρ, 
αί/ιχν,ν ά(7τρά— τουσαν ε/ων κρατερής τταλάατΊσιν, 
ε 3 διαβας αίανη, τον δ' άγρια Ουααινοντα 
οε'ςηται προβλήτα φε'ροιν ά,αφηκεα /αλκο'ν 
ως ορυγες μίανουσιν εττεσσυαένους το'τε Οηρας, 

48(1 αύτοΏο'νους σοετε'οησιν άτασΟαλιν,σι δααε'ντας• 
ρεΤα γαρ εν στερνοισιν δλισΟαίνουσιν άκοικαι'• 

πολλον δ' αίαα κελαινον απ' ώτειλών έκάτερΟεν 
εχ/υμενον γλοισστ,σιν έον τάχα λιχυ-άζουσιν 
ουδέ μεν εχ'^ιυγε'ειν ούδ' ίεαενοισι πάρεστιν 

485 αλλήλους δ' δλε'κουσιν άμοιβαίοισι φο'νοισι. 

Καί κε' τις αγρονόμων η [ίουκο'λος η τις άροτρευς, 
ομ'ύΐδύμοις νεκύεσσι παραι ποσιν άντιβοληίϊας, 
αγρην εύάντΛ,τον ε/ει μεγαθαμβεϊ Ουμίο. 
'Κςει'ης ένι Οτ,ρσι κερατοφόρο'.σι γε'νεΟλα 

490 άείδειν επε'οικεν άπειρεσίων ελεφάντων• 

κείνα γαρ εν γενυεσσιν υπε'ρβια τευχεα δοια , 
εικελα χαυλιοδουσιν επ' ούρανον άντελλοντα, 
α'λλοι μεν πλ/^Οους δλοους ενεπουσιν δδο'ντας 
πλαζο'μενοι , νώϊν δε κεράατα μυΟτ'σασΟαι 

405 ευαδεν ώδε γαρ ά'μμι φύσις κεράιον αγορεύει. 
Στάματα δ' ουκ άίδηλα διακριδα τεκμηρασΟαι• 
Οηρσι γαρ εκούσιες γενύων άπο των εφύπερΟεν, 
ό'σσαι μεν κερο'εσσα•., άνωφερες αίσσουσιν 
ει δε χάτο) νεύοιεν, άτε/νώς εισιν οδόντες. 

5(Kj Κείνοισιν δε διπλοΤς ελεφαντείοις κεράεσσι 
ρίζαι μεν προιτιστον άπο κράτος πεφύασιν 
εκ μεγάλου μεγάλαι, φηγών άτε• νε'ρΟε δ' έπειτα 
χρυπτομεναι ρινοϊσιν όμιλοΰσαι κροτάφοισιν 
ες γενυν ώΟεΰνται• γενύοιν δ' άπογυμνωΟεΐσαι 

51(5 ψευοεα τοϊς πολλοΐσι δόκησιν οπασσαν όδόντο)ν. 
Ναι μην άλλο βροτοισιν άριφραοες επλετο σήμα* 
πάντες γαρ Οηρεσσιν άκαμπε'ες εϊσιν οδόντες, 
ουοε τεχναις εικουσιν, αμείλικτοι δε μενουσι• 
τους σοφίη τευςαι κεραοςόος ην έΟε'λν]σιν 

510 εύρέας, άντιλε'γουσιν άπηλεγε'ς• ην δε βιώνται, 
άγνυνται καυληδον άπειΟε'ες• εκ δέ χεράοιν 
τόςα τε κυκλοτερη και μυρία τεύ/εται έργα • 
ο»ς οε χεραατα κείνα , τά τοι καλε'ουσιν οδόντας , 
γναμπτειν ευρύνειν τ' ελεφαντοτόμοις υποείκει. 

615 θηρσι δε το7ς με'γεΟος μεν οτον μηπο) κατά γαίης 
άλλος Οήρ φορε'ει* φαίης κεν Ίδών ελέφαντα, 
η κορυφήν όρεος παναπείριτον ^ νε'φος αινον 
/,'ϊμ^ φερον οείλοΤτι βροτων έπι '/έρσον δδεύειν. 
ΙφΟιμον δε κάρηνον επ' οίίασι βαιοτε'ροισι, 

52ί) κοίλοισι, ξεστοϊς- ά-ίρ οφθαλμοί τελε'Οουτι 

μείονες η κατ' ΙκεΤνο δε'μας, μεγάλοι περ εόντες. 
Των δ' ήτοι μετσηγΰς υπεκπροΟε'ει μεγάλη ό'ις , 
λετΓΓ^ τε σκολιη τε, προβοσκίδα την καλε'ουσι. 
Κείν/) Οηρος εφυ παλάμη• κείνη τα Οε'λουσι acntis horridus concunens ciispidibus; 

at ille niliil ciiiat, veium evatlverso indomite recta fertur. 

Sicuti quando in silvis iiTueiite lcoiie 

Diana; doiiis piieditiis lOliustus vir, 

haslani fulgidam tenons validis manibiis, 

firmitei• consistcns manct, liunc aulein efrcratc saevieiitem 

excipit, objectiiin fcrens anceps jcs; 

ita oryges sustinent irruentes turic feras 

seipsasinterficientes βέ proprio fiimie (lomifas; 

facile namque in pcctoribus pcnetiaiit ciispides ; ***** copiosum vero sanguinem atrum de vulneril)us utrinqiie 

efrusum linguis suuni illico lingunt, 

neque vero efTageie, qiiantundibet cupidis, licet, 

sed sese-muUio peiimunt mutuis caedibus. 

Et aliquis nisticoi um , aiit bubulcus aut aliquis arator, 

geminis cadaveribus ante pedesjaccndbus incidens, 

pra?dam felicem occupat valde-attonito aiiimo. 

Deinceps inter feras cornutas genera 
celebraie convenil ingentium elephantorum : 
illa enim in malis validissima arma gemina, 
similia exertis-denlibus , cochim v.ersus poirecta, 
alii quidem e-vulgo exiliosos nomiuant dentes 
per-enorem , nobis autem cornua vocaie 
visum-est; sic enim nobis natura cornuum dictat. 
Argumenta autem sunt non obscura ad certo colligendum : 
feris enim germina e malis superioribiis, 
quaecunque quidem cornutaiMn^, suisum-versus lendunt; 
sin autem deorsum inclinaverint, vere sunt dentes. 
Illis aulem geminiselepbantinis cornibiis 
radices quidem primuin e capilc progiiatae-siint, 
ex ingenti ingentes, fagoriim instar; ΐιιΓβιηβ antem deinde 
occultata; pellibus, conjunctaj cuin-teniporibus 
in malani impelluntur; gcnis vero deiiudata? 
falsani vulgo opinionem pr.Tebuernnt denlium. 
Ceite eliam aliud mortalibus illiistre est documenluiu : 
omnes enim feris ligidi sunt dentcs, 
neqiie artificiis cedunl, sed intractabiles manent; 
quos arte elaborare artiCex-corniiaiiiis si volucnt 
latos, refiagantiir iiiique; sin anleiii violenter-lractenliii•, 
franguntur instar-caiilis contumaces ; at e cornibus 
arcusque roUindi el innumera fabricanliir opera; 
sic etiam cornua baoc, quos vocant dentes, 
ad-llectendum et extendendiiin arUficibiis-eborariis cedtint. 

Feiis autcm his magintndo l(in/n est, qiiaiitam niin(|uam 
in lcrra] alia fera gcslat; diceres conspoclo clepliante 
aut veiiicem monlis imniensiim aiit iiiibem giavem 
tempestatem afferentem miseris morlalibiis in lerra incc- 
dere.] Robustum vero capiitej esfcam amibiis lcnuioribus, 
cavis, politis; sed oculi sunt 
minores quam pro illo corporc, qiiamvis magni sint. 
lloniin aiilcm in-mcdio cxilit niagims iiasus, 
temiisqiic ciiivuA(pic, proboscidcin qiicm nominant. 
Illa fer* cst inaniis, illa qiiaccunquc volunt elephanli OPPIAM DE VENATIO-NE LIB. II. 21 525 (δηϊδίοις έ'ροουίτι• ποδών γε αεν ουκ ισα αετρα• 
υψο'θι γαρ οί — ρο'ίτΟΐ ττολυ ττλεον άείρονται. 
'Ρινοί ο' αυ το οεαας ουσττ αίτταλος ααφιβε'βηχε, 
ασ/ ιστός κρατερο'ςτε, τον ου κε μάλ'ούοε κοαταιος, 
Οηκτος πανδααάτοιρ τε οιαταηςειε σίο/,οος. 

5;;υ θυμός άπειρε'σ'.ος ττε'λεται κατά δάσκιον υλν,ν 
άγριος• εν δε βροτοΤς τιΟασος αερο'-εσοΊν ένηης. 
Έν ιχέν άρα "/λοερησι ττολυκνηαοισί τε βητσαις 
και φτ,γους κότινους τε και ύ•!/ικάρτ,να γενεΟλα 
'φοινίκων ττρο'ρριζα κατά φθόνος εςετα'νυσσεν, 

53 j εγ/ρίαψας Οηκττίσιν άζειοεσίαις γενύεστιν 

όπ-ότε δ' εν [Λερόπο)ν βριαρητι ττε'λει τταλάίΛητι , 
ληθετο μεν θυμοΤο, λίπεν δε μιν άγριον ήτορ* 
ετλη και ζεύγλτ,ν, και /είλεσι δεκτό -/αλινά, 
και — αΤδας νιότοισι οερει σημάντορας εογων. 

5ί0 Φ'/ίμη δ', ώς ελέφαντες ετ:' άλληλοις λαλε'ουσι, 
ϊ-θογγήν εκ στομάτο)ν μεροττηίοα τονΟ^ύζοντες• 
αλλ' ου — ασιν άχ.ουσ-θζ εφυ Οηρειος άϋττ/ 
κείνης δ' εϊσαιουσι μό'^ο'ί τιΟασεύτορες άνδοες. 
Θαΰμα δε και τοδ' άκουσα, κραταιοτάτους ελέφαντας 

545 μαντικον εν στηΟεσσιν ε/ειν κε'αρ, άμφι δε Ουμω 
γινώσκειν σοετέροιο μόρου παριοΰσαν ανάγκην. 
Ουκ άοα τοι μουνοισιν εν δονίθεσσιν εασι 
κύκνοι μαντιττόλοι γοΌν ΰστατον άείδοντες, 
άλλα και εν Οηρεσσιν έήν Οανάτοιο τελευτήν 

650 φρασσάμενοι τόδε φυλον ίηλεμον εντύνουσι. 

'Ρινοκέροις δ' ορυγος μεν εφυ δέμας αΙΟυκτηρος 
ου πολλο) μείζιον, ολίγον δ' υπέρ άκρια ρινός 
άντε'λλει κέρας αίνον, άκα/μένον, άγριον άορ• 
κείνο) μέν χαλκον τε διατοησειεν δοουσας , 

Β5ό ούτησας [ϊριαρην τε διατμηςειε χαράδρην. 
Κείνος και σΟεναρω ττερ εφορμηΟεις ελέφαντι 
πολλάκις εν κονίησι νέκυν τοιούτον εθηκεν 
ήρεμα δε ςανΟοΤς επι καλλικομοισι μετίόποις 
και νοίτω ραΟάμιγγες επήτριμα πορφύρουσι. 

560 Πάντες δ' άρρενες είσι, και ου~οτζ Οηλυς δραται• 
καΐ πόθεν, ουκ εδάην οράζο) δ' ου/, ι'ος δεδάηκα, 
είτ' ουν εκ πέτρης οΑοοί τόοζ φΰλον επηλΟεν, 
ειτ' αύτό/Οονές εισιν, έπαντέλλουσι δε γαίης , 
είτε προς άλλήλο)ν τέρας άγριον εχφύονται 

505 νόσφι πόθων καΐ νόσφι γάμων και νόσφι τόκοιο. 
ΊΙ δή και διεροΐσιν έν υγροποροιο θαλάσσης 
βένΟεσιν αυτόρρεκτα φύει και άμητορα φΰλα , 
οστρεά τ', ήπεδαναί τ' άφυαι, κόχλίον τε γένεΟλα, 
όστρακα τε στρόμβοι τε , τά τε ψαμάΟοισι φύονται. 

570 Μοϋσα οίλη , βαιών ου μοι θέμις άμφις άείδειν 
ούτιδανους λίπε θήρας, δσοις μη κάρτος δπηδεΐ, 
πάνθηρας /αροπους ήδ' αίλουρους κακοεργους, 
τοί τε κατοικιδίησιν έοωπλίσσαντο καλιαις, 
και τυτΟους, άταλους, ολιγοδρανέας τε μυωςούς• 

675 τοι δ' ήτοι σύμπασαν επιμύουσι μένοντες 
^ειμερίην ό'>ρην, δέμας ύπνοισιν μεΟύοντες* 
δύςμοροι, ούτε βορήν έλέειν, ού φέγγος ιδέσΟαι! 
φωλειοϊσι δ' Ιοϊς ύττ^ον τοσσοΰτον ε/οντες facile expediiint; pediim quidem non 5»«^ sequales mcn• 

sura^ :] alte namqiie anleriores multo niagis aUolluntur. 

Culis porro rorpiis riijidissima anihit, 

deiisissiina lirmaque, quam neutiquain nc-qnidem validuin, 

acutum, onmiaquc-donians dissecueril ftTiuin. 

Aiiimus ipsis indomitus est in opaca silva , 

ferus ; inter homines vero mansuetus lioniinibus mitisjMe. 

Et qiiidem in floridis saltuosisque pascuis 

et fagos oleaslrosqiie et excelsa genera 

palmaiuin ladicitus iti lcrram proslernit, 

incidens acutis, ingenlibiis nialis. 

Qiiando autem in liominum validis est manibus, 

obliviscitur qiiidem ir.T, deserit vero eiim sjcvum cor; 

susfinet quoqiie jugum, et labiis recipit freuos, 

et pueros dorso gestat morislralores operum. 

Fama autem est, qiiod elephanli inter se colloquautur, 
vocem ex ore arlicnlalam barrientes ; 
verum non omnibus audilu-facilis est feiina vox , 
sed illam exaudiiint solummodo cicuralores (viri). 
Miraculiim porroetiam hocaiidivi , robiislissimoselepbantos 
fatidicum in pectoiibus liabere cor, et apiid aiiiintiin 
cosiioscerc siifT tnoitis advontanlcm nccessilatem. 
Λοη cigo solis in avibiis simt 
cyciii vates luclimi ultiimini canentes, 
sed eliam inler feras suum mortis eventiim 
animadvertentes boc genus lessum faciunt. 

Rliinoceros auteni oryge quideni est coipore imppliioso 
iioii miillo inajor, cxiguiiin vero supia siimmitatcin nasi 
siirgit cornu, grave, acutiim, s.Tviim lelmn; 
iilo qiiidem feirumqiic trajeccrit impetii-facto, 
vulneransqiie fimMim dissecucrit saxnm. 
Ille qiiamvis validum irriiens in-elepbantiim, 
sacpe in pulveribiis mortuum talem prosfeinit. 
Sensim vero in riifa pulchricoma fronle 
et in dorso macula; confcilim purpiirascniit. 
Oinnes vero mares sunt, nec υικριαιΐ) femina conspiciliir, 
ct unde oriantur, non iiovi, neqiie diro mo scirc, 
sive ex pelia exitiosuni hoc gcniis prodii-i it , 
sive lerrigena; sint, exislanlque c-tclluro, 
sivc a spsc-muliio (monslrum borrendiim) procipciiliir 
sine anioiibiis et sine nuptiis el sinc pai lione. 
.Sanc ctiain in btiinidis iindo.si maris 
gurgilibiis a-st'i|)sis-fa(Ue nascuntur siiipiiiafrc slirpes, 
ostrea(pie imbcllcsqne apujE cocliIeanmKpic gfiipra, 
testaceaqiic concbyliaquo et quic arcnis naMuiitur. 

Musa amica, de parvis mc non dccel canerc; 
minutas inissas-rac bpstias, quas robiir iion comilatur, 
panllifras (ruces el inuslelas malpfiras, * 

qiia• domeslicos armanliir advcrsuni-nidos, 
et parvos, tenero<, iinbcllcsqiio ^ilirfs, 
qiii sanc totiiin roiinivriit pcrpfliio 
liiberniini tcmpus , coi pore soinno ilirii ; 
(infclia's, ncqiif• (ibiim caporp, neqiip liiiiifn iiiliuTi !) 
scd iii latcbris siiis soiiiduiii (aiii-longuni ducculfa Μ ΟηΠΙΛΝΟν KVMHETIKiiN Β. co; νεχυες κείνται, δυσχείμερον οίτον Ιλοντες. 

f>i»(i Λύ-αρ Ιπήν έαρος ττρωται γελάσο)σιν όπιοπαι, 
οίνΟεά τ' εν λειαώιι νέον γε μεν ήβησειαν, 
νωΟρον κινησαντο δε'αας αυχάτης άπο λοχαης, 
οάεά τ' άμ-ετάσαντο, και εδραχον ήελίου φως, 
και γλυκερϊ;ς νεοτερττές έδητύος εανησαντο, 

(fio αυΟις δε ζο)θί τε πάλιν τ' εγε'νοντο μυοξοί. 

Λεί•::(ο και λάσιον γένος ούτιδανοΐο σκίουρου, 
δς pi νύ τοι Οέρεος αεσάτου φλογερτίσιν εν ωραις 
ούοήν άν-έλλει σκέττας αύτορο'φοιο μελάΟρου. 
οίον δη νυ ταώνες έον δέαας άγλαόαορφον 

uw γραπτον επισκιάουσιν άριττρεπες αιολόνωτον, 
τίον ουδέν μερο'πεσσι Διός τεχνησατο [χητις 
τεοττνο'τερον οαιδροΐσιν εν ομμασιν εισοραασΟαι, 
ούδ' (?σα πανδιότειραν επι χΟο'να μητέρα βαίνει , 
ούδ' δπο'σα πτερύγεσσιν επ' ήέρα πουλυν δδευει, 

bo:> ούδε μεν οσσα βυΟοΐσιν έπ' άγρια κύματα τέμνει. 
ΤοΤον Ιπ' δρνίΟεσσιν άριζηλοις άμαρυσσει 
νρυσίο ΤΓορφύροντι μεμιγμένον αϊθο'μενον πυρ. 

Ουκ ερέο) κρυερον γένος οκριόεντος εχίνου 
μείονος• άμφίδυμοι γαρ εχίνοις όξυκομοισιν 

C00 άργαλέαι μορφαι, κρυερόν τε περίδρομον έρκος• 
οΊ μεν γαρ βαιοι τε και ούτιδανοι τελεΟουσι , 
τυτΟησι φρίσσοντες έπι προβλησιν άκάνΟαις• 
ot δ' άρα και μεγέΟει πολύ μείζονες, ήδ' έκάτερΟεν 
όςέα πε'^ρίκασιν άρειοτέρτΊσιν άκωχαΤς. 

C05 Λείπω τρισσα γένεΟλα, κακόν μίμημα , πίθηκων 
τις γαρ αν ου στυγέη το'ιον γένος, εχΟρον ΊδεσΟαι, 
άβλη/ρον, στυγερον, δυσδέρκετον, αιολο'βουλον ; 
Κείνοι και φίλα τέκνα δυσειδέα δοια τεκο'ντες, 
ούχ άμφοΤν άτάλαντον £ήν μερίσαντο ποΟητυν, 

οιυ άλλα το μεν φιλέουσι, το δ' έχΟαίρουσι χόλοισιν 
αύτος δ' άγκαλίδεσσιν ίων έκτεινε τοκηων. 

Ου μεν Οήν ούδ' άσπαλάκιον αυτόχθονα φυλά 
ποιοΐάγοιν, άλαίον, μέλπειν έΟελουσιν άοιδαι, 
ει και βάξις άπιστος έπ' ανθρώπους έπέρησεν, 

C15 άσπάλαχας βασιληος αφ' αίματος εύχετάασΟαι 
<Ι>ινέος, ον ^' άτίτηλε κλυτή θρηϊσσα κολοίνη* 
<1ηνέϊ γάρ ποτέ δη ΨαέΟο)ν έκοτέσσατο Τιταν, 
μαντιπόλου Ψοίβοιο χολωσάμενος περί νίκης, 
χαί οι φέγγος άμερσεν, οναιδέα φΰλα δ' επεμψεν 

620 άρπυίας, πτερόεντα παρέστια πίκρα γένεΟλα. 
Άλλ' επει ούν περο'ϋ)ντο μετά "/ρύσειον άεΟλον 
'Λργο'ίης έτΐΐ νηος Ίησονι συμπονεοντες 
παϊδε ϋορειόνεο) Ζήτης Κάλαίς τε κλεεννώ, 
οίκτείραντε γέροντα κατεκτειναν το'τε φυλά , 

C2:> και γλυκερην μελέοισι δο'σαν στομάτεσσιν έδητύν. 
'Λλλ' ούδ' ως <Ι>αεΌο)ν/όλον εύνασεν, αλλά μιν αίψα 
άσπαλάχων ποίησε γένος μή προ'σΟεν εο'ντο)ν• 
τουνεχα νυν άλαόν τε μένει καΐ λάβρον έδωδαΤς. ut morlni jacent, Iriste-hibeinuni falum sortiti. 
At ubi veiis prifni riJent aspectus, 
floicsque iii pratis recens piibescere-co'perunt , 
pigriini inovent rotpiis intimo cx latibulo, 
luminaque aperiiint, et inliientur solis lumen, 
el dulcis novo-gaudio cibi lecoKlautur, 
ruisiim vero vivi deniioque fmnt gliies. 

Relinquo ctiam birsutum genus imbellis sciuri, 
qiii sane aosfatis mediae ardentibus boris 
caudain erigit , tegmeii nativi tccti. 
Veluti pavones smini corpiis splendid;i('-form,ie 
pictum obiinibrant, iUiistre, variato-lcigo, 
qiiibus niliil liomiiiibus Jovis fabricavit consiliiin» 
ptdcliriiis liKtis ociilis ad-vidcndiim, 
neque eorum, quaj alma in terra malre ingrediunf iir, 
neque corum, qii.TO alis per acrem immcnsuni tcnduiit, 
neqiie etiam eorum, qn;B in guigitibus sajvos iluctus secant. 
Talis in pavonibiis insiguibiis fiilget 
auio nibenli permixtus ardens ignis. 

Non dicam bonidum genus asperi ecliini 
minoris ; geminai enim ecbinis rigidis 
difricilessM??^ formae liorridumque circumcingens septum : 
nam alii qiiidem parvique el imbelles simt, 
exigiiis horrentes in dorso spinis; 

aliiveroetiammagnitudincniultomajoiess?<ni,elutrinqiic 
acute rigent validioribus ciispidibus. 

Prffitermilto triplicia genera , malam imitalionem,simia• 
ruin;j quisenim non odisset talegeniis, ingralum aspectu, 
inibecillum , odiosum, deforme, versutiim? 
lUae etiam caros catulos, turpes, gemiiios enixac 
noii anibobus 86φΐ3ΐίΐ6ΐ• siuim partiuntnr amorem; 
sed alterum quidem amant, alterum vero inimica peiseqiiiin- 
tiir ira,] ipseque (?rtas) in ubiis interficit malniin. 

Neqiie vero eliam talparum teirigena geneia 
bcrbivororum, caecoriim, canerc volunt camoonoe, 
qtiamvis iama incredibilis inter bomines pervagala-sil, 
talpas regis ex sangiiinc gloiiaii se orhtndos esse 
Pbinei , quem nulriil inclyta Tlnacia terra. 
Pbiiieo namque oliin Phaetbon iiatiis-fuit Titan, 
fatidici Apollinis indignatiis ob victoriam , 
et ipsum lumine orbavit, impudentia vero geiiera ei iiii 
niisit,] Haipyias, alata, assidiia, aceiba geneia. 
Veriim cum transircnt ad aureum pracniium 
Argoa in navi lasoiii opitiilantes 
fdii-duo Bote;e, Zclos Calaisque inclyli, 
misorati sencin occidcnint liinc?i7ri g(!iicia, 
ct dulceni misciO deaermit oi i (•,ί1)ΐπη. 
Verum ne sic qiiidem Phaetbon iram scdavit , scd ipsiiiii 
ocyus] talpaium fccil gcmis prius non cxistcnlimn; 
proptcrea ctiamruinc ct caecura manct cl voiax ciboruin. ΟΡΡΙΛΜ DE VENATIONE LIB. III. 2S KVN ΗΓΕΤΙΚΩΝ 

BllVVION ΤΡΙΊΌΧ. 

'Αλλ' δ'τε οή κίραών ήείίΐααεν εΟνεα θηρών, 
ταύρους ήο' ελάφου; ήο' εύρυκε'ρωτας άγαυους, 
κα\ δόρκους ορυγάς τε και αιγληεντας locι^λ.o\Jζ, 
άλλα θ', δσοισιν υττερΟε γ.'χ^τ^'χτοί τευ/ηεντα, 
Β νυν αγε καρ/αροόοντα, Οεα, φράζο)ΐ/.εν όαιλον 
σαοκοοάγων θηρών και χαυλιόοοντα γε'νεΟλα. 

Προίτίσ-ην δε λέοντιχλυτήν άναΟο)ΐ«.εΟα αολττ/ιν. 
Ζηνος εσαν Ορετττηρες υττεραενε'ος Κρονίδαο 
νηττιά/ου Κουρήτες, δ'τ' άρτίγονον ;χιν εοντα 
10 άοααένη γενετηρος άυ.ειλίκτοιο Κρονοιο 

κλεψιτο'κος 'Ρειη κολττοις ενικάτΟετο ΚρητΓ,ς. 
Ούρανίδης δ' εσιδών κρατερδν νεοΟηλέα παΐδα, 
προ)τους άμφηλλαςε Διός ^υτηρας άγαυους, 
κα\ Οηρας ποίησεν άαειψάαενος Κούρητας. 
15 Οί δ' άρ', έττει βουλησι Οεοϋ [Λεροττηιδα μορφ/•,ν 
άαοεβάλοντο Κρο'νοιο και άαφιε'σαντο λε'οντας, 
δώροισιν μετόπισΟε Αιος «.εγα κοιρανεουσι 
Οηρσιν δρειαύλοις, και ^ιγεδανον Οοον αρυ,α 
'Ρείης ευιόδινος υπο ζευγλιτ|σιν άγουσιν, 
2υ Αιόλα (ίιΰλα δε τοΤσι, και ειδεα Οηρσιν Ικάστοις. 
Τους [χέν νυν προ/ονίσι ττολυρ^αΟάγου ττοτααοϊο, 
Τίγρει επ' εύρυρεοντι κυη'Τατο τοςεύτειρα 
Άραενίη Πάρθων τε τζοΚχι^τζο^ος εΰοοτος αία, 
ςανΟοκ^ααι τελε'Οουσι , και ου lot^o^t άλκηεντες. 
2b ΙΙάσσονα ιχέν οορε'ουσι δε'ρην, αεγάλην δε'τε κόρσην, 
ό|Χ(χατα δ' αϊγληεντα και δφρυας υψι βαΟείας, 
ά|/.φιλαοεις ε— ι ^Τνα , κατηοέας• εκ δ' άρα δειρης 
καΐ γενύοιν εκάτερΟε Οοαι κο|Λθο)σιν εΟειραι. 

Τουςδέτρε'ί«ειμεγάδοιροςΈρεαβώναυΟιςάρουρα, 
30 την εΟνη αερο'ττοιν εύδαιαονα κικλητκουσΐ" 
δειραι κάκείνοις και c-rrfizoL λα/νηεντα, 
και ■ϊτυρος άστρα— τουσιν άττ' δ'ύΟαλαών άααρυγαι, 
£;oya δ' εν πάντεσσιν άρίζηλοι τελε'Οουσιν • 
αλλ' ολίγον τούτοιν γε'νος ελλαχ^ε μυρίος αία. 
35 Πουλυς δ' εν Αιβύη εριβιόλακι διψάδι γαίη 
■3/λος ετΓίβροαε'ει ppiapbv [ϊρύ/ηαα λεο'ντίον, 
ούχ''τι λα/νηεις, ολίγη δ' έπιδε'δροαε χαίτη• 
τμερδαλεος δε προτίοπα και αυ/ενα• πατι δε γυίοις 
ήκα [ΐέλαν κυάνοιο οέιει αεαορυγαενον άνθος* 
40 αλκή δ' εν μελε'εσσιν άττείριτος, ήδέ λεο'ντων 
κοιρανικών Αίβυες με'γα κοιρανε'ουσι λέοντες. 

Ίί/ΐ δε ποτ' ΑϊΟιοπιον Αιβΰην ήαείψατο γαΤαν 
Οαΰμα μέγ' εισιδε'ειν, μελανό/ ροος ήύκομος λϊς, 
εύρίις ΰττερΟί κάρηνα , πόδας δα^ΰς, όμμασιν αϊΟοψ , 
*:> μουνοισι ςανΟοϊς φοινισσόμενος στομάτεσσιν. 

Εδρακον, ου πυΟόμην, κεΤνόν ποτέ Οηρα οαφοινον, 
κοιρανικοΐς τ' εμολε διαπόμπιμος δ.{ιΟαλμοί5ΐν. 

Φορβής ου /ατε'ει πάντ' ηματα οΰλα λεόντο)ν, 

άλλίι το μεν δόρποιτι με').ει, το δε' τ* «υτε πόνοισιν 

50 ούδ* ϋτΓ/ον μυ/άτοισιν ε/ει π api τερματι πε'τρης, DE VENATIONE 

LIBER TERTIUS. 

Sed postquam jam coniutaruin ceciiiimus stiipps ftTariini , 
laiiiOS et cervos atque euryceroLis spleiulidos, 
ct damas orygesqne et insignes caprcas, 
Civteraque, quibus siiperne capita sunt armala : 
niinc agesis asperum-denlibus, diva, exponanius actiini 
carnivorarum ferarum et exertis-dentibiis-pr<rdiia geiieia. 

Prinium vero leoni celebre consecreinus carinpn. 
Jovis crant nutrilores pr.Tpolentis Saliirnida; 
infiuituliCuretes, quando rccens-ediluin ipsiiin 
sublatum a-patre crudeli Saluino 
clam-cnixa Rliea sinibus imposuit Creiat!. 
Saturniis autem conspicatus validum rcccns-nalnin filium , 
prinios transformavit Jovis servatores inclytos , 
cl lcones fec.t, viccs-rependeiis , Curetes 
Ipsi aulem sane postqiiani consiliis dei bumanam formain 
mularunl Saturni ct iiiduenint leones, 
miiDciibus postiiiodo Jovis polcnter iniperant 
feris montivagis , cl terribilem , celerem cuiTuin 
Rlieai feciindae siib jugis traluint. 

A'aria aiiteni genera illis, et formne leonibiis siiigulis. 
Qiios quidcm propler ostia miillistrepi fluminis, 
ad Tigrim lale-lluentem prodiixit jaculati ix 
Armenia Partliorumqiie ferlilis, fa'ta tellus, 
/li flaviconii siint, et non adeo robusti. 
Aniplum quidcm gestant rolliim , niagntiin vero rapiit , 
oculos auteni fulgidos et supercilia superne protnissn , 
utrinqne-dependenlia ad nasum , tristia ; porro aiilem d(> rollo 
atque genis utiiiique ριοΐϊχίΐ; liixiiriant juba>. 

Alios vero ediical f>'rlilis Aiabiim nirsiis lon a , 
quam gentes liominum Felicfm iiominaftt. 
Colla etiam-illis et pcctora biila suni, 
et ignis elTulguranl ab oculis scintillcT, 
cximie vero intcr omncs pr.xslantes sunt; 
sed oxigiiuin liorum ηιιηκτιιηι iiacta-esl imnmisa lelltis. 

Magna veio in Libya, fccimda, siticulosa tcira, 
turba nigit forloin riigihiin leniiiim, 
noii-aiiiplius liirb, cxigiia vcro anihil jiil)a; 
tcrribilis aiilem csf faric clcervicc; oiiinibiis aiitcni mom- 
bris] siibnigrum fiisco foit lcmpcraliini colorcm; 
rolnir vero »st in nienibris inimane, atqiie iiitfrliOiifj 
regios Libyci polpnlpr doniinantur leoiics. 

Caelerum aliquandocx^tliiopibus in LiliTan» voriil l<•; rain 
(niirabile a()modum visii) nigiicolor, barbaliis lei), 
lalo siipcriK; capitc, pcdes birliis, oculis ardons, 
solo nibiciindo inirpiira.scfiis orc. 

Vidi, non rando-aiidivi, illatn aliqiiando forain ('nii-iitam, 
imperatoriisqiic λοιιίΐ transmissa oculis. 

Cibo non iiidigoiil (imnibiis diebiis grncra li-onnm , 
.scd alium qiiidcm avnve imppndiint, aliiiin roiitra lahoriltii^• 
riec somniim cxlremos capit lco propter (ermiiios sr<)(Mili, 24 ΟΠΠίΛΝΟν ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ Γ. ααφαδον υπνώει δε, Opaiu-jpova Ουαον ελίσσο)ν, 
ευδει δ', ενΟα κί/ησιν υπείρο/ος εσπερίη νύξ. 

'Εχλυον αύ κάκεΐνο λεοντοκοαοιν αιζηών, 
δεξιτεοήν υ~ο ^εϊρα φέρειν aiOcova λε'οντχ 

55 νάρκα Οοήν, τη -άντα λύειν υπο γουνατα Οηρων. 
Πεντάκι θηλυτε'ρη δε ιο'κοιν άττελυσατο ζίόνην • 
βάξις δ' άτρεκεως άνεαοιλιος, ώς ένα τίκτει. 
Πέντε οε'ρει πρώτιστον • άτάρ πίσυρας μετέπειτα 
ώδίνει σκύμνους, κατά θ' εςει'ης υπε'νερΟε 

ου νηδύος εκ τριτάτης τρεις εκθορον εκ δε τετάρτης 
άυιοίδυαοι παϊδες- πύματον δ' ένα γείνατο μητηρ 
γαστοος άριστοτοκοιο κλυτον βασιληα λε'οντα. 

Πορδάλιες δ' δλοαι , δίδυμον γένος • αί μεν έ'ασι 
μείζους εισιδε'ειν, και πάσσονες εύρε'α νίοτα, 

65 αί δε τ' όλιζότεραι μεν, άταρ με'νος ούτι χερείους • 
εϊδεα δ' άυιφοτέρησιν δμοίϊα δαιδάλλονται, 
νο'σ^ι μόνης ούρής • ή δ' εμπαλιν ειςοράαται• 
αείοσι μεν μείζοιν τελε'θει , μεγάλησι δε μείοιν. 
Εύπαγε'ες μηροί, δολιχον δε'μας, όμμα φαεινο'ν 

70 γλαυκιοΊοσι κόραι ίίλεοάροις ΰττο μαρμαίρουσαι, 
γλαυκιόωσιν δμοΐ3 τε και έ'νδοΟι φοινίσσονται, 
αίΟοαέναις ϊκελαι, πυριλαμπε'ες* αύταρ ενερθεν 
ώνροί τ' ϊοτόκοι τε περί στομάτεσσιν δδο'ντες. 
'Ρινός δαιδαλέος, χροιη τ' έπι παμφανοώση 

75 ήερο'εις πυκινησι μελαινομένησιν οποιπαις. 
Ώκυτατόν τε θέει καί τ' άλκιμον Ίθυς δρούει* 
φαίης, δππο'τ' ϊδοιο, οιηερίην φορε'εσθαι. 
"Εαπης και το'δε φΰλον έπικλείουσιν αοιδοί 
προ'σΟ' εμεναι Βάκ/οιο φερεσταφύλοιο τιΟηνας• 

80 τουνεκεν εισέτι νυν οινω μέγα καγχαλοοισι, 
δεννύμεναι στομάτεσσι Διοινύσου μέγα δώρον. 
Τί /ρέος εκ μερόποιν οέ κλυτας ημειψε γυναίκας 
ες τόδε πορδαλίοιν γένος άγριον, αύθις άείσο). 
Ναι μην άλλο Οοδν διφυές γένος ώπησαιο, 

85 λυνκας άριζηλους• α'ΐ μεν γαρ έ'ασιν ϊοέσθαι 
τυτθαι, βαιοτέροισί τ' έφωπλίσσαντο λαγοιοϊς• 
ται δ' άρα μείζονες ε'ισιν, επιθρώσκουσι δε ρεΐα 
εύκεοάοις ελάφοισι και δςυκέροις δρυγεσσι. 
Μορϊ»ην δ' άμφίδυμοι πανομοίϊον άμφιεσαντο • 

ί)() Τσάι μεν [ϊλεφάροισιν απ' δφΟαλ^μίον άμαρυγαι 
ίαεοόεν στράπτουσι* προσάιπατα δ' άμφοτερησι 
φαιδρά πέλει, [Ιαιόν τε κάρη και καμπύλον ούας• 
μούνη δ' εισιδέειν άνομοίϊος επλετο χροιη• 
μείοσι μεν λυγκίΓ)ν επιοέδρομε ^ινδς ερευΟής, 

95 μείζοσι δε κροκόεν τε Οεείω τ' εϊκελον άνθος. 
Έςο/α δ' αύ τάδε φΰλα φίλην άγάσαντο γενέΟλην 
ευγληνοι λύγκες τε πυριγληνοί τε λέοντες, 
πορδάλιές τ' δλοαι και τίγριες ήνεμο'εσσαι. 
Των δ' όποτε σκύμνους νεοΟηλέας εν ςυλο'/οισι 

100 λάΟρη συλησο^σιν άταρβέες άγρευτηρες, 

α\ δ' άρ' επειτ' δπίσοι πάλι νεύμεναι άΟρησοισιν 
έςαπίνης κενεούς τε δόμους και έρημα μέλαΟρα, 
μύρονται λιγέιος άδινδν γόον, εκ δ' άρα τηλοΰ 
κοικυτδν προϊασι πολύστονον, οΐά τε πάτρης sed aperte dorniit , audacem animum versans, 

doiniit aiitem , ubi cum dcprelienderit supiema, vespetliua 

nox.] Aiidivi porro ct-hoc ex-mansuetaiiis-leonum juvenibus 

doxtra sub manu gestare fulviim leoneni 

torpedinem celerem , qua oninia solvat geniia feranim. 

Quinquies auteiii femina partionis solvil zonam ; 
fama igitiir revera inanis est, qiiod uniini parial. 
Quinque fert prima-vice , sed quatuor postea 
parit catulos , et deinceps subtiis 
alvo ex terlia tres prosiliunt , at e quarta 
gomini catuli , postremo autem iiniim profert niater 
utero optima3-prolis-paienti inclylum regem leonem. 

Panllierae autem perniciosa; duplex genus, aliae quidem 
suiU] majores aspectii et ampliores lata doisa, 
aliae vero minores quidem, verum lObore neuliqiiam dcte- 
rlores ; ] formae autem utrisque similes variegantur, 
prseter solam caudam ; biiec yero versa-vice conspicitur : 
niinoribus quidem major est, magnis autem niiiior. 
Bene-compacta femora, oblongum corpus , visus splendidiis ; 
C2esia3-sunt pupillse sub palpebris fulgentes , 
CTCsiae-sunt simul et intus puipiirasciint, 
aidentibiis similes , nammantes ; sed inferne 
pallidique venenatique in ore dentes. 
Cutis daedala, inque colore fulgido 
obscura densis nigricantibus oculis. 
Celerrime currit ct fortiter recta ii ruit ; 
diceres, ubi videies, aeriam eam ferri. 
Cseterum el boc genus celebrant poeta) 
antea faisse Bacclii uviferi luitrices ; 
qua-causa etiam nunc vino admodiim exullanl, 
mulieres] capientes ore Bacclii magnum munus. 
Quai autem necessitas ex hominibus inclylas tiansmutaril 
mulieresjin bocpanlberariim gcnus saeviim , iteiunuaiiain. 

Porro aliud velox geminum genus videas, 
lynces illustres : alia; namque sunt aspectu 
exigiiae, minorcsque aimantiir in-lcpores; 
alia; aiitem majorcs surit, insiliuiitqiie iacile 
pulcbiicoinibus cervis et acricornibus oiygibus. 
Formam vero utraeque persimilem indiieriint : 
a;quales quidem iii-palpebris ab oculis fiilgores 
blande fulgurant, facies aiitem uliisque 
hilaiis est, brcveque caput ct curva auris; 
solus autem aspeclu divcrsus est color : 
minores quidem lynces cingit pellis rubra , 
majoribus autem croceusque sulphuiiquc similis est color. 
Eximic vero baec gencra caiani amant sobolcm , 
ct perspicaces lynces ct oculis-flaminanles luoiies, 
panlhciicquc exitiosaj et tigrides rapidic. 
Hariim aulem quando catulos novellos in silvis 
furtim rapuerunt intrepidi venaloies, 
illijii vero poslea retro itcnim revci tontcs vidciunt 
subito vacuasqne domos el desolata habitacula , 
liigcnl clare ingenlcm liictum , ct sane procul 
(•juliUiim cdimt suspiiiosiim, veluti patria ΟΡΡΙΑΝΙ DE ΥΕΛΑΤΙΟΝΕ LIB. III. 25 περΟοαένης υπο οουρί και αίΟοίΛέντ,ς πυρι λάβρω, 
πεπτάαεναι περί τέκνα μέγα κλαίουσι γυναΤκες. 

^Η ^α τόσον τεκέο)ν τε και άρτιγο'νοιο γενέθλτ,ς 
cpDvTpov ενι κραοΐΓ, στάςεν Οεο'ς* οΰο' άρα ιχούνοις 
άνΟροΊτΓΟίς, οι πάντα νοηαασι μητίσαντο, 
άλλα και ερπυστηρσι και ίχΟύσιν ήοέ και αυτοΤς 
0•/^οε(7ΐν ώμηστ/;σι και υψιπολνΟίς άγελαισιν 
οΊοινών το'σσον ^α ουσις κρατεριότατον άλλων! 
Οϊην μεν κομιοήν τεκέιον ενι κύμασι δελ'ύΐς 
αιεν ν/ζ\^ γλαυκός τε yapcii, φοικν^ τε δυσαης! 
Πώς δ' άο' εν οιωνοΐσι ποΟήν άλίαστον ε/ουσιν 
ων τεκεοιν οηναί τε βαρυ'ίΟο'ρ^οί τε πέλ^ειαι, 
αιετο'εντά τε ούλα πολύκριοζοί τε κορώναι ! 
Πώς δ' όρνις κατά δώμα συνέστιος άνθρώποισιν, 
άρτιτο'κος, νεαροϊσι περισκαίρουσα νεοσσοΤς, 
κίρκον υπέρ τέγεος κατεπάλμενον άΟρησασα, 
δςυ μεν εκλαγεν at'J/a και άνθορεν δςυ λακοΰ'σα, 
αύ/ένα δ' υψο'σ' άειρεν ες ήερα γυριόσασα, 
και πάσαις έκάτερΟε Οοώς εφριςεν εΟείραις, [δειλοί 
και πτερά πάντ' ε/άλασσε ποτι yOo'va• τοι δ' άρα 
τεί/οζ υπ' εύπτέρυγον πρυλεες τρυζουσι νεοσσοί• 
ή δε και αψ εφο'βτ,σε και ηλασεν ορνιν αναιδή, 
ειουμένν) οίλα τέκνα, τά τ' εισέτι νήπια φέρβει, 
άπτερα λυσιτόκοιν Οαλάμο)ν απολυμένα δεσμού, 
*Ως δε και εν Οηρεσσιν ερίβρυχοί τε λέαιναι 
ποοδάλ'ές τε Οοαι και τίγοιες αιολόνοιτοι 
παισι πέρι προοεοασι και άγρευτηρσι μάχονται, 
και τε περί σοετεροιν τεκεοιν τετλασι δαμηναι, 
άντίον αί/μητ•^σι συνιστάμεναι μερο'πεσσιν 
ουδέ ποτ' έρρίγασιν έης εν άγώνι γενέΟλης 
ου πληΟυν επιοΰσαν άκοντοβοΟ^οιν αιζτ,ών, 
ου -/αλκον σελαγεΰντα και άστραπτοντα σίδηρον, 
ουδέ βολας βελε'ων τε Οοας μυλάκιον τε Οαμειάς • 
σπεύδουσι δ' η π ρόσΟε Οανεϊν rj τέκνα σαώσαι. 

"Αρκτοι δ' αγριάδες, φο'νιον γένος, αιολοβουλον, 
λά/νην μεν πυκινήν δυσπαίπαλον άμ'γΐΐέσαντο , 
μοεφήν δ' ουκ άγαντ,ν παναμειοητοισι προσο^ποις* 
κάρ/αρον, ούλο'μενον, ταναον στόμα, κυανεη ρις, 
όμμα Οοον, σφυρον ώκυ , τορον δέμας , εύρυ κάρτ,νον, 
•/εΐρες /ερσι βροτών ίκελαι, πο'δες αύτε πόδεσσι, 
σμερδαλέη βρυ/ή, δολερον κέαρ, άγριον τ^τορ, 
και πολλή κυΟέρεια και ου κατά κο'σμον ιοΰσα• 
ηματα γαρ και νύκτας έελδο'μεναι φιλο'ττ,τος 
αύται Ο/,λΰτεραι μάλ' έπ' άρσεσιν όρμαίνουσι, 
παΰρα μεΟιέμεναι γαμίης παντερπεος ευνης, 
τέκνα κυϊσκομεναι νηδΰν δτε κυμαίνουσι. 
Ου γάρ τοι Οτ^ρεσσι νομός, γαστν,ρ ό'τε πλ•/•Οει, 
ες λέ/ος έρ/ομένοις τελέειν φιλοττ,σιον έργον, 
νο'σφι μόνι»)ν λυγρών ολιγοδρανέοιν τε λαγο)ών. 
Άρκτο; δ' Ίμείρουσα γάμου, στυγέουσά τε λεκτρον 
/r,pov ε/ειν, τόσα παισι ταλάσσατο μητισασΟαι, 
πριν τοκετοιο μολειν lopr//, πριν κυριον ημαρ 
vr.oliv εςέΟλιψε, βιάσσατο τ' είλειΟυιας. 
Τοσση μα/λοσυντ, , τόσσος δρο'μος εις άφροδίτην! excisa siib liasta et ardente igne edaci, 
volitantes ciicum liberos valde plorant miilicres. 

Videlicet tanluni libeiOiiimqiie et recens-cditiB sobolis 
aniorem iii coide instillavil Deus, neque saiie solis 
lioiuinibiis, qui ciincla ratione invencrunt, 
vcruin eliam icptilibiis et piscil)iis at(iuc eliam ipsis 
feiis crudivoris et in-sublinii-degenlibus gregibus 
avium. Tanto igitur natiira foilior cs< aliis rcbus! 
Qualem quidem curam liberorum in fluctibus delpliin 
seniper agit, glaucusqueca-sius, phocaqiie olida! 
Quomodo etiain intor avcs amorem perpcluum lial)cnl 
siionim bbeiOrum ossifragajque querul.ieque columba!, 
aqiiiliiiaqiie geneia crociUintcsque cornices! 
Qiioniodo item gallina per aedes familiaris bominibiis , 
quae-nuper-peperit, inipliinies circumsiliens pullos, 
accipitiem supra tectumdesilienlcm coDspicata, 
aciite qiiidem glocilat statini et subsilit dare slrcpons, 
cervices autein alte erigit iii aerem conloiipiens-iii-gyrura 
et omnibus ulriiKiue ccleiiter inborresdt comis {plumis), 
et alas omnes deniillit ad lerrain; at mcliculosi 
sub tegmine bene-alato pulli pipiunt teneii ; 
ipsa veio et retro fugat et aspellit avem impiulenlem, 
muniens caros pullos, quos eliamnuni parviilos iiascil, 
implumes, felusedenliumcellanmi (ovorum) liberatos vin- 
culo.] lla aiitein eliain inter feras et valde lugieiiles lea-nae 
pantheiaeque celeres et ligrides pictis-tergis 
pro liberis prodeunl-in-acicni et ciim-vcnatoribiis piigiiant, 
qiiiu etiam pro sua piole sustincnt doiiiari , 
ex-adveiso bellatorum consistentes hominiim; 
necuuquam liorrenl suaj in certamine sobolis, 
noii tiirbam iiivadentem sagittarionim juveiuim , 
non ais inicans et fiilgens ferruin, 
neque jaclus teloruinque celeres lapidumqiic confi-ilos; 
conantur autcin vcl pi ius niori vel liberos eripere. 

Lisi vero silveslres, fiincstuni geniis, vcisutiiin, 
lanuginem qiiidem densam et asperam jndiionint , 
rormam veio minime blandam torvis aspcctibus ; 
aspcrum, exiliosiim, exlensum os ipsis cst , nigct nasiis, 
visiis aciis, taliis ccler, iOl)iistiiin corpiis, latiiin cipiil, 
inaiiiis manil)us lioiiiiniiin siniilos, prdos itcm p(-(bbiis, 
teniliciis freniitiis , dolosiim cor, sa;vuiii pechis, 
et niulta libido et noii decenter incedens : 
dies cnim ac ni)ctcs apitclentes coitiis 
ipsic feminai cupidc i[i mares iirunl , 
paulliini iiitcnDitlcnte.s iiii|)lial(>iii Yuhqilaiinin ItHliiiii, 
fctus gcstaiilcs alvo qiiando liiri;ciit. 
Non cnitii est ('cris corisueludo, vcntor riiin plLMiiis-cst , 
cnl)il(! iiiPiiiililnis perlicero veiiiTeiim opiis, 
pr.Tler solos miseros iinbccilloscpie lcpoics. 
Ursa aiitcm expeU>ns coiliiin, ciini odorit lcrtnm 
viduiim baberc, tanla catuhs rc/c/K/fS siisliiiuit excogilnre, 
priii^qiiam partioriis voncrit (onipus, piiiisipi.un slatn dirs; 
λ rnlrcni cx|>rimil, violent(Tqiic-accL'r»it Ι.ικ iiiain. 
Tanta libido, Untii.s cst (-iirMis iu Voiictchi! ΟΠΠΙΑΝΟΥ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ 1\ aio Τίκτει ο' ?,υ.ιτ£λεστα και ου μεαελισιχένα τε'κνα, 
σάρκα δ' άίτηαον, άναρΟρον, άείοελον ώπησασΟαι, 
άαοότεοον δέ γάαω —aioorpooir) τε μιεαηλεν 
άοτιτοκος δ' ετ' εοΰσα μετ' άρσενος εύΟυς ϊαυει. 
Λ•.•/ααται γλώσσϊ) τε φίλον γονον, οία τε ΐΛοτχοι 
λι/αίονται γλιόσστ,σιν άαοιβαδις, άλληλοισι 
τερ-ο'αενοι• ρνυται δε βοος /ροί καλλίκερως βοΰς* 
ούδ' άποττλάζονται, ττρίν άττο γλυκυν ϊαερον είναι* 
Ουαον δ' εσποαενοιο συνιαίνουσι νοαηος. 
"Ίΐς άρκτος λι/αωσα φίλους άνε-λα'σσατο τταΐοας, 
εϊσοκε κνυζηΟαοΤσιν άναιοε'α τονΟρύζωσι. 

Ναι [χήν χειίΛ,ερίην πανυπείρο/α δείδιεν δρ;χ.ήν 
και λασίη περ εοΰσα* yuov δ' δτε πα'ντα παλύνει, 
εσπερίου ζέφυρου πανεττητριμα χεια[Λένοιο, 
κεύΟετ' ενι σπηλυγγι, το'θι σκέπας ά'ρκιον, εύρυ, 
και βόσιος -/ατε'ουσα πόδας χεΤρα'ς τε λι/ααινει 
οΤά τ' άυ.ελγοαε'νη , και γαστρος εκλεψεν ερωην, 
Τοιά νύ που βένΟεσσιν εν ευρυποροιο Οαλασ(Γ/ις 
-ουλύποδες σκόλιοι πάρα κυίΛασι [/.ητίσαντο, 
•/είαατος οΐ [χεσάτου χρυερήν τρειοντες ενιπήν 
κεύΟονται πλατα[χίοσιν εας πλοκααΐδας εδοντες * 
αύταρ επην εαρ υγρον εύτροφον άνΟηστισιν, 
άκρέ'χονες σφίσιν ώκα νέοι πάλιν άλόησκουσι, 
και πάλιν εύπλόκααοι δολι/^,ν πλώουσι θάλασσαν. 

Έςείης ενεπωαεν ευσφυρον, -ήερο'εντα, [*|'ρον• 
κραιτη/ον, άελλοπόδην, κρατερώνυχον, αιπυν ονα- 
οσσε πε'λει φαιδρός, δε'[Λας άρκιος, ευρύς ιδε'σθαι, 
άργύρεος /ροιην, δολιχούατος , οξύτατος Οειν 
ταινίη δέ μιέλαινα αέσην ^ά/^ιν άαφιβε'βηκε, 
•/ιονεν,ς έκάτερΟε περισχομένη στεφάνγ,σι. 
Χιλον έδει, οε'ρβει αιν άδην ποεσιτρόφος αϊα, 
αλλ' αύτος κρατεροΐς αγαθή βόσις επλετο θηρσί. 
φΰλα δ' άελλοπόδο^ν ζν,λημονα πά[Λπαν ονάγρων, 
πολλαισίν τ' άλό/οισιν άγαλλόμιενοι κοαοωσι* 
Οηλύτεραι δ' έ'σπονθ', δ'θι τοι πόσις ήγεαονεύει* 
προς νοαδν ιθυνουσιν, επήν εΟέλοισιν άνωγειν, 
προς π-Λ,γας ποτααων, θηρών μέθυ, και πάλιν αιψα 
προς λασίους οίκους, δταν έσπερος υττνον άγ-/ισι. 
Ζηλον δ' άρσεσι πασιν Ιπι σφετέροισιν δρίνει 
υίάσι νηπιά/οισι πανάγριος οίστρος αναιδής• 
όππότε θηλυτε'ρη γαρ εχεικόπον είλειθυίης, 
άγ•/ι αάλ' εζοαενος σφετερον γόνον άντα δοκευει* 
καί ρ' δ'τε ντ,πία/ον αητρός πάρα ποσσι πε'σ•/ίσιν, 
ει [Λεν Ο/,λυ πε'λει, ποΟεει τε'κος, ήδ' εκάτερΟε 
γλωσση λι/αάζο)ν φίλιον -^όνον άι/.φαγαπάζει• 
άρσενα δ' ει μιν ίδοι , τότε δή τότε Ουαον δρίνει 
λευγαλε'ίο ζηλω περί [χητε'ρι [χαινόμενος Or'p* 
ex δ' εΟορεν [/.εααώς παιδός γενυεσσι ταιχέσΟαι 
μτ,δεα, μν; αετόπισθε νε'ον γένος ήβησειεν. 
Ή δέ )^/ώ περ εουσα και άσθενέουσα το'κοισι, 
παιδ'ι λυγρίο πολεμιζου.ε'ν(ι) μητηρ επαμυνει. 
Ώς δ' όπότ' εν πολε'μο) πολυκηδεϊ μητε'ρος άντην 
ντ,πία•^ον χτείνιοσιν άπ•/ίνε'ες αΊ/μηττίρες, 
αύτην τ' αυ ερύωσιν ετι σπαίροντι φόνοισιν Parit igilur semiperfcctos ct noii dcai licnlalos fetus, 
carnemque ludem, indigestam , deformcm aspectu; 
simiil aulemconjugio et liberoium-nutricalionidat operam; 
lecens vcro-puerpera adliucqiiando-estjCiira masculo mox 
dormit.] Lanibitque lingua cariini ietum, sicut vituli 
lingunt linguis alternatim , se-invicem 
oblectantes ; laetatur vero bovis ciite pulcbiicornis bos; 
neque discediint, priusquam dulce desiderium abieiit; 
animum vero comitanlis unaoblectant pasloiis. 
Sic ursa lingens caros refingit catulos, 
dum vagitibus impiidenter fiemant. 

Sane quidem hibernum vehementerperlimescitimpetum, 
quanlumvis hirsuta sit; nix aulem quando cuncta aspergit, 
occiduo Zephyro dense-admodum eam fundcnte, 
occultatur in spelunca, ubi tegmen latum , aniplum est, 
et cibo carens pedes manus(pie lingit 
qiiasi mulgens, et venlris fallit desiderium. 
Talia fere in gurgitibus vasti mai is 
polypi obliqui in undis excogitarunt, 
biemis qiii mediae horridam trementes injuriam 
latitant in-scopulis sua flagella comedentes ; 
at iibi ver huraidum, fecundiini floruerit, 
brachia ipsis celeriter nova iterum succresciint, 
et rursum flagellis-instructi longum naviganl niare. 

Deinceps dicamus pulchripedem , aerium , 
velocem , rapidurn , validis-ungulis , procerum onagnim : 
oculis est laetus, corpoie latus, amplus aspcctu, 
argenteus colore, longis-auribns, velocissimiis currcndo;] 
liiiea autem nigra mediam spinam-doisi cingil , 
niveis utrinque distincta coronis. 

Graminibus vescitur, pascit eum copiose herbida tcllus, , 
al ipse robustis bonum pabuliim est ieris. 
Genera porro lapidorum aemula admodum sunt onagiOnini, 
multisque uxoribus exuUanles superbiunt ; 
reminiie vero comitantur, quo niaiitus ducit : 
ad pascua ducunt, quando volunt iiiipcrare, 
ad fontes fluviorum, fcrarum vinum, et itenim mox 
ad densa stabiila, ciini vesper soninum inducit. 
Zelum vero masciilis oinnibus iu suos excilat 
lilios tenellos efteratus luror, in)manis ; 
cum eniin femina sustincllaboremLucinae, 
prope admodiim assidenssuum fetiimcoram contemplalur ; 
et sane ubi catulus malris ad pcdcs cecidit, 
si quidem femina est, diligit prolem, ct utrinque 
lingiia liiigens caiam sobolein amore-amplectitur; 
masculiini autem si eiim viderit, tunc sanc, tunc animura 
concital] fuuesto zelo circa matrem ciudelis fera; 
piosilit vero cupiens filii genis secare 
vcrenda, nc postea nova soboles pubcscat. 
Ipsa vero, quamvis pucrpera sitet inlirma a-parlione, 
iilio inisero, qui-bello-invaditur, inater opilulatiif. 
Quemadmodum autem quarulo in l)cllo luctuoso matris in 
coiispectu] infantcm trucidaiit crudelcs bellatorcs, 
ipsamque traliunt, adliuc palpitanti ca'de ΟΡΡΙΑΝΙ DE VENATIONE LIB. Hi. 17 υ'.ϊ'ϊ πλεγνυμεντ,ν, στονοεν αέγα κοιχυουσαν, 
δρυπτοαένην άτταλην τε παρηϊοα , νερΟε τε ααζον 

316 αίματι δευοαενην θεραίο λιαρίο τε γάλακτι• 
ως και Οηλυς όναγρος εφ' υίε'ϊ ττάατταν εοικεν 
οικτρά κινυροι/.ε'νγ) και ουταορα κωκυούστ,. 
Φαι'ης κεν ττανάττοταον, εον ~άϊν άα'ίίβεβώσαν, 
μειλίχια [/.υΟεϊσθαι κα\ λισσομϊνην άγορεύειν 

220 Άνερ, ανερ, τί νυ σεϊο ττροσϋίπατα τρη/υνονται, 
οααατα οοινί^Οη οέ, τα τ' ήν πάρος αϊγληεντα; 
Ου/ 1 με'τοιπον άΟρεΐς λιθοεργεος αγ/ι Μεδούστιζ, 
ου γονον ιο'οόρον τταναμειλίκτοιο δοακαίνης, 
ου σκύανον πανάΟεσαον όριττ λάγκτοιο λεαίν•/;ς. 

22i Παΐδα λυγρή τον ετικτον, δν άριόμεσΟα Οεοΐσι, 
τταΐδα τεον γενύεσσι τεης οΰκ αρσενα Οησεις ^ 
"Ιτχε, φίλος, μη τάμνε• τί μοιτάμες; οίον ερεςας; 
τταΐδα το μηδέν εθηκας, όλον δε'μας εςαλαιόσας. 
Λειλή εγώ, ττίΐνά-οτμος άιοροτάτοιο λο/είης! 

'210 Και συ τε'κος ττάνδειλον άλιτοοτάτοιο -ζογ-τ^οςΐ 
δειλή εγώ, τριτάλαινα, κενόν τόγ,ο'ί ώδίνασα! 
Κα\ συ τεκο;, τμηΟεΙς ου/\ στονύ/εσσι λεοντιον, 
αλλ' έχθραΐς γενύεσσι λεοντείγ;σι τοκηος! 
Τοίά τις αν πανάτιοτμον έον ττερι νηττιον υία 

ΜΓ> μυΟεισΟαι φαίη• τον δ' ουκ άλεγοντα δαφοινοϊς 
δαίνυσΟαι στομάτεσσιν άμειδε'α — αιδος έδητύν. 
Ζεΐί rάτεp, οσσον εφυ ζήλοιο πανάγριον ήτορ ! 
ΚεΤνον και φύσιος χρατεριότερον είσοράασΟαι 
9ηκας, άναξ, δώκας δε πυρός δριμεΐαν ερωήν, 

240 δεζιτερη δέ φερειν άδαμάντινον ώττασας άορ. 
Ου παϊδας τήρησε φίλους γλυκεροΐσι τοκευσιν, 
ού^ έτάρους ττηους τε μολών, ουκ οίδεν όμαίμους, 
δττπο'ταν άργαλε'ος τε και άσττετος άντιβοληση. 
Κείνος και ~ρο~άροι6εν εοϊσιν εφώ— λισε τταισΊν 

S45 αυτούς ημίθεους καΐ άμύμονας ήμιΟεαίνας, 
Αίγείδην Θησηα και Αίολίδην ΆΟάμαντα, 
'Ατθίδα και Προ'κνην, κα\ Θρηϊκίην <Ι)ιλομηλην, 
Κολχίδα τε Μηδειαν, άρίζηλον τε θεμιστοι. 
Αλλ' εμ7Γ/•,ς μετά φυλον εφημερίων άλεγεινίϋν 

250 Οηρσι θυεστείην δλοήν — αρε'Οηκε τρά— εζαν. 

"Εστί δ' έϋκοημνοις εττΐ τερμασιν ΑΐΟιοτΓ/;ι•)ν 
Ίππάγρων πολύ οΰλον, άκα/μένον ιοφόροισι 
δοιοΤς χαυλιοδουσι• -τζοοωΊ γε μεν οΰ μίαν δπλήν, 
yO.r^w δέ φορέουσι διπλην, ικε'λην ελάφοισι• 

255 "/αίτ-Γ( δ' αύ/ενίη μεσάτην ρα'χιν άμφιβεβώσα 
ουρήν ες νεάτην μετανίσσεται• οϋδε δροτειην 
δουλοσυνην ετλη ποΟ' υπερφίαλον γένος αινον 
αλλ' ει και ποΟ' έλοιεν εϋστρε'πτοισι βρό/οισιν 
Ι'ππαγρον δολίοισι λό/οις μελανο'χροες Ίνδοι, 

2βθ ουτς ^ορήν εΟελει μετά /είλεσιν αίψα πάσασΟαι 
ούτε πιεΤν, δλοος οέ φε'ρειν ζυγον επλετο δοΰλον. 

<Ι>ράζεο και δυο φυλά δυσάντεα, καρχαρόδο/τα , 
μηλοφονον τε λΰκον, δυσδερκεα τ' αύθις ΰαιναν, 
τον μεν ποιμενίϋ)ν τε και αίπολίίον ολετηρα, 

ao5 την δ' ί/Ορήν σκυλάκεσσιν άρειοτε'ροις τε χύνεσσί' 
τον μεν νυκτερινον δια γαστρος αφυκτον £ρϋ)ήν ΓιΠο implicitam , lugabritei• admodum ejulantem , 

laoianlem teneram genam, sublusque iibera 

sanguine madentem calido tepidoque lacle : 

ita etiani femina onager siiper (ilio proisus similis^st 

misere quiiitanti et miseiabiliter ejulanli. 

Diceres miseiTiniam , suiim (iliuin circuiiiplexam 

blaiida dicere et siipplicanteni fari talia : 

Mi-\ir, mi-vir, quaie tui viiltiis exasperantur, 

ociili rubesciiiit, qui prius erant splendidi? 

yon facieni intiieris sa\ific«! prope Mediisan, 

non proleiii veiicnatain cnidelis diaconis, 

noii catulum Sirvmii monlivag.T leofiiiic. 

Filiuiii qiieiri misera enixa-siim , qiicm exoravimiis adiis, 

liliiim ti:iim maxillis tiiis eviraliim racies? 

CohiI)e-tfi, amicc, ne leseco : qiiid niilii reseciiisli? quid fe- 

cisli?] liliiim niiiili lccisli, loto corpoic niiitilalo. 

Miseia cgo , .Tmiiiiiosa , maximeinleinpi-slivum ol••parlum ! 

tt lii, mi-lili, niiseniiiic scoloialissimi paicntiscausa! 

miscia cgo, toi-infeli\, inaiioni ΓιΊιιιη riiixa! 

Et tii, fiii.exsectiisnoii ungiiibiis leoniini ^ 

sed infcslis geuis leoninjs paientis! 

Talia aliqnis misenimain cirra siiuin tenerum filinm 

loqiii dixeiit; liiuic aiitem niliil ciirantem criiento 

voiare ore cnidelein (ilii escam. 

Jiippitcr pater, qtiam est xeii s.TeviiiTi cor ! 

IMiim etiam natuia rortiorrni vidcii 

fecisli, o-iex, dedistique ei ignis aciiliim impetnm, 

dextra aulcm ferrc adamanlinmn tribiiisti gladiuni. 

λοη libeios itle seival caios dulcibus pareiitibus, 

non sodalesaffinesqiif, ubi-iiivasi(, non novit consanguinws, 

qiiando diriicilis et impetiiosus ingruit. 

Illc efiam qiioiidam ii: suos armavit libcros 

i|)sos seinidcos et landalas bf roidas , 

/Egidein Tlieseum ct yliolidem Alhaniantem , 

Allicauiqiic Prociiori ol Tlirpiciam Philomplamj 

Colchicaiiuiiie ^ledeam insigncinqiic Tbcraislonem. 

AOinmtaincn posl geniis lioniiniiin aTuninosorum 

feiis qiioqiic Tliyestcam peniicialem apposiiil mensam. 

Esl porro scopuiosis in finibiis .nihiopiiin 
eqiioi um-silM'.slrium copiosiim geiius, instrucliim viiiilcntis 
duobus cxerlisdentibus; peduin qiiidem non solidam ungii• 
lam,] sed imgiilam genint fissam, similem cervis; 
jiiba aiilPin rcrvicalis modiam sp;nam-doisi c iir iiinfogens 
caudam ad pxlicmam pergil; neqiie bominiiin 
seivitiilrm Inlcrat nnqiiam siiporbiini gpniis, R.Tviim ; 
sod ctiamsi (iiiando rcpoiint riiuiilcr-llexis laqiieii• 
cqmiin-fpnim dolosis insidiis nigricolorcs Indi , 
ncqiic cibiini viilt labiis statim capcre 
neqiie bibcre, spd poi niciosiis cst adfercn<lumjugiim servile. 

Considera oliaiii diio goncra infesla, asperis^lpitlibns, 
ovicidamqiie liipuin, cirruticntcmipie mrMis hyaMiam, 
illiini qiiidcm oviliiim atqiie rapriliiim va>lal/>rem , 
banc aiilcm inffslain raliibs majoi ibiisqiip rauibus, 
illiim qiiiticm ικκΙιμμιιιιι nropter venlris inovitabilem im- :2.Η ΟίΠΠΛΝΟν KVMiriiTlKiiN Γ. asviiwv ερί'^ων τε πυλυπλοχον άρπαχτηρα, 
τήν ο' αύ νυχτιττορον και νυχτιπλανητιν εοΰσαν, 
οϋνίχά οί δια ν^κτα '^άος, σχο'τος αύτε μετ γ,ω• 

270 Κίδεα δ' άμοοτεροις άνοαοίϊα Οηρσι δα-χίοινοις" 
τον [χέν γαρ τε χύνεσσι πανείχελον ώπησαιο 
αείζοσι ποιαενικοΐς , λασίη δ' έπιέσπεται ούρη• 
ή δε' τε κυρτοΰται μεσάτην ^ά/_ιν, άμφι δε παντη 
λα/νηεσίχα χυρεΐ, κατά δ' εγρα-ται δε'μας αίνον 

275 κυανε'ν,ς εκάτερΟεν εττητριμ,α ταινίτισι* 

στεινή δ' εκτάοιος τε τϊέλει κατά νώτα και ούρην 
δινον δ' άμΰοτε'ροισιν επικλείουσιν αοιδοί 
διγεδανόν τοΰ μεν τι διατμηςας περί ποσσιν 
ει φοοέοις, φορέοις σκυλάκοιν μέγα δεΐμα κραταιών, 

2S0 καί (7ί κύνες κείνοΐ!7ΐν επεμβεβαώτα πεδιλοις 
άντίον ου/ υλάουσι παρος γε μεν υλακόο)ντες. 
Ει δε λύκον δείρας ρινών άττο τεκτηναιο 
τύμπανον ευκε'λαοον, Διουμηϊον, ώλεσίκαρπον, 
μοΰνόν τοι μετά πασι βαρύβρομον εκλαγεν ήχήν, 

UHi) και μοΰνον παταγεΐ , τα δ' έύΟροα πρόσθεν εόντα 
τύμπανα σιγάζει, κιόΰησε' τε πασαν ϊωην. 
Και οΟίμεναι γαρ οϊς φΟίμενον λύκον ερρίγασι. 
θαΰμα δε και τοο' άκουσα περί στικτνίσιν ύαίναις, 
άοσενα καϊ Οηλειαν άμ.είβεσΟαι λυκάβαντι, 

200 καί ποτέ μεν τελε'Οειν δυσοερκεα νυμφευτηρα, 
νο)λεμες ίμειοοντα γαμούν, ποτέ δ' αύθις όρασθαι 
Οηλυτε'ρτ,ν νύμφην, λο/ίην και μητέρα κεδνην. 

Άλλα λύκων τελεΟει πολιο'τριχα πέντε γενεΟλα, 
εϊδεα δ' άλληλοις άνου.οίϊα τεκμηραντο 

29ϋ '.ρώτες άμορβηες, τοϊσιν μϊλε δηία φυλά. 

Πρώτα μεν δν καλε'ουσι Ορασύ'^ρονα τοςευτηρα" 
ξουΟος μεν προ'παν είδος, άταρ περιηγεα γυΐα 
και κεφαλήν φορε'ει πολύ μείζονα και θοα κώλα- 
γαστε'ρα δ' άργαίνουσαν ε/ει πολιη ^αΟάμιγγι• 

30<» σμεοδαλέον δ' ίά/ει τε και υψόΟι πάμ.παν δρουει, 
αίέν επΐ'7'7είο)ν κε-ύαλην πυροεν τε οεοορκο);. 

Άλλος δ' αύ με'γεΟος μεν υπε'ρτερος, άψεα δ' αύτε 
μηκεοανος, πάντεσσι Οοο)τερος ώκα λύκοισι• 
τον μ.ε'ροπες κίρκον τε και άρπαγα κικλησκουσι. 

305 Ιίολλίο συν ^οίζω δε μάλ' ορθριος εϊσιν επ' άγρην 
πρώτ-/) υπ' αμ-φιλύκτ,• ρε'α γαρ τ' Ιπιδεύετ' έοιοδης. 
Χροιη δ' άργυςιε'•/) σελαγεϊ πλευράς τε και ούρην 
ναιει δ' ουρεα μακρά• τα δ' δππότε χείματος ώρ•/) 
εκ νεφέο)ν προ/υΟείσα yiwv κρυόεσσα κάλυψη, 

3ΐ(ΐ δη τότε και πολιός πέλας ϊκετο Ογ,ρ δλοόφρων, 
πασαν άναιδείην επιειμ-ένος εϊνεκ' εδϋ)δης, 
λάΟρη τ' εμπελάει μάλα τ' ήρεμος , εϊσο'κεν άγρη 
εγ/ρίμψη• τήν δ' αίψα ΟοοΤς ονύ/εσσι εμαρψεν. 
Ί'^στι δε τις Ταύροιο νιοοβλητους υπέρ άκρας 

315 ένοιάο)ν Κίλικάς τε πάγους και πρώνας Άμανοϋ , 
χαλοςίδεϊν, Οηρεσσι πανε'ςο/ος, δντε καλεΰσι 
/ρύσεον, άστράπτοντα περισσοκο'μοισιν εΟείραις• 
ου λύκος, αλλ it λύκου προ'^ερε'στατοςαιπύτατοςΟήρ, 
/είλεσι •/α)Λείοισι τεθηγμε'νος, άσπετος άλκην. 

•jiii ΙΙολλάκι τοι κα\ /α/.κον άτειρέα, πολλάκι λααν pcUim] arielum lioedoi-umque aslutum laplorem, 

lianc veio noctigiadam et noctivagam, 

qnia ipsi per nocleni lumen est, caligo conlia posl auroiam. 

Fonriic veio iitrisque dissimiles sunt feris cruenlis : 

nam illum qiiidcm canibus pcrsimilem videas 

majoribiis , pastoralibus , hirla vcro cum seqiiitm• canda ; 

licTec aiilem inilectitur-rn-gibbum media spina-dorsi, undique 

vero] liirsuta est; compunctum vero est coipiis sicvinn 

nigris utrinque denselineis; 

angusta veio oblongaque est, quod-attinet-ad doisuni etcau- 

daiTi ;] cutem vero utrisque cognonninant poel.Te 

teriibilem; cujiis quidem particulam resectain circa podes 

si gestes, gestabis canum magnum terriculamenluin robH- 

&toium,] et te canes illis incedentem soleis 

non allatrant, piiiis quidem quamvis latranles. 

Sin autem liipo excoriato ex pellibus confeceris 

tympanum sonorum, Didymeum, sterile, 

soluin sane inter omnia gravem edit sonitum , 

et sohim peislrepit; quae aulem sonora antea fuerant 

tympana,e« conticesceie-facit, oblunditqueomnein slrepi- 

tum.jElenim morliiaequoque oves mortuum lupum perhorre- 

scimt.] Miracuhim etiam boc audivi de niaculosis bya^nis, 

inarem et feminammutari quotannis, 

et alias quideni esse tetrum sponsum, 

perpetuo appetentem conciibitus, allas \ero contra viden 

feminam, sponsam, puerpeiam et malrem sedulaiw. 

Sed luporiini sunt iiicana quinque geneia, 
formas vero inter-illa dispares observaMint 
(viri) pastores , quibuscuia} fuere bostilia gciieia. 
Primum quidem , quem noniinanl rerocini jaculatorem : 
ilavus quidein cst tota lOnna, sed roliiiula membra 
et caput ferl longe majus et velocia cmra, 
\entiem vero albicanlem habet cana macula ; 
horribiliter vero uhilat et ex-alto prorsiis iiruit, 
seinper qualiens caput, flammeumque videns. 
Aliusrursummagniludinequidei)isuperior,membii.sauleiii 
longus, inter-omnes celerior velocifate liipos; 
quem boniines circum et raptorem nominant. 
Magnoautemcumstndorevaldcmatulinustenditadprirdam, 
primum siib crepnsculum , facile eiiim indiget cibo. 
Colore autem candido lucel in-latciibiis el cauda; 
incobl aiitem niontes longos ; bos veio iibi bieniis teniporc 
e niibibus cffusa nix gelida occiiluit, 
lunc saiie ad-urbein piope acceilil icia pciniciosa-medilans, 
omncm impudenliani indiita ob cibum, 
furtimque propinquat valde tacita, donec pr.Tdam 
compreliendcrit; bancaulem mox aculis iingiiibiis (Oiripit. 

Est vero quidain lupm Tauri nivosa Siipia juga • 
degons Cilicesque colles ct vejtices Amatii, 
piilcber aspcctu, inler-feras prorsiis-eximius , qiiem vocant 
aureum , fulgentcm condensis coinis ; 
non bipus hicest, sed lupo pr.Estanlior excolsa fera, 
labiis aeneis acula, iniSupcrabilis roboie. 
SiPiic quidcm cl a'.s iinnum, s;ri)e lapidcm ΟΡΡΙΑΜ DE VENATIONE LIB. 111. ay Ιιχιχενέως ετορησε χαι αί/αηεντα σίοηρον. 
Και κύνα σείριον οίοε, και άντε'λλοντα φοβείται• 
αύτίκα οή ^ω/μον καταδύεται εύρε'ος αιης, 
ήέ κατά σπηλυγγος άφεγγε'οςΙ, εισόκεν αζης 

325 ήε'λιος τταυσαιτο και ούλοαένου κυνος αστήρ. 

Λκαονες αύ δοιοι, φονιον γένος, (xuyi^oi. βαιοί, 
ευρύτατοι νώτοισιν, άταρ λασιο'τρι/ε μηρούς 
καΐ πόδας ήδέ ττροσοι-ον δλίζονες, ομμασι βαιοί. 
Των δ μεν άργυφέοις νώτοις και γαστε'ρι λευκ?) 

330 παμφαίνει, ονοφεροςδέ μόνων άκρα νείατα ταρσών 
ον τίνες ικτϊνον πολιο'τρι/α φώτες ε).εςαν. 
Αύτάρ ογε ^ροιησι μελαινομένν-,σι πεφανται , 
μείων μεν ττροτί'ροιο , το δε σθε'νος ουκ εττιδευης. 
©■Λ, ρεύει δ' εκπαγλον επι πτοίκεσσιν όρουοιν 

335 ττασαί τ' εκ μελέων ορθαι φρίσσουσιν εθειραι. 

Δτ,θάκι δ' αύτε λύκοι και ποοοαλίεσσι διαφοιναΐς 
εις εύνην έπε'λασσαν, όθεν χρατερό;ρρονα φΰλα , 
Οώες• δμοΐί δε (οέρουσι διπλούν μεμορυγμενον άνθος, 
μητε'ρα μεν ^ινοϊσι, προσιόποις δ' αΟ γενετήρα 

3ίο Τίγριδος αύ μετέπειτα κλυτδν δε'μας άείδωμεν, 
της ου τερττνοτερον φύσις ώπασε τε/νηεσσα 
όφΟαλμοΐσιν ιδεϊν θηρών μετά πουλυν ομιλον. 
Τοσσον δ' εν Οηρεσσι μεγ' ζ^ο/οζ επλετο τίγρις, 
οσσον εν ήερίοισι ταώς κάλος ο'.οινοΐσι. 
3i5 Πάντα μιν άΟρησειας δρε'σοιον οία λε'αιναν, 
νόσφι μόνου ^ινοΤο, τον αϊόλον Ιστεφάνοιται, 
δαίδαλα πορΰύροντα και άνΟεσι μαρμαίροντα. 
Τοίην μεν ττυρόεσσαν υπο βλεφάροισιν δποιπαι 
μαρμαρυγήν στράπτουσιν άταρ δε'μας επλετο τοϊον, 
550 καρτερον, εύσαρκον τοιη δολι/ότκιος ούρη* 
τοΐα περί στομάτεσσι προ7θ)πατα• τοίο^ ϋπερΟε 
νεύει επισκύνιον τοιοι σελαγευσιν οδόντες. 
'ίίκυτε'ρη τελεΟει δε 6οών πανυπείροχα θηρών 
αυτώ γάρ τε Οεειν ικε'λη Ζεφύρω γενετηρι* 
355 ούτι γε μην γενετηρι* τις αν τάδε πιστώσαιτο, 
Οηρες δτι δμηΟεϊεν υπ' ήε'ρι νυμφευτηρι; 
"Κπλετο γάρ κείνη κενεή φάτις, ώς τόδε φυλον 
Οηλυ πρόπαν τελε'Οει και άδε'μνιον άρσενός εστί• 
δηΟάκι γάρ κεν ίδοις πολυανΟε'α καλόν άκοίτην 
360 ^εια δε γ' ουκ αν ελοις* δή γάρ τε λιπών έά τε'κνα 
εμμενε'ως φεύγει, Οηρ•/,τορας ευτ' αν ιδηται* 
ή δ' έπεται σκύμνοισιν άνιάζουσα τε Ουμον, 
/άρμα με'γ' άγρευτ•7;ρσι, τρος άρκυας ίΟυς Ίκάνει. 
Κάπρος ενυαλίοις δε με'γ' εςο/ος εν 0•/ίρεσσιν, 
3C5 ευνάς μεν ποΟεει πυμάτοις ενι Γίε'νΟεσι κρημνών, 
εςο/α δε στυγε'ει δουπον πολυη/ε'α θηρών. 
Θηλυτε'ρη δ' βλίαστος Ιφορμαίνο)ν «λάληται, 
και μάλ' ερο)μανε'ων σφριγά• κατά δ' αύ/ε'νος όρθαι 
φρίσσουσι τρι'/ες , οία περισσολόφιον 7ΓΤ|λ•/•'χο)ν. 
370 'A-isbv άποσταλάει οϊ κατά -/Οονός- αύτάρ όδόντ6)ν 
έρκος έπικροτε'ει λευ•κό•/ροον άσΟματι Οερμώ* 
και •/όλος άμφι γάμοισι πολύ πλε'ον, ήε'περ αΙδώς. 
Θ•/Ρ.υτί'ρη δ' εί μίν κεν υποπτηςασα με'νν;σιν, fortiter perfregit et aciitum ferrum. 

Et canem Sirium novit , et exorientem metuit; 

mox enim specum subit latae terrae, 

aut speluncam caliginosam , donec ab-aestii 

sol dcsistat et perniciosie cajiiciil»? stclla. 

AcmonesporrodupIicesiKHi, tniculpntumgenus, cerTici- 
bus breves,] latissimi tergis, sed hispidi femoribus 
et pedibus ac facie niinores, ociilis paivi. 
Hortim alter quidem argenteis lergis, et ventrc albo 
illustris-est, obscunis autem solarum extremilalibus uUimis 
plantarum,] quem quidam ictinum canum homines vocanl. 
Sed aller colore nigiicante cernitur, 
minor quidem priore , at robore non deslituhis. 
Venatur vero borribiliter in lepores irruens ; 
omnesque e membris arrecti liorrent pili. 

Saepeniiraero auteni lupi etiara ciim-pantheris cruenlis 
in coitum conveniunt, unde robusta geiiera, 
lupicervaiii; simul autem ferunt dupliccm, m<vtmn florrm - 

matreni quidem pellibus rcferenles, facie contra patreiu 

************* «*♦ 

Tigridis porro deinceps generosiim corpus canamus, 

qua non jucundius quicquam natuta prsebuit arlificiosa 

oculis ad-videndum ferarum inter ingentem lurbam. 

Tantiim aiitem inlcr feias excellens est tigiis , 

quantum inter aerias pavo pulcher aves. 

Per-omnia ipsam videas montanara veluti leacnam , 

praeter solain pellem, qua versicolori cincta-csl, 

insigniler piirpmascenli , et (losculis miranli. 

Talem quidem igneum sub superciliis oculi 

splendorem fiindunl; scd corpus esl tale, 

robustiiin, carnosum; talisrs^ longam-umbram-racienscau' 

da ;] tales circum ora vuitiis; tale superne 

niital supeicilium, tales micant dcntes. 

Celerior autem est velocibiis eximie feris; 

ipsi eiiim ciirsu similis est Zepbyro genitori, 

nec tamen genitori; quis cnim liaec confirmaTcril , 

qiiod i\nx subiganlur ab aeie sponso? 
VM eniin illa iiianis iama , qiiod hoc geaus 

femineum iinivcrsiim existat et expers niaris sit ; 
ssnpenumerocnim conspicias lloridum, pulchrum maritum, 
non Tero ita facilc capias ; nam relictis suis catulis 

jiigitcr fugit , venalores ubi ronspnxit ; 

lcmina vero comitatur catulos, dolcnsque animo 

(gaiidiiim ingens venatoribiis) ad retia rerta arr«dil. 

Apcr autcm niartiiis valdc pxcellens esl inlrr feras, 
conciibitiis quidetn appolit exlremis in vallibiis praripitio• 
rum,] valde autcm odit slrcpittim sonoriim rcrarum. 
In-reminam vero pertinax irnicns oberrat , 
et adraodiim amorc insanieiis lascivit ; cirra rollnm autom 
arrcclac] horrpnt sel.ie inslar cristatanini (lalfMriini. 
Spiimam vero dostillal in trrra, at dpnUnm 
srpUim crcpat randitUim aiiliplilii frrvido, 
el ira circa coitum mullo niajor cat , qiiam \rrefiiiidia. 
Fpmina voro si riim fmnisrpns ninneal, 30 ΟΠΠΙΑΛΟν KVMII ΈΤΙΚΩΝ Γ. ειίβεσΣ πάντα ^ολον, κατά τ' ευνασε Ον,ρος έρονζ-,ν 

375 ει δε' χ' άντ,ναμενη φίυγνι φιλοτησιον εύνήν, 
οΰτίχ' όρινομενος Οεραίο ττυρο'εντι αύο)πι 
-*, γάαον εςετεΟνεσσεν άνάγκ/, , ίφι οααάσσας, 
r, νε'χυν εν χονίησι βάλεν, γενυεσσιν όρουσας. 
'Κστι δε' τις χάττροιο φάτις πε'ρι, λευκον οδόντα 

380 λάΟριον εντός εχειν μαλερήν ττυρόεσσαν ενιττην. 
]^ηαα δ' εφηαερίοισιν άριφραδες ερ^ιζωται* 
δττπότε γαρ πολύς όχλος επητριαος άγρευτηρων 
συν κυσιν εύτόλαοισι ποτι /Οο'να θήρα βάλωνται, 
αι/αησι δολι/^σιν έπασσυτε'ραις δααάσαντες, 

η85 δη τοτ' άπ' αύχε'νος ει τις άειράαενος τρίχα λεπτήν 
Οηρος ετ' ασθμαίνοντος ένιχρίμψειεν δδο'ντι, 
αΤψα αάλα σφαιρηδον άνε'δρααεν αϊΟομενη θρις. 
Και δ' αύτοϊσι κυνεσσιν επι πλευρτίς εκάτερθεν, 
ένθα συος γενύων πε'λασαν αίΟο)νες οδόντες, 

390 ι/νια πυρσευΟε'ντα δια ρινοΐο τε'τανται. 

Ύστρίγγοιν δ' ουποι τι πελει κατά δάσκιον ύλην 
ρίγιον είσιδεειν, οΐίτ' άργαλεοιτερον άλλο* 
των ήτοι με'γεΟος μεν δποια λυκοισι δαφοινοΤς• 
Saiov δλιζο'τερον κρατερον δε'μας, άμφι δε ^ινος 

395 τρη-/είαις λασι'αισι πε'ρις πεφρικεν εθείραις, 
δπποίαις Οοιρησσετ' εχίνοίν α'ιόλα φΰλα. 
'Λλλ' δ'τε μιν σευο^σιν άρείονες έξοχα Οηρες, 
07) τότ' εμησατο τοΐα• (Ιοας εφριξεν έΟείρας, 
καί τ' όπίτω νιότοισιν άκαχμε'νον ώκυπε'τησιν 

400 ΊΟυς ακοντίζει μαλερον ^ε'λος• άμφο'τερον δε 
φεύγει τ Ιμμενέοις και άλευομενος πολεμιζει. 
Δτ,θάχι δ' εκτεινεν κύνα κάρχαρον ώδε' κε φαίης 
αίζηον τόςοίν δεδαηκο'τα τοξεύεσθαι. 
Τουνεκεν όππότε μιν Οηρητορες ώπησο)νται, 

405 ούτι κυνας μεΟιασι, δο'λον δ' έπετεκτν^ναντο, 
τον μετέπειτ' ερεΌ^, θηρών φο'νον δππότ' άείδο). 

Ί^νεύμων βαιδς μ.εν, άταρ μεγάλοισιν όμoίoJς 
μέλπεσθαι θηρεσσι πανάςιος εινεκα βουλής 
άλκης τε κρατερής ύπο νηπεδανοΐσι μέλεσσιν. 

♦ ΙΟ Ή γάρ τοι κε'ροεσσι κατεκτανε διπλο'α φΰλα, 
έρπυστηρας οφειςτε και άργαλε'ους κροκοδείλους, 
κείνους Μειλώους, φόνιον γένος• όππότε γάρ τις 
Οηρίϋν λευγαλέοίν ευδη τρίστοιχα πετάσσας 
χείλεα και χάος εύρυ και άσπετον αιο'λον ερκος, 

4ΐΓι δτ^ ^α τότ' ιχνεύμοιν δολίην επι μητιν O-^aivojv 
λοςοΐς δφΟαλμοϊσιν άπείρονα ί)γ;ρα δοκευει, 
εϊσόκε τοι βαΟυν iJTrvov επι φρεσι πιστοίσαιτο • 
αΤψα δ' dip' εν ψαμάΟοισι και εν πηλοΐσιν ελυσθεις 
^ίμφ' εθορεν, π υλεώνα διαπτάμενος θανάτοιο 

420 τολμηρή κραδίη , δια δ' εύρε'ος ηλυΟε λαιμού. 
Λύτάρ δγ' ες ΰπνου βαρυαε'ος εγρετο δείλδς, 
χαι κακδν εν λαγόνεσσι φέροιν τόσον άπροτίελπτον, 
χάντ-/) μαινόμενος και αμήχανος άμφαλάληται, 
ί)ν)Λτε μεν ποτΐ τέρματ' ιών μυ^άτου ποταμοΐο, 

426 άλλοτε δ' εν ψαμάΟοισι κυλινδόμενος ποτι χερσον, 
αγριον άσΟμαίνοιν, στρο)φωμενος άμ'ώ' δδυνησιν. 
Αύτλρίίγ' ούκ άλέγιι, γλυκερτ) ο' επιτερπετ' εδίοδη , e\linguit omnem iram , consopilque ferae irapetum; 

sin autem aversata fugiat connubialcm lectum, 

illico percitus calido , igiieo cpstro , 

aut niiptias facit vi, fortiter cogens, 

aiit nioituaiu iii pulveribus abjicit, malis irrruens. 

Est vero qusedam de apro fama, albiim dentem 

occultam iiitiis liabere aididam , igneam vim. 

Signum aiitem hujus rei bominibiis cerlum coiislat : 

quando eniin magna turba confeita venatorum 

cum canibus audacibus luimi feiam piostraverunt, 

bastis longis, densis domilam, 

si tiinc de ceivicibiis aliquis sublafiini pilum tenueni 

feive adhiic anhelantis admoveat denti, 

illico valde in-gyruni coiwolvitur adustiis pilus. 

Alque etiam in-ipsis caiiibiis super latera ulriuque, 

ubi apri malarum admoti-sunt aididi dentes, 

vestigia ustulata per pellem extensa-suut. 

Hysliicibiis ροηο nusquam quicquam estperopacatn sil- 
vain] borribilius aspectu, neqne tetiius aliud : 
quoruni videlicet magnitudo qiiidem est, qiianta bipis ci ii- 
entis;] pauUominus esivalidum corpus, ciiciim vero pellis 
aspeiis , densis circumsecus lioiret aculeis , 
qualibus armata-sunt echinorum varia genera. 
Sed cum ipsum agitant robustiores eximie feiae , 
tunc sane excogitat talia : acutos erigit aculeos, 
atque retro dorso allixmn volucri 
recta ejaculatur vfclox telum; simul autem 
et fugil constanter, et declinans pioRliatiir. 
Saepe autem perimit canem asperum-dentibus; sic dixeiis 
juvenem arcuum peritum jaciilari. 
Quapropter, quaiido eiini venatores conspexeruiit , 
nequaqiiam canes dimiUiint, sed dolnm macbinantiir, 
qiiem posteacommemorabo , reraruni casdem quando cannm. 

Iclinciimon paivus quidem est, sed magnis similiter 
celebraii fciis dignissimus ob solertiam 
roburque validum sub inrirmis niembiis. 
Etenim dulis interimit duplicia genera , 
replilesqiie serpcnles ct difficiles ciOCodilos, 
illos Niliacos , exitiale genus. Quando enim aliqua 
ferarum letaliiim doimit tiiplicia apericns 
labia et rictiiin latuiii et inimensiim variumque sei)ttim, 
tiiiic sane ichneumon dolosuin vafiamentum texens 
obliquis oculis vaslam foiani observat , 
donec profundum somnum iii pectoribus confiimaril ; 
illico aiitem in arenis et in liilo volutatiis 
facilc prosilit, vestibulum penclraris morlis 
aiidari aninio, per latiim aiitem descendit giitlur. 
At ille e somno gra\isorio excitatur miser, 
el nialuin in visceribiis gestans tanlum , insperatum, 
undique furens ct consilii-inops obenat, 
modo ad terminos lendens extrcmi lliivii , 
modo iii arenis rotalus ad lenam, 
veliementcr anbelans , distoi liis cruciatibus. 
At ipsc (ichneumon) iioii curat, scd diilci ol)lectaliir ciho; ί ι ΟΡΡΙΑΝΙ DE ΥΕΛΑΤΙΟΛΈ LIB. III 

^πατι ο' άγχι μάλιστα τταρ-ζ-μενος είλαπινάζει- 
βψι δε τοι προλιπων κενεον δε'μας εκΟορε θηρο'ς. 
4:30 'Τχνεϋαον μεγάθυμε, μεγασΟενές, αίολοοουλε, 
όσστ,ν τοι κραδιη τόλααν ^άοεν! δ'σσον υπέστης, 
άγχίμολον θανάτοιο τεον δε'μας ά/ρις ερείσας! 

Άσπιοα 2' Ίο'^ο'ρον τοι'αις έοαμάσσατο βουλαΐς• 
παν δί'μας Ιν ψαμάΟοισι καλυψατο θήρα δοκεύων, 
435 νοσ3)ΐ μονής ούρης τε και οφθαλμών πυροε'ντοΓ; • 
ούρη οί δολιχή γαρ οφιονε'ν; τε τε'τυκται, 
άκροισιν κεφαλή δον ελισσομε'νοισι κοούμβοις, 
άντα μελαινομε'νη, θηρών φολίδεσσιν δμοίη. 
Την δ' έ^τε φυσιοΌισαν ε/ιν -Ιολοεσσαν ίδηται, 
440 άντία γυρο3σας προκαλε'σσατο Οηρα δα:30ΐνην. 
Ασπίς δ' ϊοφο'ρον πελάσασ' ηειρε κάρηνον, 
CTrfita τ ευρυνε, στυφελο'ν θ' υπέσηοεν δδο'ντα, 
μαρναμένη γενύεσσιν ετώσια λευγαλε'ησιν. 
Αλλ' ουκ ιχνεύμων το'τ' άρηϊος εν •1αμ.άθοισι 
445 δηθυνει, πικρών δε θορών έδράςατο λαιμών, 
δαρδάπτει τε γε'νυσσιν Ιλισσομένην εκάτερΟε, 
και νεκυν αύτι'κ' εθήκ' άπο'ώ(»)λιον, εκπτύουσαν 
πευκεδανδν θανάτοιο βεΟ^ος, ζαμενη χολον Ίοΰ. 
Ναι μην αϊολο'βουλος επ' άγραυλοισι μάλιστα 
45θθηρσι πε'λει κερδώ, μάλ' άρηϊος εν πραπίδεσσι* 
και πινυτ•/; ναι'ει πυμάτοις ενι φοιλειοΤσίν, 
έπταπύλους οιςασα δο'μους τρητάς τε καλιάς 
τηλο'θ' απ' αλλήλων, μη μιν Οηρητορες άνδρες 
άμφι θυργ) λοχο'ωντες υπο βροχίδεσσιν άγο^νται' 
455 άργαλε'η γενυεσσι και άντία δηρισασθαι 

θηρσι τ' άρειοτε'ροισι και άγρευτηρσι κύνεσσιν. 
Κύτε δε /εϊμα πε'λη κρυερδν βο'σιος τε ^ατίζη, 
γυμναι δ' ημερίδες περί βότρυσιν ινδάλλοίνται, 
δη τότε και θηρης πικρήν επΙ μητιν υφαίνει, 
460 οιο)νους τε δόλοισιν έ^νεν και τε'κνα λαγοιών. 

"Εννεπέ μοι κάκεΐνα, πολυθροε Μοϋσα λιγεϊα, 
μιχτα φύσιν θηρών, δι/ο'Οεν κεκερασμε'να, φυλά, 
πορ5αλιν αιολόνο^τον όμοΰ ξυνην τε κάμηλον. 
Ζευ πάτερ, οσσα νο'ησας, ό'σ' είδεα νώϊ 'ύύτευσας, 
405 οσσα βροτοΐσινοπασσας, ό'σ' ειναλίοις νεπίίδεσσιν! 
*0ς τοδ' εμησαο -άγ/υ καμήλων α'ιολον είδος, 
άμφιεσας ^ινοΐσιν άναιδέσι πορδαλεοισι 
φαίδιμον, ίμερο'εν, τιθασδν γε'νος άνΟριόποισι. 
Δειρη οί ταναή, στικτον δε'μας, οΰατα [Ιαια, 
470 ψιλον υπερΟε κάρη, δολι/οι πο'δες, εύρε'α ταρσα, 
κοίλο^ν δ' ούκ ίσα μέ'ρα, πόδες τ' ου πάμπαν όμοιοι, 
αλλ' οί προσΟεν εασιν άρείονες, υστάτιοι δέ 
πολλον όλιζότεροι, κατά τ' δκλάζουσιν δμοϊοι. 
Έκ δέ μέσης κεφαλής δίδυμον κε'ρας ίΟυς όρουει , 
475 ούτι κε'ρας κερο'εν, παρίι δ' ουατα μεσσοθι κο'ρσης 
άβ).η^ρα"ι κροτάφοισιν επαντε'λλουσι κεραϊαι• 
άρκιον, ως έλάφοιο, τε'ρεν στο'μα, λεπταλε'οι τε 
εντός ερηρέδαται γλακτό/ροες άμφις όδο'ντες• 
αΐγλην παμφανοΌ^σαν άπαστράπτουσιν δπο)παί • 
4θΟ ούρη δ' αυτ' ελα/εϊα, Οοαις άτε δορκαλίδεσσιν, 
άκραισιν μετόπισθε μελαινομε'νησιν εθείραις. Iiepatiinie proxiine assidcns cpulaliii•; 

tandem vero relinquens vacuiim corpiis prosilit CN-feia. 

0-ichneumon magnaninie, valide, versiilc, 

quantam tibi cor audaciam cepit! quantam sustinuisti, 

vicinum morti tuura corpus proxinie immittens! 

Aspidem ροηο venenatam talibus domat consiliis : 
totum corpus in arenis occullat bestiam observaiis, 
praeter solain caudam et oculos igneos; 
cauda enim ipsi prolixa serpentinaque est , 
summis capilis-instar Yolutis apicibus, 
ex-advcrso nigricans, serpentuin squammis similis. 
Ubi aiitem inilantem-se aspidem fuscam videt, 
ex-adverso in-gyrum-se-contorquens piOvoiat feram cruen- 
tam.] Aspis veio venenalum adniovens attollit capul, 
pectoraqne dilatat, diirumqiie denudat deutem , 
piignans nialis iiicassiiin peiiiiciosis. 
Sed non idiiieumon timc pugnax in arcnis 
moratiir, sed acerbum piosiliens comi)relicndii gutfui• 
aspidis, laniatqiic eam genis volutalam ulriuque, 
et mortuam celeriter prosternit innoxiam, rxpuoiiteiii 
acerbum niortis telum, velicmenteni l)il(;m viruluiilani. 

Sane asluta intci• agrestes niaxiine 
ieras esl vulpes, valde martia in pecloribus; 
et callida liabitat intimis iii cavernis , 
septem-portanim apeiiens domos perfora(os(nic nidos 
procul a-se-invicem, ne ipsain venatores (viii) 
circa ostiiim insidianfes in laqiieos conjicianl; 
aspera esl dentibus o!iam ad-dopiignandum adversafronte 
etcum-feris forlioribns et cumvcnatitis canibus. 
Qiiando aiiteni liiems est rigida, ciboque iiidiget, 
nud.-m autem vites circiim raccmos apparcnt , 
tiinc sane etiam de venatioiie aniara versuliam tcxif , 
avcsque dolis capit et catulos leporura. 

Dic mibi eliam illa, o-sonora Musa aique canora, 
itiixta iiatura ferarum, cx-diversis coafusa geiieia, 
pantheram variam-tcigo simiil cx)mmuncniqiie camcliim. 
Jiippilcr palcr, qiiot cxco-ilasli, quot spccies nobis |>laiita.sli» 
quot niorialibiis largitus es, qiiol niaiinis piscibus! 
Qiii lianc cxcogilasli prorsus canielorum variam /iguiain, 
diiin-induisti pellibus fcrocibus pantherinis 
illiistre, placiduni, mansuetiim gonus liominibus. 
Collum ci est longiiin , tiiaciilosum corpiis, atires I>revc.s, 
exile superne caput , longi pedes, lala• plaiita!, 
ciurum vero non pares ineiisura;, pcdesqiie nou prorsiu 
aequales,] scd anteiioios siin! longiores, posteriores autcni 
mnlto brevioies, ct claudicantil)us similcs. 
Ε medio autcm eapite geminiini cornii recta proninipil , 
ininime cornu corncum, sed prope aiiros in-medio capiti* 
molles supra-tempora cxorimiltir api( os; 
amplum, quasi cervi, rottindiim os, lcniicsquc 
intus intixi-sunt et laclci circunicirca dcntos; 
fiplciidorom illiislrcm effundiint ociili ; 
cauda veto porro est exigua, volocibus veliiU dainik, 
suromie ponc nigricaDtibus τίΙΙίβ. 83 ΟΠΙΙΙΑΝΟν ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ Δ. Ναι υ.ήν άλλο γενεθλον έαοΐς ίδον 6;ρθαλ[χ.οΐσιν 
οαΐίδυαον, αεγα θαΰαα, μετά στρουΟοΤο κάιχηλον 
Trv εαπης κούοοις αεταρίΟαιον οίωνοϊσι, 
486 και ΤΓτεροεσσαν εοΰσχν, εααι αε'λψουσιν άοιοαι, 
ουνεκεν ήαετε'ρτ,ς αιν έ^^εν νοιχος αίολος άγρης. 
Ούτε γαρ ορνίθων σφε δαμάσσατο δηίος Ίςος, 
ούτε διηερίην δονακες ττατε'οντες άταρττον, 
αλλ' ιπ-οι σκύλακές τε θοοι και άείδελα δεσμά. 
♦ 90 Τνίς ήτοι με'γεΟος μεν υπε'ρβιον, δσσον υπερθε 

νοΊτοις εύρυτάτοισι οε'ρειν νεοΟηλε'α κοΰρον 
. και •::ο3ες υ•ΐΊτενεΐς, ίκελοι νωθροΐσι καμηλοις, 
ό--οΤον Οαμινησιν άρν,ράμενοι φολιδεσσι 
σκληρής άχρι δητλης εττιγουνίδος• ύψι δ' άείρει 
4tfD βαιήν μεν κεφαλήν, πολλήν δε τανύτρι/α δειρήν 
κυανε'ην κείνησι πολύ πτερόν ου μεν ΰττερΟεν 
ήε'ρος υΐ/ίττο'ροισιν επιπλάίουσι κελευθοις, 
αλλ' εα~ης θείειν ττοσσι κραιπνοι τελέΟουσαι 
αύτοΤσι οορέουσιν ίσον ~άγοζ οιωνοϊσιν. 
(Ηκ) Ουδέ μεν δρνίΟεσσιν όμοίϊος άμβαδον εύνή , 

βάκτριον οία δε ουλον ε/ουσιν ά-^το'στροφα λε'κτρα• 
τίκτει δ' άπλετον ώον, όσον -/αδεειν το'σον ορνιν, 
κυκλόσε λαϊνε'οις Οοιρησσομενον κελύφεσσι. 
Πτίϋκας άείοοιμεν, θτίρης ερίδοιρον δπώρην, 
505 Σίομα ττελει τυτ6ον, λάσιον, οολι/οιτατον ούας, 
^αιον ΰ-ερθε κάρη , βαιοι πόοζς, ουκ ισα χω\σ.' 
■/ροιήν δ' άμφιεσαντ' άνομοίϊον οί μεν εασι 
κυάνεοι δνο'ύεροί τε μελάμβοολον κατ' άρουραν • 
ςανΟοι δ' αύθ' έτεροι πεδίων επι μιλτοπαρηων, 
510 αυταρ ερίγληνοι -/αροπον στράπτουσιν δπωπαι, 
κανθον άγρυπνίτι κεκορυθμένον • ουποτε γαρ δη 
υπ νον έπι βλε'^άοοισιν άποβρίςαντες ε)Λντο, 
δειδιο'τες θηρών τε βίην μερο'πων τε Οοον κηρ• 
νυκτι δε τ' εγρησσουσι και ες φιλο'τητα μόλοντες 
ΜΓ) νο)λεμές ιμείρουσι γάμοιν, ετι δ' έγκυοι ουσαι 
ουποτ' άναίνονται πόσιος πολύθουρον ερο)ήν, 
ούδ' δτε γαστρι φερωσι πολ^ύσποοον ώκυν όϊστο'ν. 
£ςο•/α γαρ το'δε φυλον, δσ' άπλετος ετραφεν αΤα, 
πουλυγο'νον τελέθει• το μεν άρ ποΟι νηδύος έκτος 
620 ίμβρυον έκθρώσκει τετελεσμένον, άλλο δ' εσο/ίεν 
νοσ;ρι τρι•/_ος φορε'ει, το δ' άρ' ήμιτε'λεστον άεςει, 
άλλο δ' άναρΟρον έχει θορο'εν βρε'φος ώπησασθαι• 
Ιξείης τίκτει δε, και ουποτε Οηλυς αναιδής 
ληθετο μαχλοσύνης• τελε'ει δ' δσα θυμός ανοίγει, 
fi29 ούδ' αύταΐς ώδισιν άνηναμένη κυθερειαν. Ceite et aliiid genus meis vidi oculis , 

geminum, magniim miraculum , cum passere cameluin ; 

qiieni tamen , levibus quamvis-annumeratum avibus , 

el alatiim (existenleni) , mea canent carmina , 

piOplerea-ciuod nostiae ipsuin capil lex vaiia vcnalionis. 

Neque eniiii avium eum subigit hoslile viscus , 

iieque aeriam arundines permeantes semilam , 

sed equi canesque veloces etocculti laquei. 

llujus sane magnitudo qiiidem eximia, ut-possit supra 

lerguin latissimum portare lenerum imeruni; 

et pedes alli siint, similes lardis camelis, 

quasi frequenlibus iirniati squamis 

asperis ad-usque gemina genua; alte vero erigil 

breve quidem caput, longiim ven» ac liiisntuni colluni 

nigrum; illis copiosae alie stait; noii tameii siq)eiiie 

aeris sublimibus innatant viis, 

sed tamen ad-cunendum pedibus veloces ciim-sint, 

ipsis fei unt aequalem celeritatem avibus. 

Neque quidcm avibus siinilis in-allo concubitus, 

sed Bactrium vehiti geiiiis babent aveisos coilus; 

parit autem immensum ovuni , quod capial tantaiii avein , 

circumcirca lapideis munitum putaminibus. 

Lepores canamus, venationis feitilem messem. 
Corpus est eis parviim , hirsiilum , longissima auris , 
paivum superne caput, breves pedes, iiou aeqiialia cniia; 
colorem vero induernnt dissimilem : alii qiiidem siint 
nigii obsciirique iiigia-in-tena ; 
flavi rinsum alii iii campis rubicundis, 
sed rotundi aciiter fulgurant oculi 
angulo insoninia instructo; nunquain eniin 
somnuni in palpebris dormitantes capitint , 
nietuentcs ferarumque vim bominiimque crudele cor ; 
noctu veiOeliam expergisciintiir cl in coitum coiivenifiilcs 
assidue desiderant conciibiliiin , jam vero gravidic fac(a; 
nuiiquam respuunt mariti pelulcam salacitatem , 
neqiiidem cum in-utero geslant fecundam, celerem sagil- 
tani.] Eximie enim hoc genns ex omnibus, quae spaliosa 
ediicat lelliis,] muUiparum est; alius sane extra ventreni 
fetus prosilit pcifectus, aliuni vero iiUiis 
sine pilis geslat, alius pono semiperfectus crcscit, 
aliuni vero non-membiatiim babcl seminalem fetum aspc- 
ctii;]oidineauteniparit po.s, ct niiii(.iiiam feniina impiidens 
oblivisciturlibidinis, sed pcrlicit quajcunqiie animus jubet, 
jie-quidem in-ipsis partus-doionbiis recusans Venereni. ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ 

blBAION ΤΚΤΛΙΤΟΝ. 

Ειδεα μεν το'σα Οηρσι, το'σαι τ' άνα δάσκιον υλην, 
νυμφιδιοί φιλο'τητες όμηθειαί τε πε'λονται, 
ί'/[^εά. τε, κρυεροί τε μοΟοι, νο'μιοί τε ^αμεΰναι. 
Τλησιπόνων δ' ανδρών /ρε'ος άπλετον άείδο)μεν, DE VENATIONE 

LIBER QUARTUS. 

ΓοπίΜϋ quidem tot leiis, ΙοΙφίβ jier opacam siivam 
sponsales amores et consiieliidines sunt, 
odiaquc, liorridaque pr<rlia, silvestresquc conciihitus 
Laboriosorum aulem virorum negotium ingens cananxii», ΟΡΡΙΑΝΙ DE VENATIO^E LIB. IV. 31 6 άμφο'τερον, κρατερον τε αενος και επίφρονα βουλήν, 
κε'ρδεά τ' αίολο'βουλα, ττολυφράστοις it οο7οισι 
φραξααε'νην κραδίην • ή γαρ τε πρ<3ς άγρια φϋλα 
μάρναται, οίσι Οεος σθένος ώπασε και με'νος ήυ, 
και φρένας ούδ' αυτών πολύ (χείονας άγρευτηρο)ν. 

ΙΟ Ειοεα πολλά πε'λει κλειτης τζοίυάρχυοζ άγρ'/;ς, 
άραενα και Οηρεσσι και εθνεσιν ήοέ ^^αράοραις , 
μυρία• τις κεν άπαντα μιη (ρρενϊ )^ο)ρη(7ειεν 
ειπεμεναι κατά μοϊραν υπ' εύκελάδοισιν άοιδαϊς; 
τις δ' αν πάντ' εσίδοι; τίς δ' αν τόσο•^ ώπησαιτο 

16 θντ,τος iiovj μοΰνοι δε θεοί ρέα πάνθ' όρο'οισιν. 
Αύταρ εγών ερε'ω τά τ' έμοϊς ΐδον όφθαλαοΤσι, 
θηρτ,ν άγλαο'δωρον επιστεί^ων ςυλο'/οισιν, 
δσσχ τ απ' άνθρώπο^ν έδάην, τοϊσιν τα αεαν,λε, 
αιολα παντοίης ερατης μυστήρια τί'•/ν•/;ς, 

20 ίμείροιν τάδε πάντα ^ευηρου [του] Διδς υίω 
άείδειν συ δε, πο'τνα θεά, παγκοίρανε θ/^ρης, 
εύμενέουσα Θου) βασιληιοι λέξον άκουη, 
οορα. τεών εογιον προμαθοον δαρίσματα πάντα 
θηροφονϊ;, μακαριστός όμοΰ παλάμ•/) και άοιδη. 

2δ Θηρίον οι μεν εασιν έπίορονες, αιολο'βουλοι , 
άλλα δέμας [Ιαιοί* τοι δ' εμπαλιν άλκηεντες , 
βουλήν δ' εν στΓ^θεσσιν άνάλκιδες• οΊ δ' άρ' όμαρτη 
και κραδίην δειλοί και γυΤα πελουσ' άμενηνοι, 
αλλά πόδεσσι θοοί• τοϊσιν δέ θεός πόρε πάντα , 

?0 βουλήν κερδαλε'ην, κρατερον οε'μας, ώκε'α γυΐα. 
Γΐ'ι^ιόσκουσι δ' έκαστος εης φύσιος κλυτά δώρα, 
ενΟ' όλιγοδρανε'ες τε και ένθα πε'λουσι δα:5θΐνοί. 
Ουκ ελαφος κεράεσσι θρασυς, κεράεσσι δε ταύρος• 
ου γενυεσσιν ορυς κρατερός, γενύεσσι λε'οντες* 

35 ου ποσι ^ινο'κερως πίσυνος, πόδες δπλα λαγϋ)ών• 
πορδαλις οΐδ' δλοη παλαμάο)ν λοίγιον ιόν, 
και σθένος αίνος οϊς μέγα λαϊνεοιο μετώπου, 
και κάπρος μένος οιοεν εων υπεροπλον οοοντο)ν. 
Οσσαι μεν νυν εασιν έπακτηοεσσι δαοοινοΤς 

40 μουναδόν εν σκοπελοισι προμηΟειαί τε πάγαι τε, 
κεκριμε'νας φράσομεν θ/'ρας επι θ•/;ρσΊν εκάστοις• 
ςυνά δε τ' οσσα πε'λουσιν, δμοίης ε)ιλα^εν οιδης. 
Ξυναι θηροσυναι δε λίνιον, ξυναι δε .τοοάγραι• 
ςυνά δε τ' άνθροΊποισι ποδο)κε'α πάντα γε'νεΟλα 

45 Ϊ7^7toις ήδέ κυνεσσι διοικε'μεν άλλοτε δ' αΟτε 
και μούνοις ιπποισι κυνών άτερ ιθυς ελαύνειν 
ϊτΓττοισιν κείνοισιν, όσοι περί Μαυρίδα γαΐαν 
οε'ρβοντ', •?, Λιβύεσσιν όσοι μη κάρτεϊ /ειρών 
ά*/"/ονται ψαλι'οισι βιαζομενοιο χαλινού, 

60 πείθονται δέ λύγοισιν, οπη βροτός ηγεμονεύει. 
Τουνεκεν Ίππελάται κείνοιν επιβητορες ϊππο)ν 
ήδε κυνας λείπουσι οίλους, πίσυνοί τ' ελόοισιν 
ϊπποις ήελίου τε βολή, και νόσφιν άριογιον. 
Ξυνόν άκοντίζειν δέ και άντία τοξάζεσΟαι 

fcfi θϊ-ρας άρειοτε'ρους, τοίτ' άνδράσιν ί^ι μά/ονται. 
Ές δέ λινον /ρειω στελλειν οϊτί'ια Ον'ρ/,ς, 
και πνοιήν άνε'μ(ι)ν Φεύγειν, άνεμον τε οοκευειν. 
Οία δε ποντοπόρο)ν άκάτοιν επιβητορες άνδρες simul validumqiie rubur el fraudiileiitas insidias, 
vaframentaque callida, versutisqiie aitibus 
munitum cor; lioc enim adveisus saeva gciicra 
pugual, quibus deus robiir concessit et vires (irmas, 
et animos , ne ipsis quidem multo minores veiialoribus. 

Genera varia sunt celebris mullisque rctibusperricienOae 
venationis,] coniiiuentia et feiis et genlibus et vallibus, 
iiiiiumera; quis cuncta uno peclore complectatur, 
ut-memorel apte canoris carminibus.' 
quis vero omnia perspiciat ? et quis tantum cernat , 
qiii-bomonatus-sit?Soli autem dii facile oninia peispiciunt. 
Sed ego commcniorabo , qiiae meis vidi oculis, 
venationem spleiididam obiens in-sallibus , 
et